Samverkansrutiner. kring barn som utsatts för övergrepp eller misshandel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkansrutiner. kring barn som utsatts för övergrepp eller misshandel"

Transkript

1 Samverkansrutiner kring barn som utsatts för övergrepp eller misshandel Antagna i december 2003

2 Samverkansrutiner kring barn som utsatts för övergrepp eller misshandel. Antagna i december 2003 ISSN , meddelande 2003:32 Text: Perarne Petersson Omslagsbild: Eva Lindh Tryckt i 70 ex av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

3 Innehållsförteckning Allmän del 2 Grundprinciper 2 Anmälningsskyldighet 2 Anmälan till socialnämnden 3 Sekretessbestämmelser 4 Polisanmälan 4 Socialtjänstens ansvar 4 Handläggning av ärenden som gäller barnmisshandel och sexuella övergrepp 5 Definitioner 5 Åtgärder när anmälan kommer till socialnämnden och under handläggningen 5 Samråd 7 Förundersökning - utredning 8 Om åklagaren beslutar att inleda förundersökning 8 Socialnämndens uppgifter 8 Fortlöpande samråd 8 Stöd och behandling 9 Återkoppling 9 När barn förgriper sig på barn 9 Bilaga; checklista 9 LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN december 2003 Samverkansrutiner, övergrepp mot barn Sid. 1

4 Allmän del Följande riktlinjer för samverkan har tagits fram av Länssamrådsgruppen med representanter från socialtjänsten i Kronobergs län, Polismyndigheten, Åklagarkammaren i Växjö, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Växjö, Barn- och ungdomskliniken och Kvinnokliniken vid Växjö lasarett, länets vuxenpsykiatri, Kommunförbundet Kronoberg samt Länsstyrelsen. Riktlinjerna har därefter beslutats av Ledningsgruppen för Livsstil Kronoberg den 4 december Grundprinciper Följande grundprinciper, som utgår ifrån FN:s konvention om barnets rättigheter och socialtjänstlagen gäller vid handläggning av ärenden som rör misshandel av barn och sexuella övergrepp mot barn hos de myndigheter som uppräknas ovan. Barnet skall skyddas från övergrepp, från påtryckningar och repressalier skonas från att känna myndigheternas agerande som en bestraffning tillgodoses rättsskydd av ansvariga myndigheter Myndigheterna skall samordna sina åtgärder i inledningsskedet och fortlöpande så att respektive myndighet inte hindrar eller försvårar varandras utredningar medverka till att respektive myndighets utredning blir så snabb och skonsam som möjligt för alla i familjen bereda barnet och dess familj vård och behandling för fysiska och psykiska skador och följdverkningar. En gemensam uppgift är att stoppa fortsatta övergrepp och fortsatt misshandel. Anmälningsskyldighet Anmälningsskyldigheten regleras av 14 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453). Sid. 2 Samverkansrutiner, övergrepp mot barn LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN december 2003

5 Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till en underårigs skydd bör anmäla detta till nämnden. Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast till socialnämnden anmäla om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till en underårigs skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. För familjerådgivning gäller i stället vad som sägs i tredje stycket. De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av en underårigs behov av skydd. Genom lagändringar som trädde i kraft den 1 juli 2003 finns hänvisningar till socialtjänstlagens regler för anmälningsskyldighet i en rad av författningar som reglerar andra myndigheters verksamhet. Hänvisning till socialtjänstlagen finns i 5 lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, 27 lagen (1976:371) om behandling av häktade och anhållna m.fl., 2 f hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 3 polislagen (1984:387), 3 tandvårdslagen (1985:125), 1 kap. 2 a skollagen (1985:1100), 14 a lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning och 2 kap. 2 lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Anmälan till socialnämnden Varje fall av misstänkt misshandel och/eller övergrepp skall anmälas till socialnämnden. Även uppgifter som är svårbedömda eller obestyrkta skall anmälas. Om uppgifterna om övergrepp eller misshandel i ett första skede kommer till någon annan myndighet, t.ex. till polisen eller hälso- och sjukvården, skall uppgifterna överlämnas till socialnämnden. Det kan t.ex. gälla om en anhörig polisanmäler ett misstänkt övergrepp utan att först ha kontaktat socialtjänsten. Det är socialnämndens sak att undersöka vilken grund som kan finnas för uppgifterna i anmälan och att utreda barnets behov av insatser eller åtgärder. Efter en anmälan, även en anonym sådan, skall socialnämnden alltid bedöma och ta ställning till om en utredning enligt 11 kap. 1 socialtjänstlagen ska inledas. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN december 2003 Samverkansrutiner, övergrepp mot barn Sid. 3

6 Om polisanmälan sker, inleds som regel en förundersökning av polis- och åklagarmyndigheten. När det finns någon misstänkt för brottet, övertas alltid förundersökningen av åklagare. Sekretessbestämmelser För myndigheter gäller allmänt att sekretess inte hindrar att en uppgift lämnas ut om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten skall kunna fullgöra sin verksamhet. (1 kap 5 Sekretesslagen, 1980:100, SekrL) Sekretess hindrar inte heller att uppgift lämnas till annan myndighet om uppgiftsskyldigheten följer av lag eller förordning. (14 kap 1 SekrL) Anmälnings- och uppgiftsskyldigheten enligt 14 kap. 1 SoL upphäver alltså sekretessen. Av 14 kap 2 4:e och 5:e st. SekrL framgår vidare att hälso- och sjukvården och socialtjänsten trots den sekretess som följer av 7 kap 1 och 4 kan lämna uppgifter till polis och åklagare rörande misstanke om brott mot person som inte fyllt 18 år. (t.ex. misshandel, olaga hot, olaga frihetsberövande, olaga tvång, sexuella övergrepp) Av samma lagrum 7:e stycket framgår att sekretess enligt 7 kap. 1 och 4 inte hindrar att uppgift om enskild som inte fyllt 18 år eller närstående till denne lämnas från myndighet inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten till annan sådan myndighet, om det behövs för att den enskilde ska få nödvändig vård, behandling eller annat stöd. Polisanmälan Som framgår av ovanstående utgör inte sekretesslagen något hinder mot att myndighet gör polisanmälan vid misstanke om brott mot barn. Vid misstanke om misshandel/sexuella övergrepp bör det vara huvudregel att göra polisanmälan. Socialtjänstens ansvar Socialtjänsten har i dessa ärenden till skillnad från hälso- och sjukvården och polis- och åklagarmyndighet ansvar för hela familjen. Detta ansvar innebär en skyldighet att skyndsamt inleda utredning enligt 11 kap. 1 socialtjänstlagen. Vid genomförande av sådan utredning gäller reglerna i 11 kap. 2 socialtjänstlagen. Socialnämnden har, vilket följer av 2 kap. 2 socialtjänstlagen, det yttersta ansvaret för att barnet och dess familj erhåller stöd, vård och behandling. I 5 kap. 1 socialtjänstlagen betonas vidare socialnämndens ansvar när det gäller barn och ungdom och av 5 kap. 11 socialtjänstlagen framgår det ansvar socialnämnden har för stöd och hjälp till den som utsatts för brott och dennes anhöriga. Sid. 4 Samverkansrutiner, övergrepp mot barn LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN december 2003

7 Samverkan Av 5 kap. 1 a SoL framgår att socialtjänsten skall samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. Socialnämnden skall aktivt verka för att samverkan kommer till stånd. Av hälso- och sjukvårdslagen 2 f framgår att hälso- och sjukvården på socialnämndens initiativ skall samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. Motsvarande bestämmelse om samverkan med socialtjänsten och andra myndigheter och organisationer finns sedan tidigare i 3 polislagen. Handläggning av ärenden som gäller barnmisshandel och sexuella övergrepp Definitioner Med misshandel avses enligt 3 kap 5 Brottsbalken att tillfoga annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätta honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd. Genom en ändring av Brottsbalken den 1 juli 2003 faller även vållande till kroppsskada eller sjukdom som inte är grovt brott samt förtal, grovt förtal och vissa fall av förolämpning under allmänt åtal förutsatt att brottet riktats mot ett barn. Brottsbalkens definitioner av sexualbrott framgår av Brottsbalken 6 kapitel. Våldtäkt (1 ) respektive sexuellt tvång (2 ) gäller alla åldrar, sexuellt utnyttjande av underårig (4 ) och sexuellt ofredande (7 ) avser barn. Åtgärder när anmälan kommer till socialnämnden och under handläggningen Den handläggare vid socialnämnden som tagit emot anmälan/uppgifter ska omedelbart samråda med överordnad om anmälans innehåll och om handlingslinjer i ärendet. Socialtjänsten måste i detta skede: (Observera att vissa uppgifter kan behöva samplaneras inom samrådsgruppen! Se nedan.) LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN december 2003 Samverkansrutiner, övergrepp mot barn Sid. 5

8 ta ställning till om utredning enligt 11 kap. 1 socialtjänstlagen ska inledas. Detta ska normalt ske utan dröjsmål. I händelse att anmälan gäller sexuella övergrepp kan det finnas anledning att en kortare tid avvakta samrådsgruppens bedömning. Se nedan under Dröjsmål med polisens utredning. ta ställning till om den lokala samrådsgruppen skall sammankallas. Överväg särskilt om barnläkare behöver kallas eller informeras. Om det finns upparbetade kontakter i den lokala samrådsgruppen kan samråd också ske per telefon. Inför samrådsgruppens överläggningar skall alla uppgifter avidentifieras. ta ställning till om polisanmälan ska göras. Vid anmälan skall fullständiga person- och adressuppgifter liksom uppgift om barnets vårdnadshavare samt redovisning av uppgifter om det misstänkta brottet lämnas på en särskild bilaga. ta ställning till om hembesök behöver göras. Anmälans karaktär avgör om besöket ska meddelas i förväg eller inte. Vid besöket ska korrekt information lämnas om orsaken till besöket. Uppkomsten av eventuella skador ska diskuteras med föräldrarna. bedöma behovet av läkarundersökning. Om skador misstänks på barnet är det viktigt att barnet skyndsamt kan läkarundersökas. Detta bör ske på barnklinik. Samråd alltid med läkare på barnkliniken om lämplig tidpunkt för undersökning. Vid misstanke om sexuella övergrepp kan läkarundersökning ofta vänta till efter polisförhör. Muntlig begäran om läkarundersökning ska alltid kompletteras med en skriftlig begäran. Av denna ska framgå så mycket om bakgrunden till begäran, att läkaren får en så klar bild av situationen och om misstankarna att adekvat undersökning av barnet kan göras. Observera att läkarundersökning skall ske i samråd med den unge och med samtycke från vårdnadshavaren. Åklagaren kan vid misstanke om brott besluta om framställan till tingsrätten om särskild företrädare för barnet. Denne kan sedan besluta om läkarundersökning. Misstanke om barnmisshandel kan vara anledning till inläggning på barnkliniken. Om vårdnadshavarna motsätter sig inläggning kan det endast ske efter omhändertagande enligt LVU. Läkarens undersökning ska göras på sådant sätt att rättsintyg kan lämnas om polis eller åklagare senare kommer att begära detta. För socialtjänstens utredning är det av betydelse att läkarens utlåtande inte inskränks till att omfatta enbart beskrivning av skador och medicinska fynd. Det bör också innehålla uppgifter om de observationer som gjorts t.ex. om barnet varit inlagt och en bedömning av dessa. ta ställning till behovet av barnpsykiatrisk utredning. Speciellt när det gäller de mindre barnen är oftast en barnpsykiat- Sid. 6 Samverkansrutiner, övergrepp mot barn LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN december 2003

9 risk medverkan nödvändig för att klargöra vad barnet utsatts för och för att bedöma behovet av framtida insatser för barnet och familjen. Ett barnpsykiatriskt utlåtande bör ingå i den sociala utredningen. En sådan utredning kan också åberopas av åklagaren i samband med en eventuell rättegång, om barnet själv inte kan närvara. bedöma behov av begränsningar i umgängesrätten. Barn som lagts in på sjukhus eller placerats har rätt att få besök av sina föräldrar/vårdnadshavare. En förutsättning för att socialnämnden ska kunna begränsa umgänget mot vårdnadshavarens vilja är att barnet är omhändertaget med stöd av LVU. Beslut om begränsningar i umgänget fattas enligt 14 LVU. Samråd Socialnämnden ansvarar för att den lokala samrådsgruppen sammankallas. Samrådet är inte att betrakta som en polisanmälan. Uppgifter om berört barn och berörd familj ska vara avidentifierade såvida inte socialnämnden redan beslutat att göra polisanmälan. Initiativ till samråd bör tas när anmälan inkommit till socialnämnden. Det bör ske även om det är tveksamt om polisanmälan kommer att göras. Vid samrådet ska utredningsarbetet planläggas så att inblandade parter vet vem som gör vad och i vilken ordning. Vid samrådet bör följande närvara: handläggande socialsekreterare samt kontaktperson från berörd kommun, polis och åklagare, ansvarig kontaktperson från BUP. Överväg särskilt om representant från barn- och ungdomskliniken skall kallas eller informeras. Representant från anmälande myndighet kan också närvara. Det inledande samrådet bör ske genom personligt sammanträffande mellan de berörda men om det finns upparbetade kontakter i den lokala samrådsgruppen kan samråd ske per telefon. Alla inblandade myndigheter skall behandla en begäran om samråd med högsta prioritet! Det är viktigt att se även samråd som inte leder till polisanmälan som ett inslag i ett gemensamt lärande och ett sätt att upprätthålla de personliga kontakterna i den lokala samrådsgruppen. Samplanering och samordning Det finns en rad av åtgärder som de inblandade myndigheterna kan behöva samplanera och samordna för att inblandade barn skall skyddas och handläggningen vara snabb och så skonsam som möjligt för alla i berörd familj. Det kan gälla polisanmälan, förhör, läkarundersökning etc. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN december 2003 Samverkansrutiner, övergrepp mot barn Sid. 7

10 Checklista för samråd En checklista för samråd finns som bilaga till denna samverkansrutin. Förundersökning - utredning Om uppgifterna i anmälan är alltför vaga eller om händelsen är preskriberad kan åklagaren bedöma att det inte finns skäl att inleda förundersökning. Oavsett åklagarens beslut kvarstår socialnämndens utredningsskyldighet enligt 11 kap. 1 socialtjänstlagen. Om det under den fortsatta sociala utredningen kommer fram nya uppgifter som förstärker misstanken om misshandel eller övergrepp skall nytt samråd övervägas. Om åklagaren beslutar att inleda förundersökning Det är viktigt att socialtjänstens, polisens, åklagarens och sjukvårdens åtgärder samordnas så att myndigheterna inte hindrar eller försvårar varandras utredning. Det är dessutom nödvändigt att olika myndigheter samarbetar så att utredningen om barnet och familjen i övrigt blir så effektiv, snabb och skonsam som möjligt. Detta oavsett om misshandeln/ övergreppet har skett, fortlöpande sker eller det endast finns misstankar. Tingsrätten beslutar på ansökan från åklagaren om särskild företrädare för barnet. Lag (1999:997) om särskild företrädare för barn. Dröjsmål med polisens utredning Om det av någon anledning är omöjligt för polisen att direkt höra barn som varit utsatt för övergrepp, förhöra misstänkta etc. kan det finnas anledning för socialnämnden att under en kortare tid avvakta med att informera barnets vårdnadshavare om beslutet att inleda utredning enligt 11 kap. 1 SoL. Barnets skyddsbehov måste avgöra socialnämndens ställningstagande och det får aldrig bli fråga om mer än högst ett fåtal dagars uppskov med beslut att informera barnets vårdnadshavare. Socialnämndens uppgifter Det är socialnämndens ansvar att utifrån gällande lagstiftning bedöma hur man bäst garanterar barnets behov av skydd. Fortlöpande samråd Det kan i förväg vara svårt att förutse alla händelser och problem som kan uppstå i samband med en utredning om barnmisshandel/övergrepp. Det är därför viktigt att det skapas ett förtroendefullt samarbete mellan olika handläggare och myndigheter. Vidtagna åt- Sid. 8 Samverkansrutiner, övergrepp mot barn LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN december 2003

11 gärder kan behöva stämmas av och eventuella nya handlingsvägar samordnas. Uppkommer svårlösta problem under utredningens gång kan nytt sammanträffande mellan berörda myndigheter behövas. Stöd och behandling Alla inblandade familjemedlemmar befinner sig under utredningens gång i kris. Socialnämnden har ansvar för att alla - barnet, föräldrarna och eventuella syskon erbjuds stöd och hjälp. Barnpsykiatrin kan initialt medverka i utredningen av det misstänkta övergreppet och barnets situation. Barnpsykiatrin kan också utgöra en viktig resurs i den krisbearbetning som hela den inblandade familjen kan behöva hjälp med. I krisbearbetningen bör också vuxenpsykiatrins medverkan övervägas. Återkoppling Efter det att utredningar slutförts och beslut fattats är det angeläget att inblandade befattningshavare gör en utvärdering för att tillvarata positiva och negativa erfarenheter av handläggningen och samarbetet. Det är också önskvärt att alla inblandade, så långt sekretessen tillåter det, får kännedom om hur ärendet slutfördes. Socialtjänsten ansvarar för att sådan återkoppling kommer till stånd. När barn förgriper sig på barn Om det finns misstanke om att en person som är under 18 år begått eller begår sexualbrott mot någon bör detta polisanmälas. Det är socialnämndens ansvar att ta ställning och fatta beslut i frågan. Polisanmälan markerar med tydlighet för den unge att handlingen inte är accepterad utifrån samhälleligt, moraliskt och rättsligt perspektiv. Ett polisförhör kan vara värdefullt även när misstanken gäller en förövare som inte fyllt 15 år. Enligt bestämmelserna i 31 lag (1964:167) om unga lagöverträdare kan socialtjänsten begära att polisen förhör ungdomar som inte fyllt 15 år om det kan vara av betydelse för socialtjänstens utredning. Socialtjänsten bör inleda utredning enligt 11 kap. 1 socialtjänstlagen både beträffande förövaren och offret för att kartlägga eventuella behov av insatser. Bilaga; checklista LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN december 2003 Samverkansrutiner, övergrepp mot barn Sid. 9

12 Sid. 10 Samverkansrutiner, övergrepp mot barn LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN december 2003

13 Checklista vid samråd Datum. Ärende/Ansvarig 1 Beskrivning av ärendet./socialtjänsten 2 Eventuell polisanmälan./socialtjänsten 3 Eventuell placering av barnet utanför det egna hemmet./socialtjänsten 4 Eventuella insatser enligt LVU /socialtjänsten - omedelbart omhändertagande enligt 6 LVU - begränsning av umgänget enligt 14 LVU 5 Behov av särskild ställföreträdare för barnet./åklagare, tingsrätt 6 Behov av somatisk läkarundersökning, utfärdande av rättsintyg. /åklagare, polis, läkare 7 Behov av barnpsykiatrisk utredning/ BUP, åklagare, polis, socialtjänsten 8 Eventuella förhör med barnet./åklagare, polis 9 Eventuella förhör med föräldrarna. /åklagare, polis 10 Eventuella förhör med person som i inledningsskedet kan ha viktiga uppgifter att lämna. /åklagare, polis 11 Eventuella personella tvångsmedel mot misstänkt, såsom hämtning till förhör och anhållande. /åklagare, polis 12 Eventuell husrannsakan och teknisk undersökning. /åklagare, polis 13 Ny samrådsgrupp eller annan uppföljning. 14 Datum då vårdnadshavarna informeras om socialtjänstens utredning. Överenskommelse LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN november 2003 Bilaga samverkansrutin, CHECKLISTA

Förord. Perarne Petersson. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN augusti 2002 Samverkansrutiner, övergrepp mot barn Sid. 2. Samverkanssrutin slutvers 02.

Förord. Perarne Petersson. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN augusti 2002 Samverkansrutiner, övergrepp mot barn Sid. 2. Samverkanssrutin slutvers 02. Samverkansrutiner Kring barn som utsatts för övergrepp eller misshandel ISSN 1103-8209, meddelande 2002:20 Text: Perarne Petersson Tryckt i 100 ex av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport

Läs mer

Anpassa utredningar efter barnens behov

Anpassa utredningar efter barnens behov myndighetssamverkan då det finns misstanke om att barn utsatts för våld och/eller sexuella övergrepp Anpassa utredningar efter barnens behov En handbok för er som vill arbeta med Barnsamråd 1 Handboken

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR

HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR HEDERSRELATERAT VÅLD VÅLD I NÄRA RELATIONER SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR Mikael Thörn Socialkonsulent Länsstyrelsen Västra Götalands Län 031-60 52 08 mikael.thorn@o.lst.se SOCIALTJÄNSTENS ANSVAR 1 kap 2 SoL

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Ett stöd i samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst kring anmälningsärende enligt 14 kap.1 Socialtjänstlagen. Definitionen utgår från barnet, skiljer

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser

Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser 2009-03-18 Länsstyrelsen i Stockholms län Sociala enheten Box 22067 104 22 Stockholm Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser Projekt: Barncentrum nordost I samverkan mellan kommunerna Täby, Vallentuna,

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

Socialtjänsten inledde en utredning i anledning av anmälan.

Socialtjänsten inledde en utredning i anledning av anmälan. BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2011-05-30 Dnr 2133-2010 Sid 1 (6) Fråga om en socialnämnds skyldighet att göra en polisanmälan om misstänkt sexuellt övergrepp mot barn Bakgrund Den 16

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Kansliet. Susann Swärd

Kansliet. Susann Swärd 2017-08-10 Kansliet Susann Swärd Anmälningsplikten vid misstanke om att barn far illa ANMÄLAN AV MISSTANKE OM BARN SOM FAR ILLA... 2 1.1 SÅ HÄR GÖR DU EN ANMÄLAN... 3 1.2 MÖJLIGHET ATT STÄLLA FRÅGOR...

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA!

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn SVÅR A SE ANSVAR A HANDLA! Helena Hansson, lektor i socialt arbete Socialhögskolan, Lunds universitet samt Institutionen för hälsa, vård och samhälle

Läs mer

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

ATT TÄNKA PÅ. Länsgruppen för barnmisshandelsfrågor i Östergötlands län

ATT TÄNKA PÅ. Länsgruppen för barnmisshandelsfrågor i Östergötlands län Länsgruppen för barnmisshandelsfrågor i Östergötlands län ATT TÄNKA PÅ. Rutiner för handläggning av ärenden som rör barnmisshandel och sexuella övergrepp i Östergötlands län Flödesschema ÖSTGÖTAMODELLEN

Läs mer

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel.

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel. 2014-09-26 1 (5) Drogpolicy för SG/Broby På Sunne Gymnasieskola/Broby accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö.

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Den här skriften vänder sig till dig som är anställd inom verksamhet i Gävleborgs län vars arbete berör barn och ungdomar. En informationsskrift från Barnahus

Läs mer

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används:

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används: STYRDOKUMENT DATUM 2015-11-09 Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används: Barnavårdsutredning - den utredningsprocess som Socialtjänstlagen föreskriver ska

Läs mer

Rutiner för handläggning av ärenden som rör barnmisshandel och sexuella övergrepp

Rutiner för handläggning av ärenden som rör barnmisshandel och sexuella övergrepp 1 Se PM Barnmisshandel och sexuella övergrepp. (BILAGA PM) RUTINER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN SOM RÖR BARNMISSHANDEL OCH SEXUELLA ÖVERGREPP MOT BARN LÄNSGRUPPEN FÖR BARNMISSHANDELSFRÅGOR I ÖSTERGÖTLANDS

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn. En informationsskrift från Barnahus i Uppsala län

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn. En informationsskrift från Barnahus i Uppsala län Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn En informationsskrift från Barnahus i Uppsala län Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom

Läs mer

Barnahusmodellen En samordningsmodell för åländska myndigheter

Barnahusmodellen En samordningsmodell för åländska myndigheter Barnahusmodellen En samordningsmodell för åländska myndigheter Kommunens ungdomsenheten Tallbacken 3. Barnahuset 3.2 Samordningsmodell för myndigheterna vid misstanke om våld mot barn POLISEN KOMMUNENS

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken Drogpolicy fo r SG/So dra Viken INLEDNING På SG/Södra Viken accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö. Vi ska verka

Läs mer

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården 2015-09-15 1(7) Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård när det gäller personer

Läs mer

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, barn ... Beslutat av: Socialnämnden

Riktlinje. modell plan policy program. regel. rutin strategi taxa. för arbetet mot våld i nära relationer, barn ... Beslutat av: Socialnämnden modell plan policy program Riktlinje för arbetet mot våld i nära relationer, barn regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Socialnämnden Beslutandedatum: 2016-10-19 122 Ansvarig:

Läs mer

Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM

Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM Socialtjänstens uppgifter 3 kap. 1 SoL Till socialnämndens uppgifter hör att 1) göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2015:982 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Anmäl vid misstanke om barn far illa

Anmäl vid misstanke om barn far illa Anmäl vid misstanke om barn far illa Anmäl genast till socialnämnden i barnets hemkommun om vid: fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld vanvård eller försumlig behandling hedersrelaterat våld eller annat

Läs mer

ATT TÄNKA PÅ. Länsgruppen för barnmisshandelsfrågor i Östergötlands län

ATT TÄNKA PÅ. Länsgruppen för barnmisshandelsfrågor i Östergötlands län Länsgruppen för barnmisshandelsfrågor i Östergötlands län ATT TÄNKA PÅ. Rutiner för handläggning av ärenden som rör barnmisshandel och sexuella övergrepp i Östergötlands län Flödesschema ÖSTGÖTAMODELLEN

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

Riktlinjer - våld i nära relationer - barn

Riktlinjer - våld i nära relationer - barn Styrdokument 1 (8) 2016-10-28 Fastställd: Bildnings- och omsorgsnämnden 2016-11-15? Gäller för: Bildnings- och omsorgsnämnden Dokumentansvarig: Enhetschef IFO Reviderad: 16-11-15 Dnr : 68080? Riktlinjer

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Barn. som far illa. vägledning anmälningsförfarande

Information till legitimerade tandhygienister. Barn. som far illa. vägledning anmälningsförfarande SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Barn som far illa vägledning anmälningsförfarande TANDHYG Inledning Att arbeta inom tandvården innebär att man ibland träffar barn och ungdomar som

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

2 Ordningen för utfärdande av rättsintyg

2 Ordningen för utfärdande av rättsintyg 2 Ordningen för utfärdande av rättsintyg Den 1 januari 2006 infördes en ny ordning för utfärdande av rättsintyg. Syftet var att höja kvaliteten på rättsintygen. Grunden för den nya ordningen är lagen (2005:225)

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL

Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL 2013-06-10 Innehållsförteckning Om att anmäla till socialtjänsten... 3 Anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen... 3

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Denna tentamen innehåller 10 frågor. Maxpoäng är 30 och gränsen för godkänt går vid 24.

Denna tentamen innehåller 10 frågor. Maxpoäng är 30 och gränsen för godkänt går vid 24. KOD: Kurskod: PM1613 Kursnamn: Etik och juridik Provmoment: Juridik, Omtentamen Ansvarig lärare: Stefan Winblad Tentamensdatum: 16 januari, 2015 Tillåtna hjälpmedel: Inga Denna tentamen innehåller 10 frågor.

Läs mer

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2011-01-01 Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som använts: Barnavårdsutredning - den utredningsprocess som Socialtjänstlagen föreskriver

Läs mer

Allt missbruk kan behandlas.

Allt missbruk kan behandlas. 2014-08-01 1 (5) DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM Vision Allt missbruk kan behandlas. Att motverka och förhindra missbruk och ohälsa är viktigt. När individen inte längre har förmågan att ta ansvar

Läs mer

Meddelandeblad. Januari 2005

Meddelandeblad. Januari 2005 Meddelandeblad Mottagare: Kommunstyrelser, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, länsstyrelser, förvaltningsdomstolar, Utrikesdepartementet och Migrationsverket Januari 2005 Rättigheter inom socialtjänsten

Läs mer

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic De grundläggande bestämmelserna om myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens lagar Ett urval. Socialtjänstens lagar. Ett urval.

Hälso- och sjukvårdens lagar Ett urval. Socialtjänstens lagar. Ett urval. Övergripande lagstiftning Frivilliga målinriktade ramlagar - Hälso- och sjukvårdslagen, HSL -, SoL Förvaltningsrättslig översikt Hälso- och sjukvård Socialt arbete Offentlighet och sekretess Annika Staaf

Läs mer

Länsgruppen för barnmisshandelsfrågor September 2013 Östergötlands län ATT TÄNKA PÅ.

Länsgruppen för barnmisshandelsfrågor September 2013 Östergötlands län ATT TÄNKA PÅ. Länsgruppen för barnmisshandelsfrågor September 2013 Östergötlands län ATT TÄNKA PÅ. Rutiner för handläggning av ärenden som rör barnmisshandel och sexuella övergrepp i Östergötlands län Flödesschema ÖSTGÖTAMODELLEN

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

(5) DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM. Allt missbruk kan behandlas.

(5) DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM. Allt missbruk kan behandlas. 2016-08-01 1 (5) DROGPOLICY FÖR VOXNADALENS GYMNASIUM Vision Allt missbruk kan behandlas. Att motverka och förhindra missbruk och ohälsa är viktigt. När individen inte längre har förmågan att ta ansvar

Läs mer

Att anmäla till socialtjänsten

Att anmäla till socialtjänsten sida 1 2011-12-08 Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL sida 2 Innehållsförteckning Om att anmäla till socialtjänsten...3 Anmälningsskyldigheten enligt SoL 14 Kap

Läs mer

Barn som far illa. Steven Lucas. Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala

Barn som far illa. Steven Lucas. Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala Barn som far illa Steven Lucas Barnhälsovårdsöverläkare, med. dr. Akademiska barnsjukhuset Uppsala Vilka barn far illa? Barnmisshandel Sexuella övergrepp Psykiskt våld Barn som bevittnar våld i hemmet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Hur skyddar och hjälper vi barnet?

Hur skyddar och hjälper vi barnet? Hur skyddar och hjälper vi barnet? Handläggningsråd vid övergrepp mot barn Våren 2012 Jönköpings län Socialtjänst Barnsjukvård Barn- och ungdomspsykiatri Barnhälsovård Barntandvård Polis Åklagare i samverkan

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

AKTUELL LAGSTIFTNING. Baskurs Missbruks- och beroendefrågor den 26 november 2010

AKTUELL LAGSTIFTNING. Baskurs Missbruks- och beroendefrågor den 26 november 2010 AKTUELL LAGSTIFTNING Baskurs Missbruks- och beroendefrågor den 26 november 2010 Berörda lagar en översikt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) HSL Socialtjänstlagen (2001:453), SoL Lagen (1988:870) om

Läs mer

Handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk

Handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk Handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk För Alléskolan, Nästegårdsskolan, Lagmansgymnasiet och fritidsgårdarna Gäller fr.o.m. 2016-08-01 Antagen av bildningschef 2016-08-01 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Att anmäla oro för barn

Att anmäla oro för barn Att anmäla oro för barn Reviderad 2017-10-09 Alla som arbetar med barn har en avgörande roll i att uppmärksamma barn som kan behöva samhällets stöd eller skydd. Att göra en anmälan kan kännas svårt liksom

Läs mer

BARNET OCH RÄTTVISAN MÅLSÄGANDEBITRÄDE och SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN 2013-03-15

BARNET OCH RÄTTVISAN MÅLSÄGANDEBITRÄDE och SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN 2013-03-15 BARNET OCH RÄTTVISAN MÅLSÄGANDEBITRÄDE och SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN 2013-03-15 Advokat Lena Feuk Box 19102 10432 Stockholm lena@feuk.se 08-612 82 60 (vxl) 08-612 82 90 (fax) 1 När har barn en egen

Läs mer

DE LA GARDIEGYMNASIET. handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk. Antagen av Skolledning 20150901

DE LA GARDIEGYMNASIET. handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk. Antagen av Skolledning 20150901 DE LA GARDIEGYMNASIET handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk Antagen av Skolledning 20150901 handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk bland elever på dlg Kommunfullmäktige i Lidköping har beslutat

Läs mer

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT?

HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? HAR DU BLIVIT UTSATT FÖR SEXUALBROTT? Kan någon hjälpa mig? Hur lång tid tar en rättegång? När preskriberas brottet? Kan jag åtalas för förtal? Det här dokumentet är framtaget för att guida dig om du har

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter

Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Gemensamma kriterier! Innehållet i ett Barnahus i tio punkter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en

Läs mer

Rutin för anmälan enligt 14:kap 1 Socialtjänstlagen till Socialnämnden ( Omsorgsnämnden -Avdelningen för individuell myndighetsutövning )

Rutin för anmälan enligt 14:kap 1 Socialtjänstlagen till Socialnämnden ( Omsorgsnämnden -Avdelningen för individuell myndighetsutövning ) Rutin för anmälan enligt 14:kap 1 Socialtjänstlagen till Socialnämnden ( Omsorgsnämnden -Avdelningen för individuell myndighetsutövning ) Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter

Läs mer

Sunnersbergs församlings handlingsplan för beredskap vid misstanke om barn som far illa.

Sunnersbergs församlings handlingsplan för beredskap vid misstanke om barn som far illa. Sunnersbergs församlings handlingsplan för beredskap vid misstanke om barn som far illa. Handlingsplanen är antagen av: Kyrkoherde Monica Göransson Ort datum Innehåll Inledning...3 Vad gör jag när jag

Läs mer

LAG OCH REGELSTYRD. Vägledande principer 2013-04-15. Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag

LAG OCH REGELSTYRD. Vägledande principer 2013-04-15. Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag LAG OCH REGELSTYRD Socialtjänstlagen SoL Förvaltningslagen Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM Offentlighets och sekretesslagen Lagen om stöd

Läs mer

Samverkan och sekretess i barnskyddsärenden ett rättsligt perspektiv

Samverkan och sekretess i barnskyddsärenden ett rättsligt perspektiv barnskyddsärenden ett rättsligt perspektiv Föreläsning för grundläraroch socionomstudenter den 6 maj 2015 Lillemor Brantefors socionom/adjunkt Institutionen för sociala och psykologiska studier Några exempel

Läs mer

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20 Handlingsplan för Stenbockskolan samt Åsbo skola vid misstanke om barn som far illa samt samverkansplan för Barn- och Elevhälsan, socialtjänsten och övrig hälso- och sjukvård Skriven av Sandra Brisenman

Läs mer

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår?

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår? 2009-09-28 Dnr SON 97/2009-79 1 (5) Rutin för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap. 2 SoL (Lex Sarah) Inledning Som huvudman för socialtjänsten har Täby kommun, socialnämnden,

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Barn som anhöriga - pyramiden

Barn som anhöriga - pyramiden Barn som anhöriga - pyramiden Modell för utveckling av arbete runt barn som anhöriga inom hälso- och sjukvården www.lio.se Barn som anhöriga - pyramiden Barn som anhöriga-pyramiden är tänkt att vara ett

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Pliktverkets riktlinjer

Pliktverkets riktlinjer Pliktverkets riktlinjer Riktlinjer för Pliktverkets tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser om anmälan om missförhållanden 2004:1 Generaldirektören fastställer dessa riktlinjer till stöd för Pliktverkets

Läs mer

Det försummade barnet

Det försummade barnet Barn som far illa Barn som far illa Fysisk misshandel och försummelse Psykisk misshandel och försummelse Medicinsk försummelse Pedagogisk försummelse Non organic failure to thrive Sexuellt övergrepp Missbruk

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Barnahus i Jönköpings län

Barnahus i Jönköpings län Barnahus i Jönköpings län Start våren 2014 Syfte med Barnahus En fysiskt och psykiskt trygg miljö. Myndigheterna/de vuxna kommer till barnet istället för tvärtom. Myndigheter med gemensamt mål. Ett gott

Läs mer

Åtta sidor om sekretess. inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten

Åtta sidor om sekretess. inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten Åtta sidor om sekretess inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten 1 Offentlighet och sekretess Sekretesslagen Sekretesslagen (1980:100) och sekretessförordningen (1980:657) innehåller bestämmelser

Läs mer

Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM. Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö

Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM. Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö Socialtjänstlagen (SoL) 1 kap. Socialtjänstens mål 1 Samhällets socialtjänst skall på demokratins

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

7 Rättsintygets utformning och innehåll

7 Rättsintygets utformning och innehåll 7 Rättsintygets utformning och innehåll Administrativa uppgifter Vissa administrativa uppgifter skall alltid redovisas: datum och tidpunkt för undersökningen uppdragsgivande myndighet denna myndighets

Läs mer

Denna tentamen innehåller 10 frågor. Maxpoäng är 30 och gränsen för godkänt går vid 24.

Denna tentamen innehåller 10 frågor. Maxpoäng är 30 och gränsen för godkänt går vid 24. KOD: Kurskod: PM1613 Kursnamn: Etik och Juridik Provmoment: Juridik, Ordinarie tentamen Ansvarig lärare: Stefan Winblad Tentamensdatum: 2015-01-30 Tillåtna hjälpmedel: Inga Denna tentamen innehåller 10

Läs mer

Handlingsplan fö r samverkan DÅ BÅRN OCH UNGDOMÅR MISSTÅ NKS FÅRÅ ILLÅ VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Handlingsplan fö r samverkan DÅ BÅRN OCH UNGDOMÅR MISSTÅ NKS FÅRÅ ILLÅ VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handlingsplan fö r samverkan DÅ BÅRN OCH UNGDOMÅR MISSTÅ NKS FÅRÅ ILLÅ VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015/2016 1 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Samverkan... 4 Syfte... 4 Anmälan/ny formulering

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Rutiner för handläggning av ärenden som rör sexuella övergrepp på barn och barnmisshandel

Rutiner för handläggning av ärenden som rör sexuella övergrepp på barn och barnmisshandel Rutiner för handläggning av ärenden som rör sexuella övergrepp på barn och barnmisshandel www.t.lst.se Publ. nr 2006:46 Förord I Örebro län finns sedan 1984 en länsgrupp för frågor om sexuella övergrepp

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga If'\ 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-01-31 Dnr 10.1-45335/2013 1(2) Avdelning syd Elisabet Marklund elisabet.marklund@ivo.se Socialstyrelsen 106 30 Stockholm socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Yttrande

Läs mer

Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar. Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd

Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar. Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd Socialtjänstens möjligheter och begränsningar Lagar styr socialtjänstens

Läs mer

Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun

Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2017-05-30 Ansvarig för revidering: Säkerhetsstrateg Diarienummer: KS 17-209 Policy Program Plan >Riktlinje Regler

Läs mer

xe8&feature=related

xe8&feature=related LAG OCH REGELSTYRD Socialtjänstlagen SoL Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM LOB lag om omhändertagande av berusade personer LSU Lag om verkställighet

Läs mer

Utred de apatiska barnens situation - svar på remiss från kommunstyrelsen. Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Utred de apatiska barnens situation - svar på remiss från kommunstyrelsen. Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande. Planeringsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Gunilla Schedin Tfn: 508 09 015 Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-01-26 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Utred de apatiska barnens situation

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

SEKRETESS. Offentlighet och sekretess. Vilka verksamheter omfattas av sekretesslagstiftningen? Vilka är skyldiga att iaktta sekretess?

SEKRETESS. Offentlighet och sekretess. Vilka verksamheter omfattas av sekretesslagstiftningen? Vilka är skyldiga att iaktta sekretess? SEKRETESS Offentlighet och sekretess Offentlighetsprincipen innebär att varje medborgare ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar (tryckfrihetsförordningen). Undantagen från denna huvudregel har tillkommit

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer