Lekmannarevision - tillämpning av offentlighetsprincipen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lekmannarevision - tillämpning av offentlighetsprincipen"

Transkript

1 Revisionsrapport Viktor Prytz Lisa Åberg Lekmannarevision - tillämpning av offentlighetsprincipen Hallands hamnar, Halmstad, Halmstad Energi och Miljö AB, Destination Halmstad och Halmstad Näringslivs AB

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Revisionsfråga Kontrollmål/granskningsmål Avgränsning Metod Regelverk Lagens krav på hanteringen av allmänna handlingar Destination Halmstad Bolagsordning, ägardirektiv och rutiner Posthantering Registrering/diarieföring Utlämnade av allmän handling Revisionell bedömning Halmstad Näringslivs AB Bolagsordning, ägardirektiv och rutiner Posthantering Registrering/diarieföring Utlämnade av allmän handling Revisionell bedömning Halmstad Energi och Miljö AB Bolagsordning, ägardirektiv och rutiner Posthantering Registrering/diarieföring Utlämnande av allmän handling Revisionell bedömning Hallands Hamnar Halmstad AB Bolagsordning, ägardirektiv Posthantering Registrering/diarieföring Utlämnande av allmän handling Revisionell bedömning Hallands hamnar Halmstad, Halmstad Energi och Miljö AB, Destination Halmstad AB och Halmstad Näringslivs AB

3 1. Inledning 1.1. Bakgrund Sedan 1995 omfattas även helägda kommunala bolag av offentlighetsprincipen. Rätten att ta del av allmänna handlingar gäller därför hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser i vilka kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande, t.ex. innehar mer än hälften av aktierösterna. I delägda kommunala bolag, där det privata ägandet dominerar, är kommunen enligt kommunallagen skyldiga att verka för insyn. Lekmannarevisorerna har i sin bedömning av väsentlighet och risk funnit det angeläget att granska hanteringen av allmänna handlingar vid Halmstad Energi och Miljö AB, Hallands Hamnar Halmstad AB, Destination Halmstad och Halmstad Näringslivs AB Revisionsfråga Har bolaget en ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar? 1.3. Kontrollmål/granskningsmål Hanteringen av allmänna handlingar finns reglerad i bolagsordning/ägardirektiv Bolaget har upprättat ändamålsenliga rutiner för hanteringen av allmänna handlingar Hanteringen av inkommande och utgående post och e-post fungerar tillfredsställande Registrering och diarieföring fungerar tillfredsställande Tillämpningen av bestämmelserna kring utlämnande av allmän handling fungerar Styrelsebeslut finns angående delegering till lämplig befattningshavare av utlämnande av allmänna handlingar 1.4. Avgränsning Granskningen avser följande fyra helägda kommunala bolag: Hallands Hamnar Halmstad, Halmstad Energi och Miljö AB (HEM), Destination Halmstad och Halmstad Näringslivs AB Metod Granskningen har genomförts genom intervjuer, studier av dokumentation och stickprover. Vi har intervjuat följande personer/funktioner: VD för Halmstad Näringslivs AB och ekonom från stadskontoret som är knuten till Halmstad Näringslivs AB Registrator och ekonom från stadskontoret som är knuten till Destination Halmstad AB AB 1 av 16

4 Två registratorer, bolagets upphandlare samt chefen för intern service vid Halmstad Energi och Miljö AB Ekonomichefen och miljö- och säkerhetschefen vid Hallands Hamnar Halmstad Vi har genomfört stickprover i respektive bolags diarium för kontroll av efterlevnaden av lagens krav avseende en registrerad handling. Antalet stickprover har varierat utifrån det sammanlagda antalet diarieförda ärenden i respektive diarium för år För Halmstad Näringslivs AB har vi tagit tre stickprover, för Destination Halmstad sex, för Halmstad Energi och Miljö AB åtta och för Hallands Hamnar Halmstad AB sex. Vi har också studerat dokument såsom bolagsordningar, ägardirektiv, dokumenthanteringsplaner och dokumenterade rutinbeskrivningar mm. Rapporten har sakavstämts av de intervjuade för samtliga bolag. AB 2 av 16

5 2. Regelverk 2.1. Lagens krav på hanteringen av allmänna handlingar Det grundläggande regelverket för hanteringen av bolagets allmänna handlingar utgörs av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagens regler om allmänna handlingar. Med handling avses i tryckfrihetsförordningen en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med hjälp av tekniskt hjälpmedel. Detta innebär att med handling avses såväl pappershandlingar som e-post, sms, inlägg och kommentarer på sociala medier, cookiefiler, e-postloggar, cd-skivor etc. Enligt tryckfrihetsförordningen krävs två uppfyllda kriterier för att en handling ska anses som allmän. Dels ska handlingen förvaras hos myndigheten, dels ska den vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Bara för att en handling är allmän betyder det inte att den är offentlig. En allmän handling kan också vara sekretessbelagd vilket innebär att den är hemlig. Med myndighet avses i detta avseende kommunens nämnder och helägda bolag. Begreppet förvarad hos myndigheten innebär att handlingen ska finnas tillgänglig hos myndigheten. Datalagrad information anses förvarad när myndigheten har tillgång till den enligt ordinarie rutiner och med de ordinarie tekniska hjälpmedel som myndigheten använder. Med begreppet inkommen menas att en handling är inkommen till myndigheten när den har anlänt dit eller när behörig befattningshavare har tagit emot den. En handling kan komma in på flera olika sätt såsom med den ordinarie postgången, per fax, läggas i myndighetens brevinkast, komma till den elektroniska brevlådan, lämnas i receptionen eller överlämnas till tjänsteman eller förtroendevald. Inget krav finns på att tjänstemannen måste befinna sig i myndighetens lokaler. När en handling anses upprättad är enligt tryckfrihetsförordningen beroende av dess sammanhang och syfte. När en handling skickas iväg till någon utanför den egna myndigheten, d.v.s. expedieras, anses den upprättad. De handlingar som inte expedieras anses upprättade när ärendet dit de hör slutligt behandlats hos myndigheten. Upprättade handlingar som inte tillhör ett ärende anses upprättade när de undertecknats av en tjänsteman på myndigheten eller på annat sätt färdigställts. Offentlighets- och sekretesslagen slår fast att allmänna handlingar ska registreras utan dröjsmål. Registrering kan ske på olika sätt såsom diarieföring, objektsregistrering eller systematisk förvaring. Syftet med registreringen är att hålla ordning på myndighetens handlingar för att kunna ge allmänheten möjlighet att ta del av dem. Utan registreringen blir offentlighetsprincipen svår att omsätta i praktiken. Lagen talar endast om att registrera allmänna handlingar. Ofta används ordet diarieföring synonymt med ordet registrera, trots att diarieföring är ett sätt att AB 3 av 16

6 registrera handlingar på. I praktiken behöver en del av bolagens allmänna handlingar inte diarieföras eftersom det anges undantag. Exempel på sådana undantag är handlingar av uppenbart ringa betydelse för verksamheten samt handlingar som hålls ordnade så att de utan svårighet kan återfinnas, s.k. systematisk förvaring. Systematiskt förvarade handlingar måste dock hållas så väl ordnade att det utan svårighet går att avgöra vad som har inkommit eller upprättats. Detta innebär att en ovillkorlig registreringsskyldighet endast gäller för handlingar som innehåller sekretesskyddade uppgifter. För att en uppgift ska skyddas av sekretess krävs stöd i lag. Enligt offentlighets- och sekretesslagen ska följande uppgifter framgå av registret för en diarieförd handling: datum då handlingen kom in eller upprättades en unik beteckning i form av diarienummer eller annan beteckning avsändare eller till vem den har skickats i korthet vad handlingen rör. Utöver bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen finns också bestämmelser om registrering i arkivlagen som bl.a. stadgar att myndigheterna vid registrering av allmänna handlingar ska ta vederbörlig hänsyn till dess betydelse för en ändamålsenlig arkivvård. De olika typer av handlingar som återfinns inom myndigheten bör redovisas i en dokumenthanteringsplan. En dokumenthanteringsplan fungerar som en katalog där alla handlingar som förekommer på ett kontor är medtagna. I lagen finns inga krav på att myndigheten ska ha en dokumenthanteringsplan, men ofta stadgar arkivreglementet att en dokumenthanteringsplan ska upprättas av varje myndighet. Dokumenthanteringsplanen är en förutsättning för att respektive myndighet ska kunna leva upp till lagstiftningens krav. AB 4 av 16

7 3. Destination Halmstad 3.1. Bolagsordning, ägardirektiv och rutiner Hanteringen av allmänna handlingar regleras inte i bolagsordningen. I bolagets arbetsordning som beslutades av bolagets styrelse framgår av 11 att bolaget omfattas av bestämmelser i 2 kap. 3 i offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär enligt arbetsordningen att vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar gäller i bolaget samt att bolaget jämställs med myndighet vid tillämpning av offentlighets- och sekretesslagen. Styrelsen har beslutat om en dokumenthanteringsplan för bolaget. I planen anges vilka dokument som hanteras inom bolaget, var de förvaras, när och om de ska gallras samt när de ska lämnas till ett slutarkiv. Det finns även muntliga rutiner för hantering av in- och utgående post och e-post Posthantering Inkommande post når, enligt de intervjuade, bolaget antingen genom postleverenas eller e-post. Den inkommande posten öppnas och datumstämplas. Det finns fullmakt från samtliga anställda som ger registrator rätt att öppna brev och försändelser i deras namn. Vid postöppning och vid öppnande av e-post till bolagets officiella e-postadress gör registrator bedömningen om det är handlingar som ska diarieföras eller ej. Det finns ingen rutin som grund för bedömningen. Om inkommande post bedöms som något som ska diarieföras scannas dokumentet in till bolagets diarium. Om det inte ska diarieföras lämna handlingen vidare till adressaten eller handläggare utses. E- post till den officiella e-postadressen diarieförs alternativt sorteras elektroniskt i en mapp som heter Övrig post. Det är möjligt att få ut en postlista över dagens inkommande post ur systemet. Inkommande e-post till de anställdas e-postadresser diarieförs på begäran av den anställde. Detta är enligt de intervjuade ovanligt. Utgående post och e-post diarieförs enligt de intervjuade i liten utsträckning. I de ärenden där handlingar ska diarieföras lämnas det till registratorn som skannar in dokumentet till diariet och placerar originalhandlingar i arkivskåpet. Det finns en muntlig rutin som anger detta förfarande. Enligt de intervjuade finns det en hög medvetenhet hos de anställda att de är en offentlig verksamhet och omfattas av offentlighetslagstiftningen. Den utgående posten från den officiella e-postadressen kan diarieföras eller sorteras elektroniskt i en mapp Övrig post. Bolaget har en Facebook-sida som används för att förmedla allmän information om inbjudningar, evenemang och viss information. Sidan används inte som formell kommunikationskanal och det finns inga rutiner för att hantera utgående eller inkommande handlingar från sidan. AB 5 av 16

8 3.3. Registrering/diarieföring Bolaget använder det diariesystem som kommun har i övriga verksamheter. Diariet utgörs av ett fysiskt diarium i ett brandsäkert arkivskåp samt ett elektroniskt system där e-post och scannade dokument läggs under ett diarienummer. Det är möjligt att markera handlingar och diarieposter med sekretessmarkering. Diarielistan för 2013 omfattar 227 poster. Stickproven visar att handlingar kan förvaras i arkivskåpet, elektroniskt i diariet eller i både och. Stickproven innehåller bl.a. remisser och remissvar, ekonomisk uppföljning, protokoll från kommunen och upprättade handlingar inom bolaget. Inom bolaget finns back-up för registratorn för daglig öppning av post, e-post samt för diariet. Vid behov kan företaget få stöd i frågor om offentlighet- och sekretess av kommunjuristen. Det finns även ett registratorsnätverk inom kommunen som träffas regelbundet för utbyte av erfarenheter eller kompetensutveckling Utlämnande av allmän handling Vid förfrågningar om utlämnande av handlingar kontaktas i första hand registrator. Registratorn kontaktar ansvarig handläggare och tar fram aktuella handlingar. Beslut om utlämnande och eventuella sekretessmarkeringar fattas av VD. I den av styrelsen beslutade arbetsordningen 11 anges att det till VD:n uppdras att på bolagets vägnar fatta beslut enligt 6 kap. i offentlighets- och sekretesslagen. Vid VD:s frånvaro fullgörs denna skyldighet av styrelsens ordförande. Det samma anges i styrelsens instruktion för VD, som återfinns i arbetsordningen Revisionell bedömning Vi konstaterar att det finns styrelsebeslut som förtydligar att bolaget lyder under offentlighets- och sekretesslagen samt att bolaget är att jämställa med myndighet vid tillämpning av offentlighets- och sekretesslagen. Vidare finns det en beslutad dokumenthanteringsplan och beslut om utlämnande av handlingar har delegerats till VD. Vi bedömer att hanteringen av inkommande och utgående post och e-post huvudsakligen fungerar tillfredsställande. Flera medarbetare kan hantera posten och fullmaktssystem finns för öppnande av personadresserad post. Vi rekommenderar bolaget att dokumentera rutinen för posthantering. Våra stickprover visar att diarieföringen och registreringen fungerar tillfredsställande och de diarieförda handlingarna förvaras samlat och på ett betryggande sätt. Vi rekommenderar bolaget att också upprätta en skriftlig rutin som anger vad som ska registreras och diarieföras som kan utgöra en gemensam grund för registrators och övriga anställdas bedömningar. Bolaget har en Facebook-sida som används till att sprida information. Det är möjligt för medborgare att lämna meddelanden via sidan till bolaget. Vi AB 6 av 16

9 rekommenderar att det finns en rutin som anger hur Facebook-sidan ska användas och inkommande meddelanden hanteras. Sammanfattningsvis gör vi bedömningen att bolaget huvudsakligen har en ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar. AB 7 av 16

10 4. Halmstad Näringslivs AB 4.1. Bolagsordning, ägardirektiv och rutiner I bolagsordningen, daterad , finns ingen reglering av hanteringen av allmänna handlingar. I ägardirektivet, daterat , anges under rubriken Demokratiska aspekter att Bolaget skall om inte affärsmässighet eller sekretessregler motiverar annat, kännetecknas av öppenhet och ett serviceinriktat arbetssätt. Information till medborgarna och media är en naturlig och väsentlig del av verksamheten. I arbetsordningen för styrelsen anges i 11 att bolaget omfattas av bestämmelser i 2 kap. 3 offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär enligt arbetsordningen att vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar gäller i bolaget samt att bolaget jämställs med myndighet vid tillämpning av offentlighetsoch sekretesslagen. Det finns en uttalad rutin för hanteringen av allmänna handlingar vad gäller inkommande handlingar och förvaring av det som diarieförs. Det finns ingen dokumenthanteringsplan. Bolaget anlitar kommunens kompetens när det lokala arkivet behöver gallras och överföras till kommunens arkiv. Fysiska allmänna handlingar som är diarieförda förvaras i ett brandsäkert skåp. Det förekommer även att e-post skrivs ut och förvaras i skåpet. De intervjuade anser att bolaget hanterar lite post och e-post i form av handlingar som behöver registreras och diarieföras Posthantering I samband med anställning får personalen skriva under fullmakt som ger registratorn rätt att öppna post adresserad till dem. Registratorn öppnar all inkommande post och datumstämplar den innan det lämnas vidare till berörd tjänsteman. Registratorn öppnar även all inkommande e-post till bolagets officiella adress och skickar vidare eventuell e-post som behöver handläggas. Vid öppningen av post och e-post bedömer registratorn vad som ska diarieföras. För post handlar det om att kopiera och föra in dokumentet i ett ärende diariesystemet. För e-post handlar det om att antingen upprätta ett ärende i diariesystemet med e- postinnehållet som dokument i ärendet eller att spara e-post i systemets mapp för Övrig post. För inkommande e-post till tjänstemännen gör tjänstemännen bedömningen om det ska diarieföras. Då vidarebefordras e-posten till registrator. De intervjuade anser att mycket av den inkommande posten utgörs av remisser från kommunen. Bolaget har få anställda för att kunna ta ställning i samtliga remisser utan får prioritera de remisser som bedöms ligga närmast bolagets uppdrag. AB 8 av 16

11 Utgående post och e-post diarieförs enligt de intervjuade i liten utsträckning. De intervjuade anser att deras kommunikation via e-post och post inte utgörs av den sortens material som behöver registreras eller diarieföras. I de ärenden där handlingar ska diarieföras lämnas det till registratorn som scannar in dokumentet till diariet och placerar originaler i arkivskåpet. Det är tjänstemännen som bedömer var som ska diarieföras av den utgående posten. Den utgående posten från den officiella e-postadressen kan diarieföras eller sorteras elektroniskt i en mapp Övrig post. Det finns en muntlig rutin som anger detta förfarande. Enligt de intervjuade har bolaget arbetat aktivt med att öka de anställdas medvetenhet om att bolaget är en offentlig verksamhet och omfattas av offentlighetslagstiftningen Registrering/diarieföring Bolaget använder det diariesystem som kommun har i övriga verksamheter. Diariet utgörs av ett fysiskt diarium i ett brandsäkert kassaskåp samt ett elektroniskt system där e-post och scannade dokument läggs under ett diarienummer. Det är möjligt att markera handlingar och diarieposter med sekretessmarkering. Diarielistan för 2013 omfattar 15 poster. Stickproven visar att handlingar kan förvaras i arkivskåpet, elektroniskt i diariet eller i både och. Stickproven innehåller bl.a. remisser och remissvar, protokoll från kommunen och upprättade handlingar inom bolaget. Det är framför allt ingående handlingar som finns i diariet. Inom bolaget finns ingen back-up för registratorn för daglig öppning av post, e-post samt för diariet. Det pågår internutbildning för att tillse att en person kan fungera som back-up. Vid behov kan bolaget få stöd i frågor om offentlighet- och sekretess av kommunjuristen. Det finns även ett registratorsnätverk inom kommunen som träffas regelbundet för utbyte av erfarenheter eller kompetensutveckling. Bolagets registrator deltar vid vissa av dessa möten Utlämnande av allmän handling Vid förfrågningar om utlämnande av handlingar kontaktas i första hand registrator. Registratorn kontaktar ansvarig handläggare och tar fram aktuella handlingar. Beslut om utlämnande och eventuella sekretessmarkeringar fattas av VD. I den av styrelsen beslutade arbetsordningen 11 anges att det till VD:n uppdras att på bolagets vägnar fatta beslut enligt 6 kap. i offentlighets- och sekretesslagen. Vid VD:s frånvaro fullgörs denna skyldighet av styrelsens ordförande. Det samma anges i styrelsens instruktion för VD Revisionell bedömning Vi konstaterar att det finns styrelsebeslut som förtydligar att bolaget lyder under offentlighets- och sekretesslagen samt att bolaget är att jämställa med myndighet vid tillämpning av offentlighets- och sekretesslagen. Vidare finns angivet att beslut om utlämnande av handlingar är delegerat till VD:n. AB 9 av 16

12 Vi konstaterar att bolaget saknar en beslutad och aktuell dokumenthanteringsplan med gallringsfrister. Enligt vår bedömning bör bolaget snarast se till att styrelsen fastställer en dokumenthanteringsplan med gallringsfrister så att bolaget har rätt att gallra allmänna handlingar. Vi bedömer att hanteringen av inkommande och utgående post och e-post huvudsakligen fungerar tillfredsställande. Flera medarbetare kan hantera posten och fullmaktssystem finns för öppnande av personadresserad post. Vi rekommenderar bolaget att dokumentera rutinen för posthantering. Våra stickprover visar att diarieföringen och registreringen fungerar tillfredsställande och de diarieförda handlingarna förvaras samlat och på ett betryggande sätt. Våra stickprover visar att diarieföringen och registreringen fungerar tillfredsställande och de diarieförda handlingarna förvaras samlat och på ett betryggande sätt. Enligt vår bedömning är det viktigt att ytterligare en person kan diarieföra vid bolaget för att minska sårbarheten vid planerad och oplanerad frånvaro. Vi rekommenderar bolaget att också upprätta en skriftlig rutin som anger vad som ska registreras och diarieföras och som kan utgöra en gemensam grund för registrators och övriga anställdas bedömningar. Sammanfattningsvis gör vi bedömningen att bolaget huvudsakligen har en ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar. AB 10 av 16

13 5. Halmstad Energi och Miljö AB 5.1. Bolagsordning, ägardirektiv och rutiner Bolagets hantering av allmänna handlingar regleras inte i bolagsordningen. I bolagets ägardirektiv regleras dock följande: Bolaget skall om inte affärsmässighet eller sekretessregler motiverar annat, kännetecknas av öppenhet och ett serviceinriktat arbetssätt. Information till medborgarna och media är en naturlig och väsentlig del av verksamheten. I arbetsordningen för styrelsen anges i 11 att bolaget omfattas av bestämmelser i 2 kap. 3 offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär enligt arbetsordningen att vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar gäller i bolaget samt att bolaget jämställs med myndighet vid tillämpning av offentlighetsoch sekretesslagen. Bolagets gällande dokumenthanteringsplan har reviderats av styrelsen i februari Innan fastställelse av planen har arkivmyndigheten getts möjlighet att lämna synpunkter Posthantering Enheten för intern service ansvarar för bolagets posthantering och registratur. Dokumenterade rutiner finns för bolagets posthantering. Två registratorer turas om att ta hand om inkommande post till bolaget. Den inkommande posten utgörs främst av fakturor, avtal, korrespondens från myndigheter, privatpersoner och företag. Utöver detta förekommer också en hel del reklam och andra handlingar av mindre vikt. Bolagets officiella e-postbrevlåda, töms varje morgon och kontinuerligt under dagen. Båda registratorerna har tillgång till den. Även upphandlaren kan gå in och sköta post och e-post vid frånvaro. Vid semestertider är alltid någon av administratörerna i tjänst. Inkommande e-post vidarebefordras till berörd handläggare. Det finns ingen rutin för att skicka mottagningsbekräftelser utan det är respektive handläggares ansvar att ta kontakt med den som vänder sig till bolaget via e-post. I stort sett samtliga tjänstemän vid bolaget har lämnat skriftlig fullmakt till enheten för intern service för öppnande av personadresserad post. Av intervjuerna framkommer att det ingår som en del i introduktionsplanen av nyanställda. I samband med att nyanställda lämnar fullmakt får de också muntlig och skriftlig information om offentlighetslagstiftningen. När det gäller in- och utgående e-post till och från tjänstemännens e-postadresser, upplever de intervjuade att det är sällan som sådan e-post vidarebefordras till registratorerna för diarieföring. Rutinen upplevs inte fungera väl då det förekommer att registratorerna exempelvis kan få bekräftelse på att en handling har tagits emot från bolaget, trots att den utgående handlingen inte har passerat diariet. AB 11 av 16

14 Enligt de intervjuade finns det dock tjänstemän som är noggranna med att lämna in e-post för diarieföring. Bolagets Facebooksida hanteras inte av enheten för intern service utan av marknadsavdelningen. Bolaget har fastställt ett regelverk för hantering av sociala medier. I bolagets dokumenthanteringsplan finns också gallringsfrister för allmänna handlingar på sociala medier Registrering/diarieföring Bolaget registrerar i två olika system. Systemet LIS är ett mer traditionellt diarieföringssystem och som övriga kommunala nämnder också använder. I detta system diarieförs bl.a. handlingar avseende anställningar, upphandlingar, detaljplaner, remisser, policyer, strategiska planer, bokslut och årsredovisning samt handlingar i styrelsens beslutsärenden. De registrerade handlingarna skannas in i systemet. Originalhandlingarna förvaras i akter i ett källararkiv. Diarieföringen av handlingar i övriga ärenden som bolaget hanterar sker i systemet Add Systems som är ett ledningssystem. I systemet registreras handlingar och det går att bygga ärenden. Handlingarna skannas in i systemen och originalhandlingarna förvaras i pärmar i godkända arkivlokaler i källaren. Vissa pågående ärenden förvaras i brandsäkert kassaskåp på enheten. Bolaget diarieför med olika nummerserier för moderbolaget HEM, HEM Nät och Halmstad stadsnät. Av intervjuerna framkommer att kommunen har handlat upp ett nytt ärendehanteringssystem som ska ersätta LIS. Även HEM kommer att införa detta system. Förhoppningsvis kommer bolaget att vara i gång i det nya systemet innan semestrarna år Sekretessmarkering kan göras i båda systemen. Samtliga tjänstemän vid bolaget kan söka i båda systemen och det går att vidarebefordra e-post till diariesystemet LIS. De två registratorerna och upphandlaren kan registrera i systemen och går omlott i semestertider. Alla handläggare har möjlighet att lägga in sina dokument i ledningssystemet, men det är endast ett fåtal som gör det. Enligt de intervjuade är det i genomsnitt tio inkommande handlingar som diarieförs per dag. Utöver detta diarieförs också ett antal upprättade handlingar. Interna protokoll och styrelseprotokoll förvaras systematiskt i pärmar. Styrelseprotokollen med bilagda handlingar i original hanteras och återfinns hos VD-assistenten. Genomförda stickprover i LIS och ledningssystemet visar att registreringen levde upp till lagstiftningens krav. Samtliga handlingar i ärenden kunde återfinnas i original i ärendeakt/pärm utom i ett. I ett ärende i ledningssystemet, 2013/3000 Återställning av mur efter byte av elskåp saknades en registrerad handling i original i akten. Handlingen fanns dock inskannad i fulltext i ledningssystemet. Registratorerna avslutar kontinuerligt ärenden i diarieföringssystemen. Handlingarna arkivläggs i boxar. Arkiverade ärenden i LIS överlämnas till kommunarkivet enligt intervall i dokumenthanteringsplanen. Handlingarna i registrerade ärenden i ledningssystemet gallras enligt fastställda gallringsfrister i AB 12 av 16

15 dokumenthanteringsplanen. De handlingar som ska bevaras läggs i arkivboxar och lämnas till kommunarkivet enligt fastställda gallringsfrister i enlighet med dokumenthanteringsplanen Utlämnande av allmän handling Av intervjuerna framkommer att det är sällan som det förekommer förfrågningar om att ta del av bolagets allmänna handlingar. Enligt de intervjuade har det skett cirka 6-7 gånger de senaste åren. De begärda handlingarna har kunnat lämnas ut, någon gång har en handling maskats och delvis lämnats ut. Beslut att neka utlämnande av allmän handling fattas av VD Revisionell bedömning Vi konstaterar att det finns styrelsebeslut som förtydligar att bolaget lyder under offentlighets- och sekretesslagen samt att bolaget är att jämställa med myndighet vid tillämpning av offentlighets- och sekretesslagen. Vidare finns det en beslutad och aktuell dokumenthanteringsplan med gallringsfrister och beslut om att neka utlämnande av allmän handling har delegerats till VD. Vi bedömer att hanteringen av inkommande och utgående post och e-post fungerar tillfredsställande. Bolaget har dokumenterade rutiner för posthanteringen, flera medarbetare kan hantera posten och fullmaktssystem finns för öppnande av personadresserad post. Våra stickprover visar att diarieföringen och registreringen fungerar tillfredsställande och de diarieförda handlingarna förvaras samlat och på ett betryggande sätt. Vi rekommenderar bolaget att också upprätta en skriftlig rutin som anger vad som ska registreras och diarieföras och som kan utgöra en gemensam grund för registrators och övriga anställdas bedömningar. Sammanfattningsvis gör vi bedömningen att bolaget har en ändamålsenlig hantering av allmänna handlingar. AB 13 av 16

16 6. Hallands Hamnar Halmstad AB 6.1. Bolagsordning, ägardirektiv Bolagets hantering av allmänna handlingar regleras inte i bolagsordningen. I bolagets ägardirektiv regleras dock följande: Bolaget skall om inte affärsmässighet eller sekretessregler motiverar annat, kännetecknas av öppenhet och ett serviceinriktat arbetssätt. Information till medborgarna och media är en naturlig och väsentlig del av verksamheten. I arbetsordningen för styrelsen anges i punkt 5 att bolaget omfattas av bestämmelser i 2 kap. 3 offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär enligt arbetsordningen att vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar gäller i bolaget samt att bolaget jämställs med myndighet vid tillämpning av offentlighets- och sekretesslagen. Bolaget saknar aktuell dokumenthanteringsplan. Styrelsen har antagit kommunens Riktlinjer för arkiv- och dokumenthantering. Riktlinjerna kan jämställas med ett arkivreglemente och anger vad som ska gälla för arkivvården i Halmstad kommun Posthantering Bolagets posthantering sköts av en administratör på hamnkontoret. Administratören öppnar och ankomststämplar posten. Ska handlingen diarieföras förses den med en stämpel som talar om att handlingen finns inskannad i diarieföringssystemet. Personadresserad post där personnamnet står överst i adressen öppnas inte. Fullmakter för öppnande av personadresserad post finns. Vid nyanställning får personalen lämna ett skriftligt medgivande. När posten har öppnats fördelas de inkommande handlingarna ut till berörda handläggare i original. Respektive handläggare ansvarar för att förvara handlingarna på ett betryggande sätt. Originalavtal förvaras dock i särskild avtalspärm. Bolagets rutiner för posthantering har inte dokumenterats. Bolaget har utsedda ersättare genom sitt kvalitetsledningssystem som hjälper till att ta hand om posten vid planerad och oplanerad frånvaro. Bolagets officiella e-postbrevlåda, hanteras också av administratören, men även ytterligare tre personer har tillgång till den. Till e- postbrevlådan kommer främst reklam och handlingar av mindre vikt, men enligt de intervjuade förekommer även viktig information som anmälningar om fartygsanmälan och information och remisser från Halmstad kommun. Enligt de intervjuade är det enkelt att överföra inkommande e-post till bolagets diarieföringssystem. Det finns ingen rutin för att skicka mottagningsbekräftelser till den som kontaktar bolagets officiella e-postbrevlåda. Bolaget har en Facebooksida på vilken bolaget lägger ut information och nyheter. Det finns en datapolicy som reglerar bolagets närvaro på sociala medier. AB 14 av 16

Arvika kommun. Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens ärendehantering. Revisionsrapport. KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31

Arvika kommun. Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens ärendehantering. Revisionsrapport. KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31 Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens Revisionsrapport KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31 2009 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Bengtsfors kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av KF 1(12) Riktlinjer för dokumenthantering i c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Revisionsrapport Tyresö Kommun

Revisionsrapport Tyresö Kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Helen Samuelsson Dahlstrand Tyresö Kommun Maj 2011 Tillämpning av offentlighetsprincipen 2011-05-25 Helen Samuelsson Dahlstrand Projektledare Jan

Läs mer

Ärenderegistrering E-post & Internet. Riktlinjer 2010 2010-04-06

Ärenderegistrering E-post & Internet. Riktlinjer 2010 2010-04-06 Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer 2010 2010-04-06 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Offentlighetsprincipen...3 Handlingar...4 Vad är en allmän handling?...4 Förvaras...4 Inkommen

Läs mer

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar 1 INLEDNING En kommungemensam handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handboken innehåller anvisningar om hur Härnösands

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun 1. Inledning Offentlighetsprincipen utgör grund för kommunens dokumenthantering. Den innebär att allmänheten har rätt till insyn och kontroll av offentliga

Läs mer

Dokumenthantering i Trosa kommun

Dokumenthantering i Trosa kommun Dokumenthantering i Trosa kommun Allmänna handlingar, sekretess, posthantering, registrering, arkiv och gallring 2014-08-19 Dokumentkategori: Förvaltningsdokument Dokumenttyp: Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

Riktlinjer. Dokumenthantering. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24

Riktlinjer. Dokumenthantering. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24 Riktlinjer Dokumenthantering Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2012-09-24 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (15) Riktlinjer för dokumenthantering Kommunfullmäktiges beslut 143/12. 1. Offentlighetsprincipen

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun 1 (14) Dnr: 2006/378 Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun Våren 2007 Oskarshamns 2 (14) Inledning Det är mycket viktigt att alla vi som finns i den kommunala organisationen har kunskap

Läs mer

I,d JÅMl ANiiSTING. Offentl ig het och Sekretess. Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010. l (2)

I,d JÅMl ANiiSTING. Offentl ig het och Sekretess. Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010. l (2) I,d JÅMl ANiiSTING Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010 Revisionsdirektör Maivor Enström 063-14 75 28 l (2) Landstingsstyrelsen Offentl ig het och Sekretess Revisionskontoret har granskat

Läs mer

Granskning av avtalshantering. Staffanstorps kommun

Granskning av avtalshantering. Staffanstorps kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Gabriella Fredriksson September 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 2.1. Bakgrund... 5 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport Botkyrka kommun

Revisionsrapport Botkyrka kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Martin Andersson Johan Karlander Botkyrka kommun 2011-06-07 Johan Karlander, projektledare Namnförtydligande Jan Nilsson, kundansvarig Namnförtydligande

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 99 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 8 januari 2014, kl. 14.00 Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden

Läs mer

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving Allmänna handlingar Vänersborgs kommun Revisionsrapport Februari 2011 Staffan Löfving Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har Komrev, inom PwC, granskat ärendehantering,

Läs mer

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet Innehållsförteckning

Läs mer

Anvisningar för dokument- och ärendehantering Beslutad av ledningsrådet: 15 november 2010

Anvisningar för dokument- och ärendehantering Beslutad av ledningsrådet: 15 november 2010 Anvisningar för dokument- och ärendehantering Beslutad av ledningsrådet: 15 november 2010 KOMMUNLEDNINGSSEKTOR ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190 35 E-POST kommun@ kungalv.se

Läs mer

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi Antagen av Kommunstyrelsen: 2013-03-14 52 Riktlinjer 2 Innehåll Inledning.. 3 Varför registrera och diarieföra... 3 Registrator..

Läs mer

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun Dokumentansvarig: Kanslichef RIKTLINJER 2 RIKTLINJER... 1 Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun... 1 1. Administrativa roller... 5 1.1. Ordförande...

Läs mer

Landstinget Västernorrland

Landstinget Västernorrland Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av diarieföring Innehåll Sammanfattning...3 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...4 1.2. Syfte och revisionsfrågor...4

Läs mer

Rapport avseende granskning av Diariehantering. Timrå kommun

Rapport avseende granskning av Diariehantering. Timrå kommun Rapport avseende granskning av Diariehantering Timrå kommun Mars 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning 2 Metod 2 2. Granskningsresultat

Läs mer

Handbok för dokument- och ärendehantering inom

Handbok för dokument- och ärendehantering inom Handbok för dokument- och ärendehantering inom Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 48. Inledning I den här handboken finns anvisningar om hur Mellerud kommun och dess bolag ska hantera och registrera

Läs mer

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 ÄRENDEHANDBOKEN Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00

Läs mer

Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06

Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06 KUNGÄLVS KOMMUN Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06 2 Innehåll Inledning...3 Inriktning...4 Rutiner...6 1. Övergripande inriktning...6 2. Postöppning...7

Läs mer

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2013-09-25 Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden TFN-2013-1574 Dpl 01 Postadress: Teknik- och fastighetsförvaltningen,

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Arkivlagens tillämpning. Granskning av. Mora kommun. Februari 2009. Eva Lindelöw Sjöö

REVISIONSRAPPORT. Arkivlagens tillämpning. Granskning av. Mora kommun. Februari 2009. Eva Lindelöw Sjöö REVISIONSRAPPORT Granskning av Arkivlagens tillämpning Mora kommun Februari 2009 Eva Lindelöw Sjöö Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1 Syfte...4 2.2 Inriktning och genomförande...4 2.3

Läs mer

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-05, 25 sid 2/33 Innehåll Innehåll... 3 1. Varför behövs en handbok?...

Läs mer

Registrering och dokumenthantering

Registrering och dokumenthantering Revisionsrapport* Registrering och dokumenthantering Kommunstyrelsen och nämnderna Marks kommun Oktober 2008 Marianne Wolmebrandt, certifierad kommunal yrkesrevisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Vidare är en avsikt att styrdokumentet ska underlätta införandet av nytt teknikstöd inom kommunens dokument- och ärendehantering.

Vidare är en avsikt att styrdokumentet ska underlätta införandet av nytt teknikstöd inom kommunens dokument- och ärendehantering. 1 INLEDNING Styrdokumentets syfte är att fungera som en instruktion för hur ärendeflödet i kommunens nämnder och förvaltningar i normalfallet ska se ut. Viktiga mål är att medborgarnas insyn i den kommunala

Läs mer