Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14"

Transkript

1 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium

2 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam revisor, det sker genom upphandling (f n Deloitte.) Revisorer från kommuner och landsting utses av respektive fullmäktige. Personunion med revisorerna i kommunerna/landstinget inget krav, men en fördel. Kommuner och landsting kan träffa överenskommelse om att utse en eller flera gemensamma revisorer. Förbundsordningen anger på vilket sätt dessa ska utses och av vilken medlem. Mandattiden för revisorerna fastställs i förbundsordningen. I allmänhet 4 år, som i kommuner/landsting.

3 Så här är det tänkt Förbundsordningen reglerar ordningen för att bestämma ekonomiska förmåner till revisorerna. Revisorernas arvoden betalas av samordningsförbundet, om inte annat anges i förbundsordningen. Om förbundsmedlemmarna ska betala arvode till revisorerna, ska i stället Försäkringskassan betala arvoden till statens revisor. För revisorerna från kommuner och landsting kan fullmäktige meddela föreskrifter (revisionsreglemente.) Revisorerna ska anlita sakkunnigt biträde.

4 Handbok för finansiell samordning Innehåller fakta och kommentarer om syftet med finansiell samordning, om bildande, organisation och ledning, verksamhet och administration, ekonomi och revision, utträde mm. Finns på under Informationsmaterial och rekommendationer Under revisionsavsnittet kommenteras bl.a. arvoden, revisorskollegium och sammankallande, sakkunnigt biträde (behov och upphandling), ansvarsprövning

5 Revision med en demokratisk förankring Förtroendevalda revisorer med medborgerlig förankring Granskning av måluppfyllelse/effektivitet, styrning och kontroll samt räkenskaper Revisorernas arbetssätt inom revisionsprocessen med mål och beslut som utgångspunkt.

6 Revisorernas uppdrag Lag om finansiell samordning Ett samordningsförbunds räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. Bestämmelserna i kommunallagen 9:4-17 ska tillämpas på motsvarande sätt. /dvs. reglerna om jäv, självständighet, sakkunniga, granskningsuppdraget, rätt till upplysningar och inventeringar, självständig förvaltning, förvaltningsbeslut i protokoll, lämna revisionsberättelse med uttalande om ansvarsfrihet / Revisionsberättelse ska lämnas till styrelsen, förbundsmedlemmarna och Arbetsförmedlingen. Förbundsmedlemmarna prövar var för sig frågan om styrelsens ansvarsfrihet samt om skadeståndstalan ska väckas.

7 Revisorernas uppdrag Alltså Årligen granska all verksamhet som bedrivs inom förbundets verksamhetsområde Granska i den omfattning som följer av god revisionssed Pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Anmäla misstanke om förmögenhetsrättsligt brott och att allmän förvaltningsdomstols avgörande åsidosätts till styrelsen/fullmäktige. Bedöma om resultatet i delårsrapport/årsredovisning är förenligt med mål styrelsen/fullmäktige beslutat.

8 Om verksamheten är ändamålsenlig Verksamheten efterlever och lever upp till fullmäktiges (styrelsens) mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Innebär också att verksamheten skapar avsedd effekt för medborgarna i enlighet med fullmäktiges (styrelsens) målsättning. Om verksamheten är ekonomisk tillfredsställande Verksamhetens resultat och resurser står i ett rimligt och tillfredsställande förhållande till varandra. God ekonomisk hushållning utifrån verksamhetens kvalitet och produktivitet.

9 Om räkenskaperna är rättvisande Redovisningen fullgörs så att den kan ligga till grund för styrning, ledning, uppföljning och kontroll av den verksamhet som bedrivs. De finansiella rapporterna delårsrapporter och årsredovisning är upprättade enligt lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed i kommunal verksamhet. Värderings-, klassificerings- och upplysningsfel får inte väsentligen påverka bilden av resultat och ställning.

10 Om den interna kontrollen är tillräcklig Den kontroll som görs inom styrelser och nämnder är tillräcklig, d v s styrning, ledning, uppföljning och kontroll är tydlig, aktiv och ändamålsenlig. Förutsätter ett strukturerat arbetssätt enligt definierade processer och rutiner, integrerade i organisation och system och i det löpande arbetet.

11 Vilken är verksamheten? Verksamheten = uppdragen i lagen om finansiell samordning 7 Besluta om mål och riktlinjer Stödja samverkan mellan samverkansparterna Finansiera insatser till individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser inom de samverkande parternas ansvarsområden Besluta hur medel ska användas Svara för uppföljning och utvärdering Upprätta budget och årsredovisning

12 Granska enligt god revisionssed God revisionssed är de föredömliga och goda principer samt tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna där revision utförs. Med allmänt vedertagen menas den praxis som råder i en kvalitativt representativ krets av revisorer. God revisionssed i kommunal verksamhet avser principer, processer och tillvägagångssätt i granskning och bedömning. Den avser också revisorernas förhållningssätt i uppdraget och till dess förutsättningar. God revisionssed i kommunal verksamhet är dokumenterad 1995, 1999, 2002, 2006 och 2010.

13 God revisionssed är inte reglerad i författning eller föreskrift eller på annat sätt fastställd av en myndighet tar vid där lagstiftningen slutar, fyller på och uttolkar uppdraget och hur detta ska utföras formas och utvecklas successivt över tiden i revisionsarbetet, av revisorerna själva utgår i kommunal verksamhet från den kommunala sektorns förutsättningar och förhållanden är revisorernas viktigaste plattform i arbetet, utöver lagstiftningens reglering av uppdraget har stor betydelse för revisionens trovärdighet och styrka!

14 Grundläggande värden och förhållningssätt Uppdrag med förtroende Oberoende Helhetssyn och samverkan Öppenhet och kommunikation

15 Revisorernas oberoende - faktiskt och synbart Regler om valbarhet och jäv Självständiga revisorer Rätten att självständigt anlita sakkunniga Självständig förvaltning Rätt till upplysningar

16 Revisionsprocessen Kommunikation Dokumentation Kvalitetssäkring genom hela processen!

17 Revisionsprocessen - planera Inhämta kunskap Omvärldsbevakning Inhämta styrelsens tolkning Bedöma styrelsens egen analys, styrning mm Riskbedömning Dra slutsatser, analysera, prioritera Aktiva val/revisionsplan Kommunikation

18 Riskbedömning Riskbedömning för alla väsentliga områden - verksamheter (planering, uppföljning, utvärdering ), funktioner, system, rutiner Riskbedömningen består av två delar: Revisorerna identifierar händelser och företeelser som påverkar, hindrar eller hotar att uppdrag och mål för verksamheten kan genomföras eller nås. Revisorerna bedömer konsekvens och sannolikhet dvs. hur allvarligt det är eller blir om händelsen eller företeelsen förekommer eller realiseras (konsekvens) samt hur troligt det är att händelsen eller företeelsen finns eller inträffar (sannolikhet).

19 Allvarliga konsekvenser + stor sannolikhet = hög risk!

20 Vägledning till granskning i praktiken (kan också ses som underlag till en revisionsplan) Dialog om uppdrag och ansvar med styrelsen Grundläggande granskning - löpande följa verksamheten, dokument mm - bedöma förutsättningar för styrning, uppföljning, kontroll - granska och verifiera (verksamhet, styrning mm) Ev. övergripande granskning av delårsrapport Granskning av årsredovisning Fördjupad granskning, vid bedömd hög risk Uppföljning

21 Granskning i praktiken Vad kan granskas? Vad är viktigt att granska?

22 Revisionsprocessen - granska Planera granskningen - revisionsfrågor - revisionskriterier - metoder, bemanning, tider, rapportering etc. Kommunikation Genomföra Resultat, beslut Kommunikation Uppföljning

23 Revisionsfråga Revisionsfrågan formulerar granskningens syfte, vad granskningen ska ge svar på. Frågan utgår från revisorernas riskbedömning och revisionsplan. Exempel: Har styrelsen skapat en ändamålsenlig struktur för samverkan och initierat samverkansinsatser i enlighet med förbundets målsättning och plan? Har styrelsen genomfört tillräcklig uppföljning och utvärdering utifrån gemensam målsättning för aktiviteterna? En revisionsfråga kan brytas ner i underfrågor med olika perspektiv eller angreppssätt t ex på styrning och organisering, arbetssätt och rutiner, uppfattningar.

24 Revisionskriterier Revisionskriterier är den/de referenspunkter som revisorerna i sin granskning mäter och bedömer verksamheten emot vad den ska nå upp till. Kan vara lagstiftning, mål, riktlinjer, beslut, andra styrande dokument.

25 Revisionsprocessen - pröva Sammanfatta årets granskning Pröva ansvarstagandet Bedöma årsredovisningen Kommunikation styrelsen Revisionsberättelse Kommunikation med förbundsmedlemmarna Behandling - fullmäktige - försäkringskassan

26 Grunder för ansvarsprövning Bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer fastlagda av fullmäktige (motsv.) eller i föreskrifter. Bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll. Förtroendeskada eller annan immateriell skada. Ekonomisk skada Obehörigt beslutsfattande. Icke lagenlig verksamhet, brottslig gärning. Otillräcklig beredning av ärenden. Ej rättvisande redovisning.

27 Krav på revisionsberättelse KL 9 kap 16 Revisorerna skall varje år till fullmäktige avge en berättelse med redogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten under det föregående budgetåret KL kap 17 Om anmärkning framställs, skall anledningen till denna anges i revisionsberättelsen. Anmärkningar får riktas mot 1. nämnder och fullmäktigeberedningar, samt 2. de enskilda förtroendevalda i sådana organ. Berättelsen skall innehålla också ett särskilt uttalande huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller ej.

28 Revisionsberättelsen enligt god sed Uppdraget och Utgångspunkterna Redogörelse för resultatet av granskningen med iakttagelser och synpunkter (ev. bilaga) Bedömningar av - ändamålsenlighet, ekonomiskt tillfredsställande - räkenskaper och resultat i årsredovisning - intern kontroll Uttalanden om - ansvarsfrihet och eventuella anmärkningar - årsredovisning Eventuella hinder i revisionen ( t ex jäv) + De sakkunnigas rapporter som bilagor

29 Erfarenhetsutbyte Vad fungerar bra goda exempel och idéer? Vad fungerar mindre bra varför och vad kan göras? Vad behöver utmanas och utvecklas? Behov av stöd, utbildning, nationella insatser mm?

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Kort om den kommunala revisionen Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument, en del

Läs mer

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006 God Revisionssed i kommunal verksamhet 2006 8472534749329327345109 3745272190293846283729 554637462728472446327 20349745500221181711637 499265002366162 förtroendevalda reviso regioner är fullmäktig rument

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN. Revisorernas roll, villkor och arbetsformer

LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN. Revisorernas roll, villkor och arbetsformer Oktober 2006 LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN Revisorernas roll, villkor och arbetsformer Förord utgör ett av fullmäktiges kommunaldemokratiska instrument för att utvärdera, effektivisera samt kontrollera

Läs mer

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget 2011-2014. Beslutad av Revisorskollegiet 2011-08-10

Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget 2011-2014. Beslutad av Revisorskollegiet 2011-08-10 N Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget 2011-2014 Beslutad av Revisorskollegiet 2011-08-10 Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som

Läs mer

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Ola Sabel Lars Magnusson Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-35 71 54 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

Revisorerna i Nacka kommun

Revisorerna i Nacka kommun Revisorerna i Nacka kommun När en verksamhet bedrivs för medborgarnas räkning och med deras medel finns behov av och krav på att kunna kontrollera och säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med fullmäktiges/medborgarnas

Läs mer

Normsamling för den kommunala sektorn

Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn SKYREV, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, 2013. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729)

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014 Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningen utgångspunkter... 3 2 Granskning av Årsredovisningen

Läs mer

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 24 Styrelsen skall svara för samordningsförbundets räkenskaper och årligen inom tre månader från räkenskapsårets

Läs mer

2014-06-12 LERUMS KOMMUN REVISORERNA

2014-06-12 LERUMS KOMMUN REVISORERNA 2014-06-12 LERUMS KOMMUN REVISORERNA Revisionsplan 2014 E 1 Revisionsplan för Lerums kommun 2014. Förslag till revisionsplan baseras på årets väsentlighets- och riskanalys, genomförda granskningar 2012

Läs mer

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Revision i ett landskap som ständigt förändras Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Snåriga landskap Kommunalförbund Göteborgsregionens kommunal-förbund GR Stiftelser Kul-i-stan

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2007 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2007 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2007 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. Komrev inom Öhrlings

Läs mer

Revisionsinstruktion

Revisionsinstruktion Revisionsinstruktion för partnerorganisation /Giltig från 1 januari 2005 (reviderad i juni 2007) 1 (14) Innehåll Revisionsinstruktionen innehåller fem avdelningar: 1. Inledning 2. Revisorns uppgifter och

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning

Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning Samordningsförbundet i Blekinge Sammanfattande redogörelse av 2014 års granskning 2015-04-24 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna från medlemmarna Landstinget Blekinge, Blekinge läns

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Den svenska kommunsektorns kreditvärdighet

Den svenska kommunsektorns kreditvärdighet Den svenska kommunsektorns kreditvärdighet 1 Innehållsförteckning INLEDNING... sidan 4 DEN KOMMUNALA SJÄLVSTYRELSEN... sidan 4 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN OCH DESS UPPGIFTER... sidan 5 DEN KOMMUNALA SEKTORNS

Läs mer