Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av nämndernas beredningsrutiner"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun Hans Gåsste

2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund Uppdrag och syfte Revisionsfråga Kontrollmål Metod och avgränsning Granskningsmetod Avgränsning Allmänt om beredningsprocessen Kommunalrättslig grund Allmän grund Granskningen Inledande kommentarer Barn- och ungdomsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Miljönämnden Plan- och byggnämnden Socialnämnden Teknik- och servicenämnden Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Sammanfattning Sammanfattande kommentarer och rekommendationer Rekommendationer

3 1 Bakgrund 1.1 Uppdrag och syfte Beredning av ärenden till nämnden/styrelsen är en viktig del av respektive nämnds verksamhet. Nämnden/styrelsen har genom reglementet fått sitt uppdrag och ansvarsområde av fullmäktige. För att de skall kunna uppfylla sitt uppdrag gentemot fullmäktige är det av stor vikt att de rutiner och arbetssätt som tillämpas för beredning av ärenden till nämnden/styrelsen är ändamålsenliga och utformade så att ledamöterna känner att ärendena är tillräckligt utredda/förberedda och att beredningen av ärendena stödjer ledamöterna i beslutsprocessen. 1.2 Revisionsfråga Granskningen ska besvara följande revisionsfråga Är förvaltningarnas beredningsrutiner ändamålsenliga så att de möter de förtroendevaldas önskemål och behov? 1.3 Kontrollmål * Finns fastställda beredningsrutiner i kommunens förvaltningar? * Används tjänsteskrivelser med tjänstemannaförslag? * Är det tydligt vem som leder beredningsarbetet inom respektive förvaltning? * Upplever ledamöterna i respektive nämnd och kommunstyrelsen att beredningsarbetet håller tillräcklig kvalitet? * Hur upplever ledamöterna i kommunens nämnder och styrelsen omfattning och kvaliteten på sina kallelser? 2 Metod och avgränsning 2.1 Granskningsmetod I granskningen har vi intervjuat medarbetare i samtliga nämnder/styrelsen som har ett ansvar för beredning av ärenden till sin respektive nämnd/styrelsen. Vidare har vi skickat en enkät till samtliga ordinarie ledamöter i kommunens nämnder och styrelsen. 3

4 2.2 Avgränsning Granskningen omfattar beredningsprocesserna i samtliga nämnder. 3 Allmänt om beredningsprocessen 3.1 Kommunalrättslig grund I kommunallagens 5 kapitel finns de formella reglerna kring det s.k. beredningstvånget. Det reglerar beredningen av ärenden som skall behandlas av fullmäktige. Kommunstyrelsen skall alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som beretts av annan nämnd eller en fullmäktigeberedning. Dessutom innebär beredningstvånget att den nämnd som berörs av ärendet alltid skall ges tillfälle att yttra sig innan frågan behandlas av fullmäktige. När det gäller nämnderna och styrelsen finns inga regler i kommunallagen. Däremot anger förvaltningslagen hur s.k. myndighetsärenden skall hanteras/beredas vid myndighetsutövning. 3.2 Allmän grund Beredningen av ärenden i en kommun är en viktig del i den demokratiska processen. Syftet med beredningsprocessen är att så brett och ingående som möjligt utreda och belysa ärendena som överlämnas till de förtroendevalda för beslut. Eftersom samtliga i en nämnd/styrelse har lika ansvar för besluten är det av vikt att samtliga ledamöter upplever att den process som finns för framtagande av beslutsunderlag är ändamålsenlig och tydlig. 4 Granskningen 4.1 Inledande kommentarer Utgångspunkten i granskningen har varit de kontrollmål som redovisas i punkt 1.3. I granskningen har vi intervjuat företrädare från samtliga förvaltningar som har ett ansvar för beredningsprocessen ur ett tjänstemannaperspektiv, och tagit del av de rutiner och arbetssätt som tillämpas. Vi har också i en enkät ställt ett antal frågor till samtliga ordinarie ledamöter i kommunens samtliga nämnder. I enkäten har lämnats ett antal kommentarer till de frågor som ställts. Sammanställning av enkätsvaren och kommentarer bifogas granskningsrapporten. Nedan redovisas nämndsvis resultatet av granskningen med utgångspunkt från kontrollfrågorna. 4.2 Barn- och ungdomsnämnden Det finns en dokumenterad och av nämnden fastställd Rutiner för nämndsadministration för barns- och ungdomsnämnden. I dessa rutiner ingår ett avsnitt kring ärendeberedningen. 4

5 Ärenden som inkommer till eller upprättas inom förvaltningen skickas till presidiet i form av postlistor genom nämndssekreterarens försorg. Vid beredningssammanträdet(presidiet) deltar ordförande, vice ordförande samt förvaltningschef. Beredningsmötet ligger 2 veckor innan nämndens arbetsutskott. Nämndsekreteraren har ansvar för att ärenden lämnas till beredningsmötet. Den mall för tjänsteskrivelser som finns används inte i någon större omfattning för ärenden som skall behandlas på beredningsmötet. Orsaken är tidsbrist. Dessutom framkom att samtliga handläggande tjänstemän inom barn och utbildningsförvaltningen inte använder sig av det ärende- och dokumenthanteringssystem som finns i kommunen (Public). I kallelsen till nämnden förekommer att ärenden inte är inlagda i mallen för tjänsteskrivelser. Barn och utbildningsförvaltningen är en stor organisation med flera enheter utanför den centrala administrationen. Det innebär att det krävs en framförhållning i ärendehanteringen av de ärenden som skall upp till nämnden. Granskningen visar att det finns vissa problem i framförhållningen. Ledamöternas uppfattningar framgår av bifogade enkätsammanställning. Det finns fastställda rutiner för ärendeberedning inom nämnden i Rutiner för nämndsadministration. Min bedömning är att dessa rutinbeskrivningar i sig är bra för nämndenämndens och förvaltningens arbete. Den mall för tjänsteskrivelser som finns används inte i tillräcklig omfattning av förvaltningen. Min uppfattning är att det är viktigt att samtliga handläggare använder sig av mallen. Användningen av mallar för tjänsteskrivelser bör läggas in i dokumentet Rutiner för nämndsadministration. Min uppfattning är att det krävs en bättre planering av de fasta ärendena som gör att ärendehanteringen och beredningen av ärendena inte skall ske under tidsnöd. I enkätens fråga 2 svarade flertalet av ledamöterna att man inte diskuterar beredningsarbetet i nämnden. På fråga 5 upplevde ett par ledamöter att man inte fick kallelsen/beslutsunderlaget i tid för att kunna sätta sig in i ärendena på ett tillräckligt sätt. Min avslutande kommentar är att nämnden och förvaltningen bör föra en diskussion kring rutinerna för beredningsarbetet med utgångspunkt från enkätsvaren och de kommentarer som lämnats. Syftet måste vara att nämnden och förvaltningen har en samsyn kring hur ärendena skall beredas på ett för båda parter tillfredsställande sätt. Utgångspunkten bör vara att utveckla och komplettera de redan nu fastställda rutiner för nämndsadministration. 4.3 Kultur- och fritidsnämnden I kultur- och fritidsnämnden finns rutiner för beredningsarbetet. Dessa rutiner är dock inte dokumenterade och fastställda. I beredningen ingår ordförande, vice ordförande 5

6 förvaltningschef samt nämndssekreterare. Presidiet bereder de ärenden som lämnas dit av förvaltningen. Därefter överlämnas ärendet till nämndens arbetsutskott inför behandling i nämnden. Noterbart är att gruppmöten sker i samband med att ärendet hanteras i arbetsutskottet. Det finns ambitioner från förvaltningen att flytta tillbaka beredningsprocessen i syfte att politiken skall komma in i ett tidigare skede. Förvaltningen använder sig inte fullt ut av den mallen för tjänsteskrivelser. Ledamöternas uppfattningar framgår av bifogade enkätsammanställning. Granskningen visar att beredningsarbetet i kultur och fritidsnämnden behöver utvecklas. En majoritet av ledamöterna anser att ärenden inte är tillräckligt utredda av förvaltningen. Likaså anser en majoritet av ledamöterna att kvaliteten på beslutsunderlagen inte motsvarar förväntningarna. Tre ledamöter av de åtta som besvarat enkäten anser att man inte får beslutsunderlagen i tid för att kunna sätta sig in i ärendena. Det finns också synpunkter på omfattningen av utskickade kallelser. En majoritet av ledamöterna upplever inte att redovisningarna av ekonomi och verksamhet är tillräckliga och tydliga. Dessutom anser en majoritet av dem som besvarat enkäten att nämndsmötena inte genomförs på ett effektivt sätt. Min uppfattning är att nämnden utifrån resultatet av enkäten och de kommentarer som lämnats, måste diskutera kvalité och arbetssätt för ärendeberedningen i nämnden. Det är lämpligt att nämnden fastställer beredningsrutinerna i ett dokument. 4.4 Miljönämnden Miljönämnden har en fastställd rutinbeskrivning för sin nämndsadministration. I dessa finns tydligt fastställ vilka som ingår i nämnden beredningsorganisation. Tjänsteskrivelser med tjänstemannaförslag används genomgående för samtliga ärenden. Nämndssekreteraren och miljöchefen avgör vilka ärenden som skall upp till presidiemötena. Presidiemötet är alltid en vecka för nämndsmötet. Ledamöternas uppfattningar framgår av bifogade enkätsammanställning. Det finns avvikande uppfattningar i viktiga frågeställningar. Förvaltningen har en väl dokumenterad rutinbeskrivning för nämndsadministrationen och beredningsprocessen. Däremot visar enkäten och de kommentarer som lämnats att det finns anledning att föra en allmän diskussion kring beredningsprocessen och dess olika delar. Syftet måste vara att det råder samsyn mellan de förtroendevalda och förvaltningen kring nämndens beredningsrutiner. 6

7 4.5 Plan- och byggnämnden I plan och byggnämnden håller man på att utveckla nya rutiner för beredning av ärenden som skall till nämnden och delegationsärenden. Det nuvarande systemet för ärendehanteringen bygger på en manuell rutin. I det nya systemet, som tas i bruk den 1/ har man schemalagt ett ärendes gång från initiering till arkivering. De nuvarande beredningsrutinerna innebär att förvaltningen arbetar med ärendena innan de tas upp på ett formellt beredningsmöte (presidiet) 10 dagar innan nämndsmötet. Det är sällan ett ärende skickas tillbaka för ytterligare beredning från presidiemötet. Samtliga inkommande ärenden läggs upp på postlistan och skickas till samtliga ledamöter i nämnden. Den mall som finns för tjänsteskrivelser används inte full ut inom förvaltningen. Ledamöternas uppfattningar framgår av bifogade enkätsammanställning. Det framgår att man i stort är nöjda utifrån enkätens frågeställningar. Det praktiska beredningsarbetet i plan och byggnämnden är under utveckling. Det nya ärendehanteringssystemet utgör en säkerhet vid nämnden/förvaltningens hantering av ärenden. Dock indikerar enkätsvaren att några ledamöter anser att man inte diskuterar det praktiska beredningsarbetet. Min uppfattning är att nämnden bör ta en diskussion i samband med införandet av det nya ärendehanteringssystemet. Målsättningen måste vara att alla känner trygghet i ärendehanteringen. Dessutom är det viktigt att den mall som skall användas för tjänsteskrivelser används full ut. 4.6 Socialnämnden I socialnämnden finns fastställda och dokumenterade rutiner för beredning av ärenden. Nämndsekreteraren fördelar inkomna ärende på respektive handläggare. I samband med det sätt också en tidpunkt för när ärendet skall vara klart för behandling i nämnden. Den politiska beredningen av ärendena sker i presidiet som består av ordförande, vice ordförande, förvaltningschef samt nämndssekreterare. Presidiet träffas varannan vecka. Den fastställda mallen används av samtliga handläggare. Nämnden tar av princip aldrig upp extraärenden för beslut. Ledamöternas uppfattningar framgår av bifogade enkätsammanställning. Resultatet av enkäten visar att det finns synpunkter inom vissa områden Min bedömning är att socialnämnden har väl fungerande och dessutom dokumenterade rutiner för beredning av ärenden till nämnden. Det framgår tydligt vilka som ingår i nämnden beredningsorganisation. Tjänsteskrivelser med tjänstemannaförslag finns alltid när ett ärende presenteras för politiken på presidiemötena. 7

8 Resultatet av enkäten och de kommentarer som lämnats visar dock att det finns uppfattningar inom nämnden på frågorna kring om ärendena är tillräckligt utredda, om kvaliteten i beslutsunderlagen är tillräcklig, och om redovisningarna i ekonomi och verksamhetsfrågor är tillräckliga och tydliga. Nämnden bör med utgångspunkt från enkätresultatet och de lämnade kommentarerna diskutera beredningsprocessen och dess olika delar. 4.7 Teknik- och servicenämnden I teknik och servicenämnden finns en rutin för beredning av ärenden som skall behandlas av nämnden. Två veckor innan ett arbetsutskottssammanträde sker en tjänstemannaberedning. Nämndsekreteraren som tillika är nämndens registrator samlar ärenden som är klara för vidare behandling i nämnd eller utskott. Vid tjänstemannaberedningen är samtliga berörda handläggare samt förvaltningschefen närvarande. Någon dag därefter sker en politisk beredning av ärendena i presidiet som består av ordförande, vice ordförande, förvaltningschef och nämndsekreterare. Presidiet fastställer dagordning inför behandlingen i au eller nämnd. Kallelsen skickas därefter till arbetsutskottet. Hela nämnden får del av au- kallelsen Efter arbetsutskottets behandling av ärendena skickas därefter kallelsen till nämnden. Det innebär att nämndens ledamöter får ta del av ärendena 3-4 veckor innan nämndsmötet. Nämnden har fastställt tidpunkter för dessa möten. Dessutom har man fastställt en tidplan för återkommande aktiviteter under verksamhetsåret t.ex. delårsrapport, bokslut, ekonomiska rapporteringar etc. Handläggarna i förvaltningen använder i stor utsträckning den fastställda mallen för tjänsteskrivelser med tjänstemanna förslag. Ledamöternas uppfattningar framgår av bifogade enkätsammanställning. Det finns av nämnden fastställda tidpunkter för beredningsarbetet i en årscykel. Där framgår också ansvaret för vem som leder beredningsarbetet inom förvaltningen. I tidplanen är också inlagda tidpunkter för återkommande aktiviteter. Det innebär att förvaltningen på ett bra sätt kan ha en god framförhållning i ärendeberedningen till nämnden. Tjänsteskrivelser med tjänstemannaförslag används i mycket stor omfattning, vilket är positivt. De ledamöter som har besvarat enkäten har överlag positiva uppfattningar till frågeställningarna förutom fråga 5 där hälften av svarar att man inte får kallelsen i tid för att kunna sätta sig in i ärendena. Detta har också kommenterat i enkäten. Det kan te sig motsägelsefullt om man betänker att nämndens ledamöter får kallelsen till arbetsutskottet 3-4 veckor innan nämndsmötet. Det är en fråga som nämnden måste diskutera och klargöra. Dessutom finns uppfattningar hos några ledamöter att sammanträdena inte genomförs på ett effektivt sätt. Detta är också en fråga för nämnden att diskutera. 8

9 4.8 Utbildningsnämnden Inom utbildningsnämnden finns fastställda rutiner för beredning av ärenden till nämnden vilket också innefattar vilka funktioner som deltar i beredningsarbetet. Dessa rutiner är dock inte dokumenterade. I princip samtliga ärende grundas på den fastställda mallen för tjänsteskrivelser som innehåller tjänstemannaförslag. Nämndsekreteraren har uppdraget att kvalitetssäkra dessa tjänsteskrivelser. Nämnden tar inte upp beslutsärenden vid sittande bord. Däremot kan man ta upp informationsärenden vid sittande bord. Ledamöternas uppfattningar framgår av bifogade enkätsammanställning. På frågorna 4,5, 7 och 8 finns noterbara avvikelser. Det praktiska beredningsarbetet i förvaltningen är väl organiserat och systematiskt. Däremot finns det uppfattningar från ledamöterna kring kvaliteten på beslutsunderlagen, tidpunkten för utskick av kallelsen för att ledamöterna skall kunna läsa in sig på ärendena, förvaltningens redovisningar av verksamhet och ekonomi samt effektiviteten i sammanträdenas genomförande. Enkätsvaren samt de lämnade kommentarerna innebär att nämnden bör ta en diskussion kring de delar som redovisats negativa i enkäten. 4.9 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beredningsarbete bygger på en årligen fastställd tidplan för sammanträden. Tidplanen anger tidpunkter för egna förvaltningens och övriga nämnders och kommunala bolags hantering och tidpunkt för inlämning av ärenden som skall behandlas av kommunstyrelsen/fullmäktige. Dessutom finns inlagda tidpunkter för återkommande händelser som övriga nämnder och bolag har att ta hänsyn till. (Bokslut, presidiedagar, delårsrapport m.m. Ärenden som skall behandlas av kommunstyrelsen bereds politiskt av två arbetsutskott. Ett av dessa är mindre formellt där handläggande tjänstemän deltar för att göra avstämningar och förankringar av sina ärenden. Inga protokoll skrivs på dessa arbetsutskott. Därefter sammanställs ärendelistan utifrån de diskussioner som varit på det informella arbetsutskottet till det formella arbetsutskottssammanträdet. De ärenden som tas upp i det informella arbetsutskottet prioriteras i kommunalrådsberedningen som består av de två kommunalråden, kommunchefen, kommunsekreteraren samt ledningsgruppen på kommunledningskontoret. Kommunsekreteraren ansvarar för mottagning och sammanställning av ärenden till det informella arbetsutskottet. 9

10 Ledamöterna i kommunstyrelsens uppfattningar kring beredningsprocessen framgår av bifogad enkätsammanställning. Kommunstyrelsen har fastställda rutiner och ansvarsfördelning för hur beredning av ärenden till arbetsutskott, kommunstyrelse och fullmäktige skall ske. Samtliga ärenden som lämnas för politisk hantering bygger på tjänsteskrivelse med tjänstemannaförslag. Jag ser det som positivt att den politiska beredningen kommer in i ett tidigt skede, dels genom den ärendeprioritering som görs i kommunalrådsberedningen, dels genom det informella arbetsutskottssammanträdet där avstämning av ärenden sker gentemot de förtroendevalda. Det system man har utarbetat för ärendehanteringen och beredning av ärenden innebär många möten och sammanträden som berör både de förtroendevalda och förvaltningsorganisationen. Det är dock är min uppfattning att systemet innebär en hög kvalitet i beredningsarbetet för de förtroendevalda. I enkätsvaren från kommunstyrelsens ledamöter framkommer också att i hög grad är nöjd med omfattning och kvalitet på beslutsunderlagen. 5 Sammanfattning 5.1 Sammanfattande kommentarer och rekommendationer En väl utvecklad och genomtänkt beredningsprocess i en nämnd/styrelse är i första hand till för att ge de förtroendevalda ett bra underlag för sina beslut. Utgångspunkten i det resonemanget är att det är nämnden och dess enskilda ledamöter som ansvarar för de fattade besluten. Det är därför av stor vikt att processerna kring ärendeberedningen möter de förtroendevaldas krav. Min generella uppfattning utifrån granskningen är att nämnderna och kommunstyrelsen tekniskt sett har väl strukturerade beredningsrutiner. Det framgår i de flesta fall vem och som ansvarar för de olika delarna i beredningsprocessen. Dock visar svaren i enkäten att det bland ledamöterna i några nämnder inte finns en samsyn kring beredningsprocessen. I flera fall är rutinerna och processerna inte fullt dokumenterade och fastställda av respektive nämnd. Jag ser det som värdefullt att beredningsrutinerna och beredningsprocessen i sin helhet diskuteras och fastställs av respektive nämnd. Enkätsvaren från ledamöterna indikerar också att hälften av dessa ansåg att man inte diskuterar frågor kring hur beredningsarbetet fungerar i sin nämnd/styrelsen. Användningen av den fastställda mallen för tjänsteskrivelser med tjänstemannaförslag bedömer jag används i hög grad vilket innebär en tydlighet i beslutsunderlagen. Granskningen visar dock att mallen inte används av samtliga handläggare. För att få 10

11 kvalitet i ärendehanterings och beredningsarbetet är det av stor vikt att samtliga handläggare använder sig av den fastställda mallen. Enkätsvaren ger en generell bild av att nämndernas och kommunstyrelsens ledamöter överlag är relativt nöjda med de beslutsunderlag som presenteras. Som svar på revisionefrågan bedömer jag därför att nämnderna och kommunstyrelsens beredningsrutiner i stort är ändamålsenliga så att de möter de förtroendevaldas önskemål och behov. Dock visar svaren och de lämnade kommentarerna att det finns synpunkter på vissa områden som måste diskuteras i respektive nämnd. Dessa synpunkter redovisas nämndsvis i rapporten. 5.2 Rekommendationer Med utgångspunkt från granskningen vill jag lämna följande rekommendationer Respektive nämnd bör föra en diskussion kring sin egen beredningsprocess med utgångspunkt från de synpunkter som lämnats i rapporten samt de uppfattningar som redovisats i enkäten. Respektive nämnd bör i ett beslut fastställa sin beredningsprocess. Respektive nämnd skall säkerställa att samtliga handläggare använder den fastställda mallen för tjänsteskrivelser. 11

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Revisionsrapport Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Smedjebackens kommun December 2009 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2 Kontrollmål...3

Läs mer

Verkställighet av beslut

Verkställighet av beslut Revisionsrapport Verkställighet av beslut Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Syfte och revisionsfrågor...3 2 Metod och avgränsning...3

Läs mer

Den demokratiska processen - kallelser och protokoll

Den demokratiska processen - kallelser och protokoll Revisionsrapport Den demokratiska processen - kallelser och protokoll Uppvidinge kommun Fredrik Ottosson och Lisa Åberg Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga1 1.3 Avgränsning

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Revisionsrapport Beredningsprocessen Jenny Krispinsson Kiruna kommun Februari 2015

Revisionsrapport Beredningsprocessen Jenny Krispinsson Kiruna kommun Februari 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Februari 2015 Beredningsprocessen Kiruna kommun Beredningsprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Mora kommun. Oktober 2010 Christina Widerstrand

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Mora kommun. Oktober 2010 Christina Widerstrand Revisionsrapport Protokollsgranskning Mora kommun Oktober 2010 Christina Widerstrand 2010-10-18 Christina Widerstrand, projektledare Hans Gåsste, uppdragsledare Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 1.1

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5 Granskning av ärendehanteringsprocessen inom Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6.

Läs mer

Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll

Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg och Sandra Marcusson Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll April 2016 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och Revisionsfråga...

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll

Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg och Sandra Marcusson Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll April 2016 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av beslutsprocesser

Granskning av beslutsprocesser www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg, Caroline Liljebjörn och Malin Kronmar Granskning av beslutsprocesser Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Oxelösunds kommun. April 2010 Christina Norrgård

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Oxelösunds kommun. April 2010 Christina Norrgård Revisionsrapport Protokollsgranskning Oxelösunds kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...1 1.2 Avgränsning och metod...2 2 Protokoll...2

Läs mer

Den demokratiska processen - kallelser och protokoll

Den demokratiska processen - kallelser och protokoll Revisionsrapport Den demokratiska processen - kallelser och protokoll Emmaboda kommun Fredrik Ottosson och Lisa Åberg Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga1 1.3 Avgränsning

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner

Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-12-20 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Nämndernas ärendehantering

Nämndernas ärendehantering Revisionsrapport Nämndernas ärendehantering Krokoms kommun 2009-06-03 Karolina Johansson, revisionskonsult 2009-06-03 Karolina Johansson Revisionskonsult, projektledare Maj-Britt Åkerström Certifierad

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Granskning av den demokratiska processen i kallelser och protokoll

Granskning av den demokratiska processen i kallelser och protokoll www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg och Sandra Marcusson Februari 2016 Granskning av den demokratiska processen i kallelser och protokoll Sammanfattning Merparten av dagens protokollsläsare tar del

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Revisionsrapport. Protokollsanalys. Marks kommun. April 2010 Tove Färje

Revisionsrapport. Protokollsanalys. Marks kommun. April 2010 Tove Färje Revisionsrapport Protokollsanalys Marks kommun April 2010 Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING OCH BEDÖMNING... 1 REKOMMENDATIONER... 2 1 BAKGRUND... 3 1.1 UPPDRAG OCH REVISIONSFRÅGA 1.2 AVGRÄNSNING

Läs mer

Verkställighet av beslut

Verkställighet av beslut Revisionsrapport Verkställighet av beslut Avesta kommun Februari 2009 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2 Avgränsning...3 2 Metod...3 2.1 Granskningsmetod...3

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Revisionsrapport. Ledning och styrning i kommunens nämnder och kommunstyrelsen. Ljusdals kommun

Revisionsrapport. Ledning och styrning i kommunens nämnder och kommunstyrelsen. Ljusdals kommun Revisionsrapport Ledning och styrning i kommunens nämnder och kommunstyrelsen Ljusdals kommun Margaretha Larsson, uppdragsansvarig Hans Gåsste projektledare 1 av 13 Innehåll Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av ärendeberedning till Direktionen Anders Pålhed

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av ärendeberedning till Direktionen Anders Pålhed Revisionsrapport Granskning av ärendeberedning till Direktionen Nerikes Brandkår 2014-10-22 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 3. Syfte... 4 3.1 Metod... 4 3.2 Avgränsning... 4 4. Rutinen

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens beredningsprocess och beslutsunderlag. Karlshamns kommun

Granskning av kommunstyrelsens beredningsprocess och beslutsunderlag. Karlshamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Gabriella Fredriksson Sandra Marcusson Februari 2017 Granskning av kommunstyrelsens beredningsprocess och beslutsunderlag Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

[1:711-1(1//101i. 009:

[1:711-1(1//101i. 009: Arvidsjaurs konunun Revisorerna Dataut 2012-06-13 22-06- 13 [1:711-1(1//101i. 009: För kännedom: Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fulimäktiges presidium Gruppledarna

Läs mer

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Ärendehanteringsprocessen Ärenden till barn- och grundskolenämnden hanteras i en process som består av flera moment. När ärendet kommer in till skol- och kulturkontoret

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 252 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-12-01 Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat Reglemente för

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Författning 1.6 Antagen av kommunstyrelsen 6/17 REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Mjölby kommun. Augusti 2010 Christina Norrgård

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Mjölby kommun. Augusti 2010 Christina Norrgård Revisionsrapport Protokollsgranskning Mjölby kommun Augusti 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning och metod... 2 2 Protokoll...

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anna Landerholm Datum KS-2014/1106 Verksamhetscontroller 2014-10-29 Kommunstyrelsen Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Förslag

Läs mer

Rapport avseende granskning av öppna ärenden. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av öppna ärenden. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av öppna ärenden Östersunds kommun December 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning 2 Metod 2

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar

Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar Revisionsrapport Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar Orsa kommun Februari 2008 Christina Norrgård Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Sammanfattande bedömning

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Övergripande granskning Sammanställning till kommunfullmäktige

Övergripande granskning Sammanställning till kommunfullmäktige Övergripande granskning Sammanställning till KPMG AB 6 november 2015 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Sammanfattande bedömning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 3 5. Metod 3 6. Resultat

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Finspångs kommun augusti 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving Allmänna handlingar Vänersborgs kommun Revisionsrapport Februari 2011 Staffan Löfving Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har Komrev, inom PwC, granskat ärendehantering,

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 Ärendehanteringsprojektet 2011-01-01 infördes en ny organisation i kommunen för såväl politiker som tjänstemän. Det innebär bland annat att samtliga kommunsekreterare

Läs mer

1(7) Riktlinjer för administration, dokument- och ärendehantering. Styrdokument

1(7) Riktlinjer för administration, dokument- och ärendehantering. Styrdokument 1(7) Riktlinjer för administration, dokument- och ärendehantering Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2017-03-22 36 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2011 R Wallin. Kungsörs kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt

Revisionsrapport nr 1, 2011 R Wallin. Kungsörs kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt Revisionsrapport nr 1, 2011 R Wallin Kungsörs kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och avgränsning... 3 2.2. Genomförande... 3 2.3. Revisionsfrågor...

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Registrering och dokumenthantering

Registrering och dokumenthantering Revisionsrapport* Registrering och dokumenthantering Kommunstyrelsen och nämnderna Marks kommun Oktober 2008 Marianne Wolmebrandt, certifierad kommunal yrkesrevisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente. modell plan policy. program regel. riktlinje rutin strategi taxa. för Kommunala pensionärsrådet ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

Reglemente. modell plan policy. program regel. riktlinje rutin strategi taxa. för Kommunala pensionärsrådet ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy Reglemente för Kommunala pensionärsrådet program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: Ansvarig: Socialnämnd

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER 1 REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 93 Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-26 71 Orsa kommun Box 23 794 21 Orsa 0250-55 21 00 orsa.kommun@orsa.se www.orsa.se 1 Reglemente för byggnadsnämnden i Orsa

Läs mer

Rapport. Beslut och återrapportering 2006-09-15. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun. Anna-Karin Löfsved

Rapport. Beslut och återrapportering 2006-09-15. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun. Anna-Karin Löfsved Rapport Beslut och återrapportering 2006-09-15 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1 INLEDNING...3

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll

LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Kommunal författningssamling Revisionsreglemente. Revisionens roll LUDVIKA KOMMUN 1 (5) Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2014-02-04 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för revisorerna i Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 23 september 1999 Ändringar införda till och med KF, 92/2011 1 För revisorerna gäller bestämmelser i lag, god revisionssed,

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2015-04-29, 62 Ansvarig: Skolchefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst

Läs mer

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Oktober 2010 Ove Axelsson Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING.........3 INLEDNING......4

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Revisionsrapport Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Söderhamns kommun Rolf Hammar David Boman December 13 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1. Revisionsfråga...

Läs mer

Nynäshamns kommun. Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. Revisionsrapport.

Nynäshamns kommun. Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. Revisionsrapport. www.pwc.se Revisionsrapport Henrik Fagerlind Cert. kommunal revisor Fredrik Carlsson Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut Nynäshamns kommun Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Grums kommun

Reglemente för revisorerna i Grums kommun REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRUMS KOMMUN Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 14 1(5) Reglemente för revisorerna i Grums kommun 2(5) Reglemente för revisorerna i Grums kommun Revisionens

Läs mer

Revisionsreglemente

Revisionsreglemente Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt Vänersborgs kommun 2007-11-05 Stefan Tengberg *connectedthinking 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun

Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Reglemente för revisorerna i Hjo kommun Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad 2006-11-27 av Kommunfullmäktige 16 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Revisionen Giltighetstid Tills vidare

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.17 Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun, rev 2015.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.17 Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-27, 127 Gäller

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Reglemente Diarienummer: Beslutande: 22/2015 (SN) 113/2015 (KF) Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Åstorps kommuns. Nämndadministration. Beslutat av Kommunfullmäktige Dnr 2014/304

Åstorps kommuns. Nämndadministration. Beslutat av Kommunfullmäktige Dnr 2014/304 Åstorps kommuns Nämndadministration Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-12-15 218 Dnr 2014/304 2(8) Nämndadministration berör det fortlöpande arbetet som sker i anslutning till en nämnd. Nämnden är ett

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer