Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn"

Transkript

1 Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

2 Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten eller kriminalvården omfattas du av anmälningsplikt. Anmälningsskyldighet gäller också dig som är verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. Barn är enligt FN:s barnkonvention varje människa under 18 år Detta innebär att du har en skyldighet att anmäla till socialnämnden om du misstänker att ett barn far illa och kan behöva skydd. Vill du veta mer se 14 kap. 1 SoL 3

3 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner oro över att ett barn far illa. Att göra en anmälan till socialtjänsten kan sätta igång många känslor hos den enskilde. Man kan exempelvis känna rädsla för att barnet ska tas från daghemmet, rädsla för att tappa kontrollen, rädsla för att det ska bli värre, rädsla för att bli hotad eller rädsla för att man helt enkelt gör fel. Vad som då är viktigt att komma ihåg är att lagstiftningen är barnets möjlighet till skydd. Alla vi som arbetar med barn har ålagts denna skyldighet för barnets bästa. Anmälnings skyldigheten är också ett personligt ansvar. Ibland är det så att oron har funnits en tid och det kan vara svårt att direkt sätta fingret på vad som känns fel. Ett bra sätt är att börja anteckna vad som händer runt och med barnet. Att anteckna vad barnet säger, tid och plats, vilka som har hört, vad barnet gjort osv. Detta kan komma att bli viktiga uppgifter i den utredning som kan följa hos både socialtjänsten och polisen. Såväl socialtjänst som Barnahus finns också tillgängliga för rådfrågning. Hur ska anmälan se ut? En anmälan till socialtjänsten bör vara skriftlig. Man kan föredra anmälan per telefon först. Är det akut bör man ringa innan den skriftliga anmälan lämnas. Dokumentationen är socialtjänsten grund för fortsatta bedömningar. Ska jag berätta för föräldrarna att jag gjort en anmälan? När det gäller vålds- och sexualbrott mot barn är det viktigaste att barnet skyddas för vidare övergrepp. I en sådan situation kan det vara direkt olämpligt att kontakta föräldrarna 4 5

4 när misstänkt finns i nära relation. Polis och socialtjänst kommer att ta alla nödvändiga kontakter med dem om utredning påbörjas. Vad händer efter att jag gjort anmälan? När socialtjänsten fått in en anmälan som rör misshandel, sexuella övergrepp eller annat missförhållande beslutar man efter en förhandsbedömning om att inleda utredning eller inte. Ibland kan det kännas frustrerande för den som gjort anmälan till socialtjänsten att inte få veta vad som händer efteråt. Detta beror på att socialtjänsten har en stark sekretess, en sekretess som inte kan brytas annat än av föräldrars medgivande. Vad man inom socialtjänsten kan göra är att berätta om man inlett utredning och även berätta generellt vad som är brukligt vid denna typ av anmälan. Socialtjänstens utredning Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Ansvaret för barn och ungdomar betonas ytterligare i Socialtjänstlagen. När anmälan har kommit till socialtjänsten med misstanke om att ett barn är utsatt för övergrepp måste socialtjänsten; göra en skyndsam värdering av misstanken och bedöma om utredning ska inledas bedöma och tillgodose barnets behov av skydd bedöma barnets och familjens behov av stöd och hjälp bedöma föräldrarnas omsorgsförmåga I detta läge tar socialtjänsten oftast också kontakt med Barnahuset för att samordna arbetet med andra myndigheter och ta ställning till om polisanmälan ska göras eller inte. 6 7

5 Barnahuset Skåne Nordväst Barnahuset ligger på Bredgatan 19 i Helsingborg. Barnahuset bygger på en tvärprofessionell samverkan mellan polismyndigheten, socialtjänsterna i nordvästra Skånes kommuner, åklagare, rättsmedicinska avdelningen, och Region Skåne genom sjukhuset och barnpsykiatrin. I ett gemensamt avtal har alla parter förbundit sig att verka för barnets bästa i en miljö anpassad för barn och ungdomar. Tisdagar mellan kl är fasta samrådstider för de ärenden som är anmälda till Barnahuset. Genom koordinatorerna kallas de som är berörda till samråd. Det är vanligtvis den socialsekreterare som ska handlägga ärendet, den polis och den åklagare som ska handlägga ärendet, personal från BUP och barnläkare. Finns det behov kan även daghemspersonal, kurator etc. vara med för att lämna ytterligare uppgifter. På Barnahuset arbetar två socionomer som koordinatorer på heltid. När socialtjänsten fått in anmälan där misstanke finns om att ett barn är utsatt för exempelvis våld i hemmet tas telefonkontakt med Barnahuset. Är ärendet akut behandlas det snarast. De allra flesta ärenden är oftast inte akuta och kommer då att tas upp i ett samråd nästkommande tisdag. I samband med samrådet bestäms om åklagaren ska begära att en särskild företrädare (se sidan 15) förordnas för barnet. Man försöker också under samrådet bestämma en tid för ett första förhör med barnet och målsättningen är att detta ska ske inom fjorton dagar. Socialtjänstens personal börjar förbereda vad som ska göras för både barnet och dess familj. 8 9

6 Personal från BUP kan redan i detta skede lämna synpunkter på vad som kan vara det bästa för just detta barn. När samrådet är över vet alla vilka som ska arbeta med just detta ärende och inom vilket tidsperspektiv detta ska ske. Polis och åklagare utredningsprocessen Polisen är den myndighet som ut reder om brott har begåtts mot barnet. Den utredning som sker kallas förundersökning. Åklagaren är förundersökningsledare och den som lämnar utredningsdirektiv till polisen. Polisens utredare, som består av både män och kvinnor, har särskild utbildning för att kunna utreda brott mot barn. Även åklagarna har särskild utbildning för just dessa brott. När det fattats beslut om förhör kommer barnet till Barnahuset för att träffa polisens barnutredare. Om en särskild företrädare har förordnats är det oftast den samt någon annan som står barnet nära (ex.vis dagis- eller skolpersonal) som kommer med barnet. Barnet får bekanta sig med miljön som påminner mer om ett vanligt hem än kontorsmiljö. När barnet sedan känner sig moget påbörjas förhöret i ett särskilt videorum. Även detta rum är möblerat utifrån ett mer barnvänligt perspektiv. I ett rum intill, ett medhörningsrum, finns åklagaren, socialsekreteraren, den särskilde företrädaren och ibland den misstänktes försvarsadvokat. I detta rum kan de följa förhöret. Har de frågor till barnet kan frågorna ställas via polisens utredare. De som är berörda får på detta sätt barnets berättelse på en och samma gång vilket innebär att barnet inte behöver upprepa berättelsen i onödan för någon. Ibland kan det behövas fler förhör och det är då alltid samma utredare från polisen som pratar med barnet

7 Läkarundersökning på Barnahuset eller vid regionens sjukhus Om barnet behöver läkarundersökas kallas en barnläkare eller rättsläkare till BARNAHUS och en undersökning görs och dokumenteras. Läkaren utfärdar på åklagarens begäran ett rättsintyg, vilket kan användas av åklagaren i bevisföringen. Om barnet behöver röntgas eller om en gynekologisk eller annan ingående undersökning behövs görs detta på något av regionens sjukhus. Socialtjänsten kan också vända sig till sjukhuset i samband med att ett barn omhändertagits jämlikt LVU och det finns tecken på att barnet utsatts för våld och/eller sexuella övergrepp. Förutom barnets berättelse kan förhör hållas med andra som kan tänkas lämna uppgifter om barnet. Andra som kanske har sett eller hört något som kan styrka barnets berättelse. Ibland har barn som varit utsatta för övergrepp symtom som varit påtagliga och som registrerats av daghems- eller skolpersonal. Ibland finns inga symtom alls, men barnet kan ha uttryckt sig på annat sätt som fått personal att ana att något är fel. Förutom förhör så gör polisen ibland husrannsakan hos den som är misstänkt för brott eller på annan plats som beslutats av åklagaren. Vid en husrannsakan söker polisen efter det som är relevant för det misstänkta brottet. Detta kan exempelvis vara foton, filmer, dagböcker, datorer, sexuella föremål eller annat som barnet kan ha berättat om och som kan sättas i samband med brottet. Det man finner tas i beslag och kan användas av åklagaren som bevismedel

8 De förhör som hålls med barn är av varierad längd. Ju yngre barn, desto kortare förhör. Ibland räcker det med ett förhör, ibland behövs flera för att barnet ska kunna berätta. Beroende på vad som framkommit under förhöret fattar åklagaren beslut avseende den som kan misstänkas för brottet. Åklagaren kan besluta om frihetsberövande vilket innebär att polisen griper den misstänkte och åklagaren anhåller honom eller henne. Blir det inte ett frihetsberövande hämtas eller kallas den misstänkte till förhör i polishuset. En advokat förordnas också för den som är misstänkt för brott. När polisen är klar med alla förhör, när eventuella tekniska undersökningar är klara sammanställs allt till ett förundersökningsprotokoll och detta delges den som är misstänkt för brott. Efter eventuella kompletteringar överlämnas protokollet till åklagaren som på detta material beslutar sig för att väcka åtal eller inte. Om åklagaren beslutar sig för att väcka åtal lämnas en stämningsansökan till Tingsrätten. Vissa delar i den kan sekretessbeläggas. I rättegången deltar samtliga parter som är kallade av åklagare eller den åtalades försvarsadvokat. Är barnet under 15 år används som regel det videoinspelade förhöret. Vill du veta mer Särskild företrädare för barnet När det finns anledning att anta att ett brott som kan leda till fängelse har begåtts mot ett barn ska en 14 15

9 särskild företrädare förordnas för barnet om en vårdnadshavare är misstänkt för brottet, eller det kan antas att en vårdnadshavare på grund av sitt förhållande till den som kan misstänkas för brottet inte kommer att ta tillvara barnets rätt. utan att barnets vårdnadshavare får kännedom om detta. Vårdnadshavare underrättas i samband med att polisen har förhört barnet. I praktiken kan det även vara så att det är den särskilde företrädaren, som utan föräldrars vetskap, är den som hämtar barnet till förhör på exempelvis daghem eller skola. En särskild företrädare är oftast en advokat eller biträdande jurist vid advokatbyrå och den särskilde företrädaren ska istället för vårdnadshavaren ta tillvara barnets rätt under förundersökningen och i efterföljande rättegång. Detta innebär bland annat att det är den särskilde företrädaren som lämnar sitt samtycke till att barnet ska till polis för förhör och om eventuell läkarundersökning ska genomföras. Den särskilde företrädaren kan utses av domstol på åklagares begäran Får barnen hjälp? Parallellt med polisens förundersökning löper socialtjänstens utredning. En av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att ge stöd och hjälp. Barnet kan få hjälp genom samtal under lång tid, likaså övriga i barnets familj. Barnets behov ska utredas och detta får ta högst fyra månader. Insatser kan sättas in när som helst under utredningen och det kan även beslutas vid utredningens slut. Om det inte är en situation där barnet har omhändertagits 16 17

10 är socialtjänsten beroende av vårdnadshavarnas egen vilja till den hjälp de blir erbjudna. Den typ av insatser som kan bli aktuella för barn som BARNAHUS möter i utredningsarbete är exempelvis familjesamtal, enskilda samtal, placering för kortare eller längre tid, frivilligt eller jämlikt LVU

11 Barnkonventionen FN: s konvention om barnets rättigheter består av 54 artiklar. Artikel 3 Barnets bästa ska alltid komma i första rummet. Artikel 35 Barnet har rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi. En lättläst version av Barnkonventionen finns på Artikel Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. När domstolar och myndigheter behandlar fall som rör barnet ska barnet höras och barnets intresse komma i första rummet. Barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska respekteras. Artikel 19 Barnet har rätt att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller andra vårdnadshavare. Information från Barnahuset För personal i nordvästra Skåne som arbetar med barn finns möjlighet att få ytterligare information från oss på Barnahuset. Vi kan delta vid utbildningar, personalmöten, informationsträffar etc. Kontakta Björn Jönsson eller Maria Hägg kontaktuppgifter finner du på sista sidan

12 I okunskap frodas övergreppen. I kunskapens ljus blir de till sist omöjliga. Urban Löfgren Göteborgs Stadsteater

13

Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj

Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj 2010 SocialCentrum vid Region Halland har ansvarat för framtagandet av handboken i nära samverkan

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20 Handlingsplan för Stenbockskolan samt Åsbo skola vid misstanke om barn som far illa samt samverkansplan för Barn- och Elevhälsan, socialtjänsten och övrig hälso- och sjukvård Skriven av Sandra Brisenman

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Sunnersbergs församlings handlingsplan för beredskap vid misstanke om barn som far illa.

Sunnersbergs församlings handlingsplan för beredskap vid misstanke om barn som far illa. Sunnersbergs församlings handlingsplan för beredskap vid misstanke om barn som far illa. Handlingsplanen är antagen av: Kyrkoherde Monica Göransson Ort datum Innehåll Inledning...3 Vad gör jag när jag

Läs mer

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Antagna av barn- och utbildningsnämnden den 20 december 2007, reviderade 22 april 2010 1. Bakgrund I rapporten Ordningsregler

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

Brott mot barn. Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden

Brott mot barn. Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden Brott mot barn Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden 2015 Rädda Barnen Författare: Maria Schillaci och Karin Blomgren Foto: Mostphotos AB Barnen på bilderna har ingen

Läs mer

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Stöd för rättstillämpning och handläggning. Det innebär

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Ett stöd i samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst kring anmälningsärende enligt 14 kap.1 Socialtjänstlagen. Definitionen utgår från barnet, skiljer

Läs mer

Ska vi ringa polisen?

Ska vi ringa polisen? Ska vi ringa polisen? Vad gäller när en elev begår en handling i skolan som kan uppfattas som brott? 1 Till läsaren Den här informationen hoppas vi ska vara till hjälp och stöd när skolans vardagsliv för

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Barn som anhöriga Sammanställning av stöd till barn som anhöriga februari 2014 1

Barn som anhöriga Sammanställning av stöd till barn som anhöriga februari 2014 1 Barn som anhöriga Sammanställning av stöd till barn som anhöriga februari 2014 1 Barndialogen i Jönköpings läns Landsting är ett forum för utvecklingsarbete i samverkan mellan Landstinget, kommunerna i

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Överflyttning av vårdnaden till familjehem

Överflyttning av vårdnaden till familjehem UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete 30 h.p. Handledare: Anna Wärme Överflyttning av vårdnaden till familjehem Examensarbete HT 2007 Petra Andersin Innehållsförteckning

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Vägledande stöd vid konsultation och anmälan vid misstanke om att barn far illa

Vägledande stöd vid konsultation och anmälan vid misstanke om att barn far illa Vägledande stöd vid konsultation och anmälan vid misstanke om att barn far illa Kompletterande praktiska anvisningar till Socialstyrelsens handbok: Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn Handbok för god man till ensamkommande barn Information och vägledning angående uppdraget som God man för ensamkommande barn 1 Innehållsförteckning 1. Välkommen till uppdraget som god man till ensamkommande

Läs mer

Vem ska tro på mig? *

Vem ska tro på mig? * Vem ska tro på mig? * * Citat från kvinnojouren Måna i Strängnäs Mäns våld mot kvinnor och annat våld i nära relationer Ett projekt för att utveckla Moderaternas politik mot mäns våld mot kvinnor och annat

Läs mer

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning 1 Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Jessica Pettersson Inom förskolan förekommer begreppet barn som far illa men vad innebär det? Syftet med denna studie var att

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer