Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet"

Transkript

1 Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Oktober 2010 Ove Axelsson Tove Färje

2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING INLEDNING UPPDRAG OCH REVISIONSFRÅGA... 4 AVGRÄNSNING OCH METOD... 4 BAKGRUND SYSTEMETS MODULER SYSTEMETS FUNKTIONALITET DIARIEFUNKTIONEN ÄRENDEHANTERING REVISIONELL BEDÖMNING

3 Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget Gävleborg har Komrev inom PwC granskat dels om implementeringen av det nya ärendehanteringssystemet skett på ett ändamålsenligt sätt, dels om systemets funktionalitet och användarvänlighet motsvarar de krav som kan ställas. Vår sammanfattande bedömning är att dokument- och ärendehanteringssystemet Platina underlättar den politiska beslutsprocessen, ärendehanteringens transparens och bidrar till att allmänna handlingar hålls ordnade. Vår bedömning grundar sig bland annat på följande granskningsiakttagelser: o Ärendehanteringssystemet ska sättas i skarp drift till årsskiftet 2010/2011. Det finns en klar och tydlig ärendeprocess framtagen som är kopplad till diariefunktionen. o När ärendehanteringssystemet fungerar fullt ut bedömer vi att systemet kommer att tydliggöra ärendegången och var i organisationen de enskilda ärendena finns. Det finns en plan för det implementeringsarbete som ska ske. o Avropet av dokument- och ärendehanteringssystemet skedde i första hand utifrån behovet av ett system för dokumentering av avvikelser i verksamheten. I det skedet fanns det ingen strategi för användning och implementering av övriga delar. o Vid implementeringen av diariesystemet har det saknats en tydlig plan. Berörd personal kom in sent i processen vilket inneburit att deras kunskap och erfarenhet av diariesystem inte tagits till vara i tillräckligt stor utsträckning. Även om diariepersonalen ser arbetsmässiga olägenheter med systemets uppbyggnad och användarvänlighet så finns ett engagemang och en drivkraft att utveckla systemet för att i högre grad svara mot deras professionella krav. o I och med att alla inkomna handlingar scannas och kopplas till respektive ärende främjas insynen för allmänheten. Vi noterar attt det finns ett uppdrag att ta fram riktlinjer för landstinganställdas access till diariet. Ur ett informations- och offentlighetsperspektiv bör frågan snarast lösas. Vår rekommendation är att diariet i största möjliga utsträckning görs öppet för så många som möjligt. 3 of 8

4 Inledning Landstinget Gävleborg håller sedan årsskiftet 2009/2010 på att införa ett nytt ärendehanteringssystem. Ett väl fungerande dokument- och ärendehanteringssystem är viktigt ur flera aspekter. Det är ett arbetsredskap, ett sätt att hålla ordning och reda på allmänna handlingar och det främjar insynen för medborgare, brukare och media. Det är också viktigt att dokumentoch ärendehanteringssystemet har de funktioner som efterfrågas av användarna och att användarna får den utbildning som krävs för att de ska kunna använda de funktioner som systemet innehåller Uppdrag och revisionsfråga På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget Gävleborg har Komrev inom PwC granskat dels om implementeringen av det nya ärendehanteringssystemettemet skett på ett ändamålsenligt sätt, dels om systemets funktionalitet och användarvänlighet motsvarar de krav som kan ställas. Revisionsfråga: Bidrar ärendehanteringssystemet till en ärendehantering som ger transparens och ordning och reda på landstingetsts allmänna handlingar? Kontrollfrågor: o Hur gick processen till vid upphandling av systemet? o Har implementeringen av systemet skett på ett ändamålsenligt sätt? o Uppfyller systemet de krav som ställdes vid upphandlingen? o Anser de diarieansvariga att systemet är ändamålsenligt? o Innebär systemet att det finns kontroll på var i organisationen handlingar finns? o Underlättat systemet insyn i förvaltningen? Avgränsning och metod Granskningen avgränsas till att gälla ärendehanteringssystemet, Platina. Intervjuer har genomförts med ärendekoordinatorn, diariepersonal, samordningsdirektören samt samordnaren för landstingsstyrelsen. I granskningsarbetet har uppdrag, beslut, processer och för granskningen andra viktiga dokument studerats. 4 of 8

5 Bakgrund Landstinget Gävleborg upphandlade 2005, efter en tids diskussioner, ett dokument- och ärendehanteringssystem. Beslutet att införskaffa ett nytt system grundade sig från början på laboratoriemedicins behov av ett system för dokumenthantering/avvikelsehantering. Laboratoriemedicin var därför den mest pådrivande aktören inom landstinget vid införskaffandet. Upphandlingen föregicks av ett antal visningar av olika system och studiebesök i andra landsting. I september 2005 köptes genom avrop från Statskontorets ramavtal dokument- och ärendehanteringssystemet Platina. Enligt avtalet ingår följande moduler: o Dokumenthantering o Workflow o Avvikelsehantering o Ärendehantering o Diariehantering och postlista o Grafisk processkarta o Upphandling o Helpdesk Upphandlings- och införandeprocessen har behandlats på tjänstemannanivå (koncernledningsgruppen). De IT-system som landstinget använder och införskaffar är inte föremål för politiska bedömningar då de bedöms vara verksamhetsfrågor, under förutsättning att de håller sig inom tilldelad budget. Systemets moduler De moduler som införts eller är föremål för införande är: o Avvikelsehantering system för rapportering av negativa händelser och tillbud. o Dokumenthantering o Diarieföring o Ärendehantering Avvikelsehanteringen är införd i hela landstinget. Intervjuad uppger att implementeringen av avvikelsehanteringsmodulen inriktades mestadels på det tekniska stödet (systemet) och på den praktiska användningen. I efterhand blev det tydligt att lika stor kraft borde ha lagts på att motivera användningen, arbetsprocessen och normerna för avvikelsehanteringen. Dock fick många anställda inom kort möjlighet att börja använda systemet och började också göra det. Från och med 2011 skärps lagstiftningen för patientsäkerhet vilket kommer att kräva en del förändringarr i användningen av avvikelsehanteringen. Intervjuad uppger att den tydligaste förändringen är att patientsäkerhetsredovisningar kommer att krävas varje år. 5 of 8

6 Avvikelsehanteringen kommer att användas som en del av underlaget för redovisningarnas upprättande. Dokumenthanteringssystemet är ett system för att samla och hålla ordning på landstingets styrdokument. Implementering av systemet pågår vid tidpunkten för denna rapports upprättande. Under senhösten ska ett 30-tal kvalitetssamordnare på verksamhetsnivåvå utbildas i hur dokumentstyrningen ska ske i systemet. Diarieföringsmodulen infördes under våren Det tidigare diarieföringssystemet (Winess) frångicks. Diariet är en viktig modul för att få dokument- och ärendehanteringssystemet att fungera optimalt. Ärendehanteringsmodulen är under införande och ska vad avser ärenden som ska behandlas politiskt, vara i drift till årsskiftet 2010/2011. Systemet är tänkt att ge en sammanhållen ärendehantering vad avser ärenden som ska behandlas politiskt. På sikt är det tänkt att alla ärenden ska hanteras i ärendehanteringssystemet. Systemets funktionalitet Den övergripande revisionsfrågan för granskningen är om det nya systemet bidrar till en ärendehantering som ger transparens och ordning på landstingets allmännaa handlingar. Granskningen är avgränsad till diarie- och ärendehantering, varför övriga moduler i systemet inte berörs i det vidare granskningsarbetet. Diariefunktionen Diariepersonalen upplever systemet som omständligt och tungarbetat i jämförelse med det tidigare systemet. De är kritiska till att diariefunktionens synpunkter inte inhämtats på ett tidigare stadium. Diariet är en central funktion i all ärendehantering men diariepersonalen upplever att det inte ställdes några krav på diariemodulens innehåll och utformning vid inköpet av systemet. De menar att om de fått vara med och göra en kravspecifikation så skulle systemet kunnat vara mer användarvänligt och mer lättarbetat. Det har även framförts kritiska synpunkter kring implementeringen av diarieföringsmodulen. Det anses att det inte fanns en väl genomtänkt process, t.ex. saknades ordentlig projektplan och resurser för implementeringen. All inkommande post öppnas centralt och de handlingar som ska diarieföras registreras av diariepersonalen i systemet. I systemet noteras förutom de enligt lagen obligatoriska uppgifterna även vem/vilka som fått ärendet för vidare handläggning. Ärenden som ska beslutas i politisk församling skickas till planeringsgruppen för prioritering och utseende av s.k. ärendeägare. När ägare av ärendet utsetts ska det dokumenteras i systemet. Denna rutin är vid tiden för denna rapports upprättande ännu inte helt införd. Ärendehantering I samarbete med åtta landsting och en region har, under ledning av samordnaren för landstingsstyrelsen, ett arbete pågått i syfte att ta fram en process för effektivare 6 of 8

7 nämndsadministration. Det arbetet har legat till grund för den ärendeprocess som är under införande i Landstinget Gävleborg. Syftet med ärendeprocessen är att få en så tydlig och enkel ärendehantering som möjligt. Processen är indelad i fem block; registrering, handläggning och förankring, beredning och beslut, slutregistrering samt effektuering (verkställighet av beslut). Processen beskrivs i bilaga. Efter att diariet sänt ett nytt beslutsärende till planeringsgruppen ska ärendeägare utses av planeringsgruppen. Ägaren är ansvarig för ärendets hantering och ska i sin tur utse handläggare och se till att berörda personer får del av ärendet. Efter avslutad utredning skickas ärendet via ägare till planeringsgruppen som kvalitetssäkrar ärendet, varefter beslutsprocessen vidtar. Processen är under implementering. I ett första skede sker implementering hos de handläggare som arbetar med politiska beslutsärenden. Revisionell bedömning Avropet av dokument- och ärendehanteringssystemet skedde i första hand utifrån behovet av ett system för dokumentering av avvikelser i verksamheten. Då valet föll på Platina för detta ändamål så förde det även med sig övriga moduler/funktioner (diarium, ärende- och dokumenthantering). I det skedet fanns det ingen strategi för användning och implementering av övriga delar. Vid implementeringen av diariesystemet har det saknats en tydlig plan. Berörd personal kom in sent i processen vilket inneburit att deras kunskap och erfarenhet av diariesystem inte tagits till vara i tillräckligt stor utsträckning. Även om diarepersonalen ser arbetsmässiga olägenheter med systemets uppbyggnad och användarvänlighet så finns ett engagemang och en drivkraft att utveckla systemet för att i högre grad svara mot deras professionella krav. Genom de noteringar som sker i diariet ska det tydligt framgå var i organisationen ett ärende finns. I nuläget fungerar inte rutinen fullt ut i de steg som kommer efter det att diariet lämnat ifrån sig ett ärende till planeringsgruppen. I och med att alla inkomna handlingar scannas och kopplas till respektive ärende främjas insynen. Vi noterar att det finns ett uppdrag att ta fram riktlinjer för landstinganställdas access till diariet. Ur ett informations- och offentlighetsperspektiv bör denna fråga snarast lösas. Vår rekommendation är att diariet i största möjliga utsträckning görs öppet för så många som möjligt. Ärendehanteringssystemet kommer att sättas i skarp drift till årsskiftet 2010/2011. Det finns en klar och tydlig ärendeprocess framtagen, en process som är kopplad till diariefunktionen. När ärendehanteringssystemet fungerar fullt ut bedömer vi att systemet kommer att tydliggöra ärendegången och var i organisationen de enskilda ärendena finns. Det finns en plan för det implementeringsarbete som ska ske. Vår bedömning är att ärendehanteringssystemet underlättar den politiska beslutsprocessen och transparensen i ärendehanteringen. 7 of 8

8 Ove Axelsson Tove Färje

Granskning av Fokusprojektet

Granskning av Fokusprojektet Revisionsrapport Granskning av Fokusprojektet Nyköpings kommun Februari 2009 Ove Axelsson Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågor och revisionsmetod...3

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

I,d JÅMl ANiiSTING. Offentl ig het och Sekretess. Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010. l (2)

I,d JÅMl ANiiSTING. Offentl ig het och Sekretess. Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010. l (2) I,d JÅMl ANiiSTING Landstingets revisorer 20 10-09-0 l Dnr REV/9/2010 Revisionsdirektör Maivor Enström 063-14 75 28 l (2) Landstingsstyrelsen Offentl ig het och Sekretess Revisionskontoret har granskat

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Registrering och dokumenthantering

Registrering och dokumenthantering Revisionsrapport* Registrering och dokumenthantering Kommunstyrelsen och nämnderna Marks kommun Oktober 2008 Marianne Wolmebrandt, certifierad kommunal yrkesrevisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Tillgänglighet och nåbarhet. Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Tillgänglighet och nåbarhet. Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor Revisionsrapport Tillgänglighet och nåbarhet Söderhamns kommun Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2 Revisionsfrågor 2 1.3 Kontrollmål

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Revisionsrapport Tyresö Kommun

Revisionsrapport Tyresö Kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Helen Samuelsson Dahlstrand Tyresö Kommun Maj 2011 Tillämpning av offentlighetsprincipen 2011-05-25 Helen Samuelsson Dahlstrand Projektledare Jan

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Universitetens diarieföring

Universitetens diarieföring Juridiska avdelningen Caroline Cruz BESLUT Universitetens diarieföring Sammanfattning Justitiekanslern (JK) har i beslut den 17 mars 1999 bett Högskoleverket att ta initiativ till att skapa större enhetlighet

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Revisionsrapport Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Stadsrevisionen Örebro kommun Januari 2010 Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Bakgrund...

Läs mer

Landstingets investeringar

Landstingets investeringar Revisionsrapport Landstingets investeringar i ny- och ombyggnation - upphandlingar under byggprocessen Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Bo Thörn Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm

Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm www.pwc.se Revisionsrapport David Boman Tillgänglighet Sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm december 2013 Revisorerna landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Sjukresor Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Tina Burgerhout Nils Rydmarker Helseplan Stadsgården 10 116 45 Stockholm tel 08-410 408 00 helseplan.se Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO)

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) 2010:14 Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) Slutrapport, juni 2010 MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2005/446-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-12-18

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Motala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Förstudie Investeringsprocessen

Förstudie Investeringsprocessen Revisionsrapport Förstudie Investeringsprocessen Johan Sverker Anna Gröndahl Stadsrevisionen i Örebro kommun 30 april 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund... 1 Revisionsfrågor... 1 Revisionskriterier...

Läs mer