Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp"

Transkript

1 Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Planen har arbetats fram av skolans Elevhälsa och antagits av rektor Inledning Missbruk av alkohol och narkotika leder till ohälsa och minskad förmåga att utföra sitt skolarbete. Det innebär också risker för eleven själv och omgivningen. Skolledningen är ansvarig för en god och säker arbetsmiljö. Skolan och internatet skall vara en drogfri miljö. Detta gäller även alla arrangemang som sker i skolans regi även utanför skolområdet som t ex studieresor. Avsteg från denna policy vid studieresor görs i samråd med rektor. I de fall där drogmissbruk konstaterats eller misstänks, skall skolan handla skyndsamt för att ge eleven möjlighet till stöd och behandling. Definitioner Med droger avses i detta dokument: * Alkohol * Narkotiska preparat, t ex hasch, amfetamin och ecstasy * Narkotikaklassade läkemedel som ej ordinerats av läkare * Dopingpreparat * Sniffning av lösningsmedel 1

2 Mål Förhindra missbruk av alkohol och narkotiska preparat. Metod Arbeta för att bygga upp självförtroende och stärka självkänsla bland elever för att våga stå emot och ta ansvar i drogsituationer. Detta görs bl a i kursen Livskraft. Att ta upp drogvanor vid de individuella hälsosamtal som Elevhälsan har med elever i årskurs 1. Vårdnadshavare till elever i årskurs 1 får information om planen på första föräldramötet på höstterminen. Eleverna i årskurs 1 får information om planen av Elevhälsan. Rektor ansvarar för att drogplanen diskuteras på personalmöte en gång per läsår. Drogplanen finns tillgänglig på skolans hemsida. Det är inte tillåtet att bära någon form av drogsymboler på skolan. 2

3 Rutiner vid konstaterat/misstanke om drogmissbruk Personal signalerar om elev Vid konstaterat/misstanke om drogmissbruk hos elev åligger det all personal att agera, vilket kan leda till en anmälan till socialtjänsten. Observera att det räcker med en misstanke för att agera! Det innebär att du som personal aldrig kan lova att inte säga något om du får kännedom om drogmissbruk. Klargör för eleven i tidigt skede att du måste gå vidare med sådana uppgifter till socialtjänsten. 1. Den som konstaterat/misstänker drogmissbruk kontaktar och rådgör med kurator och skolsköterska. 2. Rektor informeras och deltar i fortsatt handläggning. 3. Möte mellan elev, kurator och skolsköterska för att delge eleven oron/misstanken. 4. Elevens vårdnadshavare skall kontaktas om eleven är under 18 år. Eleven skall först ha haft möjlighet att själv prata med sin vårdnadshavare. För elever över 18 år tas kontakt om eleven tillåter. Föräldrar inbjuds. 5. Eventuell anmälan till socialtjänsten. Kan även göras om eleven fyllt 18 år. 6. Rektor ansvarar för att berörd personal informeras. 7. Elevvårdskonferens planeras och socialtjänsten inbjuds vid behov. 8. Med samtycke från vårdnadshavare och elev kan ett rehabiliteringsprogram upprättas mellan familj, socialtjänsten och skolan. Om elev finns inom behandling bör kurator och skolsköterska få kontinuerlig information om behandlingen via behandlingsenheten eller socialtjänsten. 9. Vid aktivt missbruk gäller särskild undervisning tills eleven kommit i behandling och är drogfri. 3

4 10. Om missbruk fortsätter trots erbjudna behandlingsalternativ avstängs eleven från undervisning enligt gymnasieförordningen. Rektor kontaktar Gymnasienämnden. Elev signalerar själv 1. Han/hon vänder sig till kurator och skolsköterska. 2. Det klargörs att om namn på den det gäller nämns så upphör sekretessen gentemot socialtjänsten och skolan måste agera. 3. Elevens vårdnadshavare kontaktas om eleven är under 18 år. 4. Rektor informeras och ansvarar för att berörd personal får information. 5. Följ punkt 7 10 under personal signalerar om elev. Elev signalerar om annan elev 1. Han/hon vänder sig personligen till kurator och skolsköterska. 2. Det klargörs att om namn på den det gäller nämns så upphör sekretessen gentemot socialtjänsten och skolan måste agera. 3. Följ punkt Åtgärder vid drogpåverkad elev 1. Vid akut drogpåverkad elev kontaktas omedelbart kurator och skolsköterska. 2. Kurator och skolsköterska informerar rektor som i samråd beslutar hur ärendet skall gå vidare. 3. Elevens vårdnadshavare kontaktas omedelbart. Se punkt 5 under personal signalerar om elev. 4

5 4. Skolan ansvarar för att eleven omhändertas på ett betryggande sätt. Polis tillkallas vid behov. 5. Följ punkt 6 10 under personal signalerar om elev. Åtgärder vid förekomst av droger på skolan. 1. Innehav och försäljning av narkotika är kriminell handling och skall omedelbart anmälas till polis av rektor. Även försäljning av alkohol är kriminell handling. 2. Är det elev som är inskriven på skolan gäller eventuell avstängning enligt gymnasieförordningen, anmälan till socialtjänsten och elevvårdkonferens. Drogtest görs på uppdrag av vårdnadshavare, elev och skriftligt från socialtjänsten. Ett drogtest utesluter inte anmälan till socialtjänsten. Myndig elev Om myndig elev misstänks för drogmissbruk kan inte vårdnadshavaren kontaktas utan elevens medgivande. Brottsligt enligt narkotikalagstiftningen Inneha, bruka eller på annat sätt hantera narkotika Överlåta narkotika eller skaffa i syfte att överlåta den Framställa narkotika Anskaffa, bearbeta, transportera och/eller förvara narkotika för annans räkning Bjuda ut narkotika till försäljning eller förmedla mellan säljare och köpare av narkotika Brottsligt enligt alkohollagstiftningen Tillverka spritdrycker utan tillstånd Tillverka vin, starköl, öl bortsett från tillverkning i hemmet för eget bruk Försäljning i detaljhandel av spritdrycker, vin och starköl till den som inte fyllt 20 år 5

6 Försäljning i detaljhandel av öl och servering av spritdrycker, vin och starköl till den som inte fyllt 18 år. Anskaffa eller överlämna som gåva/lån spritdrycker, vin eller starköl till den som inte fyllt 20 år. Anskaffa eller överlämna som gåva/lån öl till den som inte fyllt 18 år Socialtjänstlagen 14 kap 1 1 Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. Myndighet vars verksamhet berör barn och ungdomar samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och ungdom eller annan yrkesmässigt bedriven verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av skydd. Sekretesslagen 14 kap 2 och 3 2 Sekretess enligt 7 kap 1 och 4 första och tredje stycket hindrar inte att uppgift om enskild, som inte fyllt arton år eller som fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel eller närstående till denna lämnas från myndighet inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten till annan sådan myndighet, om det behövs för att den enskilde skall få nödvändig vård, behandling eller annat stöd ( Gäller endast skolsköterska) ) 3 Utöver vad som följer av 1 och 2 får sekretessbelagd uppgift lämnas till myndighet, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen skall skydda. ( Gäller övrig personal, ej skolsköterska ). 6

7 Gymnasieförordningen 6 kap Om en elev gjort sig skyldig till upprepade förseelser eller fortsatt olämpligt uppträdande eller en allvarligare förseelse skall rektor försöka utreda orsaken till beteendet. Vid behov skall skolläkare och annan företrädare för elevvården medverka vid utredningen.med anledning av vad som framkommit vid utredningen skall rektor försöka få eleven att bättra sig. Rektor får därvid tilldela eleven en skriftlig varning. I fråga om elever som inte fyllt 18 år och inte heller ingått äktenskap skall vårdnadshavarna snarast underrättas om åtgärd som avses i andra stycket. 23 Om syftet med åtgärder enligt 22 inte uppnås eller om elevens uppförande kan antas inverka skadligt på andra elever eller om det finns andra särskilda skäl, får eleven stängas av från undervisningen helt eller delvis under högst två veckor av terminen eller förvisas från kommunens eller landstingets gymnasieskola för en viss tid, dock högst tre terminer utöver den termin när beslutet meddelas. Om en elev står under åtal för en gärning, får han/hon förvisas på grund av den bara om han/hon erkänt denna eller om tingsrätten funnit utrett att han/hon begått gärningen ( SFS 1999:844 ). 24 Fråga om avstängning eller förvisning avgörs av styrelsen för utbildningen. Om det bedöms nödvändigt med hänsyn till risken för andra elever och skolans personal får rektor, i avvaktan på att styrelsen skall avgöra ett ärende om avstängning eller förvisning, besluta att med omedelbar verkan interimistiskt avstänga en elev. Ett beslut om interimistisk avstängning gäller till dess ärendet prövats av styrelsen, dock längst under två veckor. 25 Styrelsen för utbildningen skall se till att det i ett ärende om avstängning eller förvisning finns en utredning som allsidigt klarlägger om de omständigheter som är av betydelse för ärendets bedömning. Styrelsen skall se till att utredningen inleds omgående och genomförs så skyndsamt som möjligt. Eleven och, i fråga om en elev som inte fyllt 18 år och inte heller har ingått äktenskap, elevens vårdnadshavare skall få tillfälle att 7

8 muntligen yttra sig inför styrelsen för utbildningen. Innan beslut om avstängning eller förvisning fattas i fråga om en elev som inte har fyllt 18 år, skall styrelsen för utbildningen samråda med den kommunala nämnd som har hand om social frågor för eleven. Styrelsen för utbildningen får förordna ett beslut om avstängning eller förvisning som skall gälla med omedelbar verkan. 8

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Ett stöd i samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst kring anmälningsärende enligt 14 kap.1 Socialtjänstlagen. Definitionen utgår från barnet, skiljer

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20 Handlingsplan för Stenbockskolan samt Åsbo skola vid misstanke om barn som far illa samt samverkansplan för Barn- och Elevhälsan, socialtjänsten och övrig hälso- och sjukvård Skriven av Sandra Brisenman

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Ska vi ringa polisen?

Ska vi ringa polisen? Ska vi ringa polisen? Vad gäller när en elev begår en handling i skolan som kan uppfattas som brott? 1 Till läsaren Den här informationen hoppas vi ska vara till hjälp och stöd när skolans vardagsliv för

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Pliktverkets riktlinjer

Pliktverkets riktlinjer Pliktverkets riktlinjer Riktlinjer för Pliktverkets tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser om anmälan om missförhållanden 2004:1 Generaldirektören fastställer dessa riktlinjer till stöd för Pliktverkets

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Rutin för anmälan enligt 14:kap 1 Socialtjänstlagen till Socialnämnden ( Omsorgsnämnden -Avdelningen för individuell myndighetsutövning )

Rutin för anmälan enligt 14:kap 1 Socialtjänstlagen till Socialnämnden ( Omsorgsnämnden -Avdelningen för individuell myndighetsutövning ) Rutin för anmälan enligt 14:kap 1 Socialtjänstlagen till Socialnämnden ( Omsorgsnämnden -Avdelningen för individuell myndighetsutövning ) Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Trygghet och studiero

Trygghet och studiero Juridisk vägledning Reviderad december 2014 Mer om Trygghet och studiero Utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero Rektorn och lärarna

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Stöd för rättstillämpning och handläggning. Det innebär

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Antagna av barn- och utbildningsnämnden den 20 december 2007, reviderade 22 april 2010 1. Bakgrund I rapporten Ordningsregler

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-04-27 LS-LED10-285 101 Riktlinjer avseende åtgärder vid dataintrång Landstingsstyrelsens beslut 1. Riktlinjer avseende åtgärder vid dataintrång godkänns.

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Upprättad: Augusti 2014 Gäller till: Augusti 2015

Läs mer

Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj

Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj 2010 SocialCentrum vid Region Halland har ansvarat för framtagandet av handboken i nära samverkan

Läs mer

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Nya vårdnadsregler Från och med den 1 juli 2006 gäller nya regler rörande vårdnad, boende och umgänge. Meddelandebladet behandlar

Läs mer