Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer"

Transkript

1 Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer och uppdaterade och kompletterad med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1

2 Inledning Revisorernas verksamhet regleras i lag och i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunrevisionen. För att revisorernas slutsatser och rekommendationer ska uppfattas trovärdiga av allmänhetens, kommunfullmäktige och de granskade måste revisorerna vara objektiva och självständiga i sitt uppdrag. Det innebär att ingen revisor arbetar partipolitiskt i revisorsuppdraget. Enligt god revisionsed i kommunal verksamhet utarbetar revisorerna effektiva och tydliga arbetsformer som dokumenteras i en arbetsordning för det löpande arbetet. Arbetsordningen behandlar kommunrevisionens inre arbetsformer och förhållningssätt och är således ett komplement till reglementet och den årliga revisionsplanen. Arbetsordningen har fastställts och gäller för innevarande mandatperiod. Arbetsordningen revideras vid varje ny mandatperiod eller vid behov. Ledamöter och presidium Samtliga revisorer väljs av kommunfullmäktige. Ordförande och de två vice ordförandena utgör revisionens presidium. Presidiet har endast en beredande uppgift. Ordföranden upprättar förslag till dagordning och kallar till sammanträden samt leder revisorernas sammanträden och gemensamma sammankomster. Revisorernas presidium svarar för kontakterna med kommunfullmäktiges presidium. Arbetsfördelningen mellan revisorerna Revisorerna har var och en ett ansvar för att upprätthålla sin självständighet och inte låta andra direkt eller indirekt styra granskningen. Revisorerna värnar därför om sitt oberoende i revisionsarbetet och utövar sitt uppdrag fristående från styrelsens, nämndernas och företagens beslut och verksamhet. Revisorernas oberoende säkras också genom kommunallagens krav på att de ska biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar. Opartiskhet och saklighet ska genomsyra revisorernas agerande, bedömningar och uttalanden. Det innebär att revisorerna inte granskar och prövar utifrån partipolitiska grundvalar eller driver partipolitiska processer. 2

3 Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelsen och nämnderna är revisorernas utgångspunkt. Revisorerna är självständiga i förhållande till varandra, men eftersträvar att fatta beslut om granskningsarbetet i enighet samt att i största möjliga mån arbeta gemensamt och samordnat.den enskilde revisorns rätt att i ett läge av oenighet kunna uttrycka sin egen uppfattning kan dock aldrig undanröjas eller röstas bort. Granskningens slutsatser och bedömningar ska vila på saklig grund. För att effektivisera revisionsarbetet har revisorerna bildat tre grupper som var och en bevakar ett antal nämnder. Förutom att läsa protokoll och sammanträdeshandlingar genomför grupperna träffar med nämndernas presidier och kontorschefer. Gruppernas sammansättning och bevakningsområden framgår av den årliga Revisionsplanen. Sammanträdesplan och former för möten Inför varje år fastställer revisorerna en sammanträdesplan för året, som också offentliggörs på kommunens hemsida. Ordföranden kallar revisorerna till sammanträde. Kallelse, förslag till dagordning och övriga sammanträdeshandlingar ska vara revisorerna tillhanda senast veckan före sammanträdet. Varje år i september genomförs en internatöverläggning där revisorerna tillsammans med sakkunnigt biträde utvärderar den gångna verksamheten samt påbörjar arbetet med revisionsplanen för det kommande året. Minst två gånger per år träffar revisorerna företrädare för kommunstyrelsen samt ett urval av nämnder. Revisorerna, som också är lekmannarevisorer i kommunens bolag, träffas i den egenskapen gemensamt minst två gånger per år. Vid dessa överläggningar inbjuds också bolagens auktoriserade revisor. En särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna finns i bilaga A. Kommunens ledande tjänstemän eller andra nyckelpersoner kallas vid behov till revisorernas sammanträden för att ge sakupplysningar. 3

4 Former för ömsesidig information och krav på dokumentation Varje revisor ska informera sig om viktiga ärenden och utvecklingsfrågor genom att följa kommunens och dess bolags verksamhet. Revisorerna deltar också i nätverk. Revisorerna informerar varandra kontinuerligt vid revisionssammanträdena. Vid sammanträdena upprättas minnesanteckningar och vid behov protokoll. De sakkunniga biträdena ska redovisa sina uppdrag muntligt och i skriftliga revisionsrapporter vid revisorernas sammanträden. Revisionsrapporter, som överlämnas för yttrande till styrelsen eller nämnd, ska alltid åtföljas av en revisionsskrivelse. En skrivelse i revisorernas namn ska undertecknas av ordföranden och andre vice ordföranden. Den årliga revisionsberättelsen liksom utlåtandet över delårsrapporten ska undertecknas av samtliga revisorer. Revisionsskrivelser med åtföljande revisionsrapporter publiceras kontinuerligt på kommunens hemsida. Rutiner vid handläggning och offentliggörande av revisionsrapporter Från pågående revisionsprojekt sker vid behov lägesrapporter till revisorerna. Utkast till revisionsrapport ska vara sakgranskat av berört granskningsobjekt. Förslag till revisionsrapport skickas till revisorerna inför deras sammanträde. Förslag till revisionsskrivelse justeras i samband med presentationen av revisionsrapporten. Om revisorerna är eniga om revisionsskrivelsen ska den undertecknas av ordföranden och andre vice ordföranden. Revisionsskrivelse och revisionsrapporter blir allmänna handlingar när ärendet expedierats, vilket sker när revisorerna beslutat godkänna revisionsskrivelsen och revisionsrapporten och revisionsskrivelsen undertecknats. Samverkan med de sakkunniga och kvalitetssäkring Revisorerna skall biträdas av sakkunniga som de själva upphandlar. Uppdragen till de sakkunniga bestäms av revisorerna gemensamt genom revisionsplan och 4

5 projektplaner för olika granskningar. Revisionsplanen utarbetas med utgångspunkt från en bedömning av väsentlighet och risk. Sakkunnigbiträdet lämnar fortlöpande lägesrapporter över pågående revisionsprojekt till samtliga revisorer i samband med revisorernas sammanträden. Kvalitetssäkring av granskningsarbetet sker genom att granskningsobjekten får möjlighet att lämna synpunkter av sakkaraktär på utkast till revisionsrapport innan förslag till revisionsrapport upprättas och överlämnas till revisorerna. De sakkunniga kvalitetssäkrar därutöver sitt projektarbete och sina administrativa rutiner. Ekonomi och administrativa rutiner Revisorernas budget bereds i en särskild budgetberedning och fastställs av fullmäktige. Revisorerna följer upp sin ekonomi fortlöpande genom att det sakkunniga biträdet lämnar en budgetrapport vid varje sammanträde. Revisorerna lämnar in sina arvodes- och reseräkningar så snart som möjligt till ordföranden. Det sakkunniga biträdet vidarebefordrar dessa till kommunen för utbetalning. Vården av revisorernas arkiv och diarium sker genom det sakkunniga biträdets försorg. Kontakter med media och allmänheten Att kommunicera och skapa en bra dialog är basen för ett förtroendeingivande revisionsarbete och för att uppnå önskad effekt av revisionen. Revisorerna kommunicerar med fullmäktige och med styrelsen och nämnderna som en aktiv del i hela revisionsprocessen.de håller också kontakt med partigrupperna. Revisorerna har även som ambition att informera medborgarna och vara tillgängliga för kontakt och dialog samt kommunicera med media. Revisionens ordförande har ett särskilt ansvar för kontakter med media. Ansvarig sakkunnig kan bistå med sakupplysningar om så bedöms lämpligt. Information om revisorerna och deras uppgifter, revisionsskrivelser och revisionsrapporter samt den årliga revisionsrapporten med bilagor publiceras löpande på kommunens hemsida. Det sakkunniga biträdet svarar för att detta sker. 5

6 Kompetensutveckling Revisorerna eftersträvar att delta i kurser, konferenser och andra kompetensutvecklande aktiviteter som bedöms vara av vikt för uppdragets genomförande. Beslut om deltagande fattas vid revisorernas sammanträden. Återrapportering sker vid närmast efterföljande revisionssammanträde. 6

7 Arbetsordning för lekmannarevisorerna i Södertälje kommun , BILAGA A 1. Sammanträdesplan Lekmannarevisionen/-revisorerna sammanträder cirka 5 gånger per år enligt följande schema: - Augusti/September: Gemensam planering och diskussion av revisionsplan, riskanalys och ev projektplaner. - November: Gemensam träff med bolagens auktoriserade revisorer för uppföljning av intern kontroll och syn på risker i bolagskoncernen. - Oktober-December: Ordinarie lekmannarevisor träffar VD och styrelsens ordförande. - Februari/Mars: Gemensam träff med bolagens auktoriserade revisorer för slutlig uppföljning av intern kontroll och syn på risker i bolagskoncernen. - April: Lekmannarevisorerna för Telge AB medverkar vid det styrelsemöte där auktoriserade revisorn avrapporterar sin granskning och avrapporterar lekmannarevisorernas granskning. - Mars: Gemensam slutrevision inom kommunrevisionen. Granskningsrapporter och redogörelser klara. 2. Rutiner vid sammanträden - Lekmannarevisorn och det sakkunniga biträdet diskuterar agendan ca 1 vecka före sammanträdet. - Det sakkunniga biträdet skickar ut agenda med det underlag som ska behandlas cirka en vecka före sammanträdet till lekmannarevisorerna/bolagen. - Det sakkunniga biträdet skickar ut mötesanteckningar till lekmannarevisorerna en vecka efter sammanträdet. Kommunikation sker via e-post. 3. Uppdragsbeskrivning för sakkunnigt biträde Biträdet ska medverka i planering och genomförande av revision och administration kopplad till de åtagande som görs i egenskap av sakkunnigt biträde. De sakkunniga ska ha en såväl granskande som stödjande roll och arbeta på uppdrag av och i nära samverkan med revisorerna. I uppdraget ingår följande uppgifter: - Framtagande av revisionsplan. - Bolagets ändamålsenlighet Granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt. - Bolagets ekonomi Granska om verksamheten sköts från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. - Bolagets interna kontroll Granska om den kontroll som görs inom bolaget är tillräcklig. För att undvika dubbelarbete bör denna granskning koordineras med bolagets auktoriserade revisor. - Översiktlig granskning av väsentliga styrdokument såsom ägardirektiv, policies etc. - Utarbeta förslag till granskningsredogörelse och granskningsrapport för lekmannarevisionen. - Medverka i lekmannarevisorernas sammanträden. - Sköta administration av kallelser, minnesanteckningar från möten mm. Kommunikation sker med fördel via e-post när så lämpligt.

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 1 Inledning Revisorernas verksamhet regleras i lag och i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunrevisionen.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga KSAU 150/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006 God Revisionssed i kommunal verksamhet 2006 8472534749329327345109 3745272190293846283729 554637462728472446327 20349745500221181711637 499265002366162 förtroendevalda reviso regioner är fullmäktig rument

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN. Revisorernas roll, villkor och arbetsformer

LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN. Revisorernas roll, villkor och arbetsformer Oktober 2006 LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN Revisorernas roll, villkor och arbetsformer Förord utgör ett av fullmäktiges kommunaldemokratiska instrument för att utvärdera, effektivisera samt kontrollera

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget 2011-2014. Beslutad av Revisorskollegiet 2011-08-10

Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget 2011-2014. Beslutad av Revisorskollegiet 2011-08-10 N Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget 2011-2014 Beslutad av Revisorskollegiet 2011-08-10 Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Kort om den kommunala revisionen Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument, en del

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Kort om den kommunala revisionen Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument, en del

Läs mer

REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Antaget av direktionen den 18 december 1997, 49 Revidering fastställd av förbundsmedlemmarnas fullmäktige och som träder i kraft den 1 juli

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer