Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten"

Transkript

1 Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

2

3 Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

4 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Även bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten, och du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem. ISBN Artikelnummer Omslagsfoto Matton Sättning Edita Bobergs Tryck Edita Bobergs AB, Falun, januari 2015

5 Förord Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten. Det gäller också skyldigheten att dokumentera genomförandet av beslut om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Denna handbok syftar till att underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller på detta område. Den ska ses som ett komplement till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, som träder i kraft den 1 januari Handboken har utarbetats med utgångspunkt från 2010 års upplaga av Socialstyrelsens tidigare utgivna handbok med samma titel men har en annan struktur för att lättare kunna användas som en uppslagsbok i det dagliga arbetet. Innehållet bygger som tidigare i huvudsak på lagstiftning, förarbeten, JO-uttalanden, rättsfall och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd på området. Syftet är att stärka den enskildes rättssäkerhet och att underlätta arbetet med uppföljning, egenkontroll och statlig tillsyn av verksamheten. Handboken har sammanställts av utredaren Marita Minell i nära samarbete med juristen Ylva Ehn som också har granskat texten tillsammans med juristen Frida Stange Bjerkner. Vidare har Ann-Kristin Granberg, Sayran Khayati, Ulla Essén, Ulla Clevnert, Ylva Branting, Gunilla Cederström, Katarina Munier, Helena Stålhammar, Marit Birk, Gunnel Hedman Wallin, Jenny Nybom och Georg Lagerberg bidragit med värdefulla synpunkter på innehåll och struktur under arbetets gång. Erik Höglund Avdelningschef

6

7 Innehåll Förord... 3 Läsanvisningar Förkortningar Aktuella lagar och förordningar Förklaring av vissa begrepp Flödesschema över handläggning av ärenden och genomförande av insatser Del 1 Övergripande mål, regler och principer Socialtjänstlagen Portalparagrafen Vägledande principer Helhetssynen...38 Frivillighet och självbestämmande...38 Normalisering, kontinuitet, flexibilitet och närhet...38 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Möjlighet att leva som andra Grundläggande principer...39 Självbestämmande, inflytande och integritet...39 Tillgänglighet...40 Delaktighet...40 Helhetssyn och kontinuitet...40 Krav på god kvalitet i SoL och LSS Verksamhet som bedrivs med stöd av SoL Verksamhet som bedrivs enligt LSS Ledningssystem för systematiskt kvalitets-arbete Skyldighet att rapportera missförhållanden - lex Sarah Personalens kompetens Särskilda krav på kompetens hos vissa yrkesgrupper Barnkonventionen och barnperspektivet i svensk lagstiftning Barnkonventionen Barnets bästa och rätt att komma till tals i SoL och LVU Barnets bästa Barnets rätt att få relevant information och komma till tals Barnets bästa i föräldrabalken Barnets bästa och rätt att komma till tals i LSS... 49

8 Bedömning av vad som är barnets bästa Förhållningssätt och bemötande Alla människors lika värde Regeringsformen Europakonventionen Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Diskrimineringslagen Undantag från bestämmelserna om förbud mot diskriminering i diskrimineringslagen Vetenskap och beprövad erfarenhet Allmänna utgångspunkter Kunskapsguiden.se Evidensbaserad praktik (EBP) Bästa tillgängliga kunskap Individens önskemål, situation och kontextuella förutsättningar Den professionelles expertis Plattform för utveckling av EBP E-hälsa inom socialtjänsten Mål för satsningen...58 Del 2 Kommunens ansvar och befogenheter Kommunens ansvar enligt SoL och LSS Kommunens yttersta ansvar enligt SoL Gränsdragningen mot hälso- och sjukvård Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård...65 Gränsdragningen mot kriminalvård Vårdvistelse...66 Kontraktsvård...66 Sluten ungdomsvård...67 Gränsdragningen mot Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och bostadsmarknaden Socialnämndens ansvar för bostadsanskaffning Bosättningskommunens ansvar enligt LSS Asylsökande m.fl. som inte är folkbokförda i Sverige Gränsdragningen mot hälso- och sjukvård Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård Kommunens möjligheter att överlåta uppgifter på annan Allmänna utgångspunkter Enskild verksamhet Tillståndspliktig verksamhet i enskild regi enligt SoL Tillståndspliktig verksamhet i enskild regi enligt LSS Överlämna utredningsuppgifter på annan...74

9 Ärenden som innefattar myndighetsutövning Ärenden som inte innefattar myndighetsutövning Möjligt att lämna viss utredning till uppdragstagare Kommunens möjlighet att tillhandahålla insatser utan behovsprövning Allmänna utgångspunkter Kommunallagens allmänna kompetensregel Individuellt inriktade insatser förutsätter utredning och beslut Likställighetsprincipen Insatser till enskilda i form av service Lagen om vissa kommunala befogenheter Lagen om valfrihetssystem Kommunen ansvarar för kvalitet och uppföljning Socialnämndens ansvar för vissa grupper i samhället Barn och unga Äldre personer Personer med funktionsnedsättning Krav på överenskommelse med landstinget om samarbete Personer med missbruks- och beroendeproblem Krav på överenskommelse med landstinget om samarbete Personer som vårdar eller stödjer närstående Brottsoffer Våldsutsatta kvinnor Barn som utsatts för brott Personer med försörjningsproblem Socialnämndens ansvar för familjerättsliga frågor Faderskap Adoption Vårdnad, boende och umgänge Personer som omfattas av LSS Lagens personkrets Grupp 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd Utvecklingsstörning...93 Autism och autismliknande tillstånd...93 Grupp 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder Grupp 3. Varaktiga funktionshinder som är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen Kommunens ansvar för asylsökande m.fl Personer som ansökt om uppehållstillstånd Personer som deltar i statligt etableringsprogram... 97

10 Kommunens ansvar för insatser till EU/EES-medborgare Grundläggande principer och begrepp i EU-rätten Rätten till fri rörlighet Rätten till likabehandling Tredjelandsmedborgare Rätten till bistånd enligt SoL Akut nödsituation LVU och LVM gäller alla som vistas i Sverige Nordiska medborgare Regeln om likabehandling (likställdhet) Tillfällig vistelse i ett annat nordiskt land Förutsättningar för att en person ska kunna sändas hem Att vistas i ett land men anses vara bosatt i ett annat land Personer som är bosatta i Sverige men vistas utomlands Uttrycket egentliga bo och hemvist Ambassadpersonal Del 3 Ansvarsfördelning mellan kommunerna Ansvarsfördelning mellan kommunerna enligt SoL Bosättningskommunens ansvar Om den enskilde är stadigvarande bosatt i en kommun Om den enskilde är stadigvarande bosatt i en kommun men har sin starkaste anknytning till en annan kommun Om den enskilde saknar stadigvarande bostad Tillfällig vistelse i en annan kommun Ändring av bosättningskommun Vistelsekommunens ansvar Akuta situationer Om det är oklart vilken kommun som är ansvarig Ansvarstvister mellan kommuner Skyldighet för vistelsekommun att i vissa fall bistå bosättningskommun Vistelser upp till sex månader Bistå med utredning och verkställa beslut Ekonomisk ersättning mellan kommuner Folkbokföringskommunens ansvar Möjlighet att enligt SoL ansöka om bistånd i en annan kommun Personer som kan ansöka En ansökan ska prövas i två steg Kommunen ska pröva som första instans När våld eller andra övergrepp ligger bakom ansökan Riskbedömningar Personer som utsätts för våld eller andra övergrepp

11 Ansvarsfördelning mellan kommunerna enligt LSS Bosättningskommunens ansvar Ansvarig kommun vid tillfällig vistelse i annan kommun Vistelsekommunens ansvar Ansvar för den kommun som beslutat om boende i annan kommun Särskilda skäl krävs Underrättelseskyldighet Skyldighet för vistelsekommun att i vissa fall bistå bosättningskommunen Bistå med utredning och verkställa beslut Ersättning mellan kommuner Ansvarig kommun vid ärenden om assistansersättning Placeringskommunens sammanhållna ansvar enligt SoL och LSS Förhandsbesked enligt 16 LSS Ansökan vid flyttning till en annan kommun Inflyttningskommunens ansvar Ansökan om förhandsbesked när den enskilde redan bor i kommunen Överflyttning av ärenden enligt SoL Allmänna utgångspunkter Individuell bedömning i varje enskilt fall Den enskildes anknytning till en viss kommun Den enskildes önskemål Hjälpbehovets varaktighet Den enskildes inställning i saken Vägledande rättsfall från HFD Kommunens begäran ska vara skriftlig Om kommunerna inte kan komma överens Beslut av IVO Del 4 Juridiska ramar för beslut i enskilda ärenden Olika typer av beslut Slutliga beslut Information som lämnas kan vara ett överklagbart beslut Handläggningsbeslut Verkställighetsbeslut Verkställighetsbeslut kan i regel inte överklagas Undantag från huvudregeln Vägledande domar Delegation av beslutanderätt Allmänna utgångspunkter Kompletterande beslutanderätt Fullmakt att företräda nämnden...142

12 Kommunallagens regler om delegation Inskränkningar i rätten att delegera Nämndens möjligheter att återkalla delegation Beslut som inte får delegeras till tjänsteman Beslut enligt SoL Beslut enligt LVU Beslut enligt LVM Beslut enligt FB Regler om jäv i kommunallagen Syftet med bestämmelserna om jäv Tillämpningsområde Olika jävsgrunder Verkan av jäv Prövning av jävsfrågor Tjänstefelansvar Myndighetsutövning Att åsidosätta vad som gäller för uppgiften Uppsåt och oaktsamhet Innehåll och utformning av beslut Allmänna utgångspunkter Ett beslut ska innehålla en beslutsmening Ett beslut ska i regel innehålla en beslutsmotivering Undantag från huvudregeln om beslutsmotivering Beslutet ska vara lätt att förstå för den enskilde Beslut om insatser enligt SoL eller LSS Om beslutet inte kan verkställas omedelbart Beslutsmening och beslutsmotivering Beslutets detaljeringsgrad Beslut med förbehåll Tidsbegränsade beslut Uppföljning av tidsbegränsade beslut Beslut som fattas av nämnd eller utskott Protokoll från nämndens sammanträde Den som är part ska underrättas om beslutet Former för nämndens underrättelse Information om hur beslutet kan överklagas Protokollförda beslut Beslut som inte kan överklagas Ändring av gynnande beslut Huvudregel med vissa undantag Om den enskildes förhållanden förändras...167

13 Rättelse och omprövning av beslut Rättelse av felaktiga uppgifter i ett beslut Rättelse av ett beslutsmeddelande Omprövning av beslut enligt 27 FL Förutsättningar för tillämpning av 27 FL Prövning av om ett beslut är uppenbart oriktigt Beslut som överklagas Allmänna utgångspunkter Förvaltningsbesvär Ett beslut ska överklagas skriftligt Skrivelsen ska skickas till den beslutande nämnden Personer som kan överklaga beslut med förvaltningsbesvär Barns rätt att överklaga beslut Beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär Beslut enligt SoL Beslut enligt LVU Beslut enligt LVM Beslut enligt LSS Beslut enligt FB Nämndens hantering av ett överklagande Omprövning av beslutet Prövning av om överklagandet kommit in i rätt tid Om överklagandet har kommit in för sent Överklagandet ska skickas vidare till domstolen utan dröjsmål Begäran om inhibition Laglighetsprövning Beslut som ska upphävas Överklagandet ska skickas direkt till förvaltningsrätten Beslut som kan överklagas med laglighetsprövning Personer som kan överklaga Verkställa beslut och domar Verkställa beslut Beslut som gäller omedelbart enligt SoL Beslut som gäller omedelbart enligt LVU och LVM Beslut som gäller omedelbart enligt LSS Verkställighet genom expediering eller fristående beslut Vad ska dokumenteras? Om beslutet inte kan verkställas Att verkställa en dom Att skjuta upp verkställigheten av ett beslut eller en dom Inhibition och andra interimistiska beslut

14 Begäran om att beslut eller dom ska verkställas först sedan det vunnit laga kraft Ej verkställda beslut och domar Ej verkställda beslut enligt SoL Ansvarig för rapportering Rapportering till kommunfullmäktige Särskild avgift (sanktionsavgift) Verkställighet av beslut inom ramen för ett valfrihetssystem Bedömning av skälig tid Om den enskilde tackar nej Utökade granskningsmöjligheter för revisorer Ej verkställda beslut enligt LSS Rapporteringsskyldighet enligt LSS Särskild avgift vid ej verkställda domar Avgiftens storlek Rättslig prövning Granskningsmöjlighet för kommunala revisorer Del 5 Gemensamma regler för dokumentation hos beslutande nämnder, kommunala och enskilda utförare samt SiS Dokumentationens syfte Den enskildes rättssäkerhet Viktigt arbetsredskap för personalen Uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring m.m Systematisk uppföljning Lagreglerad dokumentationsskyldighet Anteckningsskyldighet enligt förvaltningslagen Bestämmelser om dokumentation i SoL och LSS Handläggning av ärenden hos beslutande nämnder Genomförande av insatser hos utförare Respekt för den enskildes integritet Den enskildes rätt till insyn i dokumentationen Dokumentationens omfattning Dokumentation under handläggning av ärenden Dokumentation under genomförande av insatser Förvaring av handlingar Förvaring av handlingar i kommunala verksamheter Förvaring av handlingar i enskilda verksamheter Inre sekretess Förvaring av handlingar hemma hos den enskilde Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation Bakgrund...211

15 Nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Disposition och innehåll i SOSFS 2014: Författningens tillämpningsområde Disposition av författningens innehåll Av dokumentationen ska det framgå Av journalen ska det framgå Uppgifter som redan finns dokumenterade på annat sätt i akten Hänvisningar till olika paragrafer Reglering av personakter Generella utgångspunkter Misstanke om våld eller andra övergrepp Elektroniska personakter En eller flera personakter Insatser som genomförs av den beslutande nämnden Insatser som genomförs av andra nämnder än den beslutande Insatser som genomförs av yrkesmässigt bedrivna enskilda verksamheter Insatser som genomförs av familjehem och kontaktpersoner Personliga assistenter och anhöriganställda som omfattas av PAN Olika verksamheter hos samma huvudman Den beslutande nämndens ansvar för dokumentation under pågående insats Personaktens struktur och innehåll Grundläggande uppgifter om den enskilde Personakt för ett barn Vissa uppgifter som gäller både barn och vuxna Journal och andra handlingar i personakten Skapa möjlighet att enkelt följa och granska arbetsprocessen Struktur för förvaring av inkommande och upprättade handlingar Struktur och innehåll i upprättade handlingar Entydig och väl strukturerad dokumentation Socialstyrelsens termbank ICF innehåll och användning ICF-CY innehåll och användning Äldres behov i centrum ett exempel på användning av ICF Journalföring Vidtagna åtgärder Oskäligt dröjsmål Kortfattade journalanteckningar Möten Telefonsamtal och elektroniska meddelanden Inkomna och upprättade handlingar Medverkan av ställföreträdare, ombud eller biträde m.m Lex Sarah, polisanmälan och ej verkställda beslut och domar...231

16 Den enskildes integritet Tillräckliga, väsentliga och ändamålsenliga uppgifter Uppgifter om tredje person Barnets bästa och rätt att vara delaktig Barnets rätt till relevant information Att dokumentera barnets eller den unges åsikter Att ta hänsyn till barnets eller den unges åsikter Att beakta barnets bästa Felaktiga uppgifter i en personakt Felaktiga uppgifter i allmänna handlingar Rättning med stöd av personuppgiftslagen Journalförstöring inom hälso- och sjukvården Bevarande och gallring av handlingar m.m Reglering av myndigheternas arkiv Gallring av allmänna handlingar Rensning av akt Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor Personakter hos socialnämnden Huvudregel för gallring av handlingar enligt SoL Handlingar som inte ger upphov till något ärende Undantag från huvudregeln Handlingar som ska bevaras för forskningens behov Gallring av handlingar i gemensamma personakter Personakter i enskilda SoL-verksamheter Huvudregel för gallring av handlingar enligt SoL Avtal med socialnämnden Handlingar som avser placerade barn Handlingar som ska bevaras för forskningens behov Personakter hos ansvarig nämnd för LSS Huvudregel för gallring av handlingar enligt LSS Undantag från huvudregeln Personakter i enskilda LSS-verksamheter Omhändertagande av personakt i enskild verksamhet Förvaring av omhändertagna personakter Verksamhetsövergångar och konkurser Regler för behandling av personuppgifter i PuL och SoLPuL Behandling av personuppgifter Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten Vissa begrepp och grundläggande krav i PuL Personuppgifter Känsliga personuppgifter Personuppgiftsansvarig

17 Grundläggande krav på behandlingen av personuppgifter Information till den registrerade Vissa undantag från informationsskyldigheten Rättelse av uppgifter Skadestånd till den registrerade Särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten Tillämpningsområde Villkor för behandling av personuppgifter Behandling av personuppgifter kräver inte den enskildes samtycke Nödvändig behandling av personuppgifter Personuppgifter som får behandlas Sammanställningar av personuppgifter Sökbegrepp Behörighet att söka uppgifter Loggning Uppdatering av uppgifter Möjlighet till samkörning av uppgifter Skyddade personuppgifter Sekretesskydd för adressuppgifter m.m Exempel på uppgifter som omfattas av 21 kap. 3 OSL Markering för särskild sekretessprövning Åtkomst till sekretessmarkerade uppgifter Kvarskrivning Fingerade personuppgifter Del 6 Regler om offentlighet, sekretess och tystnadsplikt mm Allmänna utgångspunkter Offentlighetsprincipen hos myndigheter Tystnadsplikt i enskilda verksamheter Den enskildes rätt till insyn Allmän handling hos myndigheter Begreppet allmän handling Förvarad hos myndigheten Inkommen handling Upprättad handling Uppgifter som antecknas fortlöpande i en journal m.m Beslut Minnesanteckningar Interna e-postmeddelanden Offentlighets- och sekretesslagen Innehåll och tillämpningsområde

18 Brott mot tystnadsplikt Sekretess till skydd för enskilda Personliga förhållanden Sekretess kan ha olika styrka Menprövning Sekretessbrytande bestämmelser Misstanke om vissa allvarliga brott Underlåtenhet att anmäla allvarliga brott Nödrätten Ingen lagstadgad skyldighet att göra polisanmälan Brott som riktar sig mot nämnden eller tjänsteman Brott som berör barn och ungdomar under 18 år Samverkan mellan vissa myndigheter Sekretess i förhållande till den enskilde Partinsyn (10 kap. 3 OSL) Sekretesskydd vid anmälan i vissa fall (26 kap. 5 OSL) Samtycke från den enskilde (12 kap. 2 OSL) Sekretess mellan barn och föräldrar När barnet blir äldre och nått en viss mognad Hänsyn till barnets bästa Hemlighålla barnets vistelseort vid LVU-placering När vårdnadshavaren tillåter att handlingar lämnas till media Sekretess och ställföreträdare för vuxna Sekretess och anhörigas ställning Sekretess för avlidna personer Insyn i och utlämnande av allmänna handlingar hos myndigheter..283 Allmänna utgångspunkter Handlingar i digital form Stor arbetsbelastning hos utlämnande myndighet Att lämna ut en allmän handling En begäran ska prövas skyndsamt Prövningen ska göras av behörig tjänsteman Muntligt avslag och skriftligt avslagsbeslut Att lämna ut en uppgift ur en allmän handling Vägledande rättsfall och JO-uttalanden i utlämnandeärenden Förlängd partsinsyn m.m Handlingar som gäller avlidna personer Vårdnadshavare som begär att få ta del av handlingar som rör deras barn Anhöriga som begär att få ta del av handlingar som rör vuxna barn Skyndsam prövning

19 Del 7 Rollen som ställföreträdare, ombud, biträde eller stödperson Barns ställföreträdare i olika roller Allmänna utgångspunkter Barnets vårdnadshavare Rollen som barnets förmyndare Socialnämndens skyldighet att väcka frågan om vårdnad m.m God man för barn enligt FB God man för ensamkommande barn Särskild företrädare för barn God man eller förvaltare för vuxna Allmänna utgångspunkter Rollen som maka/make i ett äktenskap Andra anhöriga och närstående Ansökan om god man eller förvaltare Rollen som god man Den gode mannens uppdrag Den enskilde behåller sin rättshandlingsförmåga Rollen som förvaltare Förvaltarens uppdrag En förvaltare är ställföreträdare för den enskilde Gemensamt för gode män och förvaltare Om huvudmannen har nedsatt beslutsförmåga Rollen som ombud för den enskilde Allmänna utgångspunkter Fullmakt i olika former Muntlig fullmakt Skriftlig fullmakt Personer med nedsatt beslutsförmåga Rollen som offentligt biträde Offentligt biträde enligt LVU och LVM Mål och ärenden enligt LVU Mål och ärenden enligt LVM Gemensamma bestämmelser för offentligt biträde Rättshjälp Rollen som stödperson Allmänna utgångspunkter Lagbestämmelser om vissa stödpersoner Kontaktperson enligt SoL Kvalificerad kontaktperson enligt LVU Stödpersoner enligt LSS Personlig assistans...318

20 Biträde av kontaktperson Personligt ombud Stödpersoner vid psykiatrisk tvångsvård Del 8 Handläggning av ärenden Centrala begrepp i förvaltningsrätten Ärendebegreppet Begreppet part Barns ställning vid handläggning av ärenden Vårdnadshavares ställning vid handläggning av barnärenden Anmälares ställning vid handläggning av ärenden Nämndens ställning vid mål i förvaltningsdomstol Handläggning av ett ärende Utredning Utredningar som gäller vuxna Utredningar som gäller barn Myndighetsutövning Arbetsmoment som kännetecknar myndighetsutövning Faktiskt handlande Förvaltningsrättsliga regler och principer Myndigheternas serviceskyldighet Offentlighetsprincipen Objektivitetsprincipen Likställighetsprincipen Särskilda befogenheter i speciallagstiftning Den enskildes rättigheter som part Rätten till insyn i utredningsmaterialet Vissa undantag från huvudregeln Undantag inom äldre och funktionshinderomsorg Material som har tillförts ärendet Insynsrätt efter avslutat ärende Rätten att få lämna muntliga uppgifter Rätten att få företräde inför nämnden Ombud, biträde och stödperson Språk, tolk och översättning Allmänna utgångspunkter Nationella minoriteter och minoritetsspråk Medverkan av tolk vid behov Myndigheten avgör om det finns behov av tolk Översättning av skriftliga handlingar Val av tolk Tolkens uppgift...339

21 Tolk för döva och talskadade Nordiska språkkonventionen Den enskildes rätt till bistånd enligt SoL eller insatser enligt LSS Rätten till bistånd enligt SoL Att bedöma rätten till bistånd Kommunens möjlighet att ge bistånd enligt 4 kap. 2 SoL Rätten till insatser enligt LSS Att bedöma rätten till insatser enligt LSS Yttranden till domstol eller annan myndighet Allmänna utgångspunkter Barn och unga som begår brott Den unges ålder Om brottet är ringa Socialnämndens utredningsskyldighet Yttranden och upplysningar i mål som gäller vårdnad, boende eller umgänge Kommunicering enligt 17 FL Del 9 Arbetsprocessen steg för steg hos den beslutande nämnden Aktualisering av ärenden Ansökan eller begäran om insatser Vilka kan ansöka om insatser enligt SoL? Barns möjligheter att få hjälp Vilka kan begära insatser enligt LSS? Vad kan man ansöka om eller begära? Hur kan den enskilde ansöka om bistånd eller begära insatser? Rutiner för nybesök Återkommande ansökan vid avslag En allmän förfrågan Anmälan Barn som far illa Vuxna som behöver hjälp Anmälningsskyldighet enligt 14 kap. 1 SoL Information om anmälan på kommunens webbplats Former för anmälan Återkoppling till den som har gjort en anmälan Anonyma anmälningar Sekretesskydd för anmälare Anmälningsskyldighet enligt 6 LVM Annat sätt Begäran om yttrande från en annan myndighet Polisingripanden med stöd av 12 a polislagen

22 Beslut som leder till ett nytt ärende Meddelanden från andra myndigheter Vårdplanering vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Polisens underrättelseskyldighet Meddelanden från andra än myndigheter Egna iakttagelser Vad ska dokumenteras? Registrering av allmänna handlingar (diarieföring) Grundläggande bestämmelser Handlingar som hör till enskildas personakter Registrering av vissa andra handlingar Förhandsbedömning enligt SoL Underlag för nämndens förhandsbedömning Förhandsbedömning som gäller vuxna Hembesök i samband med förhandsbedömning Förhandsbedömning som gäller barn och unga Omedelbar skyddsbedömning Vad ska dokumenteras? Anmälningsmöte Återkoppling till anmälare Vad ska dokumenteras? Beslut att inleda utredning Beslut att inte inleda utredning Allmänna utgångspunkter för utredning hos den beslutande nämnden Generella bestämmelser i förvaltningslagen Långsam handläggning Officialprincipen Vikten av att informera den enskilde Den enskildes rättigheter som part i ärendet Skyldighet att inleda en utredning enligt SoL Skyldighet att inleda en utredning enligt LVM Att inleda en utredning enligt LSS Utredningstidens längd Utredningar om barns behov av skydd eller stöd Utredningar som gäller vårdnad, boende eller umgänge m.m Utredningar som ska slutföras vid flyttning till annan kommun Vad ska dokumenteras? Planera och inhämta samtycke Allmänna utgångspunkter Planera utredningar som gäller ett barns behov av skydd eller stöd Vad ska dokumenteras?

23 Inhämta uppgifter Utredningens innehåll och omfattning Beslut under handläggning av ärenden Handläggningsbeslut Utredningar som förutsätter samtycke Inhämta samtycke från den enskilde Vad ska dokumenteras? Utredningar som får bedrivas utan samtycke Utredningar som gäller barns behov av skydd eller stöd LVM-utredningar Vad ska dokumenteras? Att iaktta ett barnperspektiv i utredningsarbetet Hembesök som ett led i utredningen Fotografering, video- och ljudinspelningar Spela in samtal på band Videoinspelningar inom ramen för en utredning Bedöma den enskildes behov Allmänna utgångspunkter Att mötas på olika villkor Betydelsen av ett professionellt bemötande Den enskildes behov i centrum Standardiserade bedömningsmetoder Bedömningsinstrument Manual Metodguide för socialt arbete Vad ska dokumenteras? Planera och samverka Planeringens syfte och innehåll Planering i samverkan med andra myndigheter Sekretess och tystnadsplikt kan hindra samverkan Samrådsgrupper Författningsreglerade planer på individnivå Samordnad individuell plan i SoL och HSL Planens innehåll Den samordnade individuella planen i förhållande till andra planer Individuell plan enligt LSS Habiliterings- och rehabiliteringsplan enligt HSL Vårdplan vid placering i ett HVB eller ett familjehem Genomförandeplan för barn och unga som placeras i familjehem eller HVB.412 Vårdplan enligt betalningsansvarslagen Vårdplanering förutsätter den enskildes samtycke Vad ska dokumenteras?...415

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Boende utanför det egna hemmet

Boende utanför det egna hemmet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga Delbetänkande av Utredningen om tvångsvård för barn och unga Stockholm 2014 SOU 2014:3 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Allmänna råd Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Meddelandeblad. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Hälso- och sjukvård och socialtjänst

Meddelandeblad. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Hälso- och sjukvård och socialtjänst Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för socialtjänst, verksamhet enligt LSS och kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), verksamhetschefer

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Sekretess inom hälso- och sjukvården

Sekretess inom hälso- och sjukvården Sekretess inom hälso- och sjukvården 2014-03-10 Sekretess inom hälso- och sjukvården innehåller viktiga sekretessregler och exempel på frågeställningar som är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården.

Läs mer

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Stöd för rättstillämpning och handläggning. Det innebär

Läs mer

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem DATUM 2015-03-16 Förord På uppdrag av Regionala Politiska Samverkansgruppen

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Överflyttning av vårdnaden till familjehem

Överflyttning av vårdnaden till familjehem UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete 30 h.p. Handledare: Anna Wärme Överflyttning av vårdnaden till familjehem Examensarbete HT 2007 Petra Andersin Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj

Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj 2010 SocialCentrum vid Region Halland har ansvarat för framtagandet av handboken i nära samverkan

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer