Pliktverkets riktlinjer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pliktverkets riktlinjer"

Transkript

1 Pliktverkets riktlinjer Riktlinjer för Pliktverkets tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser om anmälan om missförhållanden 2004:1 Generaldirektören fastställer dessa riktlinjer till stöd för Pliktverkets tillämpning av bestämmelserna i 14 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), SoL, om missförhållanden som rör barn och ungdom. Riktlinjerna skall underlätta för Pliktverket att uppfylla den anmälningsskyldighet som både verket och verkets medarbetare har enligt lagen. Riktlinjerna skall tillämpas fr.o.m. den 1 juni Den generella anmälningsskyldigheten Av 14 kap. 1 första stycket socialtjänstlagen framgår att var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. Lagstiftaren har i denna regel gett samhällets alla medborgare, såväl anställda som privatpersoner, en rättighet att uppmärksamma barn som far illa. Regeln riktar sig till var och en och av den framgår att anmälan bör göras inte bara i de fall anmälaren känner till att ett barn i hemmet behandlas på ett sådant sätt att det är fara för hans eller hennes hälsa, utan även i de fall när anmälaren har grundad anledning att misstänka detta. Uppmaningen är inte inskränkt till fall där barnet far illa i hemmet utan gäller också när det är fara för barnets hälsa eller utveckling utanför hemmet. Det kan exempelvis gälla en ung människa som annat än tillfälligt vistas i en knarkarkvart eller annan missbrukarmiljö eller en ung människa som prostituerar sig eller uppträder på en sexklubb. Behov av att ingripa till ett barns skydd kan således finnas såväl på grund av hemmiljön som barnets eget beteende. Pliktverkets yrkesmässiga anmälningsskyldighet Av 14 kap. 1 andra stycket socialtjänstlagen framgår det att myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Det gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Dessa bestämmelser riktar sig till myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom, exempelvis Pliktverket. Det är inte bara myndigheten som sådan som har anmälningsskyldighet utan skyldigheten gäller även

2 Pliktverkets riktlinjer 2004:1 Sida 2 myndighetens alla anställda. Anmälningsskyldigheten gäller uppgifter som en befattningshavare har fått reda på i sin verksamhet hos myndigheten. Uppgifter som denne fått som privatperson är han eller hon inte skyldig att anmäla, men bör göra det enligt den generella anmälningsskyldigheten. Uppgifter som Pliktverkets anställda får reda på i sin verksamhet Pliktverkets anställda är alltså skyldiga att anmäla missförhållanden som de får reda på i kontakten med de totalförsvarspliktiga som är under 18 år. Det kan exempelvis gälla att den totalförsvarspliktige blir eller misstänks vara misshandlad, sexuellt utnyttjad eller att han missbrukar alkohol eller droger. I en sådan situation skall Pliktverket och dess anställda inte laborera med överväganden om den totalförsvarspliktige verkligen blir misshandlad eller far illa på något sätt. Finns det konkreta misstankar om att den totalförsvarspliktige far illa skall anmälan till socialnämnden göras. Pliktverket och dess anställda skall inte heller leta efter missförhållanden. Hur socialnämnden kommer att agera är en fråga för den myndigheten, men Pliktverket och dess anställda skall känna till vad en anmälan kan leda till. Pliktverkets anmälningsskyldighet gäller totalförsvarspliktiga män Pliktverkets anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen gäller bara män eftersom kvinnor måste vara 18 år för att få antagningsprövas enligt Lag (1994: 1810) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning. Totalförsvarspliktig under 18 år Med barn avses enligt 1 kap. 2 SoL varje människa som är under 18 år. De totalförsvarspliktiga kallas till mönstring tidigast under det kalenderår de fyller 18 år, vilket innebär att vissa av dem är under 18 år när de inställer sig till mönstring. Beträffande dessa har Pliktverket och dess anställda anmälningsskyldighet om vi får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa. Pliktverket skall se till barnets bästa I 1 kap. 2 SoL stadgas att när åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Pliktverket och dess anställda skall alltid arbeta utifrån perspektivet att barnets bästa skall komma i främsta rummet. Vad skall anmälas? Anmälningsskyldigheten gäller uppgifter som en befattningshavare har fått reda på i sin verksamhet hos myndigheten. Pliktverkets anställda är alltså

3 Pliktverkets riktlinjer 2004:1 Sida 3 skyldiga att anmäla ett missförhållande som de får reda på i kontakten med de totalförsvarspliktiga som är under 18 år. Uppgifter som en anställd fått som privatperson är han eller hon inte skyldig att anmäla, men bör göra det enligt den generella anmälningsskyldigheten. En anmälan kan inte återtas Den myndighet eller den person som har gjort en anmälan kan inte återta den. Den som har gjort en anmälan är däremot skyldig att informera socialnämnden när förhållandena har ändrats. Detsamma gäller för uppgifter som senare visar sig vara felaktiga. Vad händer om man inte anmäler missförhållanden? Statligt eller kommunalt anställda som åsidosätter den yrkesmässiga anmälningsskyldigheten kan bli föremål för disciplinansvar. Ansvar för tjänstefel kan bli aktuellt och Pliktverket som myndighet kan också anmälas till justitieombudsmannen, JO. Två typer av missförhållanden Ett missförhållande är ett förhållande som innebär att ett barn lever under omständigheter där barnets fysiska och psykiska hälsa är i fara. Missförhållanden kan vara av två typer 1. missförhållanden som barnet utsätts för i hemmet eller i skolan 2. missförhållanden som barnet utsätter sig själv för Exempel på missförhållanden Exempel på missförhållanden i hemmet eller skolan misshandel sexuellt utnyttjande eller övergrepp brister i omsorg intensiv mobbning i skolan självmordstankar och självdestruktivt beteende Exempel på missförhållanden som barnet själv utsätter sig för missbruk av alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel, beroendeframkallande medel, dopningsmedel brottslig verksamhet eller tecken till en ogynnsam utveckling Tystnadsplikten får brytas Sekretesslagen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet. Bestämmelserna avser förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen eller genom att allmän handling lämnas ut eller det sker på annat sätt (sekretess), 1 kap. 1 sekretesslagen (1980:100). I 14 kap. 1 sekretesslagen står det att sekretess inte hindrar att uppgift lämnas till annan myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller

4 Pliktverkets riktlinjer 2004:1 Sida 4 förordning. Pliktverket och verkets anställda har anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen och därmed får tystnadsplikten brytas i samband med en anmälan om missförhållande till socialnämnden. Information om Pliktverkets anmälningsskyldighet till den totalförsvarspliktige Någon skyldighet att informera den totalförsvarspliktige om Pliktverkets anmälningsskyldighet finns inte i socialtjänstlagen. Avser Pliktverket eller den anställde att anmäla ett missförhållande skall dock den enskilde, om möjligt, underrättas om att en sådan anmälan till socialnämnden kommer att göras eller har gjorts. Eftersom majoriteten av de mönstrande är 18 år är de inte berörda av anmälningsskyldigheten. Att informera alla mönstrande om en skyldighet som inte berör majoriteten kan skapa osäkerhet och oro bland de mönstrande. Anmälan till socialnämnden Anmälan skall göras till socialnämnden i den kommun där den totalförsvarspliktige bor. I 5 kap. 1-3 socialtjänstlagen stadgas socialnämndens ansvar för frågor som rör barn och unga. Nämnden skall bland annat verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden. Nämnden skall särskilt följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat tecken till en ogynnsam utveckling. Anmälan skall vara skriftlig Socialtjänstlagen innehåller inga formkrav, men JO har i ett beslut (dnr ) fastställt att en anmälan till socialnämnden bör vara skriftlig. JO anser att kravet på skriftlighet är motiverat med hänsyn till de ingripande åtgärder av socialnämnden som en anmälan kan leda till. Uppgiftsskyldighet Enligt 14 kap. 1 fjärde stycket socialtjänstlagen är myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i detta lagrum skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barn behov av skydd. Uppgiftsskyldigheten gäller alla som har anmälningsskyldighet. Men skyldigheten att lämna ut uppgifter gäller bara sådant som har betydelse för den aktuella situationen. Detta innebär att Pliktverket inte behöver lämna ut andra uppgifter som myndigheten har om den totalförsvarspliktige. Det är den myndighet som lämnar ut uppgifterna, Pliktverket, som skall pröva omfattningen av uppgiftsskyldigheten. Uppgifter i en anmälan En anmälan skall innehålla för- och efternamn, personnummer, hemadress, telefonnummer, skolans namn samt uppgifter om de aktuella

5 Pliktverkets riktlinjer 2004:1 Sida 5 missförhållandena. Anmälan skall undertecknas av den person som har tagit emot uppgifterna från den totalförsvarspliktige. Om socialnämnden behöver ytterligare uppgifter får den begära det från Pliktverket. Pliktverket är då skyldig att lämna ut alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredningen av den totalförsvarspliktiges behov av skydd. Om en myndighet begär att få uppgifter från annan myndighet och helt eller delvis vägras detta, kan den överklaga beslutet enligt bestämmelserna i sekretesslagen. Checklista vid anmälan till socialnämnden När en läkare eller sjuksköterska vid en fysisk undersökning av den totalförsvarspliktige upptäcker exempelvis blåmärken eller andra skador på kroppen som kan hänföras till misshandel eller att det finns många stickhål, skall han eller hon agera enligt nedanstående punkter. Samma sak gäller för psykologen som vid samtal med den totalförsvarspliktige får kännedom om missförhållanden som kan leda till en anmälan. 1. Informera den funktionsansvarige läkaren/psykologen på ditt regionkontor. 2. Fyll tydligt i (texta) och underteckna den förtryckta anmälningsblanketten. 3. Beskriv omständigheterna kring anmälan i ett Worddokument. 4. Notera för hand namn och personnummer på det utskrivna dokumentet. 5. Häfta ihop dokumentet med blanketten och skicka handlingen till socialnämnden i den kommun där den totalförsvarspliktige bor. 6. Gör en journalanteckning i PLIS om att en anmälan till socialnämnden har gjorts, men skriv ingenting om anmälans innehåll. 7. Skicka en kopia på anmälan till chefsläkaren/verksamhetschefen. 8. Radera Worddokumentet i din dator. 9. Arkivera anmälan på regionkontoret. Anmälningsblanketten finns i pappersform och skall hanteras som journalhandling. Huvudregeln är enligt 15 kap. 1 sekretesslagen att när allmän handling har kommit in till eller upprättats hos myndighet skall handlingen registreras utan dröjsmål, om det inte är uppenbart att den är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet. I sekretessförordningen 5 undantas Pliktverket från registreringsskyldighet gällande patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga. Detta innebär att anmälan inte behöver registreras i PLIS. Socialnämndens utredning Enligt 11 kap. 1 socialtjänstlagen skall socialnämnden utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Socialnämnden skall bedriva utredningen så att ingen i onödan

6 Pliktverkets riktlinjer 2004:1 Sida 6 utsätts för skada eller olägenhet. Utredningen skall inte vara mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna i ärendet. Socialnämnden skall slutföra en utredning inom fyra månader. Möjlighet för den anställde att få stöd Den anställde inom Pliktverket kan många gånger befinna sig i en besvärlig anmälningssituation. Han eller hon kan känna oro för den totalförsvarspliktige och samtidigt vara orolig för att ställa till det för honom och hans familj. I en sådan situation behöver den anställde stöd av sin arbetsledning. Enligt Socialstyrelsen är det viktigt att arbetsledningen utarbetar rutiner för det stöd som den anmälningsskyldige kan behöva när han eller hon överväger eller har gjort en anmälan. Den anmälningsskyldige kan vända sig till chefsläkaren respektive chefspsykologen för att få stöd i en anmälningssituation. Men det är den som känner till omständigheterna som alltid har ett personligt ansvar för att anmälan görs. Det är också den som har träffat den totalförsvarspliktige som har de bästa kunskaperna om honom och därmed också bäst kan bedöma hans situation. Det går aldrig att frånsäga sig sitt ansvar med hänvisning till att det var någon annan som skulle göra anmälan. BJÖRN KÖRLOF Helena Rozi

7 Anmälan enligt 14 kap. 1 socialtjänstlagen Datum Personuppgifter För- och efternamn Personnummer Bostadsadress Postnummer och ort Telefon bostaden, även riktnummer Mobilnummer E-postadress Skola Skolans namn och adress Årskurs Uppgiftslämnare För- och efternamn Befattning Enhet Telefon arbetstid, även riktnummer Mobilnummer E-postadress Namnteckning Namnförtydligande Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Karolinen, Karlstad Våxnäsgatan

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Stöd för rättstillämpning och handläggning. Det innebär

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Ska vi ringa polisen?

Ska vi ringa polisen? Ska vi ringa polisen? Vad gäller när en elev begår en handling i skolan som kan uppfattas som brott? 1 Till läsaren Den här informationen hoppas vi ska vara till hjälp och stöd när skolans vardagsliv för

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Rutin för anmälan enligt 14:kap 1 Socialtjänstlagen till Socialnämnden ( Omsorgsnämnden -Avdelningen för individuell myndighetsutövning )

Rutin för anmälan enligt 14:kap 1 Socialtjänstlagen till Socialnämnden ( Omsorgsnämnden -Avdelningen för individuell myndighetsutövning ) Rutin för anmälan enligt 14:kap 1 Socialtjänstlagen till Socialnämnden ( Omsorgsnämnden -Avdelningen för individuell myndighetsutövning ) Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter

Läs mer

Meddelandeblad. Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård. Mottagare: Nr. 7/2010 September 2010

Meddelandeblad. Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård. Mottagare: Nr. 7/2010 September 2010 Meddelandeblad Mottagare: Vårdgivare Verksamhetschefer Hälso- och sjukvårdspersonal Nr. 7/2010 September 2010 Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård Barnets rättsliga ställning inom hälso- och

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Ett stöd i samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst kring anmälningsärende enligt 14 kap.1 Socialtjänstlagen. Definitionen utgår från barnet, skiljer

Läs mer

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20 Handlingsplan för Stenbockskolan samt Åsbo skola vid misstanke om barn som far illa samt samverkansplan för Barn- och Elevhälsan, socialtjänsten och övrig hälso- och sjukvård Skriven av Sandra Brisenman

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Sekretess inom hälso- och sjukvården

Sekretess inom hälso- och sjukvården Sekretess inom hälso- och sjukvården 2014-03-10 Sekretess inom hälso- och sjukvården innehåller viktiga sekretessregler och exempel på frågeställningar som är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården.

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Antagna av barn- och utbildningsnämnden den 20 december 2007, reviderade 22 april 2010 1. Bakgrund I rapporten Ordningsregler

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Allmänna råd Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Nya vårdnadsregler Från och med den 1 juli 2006 gäller nya regler rörande vårdnad, boende och umgänge. Meddelandebladet behandlar

Läs mer

Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj

Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj 2010 SocialCentrum vid Region Halland har ansvarat för framtagandet av handboken i nära samverkan

Läs mer