Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer"

Transkript

1 Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003

2 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen - en unik rättighet som påverkar vårt sätt att hantera handlingar i kommunen. Sverige är ett av några få länder i världen där vi som medborgare har rätt att ta del av offentliga handlingar hos kommunen och andra myndigheter. Den del av offentlighetsprincipen som rör handlingars offentlighet är fastlagd i Tryckfrihetsförordningen (TF), en av Sveriges grundlagar. 1. VAD ÄR EN HANDLING? En handling är information som är lagrad på någon form av underlag. I lagen (TF 2:3 )beskrivs en handling som en framställning i skrift eller bild samt upptagningar som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt kan uppfattas endast med hjälp av tekniska hjälpmedel. En handling kan exempelvis vara ett traditionellt pappersdokument med text, en ritning, ett fotografi, en videofilm, ett ljudband eller ett e-postmeddelande. Med andra ord har underlaget - lagringsmediet- ingen betydelse, utan det är innehållet som är det viktiga. Informationen måste dock vara lagrad på något sätt. Ett telefonsamtal är därför ingen handling, däremot ett meddelande i en röstbrevlåda 1.1 Allmän handling För att en handling ska vara allmän krävs att två kriterier är uppfyllda. Dels ska handlingen förvaras hos myndigheten 1, dels ska handlingen vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Handlingar som upprättats i kommunen som underlag till beslut som ska fattas av politiskt nämnd och styrelse blir dock allmän handling först när beslut har fattats och protokoll justerats. Innan dess är de arbetsmaterial. Alla handlingar som förvaras eller upprättas hos myndigheter är inte allmänna handlingar. Det viktigaste undantaget är sådana handlingar som är eget internt arbetsmaterial, t ex utkast, koncept eller minnesanteckningar i pågående ärenden. 1 Myndighet = Varje nämnd inom kommun utgör en egen myndighet. När vi skickar handlingar mellan olika förvaltningar passerar de en myndighetsgräns.

3 3 1.2 Offentlig handling En allmän handling är antingen offentlig och vem som helst kan då få ta del av den eller sekretesslagd (hemlig) enligt Sekretesslagen. Delar av en handling kan också vara sekretessbelagd även om inte hela handlingen är det. Huvudregeln är att handlingar hos myndigheter är allmänna och offentliga. Handling Allmän handling Inte allmän handling Offentlig Inte offentlig/hemlig) 2. Rätt till insyn Vem som helst har rätt att ta del av, i första hand titta på, men även få en kopia. Kommunen har rätt att ta betalt för kopior. Vissa undantag gäller för kopior av kartor, ritningar och fotografier under förutsättning att dessa kan ses på plats. Vad det kostar att få en kopia finns i Taxor för kopiering av allmänna handlingar. Rätten att ta del gäller oavsett om handlingen finns på papper, på annat media eller lagrad elektroniskt. Allmänheten kan inte förväntas ha kännedom om vilka handlingar som förvaras hos olika verksamheter i Umeå kommun. För att snabbt och effektivt kunna hitta en handling som söks, krävs att vi har god ordning på våra handlingar, att de är registrerade och att vi som personal är kunniga och servicemedvetna.

4 Rätten att ta del av handling innebär att man ska kunna få se på handlingen på stället, dvs. på det ställe där handlingen förvaras. 4 Utlämningen av handlingen ska ske utan dröjsmål, vilket innebär att det ska ske så snabbt det bara är möjligt. Ibland kan det, beroende hur omfattande ett dokument är eller att det finns resursskäl, vara tillåtet med en viss väntetid, men bara högst någon eller några dagars väntan är acceptabelt. Att lämna ut en allmän handling Utlämnandet innebär alltså att kommunen tillhandahåller en allmän handling, så att den som vill ta del av den (läsa, lyssna, skriva av eller spela av ) kan göra detta på plats, oavsett lagringsmedia. Kommunen ska också kunna lämna ut uppgift muntligt ur allmänna handlingar, ex vid telefonförfrågan. Den som vill ha en handling har rätt att var anonym och behöver inte uppge varför han eller hon vill ta del av en handling. I vissa undantagsfall kan man behöva be den som söker uppge sin identitet, ex om det gäller att få ta del av en viss typ av sekretessbelagda uppgifter. Prövning av utlämnande Innan en handlings lämnas ut ska en prövning göras i två steg. Först prövas om handlingen är en allmän handling. Se ovan under 1. Om handlingen som begärs är allmän, prövas sedan om uppgifterna i handlingen är offentliga eller sekretesskyddade (hemliga). Se nedan Vem gör prövningen? Det är myndigheten, dvd nämnd eller styrelse, som formellt fattar beslut om en handling kan lämnas ut eller inte. I praktiken är detta löst genom att nämnder eller styrelser via delegering fört över beslutanderätten till tjänstemän. Då frågan om utlämnande av allmän handling ofta riktas till handläggande tjänsteman, till registrator eller till vilken anställd som helst, är det viktigt att det finns rutiner i förvaltningen om hur frågor om utlämnande ska hanteras och av vem. Varje förvaltning ska ha en delegationsordning som talar om vilka personer som har rätt att i nämndens ställe vägra att utlämna allmänna handlingar. I första hand görs bedömningen om utlämning av den tjänsteman som ansvarar för den fråga som handlingen rör. Om denne kommer fram till att handlingen är allmän och offentlig, ska denne också lämna ut handlingen. Vid tveksamheter ska den handläggande tjänsteman hänvisa den person som vill ta del av handlingen till den tjänsteman som enligt förvaltningens delegationsordning har rätt att fatta beslut om att avslå en begäran. Vid avslag på att lämna ut en handling Om man kommer fram till att handlingen inte kan lämnas ut, ska den som begär, få ett beslut som anger motivet till avslaget med hänvisning till att 1)handlingen inte är allmän enligt Tryckfrihetsförordningen (TF) kap 2 eller

5 2)att handlingen innehåller uppgifter som omfattas av sekretess enligt Sekretesslagen ( SekrL). Kapitel och i TF eller SekrL ska alltid anges. Eftersom kommunens förvaltningar har varierande verksamheter som omfattas av olika sekretessregler måste kunskap om den sekretess som rör egna den verksamheten finnas hos dem som arbetar i förvaltningen. Som konsultativt stöd finns kommunens jurister att tillgå. Beslutet om att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling ska vara skriftligt med besvärshänvisning. Se mall 1 och 2. Delegationsbeslut anmäls i vanlig ordning till nämnd. Överklagande av beslut Den som nekats att få en handling kan överklaga beslutet att väga lämna ut handlingen och det ska ske inom tre veckor efter att beslutet nått den som vill ha handlingen. Överklagande ska skickas till kommunen. Kommunen kan då självompröva sitt beslut men om det står fast, skickas överklagandet tillsammans med ett yttrande från kommunen till Kammarrätten i Sundsvall. Om Kammarrätten går på kommunens linje kan beslutet överklagas till Regeringsrätten. I annat fall beslutar Kammarrätten att kommunen ska lämna ut handlingen. 5

6 6 Mall 1 Begäran om utlämnande av allmän handling har begärt att få ta dela av allmänn/a handling/ar rörande. Den/De handling/ som berörs innehåller enligt kommunens bedömning uppgifter som inte kan lämnas ut med hänvisning till. i. Beslut Kommunstyrelsen i Umeå avslår begäran om att få ut allmän handling med ovanstående motivering. Umeå den / Enligt delegation NN Titel Information om överklagande Kommunens beslut om att inte lämna ut allmän handling kan överklagas skriftligt till Kammarrätten i Sundsvall. Överklagandet ska skickas till Umeå Kommun, Umeå inom tre veckor från det att ni fått del av beslutet. Överklagande som kommer senare än tre veckor kan inte prövas. I skrivelsen ska ni ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Ni bör också ange varför ni anser att beslutet ska ändras. Kommunen kan ompröva sitt beslut efter att er skrivelse kommit in, men om så inte sker, sänds er skrivelse vidare till Kammarrätten.

7 7 Mall 2 Begäran om utlämnande av allmän handling har begärt att få ta dela av allmänn/a handling/ar rörande Den/de handlingar som berörs är enligt kommunens bedömning inte att betrakta som inkommen till kommen till kommunen enligt TF 2 kap. 6 eller som upprättad hos kommunen enligt TF 2 kap. 7 och är därför inte allmän handling. Beslut Kommunstyrelsen i Umeå avslår.. begäran om att få ut allmän handling med ovanstående motivering. Umeå den / Enligt delegation NN Titel Information om överklagande Kommunens beslut om att inte lämna ut allmän handling kan överklagas skriftligt till Kammarrätten i Sundsvall. Överklagandet ska skickas till Umeå Kommun, Umeå inom tre veckor från det att ni fått del av beslutet. Överklagande som kommer senare än tre veckor kan inte prövas. I skrivelsen ska ni ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Ni bör också ange varför ni anser att beslutet ska ändras. Kommunen kan ompröva sitt beslut efter att er skrivelse kommit in, men om så inte sker, sänds er skrivelse vidare till Kammarrätten.

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010

Läs mer

Taxering och uppbörd samt folkbokföring

Taxering och uppbörd samt folkbokföring Taxering och uppbörd samt folkbokföring Allvarlig kritik mot en tjänsteman vid Skatteverket för bemötandet av en person. Även kritik mot Skatteverket för hanteringen av allmänna handlingar. (641-2013)

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst styrning och värden Produktion: Statens kvalitets- och kompetensråd Grafisk utformning: Statens kvalitets- och kompetensråd

Läs mer

Sekretess inom hälso- och sjukvården

Sekretess inom hälso- och sjukvården Sekretess inom hälso- och sjukvården 2014-03-10 Sekretess inom hälso- och sjukvården innehåller viktiga sekretessregler och exempel på frågeställningar som är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården.

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Riktlinje 2004-05-19 Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Diarienummer KS-2004.4765 Antagna av kommundirektören den 19 maj 2004. Om riktlinjen Riktlinje angående

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan 1 (23) Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan Innehåll 1 Målgrupp och innehåll... 4 2 Inledning... 4 3 Syftet med kommunicerings- och beslutsbrev... 4 4 Språket i kommunicerings-

Läs mer

Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling. En rapport från E-delegationen

Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling. En rapport från E-delegationen Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling En rapport från E-delegationen 2 Förord Denna rapport har tagits fram av E-delegationens expertgruppen för juridiska frågor på uppdrag

Läs mer

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-07-08 Innehåll Inledning... 5 1 Vägledning... 6 1.1. Definitioner... 6 1.2. De rättsliga

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Att publicera på Internet

Att publicera på Internet Att publicera på Internet Att publicera på Internet Radio- och TV-verket är en myndighet inom medieområdet. Verket ger tillstånd för marksänd TV (utom för public service-företagen), närradio, privat lokalradio

Läs mer

Det finns tre typer av personnamn; förnamn, mellannamn och efternamn. Här beskriver vi hur du går tillväga när du vill förändra ditt namn.

Det finns tre typer av personnamn; förnamn, mellannamn och efternamn. Här beskriver vi hur du går tillväga när du vill förändra ditt namn. Att byta namn Ett namn kan betyda så mycket. Det är en del av vår identitet. Tur då att vi har möjlighet att förändra våra namn. Läs här om de möjligheter som finns när det gäller namnbyte. Att byta namn

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun

Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun Hantering av personer med skyddad identitet inom skola och socialtjänst i Ängelholms kommun Lena Persson 1 2 Inledning Över 12 000 människor i Sverige lever med skyddad identitet (2010). Att leva med skyddad

Läs mer

Beslut om tillämpning av Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar

Beslut om tillämpning av Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar BESLUT 1 (6) AD 584-2014, D12 Regional samverkan Attunda, Nacka, Solna, Stockholm och Södertörns tingsrätter Beslut om tillämpning av Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar Domstolsverket har

Läs mer

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer