Utlamnande av allmän handling/ allmänna uppgifter -Rutiner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utlamnande av allmän handling/ allmänna uppgifter -Rutiner"

Transkript

1 ...-'=---'-...- H INTERNA STYRDOKUMENT RUTINER A R B E M I 0 Datum Vår beteckning Sid VERKET / (9) Interna styrdokument Utlamnande av allmän handling/ allmänna uppgifter -Rutiner Beslutsdag: Ansvarig avdeln' : Avdelningen för juridik Verksamhetsomr Process: Förvalta information : Ge Verksamhetsstöd

2 ' INTERNA STYRDOKUMENT RUTINER ARBETSMI N0 33:; 1219 ::::; :;aa62 :19) V E R K E T Innehåll RUTINER FÖR UTLÄMNANDE AV ALLMÄN HANDLING/ALLMÄNNA UPPGIFTER BAKGRUND BEGÄRAN UTDRAG FRÅN VÅRT DIARIUM -PUBLIC DIARIEFÖRDA HANDLINGAR..... UPPGIFTER UR DATABASER- STATISTIK E-POST lpersonuppgiftslagen SEKRETESS VEM TAR STÄLLNING l EN UTLÄMNANDEFRÅGA? ÖVERKLAGANDE EXPEDIERING AVGIFT FÖR HANDLINGAR (AVGIFTSFÖRORDNINGEN) BILAGA 1- BREV VID DEN FÖRSTA BEDÖMNINGEN I ETI' UTLÄMNANDE ÄRENDE BREV 1 - UTLÄMNANDET BEVIUAT BREV 2 - UTLÄMNANDET DELVIS BEVIUAT BREV3-UTLÄMNANDETNEKAT.....9

3 I! A R B E T S M I ö Datum Vår beteckning Sid V E R K E _I_ / (9) Rutiner för utlämnande av allmän handling/ allmänna uppgifter Dessa rutiner träder i kraft den 1 januari Bakgrund Allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar/ uppgifter är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle. Arbetsmiljöverket (AV) tillgodogör möjligheten att på begäran genast, eller så snart det är möjligt, tillhandahålla den som önskar att ta del av allmän handling. AV strävar efter transparens och tillgänglighet genom att i möjligaste mån göra våra utlämnanden digitalt utan att försaka informationssäkerhet. Begäran Begäran om att få ta del av allmänna handlingar kommer huvudsakligen via myndighetens e-postlåda. Begäran kan också komma via svarstjänstens webbformulär eller via telefon. Om en begäran tas emot via telefon uppmanar vi den som frågar att skicka in ett mejl till Då får vi eventuella beteckningar, diarienummer och e-postadresser tydligt angivna. Om någon av regionerna får en begäran där man frågar efter handlingar/ uppgifter från samtliga regioner vidarebefordras begäran till myndighetsbrevlådan. Därefter påbörjas omhändertagandet av förfrågan enligt gången i denna rutin. Om begäran/ frågeställningen behöver förtydligas kontaktar man den som begärt handlingen. I dessa fall ges frågeställaren rätt att vara anonym och ges möjlighet att ta del av handlingarna på plats på något av myndighetens kontor, eller kommer överens med frågeställaren om andra lösningar. Utdrag från vårt diarium - Public Om någon begär förteckningar / utdrag från vårt diarium Public tas dessa listor ut av Enheten för registratur och arkiv (IR). Diarieförda handlingar JR handlägger utlämnande av diarieförda handlingar under förutsättning att handlingarna finns lagrade digitalt i dokumentarkivet eller förvaras fysiskt på Lindhagensgatan i Stockholm. Om handlingen enbart finns i papper och förvaras på regionen bistår Avdelningen för Inspektions (I) personal på ort med

4 INTERNA STYRDOKUMENT RUTINER jg! A R B E M I ö Datum Vår beteckning Sid V E R K E T / (9) att ta fram handlingen. Ärendets handläggare och avdelningen för juridik (I) bistår vid sekretessprövningen. Uppgifter ur databaser - statistik Systemägaren/processägaren/ informationsägaren handlägger utlämnanden av uppgifter som finns i system eller databaser. Det innebär t.ex. att: 0 förfrågningar ur ekonomi- och lönesystemen handläggs av enheten för ekonomi och planering (AE) 0 förfrågningar ur personaladministrativa system handläggs av enheten för personal (AP) 0 förfrågningar om arbetsskador handläggs av enheten för statistik och analys (AS) Om handläggande enheter behöver stöd i sekretessprövningen ska IR kontaktas. E-post E-post som inkommit till myndighetens eller till enskild tjänstemans e-postlåda och som rör myndighetens verksamhet, är att betrakta som allmän handling och ska vid begäran lämnas ut. När en begäran om en sådan utlämning inkommer kontaktas AI som i sin tur tar fram en logglista över inkorg och utkorg innehållande uppgifterna datum, till och från samt ämne ur e-postsystemet. Logglistan skickas till JR som sköter utlämnandet och informerar den berörda tjänstemännen om utlämnandet. 26 i personuppgiftslagen Enligt 26 i personuppgiftslagen har man rätt en gång per kalenderår kostnadsfritt få utdrag ur myndighetens register om den sökandes personuppgifter finns registrerade. Ansökan ska lämnas skriftligt. Begäran om utdrag enligt 26 diarieförs. Ärendet samordnas av enheten för infrastruktur (Al). Utlämnandet sker till berörd individs folkbokföringsadress. Sekretess Vid Varje begäran om utlämnande ska en sekretessprövning ske. Om handlingen inte kan lämnas ut ska frågeställaren upplysas om vilken paragraf i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) man stödjer sig på och att frågan kan hänskjutas till myndigheten för beslut (se nedan). De paragrafer i OSL som är tillämpbara i Arbetsmiljöverkets verksamhet är:

5 INTERN A STYRDOKUMEN T - RUTINER i! A R B E T S M I ö Datum Vår beteckning Sid V E R K E T / (9) 0 planläggning eller annan förberedelse för inspektion (OSL 17:1) 0 förundersökning i brottmål (OSL 18:1) 0 förebyggande, uppdagande, utredande eller beivrande av brott (OSL 18:3) 0 lämnar upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärd (OSL 18:8) 0 upphandling (OSL 19:3) 0 statistik (OSL 24:8) 0 enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden (OSL 28:14) 0 arbetstagares anmälan (OSL 28:14 1 st sista meningen) 0 enskilds affärs- eller driftförhållanden (OSL 28:15 1 st) 0 myndighetens personaladministrativa verksamhet m.m. (OSL 39.1, 39:2, 39:3) Handlingar kan förses med en stämpel eller en sekretessmarkering i diariet. Observera att stämpeln/ sekretessmarkeringen endast tjänar som en varningssignal. Handlingen kan mycket väl vara sådan att den får lämnas ut, och en handling utan hernligstämpel/ sekretessmarkering kan innehålla sekretessbelagda uppgifter. Om en hernligstämpel/ sekretessmarkering sätts på en handling måste det alltid framgå vilken paragraf i OSL som man hänvisar till. Vem tar ställning i en utlämnandefråga? Den första bedömningen görs av den som handlägger utlämnandet. Om den första bedömningen innebär att handlingen inte lämnas ut ska den som begärt detta få besked om att det är möjligt att få frågan hänskjuten till myndigheten och att då upprättas ett skriftligt beslut som kan överklagas. Exempel på hur den första bedömningen kan formuleras finns i bilaga 1. Om frågan hänskjuts till myndigheten är det avdelningschefen för avdelning] som beslutar (se arbetsordningen och ev. delegeringsbeslut). Överklagande Den som begärt att få ut en handling och fått avslag på sin begäran har rätt att överklaga beslutet. Beslutet att neka utlämnande ska diarieföras i Public och ärendet avslutas först efter att tiden för överklagandet har gått ut. Expediering Vi ska så långt det är möjligt skicka handlingarna elektroniskt. Undantaget är utdrag enligt 26 som alltid skickas med brev.

6 W A R B E T S MI LJ Ö \2/á(i1b:7iär1g362 :d9 VERKET ' ' Avgift för handlingar (avgiftsförordningen) En myndighet har enligt avgiftsförordningen (1992:191) rätt att ta ut en avgift för en kopia av en allmän handling. Ingen debitering sker för handlingar som expedieras via e-post. Myndigheten ska ta betalt när någon enskild vill ha tio kopior eller mer. De första tio sidorna kostar 50 kronor. Varje sida därutöver kostar två kronor. Vi ska också ta betalt för porto och ev. postförskottsavgift. Den som lämnar ut kopior ska fylla i blanketten Fakturaunderlag. Blanketten lämnas till ekonomjansvarig på distrikten eller till Enheten för ekonomi och planering (AE) på huvudkontoret. Beslut. Dessa ru 'ner har besl tats av AC] Anna Middelman den 19 december 2014.

7 INTERNA STYRDOKUMENT RUTIN ER J A R B E TS M I Ö Datum Vår beteckning Sid V E R K E T / (9) Bilaga 1- Brev vid den första bedömningen i ett utlämnande ärende Brev 1 - Utlämnandet beviljat Ämne: Begäran om allmän handling -beviljad Ni har <inkomstbegäran_datum> begärt att få ta del av handling <Titel_handling> i ärende <diarienummer>. Handlingen bifogas. Med vänlig hälsning Registrator Stockholm Telefon: Vår vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

8 INTERNA STYRDOKUMENT RUTINER v] A R B E T S M I ö Datum Vår beteckning Sid V E R K E T / (9) Brev 2 - Utlämnandet delvis beviljat Ämne: Begäran om allmän handling - delvis beviljad Ni har <inkomstbegäran_datum> begärt att få ta del av handling <Titel_handling> i ärende <diarienummer>. Vi har bedömt innehållet i handlingen och kommit fram till att handlingen enlighet med <sekretessparagraf> OSL ej kan lämnas ut i sin helhet, varför vissa uppgifter är maskerade. Handlingen bifogas. Ni kan begära att få beslutet om denna inskränkning hänskjuten för avgörande av Arbetsmiljöverket. Ett sådant beslut av myndigheten behövs för att ni ska ha möjlighet att överklaga beslutet. Var vänlig adressera eventuella frågor till Med vänlig hälsning Registrator Stockholm Telefon: Vår vision: Alla vi/i och kan skapa en bra arbetsmiljö

9 _ m, A R B E T S M I Ö Datum Vår beteckning Sid V E R K E T / (9) Brev 3 utlämnandet nekat Ämne: Begäran om allmän handling - nekad Ni har <inkomstbegäran_datum> begärt att få ta del av handling <Titel_handling> i ärende <diarienummer>. Vi har bedömt innehållet i handlingen och kommit fram till att handlingen i enlighet med <sekretessparagraf> OSL ej kan lämnas ut. Ni kan begära att få beslutet om denna inskränkning hänskjuten för avgörande av Arbetsmiljöverket. Ett sådant beslut av myndigheten behövs för att ni ska ha möjlighet att överklaga beslutet. Var vänlig adressera eventuella frågor till Med vänlig hälsning Registrator ;ü Stockholm Telefon: Vår vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

10 Datum Vår beteckning Sid / (9) Interna styrdokument Utlämnande av allmän handling/allmänna uppgifter Rutiner Beslutsdag: Ansvarig avdelning: Avdelningen för juridik Verksamhetsområde: Ge verksamhetsstöd Process: Förvalta information

11 Datum Vår beteckning Sid / (9) Innehåll RUTINER FÖR UTLÄMNANDE AV ALLMÄN HANDLING/ALLMÄNNA UPPGIFTER... 3 BAKGRUND... 3 BEGÄRAN... 3 UTDRAG FRÅN VÅRT DIARIUM - PUBLIC... 3 DIARIEFÖRDA HANDLINGAR... 3 UPPGIFTER UR DATABASER STATISTIK... 4 E-POST I PERSONUPPGIFTSLAGEN... 4 SEKRETESS... 4 VEM TAR STÄLLNING I EN UTLÄMNANDEFRÅGA?... 5 ÖVERKLAGANDE... 5 EXPEDIERING... 5 AVGIFT FÖR HANDLINGAR (AVGIFTSFÖRORDNINGEN)... 6 BILAGA 1- BREV VID DEN FÖRSTA BEDÖMNINGEN I ETT UTLÄMNANDE ÄRENDE... 7 BREV 1 UTLÄMNANDET BEVILJAT... 7 BREV 2 UTLÄMNANDET DELVIS BEVILJAT... 8 BREV 3 UTLÄMNANDET NEKAT... 9

12 Datum Vår beteckning Sid / (9) Rutiner för utlämnande av allmän handling/allmänna uppgifter Dessa rutiner träder i kraft den 1 januari Bakgrund Allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar/uppgifter är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle. Arbetsmiljöverket (AV) tillgodogör möjligheten att på begäran genast, eller så snart det är möjligt, tillhandahålla den som önskar att ta del av allmän handling. AV strävar efter transparens och tillgänglighet genom att i möjligaste mån göra våra utlämnanden digitalt utan att försaka informationssäkerhet. Begäran Begäran om att få ta del av allmänna handlingar kommer huvudsakligen via myndighetens e-postlåda. Begäran kan också komma via svarstjänstens webbformulär eller via telefon. Om en begäran tas emot via telefon uppmanar vi den som frågar att skicka in ett mejl till Då får vi eventuella beteckningar, diarienummer och e-postadresser tydligt angivna. Om någon av regionerna får en begäran där man frågar efter handlingar/uppgifter från samtliga regioner vidarebefordras begäran till myndighetsbrevlådan. Därefter påbörjas omhändertagandet av förfrågan enligt gången i denna rutin. Om begäran/frågeställningen behöver förtydligas kontaktar man den som begärt handlingen. I dessa fall ges frågeställaren rätt att vara anonym och ges möjlighet att ta del av handlingarna på plats på något av myndighetens kontor, eller kommer överens med frågeställaren om andra lösningar. Utdrag från vårt diarium - Public Om någon begär förteckningar/utdrag från vårt diarium Public tas dessa listor ut av Enheten för registratur och arkiv (JR). Diarieförda handlingar JR handlägger utlämnande av diarieförda handlingar under förutsättning att handlingarna finns lagrade digitalt i dokumentarkivet eller förvaras fysiskt på Lindhagensgatan i Stockholm. Om handlingen enbart finns i papper och förvaras på regionen bistår Avdelningen för Inspektions (I) personal på ort med

13 Datum Vår beteckning Sid / (9) att ta fram handlingen. Ärendets handläggare och avdelningen för juridik (J) bistår vid sekretessprövningen. Uppgifter ur databaser statistik Systemägaren/processägaren/informationsägaren handlägger utlämnanden av uppgifter som finns i system eller databaser. Det innebär t.ex. att: förfrågningar ur ekonomi- och lönesystemen handläggs av enheten för ekonomi och planering (AE) förfrågningar ur personaladministrativa system handläggs av enheten för personal (AP) förfrågningar om arbetsskador handläggs av enheten för statistik och analys (AS) Om handläggande enheter behöver stöd i sekretessprövningen ska JR kontaktas. E-post E-post som inkommit till myndighetens eller till enskild tjänstemans e-postlåda och som rör myndighetens verksamhet, är att betrakta som allmän handling och ska vid begäran lämnas ut. När en begäran om en sådan utlämning inkommer kontaktas AI som i sin tur tar fram en logglista över inkorg och utkorg innehållande uppgifterna datum, till och från samt ämne ur e-postsystemet. Logglistan skickas till JR som sköter utlämnandet och informerar den berörda tjänstemannen om utlämnandet. 26 i personuppgiftslagen Enligt 26 i personuppgiftslagen har man rätt en gång per kalenderår kostnadsfritt få utdrag ur myndighetens register om den sökandes personuppgifter finns registrerade. Ansökan ska lämnas skriftligt. Begäran om utdrag enligt 26 diarieförs. Ärendet samordnas av enheten för infrastruktur (AI). Utlämnandet sker till berörd individs folkbokföringsadress. Sekretess Vid varje begäran om utlämnande ska en sekretessprövning ske. Om handlingen inte kan lämnas ut ska frågeställaren upplysas om vilken paragraf i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) man stödjer sig på och att frågan kan hänskjutas till myndigheten för beslut (se nedan). De paragrafer i OSL som är tillämpbara i Arbetsmiljöverkets verksamhet är:

14 Datum Vår beteckning Sid / (9) planläggning eller annan förberedelse för inspektion (OSL 17:1) förundersökning i brottmål (OSL 18:1) förebyggande, uppdagande, utredande eller beivrande av brott (OSL 18:3) lämnar upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärd (OSL 18:8) upphandling (OSL 19:3) statistik (OSL 24:8) enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden (OSL 28:14) arbetstagares anmälan (OSL 28:14 1 st sista meningen) enskilds affärs- eller driftförhållanden (OSL 28:15 1 st) myndighetens personaladministrativa verksamhet m.m. (OSL 39.1, 39:2, 39:3) Handlingar kan förses med en stämpel eller en sekretessmarkering i diariet. Observera att stämpeln/sekretessmarkeringen endast tjänar som en varningssignal. Handlingen kan mycket väl vara sådan att den får lämnas ut, och en handling utan hemligstämpel/sekretessmarkering kan innehålla sekretessbelagda uppgifter. Om en hemligstämpel/sekretessmarkering sätts på en handling måste det alltid framgå vilken paragraf i OSL som man hänvisar till. Vem tar ställning i en utlämnandefråga? Den första bedömningen görs av den som handlägger utlämnandet. Om den första bedömningen innebär att handlingen inte lämnas ut ska den som begärt detta få besked om att det är möjligt att få frågan hänskjuten till myndigheten och att då upprättas ett skriftligt beslut som kan överklagas. Exempel på hur den första bedömningen kan formuleras finns i bilaga 1. Om frågan hänskjuts till myndigheten är det avdelningschefen för avdelning J som beslutar (se arbetsordningen och ev. delegeringsbeslut). Överklagande Den som begärt att få ut en handling och fått avslag på sin begäran har rätt att överklaga beslutet. Beslutet att neka utlämnande ska diarieföras i Public och ärendet avslutas först efter att tiden för överklagandet har gått ut. Expediering Vi ska så långt det är möjligt skicka handlingarna elektroniskt. Undantaget är utdrag enligt 26 som alltid skickas med brev.

15 Datum Vår beteckning Sid / (9) Avgift för handlingar (avgiftsförordningen) En myndighet har enligt avgiftsförordningen (1992:191) rätt att ta ut en avgift för en kopia av en allmän handling. Ingen debitering sker för handlingar som expedieras via e-post. Myndigheten ska ta betalt när någon enskild vill ha tio kopior eller mer. De första tio sidorna kostar 50 kronor. Varje sida därutöver kostar två kronor. Vi ska också ta betalt för porto och ev. postförskottsavgift. Den som lämnar ut kopior ska fylla i blanketten Fakturaunderlag. Blanketten lämnas till ekonomiansvarig på distrikten eller till Enheten för ekonomi och planering (AE) på huvudkontoret. Beslut Dessa rutiner har beslutats av AC J Anna Middelman den 19 december 2014.

16 Datum Vår beteckning Sid / (9) Bilaga 1- Brev vid den första bedömningen i ett utlämnande ärende Brev 1 Utlämnandet beviljat Ämne: Begäran om allmän handling - beviljad Ni har <inkomstbegäran_datum> begärt att få ta del av handling <Titel_handling> i ärende <diarienummer>. Handlingen bifogas. Med vänlig hälsning Registrator. Arbetsmiljöverket Stockholm Telefon: Vår vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

17 Datum Vår beteckning Sid / (9) Brev 2 Utlämnandet delvis beviljat Ämne: Begäran om allmän handling delvis beviljad Ni har <inkomstbegäran_datum> begärt att få ta del av handling <Titel_handling> i ärende <diarienummer>. Vi har bedömt innehållet i handlingen och kommit fram till att handlingen enlighet med <sekretessparagraf> OSL ej kan lämnas ut i sin helhet, varför vissa uppgifter är maskerade. Handlingen bifogas. Ni kan begära att få beslutet om denna inskränkning hänskjuten för avgörande av Arbetsmiljöverket. Ett sådant beslut av myndigheten behövs för att ni ska ha möjlighet att överklaga beslutet. Var vänlig adressera eventuella frågor till Med vänlig hälsning Registrator. Arbetsmiljöverket Stockholm Telefon: Vår vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

18 Datum Vår beteckning Sid / (9) Brev 3 utlämnandet nekat Ämne: Begäran om allmän handling nekad Ni har <inkomstbegäran_datum> begärt att få ta del av handling <Titel_handling> i ärende <diarienummer>. Vi har bedömt innehållet i handlingen och kommit fram till att handlingen i enlighet med <sekretessparagraf> OSL ej kan lämnas ut. Ni kan begära att få beslutet om denna inskränkning hänskjuten för avgörande av Arbetsmiljöverket. Ett sådant beslut av myndigheten behövs för att ni ska ha möjlighet att överklaga beslutet. Var vänlig adressera eventuella frågor till Med vänlig hälsning Registrator. Arbetsmiljöverket Stockholm Telefon: Vår vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling vid kommunstyrelsens förvaltning

Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling vid kommunstyrelsens förvaltning Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling vid kommunstyrelsens förvaltning Dokumentansvarig: Kanslichef Antaget: 2017-09-07 RUTIN 2(10) Innehåll Rutin för utlämnande och sekretessbedömning

Läs mer

Polismyndighetens riktlinjer om utlämnande av allmänna handlingar

Polismyndighetens riktlinjer om utlämnande av allmänna handlingar Polismyndighetens riktlinjer om utlämnande av allmänna handlingar PM 2016:2 Saknr 187 Publicerades den 16 februari 2016 Riktlinjer 2 (7) Avser område/ämne Offentlighet och sekretess Beslutad av/titel Johan

Läs mer

Hur gör jag med dokumenten?

Hur gör jag med dokumenten? Hur gör jag med dokumenten? Registrering och hantering av allmänna handlingar HÄRNÖSANDS KOMMUN October 8, 2015 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 2 1.1 Härnösands kommuns IT-stöd för dokument-

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Stadsövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och bolag

Stadsövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och bolag STADSLEDNINGSKONTORET JURIDISKA AVDELNINGEN BILAGA SID 1 (5) Stadsövergripande policy om skyddade personuppgifter med riktlinjer till nämnder och bolag Inledning Inom stadens verksamheter hanteras en stor

Läs mer

Utlämnande av allmänna handlingar Detta dokument innehåller anvisning gällande utlämnande av allmänna handlingar i Region Norrbotten.

Utlämnande av allmänna handlingar Detta dokument innehåller anvisning gällande utlämnande av allmänna handlingar i Region Norrbotten. Styrande dokument Regeldokument Anvisning Sida 1 (7) Utlämnande av allmänna handlingar Detta dokument innehåller anvisning gällande utlämnande av allmänna handlingar i Region Norrbotten. Syfte Syftet med

Läs mer

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun 2011-09-12 Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-10 INNEHÅLLFÖRTECKNING 1.1 INLEDNING... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 OMFATTNING... 3 2. ALLMÄN

Läs mer

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända.

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 45 Arkivbeskrivning för socialnämnden SN-2016/94 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta Arkivbeskrivning för socialnämnden.

Läs mer

BESLUT RIKS DAG ENS OMBUDSMAN. Dnr Justitieombudsmannen Lars Lindström

BESLUT RIKS DAG ENS OMBUDSMAN. Dnr Justitieombudsmannen Lars Lindström JO Justitieombudsmannen Lars Lindström RIKS DAG ENS OMBUDSMAN BESLUT Datum 2014-03- 31 Dnr 1874-2013 Sid 1(5) Kritik mot lagmannen vid Gällivare tingsrätt för utformningen av en skrivelse om uttag av avgift

Läs mer

Regler för dokument- och ärendehantering

Regler för dokument- och ärendehantering Regler för dokument- och ärendehantering Beslutad av KS 2014-03-25 27/2014 2014-02-26 2 (5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 1. Vad är en allmän handling?... 3 1.1 En allmän handling kan

Läs mer

Beskrivning av Elsäkerhetsverkets register och databaser m.m. enligt 4 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen och 11 PSI-lagen

Beskrivning av Elsäkerhetsverkets register och databaser m.m. enligt 4 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen och 11 PSI-lagen ELSÄK2000, v1.2, 2013-02-01 FÖRTECKNING 1 (10) Kim Reenaas Verksjurist Generaldirektörens stab 010-168 05 03 kim.reenaas@elsakerhetsverket.se 2015-08-10 Dnr 15EV2503 Ersätter dnr 14EV2741 Beskrivning av

Läs mer

Dokumenthantering i EU-projekt. Lagar och regler - Offentlighet och sekretess

Dokumenthantering i EU-projekt. Lagar och regler - Offentlighet och sekretess Dokumenthantering i EU-projekt Lagar och regler - Offentlighet och sekretess OFFENTLIGHETSPRINCIPEN Forskning som bedrivs av myndigheter t.ex. statliga universitet och högskolor lyder under reglerna om

Läs mer

Mer information om Boverkets allmänna handlingar lämnas av Boverkets rättschef eller chefen för Registratur och arkiv.

Mer information om Boverkets allmänna handlingar lämnas av Boverkets rättschef eller chefen för Registratur och arkiv. Datum 2014-02-05 Diarienummer 412-504/2014 1(5) Boverkets beskrivning av allmänna handlingar, databaser m.m. samt arkivbeskrivning Enligt 4 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen (OSL) ska varje myndighet

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

4 Diarium och arkiv HANDBOK - ALLMÄN 1 (5) Avsnitt 4.6

4 Diarium och arkiv HANDBOK - ALLMÄN 1 (5) Avsnitt 4.6 HANDBOK - ALLMÄN 1 (5) Dokumentidentifiering Dnr xx/2006 Gäller från och med 2008-xx-xx Godkänd av, datum Socialchef, 2008-xx-xx Rutinansvarig IFO-chef 4 Diarium och arkiv 4.6 Utlämnande av allmän handling

Läs mer

Diarieföring av allmänna handlingar

Diarieföring av allmänna handlingar - Vad ska jag diarieföra och hur gör jag? Riktlinje Process: Administration/juridik Område: Administrativt stöd Giltig fr.o.m: Faktaägare: Annika Petersson, Registrator Fastställd av: Katarina Jonasson,

Läs mer

Anvisning för ärende- och dokumenthantering

Anvisning för ärende- och dokumenthantering Anvisning för ärende- och dokumenthantering Anvisning Diarienummer: KS2017/0286 Dokumentansvarig: Kanslichef Beslutad av: Förvaltningsledningen Ersätter tidigare beslut Ledningsrådet, 2010-11-15 (KS2013/475)

Läs mer

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving Allmänna handlingar Vänersborgs kommun Revisionsrapport Februari 2011 Staffan Löfving Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har Komrev, inom PwC, granskat ärendehantering,

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Information om offentlighet och sekretess

Information om offentlighet och sekretess Information om offentlighet och sekretess MARS 2015 1. Inledning I det följande lämnas information om offentlighet och sekretess som berör alla anställda i Riksbanken. Alla anställda bör känna till vissa

Läs mer

Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens ledningsgrupp Socialförvaltningens ledningssystem Dokumenttyp: Information Titel: Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens

Läs mer

Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar

Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar Revisionsrapport Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar Orsa kommun Februari 2008 Christina Norrgård Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Sammanfattande bedömning

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Borås Stads Rutin för hantering av synpunkter. Rutin för synpunkter 1

Borås Stads Rutin för hantering av synpunkter. Rutin för synpunkter 1 Borås Stads Rutin för hantering av synpunkter Rutin för synpunkter 1 Fastställt av: Kommunchefen Datum: September 2014 Dokumentet gäller för: Alla förvaltningar För revidering ansvarar: Stadskansliet För

Läs mer

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 augusti 2014 AN-2014/271.184 1 (3) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 Lars.Axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Avgift

Läs mer

Riktlinjer, regler och råd för allmänna handlingar i Östhammars kommun samt att lämna ut en handling och att vägra.

Riktlinjer, regler och råd för allmänna handlingar i Östhammars kommun samt att lämna ut en handling och att vägra. Sidan 1 av 16 Riktlinjer, regler och råd för allmänna handlingar i Östhammars kommun samt att lämna ut en handling och att vägra. Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Rutin för hantering av skyddade personuppgifter

SOCIALFÖRVALTNINGEN Rutin för hantering av skyddade personuppgifter Rutin för hantering av skyddade personuppgifter Bakgrund Enligt 22 kap. 1 offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är uppgifter inom folkbokföringsverksamheten i regel offentliga. I vissa fall kan det dock

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Registrering och hantering av allmänna handlingar

Registrering och hantering av allmänna handlingar Registrering och hantering av allmänna handlingar Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-19 119 Reviderad 2011-02-21 under punkt 2.1 och 3.4 2 Inledning Lessebo Kommun INNEHÅLL 1. Inledning... 5 2. Därför

Läs mer

Avgift för utlämnande av allmänna handlingar

Avgift för utlämnande av allmänna handlingar Avgift för utlämnande av allmänna handlingar Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-12 75 Avgift för utlämnande av allmänna handlingar Innehållsförteckning Offentlighetsprincipen...1 Tillämpliga lagar och

Läs mer

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Fredrik Qvist, Bolagsverket Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Yohann Gilbert, CSN

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Fredrik Qvist, Bolagsverket Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Yohann Gilbert, CSN Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen Fredrik Qvist, Bolagsverket Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Yohann Gilbert, CSN Presentation Programmet Statstjänstemannarollen Att handlägga

Läs mer

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Björn Jennbacken Offentlighetsprincipen HISTORIK Sverige föregångsland, År 1766 fick vi vår första TF SYFTE Främja rättssäkerheten Främja effektiviteten i folkstyret Främja effektiviteten

Läs mer

Offentlighet och sekretess. våren 2012 Sverker Scheutz

Offentlighet och sekretess. våren 2012 Sverker Scheutz Offentlighet och sekretess våren 2012 Sverker Scheutz Vad är allmänna handlingar? Tryckfrihetsförordningen 2 kap Tryckfrihetsförordningen 2 kap Behandlar rätten att ta del av allmänna handlingar Till främjande

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Linn Kempe, Bolagsverket Sandra Åström Bodin, CSN Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Linn Kempe, Bolagsverket Sandra Åström Bodin, CSN Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen Linn Kempe, Bolagsverket Sandra Åström Bodin, CSN Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Presentation Programmet Statstjänstemannarollen Att handlägga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1(2) Mål nr 2173-11 meddelad i Stockholm den 27 juni 2011 KLAGANDE Samuel Inghammar Nyhetsbyrån Siren Box 2039 103 11 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms

Läs mer

BESLUT. Datum Hantering av post inom Region Skåne

BESLUT. Datum Hantering av post inom Region Skåne Regiondirektören Jonas Rastad +46 44 309 39 25 +46 708 46 70 67 jonas.rastad@skane.se BESLUT Datum 2013-10-07 1 (5) Hantering av post inom 1 Postöppningsrutin 1.1 Inledning med underställda förvaltningar

Läs mer

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Anders Johansson Aftonbladet, Rättsredaktionen Blekholmsgatan 18 105 18 Stockholm

Läs mer

I '2'~~: ~D" '1Y~':''':

I '2'~~: ~D '1Y~':''': SÖDERTÄLJE KOMMUN ~ KOMMUNSTYRELSENS /5 Tjänsteskrivelse KONTOR 2008-01-10 I '2'~~: ~D" '1Y~':''': Monika Larsson _l.j. I 't Kommunikationsdirektör 08-550224 50 monika.larsson@sodertalje.se fsödertaue

Läs mer

Beskrivning av Elsäkerhetsverkets register och databaser m.m. enligt 4 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen och 11 PSI-lagen

Beskrivning av Elsäkerhetsverkets register och databaser m.m. enligt 4 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen och 11 PSI-lagen FÖRTECKNING 1 (12) Karin Sjöberg Tf. Verksjurist Avdelningen för analys 010-168 05 92 2017-08-29 Dnr 17EV12503 Ersätter dnr 16EV2662 Beskrivning av Elsäkerhetsverkets register och databaser m.m. enligt

Läs mer

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN T^^A/T Mål nr I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning Meddelad i Stockholm

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN T^^A/T Mål nr I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning Meddelad i Stockholm Sida l (3) KAMMARRÄTTEN T^^A/T Mål nr 7713-12 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 6 2012-11-29 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen

Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen Bra för alla att veta om offentlighet och sekretess Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen 1. Fastighetsmäklarnämndens organisation och verksamhet Fastighetsmäklarnämndens organisation

Läs mer

Avgifter för kopior av allmänna handlingar

Avgifter för kopior av allmänna handlingar Kommunfullmäktige 2012-10-29 1(5) 139 dnr 12/0239 Avgifter för kopior av allmänna handlingar Beslut Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar skall tas ut enligt nedan Förslag till avgifter

Läs mer

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer för posthantering och diarieföring antagna av kommunstyrelsen 2011-12-19, 404 Gäller från 2012-01-01 För kommunens myndigheter, (kommunfullmäktige, nämnder och styrelser)

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Offentlighet och sekretess

Offentlighet och sekretess Offentlighet och sekretess Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i regel för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Åstorps kommuns. Nämndadministration. Beslutat av Kommunfullmäktige Dnr 2014/304

Åstorps kommuns. Nämndadministration. Beslutat av Kommunfullmäktige Dnr 2014/304 Åstorps kommuns Nämndadministration Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-12-15 218 Dnr 2014/304 2(8) Nämndadministration berör det fortlöpande arbetet som sker i anslutning till en nämnd. Nämnden är ett

Läs mer

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister ...

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister ... modell plan policy program riktlinje för behandling av personuppgifter i socialnämndens dataregister regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2015-12-16

Läs mer

DOKUMENTTYP Riktlinje PUBLICERAD

DOKUMENTTYP Riktlinje PUBLICERAD UPPRÄTTAD: 2015-03-18 UTGÅVA: 1 VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Ledningssystem DOKUMENT Utlämnande av handlingar i socialtjänsten ORGANISATION VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN HANDLÄGGARE Kvalitetshandläggare DOKUMENTTYP

Läs mer

Beslut om åtgärdsprogram får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Läs mer om hur du överklagar på nästa sida.

Beslut om åtgärdsprogram får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Läs mer om hur du överklagar på nästa sida. Beslut om åtgärdsprogram Undertecknad har i enlighet med skollagen 3 kap. 9 beslutat om åtgärdsprogram för eleven: Elevens namn Personnummer xxxx-xx-xx Vårdnadshavare 1 Telefonnummer Adress Vårdnadshavare

Läs mer

Kritik mot Kommunstyrelsen i Hässleholms kommun för brister i diarieföringen av allmänna handlingar

Kritik mot Kommunstyrelsen i Hässleholms kommun för brister i diarieföringen av allmänna handlingar BESLUT Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Datum 2015-12-03 Dnr 5527-2014 Sid 1 (6) Kritik mot Kommunstyrelsen i Hässleholms kommun för brister i diarieföringen av allmänna handlingar Beslutet i korthet:

Läs mer

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS OFFENTLIGHET OCH Juristprogrammet Termin 6 Vårterminen 2015 Lars Bejstam YTTRANDEFRIHET Information kan finnas lagrad på olika sätt, t.ex. skriftliga dokument upptagningar, t.ex. datalagrad information

Läs mer

Välkommen! Juridik för kommunikatörer. 28 november 2012

Välkommen! Juridik för kommunikatörer. 28 november 2012 Välkommen! Juridik för kommunikatörer 28 november 2012 Faktiskt handlande Serviceskyldighet (4 ) Tillgänglighet (5 ) Samverkan mellan myndigheter (6 ) Ärendehandläggning Rätt till tolk (8 ) Rätt att anlita

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun

Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun Riktlinjer för dokumenthantering i Mullsjö kommun 1. Inledning Offentlighetsprincipen utgör grund för kommunens dokumenthantering. Den innebär att allmänheten har rätt till insyn och kontroll av offentliga

Läs mer

Utlämnande samt sekretessprövning av handling

Utlämnande samt sekretessprövning av handling Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje. Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Emelie Sundberg, SAS, Karin Paust, MAS Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningenf

Läs mer

Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar m.m.

Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar m.m. RIKSDAGENS OMBUDSMÄN Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura Datum 20U "04" 2 6 Dnr 6083-2013 Sid 1(4) Kritik mot Försäkringskassan för bristande handläggning av en begäran att få ta del av allmänna handlingar

Läs mer

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 1(9) Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820 Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 Innehållsförteckning 1. Offentlighetsprincipen 2 2. Allmänna handlingar

Läs mer

Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Allmänt om allmänna handlingar Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning

Läs mer

PROTOKOLL 2015-12-07. att anta avgifter för kopior av allmänna handlingar enligt tabell i tjänsteskrivelse 2015-11-06.

PROTOKOLL 2015-12-07. att anta avgifter för kopior av allmänna handlingar enligt tabell i tjänsteskrivelse 2015-11-06. Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-12-07 248 Avgift för kopior av allmänna handlingar KS-2015/637 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta avgifter för kopior av allmänna

Läs mer

Tillämpning av Domstolsverkets riktlinjer Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar

Tillämpning av Domstolsverkets riktlinjer Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar BESLUT 1 (7) Tillämpning av Domstolsverkets riktlinjer Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar Domstolsverket har genom skriften Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar, DV 2040-2013, gett

Läs mer

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator Godkännande enligt LOV Social- och äldrenämnden 2009 LOV = Lagen om valfrihetssystem Ansökan om godkännande Diarieförs av registrator därefter ansvarar handläggaren för att ärendet uppdateras i. rensat

Läs mer

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS 1 OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Lösningsförslag till praktikfall 7:e upplagan Björn Jennbacken 2 Uppgift 1 Offentlighetsprincipen syftar till att garantera; Rättssäkerheten Effektiviteten i förvaltningen

Läs mer

DOM. 2009-08- 2 8 Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Styrelsen för NU-sjukvårdens beslut den 10 februari 2009, dm 2008/92:347, se bilaga A

DOM. 2009-08- 2 8 Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Styrelsen för NU-sjukvårdens beslut den 10 februari 2009, dm 2008/92:347, se bilaga A < KAMMARRÄTTEN GÖTEBORG Avdelning 1 I DOM 2009-08- 2 8 Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål m 1372-09 KLAGANDE Uddevalla kommun 451 81 Uddevalla ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Styrelsen för NU-sjukvårdens beslut den

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Dokumentets typ Verksamhet Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx

Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Dokumentets typ Verksamhet Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx Ärendehantering Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Dokumentets typ Verksamhet Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx Upprättad av Fastställd/upprättad Reviderad av Senast reviderad Nämndskansliet

Läs mer

BESLUT. 7 Meddelat i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Region Skånes beslut den 16 november 2012, se bilaga A. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

BESLUT. 7 Meddelat i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Region Skånes beslut den 16 november 2012, se bilaga A. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l BESLUT 7 Meddelat i Göteborg Sida l (4) Mål nr 8666-12 KLAGANDE Andreas Jelvefors TV4 Malmö Södergatan 22 211 34 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE s beslut den 16 november

Läs mer

En översikt över Regeringskansliets arbetsuppgifter, organisation och viktigare arkivserier finns i Regeringskansliets arkivbeskrivning.

En översikt över Regeringskansliets arbetsuppgifter, organisation och viktigare arkivserier finns i Regeringskansliets arkivbeskrivning. Promemoria 2016-08-26 FA2016/01035/JA Förvaltningsavdelningen Juridik- och affärsenheten Arkiv- och registratursektionen Beskrivning över Regeringskansliets allmänna handlingar enligt 4 kap. 2 offentlighets-

Läs mer

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS 1 OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Lösningsförslag till praktikfall 8:e upplagan Björn Jennbacken 2 Uppgift 1 Offentlighetsprincipen syftar till att garantera och främja; Rättssäkerheten Effektiviteten i förvaltningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm gas KAMMARRATTEN I-STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm Sida l (2) Mål nr 1003-12 KLAGANDE SEKO Stockholm Klubb Lag & Rätt Box 1032 171 21 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen Nämndsekreterare 1 (5) Information till nyanställda inom barn- och Myndighet Myndigheter är de organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden är en myndighet som

Läs mer

Anmälan om att en utbildningsanordnare brister i arbetet med aktiva åtgärder

Anmälan om att en utbildningsanordnare brister i arbetet med aktiva åtgärder Anmälningsblankett Sida 1 (5) Anmälan om att en utbildningsanordnare brister i arbetet med aktiva åtgärder Använd den här blanketten för att anmäla att en utbildningsanordnare brister i arbetet med diskrimineringslagens

Läs mer

Anvisningar för. Anvisningar med exempel för anmälan av förvaltningschefsbeslut.

Anvisningar för. Anvisningar med exempel för anmälan av förvaltningschefsbeslut. Anvisningar för förvaltningschefsbeslut Anvisningar med exempel för anmälan av förvaltningschefsbeslut. Innehåll 1. Att färdigställa ett ärende för beslut 4 1.1 Försättsblad 4 1.2 Övriga handlingar 6 2.

Läs mer

LAGAR SOM STYR ÄRENDEREGISTRERINGEN

LAGAR SOM STYR ÄRENDEREGISTRERINGEN 1(9) RIKTLINJER FÖR ÄRENDEREGISTRERING OCH ELEKTRONISK POST I VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 1997-02-25, 14. LAGAR SOM STYR ÄRENDEREGISTRERINGEN OFFENTLIGHETSPRINCIPEN En viktig grund

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-09- 25. Kritik mot Bildningsnämnden i Linköpings kommun för dröjsmål med registrering av allmänna handlingar

BESLUT. Datum 2013-09- 25. Kritik mot Bildningsnämnden i Linköpings kommun för dröjsmål med registrering av allmänna handlingar JO wu.: RIKSDAGENS W OMBUDSMAN BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2013-09- 25 Dnr 2214-2013 Sid l (3) Kritik mot Bildningsnämnden i Linköpings kommun för dröjsmål med registrering av allmänna

Läs mer

Riktlinjer för posthantering och diarieföring m.m.

Riktlinjer för posthantering och diarieföring m.m. Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 STYRDOKUMENT Riktlinjer för posthantering och diarieföring m.m. 1 Ansvar Riktlinjerna för posthantering och diarieföring

Läs mer

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Enheten Verksamhetsstöd, stab Åsa Dryselius, jurist 2014-07-01 Dnr 516-07-10 Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post

Läs mer

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-11-06 Dnr 589-2013 Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare 1. SAMMANFATTNING Säkerhets-

Läs mer

Universitetsledningens kansli. Att vara anställd på en myndighet

Universitetsledningens kansli. Att vara anställd på en myndighet Universitetsledningens kansli Att vara anställd på en myndighet Umeå universitet - universitet och myndighet Universitetsanställd men även myndighetsanställd: Umeå universitet är ett av 35 lärosäten med

Läs mer

Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå

Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå Fastställd av rektor 2015-06-23 Dnr: FS 1.1 501-15 Denna handläggningsordning ersätter tidigare fastställd handläggningsordning dnr:

Läs mer

Digital handläggning i. Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE

Digital handläggning i. Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE Digital handläggning i Älvsbyns kommun LATHUND FÖR HANDLÄGGARE Mars 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Gudie lägg till genväg till handläggardatabasen 1-2 ÄRENDETS VÄG 1. ett ärende aktualiseras 3-4 2. skapa tjänsteskrivelse,

Läs mer

Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning

Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning Högskolan i Halmstad Rektor Box 823 301 18 Halmstad Juridiska avdelningen Teresa Edelman BESLUT Tillsynsbesök hos Högskolan i Halmstad uppföljning Bakgrund Under ett besök hos Högskolan i Halmstad den

Läs mer

Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag

Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag 1 (5) Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Fastställt av kommunfullmäktige 143/2013-12-16 2 (5) 1. Sammanfattning Hofors kommun

Läs mer

Kritik mot Länsstyrelsen i Värmlands län angående handläggningen av en begäran om att få ta del av allmän handling

Kritik mot Länsstyrelsen i Värmlands län angående handläggningen av en begäran om att få ta del av allmän handling BESLUT Justitieombudsmannen Lars Lindström Datum 2013-03-21 Dnr 440-2012 Sid 1 (5) Kritik mot Länsstyrelsen i Värmlands län angående handläggningen av en begäran om att få ta del av allmän handling Beslutet

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

Regler för hantering av allmänna handlingar i Hallsbergs kommun

Regler för hantering av allmänna handlingar i Hallsbergs kommun Regler för hantering av allmänna handlingar i Hallsbergs kommun Beslutad av Kommundirektören: 2017-03-14 Dokumentet gäller för Hallsbergs kommun Dokumentsansvarig: Kvalitets- och administrativa avdelningen

Läs mer

Inspektionsrapport 1(5) Nationella divisionen Enheten för tillsyn Dnr RA /4277

Inspektionsrapport 1(5) Nationella divisionen Enheten för tillsyn Dnr RA /4277 Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Konsumentverket Datum: 2012-10-11 Närvarande Från myndigheten Adm.chef (del av tid) IT-avd (del av tid) arkivarie Från Riksarkivet Martin Utvik inspektör

Läs mer

Anmälan om att en arbetsgivare brister i arbetet med aktiva åtgärder

Anmälan om att en arbetsgivare brister i arbetet med aktiva åtgärder Anmälningsblankett Sida 1 (5) Anmälan om att en arbetsgivare brister i arbetet med aktiva åtgärder Använd den här blanketten för att anmäla att en arbetsgivare brister i arbetet med diskrimineringslagens

Läs mer

BLANKETT FÖR ANMÄLAN OM OLÄGENHET

BLANKETT FÖR ANMÄLAN OM OLÄGENHET BLANKETT FÖR ANMÄLAN OM OLÄGENHET Personuppgifter Namn Postadress Telefon Epost: Boendeform Villa Hyresrätt Bostadsrätt Adress Ort Telefon mobil Ev. lägenhetsnr Om annan boendeform, specificera nedan Personuppgifter

Läs mer

Länsstyrelsernas riktlinjer för hantering av känsliga artuppgifter

Länsstyrelsernas riktlinjer för hantering av känsliga artuppgifter Länsstyrelsernas riktlinjer för hantering av känsliga artuppgifter Riktlinjernas syfte är att: klargöra vilka artuppgifter som kan omfattas av sekretess hjälpa Länsstyrelserna att skapa rutiner för lagring

Läs mer

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Fastställt av: Kommunfullmäktige : 2014-12-17 Dnr: ATVKS 2014-00471 064 För revidering ansvarar: Kommunledningsförvaltningen Dokumentet gäller

Läs mer

POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM

POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM Stadsarkivet Dnr 9.0 7389/08 Sida 1 (8) 2016-03-17 POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM Sida 2 (8) Innehåll POLICY... 1 FÖR E-ARKIV STOCKHOLM... 1 1. e-arkiv Stockholm en central resurs i stadens informationshantering...

Läs mer

DIARIEFÖRINGSHANDBOK. 2015-10-29 Version 0.2

DIARIEFÖRINGSHANDBOK. 2015-10-29 Version 0.2 DIARIEFÖRINGSHANDBOK 2015-10-29 Version 0.2 1.1 HUR GÖR JAG FÖR ATT DIARIEFÖRA? Malmö högskola använder sedan 1999 ärendehanteringssystemet W3D3 och diarieföringsmodulen. I dagsläget används inga andra

Läs mer