HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE:"

Transkript

1 1 Härnösands gymnasium HANDLINGSPLAN MOT DROGER Upprättad februari 2009 i samverkan mellan skola, polis och socialtjänst. Revideras vartannat år eller vid behov. Skolan ansvarar för att initiera revideringen. Senaste revidering april MÅL: Vår skola är drogfri. Vi accepterar inte att någon på skolan befattar sig med narkotika eller vistas i skolans lokaler påverkade av alkohol, narkotika, narkotikaklassade läkemedel, sniffnings- eller dopningspreparat. SYFTE: Vår handlingsplan syftar till att förebygga, upptäcka och ingripa mot alla former av missbruk.

2 Sida 2 av 5 FÖREBYGGA I skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete ingår arbetet mot droganvändning och missbruk som en mycket viktig del. Med droger menar vi alkohol, narkotika narkotikaklassade läkemedel som ej är förskrivna av läkare, sniffnings- eller dopningspreparat. Skolans förebyggande arbete ska innehålla: en gemensam handlingsplan ett gott ledarskap med goda vuxna förebilder relationer präglade av ömsesidig respekt och med gemensamma positiva förväntningar på varandra tidiga insatser mot alla former av diskriminering och mobbning lärare som kan leda en klass och som kan hantera och förebygga problem en väl fungerande elevhälsoverksamhet som präglas av ett gott samarbete med den pedagogiska verksamheten skolsköterskornas hälsosamtal med eleverna i årskurs 1 ett gott samarbete mellan skola och föräldrar, socialtjänst och polis snabba åtgärder för att hantera elever med hög frånvaro från skolan fortbildning av personalen genomförande av studiedagar med drogförebyggande inriktning

3 Sida 3 av 5 UPPTÄCKA Att upptäcka missbruk så tidigt som möjligt ger goda förutsättningar att hindra en utveckling som kan leda till beroende. Det är också ett effektivt sätt att hindra nyrekrytering eftersom spridningen av droger sker från person till person. Detta gäller speciellt personer som nyligen haft en positiv upplevelse av en drog och vill dela med sig av den upplevelsen till sina kamrater. De viktigaste upptäckargrupperna är de som finns i ungdomarnas vardag, dvs andra ungdomar, föräldrar och skolans personal men även polis och socialtjänst. Tecken och varningssignaler som kan bero på missbruk Ogiltig frånvaro (skolk) och försämrade studieresultat Skolk är alltid en viktig signal på att något inte är bra. Det behöver inte innebära att man missbrukar för att man skolkar. Däremot är det omvänt så att om man missbrukar så börjar man skolka förr eller senare. I takt med att ett missbruk utvecklas kan både intresset och förutsättningarna för att sköta studierna försämras. Manipulativt beteende Missbruk skapar en tillvaro där lögner och manipulationer blir en del av vardagen. Man tvingas ljuga för att skydda missbruket. Psykisk påverkan som nedstämdhet, depression och aggressivitet Alla former av drogexperimenterande leder förr eller senare till en punkt när drogen framkallar motsatta effekter än de man söker. Risken ökar också för olycksfall och skador. Förändrad dygnsrytm Ett missbruk för ofta med sig sena kvällar och i förlängningen sover man på dagen och är uppe på nätterna. Nya kompisar och andra intressen Intressen förändras ofta i tonåren, ibland mycket snabbt. Men i ett sammanhang där även andra förändringar blir synliga kan ett plötsligt ointresse för favoritsysselsättningen bero på att missbruket trängt undan detta. Ekonomi Även om det inte är speciellt dyrt att missbruka i början, blir det snart ändå kostsamt. Stölder och kriminalitet När pengarna inte längre räcker till för att finansiera missbruket kommer kriminaliteten in i bilden. Allt från snatteri och småstölder till inbrott och rån.

4 Sida 4 av 5 INGRIPA Åtgärder vid misstanke om drogmissbruk Utifrån tidigare nämnda tecken och varningssignaler under avsnittet Upptäcka, rådgör med elevhälsan, kartlägg vad misstanken består av och diskutera eventuellt ärendet med Socialtjänsten, utan att ange elevens namn. Vid misstanke om drogmissbruk erbjuds eleven att lämna urinprov. För elev yngre än 18 år informeras vårdnadshavare som måste lämna sitt samtycke till provtagning, enligt 6 kap. Föräldrabalken. Om eleven nekar till provtagningen eller om provet är positivt anmäler skolan händelsen till socialtjänsten. Skriftlig anmälan görs av elevhälsopersonal eller annan lämplig person. Rektor är formellt ansvarig för anmälan/uppföljning och ska alltid hållas informerad. Åtgärder om elev är drogpåverkad i skolan Skolan ska avvisa eleven från skolan på ett säkert sätt. För elev yngre än 18 år kontaktas vårdnadshavare eller motsvarande. Vid behov tillkallas polis. Skriftlig anmälan görs till socialtjänsten och rektor kallar till elevhälsokonferens så snart som möjligt. Ett åtgärdsprogram görs och avtal upprättas mellan elev/föräldrar, skola och socialtjänst. Ansvar/uppföljning har rektor och socialtjänst tillsammans. En fungerande dialog mellan skola och socialtjänst är nödvändig för att på bästa sätt anpassa undervisningen för eleven. Åtgärder vid misstanke om försäljning av droger Skolledning och elevhälsoteam kontaktas. Rektor gör polisanmälan och ansvarar för att skriftlig anmälan till socialtjänsten görs. Om eleven är yngre än 18 år anmäls ärendet till socialtjänstens mottagningsgrupp och elever äldre än 18 år anmäls till vuxenenheten. Vårdnadshavare för omyndig elev underrättas. Åtgärder vid konstaterad försäljning av droger Polis och socialtjänst kontaktas. Elevhälsokonferens anordnas och gymnasieförordningens 6 kap. 22 (se avsnitt om lagstiftning) tillämpas.

5 Sida 5 av 5 LAGSTIFTNING Gymnasieförordningen (utdrag) 22 Om en elev gjort sig skyldig till upprepade förseelser eller fortsatt olämpligt uppträdande eller en allvarligare förseelse skall rektor försöka utreda orsaken till beteendet. Vid behov skall skolläkare och annan företrädare för elevvården medverka vid utredningen. Med ledning av vad som framkommit vid utredningen skall rektor försöka få eleven att bättra sig. Rektor får därvid tilldela eleven en skriftlig varning. I fråga om elever som inte fyllt 18 år och inte heller ingått äktenskap skall vårdnadshavarna snarast underrättas om åtgärd som avses i andra stycket. 23 Om syftet med åtgärder enligt 22 inte uppnås eller om elevens uppförande kan antas inverka skadligt på andra elever eller det finns andra särskilda skäl, får eleven stängas av från undervisningen helt eller delvis under högst två veckor av terminen eller förvisas från kommunens eller landstingets gymnasieskola för en viss tid, dock högst tre terminer utöver den termin när beslutet meddelas. Om en elev står under åtal för en gärning, får han förvisas på grund av den bara om han erkänt denna eller tingsrätten funnit utrett att han begått gärningen. Förordning (1999:844) 24 Fråga om avstängning eller förvisning avgörs av styrelsen för utbildningen. Om det bedöms nödvändigt med hänsyn till risken för andra elever och skolans personal får rektor, i avvaktan på att styrelsen skall avgöra ett ärende om avstängning eller förvisning, besluta att med omedelbar verkan interimistiskt avstänga en elev. Ett beslut om interimistisk avstängning gäller till dess ärendets prövats av styrelsen, dock längst under två veckor. 25 Styrelsen för utbildningen skall se till att det i ett ärende om avstängning eller förvisning finns en utredning som allsidigt klarlägger de omständigheter som är av betydelse för ärendets bedömning. Styrelsen skall se till att utredningen inleds omgående och genomförs så skyndsamt som möjligt. Eleven och, i fråga om en elev inte har fyllt 18 år och inte heller har ingått äktenskap, elevens vårdnadshavare skall få tillfälle att muntligen yttra sig inför styrelsen för utbildningen. Innan beslut om avstängning eller förvisning fattas i fråga om elev som inte fyllt 18 år, skall styrelsen för utbildningen samråda med den kommunala nämnd som har hand om sociala frågor för eleven. Styrelsen för utbildningen får förorda att beslut om avstängning eller förvisning skall gälla med omedelbar verkan. Socialtjänstlagen 14 kapitlet (utdrag) 1 Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sina verksamheter får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barns och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. För familjerådgivning gäller istället vad som sägs i tredje stycket. De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av barns behov av skydd. Enligt Narkotikastrafflagen är egen konsumtion av narkotika förbjudet och kan leda till 6 månaders fängelse. Enligt Arbetsmiljölagen har skolan skyldighet att förebygga psykisk och fysisk ohälsa och olycksfall och därmed även en skyldighet att verka för en drogfri skola. Enligt Skollagen skall skolan motverka drogmissbruk.

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Planen har arbetats fram av skolans Elevhälsa och antagits av rektor 131001 Inledning Missbruk av alkohol och narkotika leder till ohälsa

Läs mer

Ska vi ringa polisen?

Ska vi ringa polisen? Ska vi ringa polisen? Vad gäller när en elev begår en handling i skolan som kan uppfattas som brott? 1 Till läsaren Den här informationen hoppas vi ska vara till hjälp och stöd när skolans vardagsliv för

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20 Handlingsplan för Stenbockskolan samt Åsbo skola vid misstanke om barn som far illa samt samverkansplan för Barn- och Elevhälsan, socialtjänsten och övrig hälso- och sjukvård Skriven av Sandra Brisenman

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Ett stöd i samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst kring anmälningsärende enligt 14 kap.1 Socialtjänstlagen. Definitionen utgår från barnet, skiljer

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Stöd för rättstillämpning och handläggning. Det innebär

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Pliktverkets riktlinjer

Pliktverkets riktlinjer Pliktverkets riktlinjer Riktlinjer för Pliktverkets tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser om anmälan om missförhållanden 2004:1 Generaldirektören fastställer dessa riktlinjer till stöd för Pliktverkets

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Trygghet och studiero

Trygghet och studiero Juridisk vägledning Reviderad december 2014 Mer om Trygghet och studiero Utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero Rektorn och lärarna

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj

Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj 2010 SocialCentrum vid Region Halland har ansvarat för framtagandet av handboken i nära samverkan

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer