Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625"

Transkript

1 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år. Rutin för rapportering av missförhållanden och Lex Sarah Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom Hemvård, Handikappomsorg samt Individ- och familjeomsorg. Rutin för Lex Sarah-anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Inledning Rapportera missförhållande eller en påtaglig risk för missförhållande Den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten (insatser/råd/stöd/vård enligt SoL, LVU, LVM, LSS eller familjerättslagstiftningen) ska genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, som rör den som får, eller kan komma ifråga för, insatser inom verksamheten. Lagrum för rapporteringsskyldigheten skyldighet att rapportera och utreda samt avhjälpa och undanröja missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 7 kap. 6 första stycket och 14 kap. 3 6 SoL samt 23 e första stycket och 24 b 24 e LSS, (2 5 kap. samt 7 kap. 1 och delar av de allmänna råden i 7 kap.). I SOSFS 2011:5 klargörs tillämpningen. Lagrum för anmälningsskyldigheten till IVO anmälningsskyldighet till Socialstyrelsen vid allvarliga missförhållanden eller påtagliga risker för allvarliga missförhållanden enligt 14 kap. 7 SoL och 24 f LSS, (6 kap. samt 7 kap. 1 och delar av de allmänna råden i 7 kap.). I SOSFS 2011:5 klargörs tillämpningen.

2 2 Vem ska rapportera? Skyldigheten att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden gäller för den som är 1. anställd, 2. uppdragstagare, 3. praktikant eller motsvarande under utbildning, och 4. deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program. Samma ansvar gäller för dig som arbetar i verksamheter som kommunen slutit avtal med. Exempel på missförhållanden som ska rapporteras Med missförhållande avses Såväl utförda handlingar som handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Med påtaglig risk för missförhållande avses Att det är fråga om en uppenbar och konkret risk för ett missförhållande. Exempel på missförhållanden: Övergrepp och brister i omsorgerna som utgör ett hot mot eller har medfört allvarliga konsekvenser för enskildas liv, personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Detta avser såväl aktiva handlingar som försummelser. Ett bemötande av vårdtagare/kunder/brukare/klienter som klart avviker från grundläggande krav på respekt för självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet. Återkommande brister i omsorgerna, som t ex beror på bristande arbetsrutiner. Dessa brister kan sammantaget utgöra allvarliga missförhållanden även om bristerna var för sig inte kan anses vara det. Övergrepp kan till exempel vara: Fysiska ( t ex slag, nypningar och hårda tag) Psykiska (t ex hot, bestraffning, trakasserier, skrämsel och kränkningar) Sexuella Ekonomiska (t ex stöld av pengar eller ägodelar, utpressning och förskingring) Brister i omsorgen kan till exempel röra: Personlig hygien Mathållning Tand- och munhygien Brister i den tillsyn som den enskilde får.

3 3 Ansvarsfördelning Socialnämnden ansvarar för att det finns rutiner för att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden. att det finns rutiner för beslut om en anmälan till IVO ska göras samt vem som ansvarar för att anmälan lämnas till IVO gällande allvarliga missförhållanden/risk för allvarliga missförhållanden. att det finns rutiner för att ta emot information från enskild verksamhet om deras gjorda Lex-Sarah-anmälningar till IVO. att det finns rutiner för att ta emot rapporter om missförhållanden och risker för missförhållanden från enskild verksamhet, som kommunen har avtalat med om att utföra utredningar enligt Lex Sarah. Du som upptäcker/misstänker missförhållande ansvarar för att omedelbart vidta åtgärder, för att undanröja direkta hot mot den enskildes liv, personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. att omedelbart vidta åtgärder för att förhindra att konsekvenserna för den enskildes liv, personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa förvärras. att muntligen och skriftligen genast rapportera missförhållandet/risken för missförhållande till närmsta chef. Om du är osäker på graden av missförhållande kan du istället använda avvikelse-blanketten (Se Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen ). Du kan välja att rapportera direkt till socialnämnden. Kopia ska då skickas till socialchefen (för att verksamheten snabbt ska kunna åtgärda). Om den som är ansvarig att ta emot rapporten är berörd av innehållet, anmäler du direkt till närmaste överordnad chef. Enhetschef /1:e soc sekr ansvarar för att samtliga berörda inom verksamheten känner till rapporteringsskyldigheten samt att rutinen efterlevs. att omedelbart vidta åtgärder, för att undanröja direkta hot mot den enskildes liv, personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. att omedelbart vidta åtgärder för att förhindra att konsekvenserna för den enskildes liv, personliga säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa förvärras. att ge stöd till vårdtagaren/närstående och informera om det inträffade samt om beslut och vidtagna och planerade åtgärder. Detta ska ske vid minst två tillfällen (se handbok) och ska dokumenteras. att den enskilde underrättas om rapport gällande missförhållande/risk för missförhållande samt när en anmälan görs till IVO. att dokumentera missförhållandet/risken för missförhållande på blankett Rapport om missförhållanden eller risk för missförhållanden. att samma dag (eller om det är helg nästa arbetsdag) rapportera missförhållandet/risken för missförhållande på blankett Rapport om missförhållanden eller risk för missförhållanden till verksamhetschef Handikappomsorg eller verksamhetschef Hemvård. att ge information och stöd till den personal som berörs av rapport (den som rapporterar/den som är rapporterad/arbetsgrupp). Detta ska ske vid minst två tillfällen.

4 4 Verksamhetschef Handikappomsorg (HO), verksamhetschef Hemvård (HV) och verksamhetschef IFO ansvarar för att samtliga berörda inom verksamheten känner till rapporteringsskyldigheten samt att rutinen efterlevs. att det alltid finns en befattningshavare som kan ta emot rapporten. att utredare utses och att utredning inleds samma dag (eller om det är helg nästa arbetsdag). att ärendet diarieförs. att informera socialchefen. att om det finns anledning att anta att en inträffad händelse mot vårdtagare är brottslig, ta upp frågan om eventuell polisanmälan med den enskilde eller hans/hennes företrädare. att avsluta utredningen med ett beslut som klargör om det var ett allvarligt missförhållande/risk för allvarligt missförhållande eller inte samt om ärendet därmed bedöms ska anmälas till IVO. att dokumentera vilka åtgärder som vidtagits eller planeras i verksamheten för att förhindra att liknande allvarliga missförhållanden uppkommer igen. att ta emot information från enskild verksamhet om deras gjorda Lex Sarah-anmälningar till Socialstyrelsen (t ex från privata assistans-bolag) att ta emot rapporter om missförhållanden och risker för missförhållanden, från enskild verksamhet som kommunen har avtalat med att den (kommunen) utför utredningar gällande Lex Sarah (t ex företag som utför servicetjänster enligt LOV). Kvalitetssamordnare/utredare ansvarar för att ta emot rapport på ifylld blankett Rapport om missförhållanden eller risk för missförhållanden. att skyndsamt genomföra och dokumentera utredning av rapporten. att överlämna utredningen med förslag till beslut, till verksamhetschef HO, HV eller IFO som avslutar utredningen med ett beslut. att informera socialnämnden om inkomna rapporter och gjorda anmälningar till IVO. att snarast lämna eventuell anmälan till IVO, efter beslut av verksamhetschef HO, HV eller IFO. Om utredningen inte är avslutad när anmälan till IVO görs ska utredningen lämnas in så snart den har färdigställts och senast två månader efter det att anmälan har gjorts. Annan utredare om kvalitetssamordnare inte är i tjänst ska någon av följande istället utses till utredare: MAS, verksamhetschef HO, verksamhetschef HV eller verksamhetschef IFO. Jäv och liknande situationer Om den som ansvarar för någon av uppgifterna enligt ansvarsfördelningen själv berörs av innehållet i en rapport, ska den ansvariges chef utse annan person för att fullgöra uppgiften. På blankett för rapport finns angivet att rapport kan lämnas till annan person än enhetschef, om det är lämpligare.

5 5 Anmälan till IVO enligt 14 kap 7 SoL eller 24 f LSS De missförhållanden som bedöms som allvarliga eller som påtagliga risker för allvarliga missförhållanden, ska snarast anmälas till IVO. Verksamhetschef beslutar om en eventuell sådan anmälan. Om utredningen inte är avslutad när anmälan till IVO görs ska utredningen lämnas in så snart den har färdigställts och senast två månader efter det att anmälan har gjorts. Information om Lex Sarah-rutinerna Personalen ska informeras fortlöpande om Lex Sarah-rutinerna, dock minst en gång per år. Information ska ges både muntligt och skriftligt i samband med nyanställning, när enheten tar emot en praktikant och när frivilligarbetare introduceras i verksamheten. Närmsta chef ska försäkra sig om att all personal känner till Lex Sarah. Utredning och dokumentation i utredningen Av utredning och dokumentation ska det tydligt framgå: när (år, månad, dag) varje handling har upprättats vem som har upprättat handlingen/dokumenterat uppgifter, namn och befattning vad missförhållandet i rapporten består av eventuella konsekvenser för den enskilde när den muntliga eller skriftliga rapporten togs emot (år, månad, dag, klockslag) vem som har rapporterat missförhållandena när och hur missförhållandet skedde/upptäcktes (år, månad, dag, klockslag) vilken dag den enskilde/närstående fick information om rapporten varifrån uppgifterna kommer vad som är faktiska omständigheter och vad som är bedömningar vilka åtgärder som vidtagits i samband med missförhållandet när (år, månad, dag, och om nödvändigt, klockslag) olika händelser har inträffat, och åtgärder har vidtagits vad som framkommit när rapporten utreds orsaker till missförhållandet eller risken för ett missförhållande som har identifierats vilken dag utredaren haft kontakt med olika personer vilka åtgärder som vidtagits eller planeras i verksamheten för att förhindra att liknande missförhållanden/allvarliga missförhållanden uppkommer igen Även: a) Har något liknande inträffat i verksamheten tidigare, och i så fall, varför har det inträffat igen? b) Bedömning av om något liknande skulle kunna inträffa igen. vilket beslut som utredningen avslutas med (som ska klargöra om det var ett allvarligt missförhållande eller inte) Dokumentation i enskilds akt Det som rör själva Lex Sarah-utredningen ska inte dokumenteras i personakt, skriv endast: att händelse/risk för händelse har inträffat - datum att Lex Sarah-rapport är gjord datum Givetvis ska man i akt dokumentera det som rör den enskilde, enligt gängse riktlinjer för dokumentation.

6 6 Information, stöd och uppföljning vid enheten Enhetschef/ 1:e soc sekr har ansvar för att rapporter om missförhållanden, åtgärder och eventuella nya rutiner följs upp på arbetsplatsträff och dokumenteras i minnesanteckningar. Enhetschef ger stöd till personalen. Detta ska ske vid minst två tillfällen. Erfarenhetsåterföring inom verksamhetsområdet Kvalitetssamordnare informerar och diskuterar med verksamhetschefer om inkomna rapporter om missförhållanden inom verksamheterna. Syftet är att utveckla verksamheternas kvalitet genom att lära av varandra. Avvikelse En inkommen rapport, som inte bedöms vara ett allvarligt missförhållande/risk för allvarligt missförhållande, efter att rapporten utretts, betraktas som en avvikelse. Se Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen. Blanketter Till denna rutin finns två tillhörande blanketter: Rapport om missförhållande eller risk för missförhållande Anmälan Lex Sarah till IVO (OBS denna är endast för utredare)

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten och LSS, förvaltningschefer Landsting: nämnder med ansvar enligt LSS, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt

Läs mer

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Dnr: VON 2013/02706 003 Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp, 2013-09-30

Läs mer

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah

Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Maria och lex Sarah Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden Fastställelsedatum: 11 11 22 Dokumentansvarig:

Läs mer

inspektionen for vård och omsorg

inspektionen for vård och omsorg n\ inspektionen for vård och omsorg Varmt välkomna till dialogmöte Äldreomsorg och funktionshinderområdet SoL och LSS Kommunal hälso-och sjukvård Dagens program 10.00-10.20 Välkomna, presentation, praktisk

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

Malin Fornander malin.fornander@kil.se

Malin Fornander malin.fornander@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Malin Fornander malin.fornander@kil.se RIKTLINJER 2012-04-12 Riktlinjer del 1- inledning... 1 1. Inledning... 1 1.1 Syftet med riktlinjerna... 1 1.2 Mål i Kils kommun... 1 1.3 Lex Sara...

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Mottagare: Kommuner, Landsting, Brukarorganisationer, huvudmän för enskilda verksamheter inkl. assistansanordnare Nr 9/2010 December 2010 Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 2013-12-12 Vård- och omsorgsnämndens ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 1 Innehåll 1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Ledningssystemets uppbyggnad...3 1.3.

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Information till korttidsvikarier

Information till korttidsvikarier Information till korttidsvikarier Rekryteringsenheten Mail: rekryteringsenheten@soc.lulea.se Bemanningsplanerare - Sjukanmälan Tel: 0920-45 41 78 Enhetschef Rekryteringsenheten Tel: 0920-45 45 50 Användarstöd

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Dnr 97/2014.610 PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅR 2015 Barn- och utbildningsnämnden Inledning 3 Syfte och mål 3 Värdegrund 3 Normkritiskt

Läs mer

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS MELLERUDS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Antagna av socialnämnden

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer

Personlig assistans en insats med kvalitet?

Personlig assistans en insats med kvalitet? Personlig assistans en insats med kvalitet? Resultatsammanställning Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer