Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg"

Transkript

1 Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

2 VIMMERBY KOMMUN SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM FAR ILLA Nedanstående rutiner behandlar anmälningskyldighet, utredningsförfarande samt sekretessfrågor mellan skola/barnomsorg och socialtjänst. Anmälningsskyldigheten Anmälningsskyldigheten regleras av 14 kap 1 i socialtjänstlagen (SoL) som har följande lydelse: Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till en underårigs skydd bör anmäla detta till nämnden. Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast till socialnämnden anmäla om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till en underårigs skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och ungdom eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. För familjerådgivning gäller i stället vad som sägs i tredje stycket. De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att en underårig utnyttjas sexuellt eller misshandlas i hemmet. Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av en underårigs behov av skydd Vilka omfattas av anmälningsskyldigheten? Enligt det första stycket bör var och en anmäla i de angivna situationerna. Den gruppen innefattar t ex grannar. De bör anmäla men har ingen skyldighet att göra det. En moralisk plikt kanske man kan tala om i deras fall, inte minst om man som granne är näst intill förvissad om att barnet far illa. Det Du upptäcker och som inte berör Din yrkesverksamhet faller under första stycket. Enligt det andra stycket ska bl a myndigheter och anställda hos myndigheter som har att göra med barn och ungdom anmäla om de får veta sådant som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa. Skola/barnomsorg är en sådan myndighet och samtliga där anställda, även kökspersonal och vaktmästare, har anmälningsskyldighet. Anmälningsskyldigheten gäller även inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet. Praktikanter är inte anställda, men de bör ändå anmäla (enligt första stycket) eller rikta personalens uppmärksamhet mot det barn de tror far illa.

3 VIMMERBY KOMMUN När ska Du anmäla? Det är svårt att veta när en anmälan ska göras vid fysisk misshandel. Det är ännu svårare att veta när ett barns psykiska hälsa utsätts för sådan fara att en anmälan är nödvändig. Ett vanligt missförstånd är att anmälan endast skall göras vid grava missförhållanden, t ex i fall då tvångsingripanden eller omhändertaganden kan komma att ske. Anmälan ska dock alltid ske när nämnden kan komma att behöva ingripa till den underåriges skydd. Ingripandena kan i praktiken innebära ett eller flera bland många möjliga alternativ, t ex kontaktperson, "hemma-hos"-stöd eller kanske ett omedelbart omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Det är inte skola/barnomsorgs uppgift att utreda förhållandena eller bedöma framtida konsekvenser av en anmälan. Alltså ska även svårbedömda eller obestyrkta uppgifter anmälas. Du lämnar över de iakttagelser och de misstankar som Du har och det är sedan socialtjänsten som har ansvaret för att utreda det eventuella behovet av åtgärd. Hur gör Du om Du är osäker på om Du ska anmäla? En möjlighet är att i allmänna ordalag vända Dig till en socialsekreterare, berätta vad Du heter och var Du arbetar och fråga: "hur skulle vi göra om vi hade ett barn som...". Genom allmän rådfrågning kan du få hjälp av personal som kanske oftare kommer i kontakt med liknande fall och som har en god utbildning när det gäller att hantera ärenden där barn far illa. Därmed inte sagt att anmälningar görs för ofta eller att de i allmänhet är dåligt underbyggda, men en anmälan från anställda inom skola/barnomsorg sker så pass sällan att det inte är konstigt att man känner sig osäker och efterlyser mer stöd i frågor som rör anmälningsplikten. Vem gör anmälan? För socialtjänsten är det inte av någon vikt vem som tar kontakt och gör själva anmälan. En metod kan vara att den formella anmälan sker i samråd med närmast ansvarig chef. Oavsett vem som står för anmälan är det dock viktigt att socialtjänsten får konkreta uppgifter om den kunskap skola/barnomsorg har och de iakttagelser som har gjorts. Den som bäst känner till sakförhållandena bör naturligtvis vara den som socialtjänsten i första hand har kontakten med för att uppgifterna ska få den rätta tyngden. Hur görs en anmälan? Det går inte att exakt beskriva hur man gör en anmälan eftersom det kan variera. I akuta fall av barnmisshandel tvingas Du kanske agera annorlunda än i fråga om vanvård av något annat slag. Det finns inga formella krav på hur en anmälan ska göras. Den kan vara såväl muntlig som skriftlig. Enligt rekommendationer från såväl JO som Socialstyrelsen bör en anmälan göras skriftligt och om en snabb anmälan är nödvändig så får det anses ankomma på anmälaren att ofördröjligen komplettera de muntliga uppgifterna med en skriftlig anmälan. Till vem ska Du anmäla? Anmälan görs till socialsekreterare eller ansvarig chef på socialförvaltningen, i första hand personal på barn- och familjeenheten. Om Du känner igen någon så vänd Dig gärna till honom/henne. Om Du inte vet vem Du ska vända Dig till kan Du rådfråga socialförvaltningens reception, tel

4 VIMMERBY KOMMUN Vad ska anmälan innehålla? För det första ska anmälan innehålla persondata på barnet. Den bör även innehålla information om familjesituationen. Vidare är det viktigt att den innehåller konkreta uppgifter om de iakttagelser om missförhållanden som gjorts. Tidigare insatser från skola/barnomsorg liksom föräldrarnas inställning är det också värdefullt att få information om. Hur snabbt ska en anmälan göras? Enligt lagtexten ska Du "genast till socialnämnden anmäla...". Om förhållandena inte är mycket akuta har Du dock rådrum, d.v.s. tid att tala med föräldrar och arbetsledare och att avidentifierat fråga en socialsekreterare om råd. Ska föräldrarna informeras om anmälan? Misstänker Du att ett barn far illa bör kontakt tas med föräldrarna. Denna kontakt bör tas av Dig själv efter samråd med Din chef. Kontakten ska vara rak. Du talar om vad Du sett och hur Du upplever det och föräldern ger sin syn på barnets situation. Betona att anmälan syftar till att ge hjälp och stöd med de svårigheter som familjen har och att socialtjänstens uppgift är att, i samarbete med familjen, söka efter lämpliga lösningar och att man endast i enstaka undantagsfall kan tillgripa tvångsåtgärder. Det blir sedan Din och Din arbetsledares sak att ta ställning till om förälderns reaktion är tillfredsställande eller om en anmälan ska göras. Är ni osäkra kan ni kontakta socialsekreteraren för diskussion utan att nämna barnets namn. Det är dock inte alltid ni ska kontakta föräldern före en anmälan. Vid misstanke om sexuella övergrepp eller misshandel av barnet inom familjen ska föräldrarna inte informeras innan ni meddelar socialsekreteraren. Motivet till att inte informera föräldrarna innan man anmäler misstanke om misshandel eller sexuella övergrepp är att den sociala utredningen behöver samordnas med den eventuella polisutredningen. Om föräldrarna informeras om anmälan kan det finnas risk att utredningarna försvåras, förövaren kan få möjlighet att undanröja bevis och barnet kan utsättas för fara. Anmälningar om misshandel och sexuella övergrepp blir dessutom alltid föremål för diskussion i samrådsgrupp mellan socialtjänst, BUP, läkare och polis innan åtgärd vidtas. Detta samråd sker avidentifierat. Vid akuta situationer kan en snabb anmälan bli nödvändig. Också i fall då anmälan tidigare skett och nämnden redan är inblandad kan man tänka sig lägen då det är acceptabelt att direkt kontakta socialsekreteraren. Får Du vända Dig till läkare, för att han/hon ska titta på barnets skador? Om ni hittar skador på barnet bör regeln vara att direkt ta kontakt med föräldrarna och därefter snarast med socialsekreteraren, som i sin tur kan besluta om läkarundersökning. Upptäcks skador som kan ha uppkommit genom direkt misshandel eller sexuella övergrepp kontaktas inte föräldrarna först. Personalen får inte på egen hand, utom vid akuta skador, ta barn till läkare. Den befogenheten har bara socialförvaltningen. När kan en anmälan formellt betraktas som gjord? En anmälan är gjord när du muntligen eller skriftligen kontaktat socialförvaltningen, namngivit barnet och beskrivit situationen. Om Du gör en muntlig anmälan bör den för tydlighetens

5 VIMMERBY KOMMUN skull kompletteras med en skriftlig beskrivning, enligt uttalanden av såväl Socialstyrelsen som JO. Kan Du anmäla anonymt? En anmälan av personal som har anmälningsskyldighet måste vara försedd med anmälarens namn. Att anmäla blir ibland en nödvändig del av yrket, och då ska Du våga stå för Dina misstankar. Dessutom kommer en anonym anmälan, som kan göras av privatpersoner, att bli svårare att handlägga. Utredningen blir ofta ofullständig och möjligheten att ingripa till skydd för barnet minskar. En anonym anmälan måste utredas, men blir svårbehandlad då det ofta inte går att få mer information från anmälaren. Vad händer efter en anmälan? Socialtjänstens utredningsskyldighet regleras av 11kap 1 SoL som har följande lydelse: "Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning om vad som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Vad som har kommit fram vid utredning och som har betydelse för ett ärendes avgörande skall tillvaratas på ett betryggande sätt. I 11 kap 2 stadgas att Vid en utredning om socialnämnden behöver ingripa till en underårigs skydd eller stöd får nämnden, för bedömningen av behovet av insatser, konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter som behövs. Utredningen skall bedrivas så att inte någon onödigt utsätts för skada eller olägenhet. Den skall inte göras mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna i ärendet. Utredning enligt första stycket skall bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. Finns det särskilda skäl får socialnämnden besluta att förlänga utredningen för viss tid. Den som berörs av en sådan utredning som anges i första stycket skall underrättas om att en utredning inleds. Av 11 kap 4 framgår att Socialnämnden är skyldig att slutföra en utredning enligt 2 och fatta beslut i ärendet även om den underårige byter vistelsekommun. Detsamma gäller om en utredning inletts enligt 1 och ärendet avser vård av missbrukare. Första stycket gäller inte om den nya vistelsekommunen samtycker till att ta över utredningen av ärendet. Socialtjänsten ska således utreda en anmälan om den tror att ärendet "kan föranleda någon åtgärd av nämnden". Ibland kan denna förhandsbedömning göras på de första uppgifterna, medan det vid andra tillfällen kan krävas kompletterande uppgifter. Finns det en befogad misstanke att barn far illa, har nämnden en ovillkorlig utredningsskyldighet. Beslut om att inleda utredning fattas av personal på socialförvaltningen varefter en akt öppnas och en socialsekreterare får ansvaret för utredningen (ansvarig handläggare). I mer komplicerade ärenden kan det dessutom behövas ytterligare en socialsekreterare som medhandläggare. Hur går en utredning till? Den första åtgärden blir att kontakta den familj som anmälts. Socialsekreteraren som tilldelats ärendet delger familjen. Det innebär att familjen får besked om att en anmälan gjorts och att

6 VIMMERBY KOMMUN en utredning ska öppnas. Socialsekreteraren tar då personlig kontakt med familjen och kan även begära att personal från skola/barnomsorg ska medverka vid mötet. Vid utredningen kontaktas enskilda personer och myndigheter som kan tänkas känna till uppgifter som behövs för utredningen. Grannar, släktingar, barnomsorgspersonal och lärare/ skolkuratorer är exempel på sådana grupper. Anställda hos myndigheter, vars verksamhet berör barn och ungdom, exempelvis inom skola/barnomsorg, är skyldiga att medverka vid en sådan utredning, vilket också framgår av 14 kap 1 SoL. Den familj som berörs av utredningen har rätt att ta del av vad som framkommer. Regeln innebär att om Du anmält ett barn till socialnämnden måste Du räkna med att föräldrarna får veta ditt namn. Enda undantaget gäller fall där privatpersoners namn kan hemlighållas om han/hon eller någon närstående, till följd av sin anmälan, kan tänkas komma att utsättas för våld eller annat allvarligt men. Det s k anmälarskyddet gäller således endast enskild person och inte den som anmäler i sin tjänst. Som anställd inom skola/barnomsorg kan Du aldrig vänta Dig att få vara anonym gentemot föräldrarna när Du gör anmälan i tjänsten. Socialtjänstens utredning sker i nära kontakt med föräldrarna. Socialsekreteraren är skyldig att informera föräldrar om de kontakter som tas i samband med utredningen och även i en del fall avstå från vissa kontakter om föräldrar så begär. I de grava fallen av övergrepp kan utredningen emellertid ske oavsett samtycke, d.v.s. föräldrarna bestämmer inte över utredningsgången. De måste ändå noga informeras om vad som sker och har i regel full insyn i det som framkommer i utredningen. Vad innehåller en utredning? När socialnämnden har en skyldighet att utreda är den också skyldig att dokumentera allt som har betydelse för ärendets avgörande. Utredaren har skyldighet att på ett objektivt sätt tillföra utredningen sådant material som allsidigt belyser barnets och familjens situation. Både det som är positivt och negativt ska ingå. En utredning som socialsekreteraren gör efter en inkommen anmälan kan vara mer eller mindre omfattande, beroende på ärendets art. Följande är exempel på uppgifter som ofta belyses i en utredning data på den som utredningen gäller och hans/hennes familj, anledning till utredningen, beskrivning av familjens förflutna, uppgifter om familjens nuvarande situation i fråga om boende, arbete, relationer, hälsa, missbruk mm, barnets situation och behov ifråga om fysisk och känslomässig utveckling, relationer inom och utom familjen, eventuellt missbruk, kriminalitet eller annat avvikande beteende, problemanalys av barnets och familjens behov och resurser samt möjligheter att få dem tillgodosedda, tidigare vidtagna åtgärder av familjen, socialförvaltningen och andra myndigheter uppgifter från referenter

7 VIMMERBY KOMMUN uppgifter om hur utredningen gjorts, antal samtal och hur lång tid det tagit, utredarens uppfattning, förslag till insatser, arbetsplan, uppgift om kommunikation med föräldrarna och eventuella synpunkter från dem. Vilka uppgifter är man skyldig att lämna? Du är skyldig att lämna alla de uppgifter som kan ha betydelse i en social utredning om en underårigs behov av skydd som det står i lagstiftningen. Det går vanligen till så att socialsekreteraren ställer frågor om det socialtjänsten behöver ha kunskap om och Du har då skyldighet att svara. Frågorna kan avse uppgifter både om skola/barnomsorgsarbetet och vad Du vet om hemsituationen. Hur lång tid tar en utredning? En utredning kan ta väldigt olika lång tid beroende på hur omfattande den behöver göras och hur akut problemet är. Den lagstadgade tidsgränsen är fyra månader, men den kan förlängas om det är särkilt motiverat av någon orsak. Hur medverkar Du vid en utredning? Vanligen blir Du uppringd av socialsekreteraren som vill veta mer om barnet och dess föräldrar. Besvara inte frågan på telefon om Du inte vet att det är socialsekreteraren som ringer, utan återring eller be att få träffas personligen. Ett bra sätt brukar vara att träffas tillsammans med föräldrarna för att prata igenom problemen och samtidigt lämna uppgifter till utredningen. Tänk noga igenom vad Du vet om barnet och föräldrarnas situation, ev tillsammans med ansvarig chef eller någon kollega. Det skulle vara olyckligt om förhastade uttalanden skulle påverka utredningen. Vilken information kan socialförvaltningen lämna ut? Socialförvaltningen har inte rätt att lämna ut några uppgifter från en utredning utan att den enskilde (i detta fall vårdnadshavaren/na) lämnar sitt medgivande. I många fall är detta dock inga problem och ett bra sätt att undvika sekretessproblem är gemensamma träffar. Om en utredning har inletts eller ej samt om den pågår eller har blivit nedlagd kan och bör dock socialförvaltningen lämna upplysning om utan att för den skull bryta sekretessen. Denna återrapportering sker i första hand till Din chef. Kan/ska man anmäla flera gånger? Om det under utredningens gång tillkommer nya omständigheter som kan vara av betydelse för socialförvaltningens utredning ska dessa anmälas. Likaså ska förnyad anmälan göras i ärenden där ingen utredning inletts eller utredningen har avslutats om det är så att situationen för barnet förvärras. Socialtjänsten får då göra en förnyad bedömning. När kan tvångsåtgärder vidtagas? Tvångsåtgärder gentemot barn och ungdomar kan vidtas med stöd av Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. För att tvångsvård ska komma ifråga måste vissa kriterier vara uppfyllda. Det ska finnas en påtaglig risk för den unges hälsa och utveckling. Denna risk kan antingen bero på problem i hemmiljön eller på den unges eget beteende.

8 VIMMERBY KOMMUN De förhållanden i hemmiljön som enligt lagstiftningen kan leda till tvångsomhändertagande är misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet som medför påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. I fråga om eget beteende så nämns i lagstiftningen missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. För att ett tvångsomhändertagande ska kunna komma ifråga krävs förutom de nämnda kriterierna att vårdnadshavarna (och den unge om denne fyllt 15 år) inte samtycker till erforderlig vård. Tvångsvård beslutas av länsrätten efter ansökan av socialnämnden. Emellertid kan socialnämndens ordförande i akuta skeden besluta om ett omedelbart omhändertagande som sedan underställs länsrätten. Vid förhandling i länsrätten kan ibland skolpersonal kallas in som vittnen för att redogöra för sina iakttagelser. Det är dock viktigt att påpeka att tvångsvård utgör en liten del av socialtjänstens insatser. Den stora merparten utgörs av frivilliga insatser. Sekretessregler Olika myndigheters sekretess regleras av Sekretesslagen (SekrL). Sekretess råder inte enbart gentemot enskilda utan även mellan myndigheter. Skola/barnomsorg och socialtjänst har olika hög grad av sekretess. Bestämmelsen om sekretess i förskoleklass, grundskola, särskola och skolbarnsomsorg återfinns i SekrL 7:9. För förskoleverksamheten gäller sekretess enligt SekrL 7:38. Sekretess gäller sannolikt mellan förskoleverksamheten och skolan i övrigt, då förskoleverksamheten är att betrakta som en egen verksamhetsform. Socialtjänsten har en strängare sekretess än skolan med undantag av skolsköterska, psykolog och kurator som också har en sträng sekretess. Socialtjänsten får inte utan samtycke lämna uppgifter om enskilds personliga förhållanden om det inte är helt klart att uppgiften kan lämnas utan att den enskilde lider men. För övrigt är det vederbörandes egen uppfattning om vad som är men som gäller, inte myndighetens uppfattning. I normalfallet behöver sekretessen dock inte vålla några problem, föräldrar har som regel ingenting emot ett informationsutbyte. Ett alldeles utmärkt arbetssätt är för övrigt gemensamma träffar där man kan prata öppet och alla vet vad som sagts. Om föräldrar motsätter sig att socialtjänsten lämnar ut uppgifter ur utredningen måste vi finna oss i detta för att inte bryta mot sekretesslagen. Skola/barnomsorg har dock, som tidigare påpekats, skyldighet att lämna socialtjänsten uppgifter till en pågående utredning, oavsett vem som initierat ärendet. I detta fall har socialtjänsten rätt att lämna ut så mycket uppgifter som krävs för att få material till utredningen.

9 VIMMERBY KOMMUN Användbara telefonnummer Socialförvaltningen Socialförvaltningens reception Socialnämndens ordförande, Torbjörn Sandberg (b), Samordnare Carl-Johan Olofsgård Socialchef Hans Eriksson (a), (b) Litteraturhänvisning Olsson, Staffan, Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola, Studentlitteratur 2001, ISBN

10 VIMMERBY KOMMUN Socialförvaltningen VIMMERBY

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2011-01-01 Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som använts: Barnavårdsutredning - den utredningsprocess som Socialtjänstlagen föreskriver

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Ett stöd i samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst kring anmälningsärende enligt 14 kap.1 Socialtjänstlagen. Definitionen utgår från barnet, skiljer

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

Att anmäla till socialtjänsten

Att anmäla till socialtjänsten sida 1 2011-12-08 Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL sida 2 Innehållsförteckning Om att anmäla till socialtjänsten...3 Anmälningsskyldigheten enligt SoL 14 Kap

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

Pliktverkets riktlinjer

Pliktverkets riktlinjer Pliktverkets riktlinjer Riktlinjer för Pliktverkets tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser om anmälan om missförhållanden 2004:1 Generaldirektören fastställer dessa riktlinjer till stöd för Pliktverkets

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20 Handlingsplan för Stenbockskolan samt Åsbo skola vid misstanke om barn som far illa samt samverkansplan för Barn- och Elevhälsan, socialtjänsten och övrig hälso- och sjukvård Skriven av Sandra Brisenman

Läs mer

Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar. Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd

Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar. Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd Socialtjänstens möjligheter och begränsningar Lagar styr socialtjänstens

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

LAG OCH REGELSTYRD. Vägledande principer 2013-04-15. Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag

LAG OCH REGELSTYRD. Vägledande principer 2013-04-15. Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag LAG OCH REGELSTYRD Socialtjänstlagen SoL Förvaltningslagen Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM Offentlighets och sekretesslagen Lagen om stöd

Läs mer

Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM

Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM Socialtjänstens uppgifter 3 kap. 1 SoL Till socialnämndens uppgifter hör att 1) göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel.

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel. 2014-09-26 1 (5) Drogpolicy för SG/Broby På Sunne Gymnasieskola/Broby accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö.

Läs mer

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken Drogpolicy fo r SG/So dra Viken INLEDNING På SG/Södra Viken accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö. Vi ska verka

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Det försummade barnet

Det försummade barnet Barn som far illa Barn som far illa Fysisk misshandel och försummelse Psykisk misshandel och försummelse Medicinsk försummelse Pedagogisk försummelse Non organic failure to thrive Sexuellt övergrepp Missbruk

Läs mer

LVU-utbildning den 24 mars 2011

LVU-utbildning den 24 mars 2011 LVU-utbildning den 24 mars 2011 LVU lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Förutsättningar för tillämpning Gäller alla barn som vistas i Sverige Missförhållande avseende hemmiljö eller eget beteende

Läs mer

Upprättad av socialtjänsten genom Anette Höögh Helene L Lindström Birgitta Rasmusson 2010-04-13

Upprättad av socialtjänsten genom Anette Höögh Helene L Lindström Birgitta Rasmusson 2010-04-13 Upprättad av socialtjänsten genom Anette Höögh Helene L Lindström Birgitta Rasmusson 2010-04-13 INNEHÅLL ÄRENDEGÅNG....1 BEGREPPSFÖRKLARING. 2 ANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNSTEN. 4 UPPGIFTER VID ANMÄLAN TILL

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

HANDLINGSPLAN mot droger på Falkenbergs gymnasieskola

HANDLINGSPLAN mot droger på Falkenbergs gymnasieskola Sida 1 av 10 HANDLINGSPLAN mot droger på Falkenbergs gymnasieskola (2004-01-29, reviderad 2015-04-01) Sida 2 av 10 Handlingsplan mot droger på Falkenbergs Gymnasieskola Missbruk av alkohol och narkotika

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Allt missbruk kan behandlas.

Allt missbruk kan behandlas. 2014-08-01 1 (5) DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM Vision Allt missbruk kan behandlas. Att motverka och förhindra missbruk och ohälsa är viktigt. När individen inte längre har förmågan att ta ansvar

Läs mer

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Planen har arbetats fram av skolans Elevhälsa och antagits av rektor 131001 Inledning Missbruk av alkohol och narkotika leder till ohälsa

Läs mer

Riktlinjer för samverkan mellan barn-och utbildningsförvaltningen (BUF) och socialtjänstens individ och familjeomsorg (IFO)

Riktlinjer för samverkan mellan barn-och utbildningsförvaltningen (BUF) och socialtjänstens individ och familjeomsorg (IFO) 9 mars 2005 Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Riktlinjer för samverkan mellan barn-och utbildningsförvaltningen (BUF) och socialtjänstens individ och familjeomsorg (IFO) Riktlinjerna

Läs mer

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan.

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Inledning: EHT är en del av elevhälsan på Näshulta Friskola. I EHT finns permanent rektor, skolkurator, skolsköterska samt specialpedagogisk resurs. Skolverket

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Information om en utredning

Information om en utredning Information om en utredning - Information om utredningar enligt socialtjänstlagen 11 kap. 1 Hofors kommun 2009 Varför görs en utredning? Orsaken till att socialtjänsten inleder en utredning kan vara att:

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Meddelandeblad. Januari 2005

Meddelandeblad. Januari 2005 Meddelandeblad Mottagare: Kommunstyrelser, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, länsstyrelser, förvaltningsdomstolar, Utrikesdepartementet och Migrationsverket Januari 2005 Rättigheter inom socialtjänsten

Läs mer

Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter

Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter Drogpolicy för Vansbro Utbildningscenter På Vansbro Utbildningscenter vill vi klart markera att all användning och hantering av alkohol och droger (se rubrik Vad är en drog?) inom skolans verksamhet inte

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga If'\ 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-01-31 Dnr 10.1-45335/2013 1(2) Avdelning syd Elisabet Marklund elisabet.marklund@ivo.se Socialstyrelsen 106 30 Stockholm socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Yttrande

Läs mer

Sunnersbergs församlings handlingsplan för beredskap vid misstanke om barn som far illa.

Sunnersbergs församlings handlingsplan för beredskap vid misstanke om barn som far illa. Sunnersbergs församlings handlingsplan för beredskap vid misstanke om barn som far illa. Handlingsplanen är antagen av: Kyrkoherde Monica Göransson Ort datum Innehåll Inledning...3 Vad gör jag när jag

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

Utredningar om vårdnad, boende och umgänge på begäran av domstol

Utredningar om vårdnad, boende och umgänge på begäran av domstol Utredningar om vårdnad, boende och umgänge på begäran av domstol När föräldrar inte är eniga i frågor om vårdnad, boende och umgänge kan någon av dem begära ett avgörande i domstol. Domstolens uppgift

Läs mer

Drogpolicy för Helixgymnasiet

Drogpolicy för Helixgymnasiet 1(6) Drogpolicy för Helixgymnasiet Bakgrund På Helixgymnasiet bryr vi oss om våra elever och deras framtid. Drogmissbruk i skolan och på fritiden är en av de faktorer som kan vara avgörande för individens

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun.

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn BemötAnde Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. Innehållsförteckning

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

Anmäla oro för barn. Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare

Anmäla oro för barn. Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare Anmäla oro för barn Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Trygg och Säker miljö på Vi som Växer

Trygg och Säker miljö på Vi som Växer Trygg och Säker miljö på Vi som Växer Skadeförebyggande arbete i den dagliga verksamheten: Ledningen är huvudansvarig för säkerhetsarbetet. All personal skall vara delaktig i den dagliga skadeförebyggande

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3 LEX SARAH Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS. Innehållsförteckning Riktlinje och rutiner för

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE:

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE: 1 Härnösands gymnasium HANDLINGSPLAN MOT DROGER Upprättad februari 2009 i samverkan mellan skola, polis och socialtjänst. Revideras vartannat år eller vid behov. Skolan ansvarar för att initiera revideringen.

Läs mer

Barn som far illa. Steven Lucas. Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala

Barn som far illa. Steven Lucas. Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala Barn som far illa Steven Lucas Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala Vilka barn far illa? Barnmisshandel Sexuella övergrepp Psykiskt våld Barn som bevittnar våld i hemmet

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun 2011-04-27 SN 127 SOCIALFÖRVALTNINGEN Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun Den kommunala socialförvaltningens barn- och familjeavdelning ska verka för att på barn och unga växer

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Handlingsplan socialtjänstlagen. Förskolan/Skolan LÄR

Handlingsplan socialtjänstlagen. Förskolan/Skolan LÄR Handlingsplan socialtjänstlagen Förskolan/Skolan LÄR Läsåret 2010-2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 2 Vad säger lagen om anmälningsplikt? 3 Vad innebär detta i praktiken? 3 Anmälan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 juni 2015 KLAGANDE 1. AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Tommy Lindell Advokatbyrån Allemans i Malmö AB Rörsjögatan 26 B 211 37

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

SEKRETESS. Offentlighet och sekretess. Vilka verksamheter omfattas av sekretesslagstiftningen? Vilka är skyldiga att iaktta sekretess?

SEKRETESS. Offentlighet och sekretess. Vilka verksamheter omfattas av sekretesslagstiftningen? Vilka är skyldiga att iaktta sekretess? SEKRETESS Offentlighet och sekretess Offentlighetsprincipen innebär att varje medborgare ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar (tryckfrihetsförordningen). Undantagen från denna huvudregel har tillkommit

Läs mer

Oro för barn och unga

Oro för barn och unga Oro för barn och unga Så här går det till när en anmälan om oro för barn och unga lämnas in. Detta material ersätter tidigare lathund. Laholm 2013-05-24 www.laholm.se Så här går det till på socialkontoret

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPLAN FÖR UMEÅ KOMMUNS GYMNASIESKOLOR

ALKOHOL OCH DROGPLAN FÖR UMEÅ KOMMUNS GYMNASIESKOLOR 2012 05 30 ALKOHOL OCH DROGPLAN FÖR UMEÅ KOMMUNS GYMNASIESKOLOR Inom Umeå gymnasieskolor UGS är vår vision; lärande, utveckling och framtidstro för alla våra elever. Vårt mål är en drogfri skola där ingen

Läs mer

Barns rättigheter och socialtjänstens skyldigheter

Barns rättigheter och socialtjänstens skyldigheter SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE Barns rättigheter och socialtjänstens skyldigheter Föräldrainformation om barn- och ungdomsutredningar Till föräldrar i Huddinge kommun Alla föräldrar

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Revisionsrapport Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Uppvidinge kommun Datum 2009-02-18 Författare Stefan Wik Eva Gustafsson 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga; SFS 2003:406 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

Barn som anhöriga - pyramiden

Barn som anhöriga - pyramiden Barn som anhöriga - pyramiden Modell för utveckling av arbete runt barn som anhöriga inom hälso- och sjukvården www.lio.se Barn som anhöriga - pyramiden Barn som anhöriga-pyramiden är tänkt att vara ett

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn. En informationsskrift från Barnahus i Uppsala län

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn. En informationsskrift från Barnahus i Uppsala län Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn En informationsskrift från Barnahus i Uppsala län Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom

Läs mer

Åtta sidor om sekretess. inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten

Åtta sidor om sekretess. inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten Åtta sidor om sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten 1 Offentlighet och sekretess Sekretesslagen Sekretesslagen (1980:100) och sekretessförordningen (1980:657) innehåller bestämmelser

Läs mer

Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som ges är av god kvalitet

Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som ges är av god kvalitet RUTIN Diarienr: 1(15) 2011-07-01 SOCIALNÄMNDEN RUTINER FÖR ANMÄLAN av LEX SARAH - MISSFÖRHÅLLANDE inom socialtjänsten Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet

Läs mer

Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse Internkontroll 2014 delrapport Krav och inkasso

Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse Internkontroll 2014 delrapport Krav och inkasso FÖRVALTING 2014-10-02 ELISABETH JOHANSSON SID 1/2 KANSLICHEF ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse Internkontroll 2014 delrapport Krav och inkasso Förslag till beslut Barn-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:5 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Lex Sarah. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Lex Sarah Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Rutin för anmälan enligt 14:kap 1 Socialtjänstlagen till Socialnämnden ( Omsorgsnämnden -Avdelningen för individuell myndighetsutövning )

Rutin för anmälan enligt 14:kap 1 Socialtjänstlagen till Socialnämnden ( Omsorgsnämnden -Avdelningen för individuell myndighetsutövning ) Rutin för anmälan enligt 14:kap 1 Socialtjänstlagen till Socialnämnden ( Omsorgsnämnden -Avdelningen för individuell myndighetsutövning ) Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Regler och villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden 71 Fastställelsedatum: 2009-09-22 Ansvarig: Barn- och utbildningschef Revideras: Vid behov Följas upp: - Regler och villkor för

Läs mer

SOSFS 2012:4 (S) Allmänna råd. Socialnämndens ansvar för vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:4 (S) Allmänna råd. Socialnämndens ansvar för vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Allmänna råd Socialnämndens ansvar för vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Riktlinjer för kontaktperson och - familj enligt SoL och LVU

Riktlinjer för kontaktperson och - familj enligt SoL och LVU Dnr SN13/38 RIKTLINJER för kontaktperson och - familj enligt SoL och LVU Socialnämnden 2013-12-19 Dnr SN13/38 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Målgrupper... 3 2.1 Målgrupp för insats enligt

Läs mer

VAD GÖR JAG. Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP

VAD GÖR JAG. Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP VAD GÖR JAG Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP Barnahus i Dalarna kring barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn 1 De flesta av oss har en tendens att

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

Riktlinje för. Underrubrik här Brödtext här. Antagen i socialnämnden XXXX XX Riktlinjer för handläggning och dokumentation barn- och ungdomsärenden.

Riktlinje för. Underrubrik här Brödtext här. Antagen i socialnämnden XXXX XX Riktlinjer för handläggning och dokumentation barn- och ungdomsärenden. Riktlinje för. Underrubrik här Brödtext här Antagen i socialnämnden XXXX XX Riktlinjer för handläggning och dokumentation barn- och ungdomsärenden. Antagen i socialnämnden 2011-11-01 122 Inledning All

Läs mer

Tvångsvård av barn och unga

Tvångsvård av barn och unga Tvångsvård av barn och unga Redovisning avseende 1996-4 Tvångsvård av barn och unga Redovisning avseende 1996-4 ISSN 13-89, meddelande :18 Ansvarig: Britt Segerberg Text: Perarne Petersson Omslagsbild:

Läs mer

Tystnadsplikt och sekretess i vården

Tystnadsplikt och sekretess i vården Tystnadsplikt och sekretess i vården Regelverket om tystnadsplikt och sekretess i vården är komplicerat, omfattande och svårt att få en överblick över. Den här texten anger endast huvuddragen i regelverket.

Läs mer

VAD GÖR JAG. Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP

VAD GÖR JAG. Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP VAD GÖR JAG Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP Barnahus i Dalarna kring barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn 1(5) mars 2011 De flesta av oss har en

Läs mer

6. BARN TILL KVINNOR SOM UTSÄTTS FÖR VÅLD OCH HOT

6. BARN TILL KVINNOR SOM UTSÄTTS FÖR VÅLD OCH HOT 6. BARN TILL KVINNOR SOM UTSÄTTS FÖR VÅLD OCH HOT 6.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn i Sverige har upplevt våld i sina familjer, enligt en undersökning av Staffan Janson (SOU 2001:18) Att förebygga

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län

barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län 2015 2016 Datum 2014-11-07 Överenskommelse om samverkan mellan BUP och kommunernas socialtjänst i

Läs mer

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten och LSS, förvaltningschefer Landsting: nämnder med ansvar enligt LSS, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt

Läs mer

Uppdrag som kontaktperson

Uppdrag som kontaktperson Stöd och omsorg Uppdrag som kontaktperson 1. Uppdrag: Kontaktperson Biträde av kontaktperson är en rättighet för de personer som omfattas av lagen LSS och som har behov av insatsen. Många funktionshindrade

Läs mer