Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen"

Transkript

1 Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen Uppdrag att utreda dokumenthaneringen inom BUF slutredovisning av uppdrag om diarieföring och förslag till åtgärder beträffande arkivfrågorna

2 Bakgrund och uppdrag Förvaltningschefen gav en arbetsgrupp i uppdrag att utreda dokumenthanteringen i Barn- och utbildningsförvaltningen. Som bakgrund till uppdraget angavs: Fr o m 1 januari 2010 träder en ny skolledningsorganisation för barnomsorg och grundskola i kraft. Verksamheterna organiseras inom 5 skolområden med 39 rektorsområden. Uppdraget formulerades på följande sätt: Föreslå en gemensam struktur och form för diariehantering inom skolområden/rektorsområden i kommunen, utifrån gällande lagstiftning. Föreslå en gemensam struktur för arkivering inom kommun/ skolområden/rektorsområden med kommunens/förvaltningens reglemente och arkivregler som grund. Föreslå en gemensam struktur för rapportering av delegationsbeslut. Arbetsgruppen har som syfte med uppdraget fastställt: Att skapa gemensamma och ändamålsenliga rutiner i den nya organisationen, som säkerställer en god hantering av handlingar inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Arbetsgruppen har bestått av: Rolf Bengtsson, skolområdeschef (ordförande) PO Johansson, rektor HTS Göran Elvirsson, utvecklingsledare Ingela Svensson, nämndssekreterare Sven-Olof Bohman, IT-pedagog BUF Agneta Hansen, förvaltningsassistent Marie Kempff, adm assistent skolområde Öst Arbetsgruppen har slutredovisat uppdraget om en gemensam struktur för rapportering av delegationsbeslut, och återkommer nu med slutredovisning av sitt uppdrag, med slutliga förslag till åtgärder för att åstadkomma en gemensam struktur och form för diarieföring, samt med förslag till fortsatt arbete för att åstadkomma en gemensam struktur för arkivering. Hässleholm Rolf Bengtsson 2

3 1. Slutredovisning av uppdrag att föreslå en gemensam struktur och form för diariehantering inom skolområden/ rektorsområden i kommunen, utifrån gällande lagstiftning. Arbetsgruppen lämnar förslag enligt följande: 1. Ett diarie ska finnas i resp skolområde (Bo/Gr), resp rektorsområde (Gy/Sär/MoK) och på Barn- och utbildningsförvaltningen. Som ett minimum ska två adm assistenter i resp skolområde (Bo/Gr), och en assistent i resp rektorsområde (Gy/Sär/MoK) fungera som registratorer, enligt arbetsfördelning som fastställs i resp område och på Barn- och utbildningsförvaltningen. Back-up behöver fastställas för registratorerna i Gy/Sär/MoK. Registratorer ska vara utsedda inom resp område senast I samtliga skolområden (Bo/Gr) resp rektorsområden (Gy/Sär/MoK) ska diarieföringen ske i ärendehanteringssystemet Winess. Tidpunkt för införande föreslås till Enligt uppgift från Kommunledningskontorets registrator ska det ökade antalet användare som följer av ovanstående kunna rymmas inom det avtal Hässleholms kommun har för Winess. De som ska kunna arbeta med ett ärende är registratorerna inom resp skolområde/rektorsområde enligt ovan, samt registrator på Barn- och utbildningsförvaltningen, som ska vara behörig för att arbeta i samtliga ärenden. Den som har påbörjat ett ärende ska också vara ansvarig för att avsluta det. Utformningen av behörigheter behöver vara fastställd senast Detta arbete bör ske i samverkan mellan registrator i Kommunledningsförvaltningen resp Barn- och utbildningsförvaltningen. Som handläggare för samtliga ärenden ska resp chef registreras. Utbildning i såväl användarkunskap för Winess som kring fördjupade kunskaper om offentlighet och sekretess, för de som ska fungera som registratorer, måste ske under september Förutom arbete med registrering kommer dessa säkert att betraktas som internkonsulter vid frågeställningar om diarieföring, offentlighet och sekretess. Även cheferna i förvaltningen bör få en förnyad information/ utbildning kring diarieföring, offentlighet och sekretess. 3. Ansvarig för ovanstående, dvs utformningen av behörigheter, installation av Winess i utsedda registratorers datorer samt informations-/utbildningsinsatser för registratorer resp cheferna i förvaltningen, måste utses. 3

4 Som ansvariga för att utse registratorer föreslås skolområdescheferna i BO/Gr och rektorerna i Gy/Sär/Mok. 4. Riktlinjer för ärendehantering och diarieföring i förvaltningen har tagits fram, för att på ett enkelt sätt ge anvisningar om skyldigheter beträffande diarieföring för samtliga anställda och förtroendevalda (bilaga 1). Dessa ska göras kända för all personal och förtroendevalda inom förvaltningen. Resp chef föreslås vara ansvarig för detta efter att informations-/utbildningsinsatsen har gjorts för dessa. 2. Förslag till fortsatt uppdrag för att åstadkomma en gemensam struktur för arkivering inom kommun/skolområden/ rektorsområden med kommunens/förvaltningens reglemente och arkivregler som grund Arbetsgruppen har inte bedömt det möjligt att åstadkomma ett genomarbetat förslag. Till detta behövs såväl specifik kompetens som särskilt avsatt tid. De frågor som kräver total genomlysning, och där helt reviderade dokument behöver tas fram är: 1. Revidering av arkivbeskrivning för Barn- och utbildningsförvaltningen, inkl uppdrag att se över och aktualisera organisationen för arkivansvariga och arkivredogörare. 2. Revidering av bevarande- och gallringsplan för olika typer av handlingar, där flera typer av dokument som har införts på senare år idag inte alls omfattas av aktuell plan. Dessutom behöver en särskild belysning göras kring vilka elektroniska/digitala media som kan användas för lagring av uppgifter i arkiv, med de krav på arkivbeständighet och gallringsrutiner som finns. Det gäller särskilt de handlingar som finns i verksamhetssystemen (Personec, Procapita, SchoolSoft, Prof Doc, etc). Arbetsgruppen föreslår att en särskilt utsedd utredare får i uppdrag att genomföra ovanstående uppdrag under hösten

5 Bilaga 1 Riktlinjer för ärendehantering och diarieföring för all personal och förtroendevalda i Barn- och utbildningsförvaltningen i Hässleholms kommun (fastställda i maj 2010) Organisation I resp skolområde i barnomsorg/grundskola (Bo/Gr) och i resp rektorsområde i särskolan, gymnasieskolan och Musik- och Kulturskolan (Sär, Gy och MoK) samt på Barn- och utbildningsförvaltningen ska finnas ett diarium. En eller flera administrativa assistenter eller annan befattningshavare har huvudansvaret för att föra diariet, dvs fungera som registrator, i resp område och på förvaltningskontoret. För resp registrator ska det finnas en ersättare. Förvaltningschef, resp områdeschef samt rektor Gy, rektor Sär och rektor MoK svarar för att handlingar kan lämnas ut under semesterperioden. Verktyg för ärendehantering och diarieföring Diarieföringen sker för närvarande ärendehanteringsprogrammet Winess på förvaltningen, och i olika lokala lösningar ute i områdena, vilket medför att samma ärende kan ha flera olika diarienummer om det registreras på olika nivåer. Fr o m 1 oktober, 2010, kommer all diarieföring i Barn- och utbildningsförvaltningen att ske i ett Winess, så att diarieförda handlingar är åtkomliga på alla nivåer i kommunen och samma handling har samma diarienummer oavsett var det blir registrerat. Ansvar för anställda och förtroendevalda att handlingar blir korrekt behandlade Resp anställd resp förtroendevald har ansvar för att förse resp registrator med den handling som ska föras in. All personal resp förtroendevalda har samma ansvar för att lämna handlingar som är att betrakta som allmän handling, med nedan angivna begränsningar, till diariet. Elektroniska handlingar kan lämnas i elektronisk form till den som sköter diariet. Vad är en allmän handling och hur ska den behandlas? Allmän handling är en handling som är upprättad (i sin slutliga form) eller expedierad (dvs skickad till eller mottagen från någon, införd i ett 1

6 register, etc), oavsett om den finns på papper eller i någon digital eller elektronisk form, av en anställd i tjänsten eller av en förtroendevald i denna roll. Vem som helst har rätt att ta del av en allmän handling (offentlighetsprincipen), med de begränsningar som finns när det gäller sekretess (se nedan). För att detta ska vara möjligt ska alla originalhandlingar hållas ordnade, och de handlingar som innehåller sekretess ska alltid registreras/ diarieföras. Tills vidare ska alla dokument som ska föras in i diariet finnas på papper, och efter registreringen förvaras i brandsäkert utrymme. Riktlinjer för olika typer av handlingar För att undvika att en bedömning ska göras av resp anställd resp förtroendevald vid varje tillfälle en handling hanteras, utfärdas grundläggande råd om vilka handlingar som ska föras in i diariet. Det hindrar inte att även handlingar som vi normalt inte för in i diariet ska föras in om de innehåller sekretessbelagda uppgifter. Handlingar som aldrig ska diarieföras Tidningar, tidskrifter, masstryck, reklam, information om utbildningserbjudanden, etc. Kommunikation av praktisk natur, t ex information om och bokning av möten, rena rutinupplysningar, etc. Handlingar som alltid ska diarieföras Allmänna handlingar som innehåller sekretessbelagd information, t ex uppgifter om familjeförhållanden, diagnoser, beteendeproblematik, social problematik, synpunkter på enskild personals uppträdande, etc, ska alltid diarieföras. Handlingar som kan diarieföras Allmän handling som inte innehåller sekretessbelagd information kan diarieföras för att den ska vara ordnad och åtkomlig på ett systematiskt sätt. Lokala anvisningar för handlingar där tolkningsutrymme finns Följande handlingar lämnas till diariet för införande, oavsett om de innehåller sekretessbelagda uppgifter eller ej: Kommunikation med elever, föräldrar och personal kring frågor som berör elevernas skolarbete, och inte är av rent praktisk natur (dvs handlar om rena upplysningar, tidsbokningar, etc). 2

7 Kommunikation med elever, föräldrar och personal i ärenden som rör organisationsfrågor i skolan. Minnesanteckningar/protokoll från möten i barn-/elevärenden, inkl minnesanteckningar från Elevhälsoteamsmöten. Dokumentation i barn-/elevärenden (utredningar, sammanställningar av problematik, etc). Beslut i barn-/elevärenden. Beslut i personalärenden där sekretess gäller (t ex dokument kring personalärenden, rehabilitering, medicinska dokument, etc). Protokoll från samverkansgruppsmöten. Ansökningshandlingar till tjänster. Betygskataloger, sammanställningar av nationella prov, andra sammanställningar av tester, dokumentation av genomförda utvecklingssamtal i gymnasieskolan, etc. Andra handlingar som innehåller sekretessbelagd information. För skolhälsovårdens journaler gäller särskilda bestämmelser. Dessa riktlinjer täcker inte in alla möjliga handlingar, utan flertalet av de vanligast förekommande. Om osäkerhet råder om en viss handling ska diarieföras, ska samråd ske med närmaste chef och/eller registrator. Problematik kring hantering av t ex åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen Om åtgärdsprogram skrivs på ett sådant sätt att det innehåller bakgrunds-/nulägesbeskrivningar som vid utlämnande kan leda till skada eller men (t ex uppgifter om familjeförhållanden, social- eller beteendeproblematik, utredningar och bedömningar om medicinsk, psykiatrisk- eller neuropsykiatrisk problematik) ska de diarieföras. Åtgärdsprogram bör dock skrivas så att de inte innehåller information som det finns skäl att sekretessbelägga. Istället bör denna information finns i annan dokumentation om eleven, t ex i form av minnesanteckningar, som diarieförs. Tills vidare diarieförs inte individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen, vilket självfallet medför att de ska skrivas på sådant sätt att de aldrig innehåller information som det finns skäl att sekretessbelägga. 3

8 Sekretessprövning vid registrering och utlämnande av handlingar Registrering i ärendehanteringssystemet Winess förutsätter att handlingar som innehåller uppgifter som det finns skäl att sekretessbelägga, ska sekretessmarkeras redan vid registreringen, för att ärendets art ska vara dolt för den som läser i listan över diarieförda ärenden. Om en sekretessbelagd handling begärs utlämnad ska en förnyad sekretessprövning ske. Denna sekretessprövning sker av den som har upprättat eller expedierat handlingen. Om denne är tveksam eller om den som begär handlingen utlämnad inte accepterar en sekretessbeläggning, ska bedömningen lämnas till närmsta chef, dvs normalt rektor, och i nästa läge till skolområdeschefen i BO/Gr och gymnasiechefen i Gy. Slutlig prövning av utlämnandet görs av förvaltningschefen. Observera att i fråga om vissa handlingar kan delar av innehållet lämnas ut, medan resten maskas, dvs texten döljs så att den blir oläslig, på lämpligt sätt. Observera att viss lagstiftning gör att man är skyldig att lämna även sekretessbelagda handlingar, t ex vid Skolinspektionens granskning av elevärenden. Avgifter för kopior vid utlämnande av allmänna handlingar Kommunfullmäktige har beslutat ( ) att en avgift om 3 kr per kopia tas ut vid beställning av 10 eller fler kopior. Betygsavskrifter kostar 110 kronor om de skickas mot postförskott, och 85 kronor om de hämtas på skolan. För översättning av avgångsbetyg och samlad betygsdokumentation till Engelska finns en fastställd avgift på 500 kronor. 4

Registrering och dokumenthantering

Registrering och dokumenthantering Revisionsrapport* Registrering och dokumenthantering Kommunstyrelsen och nämnderna Marks kommun Oktober 2008 Marianne Wolmebrandt, certifierad kommunal yrkesrevisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Tyresö Kommun

Revisionsrapport Tyresö Kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Helen Samuelsson Dahlstrand Tyresö Kommun Maj 2011 Tillämpning av offentlighetsprincipen 2011-05-25 Helen Samuelsson Dahlstrand Projektledare Jan

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun 1 (14) Dnr: 2006/378 Riktlinjer för dokumenthantering i Oskarshamns kommun Våren 2007 Oskarshamns 2 (14) Inledning Det är mycket viktigt att alla vi som finns i den kommunala organisationen har kunskap

Läs mer

Handbok för dokument- och ärendehantering inom

Handbok för dokument- och ärendehantering inom Handbok för dokument- och ärendehantering inom Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 48. Inledning I den här handboken finns anvisningar om hur Mellerud kommun och dess bolag ska hantera och registrera

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16 1 Ärendehandbok Avsnitt 1 Inledning Avsnitt 2 Administrativa roller Avsnitt 3 Kommunens grafiska profil Avsnitt 4 Offentlighet och sekretess Avsnitt 5 Personuppgiftslagen PuL Avsnitt 6 Mallar Avsnitt 7

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden

Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Beslutad i utbildningsnämnden den 27 maj 2014 53/14 Dnr UTN 73/14 Utbildningsnämnden Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Inledning...3 Förvaltningshistorik...3 Verksamhetsbeskrivning...5 Allmänhetens

Läs mer

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer för posthantering och diarieföring antagna av kommunstyrelsen 2011-12-19, 404 Gäller från 2012-01-01 För kommunens myndigheter, (kommunfullmäktige, nämnder och styrelser)

Läs mer

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Registrering och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Reviderad oktober 2009 Innehåll 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 4 1.1 Uppsala kommun har IT-stöd för dokument- och ärendehantering...

Läs mer

Botkyrka kommuns. arkivhandbok

Botkyrka kommuns. arkivhandbok Botkyrka kommuns arkivhandbok Vi ska arbeta med dokument på ett enhetligt, korrekt och professionellt sätt. Vi ska följa lagar och regler och bidra till en god kvalitet i arbetet med vår dokumentation.

Läs mer

I,d JÅMl ANiiSTING. Offentl ig het och Sekretess. Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010. l (2)

I,d JÅMl ANiiSTING. Offentl ig het och Sekretess. Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010. l (2) I,d JÅMl ANiiSTING Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010 Revisionsdirektör Maivor Enström 063-14 75 28 l (2) Landstingsstyrelsen Offentl ig het och Sekretess Revisionskontoret har granskat

Läs mer

Granskning av avtalshantering. Staffanstorps kommun

Granskning av avtalshantering. Staffanstorps kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Gabriella Fredriksson September 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 2.1. Bakgrund... 5 2.2.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÄRENDEHANTERING MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Ä Titel Ersätter Utbytt den Sign 1:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Blad INLEDNING 1:2 3 BESTÄMMELSER KRING ÄRENDEHANTERING 2:1 4 TRYCKFRIHETSFÖRORD-

Läs mer

Policy för upphandling och inköp (avrop)

Policy för upphandling och inköp (avrop) Policy för upphandling och inköp (avrop) 1. Allmänt Kommunen, kommunalt ägda bolag och förbund omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Respektive kommun, bolag och förbund går under begreppet

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Tillgänglighet och nåbarhet. Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Tillgänglighet och nåbarhet. Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor Revisionsrapport Tillgänglighet och nåbarhet Söderhamns kommun Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2 Revisionsfrågor 2 1.3 Kontrollmål

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-05, 25 sid 2/33 Innehåll Innehåll... 3 1. Varför behövs en handbok?...

Läs mer

Kanslichef - Tillsvidare

Kanslichef - Tillsvidare Riktlinjer för personuppgifter Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personuppgifter Riktlinje 2008-05-26 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

Arkivhandbok för Malmö stad:

Arkivhandbok för Malmö stad: Arkivhandbok för Malmö stad: Registrering, dokumenthantering och arkivvård i Malmö stad 1 Innehåll 1. Inledning... 4 2. Bevarande och gallring av allmän handling... 6 2.1 Offentlighetsprincipen och hantering

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

redovisa information

redovisa information STOCKHOLMS STADSARKIV Att redovisa information i stockholms stad Att redovisa information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Sara Naeslund Innehållsförteckning INLEDNING... 1 Varför ska förvaltningens

Läs mer

REGIONARKIVETS KURSER 2013

REGIONARKIVETS KURSER 2013 REGIONARKIVETS KURSER 2013 ARKIV- OCH INFORMATIONSHANTERING FÖR ANSTÄLLDA INOM GÖTEBORGS STAD Regionarkivet har under hösten 2013 möjlighet, efter bidrag från stadsledningskontoret för kompetenshöjande

Läs mer

Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Avesta kommun

Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Avesta kommun Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Avesta kommun 1 2 Innehållsförteckning Sid Inledning Syfte 3 Begreppet Allmän handling 3 Sekretess 4 Arbetsgång Postöppning 4 Hantering av personadresserad

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-10-15 LS-LED07-316 134 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer föreliggande tillämpningsanvisningar

Läs mer

~~= :r_~ ~~ LILLA EDETS KOMMUN. Utbildningsnämndens protokoll 2012-02-02. Anlag/Bevis. Organ Utbildningsnämnden

~~= :r_~ ~~ LILLA EDETS KOMMUN. Utbildningsnämndens protokoll 2012-02-02. Anlag/Bevis. Organ Utbildningsnämnden + + ~~ LILLA EDETS KOMMUN ~~= :r_~ r. ~~` Utbildningsnämndens protokoll 2012-02-02 Datum: Torsdag den 2 februari 2012 Tid: 16.00-19.00 {. Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 1-12 Utses

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin

MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin Innehåll 1 Inledning... 3 2 Organisation/Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Universitetens diarieföring

Universitetens diarieföring Juridiska avdelningen Caroline Cruz BESLUT Universitetens diarieföring Sammanfattning Justitiekanslern (JK) har i beslut den 17 mars 1999 bett Högskoleverket att ta initiativ till att skapa större enhetlighet

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer