REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer"

Transkript

1 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer

2 Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt, strategiskt och utåtriktat för att nå största möjliga effekter. Dokumentet är vägledande för hur revisorerna skall tillgodose kommunallagens krav och intentioner, anpassa revisionen till ändrade förutsättningar, möta krav från bland andra regionens invånare och medlemmar mm. n omfattar följande avsnitt: 1. Revisionsuppgifter 2. Revisionsbudget 3. Revisorerna 4. Uppdragsgivare 5. Planering 6. Upphandling 7. Rapportering 2

3 Revisionsuppgifter Revisorernas arbete regleras i första hand av kommunallagens 9 kapitel. I den 9 framgår att Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig Revisorernas uppdrag är ytterst att pröva ansvarstagandet och uttala sig om detta till fullmäktige inför deras beslut i ansvarsfrågan. Pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (god ekonomisk hushållning). Pröva om räkenskaperna är rättvisande Genom ett urval av revisionsprojekt i samband med den årliga revisionsplanen. Stor vikt läggs vid utvärdering av verksamhetens ledning, styrning, mål, uppföljning och kontroll. Särskilt utlåtande i samband med delårsrapport. Genom att granska löpande redovisning, delårsrapportering, budgetuppföljning och årsredovisning. Pröva om den interna kontrollen som görs är tillräcklig Granskning skall ske av ledning, styrning, samordning, mål, uppföljning och kontroll samt tillförlitligheten i redovisning, system och rutiner. Bedöma om balanskravet följs. Granskning skall ske av avkastning och risknivå. Bedöma om god redovisningssed efterlevs. Granskning skall ske av den löpande redovisningen, delårsrapportering, årsredovisning och ekonomisystem. 3

4 Revisionsbudget Revisionen granskar all verksamhet som bedrivs inom Region Värmland i den omfattning som följer av god revisionssed. Revisionen prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs i nämnderna är tillräcklig. För att klara de lagstadgade uppgifterna krävs förutsättningar i form av ekonomiska resurser som möjliggör en långsiktig och strukturerad revision. Revisionens budget skall utgöras av 0,6 promille av regionens budget. Revisionen kompenseras för särskilda uppdrag. Revisionen kompenseras för förändringen av kommunallagen. Revisionen kompenseras för utveckling och utökning av verksamheterna inom Region Värmland. Regelbundna träffar med RF s presidium/budgetberedningen två gånger per år. Uppnås en tillräcklig budget för revisionen. Extra resurser för särskilda granskningar genom att tidigare års överskott förbrukas. Tillräckliga resurser finns för de lagstadgade revisionsuppdragen. Tillräckliga resurser finns för de lagstadgade revisionsuppdragen. Se bilaga 1. Högre kvalitet i revisorernas arbete. 4

5 Revisorerna Enligt kommunallagen skall det finnas minst fem revisorer. Revisorerna är självständiga i förhållande till varandra, men eftersträvar att samarbeta i det löpande revisionsarbetet och vid olika ställningstaganden. För att nå ett effektivt revisionsarbete kan revisorerna komma överens om en informell arbetsfördelning. Varje revisor ansvarar dock ändå för hela granskningen och bedömningen. För att säkerställa en effektiv revision skall revisorerna ges möjlighet att följa utvecklingen dels av Region Värmlands verksamheter, dels den utveckling som sker inom revisionen vad gäller metoder, revisionsstandards etc. i form av årliga utbildningsinsatser. Revisorerna skall också bevaka omvärlden med stöd av bland annat SKL, Skyrev etc. Arbetsformer De förtroendevalda revisorerna utformar effektiva och tydliga arbetsformer tillsammans och omsätter dessa i ett dokument Arbetsordning (Arbo). Tydliga och effektiva arbetsformer där varje revisor ansvarar för hela granskningen även om en informell arbetsuppdelning sker mellan de förtroendevalda revisorerna. Områdesbevakning I samband med antagande av revisionsplan skall varje revisor tilldelas särskilda bevakningsområden enligt särskilt beslut. Revisorerna informerar sig löpande om verksamheterna genom dels deltagande på regionsstyrelsens informationsärenden och genom att verksamhetsföreträdare bjuds in till revisionens sammanträden. Varje revisor får en rimlig del att arbeta med och kan specialisera sig på vissa områden etc. Revisorerna får bra förståelse för regionens arbete och utveckling. Sammanträden Revisionen har regelbundna sammanträden. Ordföranden svarar för Regelbundna sammanträden skapar kontinuitet och effektivitet i 5

6 särskilda kallelser, dagordning, minnesanteckningar och protokoll. Fortbildning Årlig fortbildning av de förtroendevalda revisorerna skall ske. revisionsarbetet. Minnesanteckningar och protokoll gör att arbetet dokumenteras. Högre kvalitet på revisionen genom ständiga förbättringar. Protokollgranskning Fördelning av protokollsläsning sker mellan de förtroendevalda revisorerna som ett led i bevakningen. Revisorerna återrapporterar på sammanträden. Kontinuitet av protokollsläsning ger information om vad som händer i verksamheterna. Oklarheter tas upp direkt med berörd verksamhet. Varje revisor vidarebefordrar informationen på de regelbundna sammanträdena. 6

7 Uppdragsgivare Revisorerna utses av och rapporterar till fullmäktige på det sätt som bedöms ändamålsenligt. Regelbundna överläggningar med fullmäktiges presidium, närvaro och information vid fullmäktiges möten, successiv rapportering av utförda granskningar är exempel på aktiviteter som bidrar till en god kommunikation. Möten med fullmäktiges presidium skall ske årligen. Närvara vid samtliga fullmäktigesammanträden. Muntlig presentation av revisionsberättelsen och verksamhetsberättelsen för fullmäktige. Förbättrar dialogen med uppdragsgivaren. Information om revisionsplan lämnas och viktiga resultat rapporteras. Tydliggör att revisionen rapporterar direkt till fullmäktige. Utgör en viktig del i revisionens initiativrätt. 7

8 Revisionsplanering En bedömning av hot och risker sker löpande genom en riskbedömning. et av denna analys ligger till grund för en årligen upprättad revisionsplan. Revisionsstrategi Revisionsstrategin är visionär och anger strategier för revisionsverksamheten inom ett antal områden. Revisionsstrategin är grundstommen i revisionsprocessen. Ger en bättre framförhållning och strategisk planering. Val av revisionsinsatser Val av revisionsinsatser sker utifrån en riskbedömning. En årlig revisionsplan skall upprättas och bidrar till effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser. För varje projekt upprättas en projektplan. 8

9 Revisionsupphandling Revisorerna skall i sin granskning biträdas av sakkunniga, i den omfattning som revisorerna bedömer behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Revisorerna väljer själva de sakkunniga efter upphandling. Följa Region Värmlands upphandlingspolicy. Upphandling av sakkunnig sker i god tid inför ny mandatperiod Enhetligt uppträdande från organisationen. Säkerställa kontinuitet i revisionens arbete och undvika byte av både ledamöter och sakkunnigt biträde vid samma tidpunkt 9

10 Revisionsrapportering Revisorerna skall successivt rapportera resultatet av sina genomförda granskningar till fullmäktige. Som ett led i revisorernas kvalitetsarbete sker kommunikation och dialog med styrelsen och berörd verksamhet i samband med genomförandet av granskningen. Revisorerna beslutar hur granskningens resultat skall kommuniceras med fullmäktige, styrelse samt allmänhet och media. Revisionsrapporter lämnas till de verksamheter som granskats. Revisionsrapporter lämnas successivt till fullmäktige. Årliga överläggningar med styrelsen och styrelsens arbetsutskott. Möjliggör för verksamheter att agera under löpande år och lämna skriftliga svar till revisionen. Uppdragsgivaren blir löpande informerad om organisationens ändamålsenlighet, ekonomisk hushållning, redovisning och internkontroll. Styrelsen blir löpande informerad om avslutade och pågående granskningar. 10

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006 God Revisionssed i kommunal verksamhet 2006 8472534749329327345109 3745272190293846283729 554637462728472446327 20349745500221181711637 499265002366162 förtroendevalda reviso regioner är fullmäktig rument

Läs mer

LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN. Revisorernas roll, villkor och arbetsformer

LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN. Revisorernas roll, villkor och arbetsformer Oktober 2006 LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN Revisorernas roll, villkor och arbetsformer Förord utgör ett av fullmäktiges kommunaldemokratiska instrument för att utvärdera, effektivisera samt kontrollera

Läs mer

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Ola Sabel Lars Magnusson Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-35 71 54 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

Revisorerna i Nacka kommun

Revisorerna i Nacka kommun Revisorerna i Nacka kommun När en verksamhet bedrivs för medborgarnas räkning och med deras medel finns behov av och krav på att kunna kontrollera och säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med fullmäktiges/medborgarnas

Läs mer

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Kort om den kommunala revisionen Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument, en del

Läs mer

Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget 2011-2014. Beslutad av Revisorskollegiet 2011-08-10

Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget 2011-2014. Beslutad av Revisorskollegiet 2011-08-10 N Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget 2011-2014 Beslutad av Revisorskollegiet 2011-08-10 Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2007 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2007 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2007 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. Komrev inom Öhrlings

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Normsamling för den kommunala sektorn

Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn SKYREV, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, 2013. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729)

Läs mer

Revisionsinstruktion

Revisionsinstruktion Revisionsinstruktion för partnerorganisation /Giltig från 1 januari 2005 (reviderad i juni 2007) 1 (14) Innehåll Revisionsinstruktionen innehåller fem avdelningar: 1. Inledning 2. Revisorns uppgifter och

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

2014-06-12 LERUMS KOMMUN REVISORERNA

2014-06-12 LERUMS KOMMUN REVISORERNA 2014-06-12 LERUMS KOMMUN REVISORERNA Revisionsplan 2014 E 1 Revisionsplan för Lerums kommun 2014. Förslag till revisionsplan baseras på årets väsentlighets- och riskanalys, genomförda granskningar 2012

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Allmänt om intern kontroll

Allmänt om intern kontroll Allmänt om intern kontroll Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Revision i ett landskap som ständigt förändras Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Snåriga landskap Kommunalförbund Göteborgsregionens kommunal-förbund GR Stiftelser Kul-i-stan

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer