Registrering och dokumenthantering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Registrering och dokumenthantering"

Transkript

1 Revisionsrapport* Registrering och dokumenthantering Kommunstyrelsen och nämnderna Marks kommun Oktober 2008 Marianne Wolmebrandt, certifierad kommunal yrkesrevisor *connectedthinking

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning Bakgrund Uppdrag och revisionsfråga Avgränsning och metod Granskningens resultat Kommunens dokumenthanteringssystem Kommunstyrelsen Barn- och ungdomsnämnd Miljönämnd Socialnämnd Plan- och byggnadsnämnd Utbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Teknik- och servicenämnd...13

3 1 Sammanfattande bedömning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Marks kommun har Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskat kommunstyrelsens och nämnderna registrerings- och dokumenthantering. Granskningen har genomförts genom intervjuer med registratorer och berörd personal samt genom granskning och analys av aktuell dokumentation. Resultatet av granskningen visar att handläggningen av ärendehanteringen fungerar på lite olika sätt nämnderna emellan men är för flertalet nämnder i huvudsak tillfredsställande. Vi efterlyser dock en utvecklad enhetlighet i handläggningen vilket kan möjliggöras genom dokumenterade gemensamma rutinbeskrivningar samt en utökad intern kontroll av efterlevnaden. För att säkerställa kvaliteten rekommenderar vi att Kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt löpande följer upp kvaliteten på ärendehanteringen inom kommunen. 2 Bakgrund En av grundstommarna i den svenska demokratin är offenlighetsprincipen. För att tillförsäkra medborgarna och media insyn i beslutsfattandet fordras en korrekt hantering och registrering av handlingar på de kommunala myndigheterna. Informationsflödet i kommunerna är idag omfattande och merparten av de handlingar som kommunen hanterar är offentliga. Allmänna handlingars offentlighet regleras i tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och arkivlagen. Väl fungerande registrerings- och dokumenthanteringsrutiner är en förutsättning för en effektiv och ändamålsenlig organisation. 2.1 Uppdrag och revisionsfråga På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Marks kommun har Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskat kommunstyrelsens och nämndernas registrerings- och dokumenthantering. Den revisionsfråga som bedömts är Fungerar registrerings- och dokumenthanteringen på ett tillfredsställande sätt? Inom ramen för revisionsfrågan har även följande revisionsfrågor besvarats 3

4 Registreras handlingar i enlighet med sekretesslagens bestämmelser? Finns fungerande rutiner för korrekt utlämning av handlingar? Finns en ändamålsenlig organisation som stödjer en korrekt hantering av handlingar? Finns aktuella och ändamålsenliga dokumenthanteringsplaner för hantering av handlingar i kommunens nämnder och styrelsen? 2.2 Avgränsning och metod Granskningen avser kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, miljönämnden, socialnämnden, plan- och byggnadsnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt teknik- och servicenämnden. Granskningen har genomförts genom intervjuer med handläggare/registratorer inom berörda nämnder/styrelser samt granskning och analys av tillgänglig dokumentation. 3 Granskningens resultat 3.1 Kommunens dokumenthanteringssystem Marks kommun använder sig av ärendehanteringssystemet (ÄHS) som under året kommer att ersättas av Public 360. Undantag är Miljöförvaltningen där registrering av ärendena sker i systemet ECOS vilket bedöms vara specifikt anpassat till miljöförvaltningens verksamhet. Miljöförvaltningen kommer även att avvakta införandet av det nya systemet till dess att plattformen är klar. Mot bakgrund av ovanstående har någon närmare genomgång av nuvarande system inte bedömts som relevant. 3.2 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens registrering och posthantering sker av två registratorer inom kommunledningskontoret. Inkommen post öppnas och ankomstregistreras dagligen. Det är även registrators uppgift att bevaka myndighetens officiella e-postlåda. En stor del av ärendemängden som kommer till Kommunstyrelsen hör till andra myndigheter och som av det skälet vidarebefordras. Som exempel kan nämnas leverantörsfakturor till Teknik- och servicenämnden liksom ärenden inom Plan- och byggnadsnämndens ansvarsområde. 4

5 Kommunstyrelsen har cirka 800 ärende per år. Dessa är av skiftande karaktär exempelvis sekretessbelagda ärenden (yttrande över placering av övervakningsärenden samt post avseende säkerhetsärenden), motioner, medborgarförslag, avsägelser av politiska uppdrag m fl. Personadresserad post får öppnas av registrator om fullmakt finns. Flertalet personer har lämnat fullmakt. Vilka handlingar som diarieförs respektive enbart registreras i postlistan är avhängigt av registratorernas bedömning. Viss osäkerhet föreligger huruvida registrering sker av som kommer från någon annan inom organisationen. Efter registrering skickas ärendelistan till massmedia. Det finns inga dokumenterade uppföljningsrutiner som styrker att myndighetens samlade dokumenthantering sker på ett korrekt sätt utifrån lagstiftningen och myndighetens egna behov av en säker dokumenthantering. Nuvarande dokumenthanteringsplan är från mitten av 1990-talet och var vid granskningstillfället under revidering där varje handläggare ansvarar för sitt område. Revisionell bedömning Vi bedömer att registrerings- och dokumenthanteringen inom kommunstyrelsen till stora delar fungerar väl men att utveckling bör ske för att uppnå en god och ändamålsenlig registrering och dokumenthantering i förhållande till våra kontrollfrågor. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att Rutinbeskrivningar för registrering och diarieföring framarbetas och dokumenteras Efterkontroller utförs som en del i det interna kontrollarbetet Upprätta skriftliga fullmakter i del fall dessa saknas - där det anges att registratorn, eller dess ersättare, har rätt att öppna tjänstemäns samt politikers inkommande post Utvecklar rutiner som säkrar att samtliga handlingar såväl de som kommer med posten som via handläggs korrekt Påverkar förvaltningarna till åtgärder så att posten hamnar på rätt ställe (exempelvis leverantörsfakturor) Initiativ tas till att nämnderna tar fram - i de fall detta saknas - dokumenterade rutiner för registrering/diarieföring. Av rutinerna bör det framgå det förfarande som tillämpas vid hantering av inkommande post, vem inom nämnden som ansvarar för diarieföring och registrering samt vem som ersätter denna person vid frånvaro (i de fall detta saknas). 5

6 3.3 Barn- och ungdomsnämnd Central förvaltning Ansvaret för postöppning och ankomststämpling ligger hos nämndssekreterare som också i normalfallet sköter registreringen. Handlingarna sorteras och kopior delges till ansvariga exempelvis till nämndens ordförande och vice ordförande, skolchef eller rektor. Föreligger tveksamheter överlämnas ärendet till förvaltningschef. Grundstrukturen i rutinen, d v s öppna och sortera handlingarna har samtliga inom avdelningen kännedom om. Dokumenterad rutin finns avseende personliga handlingar där samtliga anställda på det centrala kansliet, samt ordförande och vice ordförande i nämnden har lämnat medgivande att öppna personligt adresserad post. Brev som är adresserade till förvaltningens psykologer vidarebefordras oöppnade efter ankomststämpling. Nämndens officiella öppnas av nämndssekreterare och vid frånvaro av dennes ersättare. Ärenden som inkommer e- mail skrivs ut och diarieförs. Handlingar som efter särkskild prövning bedöms vara sekretessbelagda (elevärende, personuppgifter och personalfrågor) registreras. Dessa kopieras på färgat papper före utskick till ordförande och vice ordförande i nämnden. Information om sekretess lämnas vid tillträde till anställning till anställda på förvaltningen samt till ledamöter i nämnden. Dessa får även underteckna sekretessblankett vilken förvaras i personakt respektive särskild pärm hos nämndsekreteraren. Diarieplan finns som en del i det datasystem som samtliga nämnder arbetar i. Diarieförda handlingar förvaras i aktskåp. Nuvarande dokumenthanteringsplan fastställdes Skolenhet Ute på skolorna ansvarar assistenterna för postöppningen som sedan vidarebefordrar dessa berörda personer inom enheten. På de enheter som saknar assistent öppnas posten av rektor eller av den som rektor beslutat skall öppna posten. Den externa posten ankomststämplas och noteras utifrån vilket ärende som avses, någon registrering sker dock inte. Sekretesshandlingar diarieförs av nämndssekreteraren på det centrala kansliet. Hur mycket av enheternas post som kommer in till centrala kansliet förefaller oklart. Övriga handlingar noteras på särskild blankett, en för utgående post och en för inkommande. Sekretessbelagda handlingar lämnas till rektor, notering på ärendelista sker av respektive lärare. Lärarna skall vidarebefordra ärendelistan till assistenten för att få en samlad bild inom skolan. Här finns dock en viss osäkerhet om samtliga förteckningar lämnas. Osäker- 6

7 het gäller även i vilken omfattning assistenten får uppgift om vilka som kommer till skolan. Rektor ansvarar för utlämnande av allmän handling. Revisionell bedömning Vi bedömer att nämnden till vissa delar saknar ändamålsenliga rutiner för god registrering och dokumenthantering i förhållande till våra revisionsfrågor. Vi anser att kontrollen över det samlade arbetet inom nämndens verksamhetsområde vad gäller registrering och dokumenthantering bör förbättras/stärkas. För närvarande finns en viss otydlighet mellan den centrala förvaltningen och skolenheterna var ansvaret ligger för att handläggningen skall ske på ett korrekt sätt. Vi anser därför att ansvaret bör tydliggöras med syfte att säkerställa en korrekt ärendehantering. Vilka handlingar som diarieförs respektive enbart registreras i postlistan alternativt manuellt ute på skolenheterna bör klarläggas. Organisatorisk samordning mellan centrala förvaltningen och respektive enhet saknas vilket enligt vår uppfattning är otillfredsställande. Detta kan medföra stor risk för en felaktig handläggning. Några heltäckande kontrollåtgärder finns heller inte. Allmän handling som inte är sekretessbelagd skall enligt lagstiftningen antingen registreras eller hållas ordnad. Nuvarande manuella rutiner på skolenheterna förefaller till vissa delar otydliga och bör därför utvecklas med syfte att säkra att handläggning och registrering sker i enlighet med lagstiftningens intentioner. Vi rekommenderar vidare att Rutinbeskrivningar för registrering och diarieföring framarbetas och dokumenteras Efterkontroller utförs som en del i det interna kontrollarbetet Utvecklar rutiner som säkrar att samtliga handlingar såväl de som kommer med posten som med handläggs korrekt Rutin framarbetas för hur sekretessbelagda uppgifter till politiken skall ske Tydliggör ansvar och befogenheter i rutinerna avseende rutinerna för registrering och övrig dokumenthantering mellan central förvaltning och skolenhet Tar beslut om delegation avseende utlämnande av allmän handling 3.4 Miljönämnd Den dagliga postöppningen samt registrering av miljönämndens handlingar sker av förvaltningens assistent med tre ersättare. Denne öppnar och distribuerar posten till berörd 7

8 person. I registreringssystemet upprättas dagligen en postlista över inkomna handlingar samt de handlingar som har upprättats av respektive handläggare. Kopia på postlistan översänds till media; Borås Tidning, GP och Radio Sjuhärad. E-postlåda bevakas av fem personer och öppnas ca 1g/tim. Rutinen är samma som för övrig post. Mängden E-post varierar består mest av skriftliga klagomål, kurser vilka vidarebefordras till behörig personal. Fullmakter för postöppning som ger tillstånd till personal på förvaltningen att öppna personligt adresserade brev finns upprättade (avser även ordförande och vice ordförande). Registrering sker utifrån ärendenas art i systemet ECOS som är inriktat mot enbart Miljöförvaltningens verksamhet (förvaltningen kommer tills vidare att ligga utanför införande av det nya systemet Public 360 till dess att plattformen är klar). Inkommer ärende som skall sekretessbeläggas - främst smittskyddsärende, åtalshandlingar m m bedömer registratorn alternativt bollar med handläggarna om hur ärendet skall behandlas. De sekretessbelagda handlingarna förvaras i kassaskåp på kontoret. I de fall ärendet avser en ansökan (kan variera vilka ärenden som skall bekräftas) sker bekräftelse. Utlämning av allmänna handlingar sker i första hand av assistenten men också av ansvarig handläggare. Dokumenthanteringsplan och arkivplan (från 2001) var vid granskningstillfället under omarbetning och förväntas bli klar under Ansvarig för planernas aktualitet samt arkivansvarig för nämndens handlingar är miljöchefen. Dokumenterade rutiner finns för expediering och registrering av beslut, dock saknas rutin för vilka ärenden som skall skrivas in i postlistan. Revisionell bedömning Vi bedömer att registratorn har en bra kontroll över myndighetens registrering och dokumenthantering. Vi bedömer att registratorn är väl förtrogen med rutinerna och besitter ett uttalat övergripande ansvar för att myndigheten korrekt hanterar offentliga och allmänna handlingar. Vi bedömer att kontrollfrågorna är uppfyllda på ett tillfredsställande sätt. Granskningen visar dock att det saknas dokumenterade rutiner som styrker att myndighetens samlade dokumenthantering sker på ett korrekt sätt utifrån lagstiftningen och myndighetens behov av en säker dokumenthantering. Vi rekommenderar att Efterkontroller utförs som en del i det interna kontrollarbetet Tar beslut om delegation avseende utlämnande av allmän handling 3.5 Socialnämnd Posten ankomststämplas och diariestämplas av registratorn. Ersättare tillika huvudansvarig är administrativ chef/nämndsekreterare. Målsättningen inom förvaltningen är att alla inom den centrala administrationen skall ha kännedom om rutinerna för postöppningen. Om osäkerhet/problem föreligger är tanken att registratorn skall ta över ärendet (detta är nytt från årsskiftet 2007/08). 8

9 I princip kommer all post till centrala administrationen. Vissa undantag kan dock ske där posten i stället når aktuell enhet som i sådana fall vidarebefordrar till den centrala förvaltningen. Vad gäller e-post som är daterad direkt till handläggare exempelvis enhetschefer, socialsekreterare (kontaktpersoner) förekommer ett visst problem med att handlingen skall besvaras. Detta gäller även SMS, disketter m m. Handlingar till nämndsledamöter följer samma rutiner vad gäller diarieföring som för övriga. Inför varje ny mandatperiod informeras/utbildas politikerna om dessa frågor. Bedömning av huruvida en handling är sekretessbelagd bedöms i huvudsak av registratorn, ofta i samråd med administrativ chef/nämndsekreterare. Handlingen registreras i ärendehanteringssystemet och förvaras i aktskåp. Information angående sekretess har delgivits alla anställda (framgår även av Lathund samt särskild skrivelse). Noteras kan att flertalet ärenden som inkommer tillhör en personakt vilka inte skall diarieföras. Detta gäller inom IFO, äldreomsorg samt LSS. Förvaras i aktskåp. Handlingar som berör personalärenden utreds på socialförvaltningen diarieförs inte läggs i personakt och förvaras i aktskåp. När ärendet är avslutat lämnas handlingarna till Teknik och Service som sedan några år tillbaka ansvarar för personalfrågorna i Marks kommun. Utlämnande av allmän handling följer delegationsordning där ärendet först sekretessprövas. Rutinen finns dokumenterad i Lathund. Dokumenthanteringsplan finns, reviderad Ansvar för uppdatering har administrativ chef/nämndsekreterare medan registrator arbetar praktiskt med dessa frågor. Revisionell bedömning Vi bedömer att nämnden uppfyller våra kontrollfrågor på ett tillfredsställande sätt. Vi vill särskilt framhålla den samlade dokumentationen vad gäller regler, anvisningar samt rutinbeskrivningar inom området. Detta ger enligt vår bedömning ett fullgott stöd för verksamheten. Förvaltningens dokumentation över rutiner: Rutin för posthantering finns upprättad med giltighetstid från och med Uppdatering sker löpande med administrativ chef/nämndsekreterare som ansvarig. Rutin för handläggning av skrivelser ställda till eller avsedda för socialnämnden, nämndsordförande eller förvaltning. Rutiner för handläggning av inkommen handling. Som stöd för verksamheterna finns en samlad dokumentation när det gäller posthantering. som behandlar Offentlighetsprincipen Allmän handling 9

10 Cookiefiler Undantag från offentlighetsprincipen Registrering av allmän handling Beslut om att inte lämna ut allmän handling Diarium Inkommande post Post till förtroendevalda Anbud E-post Riktlinjer för postrutin Checklista Rutin att avslå en begäran att få ut en allmän handling Hur man överklagar socialförvaltningen i Marks kommun Medgivande att öppna personligt adresserad post vid postöppning Sekretess inom den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten (utdrag ur sekretesslagen). 3.6 Plan- och byggnadsnämnd Registrering sker av assistenten utifrån dagens post. Föreligger tveksamheter överlämnas ärendet till förvaltningschef. Totalt har fyra personer rättighet att registrera. I ärenden som avser exempelvis remisser, vissa samt telefonärenden registreras sker registrering även av nämndssekreterare. Personliga brev till någon inom kontoret hanteras på samma sätt som övrig post. Brev till Mark-hälsan överlämnas oöppnade till förvaltningschef. Sekretessbelagda ärenden förekommer inte, däremot inkom vid ett tillfälle ett s k skyddat ärende vilket enligt uppgift från regeringen inte skall särbehandlas. som i de flesta fall kommer till nämnden öppnas av nämndssekreterare kontinuerligt under dagen. Om går till övrig personal vidarebefordras dessa för registrering. Diareplan finns som tar upp hur plan- och byggärenden, förmedling, exploatering och fastighetsförvaltning skall ordnas. Utlämning av allmänna handlingar sker regelbundet. Nuvarande dokumenthanteringsplan antogs , reviderad , och avser dåvarande byggnadsnämnd/stadsarkitektkontor. Rutinerna för registrering och utlämnande av handlingar är inte dokumenterade. Vid granskningstillfället pågick en översyn av rutinerna inom kontoret som dock inte var avslutad. Efterkontroller av utfört registreringsarbete görs inte. 10

11 Revisionell bedömning Nämndens verksamhet har under senare år genomgått förändringar vilket också i viss utsträckning påverkat utvecklingstakten vad gäller bl a tillfredsställande rutiner. Vi gör dock den bedömningen att ansvarig personal har god kännedom om hur registreringsarbetet i praktiken handläggs vilket innebär att våra kontrollmål uppfylls på ett bra sätt. Inom nämnden finns en dokumenthanteringsplan som är inaktuell utifrån de politiska och organisatoriska förändringar som skett. Det är av stor vikt att dokumenthanteringsplanen omarbetas utifrån nu gällande förutsättningar. Vi rekommenderar vidare att Rutinbeskrivningar för registrering och diarieföring framarbetas och dokumenteras Efterkontroller utförs som en del i det interna kontrollarbetet Skriftliga fullmakter upprättas där det anges att registratorn, eller dess ersättare, har rätt att öppna tjänstemännens samt politikers inkommande post Tar beslut om delegation avseende utlämnande av allmän handling 3.7 Utbildningsnämnd Uppgiften som ansvarig för posthanteringen har tidigare varit uppdelat mellan olika tjänstemän men sköts numera av nämndssekreterare. Efter postöppningen ankomststämplas posten varefter bedömning sker huruvida diarieföring är aktuell eller inte. Enligt de intervjuade är det oklart hur rutinerna för sekretessbelagda ärenden skall hanteras. Oklart även hur exempelvis elevärenden (klagomål från föräldrar) som hamnar direkt hos respektive rektor hanteras. Förvaltningens centrala adress öppnas av och handläggs på i princip samma sätt som övrig inkommande post. Även post som är adresserade till politiker handläggs på likartat sätt. Medgivande (fullmakt) att öppna personligt adresserad post omfattar endast förvaltningschefen och två av fem rektorer. För resterande personal saknas medgivande. Utlämnande av allmän handling är inte vanligt förekommande. Delegation avseende beslut om utlämnande av allmän handling saknas. Nuvarande dokumenthanteringsplan är från 2001 och till vissa delar inaktuell. Exempelvis ingår kosthanteringen som numera ingår i teknik- och serviceförvaltningen. Revisionell bedömning Vi anser att kontrollen över det samlade arbetet inom nämndens verksamhetsområde vad gäller registrering bör förbättras/stärkas. Vi har noterat en viss otydlighet mellan den centrala förvaltningen kontra rektorernas handläggning av specifika ärenden. Ändamålsenliga 11

12 rutiner för hur denna samordning skall ske saknas varför vi bedömer att våra kontrollfrågor inte är fullständigt besvarade. Vi rekommenderar att: Rutinbeskrivningar för registrering och diarieföring framarbetas och dokumenteras Efterkontroller utförs som en del i det interna kontrollarbetet Uppdatering av medgivande att öppna personligt adresserad post utförs Beslut tas avseende delegation av utlämnande av allmänna handlingar Uppdatering av dokumenthanteringsplanen. 3.8 Kultur- och fritidsnämnd Postöppnande och ankomstregistrering sker dagligen av förvaltningens assistent/nämndssekreterare med annan assistent som ersättare. Inom Kultur- och fritidsnämnden diarieför registratorn den handling som bedöms som ett ärende, antingen ett nytt ärende eller som tillhörande ett existerande ärende. Diarieplan finns som tar upp hur Kultur- och fritidsnämndens ärende skall ordnas (nytt förslag finns upprättat) där förvaltningen har gått igenom den nya behov som finns vid jämförelse med tidigare). Öppnandet av personliga brev följer samma rutin och där godkännande har skett genom fullmakt. Ärenden som inkommer via skrivs ut och diareiförs av registratorn och sparas i tillhörande ärendemapp. Fyra personer på förvaltningen ansvarar för öppnandet av . Sekretessbelagda handlingar förekommer i normalfallet inte (undantag är exempelvis brev från Mark-hälsan vilka lämnas oöppnade till förvaltningschef). Även utlämnande av allmänna handlingar är inte särskilt vanligt förekommande. Samtliga händelser tas ut veckovis på en s k händelselista som lämnas till Borås tidning och till Mark-bladet. Dokumenthanteringsplan (från 2005) är inte politiskt förankrad utan en ren tjänstemannaprodukt. Översyn av nuvarande dokumenthanteringsplan var vid vår intervju på gång där varje enhet inventerar sina dokument. Tidpunkt för beslut var dock inte fastställt. I samband med beslutet skall även ställning tas till kontinuiteten i framtida uppdatering samt vem som skall ansvara för detta arbete. Översyn av aktuella rutiner inom förvaltningen har påbörjats. Rutiner för exempelvis postöppning, kallelser och protokoll är klara. Rutin för registrering har påbörjats. 12

13 Revisionell bedömning Förvaltningens handläggning av registrering och dokumenthantering präglas enligt vår uppfattning av god ordning liksom hög medvetenhet hos ansvarig personal. Vi ser positivt på att förvaltningen har arbetat fram alternativt är på gång, dokumenterade rutiner inom aktuella områden. Detta ökar möjligheten till att säkerställa uppföljning och därmed en ökad intern kontroll. Vi anser med ledning av ovanstående kommentar att nämnden uppfyller våra kontrollfrågor på ett tillfredsställande sätt. Vi rekommenderar vidare att Beslut tas angående delegation för utlämnande av allmän handling 3.9 Teknik- och servicenämnd Posten som kommer till centrala förvaltningen öppnas av Repro som fördelar ut posten i respektive postfack. Den post som kommer till handläggarna och som skall diarieföras lämnas till nämndssekreterare för registrering. Lista över vilka ärenden som skall diarieföras finns tillgänglig på Repro. Post som kommer till Näs (teknik- och transportenhet) och som skall diarieföras översändes till centrala förvaltningen för registrering. För närvarande har nämndssekreterare ensam ansvaret för diarieföring men en assistans kommer fortlöpande att utbildas. Sekretessbelagda handlingar avser främst upphandlingar, i övrigt inte vanligt förekommande. Dessa registreras efter det att öppning har skett. Personligt riktande handlingar läggs i respektive mottagares postfack. Nuvarande lista på fullmakter är från 2003 och baseras på tidigare organisation (ny organisation från 1 januari 2007). Offentliga öppnas av nämndssekreterare alternativt en assistent. Utlämning av allmänna handlingar beslutas utifrån delegation av förvaltningschefen. Dokumenterade rutiner för registrering och diarieföring saknas liksom efterkontroller på hur rutinerna fungerar. Nuvarande dokumenthanteringsplan upprättades 1994, omarbetning påbörjades 2007 men tidpunkt för färdigställande saknas. Revisionell bedömning 13

14 Nämndens verksamhet är relativt ny vilket kan motivera några av de svagheter som nämns nedan. Vi gör av den anledningen bedömningen att nämnden möter de uppsatta kontrollmålen på ett acceptabelt sätt. De rutiner som finns idag för postöppning inom nämndens verksamhetsområde innebär att respektive handläggare gör bedömning huruvida allmän handling föreligger eller inte. Bedömningen bör enligt vår mening göras av registrator för att säkerställa att registrering/diarieföring sker på ett tillfredsställande sätt. Inom nämnden finns en dokumenthanteringsplan som är inaktuell till stora delar. Den är inte anpassad till den nya förvaltningsorganisationen. Det är av stor vikt att arbetet med pågående omarbetning färdigställs som stöd för en korrekt hantering av myndighetens handlingar. Vi rekommenderar vidare att Rutinbeskrivningar för registrering och diarieföring framarbetas och dokumenteras Efterkontroller utförs som en del i det interna kontrollarbetet Uppdatering sker av nuvarande lista över fullmakter 14

Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar

Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar Revisionsrapport Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar Orsa kommun Februari 2008 Christina Norrgård Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Sammanfattande bedömning

Läs mer

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving Allmänna handlingar Vänersborgs kommun Revisionsrapport Februari 2011 Staffan Löfving Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har Komrev, inom PwC, granskat ärendehantering,

Läs mer

Kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens effektivitet och ändamålsenlighet i postöppning och registrering av allmänna handlingar

Kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens effektivitet och ändamålsenlighet i postöppning och registrering av allmänna handlingar Kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens effektivitet och ändamålsenlighet i postöppning och registrering av allmänna handlingar Östersunds kommun Revisionsrapport November 2010 Tove Färje Innehållsförteckning

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

Nämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen - svar till revisionskontoret

Nämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen - svar till revisionskontoret ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-01-25 Handläggare: Inga-Karin Mellberg Telefon: 08-508 14 089 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Nämndernas serviceskyldighet

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Regler för dokument- och ärendehantering

Regler för dokument- och ärendehantering Regler för dokument- och ärendehantering Beslutad av KS 2014-03-25 27/2014 2014-02-26 2 (5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 1. Vad är en allmän handling?... 3 1.1 En allmän handling kan

Läs mer

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Enheten Verksamhetsstöd, stab Åsa Dryselius, jurist 2014-07-01 Dnr 516-07-10 Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering Svedala kommun Granskning av ärendehantering Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 5 3.1 Risker och brister...

Läs mer

Granskning om registrering av inkommande handlingar

Granskning om registrering av inkommande handlingar www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor, Sandra Marcusson Granskning om registrering av inkommande handlingar Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar

Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar Revisionsrapport* Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar Nordmalings kommun December 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5 Granskning av ärendehanteringsprocessen inom Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6.

Läs mer

Anvisning för ärende- och dokumenthantering

Anvisning för ärende- och dokumenthantering Anvisning för ärende- och dokumenthantering Anvisning Diarienummer: KS2017/0286 Dokumentansvarig: Kanslichef Beslutad av: Förvaltningsledningen Ersätter tidigare beslut Ledningsrådet, 2010-11-15 (KS2013/475)

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun 2011-09-12 Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-10 INNEHÅLLFÖRTECKNING 1.1 INLEDNING... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 OMFATTNING... 3 2. ALLMÄN

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Registrering och hantering av allmänna handlingar

Registrering och hantering av allmänna handlingar Registrering och hantering av allmänna handlingar Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-19 119 Reviderad 2011-02-21 under punkt 2.1 och 3.4 2 Inledning Lessebo Kommun INNEHÅLL 1. Inledning... 5 2. Därför

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av kommunens rutiner för att upprätthålla en god offentlighetsstruktur. Revisionsrapport

Söderhamns kommun. Granskning av kommunens rutiner för att upprätthålla en god offentlighetsstruktur. Revisionsrapport Granskning av kommunens rutiner för att upprätthålla en god offentlighetsstruktur KPMG Bohlins AB Datum Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning och rekommendationer 1 2. Uppdrag 3 3. Bakgrund 3 4. Revisionsmål

Läs mer

Revisionsrapport Tyresö Kommun

Revisionsrapport Tyresö Kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Helen Samuelsson Dahlstrand Tyresö Kommun Maj 2011 Tillämpning av offentlighetsprincipen 2011-05-25 Helen Samuelsson Dahlstrand Projektledare Jan

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen För åtgärd senast den 31 januari 2014: am o 11 '^ Q Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen För åtgärd senast den 31 januari 2014: am o 11 '^ Q Kommunstyrelsen Tomelilla kommun ^cr Revisorerna 2013-11-05 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen För åtgärd senast den 31 januari 2014: am o 11 '^ Q Kommunstyrelsen Difflrifini' För kännedom till: Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer för posthantering och diarieföring antagna av kommunstyrelsen 2011-12-19, 404 Gäller från 2012-01-01 För kommunens myndigheter, (kommunfullmäktige, nämnder och styrelser)

Läs mer

1(7) Riktlinjer för administration, dokument- och ärendehantering. Styrdokument

1(7) Riktlinjer för administration, dokument- och ärendehantering. Styrdokument 1(7) Riktlinjer för administration, dokument- och ärendehantering Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2017-03-22 36 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad

Läs mer

Granskning av hanteringen av offentlighetsprincipen

Granskning av hanteringen av offentlighetsprincipen Revisionsrapport Granskning av hanteringen av offentlighetsprincipen Landstinget i Östergötland Datum 2009-01-29 Ove Axelsson, certifierad kommunal revisor Christina Norrgård Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Oktober 2010 Ove Axelsson Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING.........3 INLEDNING......4

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Rapport avseende granskning av Diariehantering. Timrå kommun

Rapport avseende granskning av Diariehantering. Timrå kommun Rapport avseende granskning av Diariehantering Timrå kommun Mars 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning 2 Metod 2 2. Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända.

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 45 Arkivbeskrivning för socialnämnden SN-2016/94 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta Arkivbeskrivning för socialnämnden.

Läs mer

Åstorps kommuns. Nämndadministration. Beslutat av Kommunfullmäktige Dnr 2014/304

Åstorps kommuns. Nämndadministration. Beslutat av Kommunfullmäktige Dnr 2014/304 Åstorps kommuns Nämndadministration Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-12-15 218 Dnr 2014/304 2(8) Nämndadministration berör det fortlöpande arbetet som sker i anslutning till en nämnd. Nämnden är ett

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen

Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen Uppdrag att utreda dokumenthaneringen inom BUF slutredovisning av uppdrag om diarieföring och förslag till åtgärder beträffande arkivfrågorna 2010-05-17

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Finspångs kommun augusti 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Borgholm Energi Elnät AB 2013-11-05 Borgholm Energi AB Lekmannarevisorerna

Borgholm Energi Elnät AB 2013-11-05 Borgholm Energi AB Lekmannarevisorerna Borgholm Energi Elnät AB 2013-11-05 Borgholm Energi AB Lekmannarevisorerna Till Borgholm Energi Elnät AB Borgholm Energi AB För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av hantering av allmänna

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun 1. Inledning Offentlighetsprincipen utgör grund för kommunens dokumenthantering. Den innebär att allmänheten har rätt till insyn och kontroll av offentliga

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Övriga områden. (Dnr 5807-2007) Initiativet

Övriga områden. (Dnr 5807-2007) Initiativet Övriga områden Initiativärende mot en kommun i anledning av att det på kommunens hemsida har angetts privata e-postadresser till vissa nämndledamöter. Fråga om rutiner för hantering av e- postmeddelanden

Läs mer

Tranås kommun. Uppföljning av granskning om hanteringen av allmänna handlingar. Revisionsrapport. KPMG AB 21 mars 2011

Tranås kommun. Uppföljning av granskning om hanteringen av allmänna handlingar. Revisionsrapport. KPMG AB 21 mars 2011 Uppföljning av granskning om hanteringen av Revisionsrapport KPMG AB 21 mars 2011 Revrapport Tranås.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Ansvarig nämnd/styrelse 1 5. Metod 1 6. Projektorganisation

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av hanteringen av allmänna handlingar. Revisionsrapport. KPMG AB 9 juni 2009 Fredrik Ottosson

Olofströms kommun. Granskning av hanteringen av allmänna handlingar. Revisionsrapport. KPMG AB 9 juni 2009 Fredrik Ottosson Granskning av hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport KPMG AB 9 juni 2009 Fredrik Ottosson Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte, frågeställningar och metod 1 3. Regler som styr hanteringen av allmänna

Läs mer

RIKTLINJE. Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun. Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175

RIKTLINJE. Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun. Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175 Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175 Innehållsförteckning Inledning... 2 Postöppning... 2 Personadresserad post... 2 E-post... 3 Registrering...

Läs mer

Revisionsrapport Beredningsprocessen Jenny Krispinsson Kiruna kommun Februari 2015

Revisionsrapport Beredningsprocessen Jenny Krispinsson Kiruna kommun Februari 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Februari 2015 Beredningsprocessen Kiruna kommun Beredningsprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad.

Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad. Rutin för handläggning av missförhållanden enligt Lex Sarah inom hela Socialtjänstens område i Borås Stad. _ Fastställt av: Förvaltningschefer på arbetslivsförvaltningen, sociala omsorgsförvaltningen,

Läs mer

Verkställighet av beslut

Verkställighet av beslut Revisionsrapport Verkställighet av beslut Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Syfte och revisionsfrågor...3 2 Metod och avgränsning...3

Läs mer

Riktlinjer för posthantering och diarieföring m.m.

Riktlinjer för posthantering och diarieföring m.m. Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 STYRDOKUMENT Riktlinjer för posthantering och diarieföring m.m. 1 Ansvar Riktlinjerna för posthantering och diarieföring

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Hantering av allmänna handlingar hos Micasa Fastigheter i Stockholm AB Handläggare: Matilda Ekström Inspektionsrapport DNR 9.3-2045/14 Sida 1 (9) 2014-06-02 SSA 2014:07 Hantering av allmänna handlingar hos Micasa Fastigheter i Stockholm AB Närvarande från bolaget: Anne Tawastman

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Dokumentets typ Verksamhet Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx

Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Dokumentets typ Verksamhet Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx Ärendehantering Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Dokumentets typ Verksamhet Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx Upprättad av Fastställd/upprättad Reviderad av Senast reviderad Nämndskansliet

Läs mer

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Ärendehanteringsprocessen Ärenden till barn- och grundskolenämnden hanteras i en process som består av flera moment. När ärendet kommer in till skol- och kulturkontoret

Läs mer

Regionsstyrelsens svar på revisionsrapporten Diariehantering och arkivvård

Regionsstyrelsens svar på revisionsrapporten Diariehantering och arkivvård 1(3) Datum Diarienummer RS130077 Regionens revisorer Regionsstyrelsens svar på revisionsrapporten Diariehantering och arkivvård Regionsstyrelsen vill härmed avge följande svar på revisionsrapporten Diariehantering

Läs mer

Hanteringen av frågor från allmänheten

Hanteringen av frågor från allmänheten www.pwc.se Revisionsrapport Hanteringen av frågor från allmänheten Lisa Åberg och Sandra Marcusson Mars 2016 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och revisionsfråga... 2 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Nämndernas ärendehantering

Nämndernas ärendehantering Revisionsrapport Nämndernas ärendehantering Krokoms kommun 2009-06-03 Karolina Johansson, revisionskonsult 2009-06-03 Karolina Johansson Revisionskonsult, projektledare Maj-Britt Åkerström Certifierad

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Verkställighet av beslut

Verkställighet av beslut Revisionsrapport Verkställighet av beslut Avesta kommun Februari 2009 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2 Avgränsning...3 2 Metod...3 2.1 Granskningsmetod...3

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning

Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning Högskolan i Halmstad Rektor Box 823 301 18 Halmstad Juridiska avdelningen Teresa Edelman BESLUT Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning Bakgrund Under ett besök hos Högskolan i Halmstad den

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

Utlämnande av allmänna handlingar Detta dokument innehåller anvisning gällande utlämnande av allmänna handlingar i Region Norrbotten.

Utlämnande av allmänna handlingar Detta dokument innehåller anvisning gällande utlämnande av allmänna handlingar i Region Norrbotten. Styrande dokument Regeldokument Anvisning Sida 1 (7) Utlämnande av allmänna handlingar Detta dokument innehåller anvisning gällande utlämnande av allmänna handlingar i Region Norrbotten. Syfte Syftet med

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar Revisionsrapport* Uppföljning av tidigare granskningar Krokoms kommun 31 oktober 2007 Maj-Britt Åkerström *connectedthinking 2007-10-31 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund

Läs mer

1 (5) Rutiner för. Säg vad du tycker. Fastställda av kommunchefen rev. OXL100 v

1 (5) Rutiner för. Säg vad du tycker. Fastställda av kommunchefen rev. OXL100 v 1 (5) Rutiner för Fastställda av kommunchefen 2011-12-06 2014-05-14 rev. OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (5) Inom Oxelösund kommuns samtliga verksamheter används systemet Säg vad du tycker för hantering av synpunkter

Läs mer

Lekmannarevision - tillämpning av offentlighetsprincipen

Lekmannarevision - tillämpning av offentlighetsprincipen www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz Lisa Åberg Lekmannarevision - tillämpning av offentlighetsprincipen Hallands hamnar, Halmstad, Halmstad Energi och Miljö AB, Destination Halmstad och Halmstad Näringslivs

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Tillämpning av offentlighetsprincipen kommunens bolag. Östersunds kommun

Tillämpning av offentlighetsprincipen kommunens bolag. Östersunds kommun Tillämpning av offentlighetsprincipen kommunens bolag Östersunds kommun Augusti 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning 2

Läs mer

PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF

PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF INSTRUKTION 1 (9) Datum Sven-Åke Lagerkvist, 0221-670010 sven-ake.lagerkvist@vmkfb.se PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF Inledning Västra Mälardalens Kommunalförbund har med sin nuvarande

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av kommunens hantering av allmänna handlingar. Revisionsrapport. Offentlig Sydost KPMG AB 2009-10-20.

Tranås kommun. Granskning av kommunens hantering av allmänna handlingar. Revisionsrapport. Offentlig Sydost KPMG AB 2009-10-20. Granskning av kommunens hantering av allmänna handlingar Revisionsrapport Offentlig Sydost KPMG AB Lisa Åberg Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte, avgränsning och metod 1 2. Lagstiftningens

Läs mer

Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens ledningsgrupp Socialförvaltningens ledningssystem Dokumenttyp: Information Titel: Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens

Läs mer

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte SAS Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte Det finns en skyldighet att dokumentera genomförandet om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service

Läs mer

STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN

STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2005:1-100 STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN ANTAGET AV KS 2005-05-09 61 1 1 Inledning Detta styrdokument är en instruktion för hur ärendeflödet

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Polismyndighetens riktlinjer om utlämnande av allmänna handlingar

Polismyndighetens riktlinjer om utlämnande av allmänna handlingar Polismyndighetens riktlinjer om utlämnande av allmänna handlingar PM 2016:2 Saknr 187 Publicerades den 16 februari 2016 Riktlinjer 2 (7) Avser område/ämne Offentlighet och sekretess Beslutad av/titel Johan

Läs mer

Rapport avseende granskning av Diariehantering. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av Diariehantering. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av Diariehantering Östersunds kommun Juni 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning 2 Metod 2 2.

Läs mer

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument Ove Axelsson David Emanuelsson Sandvikens kommun STYR- OCH POLICYDOKUMENT Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

BESLUT. Datum Hantering av post inom Region Skåne

BESLUT. Datum Hantering av post inom Region Skåne Regiondirektören Jonas Rastad +46 44 309 39 25 +46 708 46 70 67 jonas.rastad@skane.se BESLUT Datum 2013-10-07 1 (5) Hantering av post inom 1 Postöppningsrutin 1.1 Inledning med underställda förvaltningar

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-09- 25. Kritik mot Bildningsnämnden i Linköpings kommun för dröjsmål med registrering av allmänna handlingar

BESLUT. Datum 2013-09- 25. Kritik mot Bildningsnämnden i Linköpings kommun för dröjsmål med registrering av allmänna handlingar JO wu.: RIKSDAGENS W OMBUDSMAN BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2013-09- 25 Dnr 2214-2013 Sid l (3) Kritik mot Bildningsnämnden i Linköpings kommun för dröjsmål med registrering av allmänna

Läs mer

Bygglovshantering. Krokoms kommun. Revisionsrapport. Datum Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor

Bygglovshantering. Krokoms kommun. Revisionsrapport. Datum Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Bygglovshantering Krokoms kommun Revisionsrapport Datum 11-03-09 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING MED REVISIONELL BEÖDMNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1

Läs mer

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa aaa Vård- och omsorgsförvaltningen aaa aaaa aaaa Dokumentnamn: Hantering av lex Sarah-ärenden Dnr: VOO 2017/0016 1(6) Skapad: 2013-11-06 Reviderad: 2017-01-10 Dokumenttyp: Rutin Skapad av: Kvalitetsstrateg

Läs mer

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Revisionsrapport Bisysslor Hultsfreds kommun Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Granskning av bisysslor 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

Revidering av förvaltningens hantering av medborgarförslag

Revidering av förvaltningens hantering av medborgarförslag ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING KANSLIENHETEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2008-907-000 SID 1 (5) 2008-12-10 Handläggare: Anne-Marie Hemphälä Telefon: 08-508 10 034 Till Östermalms stadsdelsnämnd sammanträde 2008-12-18

Läs mer

Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06

Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06 KUNGÄLVS KOMMUN Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06 2 Innehåll Inledning...3 Inriktning...4 Rutiner...6 1. Övergripande inriktning...6 2. Postöppning...7

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer