Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner"

Transkript

1 SLUTDOKUMENT 1(2) För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Kiruna kommun granskat vilka åtgärder som vidtagits sedan 2008 års granskning av motionsberedningen samt om kommunstyrelsen och nämnderna följer gällande regelverk. I granskningen har vi biträtts av sakkunniga från. Resultatet av vår granskning finns redovisat i bifogad revisionsrapport. Vår sammanfattande bedömning är att åtgärder vidtagits sedan 2008 års granskning och att kommunstyrelsen och nämnderna i stort följer gällande regelverk. Vår bedömning baseras på följande iakttagelser; Rutin för påminnelse till berörd handläggare vid yttranden har ändrats från sex till två månader. En förteckning över vilka motioner och medborgarförslag som är under beredning har tagits fram och där framgår vilka motioner som lämnats in och vilken beredningsstatus de har. Denna företeckning ska uppdateras efter varje möte med kommunstyrelsens arbetsutskott och redovisas för kommunfullmäktige två gånger per år, en gång under hösten och en gång under våren. Förteckningen ligger även ute på kommunens hemsida. Sedan granskningen 2008 har styrelsen och nämnderna fokuserat på att behandla och ta beslut för de motioner som legat under beredning i många år. Gällande beredning av motioner så att beslut kan fattas inom ett år finns fortfarande brister. Enligt de stickprov som gjorts av motioner väckta 2010 och 2011 framkommer att det finns ett flertal motioner som legat under beredning mer än ett år.

2 SLUTDOKUMENT 2(2) Avseende yttranden som för en motion ska inkomma inom två månader förekommer fortfarande brister. Genom våra stickprov av motioner väckta 2010 och 2011 framkommer att yttranden i flertalet motioner inkommit efter tidsfristen på två månader. Det finns behov av att ytterligare informationsinsatser kring beredningen av motioner riktas mot nämnderna och deras förvaltningar då flera av de åtgärder som gjorts sedan 2008 års granskning inte är kända utanför kommunstyrelsen och kommunkontoret. Granskningen visar att kommunstyrelsen och nämnden i flera avseenden redan är medveten om de utmaningar avseende motionsberedningen som uppmärksammats i granskningen. Beaktat detta lämnas följande rekommendationer för att ytterligare utveckla motionsberedningen i kommunen; Att kommunstyrelsen och nämnderna tillser att beredningen av motioner är känd och prioriterad i respektive nämnd så att beslut kan fattas inom ett år efter det att motionen inkommit. Att kommunstyrelsen och nämnderna tillser att lämnandet av yttranden gällande motioner är känd och prioriterad hos respektive nämnd och att yttranden inkommer inom två månader. I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser som redovisas i bifogad revisionsrapport. För Kiruna kommuns revisorer Roger Aitomäki, ordförande Peter Scherman, vice ordförande Bilaga: Revisionsrapport Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner,, december 2012

3 Revisionsrapport Uppföljande granskning av handläggning/ beredning av motioner Kiruna kommun Robert Öberg Jenny Krispinsson

4 Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömningar Inledning Bakgrund Revisionsfrågor Metod Lagar och regelverk Beredning av ärenden Kommunfullmäktiges arbetsordning Granskningsresultat Åtgärder efter tidigare granskning Stickprov av motioner Motioner från Motioner från Motioner från Efterlevnad av lagar och regelverk Beslut inom ett år Yttrande inom två månader Kiruna kommun

5 1 Sammanfattande bedömningar 2008 granskade revisorerna i Kiruna kommun motionsberedningen i kommunen. På uppdrag av revisorerna har nu genomfört en uppföljande granskning av motionsberedningen i Kiruna kommun. Syftet har varit att granska vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra rutinerna kring motionsberedningen i kommunen samt hur nämnderna följer kommunallagen och kommunfullmäktiges arbetsordning gällande beredningen av motioner. Granskningen har framkommit ur revisorernas risk och väsentlighetsanalys. Vår sammanfattande bedömning är att åtgärder har vidtagits för att förbättra rutinerna kring motionsberedningen sedan 2008 års granskning och att kommunstyrelsen och nämnderna i stort följer kommunallagen och kommunfullmäktiges arbetsordning gällande beredningen av motioner. Trots detta finns fortfarande utvecklingsområden, inte minst när det gäller tidsfristen för yttranden. Den sammanfattande bedömningen baseras på följande iakttagelser: Rutin för påminnelse till berörd handläggare vid yttranden har ändrats från sex till två månader. En förteckning över vilka motioner och medborgarförslag som är under beredning har tagits fram och där framgår vilka motioner som lämnats in och vilken beredningsstatus de har. Denna företeckning ska uppdateras efter varje möte med kommunstyrelsens arbetsutskott och redovisas för kommunfullmäktige två gånger per år, en gång under hösten och en gång under våren. Förteckningen ligger även ute på kommunens hemsida. Sedan granskningen 2008 har styrelsen och nämnderna fokuserat på att behandla och ta beslut för de motioner som legat under beredning i många år. Gällande beredning av motioner så att beslut kan fattas inom ett år finns fortfarande brister. Enligt de stickprov som gjorts av motioner väckta 2010 och 2011 framkommer att det finns ett flertal motioner som legat under beredning mer än ett år. Även avseende yttranden som för en motion ska inkomma inom två månader förekommer fortfarande brister. Genom våra stickprov av motioner väckta 2010 och 2011 framkommer att yttranden i flertalet motioner inkommit efter tidsfristen på två månader. Det finns behov av att ytterligare informationsinsatser kring beredningen av motioner riktas till nämnderna och deras förvaltningar då flera av de åtgärder som gjorts sedan 2008 års granskning inte är kända utanför kommunstyrelsen och kommunledningskontoret. Kiruna kommun 1 av 11

6 Rekommendationer Granskningen visar att kommunstyrelsen och nämnden i flera avseenden redan är medvetna om de utmaningar avseende motionsberedningen som uppmärksammats i granskningen. Beaktat detta lämnas följande rekommendationer för att ytterligare utveckla motionsberedningen i kommunen; Att kommunstyrelsen och nämnderna tillser att beredningen av motioner är känd och prioriterad i respektive nämnd så att beslut kan fattas inom ett år efter det att motionen inkommit. Att kommunstyrelsen och nämnderna tillser att lämnandet av yttranden gällande motioner är känd och prioriterad hos respektive nämnd och att yttranden inkommer inom två månader. Kiruna kommun 2 av 11

7 2 Inledning 2.1 Bakgrund Innan ett ärende avgörs av kommunfullmäktige, ska det enligt Kommunallagen (KL) ha beretts av antingen en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. För motioner finns i KL särskilda regler. En motion bör t ex beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. I fullmäktiges arbetsordning reglerar respektive kommun sin motionsberedning närmare granskade Kiruna kommuns förtroendevalda revisorer om kommunens nämnder hade en ändamålsenlig motionsberedning. Granskningen visade på ett antal utvecklingsområden. Behov finns därför att följa upp vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra motionsberedningen. Denna uppföljande granskning av motionsberedningen har framkommit ur revisorernas risk och väsentlighetsbedömning. 2.2 Revisionsfrågor Granskningen utgår från följande revisionsfrågor: Vilka åtgärder har vidtagits för att förbättra rutinerna för besvarande av motioner och för att säkerställa att ej besvarade motioner bevakas? Hur följer nämndernas motionsberedning regelverket i kommunallagen, fullmäktiges arbetsordning och fullmäktiges beslut i övrigt angående detta? 2.3 Metod För granskningen har nämndsekreterare för barn- och utbildningsnämnden, miljöoch byggnämnden, socialnämnden och fritids- och kulturnämnden samt en av kommunsekreterarna intervjuats. Utöver dessa har även ordförande för kommunfullmäktige intervjuats. Genomgång har skett av beslut och rutinbeskrivningar angående motionsberedningen. Följande dokument har ingått i dokumentgranskningen: Kommunallag (1991:900) Arbetsordning för kommunfullmäktige (senast reviderad ) Förteckning över motioner och medborgarförslag under beredning (senast uppdaterad ) Handläggning/beredning av motioner, revisionsrapport (yttrande från kommunkontoret ) Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll ( ) Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll ( ) Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll ( ) Kiruna kommun 3 av 11

8 Rutiner för redovisning av motioner och medborgarförslag (antagen av kommunstyrelsen ) Rutiner för behandling av motioner och medborgarförslag i barn- och utbildningsnämnden ( ) Förutom intervjuer och dokumentgranskning har även stickprov av slumpmässigt valda motioner som väckts under år 2010 och 2011 granskats med avseende på beredning, uppföljning och beslut. Även tre motioner som ligger kvar under beredning sedan 2008 har granskats med syfte att undersöka hur länge de legat för yttrande och under beredning samt anledning till detta. Granskningen är avgränsad till att gälla motioner under beredning, därmed har medborgarförslag ej behandlats inom ramen för denna granskning. Kiruna kommun 4 av 11

9 3 Lagar och regelverk 3.1 Beredning av ärenden Innan ett ärende avgörs i fullmäktige ska det enligt 5 kap. 26 KL ha beretts av antingen en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. Vidare framgår i 5 kap. 28 KL att styrelsen alltid ska ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som beretts av en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning. Styrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende om inte annan nämnd eller en fullmäktigeberedning gjort det. Vid ett brådskande ärende kan ärendet enligt 5 kap 32 KL få avgöras trots att det inte beretts innan. Alla närvarande ledamöter ska då vara överens om beslutet. Enligt 5 kap 33 1 st. KL bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning enligt 5 kap st. KL. Enligt kommunallagens 5 kap. 63 skall fullmäktige i en arbetsordning meddela ytterligare föreskrifter som behövs för fullmäktiges sammanträden och handläggningen av ärendena och enligt 5 kap p. i KL ska arbetsordningen innehålla föreskrifter om handläggningen av motioner. 3.2 Kommunfullmäktiges arbetsordning Arbetsordningen är antagen av kommunfullmäktige den 9 november 1991, 267 och senast reviderad den 1 juni 2009, 102. Enligt arbetsordningens 28 4 st. väcks en motion genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli eller lämnas vid ett fullmäktigesammanträde. I kommunfullmäktiges arbetsordning 29 1 p. framgår att kommunstyrelsens arbetsutskott ska ta upp motionen på sitt första möte efter det att den överlämnats av kommunfullmäktige, och besluta om vilka instanser som eventuellt ska yttra sig om motionen, eller lägga ett förslag direkt till kommunstyrelsen. Vidare framgår i kommunfullmäktiges arbetsordning 29 2 p. att motioner som ska beredas av förvaltningar m.m. omedelbart och samtidigt ska skickas till alla dessa organ. Svarsfristen är satt till två månader, därefter skall motionen föras upp till första följande sammanträdet med aktuell nämnd eller styrelse, alternativt sändas omedelbart tillbaka till kommunstyrelsens arbetsutskott. Både avsändning och mottagning ska diarieföras. Kommunstyrelsens arbetsutskott har, enligt 29 3 p. i arbetsordningen, att bedöma om tillräcklig beredning föreligger. Om så är fallet skall utskottet överlämna motionen till kommunstyrelsen, i normala fall skall då arbetsutskottet också lämna Kiruna kommun 5 av 11

10 beslutsförslag. Kommunstyrelsen har att göra motsvarande bedömning som arbetsutskottet, och att lägga ett beslutsförslag till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fattar därefter beslut i ärendet. Vid återremiss gäller samma tidsfrister som för beredning. Alla avsteg från dessa tidsfrister och motivet för dem ska noteras i särskild ordning enligt 29 4 p. i kommunfullmäktiges arbetsordning. I arbetsordningen 28 7 st. framgår att kommunstyrelsen två gånger varje år ska redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen skall göras på ett ordinarie fullmäktigesammanträde under våren respektive hösten. Kiruna kommun 6 av 11

11 4 Granskningsresultat 4.2 Åtgärder efter tidigare granskning Efter revisorernas granskning av motionsberedningen 2008 beslutade kommunstyrelsen att ge kommunkontoret i uppdrag att inkomma med förslag på åtgärder med anledning av revisionsrapporten. Enligt ett yttrande från kommunkontoret framgår att det sker en internkontroll av motionsberedningen genom att kommunledningen minst en gång per år går igenom alla motioner under beredning och de motioner som är äldre än ett år. Vid behov omfördelas då ärenden i organisationen för att påskynda beredningen av öppna motioner. Enligt yttrandet framgår vidare att kommunkontoret bedömer sina rutiner som ändamålsenliga förutom när det gäller påminnelser till berörd handläggare. Denna rutin ändras enligt beslut i kommunstyrelsen till att påminnelse skickas ut efter två månader istället för efter sex månader. En annan åtgärd som beslutats om är att kommunkontoret får i uppdrag att ytterligare informera om gällande regelverk till samtliga förvaltningar så att beredningen av motioner prioriteras. Ytterligare en åtgärd som vidtagits sedan 2008 års granskning är att kommunstyrelsen antog rutiner för redovisning av motioner och medborgarförslag i början av Dokumentet Förteckning över motioner och medborgarförslag under beredning har upprättats och där framgår vilka motioner som inlämnats och vilken behandlingsstatus de har. Denna förteckning har sedan lags ut på kommunens hemsida. Redovisningen av motioner och medborgarförslag under beredning ska uppdateras efter varje möte med kommunstyrelsens arbetsutskott, för närvarande nio möten per år. Förteckningen ska även redovisas för kommunfullmäktige två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Vid tidpunkten för denna granskning (december 2012) är 29 motioner under beredning, varav de äldsta är från år 2008, se Tabell 1 nedan. Tabell 1: Motioner under beredning År Antal Källa: Förteckning över motioner och medborgarförslag under beredning ( ) Kiruna kommun 7 av 11

12 Enligt de intervjuer som gjorts inom ramen för denna granskning framgår att nämnderna och kommunfullmäktige de senaste åren har fokuserat på att behandla och ta beslut för de motioner som legat sedan många år tillbaka. Utöver dessa åtgärder har nämnderna enligt, utförda intervjuer, fått i uppgift att redovisa verkställighet av beslut. Var sjätte månad skickar kommunsekreterare ut påminnelser om verkställighet av beslut ut till den eller de som getts i uppgift att verkställa beslutet. 4.1 Stickprov av motioner Motioner från 2008 Som Tabell 1 ovan visar är tre motioner från 2008 fortfarande under beredning. Det är, i december 2012, 51 månader sedan alla tre motionerna väcktes i kommunfullmäktige. Detta betyder att tidsfristen på 1 år, enligt 5 kap 33 1 st. KL, passerat för 39 månader sedan. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning är svarsfristen på yttranden två månader vilket innebär att svarsfristen gällande de tre motionerna passerat för 48 månader sedan, se Tabell 2. Dessa tre motioner uppges ligga kvar under beredning på grund av att motionernas intentioner berör kommunens policy och handlingsplan avseende minoritetsspråk. Motionerna har vilat i avvaktande på att policy och handlingsplan ska antas. Tabell 2: Motioner från 2008 under beredning Diarienr Ärendemening Antal månader under beredning Upprätta årliga uppföljningsrapporter över hur Kiruna kommun förverkligar gällande lagstiftning om samers rätt till bland annat språk och kultur i kommunen Upprätta årliga uppföljningsrapporter över hur Kiruna kommun tillämpar den särskilda minoritetslagstiftningen Skyltning på samiska på och i offentliga kommunala byggnader Källa: Kommunkontoret Antal månader för yttrande Motioner från 2010 Under 2010 lämnade kommunfullmäktige 12 motioner till kommunstyrelsen för beredning. Inom ramen för denna granskning har vi gjort fem slumpmässiga stickprov på dessa motioner. Stickproven visar att en av de fem motionerna beretts inom den lagstadgade tidsfristen på ett år. I Tabell 3 nedan visas antal månader som motionen, vid tiden för denna granskning (december 2012), varit under beredning samt legat för yttrande hos berörd förvaltning. Kiruna kommun 8 av 11

13 Tabell 3: Stickprov av motioner väckta 2010 Diarienr Ärendemening Antal månader under beredning Uppmuntra byggandet av energisnåla hus Gränsöverskridande sjukvård i Kiruna östra kommundel Inköp av hjärtstartare Avskaffa partistödet Kulturplan Källa: Kommunkontoret Motioner från 2011 Antal månader för yttrande 2011 lämnade kommunfullmäktige 20 motioner till kommunstyrelsen för beredning. Liksom för 2010 års motioner har vi även för 2011 års motioner gjort fem slumpmässiga stickprov på dessa motioner. Genom stickproven framgår att två motioner av de fem som granskats genom stickprov beretts inom tidsfristen på ett år. I Tabell 4 nedan visas antal månader som motionen, vid tiden för denna granskning (december 2012), varit under beredning samt legat för yttrande hos berörd förvaltning. Tabell 4: Stickprov av motioner väckta 2011 Diarienr Ärendemening Antal månader under beredning Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram 3 * Nytt skidspår till Ednavaarastugan Åtgärder för att stärka placerade barns rättigheter Bygg en multiarena i Kirunas nya centrum Gång- och cykelväg mellan Sopperobyarna Källa: Kommunsekretariatet *Beslut utan att yttrande begärts från någon förvaltning Antal månader för yttrande Kiruna kommun 9 av 11

14 4.3 Efterlevnad av lagar och regelverk Beslut inom ett år I KL 5 kap. 26, 5 kap. 28 samt 5 kap. 33 stadgas huvudsakligen vad som gäller kring beredningsgången av motioner varav fokus i denna granskning ligger på ettårsfristen. Denna frist innebär att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut inom ett år från det att ett ärende väckts. I Kiruna kommun finns, enligt dokumentet Förteckning över motioner och medborgarförslag under beredning, ett antal motioner från 2008, 2010 och 2011 där tidsfristen gått ut, se Tabell 1. Enligt de stickprov som gjorts framgår att det både 2010 och 2011 finns ett flertal motioner där den lagstadgade tidsfristen på ett år för beredning av en motion överskridits. Detsamma gäller för de tre motioner som väcktes under 2008 och fortfarande är under beredning. Majoriteten av de som intervjuats i denna granskning känner inte till funktionen om motions-/medborgarförslagsbevakning på kommunens hemsida. Vidare uppger ansvariga för hemsidans uppdatering att de varit kort om folk och därför inte hunnit med att prioritera uppdateringar av förteckningen. Ambitionen är dock att detta ska göras efter varje arbetsutskott. De intervjuade upplever överlag att ettårsfristen för det mesta hålls men att komplicerade och stora ärenden som kräver lång beredning kan dra ut på tiden. Några av de intervjuade upplever att det handlar om prioriteringar, att motioner ibland kan hamna i byrålådan på grund av att annat arbete prioriteras eller för att kunskap saknas kring hur motionen ska hanteras Yttrande inom två månader I kommunfullmäktiges arbetsordning framgår som tidigare nämnts att ett yttrande från berörd förvaltning ska inkomma inom två månader från det att ärendet lämnats till förvaltningen. Genom de stickprov som gjorts av motioner från 2010 och 2011 samt de tre från 2008, påvisas att begärt yttrande i tio av tolv motioner inkommit efter svarsfristen på två månader. Genom de intervjuer som gjorts framgår att några av förvaltningarna sällan får motioner till sig för yttranden. Det kan för vissa förvaltningar röra sig om någon enstaka per år eller ännu färre. I dessa fall uppges det vara svårt att veta om tvåmånadersfristen hålls. Vidare framgår via intervjuerna att de nämnder som har relativt täta möten har bättre förutsättningar att lämna ett yttrande efter två månader än nämnder där möten sker mer sällan. Exempelvis har fritids- och kulturnämnden fem till sex träffar per år, vilket i praktiken uppges kunna bidra till att tvåmånadersfristen för yttranden inte alltid hålls. Kiruna kommun 10 av 11

15 En annan orsak uppges vara motionens karaktär, vissa ärenden tar längre tid att yttra sig om. Till exempel kan det hos en del nämnder röra sommar- eller vinterverksamhet vilket kan leda till att motionen blir liggandes några månader. Mycket ny personal inom en förvaltning kan även vara en orsak till längre beredningstider av motioner enligt de intervjuade. Hos miljö- och byggnämnden uppges tidspress på grund av samhällsomvandlingen samt personalrotation och nyanställningar vara en faktor som kan försena yttranden kring motioner. Om yttranden inte inkommer efter två månader skickas en påminnelse från kommunkontoret till berörd handläggare. I dagsläget ligger kommunkontoret något efter med utskick av påminnelser eftersom de varit kort om personal under en tid. Flertalet av de intervjuade anser att det fortfarande behövs förbättrade rutiner och/eller utökade informationsinsatser om gällande regelverk till förvaltningarna så att motioner blir ett prioriterat område. Inom några förvaltningar upplevs kunskapsbrist inom detta område medan det inom andra förvaltningar uppges finnas en relativt god kunskap kring motionsberedningen i kommunen. Robert Öberg Projektledare Hans Forsström Uppdragsledare Kiruna kommun 11 av 11

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Socn:s resp FoKn:s hantering av föreningsbidrag

Socn:s resp FoKn:s hantering av föreningsbidrag SLUTDOKUMENT 1(1) 2012-04-04 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Socn:s resp FoKn:s hantering av föreningsbidrag Vi har i egenskap av förtroendevalda

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Beredningsprocessen Jenny Krispinsson Kiruna kommun Februari 2015

Revisionsrapport Beredningsprocessen Jenny Krispinsson Kiruna kommun Februari 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Februari 2015 Beredningsprocessen Kiruna kommun Beredningsprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Finspångs kommun augusti 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Antaget av direktionen för Lapplands kommunalförbund 2009-06-22, 33 Verksamhetsområde 1 Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium fullgör Gällivare, Jokkmokks,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2014-02-04 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande Lantmäterinämnden Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (10) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-09, 267 Reviderad 1993-08-10, 210 Reviderad 1994-12-12, 311 Reviderad 1998-04-06--07, 77 Reviderad 1999-12-13, 281 Reviderad

Läs mer

[1:711-1(1//101i. 009:

[1:711-1(1//101i. 009: Arvidsjaurs konunun Revisorerna Dataut 2012-06-13 22-06- 13 [1:711-1(1//101i. 009: För kännedom: Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fulimäktiges presidium Gruppledarna

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Reglemente för Socialnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2013-11-21 180 Inledning Enligt 6 kap. 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Riktlinjer för beredning av motioner

Riktlinjer för beredning av motioner Riktlinjer för beredning av motioner Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Riktlinjer för beredning av motioner Beslutsdatum: 2015-11-17, 182 Dokumentansvarig

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Verkställighet av beslut

Verkställighet av beslut Revisionsrapport Verkställighet av beslut Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Syfte och revisionsfrågor...3 2 Metod och avgränsning...3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Revidering av förvaltningens hantering av medborgarförslag

Revidering av förvaltningens hantering av medborgarförslag ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING KANSLIENHETEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2008-907-000 SID 1 (5) 2008-12-10 Handläggare: Anne-Marie Hemphälä Telefon: 08-508 10 034 Till Östermalms stadsdelsnämnd sammanträde 2008-12-18

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar

Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar Revisionsrapport Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar Orsa kommun Februari 2008 Christina Norrgård Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Sammanfattande bedömning

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument Ove Axelsson David Emanuelsson Sandvikens kommun STYR- OCH POLICYDOKUMENT Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Sametingets arbetsordningar Sametinget Box Kiruna Tfn

Sametingets arbetsordningar Sametinget Box Kiruna Tfn Sametingets arbetsordningar Sametinget Box 90 981 22 Kiruna Tfn 0980-780 30 Arbetsordning 1 för Sametingets styrelse och nämnder beslutad den 23-26 oktober 2012 2 Allmänt 1 Sametingets plenum ska bland

Läs mer

Lagar och regler som styr en kommunal organisation

Lagar och regler som styr en kommunal organisation Lagar och regler som styr en kommunal organisation LAGAR OCH REGLER I EN KOMMUNAL ORGANISATION Lagar Förordningar Föreskrifter Råd Rättspraxis JO, JK KOMMUNALA REGLER Reglementen, arbetsordning Policy

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för revisorerna i Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 23 september 1999 Ändringar införda till och med KF, 92/2011 1 För revisorerna gäller bestämmelser i lag, god revisionssed,

Läs mer

Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag KS2017/214/01

Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag KS2017/214/01 Datum Sida 2017-09-15 1 (7) Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag KS2017/214/01 Antagna av kommunfullmäktige 2017-11-06, 127 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och

Läs mer

HUVUDREGLEMENTE FÖR LULEÅ KOMMUNS NÄMNDER

HUVUDREGLEMENTE FÖR LULEÅ KOMMUNS NÄMNDER LULEÅ KOMMUN HUVUDREGLEMENTE 1 (11) 2015/1477-00 2015-12-14 Gunilla Lundin HUVUDREGLEMENTE FÖR LULEÅ KOMMUNS NÄMNDER Dokumentet innehåller en beskrivning av de rutiner och regler som gäller för kommunens

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Den demokratiska processen - kallelser och protokoll

Den demokratiska processen - kallelser och protokoll Revisionsrapport Den demokratiska processen - kallelser och protokoll Uppvidinge kommun Fredrik Ottosson och Lisa Åberg Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga1 1.3 Avgränsning

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning Linda Marklund Certifierad kommunal revisor Juni 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-08-31 För kännedom; Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Miljö- och byggnämnden Socialnämnden Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten I egenskap

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden

Reglemente för Myndighetsnämnden Reglemente för Myndighetsnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2010-12-16 178 Inledning Enligt 6 kap 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet

Läs mer

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun Revisionsrapport Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

Protokollsanalys. Leksands kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Tove Färje

Protokollsanalys. Leksands kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Tove Färje Protokollsanalys Leksands kommun Revisionsrapport Februari 2011 Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING OCH BEDÖMNING... 3 1 BAKGRUND... 4 1.1 UPPDRAG OCH REVISIONSFRÅGA... 4 1.2 AVGRÄNSNING OCH

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2015-04-29, 62 Ansvarig: Skolchefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER 1 REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 93 Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta

Läs mer

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2015-12-15 Ersätter: 2006-12-14 Gäller fr o m: 2016-01-01 Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND

REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND A 15 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN REGLEMENTE FÖR ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND Antaget av kommunfullmäktige i Hässleholm 2002-12-16, 226 Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby,

Läs mer

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015.

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden utövar också ledningen av den

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Kontantkassor Gällivare kommun Februari 2011 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattande bedömningar och förslag... 2 2. Inledning... 3 2.1

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , ,

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , , 1 (5) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 321 Reviderat 1993-09-27, 193, 1998-11-23 141, 2001-02-26 24, 2009-08-31 136, 2011-03-28 56 Utöver vad som föreskrives i kommunallagen

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar STYRANDE DOKUMENT Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Kanslichef Jonas Sverkén 2016-09-26 Gäller tills vidare 1 (12) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar Antalet ledamöter 1

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf 2017-06-19, 110 Kommunfullmäktige Reglemente Socialnämnden REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Senast reviderad

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Senast reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun Senast reviderad 2015-12-17 2 (13) Antalet ledamöter... 3 Ordförande och vice ordförande... 3 Tid och plats för sammanträdena... 3 Förlängning av sammanträde

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Huddinge kommun. Granskning av delegation av beslutanderätt

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Huddinge kommun. Granskning av delegation av beslutanderätt Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Huddinge kommun Granskning av delegation av beslutanderätt Innehåll Innehåll...2 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...5 2.1. Bakgrund...5

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Reglemente Diarienummer: Beslutande: 22/2015 (SN) 113/2015 (KF) Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Oxelösunds kommun. April 2010 Christina Norrgård

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Oxelösunds kommun. April 2010 Christina Norrgård Revisionsrapport Protokollsgranskning Oxelösunds kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...1 1.2 Avgränsning och metod...2 2 Protokoll...2

Läs mer

Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun

Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun Författningssamling BKFS 2014:6 Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 106 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen (1991:900)

Läs mer

Granskning av utskick av digitala handlingar. Trelleborgs kommun

Granskning av utskick av digitala handlingar. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Gabriella Fredriksson November 2014 Granskning av utskick av digitala handlingar Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Revisionsreglemente

Revisionsreglemente Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) B.6 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller för socialnämnden bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1

Läs mer

Revisorernas verksamhetsberättelse 2012

Revisorernas verksamhetsberättelse 2012 1 Revisorernas verksamhetsberättelse 2012 För uppföljning av revisionsplanen för verksamhetsåret 2012 överlämnas härmed vår berättelse. Vår revisionsberättelse för 2012 har avgivits den 9 april 2013. Förutsättningar

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer