ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER"

Transkript

1 ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden uppdrag, organisation och rutiner. Uppdraget Uppdraget är att årligen granska all verksamhet, som bedrivs inom Sunne kommun styrelse, nämnder, bolag och stiftelser som är formulerat i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen samt av kommunfullmäktige fastställt reglemente. Revisorernas uppdrag är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig och att uttala sig om detta till kommunfullmäktige inför deras beslut i ansvarsfrågan. Granskningsuppdraget - som det är formulerat i kommunallagen är medlet att nå fram till denna ansvarsprövning. Revisionsreglemente Sunne kommun Gällande reglemente fastställdes av kommunfullmäktige Revisionens organisation Revisorerna var för sig är att betrakta som myndigheter med eget förvaltningsansvar. Förtroendevalda revisorer: Ordförande Anders Ramström Revisor Inger Axelsson (vice ordförande) Revisor Karl-Erik Larsson Revisor Marianne Andersén Revisor Bernth Johnson Lekmannarevisorer i bolag och revisorer i stiftelser: Sunne Bostads AB: Bernth Johnson, ersättare Inger Axelsson Svenska Flexografiinstitutet AB: Karl-Erik Larsson, ersättare Anders Ramström Sunne Turism AB: Inger Axelsson, ersättare Marianne Andersén Rottneros Park Trädgård AB:Inger Axelsson, ersättare Marianne Andersén Stiftelsen Sundsbergs Gård:Bernth Johnson, ersättare Marianne Andersén Sakkunnigt biträde för revision av nämnder och styrelser, lekmannarevision samt revision i stiftelser KPMG AB Roller och arbetssätt Ordförande är sammankallande, svarar för dagordning, mötets genomförande och upprättande av protokoll. Revisorerna ersätter ordförande med vice ordförande. Revisorerna är självständiga i förhållande till varandra. Detta förhindrar inte att de samarbetar i det löpande revisionsarbetet och vid olika ställningstaganden. Revisorerna strävar efter att 1

2 fatta beslut om revisionsarbetet i enighet och att i största möjliga mån arbeta gemensamt och samordnat. Den enskilda revisorns rätt att i ett läge av oenighet kunna agera och uttrycka sin egen uppfattning kan dock inte undanröjas eller röstas bort. Varje revisor är beträffande revisionsuppdraget självständig och kan avge eget yttrande efter granskning. Lekmannarevisorer och revisorer i stiftelser ansvarar självständigt för sina uppdrag och ansvarar för att hålla övriga förtroendevalda revisorer informerade. KPMG ansvarar för all dokumentation och på uppdrag av ordföranden för kallelser och förslag till dagordning inför revisionens möten. Arbetsfördelning mellan revisorerna Revisorerna ansvarar för att följa nedanstående fokusområden inom kommunens verksamhet. För ansvarsfördelning se bilaga. Fokusområden: Personal Redovisning, ekonomi statistik, jämförelse IT/data Strategier och organisationsutveckling Kommunens nyttjande och deltagande i organisationer och projekt Kommunens kommunikation internt/externt Revisorerna ansvarar för att följa styrelse och nämnder. För ansvarsfördelning se bilaga. Revisorerna ska läsa protokollen för den nämnd de ansvarar för och följa verksamheten så att de kan hålla övriga revisorerna uppdaterade på det viktigaste. En stående punkt på dagordningen är att rapportera kring större händelser och reflektioner. Det kan vara bra att begära att få dagordning och handlingar inför nämndens möte. Respektive nämndsansvarig revisor har kontakt med ordförande i nämnden rörande nya granskningsinsatser samt överlämnande av granskningsrapporter. Revisorerna ska minst en gång per år ha kontakt med de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna. För ansvarsfördelning se bilaga. Tidsplaner och former för möten, överläggningar och andra aktiviteter Revisionens möten utgörs av informations-, planerings- och beslutsmöten. Kallelse till möten utsänds på uppdrag av ordföranden i regel senast fem dagar före mötet. Revisions- och mötesplan för verksamhetsåret fastställs inför varje år. Arbetsordning, revisionsstrategi och eventuell revidering av reglemente för mandatperioden upprättas. Revisionens verksamhet och beslut dokumenteras i mötesanteckningar eller protokoll. Beslutsmöten skall protokollföras och justeras. Mötesanteckningar och protokoll ska skickas ut till revisorerna senaste en vecka efter sammanträdet. 2

3 Styrning och samverkan med de sakkunniga, kvalitetssäkring Förhållandet mellan Revisionen och de sakkunniga, stödet från dessa samt krav på kvalitetssäkring genom certifiering regleras, utöver i arbetsordningen, i upphandlingsavtalet samt övergripande i kommunallagen. Ekonomi, administration och rutiner Revisionens budget och verksamhetsplan utarbetas i fas med Sunne kommuns budgetprocess och fastställs årligen före 1 maj. Hantering av alla upprättade och inkomna handlingar regleras av revisorernas antagna dokumenthanteringsplan. KPMG upprättar förslag till revisorernas verksamhetsberättelse inför delår och bokslut. KPMG stödjer enligt upphandling och avtal revisionen med sekreterarskap. För expeditionstjänst och diarium ansvarar kommunkansliet. Handlingar och arkiv svarar revisionens ordförande för. Beslut om utlämnande av revisorernas handlingar fattas av revisorerna. KPMG lämnar ut handlingar efter samråd med revisorerna. Mediakontakter, hemsida mm Ordförande eller i hans ställe vice ordföranden svarar för mediakontakter vad gäller frågor som rör hela kommunrevisionen. Varje revisor svarar, gentemot media, för egna revisionsinsatser i bolag och stiftelser. Revisionens hemsida upprättas och förvaltas av Sunne kommuns hemsideredaktör. Revisionens dokument, granskningar mm läggs fortlöpande ut på hemsidan genom KPMGs försorg i samverkan med ordförande. Attesträtt Ordföranden attesterar upphandlingar, beställningar, fakturor, reseräkningar mm. Vice ordföranden är i detta avseende ersättare för ordföranden. Kompetensutveckling Årligt uppföljnings- och kompetensutvecklingssamtal genomförs årligen som underlag för utbildningsplanering och budgetering. Ordförande är ansvarig för detta 3

4 Arbetsordningen revideras Marianne Andersén Inger Axelsson Bernth Johnson Karl-Erik Larsson Anders Ramström 4

5 Bilaga till arbetsordning för Sunne kommuns revisorer Ansvarsfördelning för fokusområden för Sunne kommuns verksamheter: Personal Inger Axelsson Kommunledning, personalkontoret, löpande kontakt med personalchef. Personalomsättning, sjukfrånvaro, finns nyckelpersoner vars eventuella frånvaro gör verksamheten sårbar, etc. Redovisning, ekonomi, statistik, jämförelser Bernth Johnson Ekonomiavdelningen. Vilka åtgärder vidtas vid underskott, hur duktig är man på att göra prognoser, underskott, SCB statistik, etc. IT/data Karl-Erik Larsson IT-avdelningen. Utveckling av IT-verksamheten, e-fact, bredbandsutbyggnad etc. Strategier och organisationsutveckling Anders Ramström Kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen. Delta i ordförandeträffar. Framtidsfrågor. Hur håller sig kommunen à jour? Ledningsgruppens uppgifter. Vad gör representanterna i Region Värmland för Sunne? Kommunens nyttjande och deltagande i organisationer och projekt Marianne Andersén Inom länet, EU, landet etc. Vilka organisationer och projekt är kommunen med i? Läsa kommunstyrelseprotokoll för att se vart pengar går. Hur fonderar Sunne skattemedlen så att de fördubblas? Vem i kommunen följer upp om det kommit nya EU-medel att söka? Kommunens kommunikation internt/externt-anders Ramström Övergripande kommunikation i sociala medier, traditionell media, informationsöverföring inom och mellan förvaltningar, kontakt med informationsstrateg och webmaster. Ansvarsfördelning för att följa nämndens verksamhet: Kommunstyrelsen Anders Ramström Bildningsnämnden Inger Axelsson Socialnämnden Marianne Andersén Miljö- och byggnadsnämnden Karl-Erik Larsson Räddningsnämnden och Överförmyndarnämnden Bernth Johnson Ansvarsfördelning för kontakt med kommunfullmäktiges partier: Miljöpartiet Bernth Johnson Vänsterpartiet Marianne Andersén Sverigedemokraterna Anders Ramström Socialdemokraterna Karl-Erik Larsson Moderaterna Inger Axelsson Centerpartiet Anders Ramström Folkpartiet Bernth Johnson 5

LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN. Revisorernas roll, villkor och arbetsformer

LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN. Revisorernas roll, villkor och arbetsformer Oktober 2006 LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN Revisorernas roll, villkor och arbetsformer Förord utgör ett av fullmäktiges kommunaldemokratiska instrument för att utvärdera, effektivisera samt kontrollera

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006 God Revisionssed i kommunal verksamhet 2006 8472534749329327345109 3745272190293846283729 554637462728472446327 20349745500221181711637 499265002366162 förtroendevalda reviso regioner är fullmäktig rument

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Revisorerna i Nacka kommun

Revisorerna i Nacka kommun Revisorerna i Nacka kommun När en verksamhet bedrivs för medborgarnas räkning och med deras medel finns behov av och krav på att kunna kontrollera och säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med fullmäktiges/medborgarnas

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Kort om den kommunala revisionen Revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument, en del

Läs mer

Värmdö kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Offentlig sektor KPMG AB 2011-09-15 Antal sidor: 8

Värmdö kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Offentlig sektor KPMG AB 2011-09-15 Antal sidor: 8 över de kommunala bolagen Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 8 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsfråga 1 1.2 Avgränsning 1 1.3 Metod 1 2. Utgångspunkter för granskningen 2 2.1 Uppsikt enlig Kommunallagen

Läs mer

2014-06-12 LERUMS KOMMUN REVISORERNA

2014-06-12 LERUMS KOMMUN REVISORERNA 2014-06-12 LERUMS KOMMUN REVISORERNA Revisionsplan 2014 E 1 Revisionsplan för Lerums kommun 2014. Förslag till revisionsplan baseras på årets väsentlighets- och riskanalys, genomförda granskningar 2012

Läs mer

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Ola Sabel Lars Magnusson Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-35 71 54 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER

ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER ARBETSORDNING FÖR STYRELSENS LEDAMÖTER LEDAMOT Av ledamot i styrelsen krävs stort intresse för verksamheten samt tid att arbeta ideellt. Ledamöterna är ofta sammankallande i kommittéer och sektioner eller

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Normsamling för den kommunala sektorn

Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn SKYREV, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, 2013. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729)

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1 Sammanträdesprotokoll 2014-03-18 styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid: Kommunhuset, Västervik 08:00 08:25 Sammanträde nr 3 Beslutande: Eva Ahlström, ordf. Berit Thall Veikko Kärki Fredrik Andrén Göran

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungby Utveckling AB Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-19 30 Fastställda

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer