Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rutin omhändertagande enligt 6 LVU"

Transkript

1 Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, Dnr Process: handläggning Giltig till och med: Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

2 1 Inledning Förutsättningarna för omedelbart omhändertagande anges i 6 LVU (Lagen om vård av unga). Socialnämnden får besluta att den som är under 20 år omedelbart ska omhändertas, om 1. det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av denna lag, och 2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras. Om socialnämndens beslut om omhändertagande inte kan avvaktas, får nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta om omhändertagande. Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. När socialnämnden har ansökt om vård med stöd av lagen, får även rätten besluta att den unge omedelbart skall omhändertas. För att ett omedelbart omhändertagande ska få ske måste det vara sannolikt att barnet/den unge behöver beredas vård med stöd av LVU. Det måste också stå klart att rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för barnets/den unges hälsa eller utveckling, att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller att vidare åtgärder hindras. I vissa situationer är det nödvändigt att socialnämnden omedelbart ingriper och fattar beslut om ett omedelbart omhändertagande (0-18 år, 2 LVU) eller den unge (0-20 år, 3 LVU). Detta regleras i 6-9 LVU. Omedelbart omhändertagande förutsätter att utredning har inletts. Placeringen ska alltid inledas utanför det egna hemmet. Ett omedelbart omhändertagande kan vara motiverat i riskfyllda situationer, t.ex. när misshandel, allvarlig vanvård eller sexuella övergrepp misstänks eller när ungdomar genom sitt eget beteende allvarligt skadar sin hälsa och utveckling. Ett annat skäl kan vara att en utredning befaras kunna omöjliggöras eller allvarligt försvåras, vilket ofta är fallet vid misshandel och sexualbrott som parallellt i tid ska utredas av polismyndighet. En tredje anledning till beslut om omedelbart omhändertagande kan vara risk för att barnet göms undan. Ett omedelbart omhändertagande enligt LVU får inte beslutas enbart för att möjliggöra läkarundersökning eller polishandräckning. Övriga förutsättningar måste vara uppfyllda (JO 1988/89 s 178). Beslutet kan versktällas omgående och då ska även ett placeingsbeslut fattas. Det finns ingen formell tidsgräns för hur länge verkställigheten kan dröja. Ett omedelbart omhändertagande kräver emellertid ett aktuellt vårdbehov, varför man ska vara försiktig med att verkställa ett omedelbart omhändertagande av äldre datum. Beslut om omhändertagande bör i första hand fattas av nämnden, men nämnden behöver inte sammankallas särskilt. Även nämndens ordförande eller annan ledamot som nämnden har förordnat har rätt att besluta om omedelbart omhändertagande, om nämndens beslut inte kan avvaktas. Sid 1

3 Dokumentationen i samband med omedelbart LVU sker i verksamhetssystemet med förslag på beslut samt ett beslut av nämnden eller dess ordförande. I de situationer som anges i 1 och 2 eller 1 och 3 LVU kan det ibland vara nödvändigt besluta om ett omedelbart omhändertagande av barnet/den unge i avvaktan på en utredning om hans eller hennes vårdbehov. Socialnämnden kan t.ex. få kännedom att ett barn utsätts för vanvård i hemmet och föräldrarna inte kan anträffas. Det är uppenbart att nämnden i ett sådant fall måste I vissa situationer är det nödvändigt att socialnämnden omedelbart ingriper och fattar beslut om ett omedelbart omhändertagande (0-18 år, 2 LVU) eller den unge (0-20 år, 3 LVU). Detta regleras i 6-9 LVU. Omedelbart omhändertagande förutsätter att utredning har inletts. Placeringen ska alltid inledas utanför det egna hemmet i minst ett dygn. Ett omedelbart omhändertagande kan vara motiverat i riskfyllda situationer, t.ex. när misshandel, allvarlig vanvård eller sexuella övergrepp misstänks eller när ungdomar genom sitt eget beteende allvarligt skadar sin hälsa och utveckling. Ett annat skäl kan vara att en utredning befaras kunna omöjliggöras eller allvarligt försvåras, vilket ofta är fallet vid misshandel och sexualbrott som parallellt i tid ska utredas av polismyndighet. En tredje anledning till beslut om omedelbart omhändertagande kan vara risk för att barnet göms undan. För att ett omedelbart omhändertagande ska få ske måste det vara sannolikt att barnet/den unge behöver beredas vård med stöd av LVU. Det måste också stå klart att rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för barnets/den unges hälsa eller utveckling, att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller att vidare åtgärder hindras. I de situationer som anges i 1 och 2 eller 1 och 3 LVU kan det ibland vara nödvändigt besluta om ett omedelbart omhändertagande av barnet/den unge i avvaktan på en utredning om hans eller hennes vårdbehov. Socialnämnden kan t.ex. få kännedom att ett barn utsätts för vanvård i hemmet och föräldrarna inte kan anträffas. Det är uppenbart att nämnden i ett sådant fall måste kunna ta hand om barnet i avvaktan på den fortsatta utredningen. På motsvarande sätt kan det finnas skäl att ta hand om en tonåring som anträffas under sådana omständigheter att omedelbar vård är nödvändig. Även här kan anledningen vara att den unge inte vill medverka till vården eller att förhållandena inte medger att vårdnadshavarens inställning till vården inhämtas. Grund för omhändertagande kan även vara att den unge genom brottslig verksamhet har visat sig vara i behov av socialtjänstens insatser. Ett omedelbart omhändertagande bör alltid övervägas när en ungdom under 18 år häktas. Även för ungdomar i åldersgruppen år kan ett omhändertagande ske som alternativ till häktning. Häktade ungdomar under 18 år kan omhändertas även om ungdomen ska vara kvar i häktet under häktningsperioden. Under häktningstiden planerar och förbereder sdn så att den unge kan placeras direkt efter frigivningen. Nämnden behöver tätt samarbete med åklagare och domstolar för att samordna sina insatser. Vid behov kan nämnden ta hjälp av polisen för att föra den unge direkt från häktet till den ordnade placeringen (43 LVU). Omedelbart omhändertagande kan även komma i fråga om det finns risk för att vårdnadshavaren eller den unge inte vill medverka till en utredning. Som exempel kan nämnas att föräldrarna avviker med barnet eller att de motsätter sig läkarundersökning som nämnden anser vara nödvändig eller att de på annat sätt hindrar eller försvårar utredningen. Nämnden kan med stöd av 43 LVU ta hjälp av polis för att genomföra läkarundersökning. Det kan också hända att socialnämnden efter verkställd utredning har kommit överens med vårdnadshavaren och den underårige om viss åtgärd men att den underårige ändrar sig. Är förhållandena då sådana att beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till den unges hälsa eller utveckling kan stadsdelsnämnden besluta om omhändertagande. Omedelbart omhändertagande kan även beslutas i det fall det Sid 2

4 finns risk för att verkställigheten av länsrättens beslut ska hindras t.ex. genom att föräldrarna befaras avvika med barnet. Ett beslut om omedelbart omhändertagande kan komma i fråga även av den som redan vårdas med stöd av LVU. Det möter således inget hinder att den som vårdas med stöd av 1 och 2 tas om hand omedelbart om det är sannolikt att vård behöver beredas honom med stöd av 1 och 3 LVU, t.ex. vid behov av placering i hem med särskild tillsyn enligt 12 LVU. Beslut om omedelbart omhändertagande fattas av socialnämnden. Om nämnden inte hinner sammankallas kan nämndens ordförande eller annan ledamot som nämnden har förordnat ha rätt att fatta beslutet (6 andra stycket LVU). Om ett skyddsbehov blir känt kvällar och nätter eller under helger ombesörjer socialjouren att nämndens ordförande kontaktas och beslut fattas. Kommunen underrättas nästföljande arbetsdag om vad som skett och om var barnet/familjen befinner sig. Handläggningsansvaret övertas därmed av respektive kommun. Ordförandebeslut anmäls på nämndens nästkommande sammanträde och ska underställas länsrätten inom en vecka från den dag beslutet fattades (7 LVU). Om underställning inte sker eller inte kommer in inom föreskriven tid till länsrätten, upphör beslutet att gälla. Kommunen kan begära polishandräckning för att verkställa beslut om omedelbart omhändertagande eller vård (43 LVU). Vid verkställande av beslut enligt LVU ska någon som kan vara till stöd för barnet vara med (jmf bestämmelserna om verkställighet i 21 kap. föräldrabalken.) Sedan nämnden ansökt om vård med stöd av LVU kan även rätten besluta om omedelbart omhändertagande. Beslutet om omhändertagande gäller omedelbart 2 Definitioner av begrepp Ansökan Bedömning Skyddsbedömning Ärende Utredning En ansökan är en begäran till ansvarig nämnd om stöd och hjälp, som inkommit skriftligt eller muntligt. Skriftligt innefattar både brev, mail, sms, etc. Muntlig ansökan kan inkomma såväl vid personligt kontakt eller telefonsamtal åtgärd i form av ett omdöme grundat på samlad information åtgärd i form av ett omdöme grundat på samlad information med fokus på om den enskilde är i behov av akuta åtgärder från nämnden för att beredas skydd Avgränsad fråga som handläggs av en nämnd och som det ska fattas beslut i. Inom socialtjänsten kan ett ärende aktualiseras genom ansökan om bistånd, begäran om LSS-insats, anmälan eller på annat sätt. En ansökan om bistånd eller en begäran om LSS-insats väcker alltid ett ärende som ska utredas och avgöras av nämnden. Varje ärende ska avslutas med ett slutligt beslut All den verksamhet som syftar till att göra det möjligt för nämnden att fatta beslut i ett ärende hos nämnden. Sid 3

5 3 Mål och syfte 3.1 Syfte Syftet med rutinen är att skapa rättssäker handläggning omhändertagande enligt LVU Mål Målet med rutinen är att mottaget av ett omhändertagande enligt LVU 6 skall ske på ett enhetligt vis i verksamheten och att den skall följa de lagrum som finns kring handläggning av ett omhändertagande enligt LVU 6. 4 Vem Rutinen gäller för samtlig personal inom enheten för samlad myndighetsutövning. 5 Hur Förutsättningar för omedelbart omhändertagande anges i 6 LVU Kontrollera så snart som möjligt vem/vilka som är vårdnadshavare för barnet/den unge i befolkningsregistret eller via Skatteverket. 5.1 Dokumentation Muntliga ordförandebeslut ska dokumenteras och undertecknas så snart som möjligt, i normalfallet senast nästa dag. Om verkställighet ska ske omgående, vilket är normalfallet, ska även ett placeringsbeslut fattas av ordföranden. Observera att beslutet om omedelbart omhändertagande enl 6 LVU är, så snart det registrerats, en offentlig handling. Det är därför mycket viktigt att man är restriktiv med vad som redovisas i detta beslut. Motiveringen till beslutet ska i stället redovisas i det PM som skickas till förvaltningsrätten i samband med underställan av beslutet samt i journalanteckning. 5.2 Underställan till förvaltningsrätten Underställning görs och skickas till förvaltningsrätten, tillsammans med kopia på dokument där beslut om omedelbart omhändertagande finns och ordförandebeslut. Underställning ska vara förvaltningsrätten tillhands senast inom en vecka, helst dock tidigare. Förvaltningsrätten utser, i samband med underställningen, på eget initiativ offentligt biträde för barnen och vårdnadshavarna. Finns särskilda önskemål eller synpunkter, från part eller socialtjänst, bör socialtjänsten anmäla behov av offentligt biträde med dessa noteringar. Ansvarig handläggare ansvarar för att ringa förvaltningsrätten för att ta reda på om handlingarna nått fram till rätten och registrerats. Sid 4

6 I det fall beslutet inte underställs förvaltningsrätten inom tid, upphävs det omedelbara omhändertagandet automatiskt. Till förvaltningsrätten ska skickas PM med motivering till beslut om omedelbart omhändertagande samt beslutet om omedelbart omhändertagande enligt 6 LVU och placeringsbeslut enl 11 LVU. I PM till förvaltningsrätten redovisas motiveringen till varför det kan antas att barnet/den unge behöver beredas vård enligt LVU samt varför rättens beslut inte kan avvaktas. Det är inte en ansökan om vård, utan ska endast motivera det omedelbara omhändertagandet. 5.3 Polishandräckning Vid eventuellt behov av polishandräckning kan en ifylld och underskriven handräckningsbegäran vara bra att ha tillhands under verkställigheten. Se gällande delegationsordning. Polisen kan inte vidta någon åtgärd förrän den formellt har denna begäran. 5.4 Information till vårdnadshavaren/na samt den unge/a Vårdnadshavaren/na samt den unge själv, om denne fyllt 15 år, ska så snart som möjligt få en kopia av placeringsbeslutet med hänvisning om hur beslutet kan överklagas. Eftersom beslut om omhändertagandet och placering som regel finns i samma dokument, bör noteras att det endast är placeringsbeslutet som kan överklagas. Beslutet om själva omhändertagandet prövas automatiskt i och med den obligatoriska underställningen i förvaltningsrätten. Om beslutet om omedelbart omhändertagande enligt 6 LVU upphävs av nämnden själv eller förvaltningsrätten, föreligger inte längre skäl att fortsatt ha barnet/den unge placerad. Partena ska omedelbart informeras om att beslutet om omedelbart omhändertagandet är upphävt och att barnet/den unge ska omedelbart tillbaka hem till föräldrarna om det inte föreligger ett samtycke till vård enl 4 kap. 1 SoL. 5.5 Information till socialnämnden Ansvarig handläggare ansvarar för att kopia på ordförandebeslut skickas till nämndsekreterare för att anmälas vid nästkommande sammanträde. 5.6 Registrering i verksamhetssystem Beslut om omedelbart omhändertagande samt placering ska snarast registreras i verksamhetssystemet. 5.7 Upphävande av beslut Om beslutet om omedelbart omhändertagande enligt 6 LVU upphävs av nämnden själv eller förvaltningsrätten, föreligger inte längre skäl att fortsatt ha barnet/den unge placerad. Partena ska omedelbart informeras om att beslutet om omedelbart omhändertagandet är upphävt och att barnet/den unge ska omedelbart tillbaka hem till föräldrarna om det inte föreligger ett samtycke till vård enl 4 kap. 1 SoL. Om sådant samtycke föreligger, ska detta framgå mycket tydligt i dokumentationen. Sid 5

7 Om man under de första dagarna efter det omedelbara omhändertagandet gör bedömning att kriterierna för vård inte längre föreligger, ska beslut om upphävande enligt 9 LVU fattas omgående, de berörda ska meddelas detta omgående. Delegation för beslut enligt 9 LVU om att vård enligt LVU upphör, har socialnämndens arbetsutskott alternativt socialnämndens ordförande, om sammanträde inte kan avvaktas. Så snart beslut fattats att upphäva det omedelbara omhändertagandet, ska förvaltningsrätten genast meddelas att skäl för LVU inte längre föreligger. Sid 6

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Allmänna råd Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj

Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj 2010 SocialCentrum vid Region Halland har ansvarat för framtagandet av handboken i nära samverkan

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Antagna av barn- och utbildningsnämnden den 20 december 2007, reviderade 22 april 2010 1. Bakgrund I rapporten Ordningsregler

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Ska vi ringa polisen?

Ska vi ringa polisen? Ska vi ringa polisen? Vad gäller när en elev begår en handling i skolan som kan uppfattas som brott? 1 Till läsaren Den här informationen hoppas vi ska vara till hjälp och stöd när skolans vardagsliv för

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Stöd för rättstillämpning och handläggning. Det innebär

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Överflyttning av vårdnaden till familjehem

Överflyttning av vårdnaden till familjehem UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete 30 h.p. Handledare: Anna Wärme Överflyttning av vårdnaden till familjehem Examensarbete HT 2007 Petra Andersin Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20 Handlingsplan för Stenbockskolan samt Åsbo skola vid misstanke om barn som far illa samt samverkansplan för Barn- och Elevhälsan, socialtjänsten och övrig hälso- och sjukvård Skriven av Sandra Brisenman

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Ett stöd i samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst kring anmälningsärende enligt 14 kap.1 Socialtjänstlagen. Definitionen utgår från barnet, skiljer

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

Sekretess inom hälso- och sjukvården

Sekretess inom hälso- och sjukvården Sekretess inom hälso- och sjukvården 2014-03-10 Sekretess inom hälso- och sjukvården innehåller viktiga sekretessregler och exempel på frågeställningar som är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården.

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer