En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa."

Transkript

1 En hjälp till dig som anar att ett barn far illa.

2 Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att många vuxna i den situationen inte vidtar några åtgärder. Det beror naturligtvis på att detta är mycket svåra saker. Vilken grad av misstanke krävs för att göra anmälan? Hur ska man veta att man tolkat signalerna rätt? Och om man ska anmäla, hur gör man? Hur är det med sekretesslagen? Kan man vara anonym? Den här foldern har kommit till för att försöka svara på de frågorna. Om du trots att du läst denna folder känner dig osäker är du välkommen att besöka BRIS hemsida för vuxna - Barnperspektivet.se eller ringa till BRIS Vuxentelefon - om barn Det är också alltid möjligt att diskutera med socialsekreteraren inom socialtjänsten på orten där du bor.

3 Anmälan om missförhållanden Vad menas med kännedom? Av 14 kap 1 första stycket socialtjänstlagen Det krävs inte att du är säker på att ett barn (2001:453) framgår att misshandlas. I lagtexten uttrycks det på det sättet att du ska ha fått kännedom om. var och en som får kännedom om något Det räcker alltså att du har fått se eller höra som kan innebära att socialnämnden något som tyder på att ett barn far illa. I behöver ingripa till ett barns skydd bör detta begrepp kan inräknas: anmäla detta till nämnden. Av det återgivna stycket, som riktar sig till Att barnet berättar. alla (var och en) som betraktar ett barn, framgår att en anmälan bör göras inte bara Att du ser tecken på misshandel och inte får bra förklaringar från barnet, i de fall anmälaren känner till att ett barn förälder eller annan vårdnadshavare. i hemmet behandlas på ett sådant sätt att det är fara för barnets hälsa och utveckling, Att skadans utseende inte stämmer med förklaringen du fått av barnet utan även i de fall när betraktaren har en eller föräldern/vårdnadshavaren. grundad anledning att misstänka att barnet behöver skydd. Bestämmelsen innebär att alla Att andra barn berättar för dig att de (var och en) som får kännedom om något sett märken på en kamrat eller att barnet berättat för dem. som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla Att du hör talas om av andra, eller detta till nämnden. Även sådana uppgifter hör när barnen pratar med varandra. som är svårbedömda eller obestyrkta ska anmälas om de tyder på att ett barn kan vara i behov av stöd eller hjälp från socialmyndigheternas ansvar nämnden. Det är därefter socialnämndens ansvar att undersöka vilken grund som Detta innebär att en anmälan kan ske även kan finnas för uppgiften samt utreda det beträffande obestyrkta uppgifter och det är eventuella behovet av åtgärder. socialnämnden som därefter tar över ansvaret för anmälan. Det är inte upp till dig att avgöra om det du hört eller sett verkligen är sanna tecken på barnmisshandel. Det är den sociala myndighetens uppgift 1

4 och ansvar att utreda om barnmisshandel förekommer. Myndigheten har också ansvar för att avgöra om familjen behöver stöd och vilken sorts hjälp som i så fall krävs. Det har hänt att utredningar saboterats genom att enskilda personer gjort egna utredningar. Trots att tanken säkert varit god har det ofta lett till att barnet kommit till skada. Många människor har ringt till BRIS Vuxentelefon om barn och frågat om de Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma A) ska gå till polisen när de vet att ett inom yrkesmässigt bedriven enskild verkbarn misshandlas. samhet som berör barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet B) om de ska ta barnet till läkare. inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänsvaret är att du alltid ska kontakta social- stens område. Förfamiljerådgivning gäller i tjänsten. Om det finns misstanke om brott stället vad som sägs i tredje stycket. beslutar socialtjänsten om en polisanmälan. Om barnet är skadat ser socialtjänsten till Bestämmelserna i andra stycket riktar sig att någon tar barnet till läkare. Du har tagit alltså i första hand till sådana myndigheter ett stort ansvar bara genom att berätta vad som bedriver en verksamhet som berör du fått kännedom om. Genom att du är barn och ungdomar, så som exempelvis lyhörd och uppmärksam har du hjälpt den skolor och barna- och mödravårdscentraler sociala myndigheten att fullgöra sin utred- men även andra myndigheter inom hälsoningsskyldighet. Men ansvaret för att vidta och sjukvården, annan rättspsykiatrisk ytterligare åtgärder måste myndigheterna ta. undersökningsverksamhet, kriminalvården, socialtjänsten, exempelvis vuxenpsykiatriska kliniker och alkoholpolikliniker. Yrkesverksammas ansvar för anmälan om missförhållanden Av 14 kap 1 andra stycket socialtjänstlagen framgår följande: 2 Bestämmelsen gäller även på det privata området. Förutom privatpraktiserande läkare, lärare, sjuksköterskor och barnmorskor gäller anmälningsskyldigheten samtliga personer-

5 som är verksamma inom en yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och ungdom eller inom annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvård eller på socialtjänstens område. Av 14 kap 1 fjärde stycket socialtjänstlagen framgår att myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för Inom den enskilda hälso- och sjukvården utredningen av ett barns behov av skydd. ingår även kuratorer, psykologer och psyko- För tydlighetens skull ska här understrykas terapeuter i kretsen för de som är skyldiga att uppgiftsskyldigheten gäller även om inte att underrätta vad som kommer till deras någon anmälan gjorts. kännedom. Anmälningsplikten gäller kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Anmälningsskyldigheten förutsätter alltså inte att det blivit klarlagt att socialnämnden behöver ingripa. Även sådana uppgifter som är svårbedömda eller obestyrkta ska anmälas om de tyder på att ett barn kan vara i behov av stöd eller hjälp från socialnämnden. Familjerådgivningens ansvar för anmälan om missförhållanden Av 14 kap 1 tredje stycket socialtjänsten framgår att de som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. Med hänvisning till den särskilda förtroendesituation som föreligger inom familjedetta innebär att en anmälan kan ske även rådgivningen är anmälningsplikten här beträffande obestyrkta uppgifter och det blir begränsad till fall av sexuellt utnyttjande sedan socialnämndens ansvar att ut-reda eller barnmisshandel. Med hänvisning till vilka grunder som finns för uppgifterna i den inom familjerådgivningen gällande anmälan och vilka åtgärder som kan behöva sekretessen får andra uppgifter inte röjas. För tydlighetens skull ska här understrykas vidtas. att misshandel i hemmet även omfattar psykisk misshandel. 3

6 Barnombudsmannens ansvar Hur går det till att anmäla? för anmälan om missförhållanden Det finns olika bestämmelser beroende på Av 14 kap 1 femte stycket socialtjänsten framgår att om Barnombudsmannen inger en anmälan om missförhållanden så gäller särskilda reglerenligt 3 lagen (1993:335) om Barnombudsman. Tystnadsplikt Av 15 kap 1 socialtjänstlagen framgår att den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som avser insatser enligt denna lag får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid har fått veta om enskildas personliga förhållanden. Av 2 i samma kapitel framgår att den som är eller har varit verksam inom enskild familjerådgivning får inte obehörigen röja en uppgift som en enskild har lämnat i förtroende eller som har inhämtats i samband med rådgivningen. Reglerna om tystnadsplikt innebär att en uppgift inte får röjas obehörigen. Det innebär att om tillåtelse eller skyldighet finns enligt annan lagstiftning, så får uppgiften ändå lämnas ut. Anmälningsplikten enligt 14 kap 1 socialtjänstlagen bryter den här beskrivna tystnadsplikten. 4 om du anmäler som privatperson i barnets omgivning eller om du är anställd inom t ex hälso- och sjukvård. Om du arbetar inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten: Börja med att ta reda på vad ni på din arbetsplats har för rutiner. Om ni aldrig har kommit överens om hur ni ska hantera sådana här frågor är det en god idé att ta upp det (se rubrik Skapa rutiner på arbetsplatsen). Om du har ett konkret fall kan du börja med att samråda med din närmaste chef och sedan kontakta socialtjänsten. Med socialtjänsten kan du alltid samråda om huruvida en formell anmälan ska ske. Som anställd på en myndighet måste du uppge ditt namn när du ringer till socialtjänsten. Du kan alltså inte vara anonym

7 Samarbete är en bra ledstjärna! Bjud in socialtjänsten till ett av era möten på din arbetsplats och informera varandra om era respektive arbeten. Det är alltid lättare att prata om sin oro och vad man sett och hört med människor som man vet vilka de är. Även inom föreningslivet bör man skapa en rutin för hur varje enskild ledare ska handla när man oroar sig för att ett barn blir misshandlat eller på annat sätt far illa. Både ur barnets perspektiv och juridisk perspektiv (om du är anställd inom mynom du är vuxen i barnets omgivning, verk- dighet) gör du fel om du inte kontaktar sam exempelvis inom idrottsrörelsen eller socialtjänsten. Du hjälper ett barn! Det kan annan verksamhet och möter barn och vara av stort värde för socialtjänstens föreungdom: Ring till socialtjänsten och tala byggande arbete även om det inte leder till med en socialsekreterare om vad du sett en formell anmälan. och hört som gör att du oroar dig för ett barns situation. Du behöver inte uppge ditt namn, du får vara anonym, men det underlättar om du säger vem du är. Både som ideell fritidsledare och idrottstränare, anhörig eller granne kan det upplevas svårt att kontakta socialtjänsten. Då kan det kännas bra att först fundera och bolla sin oro med någon utomstående. Men kom i håg att du inte måste vara säker på din sak för att ringa socialtjänsten, socialsekreteraren där fungerar gärna också som bollplank. Du är dessutom välkommen att ringa BRIS Vuxentelefon om barn för att få stöd om hur du ska gå till väga. Du hittar också mer information på Barnperspektivet.se. Sammanfattning: Både vid klara och oklara signaler om misshandel; ring och diskutera med socialtjänsten kring: Vad du oroar dig för: hör talas om ser tecken på får uppgift om och som får dig att tro att barnet behöver hjälp Tala om: vad du har sett vad du har hört vad det är du anar 5

8 Skapa rutiner på arbetsplatsen Det underlättar om varje arbetsplats och förening som arbetar med barn har en plan för hur ni ska handla när ni anar eller oroar er för att ett barn misshandlas eller på annat sätt far illa. Här är några punkter som är bra att ha diskuterat igenom och ha nedskivet på arbetsplatsen: Vem ska jag prata med på arbetsplatsen Vad gör jag med min egen oro? Hand- ledning är bra man kan få både enskilt och i arbetslaget. Att barn misshandlas upprör helt naturligt känslor och alla har behov av att få ventilera sina tankar, funderingar och känslor inför det som har hänt. Först då kan man gå vidare och orka se och handla vid nästa tillfälle. Säkert kommer du på fler frågeställningar som är viktiga att lyfta fram till diskussion. /inom föreningen, när jag oroar mig för/ fått vetskap om ett barns situation? Vem på arbetsplatsen/inom föreningen kontaktar socialtjänsten? Vem som talar med barnet och hur, när och vad man säger till barnet. Det är viktigt att prata med barnet om vad som görs utifrån barnets ålder och mognad. Barnet har ingen erfarenhet av vad som kan komma att hända och gör sig egna bilder av vad som händer. När ska man tala med föräldrarna, vem pratar med föräldrarna och vad säger man till föräldrarna? Vad säger man till de andra barnen? Ska vi informera om misshandel i barngruppen? Hur ska vi göra det? 6 Skriv ner och sätt upp!

9 Om att våga berätta Av olika skäl har barn och ungdomar svårt att nå fram till någon vuxen som skulle kunna hjälpa. Det finns hinder som kan verka oöverstigliga för dessa innan de vågar berätta. Barn och ungdomar har bristande kunskap om sina rättigheter i utsatta situationer och vart de ska vända sig. Misshandlade barn tror ofta att det är deras fel och att de har sig själva att skylla. Är det någon som lyssnar? Misshandlade barn har ofta hotats eller mutats av den vuxna. Barn kan ha försökt att berätta och signalera men inte fått gensvar av omgivningen.... Vem kan ja g prata med? Familjelojaliteten är mycket stark i kris familjer. Att berätta kan kännas som att förråda sin familj, släkt eller vänner. Det finns också en rädsla för att förvärra situationen om en utomstående får veta. Elevvårdspersonal, socialtjänstpersonal eller annan vuxen med yrkesansvar finns inte alltid tillgänglig när barnet försöker att komma i kontakt med dem. der om Vad hän ttar? jag berä... Är de t mitt fel? 7

10 Våga lyssna Även hos vuxna finns hinder för att bemöta och lyssna på utsatta barn och ungdomar: Det är lätt att identifiera sig med föräldrar och vuxenvärlden. Det är svårt att se barnets situation ur barnets perspektiv. Att tvingas inse att ett barn far illa är smärtsamt. Hos de yrkesgrupper som möter barn finns inte alltid tillräckliga kunskaper för att kunna bemöta utsatta barn utifrån deras behov. Vårt samhälle har en kultur där familjens integritet ibland väger tyngre än barns rätt till skydd. Det är vanligt att söka andra förklaringar än att tro på det man ser eller hör, än att tro på att barnet blivit misshandlat. 8

11 Vi på BRIS hoppas att allt fler vuxna ska våga ta tecken på barnmisshandel på allvar. Att den här skriften gjort det lite enklare att veta hur man ska agera som vuxen i en känslig situation. Alla människor, både barn och vuxna, som behöver råd och stöd i frågor som rör barnmisshandel är välkomna att vända sig till BRIS.

12 Fakta om BRIS. BRIS bildades 1971 som en följd av ett uppmärksammat fall där en treårig flicka blev misshandlad till döds. Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation och all vår verksamhet bygger på frivilligt arbete och ekonomiska bidrag från privatpersoner och företag. Vårt mål är att förbättra barns och ungdomars villkor i enlighet med FN:s Konvention om barnets rättigheter. BRIS fungerar också som opinionsbildare och remissinstans för att föra fram fakta om barns situation i Sverige idag. Vill du veta mer om BRIS verksamhet och komma i kontakt med oss, besök bris.se! För dig upp till 18 år: BRIS BRIS-mejlen och BRIS - chatten på bris.se För dig som är vuxen: BRIS Vuxentelefon om barn: Barnperspektivet.se

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Stöd för rättstillämpning och handläggning. Det innebär

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

Ska vi ringa polisen?

Ska vi ringa polisen? Ska vi ringa polisen? Vad gäller när en elev begår en handling i skolan som kan uppfattas som brott? 1 Till läsaren Den här informationen hoppas vi ska vara till hjälp och stöd när skolans vardagsliv för

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Vägledande stöd vid konsultation och anmälan vid misstanke om att barn far illa

Vägledande stöd vid konsultation och anmälan vid misstanke om att barn far illa Vägledande stöd vid konsultation och anmälan vid misstanke om att barn far illa Kompletterande praktiska anvisningar till Socialstyrelsens handbok: Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn

Läs mer

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20 Handlingsplan för Stenbockskolan samt Åsbo skola vid misstanke om barn som far illa samt samverkansplan för Barn- och Elevhälsan, socialtjänsten och övrig hälso- och sjukvård Skriven av Sandra Brisenman

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Ett stöd i samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst kring anmälningsärende enligt 14 kap.1 Socialtjänstlagen. Definitionen utgår från barnet, skiljer

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Sunnersbergs församlings handlingsplan för beredskap vid misstanke om barn som far illa.

Sunnersbergs församlings handlingsplan för beredskap vid misstanke om barn som far illa. Sunnersbergs församlings handlingsplan för beredskap vid misstanke om barn som far illa. Handlingsplanen är antagen av: Kyrkoherde Monica Göransson Ort datum Innehåll Inledning...3 Vad gör jag när jag

Läs mer

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning 1 Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Jessica Pettersson Inom förskolan förekommer begreppet barn som far illa men vad innebär det? Syftet med denna studie var att

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

I mötet med en våldsutsatt person... 1

I mötet med en våldsutsatt person... 1 I mötet med en våldsutsatt person... 1 Att möta en våldsutsatt flicka/kvinna första gången... 3 Handlingsplan och samarbete med andra aktörer... 4 Att möta människor i en krissituation... 4 Vilken hjälp

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

barnmisshandel Detta borde alla veta om Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta

barnmisshandel Detta borde alla veta om Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Detta borde alla veta om Rädda Barnen 107 88 Stockholm Tel: 08-698 90 00 Fax:

Läs mer

När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen

När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen När mamma blir slagen Att hjälpa barn som levt med våld i familjen Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning

Läs mer

Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj

Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj 2010 SocialCentrum vid Region Halland har ansvarat för framtagandet av handboken i nära samverkan

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer