Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16"

Transkript

1 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad händer om man som tjänsteman inte anmäler? s.7 Anmälan vid misstanke om sexuella övergrepp och våld s. 9 Stöd för personalen s. 9 Viktiga telefonnummer s. 10 2

3 Personal anställd inom verksamheter som berör barn och ungdomar omfattas av lagen om anmälningsplikt, socialtjänstlagen 14 kap. Förskolans handlingsplan Då barn misstänks fara illa skall användas när någon personal misstänker att ett barn far illa. Då är personal skyldig att agera enligt handlingsplanen och lagen. Denna skyldighet är personlig och kan inte överlåtas till någon annan, vid behov kan samråd ske med förskolechef. All personal är skyldig att personligen sätta sig in i innehållet i denna handlingsplan. Förskolechefen ansvarar för att handlingsplanen uppmärksammas i början av varje verksamhetsår. Ansvarig förskolelärare på varje avdelning ansvarar för att nyanställd eller vikarie informeras om och får ta del av handlingsplanen. Kontroll av att alla inom förskolans verksamhet har satt sig in i planen görs på planeringvecka i augusti varje år. Information till föräldrar om anmälningsplikt sker vid första föräldramötet varje verksamhetsår. Aktuell handlingsplan finns tillgänglig på Eudora Internationella Förskolas hemsida under rubrik Säkerhet i verksamheten/handlingsplan då barn misstänkts far illa. Finns även som en bilaga i förskolans Krisplan. I Socialstyrelsens handbok Anmäla oro för barn finns mer information om anmälningar, stöd för anmälare och mer om socialtjänstens arbete 3

4 Vad säger lagen om anmälningsplikt? Socialtjänstlag (2001:453) 14 kap. Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m. 1 Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa: 1. myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom (t.ex. Förskola och skola), 2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården, 3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och 4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd (Uppgiftsskyldigheten). Vad innebär detta i praktiken? Anmälningsplikt Anmälnings- och uppgiftsskyldigheten bryter sekretesslagen och är absolut. Det finns alltså inget rum för överväganden hos den anmälningsskyldige. Anmälningsplikten inträder redan vid misstanke om att barn far illa (lagen gäller barn och ungdom upp till 18 år). Misstanken kan vara baserad på andrahandsuppgifter. Obs! Anmälningsplikten kvarstår även under en pågående utredning hos socialtjänsten. Uppgiftsskyldigheten som anges i första paragrafen innebär att du som anställd är skyldig att lämna alla de uppgifter som kan vara av betydelse för socialtjänstens bedömning. 4

5 Vad skall anmälas? Det kan till exempel avse barn som i hemmet utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar, fysisk eller psykisk försummelse eller som har allvarliga relationsproblem i förhållande till sin familj. Vidare ingår barn och ungdomar som far illa på grund av sitt eget beteende exempelvis på grund av missbruk, kriminalitet och annat självdestruktivt beteende eller som utsätts för hot, våld eller andra övergrepp från jämnåriga. Obs! Psykisk ohälsa hos barn och unga, exempelvis depression, självskadebeteende eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning faller däremot utanför socialtjänstens kompetensområde, om det inte därtill finns en social problematik. Inte heller renodlade inlärningsproblem är ett ansvar för socialtjänsten. Är du osäker på vad du ska göra kan du ringa och konsultera socialtjänsten. Så länge du inte nämner barnets namn gör du ingen anmälan men i det ögonblick du talar om vem det gäller är socialtjänsten skyldig att ta det som en anmälan. Vem skall anmäla? Alla som arbetar inom verksamhet som berör barn och ungdom är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de i sitt arbete får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Skyldigheten omfattar all personal i verksamheten t.ex. förskolelärare, vaktmästare, administrativ personal, lokalvårdare, kökspersonal, fritidsledare m.fl. Vid en sådan anmälan kan du som anställd inte vara anonym och du kan inte delegera din anmälningsplikt. Det innebär att du inte kan lägga över anmälningsansvaret på Huvudman eller förskolechef. Det kan däremot vara lämpligt att dela på anmälningsansvaret, d.v.s. att fler skriver under anmälan. I de fall där fler har gjort iakttagelser och delar oron/misstanken kan anmälan göras tillsammans. Som privatperson, utanför tjänsten, gäller samma uppmaning som till allmänheten, d.v.s. att man bör anmäla misstankar om att barn far illa. Anmälan är en möjlighet att hjälpa utsatta barn och familjer. Den privatperson som tar kontakt med socialtjänsten utan att säga sitt namn har rätt att vara anonym. 5

6 Hur görs en anmälan? Anmälan skall ske skyndsamt. Anmälaren behöver inte sätta sig in i om socialtjänsten behöver ingripa till ett barns skydd utan kan utgå ifrån sina egna iakttagelser och sin egen bedömning om ett barn far illa eller misstänks fara illa. Anmälan görs till den kommun där barnet är skrivet. Anmälan kan ske muntligt vid en akut situation, per telefon eller vid personligt besök på socialtjänsten. Annars bör anmälan göras skriftligt. Muntlig anmälan dokumenteras hos socialtjänsten och anmälaren skall få bekräftelse på att anmälan tagits emot. Muntlig anmälan bör kompletteras med en skriftlig anmälan. Viktigt för anmälare att veta Uppgifter i en anmälan kan vara sådant som personalen själv iakttagit eller fått del av genom annan person, d.v.s. andrahandsuppgifter. Det är inte möjligt att lämna uppgifter anonymt till Socialtjänsten. Den ur förskolans personal som gjort observationer och uppmärksammat missförhållanden måste i alla lägen stå med i anmälan som uppgiftslämnare. Anmälan ska göras så fort personalen fått kännedom om något som kan innebära att socialtjänsten behöver ingripa. Det innebär att den som anmäler inte behöver vara säker på att barnet i fråga far illa, det räcker med en misstanke. Det är upp till Socialtjänsten att avgöra om misstanken är tillräckligt allvarlig och trovärdig för att inleda en utredning, det är inte skolans ansvar. Om du känner dig osäker på om du skall göra en anmälan eller inte, diskutera med din arbetsledare om hur ni ska gå tillväga. Enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:16) bör en anmälan vara skriftlig. Vid brådskande fall går det bra att göra en muntlig anmälan på telefon och därefter komplettera och bekräfta denna med en skriftlig anmälan. Anmälaren (krishanteringsgruppen bestående av huvudman, förskolechef och berörd personal) ska ta ny kontakt med Socialtjänsten om förhållandena för barnet fortsätter att vara dåliga efter anmälan eller om du uppfattar det som om ingenting händer. Det är även viktigt att 6

7 det ges fortlöpande information till Socialtjänsten om det som kan behöva tillföras utredningen. Den som gjort en anmälan är skyldig enligt lagen att informera Socialtjänsten när förhållandena har ändrats. Den som av någon orsak låter bli att följa sin anmälningsskyldighet begår tjänstefel. Enligt Brottsbalken 20 kap. 1 kan han/hon då dömas till böter eller fängelse. Förebyggande arbete Föräldrar och personal informeras vid början av varje läsår och vid behov om förskolans rutiner kring anmälningsplikt. Rutiner kring anmälningsplikt finns tillgängliga på Eudora Förskolas hemsida. Personalen skickas på utbildning genom Rädda Barnen (Kurs: Barn som far illa Vårt gemensamma ansvar ) för att ge en ökad kunskap om vad anmälningsplikten innebär och som bidrar till bättre beslut och bättre stöd för de barn som behöver hjälp. Förskolan kommer att samarbeta med Socialtjänsten genom att bjuda in en arbetsgrupp från Socialtjänsten på Södermalm för att informera personalen om hur Socialtjänsten jobbar och hur anmälningsplikten fungerar. Förskolan arbetar aktivt med att starta en krishanteringsgrupp som hanterar anmälningsärenden. Detta tror vi kommer att fungera som ett stort stöd för personalen och gör att de blir säkrare på hur de ska hantera svåra situationer. Varje avdelning på förskolan har möte en gång i veckan. Där diskuteras bland annat barn som behöver stöd. Att hantera svåra situationer är mycket lättare om man kontinuerligt för en diskussion om hur man ska agera i liknande situationer. Ledningsgruppen bestående av huvudman och förskolechef träffas en gång per månad för att diskutera enskilda barn som kan tänkas behöva stöd. På våra personalmöten finns utrymme i agendan för att diskutera barn som riskerar att fara illa. Där kan även förskollärare och övrig personal lyfta frågor. 7

8 Förskolan har planer på att starta ett speciellt forum där barn som kan behöva stöd diskuteras. Har någon närvarande uppmärksammat att ett barn verkar ha problem hemma, eller själv utmärker sig på förskolan på ett negativt sätt, diskuterar gruppen det iakttagna samt om och hur man ska gå vidare med saken. Likabehandlingsplanen och våra rutiner kring barn som far illa kommer att utvärderas årligen. Vad händer sedan? Personal inom berörd verksamhet är skyldig att anmäla misstanke, därefter är det socialtjänstens ansvar att handlägga anmälan. Socialtjänsten kan begära muntlig komplettering av en skriftlig anmälan. Socialtjänsten är en utredande myndighet och skall snarast träffa familjen och besluta om utredning skall inledas. Inleds utredning har socialtjänsten fyra månader på sig att slutföra utredningen och erbjuda eventuellt stöd till familjen. De flesta insatser hos socialtjänsten är frivilliga och beviljas enligt socialtjänstlagen. Det innebär att familjen har rätt att tacka nej till föreslagna insatser. Vid situationer där socialtjänsten bedömer att det kan vara aktuellt med tvångsåtgärder görs en ansökan till förvaltningsrätten som i sin tur fattar beslut om behov av tvång föreligger. Anmälaren har ingen rätt till insyn i utredningen och vad den resulterar i, om inte samtycke föreligger. Det är därför viktigt att alltid göra en ny anmälan vid ny eller fortsatt misstanke. Socialtjänsten har möjlighet att återkoppla till anmälaren om utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Socialtjänsten strävar efter att samverka med andra aktörer kring barnet, men det måste alltid finnas samtycke från vårdnadshavarna för att dessa aktörer ska få ta del av information kring utredningens innehåll. Vad händer om man som tjänsteman inte anmäler? En anställd som är anmälningsskyldig som låter bli att anmäla kan dömas till ansvar för tjänstefel enligt anmäler? 20 kap 1 Brottsbalken (1967:700). 8

9 Anmälan vid misstanke om sexuella övergrepp och våld Vid misstanke om att ett barn utsatts för sexuella övergrepp eller våld kan det leda till en brottsutredning. För att inte försvåra eventuella utredningar är det viktigt att verksamhetens personal i första hand kontaktar socialtjänsten som i sin tur avgör hur kontakten med vårdnadshavare ska ske. Ovanstående gäller oavsett om den som misstänks för gärningen är nära anhörig till barnet eller inte. Finns risk att barnet far illa i hemmet ska berörd socialtjänst kontaktas innan barnet kan gå hem. Detta för att socialtjänsten ska kunna genomföra en skyddsbedömning gällande barnet. Stöd för personal Det är viktigt att i samband med någon krissituation på förskolan beakta personalens behov av stöd. Vid större olyckor eller katastrofer kan det bli aktuellt att kontakta kommunens kristeam (se viktiga telefonnummer). 9

10 Viktiga telefonnummer: Telefonnummer till SOS alarm, sjukhus, vårdcentraler BUP, Polisen, Arbetsmiljöverket och Socialjouren SOS alarm 112 Astrid Lindgrens barnsjukhus Karolinska sjukhuset Södersjukhuset Nacka närsjukhus Sjukvårdupplysningen BUP journummer Polisen på Södermalm Polisen Kungsholmen Arbetsmiljöverket Församlingspräst (Hot och våld) Socialjouren o Telefon: , dygnet runt o E-post: o Besöksadress: Brännkyrkagatan 123 (Tunnelbana till station Zinkensdamm eller buss 4 till Ansgariegatan. Ingång från baksidan av Hornsgatan 124). Kruton Hedersrelaterat våld i hemmet (stöd- och rådgivningscenter & skyddat boende, erbjuder stöd och skyddat boende till unga vuxna som har utsatts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld, hot eller förtryck från familj/släkt eller annan nära anhörig). o Telefon: , dygnet runt) o E-post: 10

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20 Handlingsplan för Stenbockskolan samt Åsbo skola vid misstanke om barn som far illa samt samverkansplan för Barn- och Elevhälsan, socialtjänsten och övrig hälso- och sjukvård Skriven av Sandra Brisenman

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Stöd för rättstillämpning och handläggning. Det innebär

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Ett stöd i samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst kring anmälningsärende enligt 14 kap.1 Socialtjänstlagen. Definitionen utgår från barnet, skiljer

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Ska vi ringa polisen?

Ska vi ringa polisen? Ska vi ringa polisen? Vad gäller när en elev begår en handling i skolan som kan uppfattas som brott? 1 Till läsaren Den här informationen hoppas vi ska vara till hjälp och stöd när skolans vardagsliv för

Läs mer

Vägledande stöd vid konsultation och anmälan vid misstanke om att barn far illa

Vägledande stöd vid konsultation och anmälan vid misstanke om att barn far illa Vägledande stöd vid konsultation och anmälan vid misstanke om att barn far illa Kompletterande praktiska anvisningar till Socialstyrelsens handbok: Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj

Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj 2010 SocialCentrum vid Region Halland har ansvarat för framtagandet av handboken i nära samverkan

Läs mer

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Antagna av barn- och utbildningsnämnden den 20 december 2007, reviderade 22 april 2010 1. Bakgrund I rapporten Ordningsregler

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Sunnersbergs församlings handlingsplan för beredskap vid misstanke om barn som far illa.

Sunnersbergs församlings handlingsplan för beredskap vid misstanke om barn som far illa. Sunnersbergs församlings handlingsplan för beredskap vid misstanke om barn som far illa. Handlingsplanen är antagen av: Kyrkoherde Monica Göransson Ort datum Innehåll Inledning...3 Vad gör jag när jag

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning 1 Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Jessica Pettersson Inom förskolan förekommer begreppet barn som far illa men vad innebär det? Syftet med denna studie var att

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter STÖDMATERIAL Unga med skyddade personuppgifter Unga med skyddade personuppgifter Om du har fler frågor om unga med skyddade personuppgifter är du välkommen att kontakta Skolverket. I vissa fall kan vi

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer