Revisionsdelegationen informerar Plan och arbetsläge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsdelegationen informerar Plan och arbetsläge"

Transkript

1 Revisionsdelegationen informerar Plan och arbetsläge

2 Politiken i SKL Styrelsen: 21 ledamöter och 21 ersättare, varav 22 män och 20 kvinnor. Arbetsutskottet: 7 män och 7 kvinnor. Ordförandeposter: 15 kvinnor och 15 män. Cirka 250 förtroendeuppdrag fördelat mellan styrelse, delegationer och beredningar. 13 beredningarna både stående och tillfälliga och tre delegationer Revisionsdelegationen har elva ledamöter (3 från m och s, 1 från vardera v, mp, fp, c, kd)

3 Mötesaktiviteter Ca 10 sammanträden per år, besöker nätverk och deltar i konferenser Partierna samlas var för sig onsdag em. och kväll samt torsdag morgon mellan kl Alla politiker har gemensamma orienteringar torsdag Torsdag em. arbete i beredningar, delegationer och AU sammanträder Fredag SKL:s styrelse sammanträder

4 Revisionsdelegationens uppdrag Återkommande uppdatera, dokumentera och fastställa god revisionssed i kommunal verksamhet. Vara samrådsorgan till förbundets löpande intressebevakning, utvecklings- och serviceinsatser inom revisionsområdet. Inom uppdraget ska delegationen ha ett löpande och nära samråd med dem som sakkunnigt biträder de förtroendevalda revisorerna enligt kommunallagen.

5 Den kommunala revisionen i dag och i framtiden Strategiskt ärende i SKL:s styrelse på Revisionsdelegationens initiativ. Beslut att Revisionsdelegationen skriver debattartikel om revisionens uppdrag, roll och situation (på gång) SKL i dialog med medlemmarna lyfter upp revisionen värde för demokrati, rättssäkerhet och effektivitet SKL arbetar för att utveckla ett förvaltningsstöd för revisionen som säkrar kontinuitet, beställarstöd och kvalitet Ärendet underbyggt av undersökningar av revisionens förtroende, ekonomi och organisering, vad revisorerna granskar, den årliga ansvarsprövningen, pågående debatt mm.

6 Arbetet med God revisionssed 2014 Hur förhåller sig dagens revision (praxis) till god revisionssed 2010? Vad behöver göras inom uppdateringen av skriften 2014? vad behöver förtydligas och förbättras? vad behöver fördjupas/kompletteras? något som behöver utforskas närmare? områden där vi behöver utmana för att flytta fram positionerna?

7 God revisionssed God revisionssed är de föredömliga och goda principer samt tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna där revision utförs. Med allmänt vedertagen menas den praxis som råder i en kvalitativt representativ krets av revisorer. God revisionssed i kommunal verksamhet avser principer, processer och tillvägagångssätt i granskning och bedömning. Den avser också revisorernas förhållningssätt i uppdraget och till dess förutsättningar. God revisionssed i kommunal verksamhet är dokumenterad 1995, 1999, 2002, 2006 och 2010.

8 God revisionssed är inte reglerad i författning eller föreskrift eller på annat sätt fastställd av en myndighet tar vid där lagstiftningen slutar, fyller på och uttolkar uppdraget och hur detta ska utföras formas och utvecklas successivt över tiden i revisionsarbetet, av revisorerna själva utgår i kommunal verksamhet från den kommunala sektorns förutsättningar och förhållanden är revisorernas viktigaste plattform i arbetet, utöver lagstiftningens reglering av uppdraget har stor betydelse för revisionens trovärdighet och styrka!

9 God revisionssed struktur 1. God revisionssed i kommunalverksamhet Uttolkning - likheter, skillnader. Ansvar för god revisionssed. 2. Den kommunala revisionen i sitt sammanhang Utgångspunkter. Ansvarssystemet. Demokratisk förankring. Revisionsansvar - ansvar som granskas och prövas. 3. Grundläggande värden och förhållningssätt Förtroende. Oberoende. Helhetssyn och samverkan. Öppenhet. 4. Granskningsuppdragen Tolkning/innebörd, exemplifiering. Vägledning. 5. Revisionsprocessen Planera. Granska. Pröva. 6. Grunder för ansvarsprövning 7. Förutsättningar Styrning. Val. Samverkan. Resurser. Sakkunniga. Ansvar mm.

10 Arbetet med god revisionssed handlar om att fånga praxis på olika sätt En bred dialog Revisionsdialog 2013 Stockholm, Malmö, Falun, Göteborg, Linköping (ca 250 revisorer har deltagit) m fl. revisionskonferenser Kontaktmannaskap med ca 50 revisionsordföranden Dialog med lokala revisionsnätverk Dialog med SKL:s Referensgrupp med sakkunniga yrkesrevisorer (från FAR, Skyrev, EY, PWC, Deloitte och revisionskontor) Olika studier och undersökningar Vilka förutsättningar har revisorerna? ekonomi och organisering Vad granskar revisorerna? - i förhållande till sitt uppdrag i KL 9 kap 9 Hur sker revisorernas riskanalys? Vilket förtroende har revisionen? Insamling och analys av fakta Insamling och analys av den årliga ansvarsprövningen (revisionsberättelse och fullmäktiges beslut) Faktabas revision (totalundersökning, uppdateras vart 4:e år)

11 Vad har vi sett som kan påverka skrivningar i skriften God revisionssed 2014? Kapitel 3 - Grundläggande värden och förhållningssätt Förtroendet är gott. Revisorerna uppfattas som oberoende. Revisorernas dialog och kommunikation kan utvecklas och konkretiseras. Kapitel 4 - Granskningsuppdraget Granskningsuppdraget behöver utvecklas och förtydligas ytterligare (främst om verksamheten är ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredställande ). Lekmannarevisionen behöver förtydligas. Kapitel 5 - Revisionsprocessen Revisorernas riskanalys behöver utvecklas och konkretiseras. Vägledning för årlig granskning behöver utvecklas.

12 Revisionsdelegationens utvecklingsinsatser , bl a Revisorernas kommunikation och dialog Utveckla lekmannarevisionen Revisionsberättelser i stiftelser, ekonomiska föreningar m fl (förlagor) Fullmäktige och revisorerna Fullmäktiges ansvarsprövning Revisionen i finansiella samordningsförbund - förtydliganden Jämställdhetsintegrerad revisionsprocess projekt och skrift De sakkunnigas granskning av räkenskaper dialog med Skyrev om deras vägledning

13 Revisorernas förtroende i kommuner och landsting/regioner

14 Så har undersökningen genomförts 707 personer statistiskt utvalda, c:a 600 genomförda telefonsintervjuer (79,2 %) Landsting/region ordförande fullmäktige, ordförande landstings-/regionstyrelse ordförande hälso- /sjukvårdsnämnd, ledande oppositionsråd landstingsdirektör, ekonomi/finansdirektör, chef hälso-/sjukvård Kommuner ordförande fullmäktige, ordförande kommunstyrelse ordförande verksamhetsnämnd (skola, omsorg), ledande oppositionsråd, kommundirektör, ekonomi/finansdirektör, verksamhetschef (skola, omsorg)

15 Vilket förtroende har du för revisionen? Stort eller mycket stort förtroende % % 30 Högst förtroende har ordföranden i landstings-/ regionfullmäktige Lägst förtroende finns inom hälso- och sjukvården 0 1 Mycket litet förtroende Mycket stort förtroende

16 Granskar revisorerna rätt saker? Ofta eller alltid % % Mest positiva är ordföranden i landstings-/ regionsstyrelserna Mest negativa är gymnasieskola och hälso- och sjukvård 0 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

17 Vilken nytta har kommunen/landstinget/regionen av den kommunala revisionen? Stor eller mycket stor nytta % % Mest positiva är ordföranden i fullmäktige, äldreomsorg och oppositionsråd Mest negativa är kommundirektörer och barnomsorg 0 1 Mycket liten nytta Mycket stor nytta

18 Brukar ni följa revisorernas synpunkter och förslag? Ofta eller mycket ofta % % Störst följsamhet rapporterar individ- och familjeomsorg samt ordförande i styrelse Lägst följsamhet finns inom hälso- och sjukvården 0 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid

19 Hur klarar revisorerna att vara och agera oberoende? Bra eller mycket bra % % Mest positiva är fullmäktiges ordföranden Lägst betyg ger gymnasieskolan och hälso- och sjukvård Mycket dåligt Mycket bra

20 Hur fungerar dialogen med revisorerna? Bra eller mycket bra % % Mest positiva: ordföranden landstings/ regionfullmäktige (4,5), ordföranden landstings/ regionstyrelsen (4,3) politiker vård/omsorg (4,4). Minst positiva: chefer hälso-/sjukvård (3,2). 0 1 Mycket dåligt Mycket bra

21 Vilka möjligheter ser du att utveckla eller förändra revisionen? En stor andel av de svarande uttrycker ett behov av att utveckla dialogen mellan revisionen och politiker/tjänstmän. Dialog skulle enligt ett antal kunna ersätta vissa skriftliga rapporter. Relativt många anser också att såväl de förtroendevalda revisorerna som de sakkunniga behöver ha en bättre kompetens. Här är kunskapen om den kommunala organisationen och verksamheten viktig. Ett antal uttrycker att revisionen borde få högre status. Sammantaget uttrycker merparten av de svarande att genom en utvecklad dialog och än bättre kompetens, skulle revisionen kunna utvecklas till att bli mer proaktiv och framåtsyftande.

22 Utredningen En kommunallag för framtiden Tilläggsdirektiv innefattar att överväga om: förutsättningarna för den fria nämndorganisationen behöver förtydligas befogenheterna för styrelsen att styra och samordna verksamheten är tillräcklig KL kan göras mer konkurrensneutral mellan olika utförare av kommunal verksamhet den kommunala revisionen behöver förstärkas ytterligare behovet av att, genom försökslagstiftning, införa en möjlighet till majoritetsstyre i styrelsen behovet av att bredda utnämningen av styrelseledamöter i kommunala företag

23 (forts) En förstärkt kommunal revision: Ytterligare professionalisering av revisionen? Ändringar/förtydliganden i granskningsuppdraget Revisorernas uttalande i ansvarsfrågan till fullmäktige Fullmäktiges beredning av ansvarprövningen och revisionsrapporter En förstärkt revision ger ökade möjligheter till en god intern kontroll och en effektiv verksamhetsstyrning samt till medborgerlig insyn och minskad risk för korruption. Behovet av förändringar ska prövas utifrån effektivitet och insyn samt demokratisk legitimitet. ingår inte att föreslå att ansvaret för den kommunala revisionen ska övergå till någon annan huvudman.

24 Vad betyder förvaltningsstöd? Utöver sakkunnigstöd för granskning har de förtroendevalda revisorerna behov av ett kontinuerligt förvaltningsstöd för: Upphandling av sakkunnigstöd för revisionstjänsterna och uppföljning av upphandlade tjänster Löpande administration uppgifter (mötesplanering, minnesanteckningar/protokoll, posthantering, diarieföring, arkivering, webb etc.) Revisionsprocessen (riskbedömning, planering, styrning och kvalitetssäkring av de sakkunnigas granskningar) Prövningen (sammanställning och bedömning av årets granskningar) inför uttalandet i revisionsberättelsen Dialog och kommunikation med fullmäktige och granskade (förberedelser) Mediakontakter (underlag m.m.)

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006 God Revisionssed i kommunal verksamhet 2006 8472534749329327345109 3745272190293846283729 554637462728472446327 20349745500221181711637 499265002366162 förtroendevalda reviso regioner är fullmäktig rument

Läs mer

Fullmäktige och revisorerna. samband och samspel

Fullmäktige och revisorerna. samband och samspel Fullmäktige och revisorerna samband och samspel Fullmäktige och revisorerna samband och samspel Upplysningar om innehållet: Elisabeth Englund, elisabeth.englund@skl.se Karin Tengdelius, karin.tengdelius@skl.se

Läs mer

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Kort om den kommunala revisionen Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument, en del

Läs mer

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Kort om den kommunala revisionen Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument, en del

Läs mer

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna FAKTABAS REVISION 2012 1 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiska förutsättningar... 4 Budgetberedning... 4 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 4 Otillräckliga resurser?... 5 Revisorernas arvoden...

Läs mer

En mer oberoende kommunal revision

En mer oberoende kommunal revision 2008:4 En mer oberoende kommunal revision analys av tänkbara åtgärder MISSIV DATUM DIARIENR 2008-04-10 2006/262-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2006-12-07 Fi 2006/2581 (delvis) Regeringen Finansdepartementet

Läs mer

Kvalitet i kommunal revision. En inspirations och erfarenhetsskrift

Kvalitet i kommunal revision. En inspirations och erfarenhetsskrift Kvalitet i kommunal revision En inspirations och erfarenhetsskrift Kvalitet i kommunal revision En inspirations och erfarenhetsskrift Upplysningar om innehållet: Caroline Nyman, caroline.nyman@skl.se

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget 2011-2014. Beslutad av Revisorskollegiet 2011-08-10

Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget 2011-2014. Beslutad av Revisorskollegiet 2011-08-10 N Riktlinjer för samordnad revision och bolagsrevision inom landstinget 2011-2014 Beslutad av Revisorskollegiet 2011-08-10 Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga KSAU 150/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Revision i ett landskap som ständigt förändras Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Snåriga landskap Kommunalförbund Göteborgsregionens kommunal-förbund GR Stiftelser Kul-i-stan

Läs mer

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013)

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013) Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting (utkast/november 2013) Förord till vägledning i redovisningsrevision i kommuner och landsting SKYREV har som ett led i sin strävan att säkra

Läs mer

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET

Nämndledamöters. ansvar REVISIONSKONTORET Nämndledamöters ansvar REVISIONSKONTORET Avsikten med denna skrift är att belysa vilket ansvar det är som nämnden och dess ledamöter har det ansvar som granskas och prövas. Det är också att informera om

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Ola Sabel Lars Magnusson Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-35 71 54 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

Förtroendevald revisor. i kommuner, landsting och regioner

Förtroendevald revisor. i kommuner, landsting och regioner Förtroendevald revisor i kommuner, landsting och regioner Vad innebär det att vara förtroendevald revisor i en kommun eller ett landsting? Här förmedlar vi några bilder av uppdraget att vara kommunal

Läs mer

Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young.

Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young. Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young. Klara Löwenberg Handledare: Monica Andersson Stockholms Universitet Yrkesförberedande praktik VT-2012 Innehållförteckning 1. Allmän

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Jämställdhet en fråga för revisorer

Jämställdhet en fråga för revisorer Jämställdhet en fråga för revisorer Förord Jämställdhet är en fråga om rättvisa och en del av det kommunala uppdraget. Alla invånare har rätt att få del av likvärdig kommunal service oavsett kön, etnisk

Läs mer

Revisionsplan 2014 för Uddevalla kommun och dess helägda bolag och stiftelser

Revisionsplan 2014 för Uddevalla kommun och dess helägda bolag och stiftelser Revisionsplan 2014 för Uddevalla kommun och dess helägda bolag och stiftelser 1. Uppdrag Revisorerna är kommunfullmäktiges organ för kontroll av och stöd till nämnderna och syftar ytterst till ansvarsprövning

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner Barnombudsmannen informerar bi2007:01 Rustad för revision Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner 2 Rustad för revision Innehåll ISBN 978-91-87448-27-0 Layout:

Läs mer