Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegation av beslutanderätten Härryda kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor

2 Hans Gåsste

3 Innehållsförteckning 1 Bakgrund Uppdrag och revisionsfråga Avgränsning och metod Allmänt om delegering Ansvar Beslut - verkställighet Syftet med delegering av beslutanderätten Vem kan få delegationsrätt Anmälan av delegationsbeslut Granskningen Kommunstyrelsen Miljö och bygglovsnämnden Den gemensamma IT-nämnden Överförmyndarnämnden Sammanfattning och rekommendationer Sammanfattning Rekommendationer

4 1 Bakgrund Enligt kommunallagen får en nämnd/styrelse uppdra till utskott, en ledamot/ersättare eller till en anställd i kommunen att besluta på nämndens vägnar i visst, eller en viss grupp av ärenden. Dessutom ger lagen möjlighet att nämnden/styrelsen får ge förvaltningschef rätt att vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd inom kommunen. Kommunallagen ger också anvisning om vilka ärenden som inte får delegeras. Det är i första hand ärenden som handlar om mål, inriktning, omfattning och kvalitet av verksamheten. Det anses vara en ren politisk uppgift och att delegera dessa ärenden kan rubba nämndernas övergripande ansvar för verksamheterna. Beslut som fattats med stöd av delegation är juridiskt sätt ett nämndsbeslut dvs. de kan inte ändras av nämnden. För att ett beslut ska vinna laga kraft krävs dock att de anmäls till nämnden. Det skall poängteras att det alltid är nämnden/styrelsen som ansvarar för de fattade delegationsbesluten 1.1 Uppdrag och revisionsfråga Revisorerna i Härryda kommun har uppdragit till Komrev inom Öhrlings Pricewaterhouse Coopers att granska hantering av delegationsbeslut. Revisionsfråga: Fungerar hanteringen av delegationsbeslut på ett tillfredsställande sätt? Kontrollmål: o Är kommunens delegationsordningar ändamålsenlig och anpassade till respektive nämnds organisation? o Finns det fastställda regler och rutiner för återanmälan av delegationsbesluten till respektive nämnd/styrelsen? o Registreras de beslut som fattas med stöd av delegation på ett korrekt sätt? o Anmäls de beslut som fattas med stöd av delegation på ett tillfredsställande sätt. 1.2 Avgränsning och metod Kommunstyrelsen, miljö- och bygglovsnämnden, den gemensamma IT- nämnden samt överförmyndarnämnden omfattas av granskningen. Granskningen har genomförts genom intervjuer med respektive nämnd/styrelses nämndsadministratör. Vidare har jag gjort en genomgång av de aktuella 4

5 delegationsordningar som finns i de granskade myndigheterna. Jag har också tagit stickprov för att verifiera en korrekt återrapportering i de berörda myndigheterna. Eftersom kommunstyrelsens delegationsordning är mycket omfattande har jag också skickat en enkät till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare för att få en uppfattning om hur dessa ser på kommunstyrelsens delegationshantering. 2 Allmänt om delegering 2.1 Ansvar Enlig kommunallagen har de förtroendevalda i kommunens nämnder och styrelser det politiska ansvaret för verksamheten i sin helhet, dvs. beredning, beslut och genomförande. Beslut i kommunallagens mening kan endast fattas av fullmäktige, nämnd/styrelse, partsammansatt organ eller av delegat. Delegaten får fatta beslut i enlighet med kommunallagens delegationsregler i 6 kap eller i speciallagstiftningen. Delegaten träder helt i nämndens ställe. Beslut som fattas med stöd av delegation är juridiskt sett ett nämndsbeslut och kan inte ändras av nämnden då beslutet anmäls. Delegatens beslut kan därför överklagas på samma sätt som ett nämndsbeslut. Ansvaret för ett delegationsbeslut vilar alltså alltid på den som har lämnat delegationen, inte på delegaten. 2.2 Beslut - verkställighet I kommunala sammanhang talar man ofta om skillnaden mellan nämndsbeslut och förvaltningsbeslut (verkställighet). Med nämndsbeslut avses beslut fattade av nämnd eller beslut fattade av delegat med stöd av delegering från nämnd. Dessa beslut skall kunna överklagas i enlighet med de regelverks am framgår av kommunallagen och speciallagstiftningen. Med förvaltningsbeslut (verkställighet) avses beslut som får fattas av anställd utan att de normalt anmäls till nämnden. Ett förvaltningsbeslut är normalt ett ställningstagande/beslut som styrs av regler, riktlinjer, arbets- och rutinbeskrivningar som i sin tur redan är beslutade. Ex.vis debitering av avgifter utifrån en redan fastställd taxa, utbetalning av föreningsstöd utifrån ett fastställt regelverk etc. Rena verkställighetsbeslut kan inte överklagas. 2.3 Syftet med delegering av beslutanderätten Delegering innebär dels att styrelsen/nämnderna kan avlastas rutinärenden. Nämnden/styrelsen får då utrymme att lägga större kraft på hantering av betydelsefulla och mer principiella ärenden. Vidare innebär en delegering av beslutanderätten att beslutsvägarna blir kortare och att handläggningen av ärenden kan bli snabbare. 2.4 Vem kan få delegationsrätt Nämnden/styrelsen kan med stöd av kommunallagens regler delegera beslutanderätten till 5

6 - en grupp av ledamöter och/ eller ersättare inom den egna nämnden, t.ex. ett utskott - enskild ledamot eller ersättare inom nämnden - enskild anställd inom kommunen Man får inte besluta om s.k. blandad delegation. Det innebär att en förtroendevald och en tjänsteman i grupp får rätt att gemensamt fatta beslut. Beslut i grupp är förbehållna förtroendevalda Nämnd/styrelse får ge direktiv och förbehåll till delegat om formerna för beslut. Förvaltningschef kan, efter särskilt beslut i nämnd/styrelse få rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd i kommunen. Det betyder att förvaltningschef kan delegera sin beslutanderätt till anställd i någon annan förvaltning. 2.5 Anmälan av delegationsbeslut Alla beslut som fattas med stöd av delegation skall anmälas till nämnden/styrelsen. Ett av syftena med anmälan är att delegationsbesluten skall noteras i respektive nämnd/styrelses protokoll och att de därmed är offentliggjorda så att allmänheten skall ha en möjlighet att överklaga de aktuella delegationsbesluten. Ett annat viktigt syfte är att ledamöterna skall få en fortlöpande information om vilka ärenden som har beslutats genom delegation och om besluten följer de eventuella direktiv eller förbehåll som har lämnats i samband med delegationsbemyndigandet. Beslut som har fattas genom förvaltningschefs vidaredelegation skall anmälas till förvaltningschefen. Denne skall i sin tur anmäla besluten vidare till nämnden/styrelsen. Samtliga delegationsbeslut skall registreras/diarieföras. Besvärstiden för ett delegationsbeslut räknas vanligtvis från det datum då beslutet eller det protokoll där beslutet anmälts till nämnd/styrelse anslagits på kommunens anslagstavla. I myndighetsbeslut, då överklagande sker genom s.k. förvaltningsbesvär, räknas tiden från det att den som berörts av beslutet har fått del av beslutet. 3 Granskningen 3.1 Kommunstyrelsen I Härryda kommun finns en politisk organisation som innebär att kommunstyrelsen är huvudman för kommunens samtliga verksamheter i kommunen. De verksamheter som inte ingår i kommunstyrelsens ansvarsområde är revisionsnämnden överförmyndarnämnden, valnämnden, den gemensamma IT-nämnden samt miljö och bygglovsnämnden. Kommunstyrelsen har tre utskott, socialt utskott, näringslivsutskott och budgetberedning. Dessa har viss beslutsbefogenhet utifrån lämnad delegation i vissa frågor. Det finns också ett antal råd som organisatoriskt sorterar under kommunstyrelsen. Dessa är brottsförebyggande rådet, folkhälsorådet, pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor och ungdomsforum. Råden har ingen reell beslutsfunktion utan de 6

7 utgör ett forum för samråd och gemensamma diskussioner mellan kommunen och de intressegrupper som finns representerade i råden. Huvuddragen i denna politiska organisation har funnits i Härryda kommun sedan Sammantaget kan konstateras att kommunstyrelsen och dess ledamöter har ett mycket vidstäckt ansvarsområde. Den politiska organisationen måste för att fungera stödjas av en ändamålsenlig förvaltningsorganisation. Dessutom ställer det krav på att det finns system och rutiner för ledamöternas styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Kommunstyrelsens delegationsordning är ett av dessa system som är av stor vikt för att stödja den politiska organisationen. I granskningen har jag gått igenom kommunstyrelsens delegationsordning. Den är, på grund av kommunstyrelsens stora ansvarsområde, mycket innehållsrik. Den anger delegationsrätt för samtliga sektorer under kommunstyrelsens ansvarsområde. Delegationsordningen är konstruerad så att kommunstyrelsen med några få undantag har delegerat beslutanderätten till kommundirektören. Denne har sedan av kommunstyrelsen fått rätten att vidaredelegera beslutanderätten till annan inom kommunen. Kommundirektörens vidaredelegation framgår i kommunstyrelsens delegationsordning. I inledningen till delegationsordningen finns ett avsnitt som beskriver delegationsförfarandet i allmänhet och det särskilda delegationsförfarandet som gäller för kommunstyrelsen. Där framgår också att anmälan av beslut till kommunstyrelsen och kommundirektören skall ske genom en särskild rutin. Denna anmälningsrutin består dels av att ärenden anmäls via kommunens dokumenthanteringssystem, dels genom en manuell rapporteringsrutin. Målsättningen är att all rapportering skall ske i kommunens dokumenthanteringssystem. Delegationsordningen tas upp till behandling i kommunstyrelsen varje år. Vid behov aktualiseras den utifrån verksamhets/organisatoriska förändringar. Det administrativa ansvaret för kommunstyrelsens delegationshantering ligger på kanslifunktionen. Revisionsfrågorna Med utgångspunkt från revisionsfrågorna vill jag lämna följande kommentarer: Kommunstyrelsens delegationsordning är ändamålsenlig och anpassad till den politiska organisationens uppbyggnad och struktur. Delegationsordningen uppfyller lagens krav Det finns fastställda rutiner för hur delegationsbesluten skall anmälas både till kommundirektören och till kommunstyrelsen. Anmälan av delegationsbeslut sker på ett korrekt sätt. Delegationsbeslut registreras på ett korrekt sätt vid beslutstillfället ute i sektorerna. 7

8 Mina kommentarer Den politiska organisationen i Härryda kommun innebär att kommunstyrelsen har ett mycket stort ansvarsområde. Det i sin tur innebär att man måste ha väl fungerande arbetssätt och rutiner för att säkerställa att delegationshanteringen sker på ett ändamålsenligt sätt anpassat till organisationen. Min uppfattning är delegationshanteringen i kommunstyrelsen är väl utvecklad och ändamålsenlig. Dock ställer det stora krav på både förvaltningen och de förtroendevalda. Det måste finnas en acceptans och förståelse för det gällande systemet för att det skall fungera. Delegation är en fråga som ägs av de förtroendevalda baserat på att de har det fulla ansvaret för de beslut som fattas med stöd av delegation. I granskningen har jag skickat en enkät till kommunstyrelsens ordinarie ledamöter och ersättare för att få en bild av hur de uppfattar delegationsförfarandet. 11 ordinarie ledamöter besvarade enkäten. Enkätresultatet finns som bilaga till rapporten. Noterbart är att det i kommunstyrelsen finns uppfattningar som innebär att ett antal ledamöter inte är nöjda med nuvarande system och arbetssätt för delegationshanteringen. Det är därför viktigt att kommunstyrelsen tar upp en fördjupad diskussion och klarlägga uppfattningarna kring de frågeställningar som fanns i enkäten. Målsättningen måste vara att kommunstyrelsens ledamöter i så hög grad som möjligt är enig om kommunstyrelsens delegationsförfarande. Ledamöterna har både en rättighet och en skyldighet att reagera när man anser att något som berör ens politiska ansvarsområde upplevs som otydligt. 3.2 Miljö och bygglovsnämnden Miljö och bygglovsnämnden hanterar miljö och bygglovsärenden med utgångspunkt från den speciallagstiftning som reglerar nämndens ansvar och uppdrag. Nämnden har inget ansvar för förvaltningen utan denna hör till kommunstyrelsens ansvarsområde. De delegationer som beslutats av nämnden utgår i nästan samtliga fall från speciallagstiftningen inom nämndens ansvarsområde. Det finns delegationer som utgår från tryckfrihetsförordningen som gäller utlämnande av handling. Nämndens delegationsordning är uppdelad i två dokument. En för miljö- och hälsoskyddsverksamhetsområde en för bygglovsenhetens verksamhetsområde. I dokumentet för miljö- och hälsoskydd finns en inledande text som förklarar delegationsförfarandet. I delegationsordningarna finns inte angivet hur dessa skall anmälas till nämnden. Dock sker det regelmässigt och på ett korrekt sätt från båda verksamhetsområdens i nämnden. Revisionsfrågorna Med utgångspunkt från revisionsfrågorna vill jag lämna följande kommentarer Nämndens delegationsordning är ändamålsenlig och anpassad till Miljöoch bygglovsnämndens uppdrag och ansvar. 8

9 Delegationsordningarna uppfyller lagens krav Det finns fastställda rutiner för hur delegationsbesluten skall anmälas till nämnden. Anmälan av delegationsbeslut sker på ett korrekt sätt. Delegationsbeslut registreras på ett korrekt sätt i de verksamhetssystem som stödjer verksamheterna inom nämnden. Kommentar Min uppfattning är att delegationsförfarandet sker på ett korrekt sätt inom nämnden. Dock anser jag att det vore en fördel om det fanns en gemensam delegationsföreteckning för nämnden, inte som idag, uppdelat på två dokument. Dessutom anser jag att nämnden skall tydliggöra hur anmälan av delegationsbeslut skall ske. Detta kan lämpligen göras i en inledning på den gemensamma delegationsordningen med utgångspunkt från den inledande text som finns i delegationsordningen för miljö- och hälsoskydds verksamhetsområde. Avslutningsvis är det viktigt att förvaltningen och nämnden regelbundet för en diskussion om delegationsförfarandet i nämnden. Syftet med den diskussionen är att både nämnd och förvaltning skall känna trygghet i att delegationshanteringen sker på ett korrekt sätt. 3.3 Den gemensamma IT-nämnden Den gemensamma IT- nämnden för Härryda och Bollebygds kommuner har sitt säte i Härryda kommun. Nämnden är inte ett beslutsorgan i normal mening utan den bereder ärenden som lämnas för beslut till respektive kommuns kommunstyrelse. På grund av detta arbetssätt och nämndens roll finns heller ingen delegationsordning upprättad av nämnden. 3.4 Överförmyndarnämnden Revisorerna genomförde under 2008 en övergripande granskning av överförmyndarnämnden. I den granskningen ingick ett avsnitt rörande delegering av beslutanderätten. För överförmyndarnämnden gäller föräldrabalkens regler för delegation. Skillnaden mellan dessa regler och de regler som gäller för den övriga kommunala verksamheten är att delegationsbeslut inte behöver anmälas till nämnden. När det gäller överförmyndarnämndens delegationshantering hänvisar jag till den genomförda granskningen. 9

10 4 Sammanfattning och rekommendationer 4.1 Sammanfattning Min sammanfattande bedömning utifrån min granskning är att delegationsfrågorna tekniskt och metodmässigt hanteras på ett bra sätt i Härryda kommun. De fastställda delegationsordningarna är ändamålsenliga och stödjer den politiska organisationen på ett bra sätt. Systemen för återrapportering av fattade delegationsbeslut är väl fungerande. Dock framgår det i enkätsvaren från kommunstyrelsens ledamöter och ersättare att det finns frågor kring kommunstyrelsens delegationshantering som behöver diskuteras ytterligare. De svar som lämnats i enkäten ger bilden av att ledamöterna inte har tillräcklig kontroll över och kännedom om de beslut som fattas med stöd av delegation. I fråga 1 framgår att en majoritet anser att det inte delegeras för många beslut till förvaltningen. I fråga 2 anser en majoritet att systemet med förvaltningschefens vidaredelegation är tillfredsställande. Det kan då synas motsägelsefullt att en majoritet i fråga 5 anser att man saknar kontroll och kännedom om de beslut som fattas med stöd av delegation. 4.2 Rekommendationer Med utgångspunkt från granskningen vill jag lämna följande rekommendationer: Kommunstyrelsen bör ta en diskussion om delegationshanteringen med utgångspunkt från resultatet i enkäten. Målsättningen måste vara att samtliga ledamöter och förvaltningen är eniga kring omfattningen av och den praktiska hanteringen av delegationsbesluten i kommunstyrelsen. För att förenkla hanteringen av återanmälan av delegationsbeslut bör detta ske i ärende- och dokumenthanteringssystemet. Miljö- och bygglovsnämnden bör sammanställa sina två delegationsordningar i ett gemensamt dokument. I det dokumentet bör det finnas ett inledande stycke som beskriver delegationsförfarandet i nämnden på ett tydligt sätt. Dessutom är det viktigt att i delegationsordningen fastställa hur delegationsbesluten skall anmälas till nämnden. 10

11 BILAGA Enkätsvar kommunstyrelsens ledamöter (11 svar av 13) Fråga Ja Nej Vet ej 1. Anser du som enskild ledamot/ersättare i kommunstyrelsen att för många beslut delegeras till förvaltningen? Anser du att systemet med förvaltningschefens rätt till vidaredelegation är tillfredställande? Är du nöjd med det system som finns för återrapporteringen av delegationsbesluten i kommunstyrelsen? Anser du som ansvarig ledamot/ersättare i kommunstyrelsen att du har kontroll och kännedom över de beslut som fattas med stöd av delegation? Anser du att delegationsordningen för kommunstyrelsens är i överensstämmelse med och stödjer arbetet i kommunstyrelsen? Anser du som enskild ledamot/ersättare att det förs en öppen dialog i kommunstyrelsen kring omfattningen och innehållet i kommunstyrelsen delegationsordning?

12 Enkätsvar kommunstyrelsens ersättare (10 svar av 13) Fråga Ja Nej Vet ej 1. Anser du som enskild ledamot/ersättare i kommunstyrelsen att för många beslut delegeras till förvaltningen? Anser du att systemet med förvaltningschefens rätt till vidaredelegation är tillfredställande? Är du nöjd med det system som finns för återrapporteringen av delegationsbesluten i kommunstyrelsen? Anser du som ansvarig ledamot/ersättare i kommunstyrelsen att du har kontroll och kännedom över de beslut som fattas med stöd av delegation? Anser du att delegationsordningen för kommunstyrelsens är i överensstämmelse med och stödjer arbetet i kommunstyrelsen? Anser du som enskild ledamot/ersättare att det förs en öppen dialog i kommunstyrelsen kring omfattningen och innehållet i kommunstyrelsen delegationsordning?

Granskning av kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut

Granskning av kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut Avesta kommun Datum Februari 2009 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt

Granskning av delegation av beslutanderätt Revisionsrapport Granskning av delegation av beslutanderätt Christina Widerstrand, Certifierad kommunal revisor Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning Sammanfattning och rekommendationer 1 1

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Huddinge kommun. Granskning av delegation av beslutanderätt

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Huddinge kommun. Granskning av delegation av beslutanderätt Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Huddinge kommun Granskning av delegation av beslutanderätt Innehåll Innehåll...2 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...5 2.1. Bakgrund...5

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Verkställighet av beslut

Verkställighet av beslut Revisionsrapport Verkställighet av beslut Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Syfte och revisionsfrågor...3 2 Metod och avgränsning...3

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan arbetsmarknadsnämnd

Granskning av ansvarsfördelning mellan arbetsmarknadsnämnd www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan arbetsmarknadsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Revisionsrapport/Uppföljning. Delegation. Ängelholms kommun 2010-03-11. Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport/Uppföljning. Delegation. Ängelholms kommun 2010-03-11. Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport/Uppföljning Delegation Ängelholms kommun 2010-03-11 Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 1.1 Uppdraget... 1 1.2 Metod... 1 2 Iakttagelser...

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun 1/7 Beslutad: Valnämnden 2014-02-27 41 Gäller fr o m: 2014-02-27 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Valnämnden Stabsavdelningen för Valnämnden i Strängnäs kommun 1. Lagstiftningen Kommunallagens

Läs mer

Delegation av beslutanderätten samt fördelning av arbetsbeslut

Delegation av beslutanderätten samt fördelning av arbetsbeslut Revisionsrapport* Delegation av beslutanderätten samt fördelning av arbetsbeslut Norrbottens läns landsting Mars 2008 Lotta Ricklander, Revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan servicenämnd och förvaltning

Granskning av ansvarsfördelning mellan servicenämnd och förvaltning www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan servicenämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1.

Läs mer

Delegationsordning för Tekniska nämnden

Delegationsordning för Tekniska nämnden LULEÅ KOMMUN DELEGATION Dnr 1 (5) Beslut TN 2012-12-13, 149 Susanne Rimpisalo Enhetschef Tekniska nämnden Delegationsordning för Tekniska nämnden Allmänt om delegering Regler om delegering av nämndsärenden

Läs mer

Verkställighet av beslut

Verkställighet av beslut Revisionsrapport Verkställighet av beslut Avesta kommun Februari 2009 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2 Avgränsning...3 2 Metod...3 2.1 Granskningsmetod...3

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen

Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierade kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Övergripande granskning av intern kontroll

Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Surahammars kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Surahammars kommun Övergripande granskning av intern kontroll Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden

Delegationsordning för fastighetsnämnden FN 2016/0135 1 för fastighetsnämnden Delegationens syfte Fastighetsnämndens ansvar och befogenheter regleras i fastighetsnämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att

Läs mer

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna Förstudie Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden XX Dokumenttyp: Delegationsordning Dokumentet gäller för, personalkategori: Samtliga beslutsfattare Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: XX Diarienummer: 2015.150

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015: 27 Infördes i författningssamlingen den 4 juni 2015 Kultur- och fritidsnämnden beslutade 1 den 20 maj 2015 om följande

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Reviderad 2016-11-03 Delegering Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut enligt Kommunallagen kan endast

Läs mer

Delegationsordning för Servicenämnden. Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25

Delegationsordning för Servicenämnden. Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25 Delegationsordning för Servicenämnden Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25 Delegation av beslutanderätt Med delegering avses att nämnden överför självständig beslutanderätt

Läs mer

Delegationsordning inom. Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun

Delegationsordning inom. Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun Delegationsordning 2017 inom Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun ~ Fastställd av fritids- och kulturnämnden 2016-12-07 74 Allmänt om delegering Med delegering menas att nämnden överför självständig

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 1 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 3 Vidaredelegation... 4

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN

DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN 11-11-18 DALS-EDS KOMMUN Beslut Fokusnämnden 2008-04-09, 36 Reviderad Fokusnämnden 2008-12-10, 140 Reviderad Fokusnämnden 2009-01-28, 7 Reviderad FOKUS-nämnden 2011-11-09 88 DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Dnr KFN16/16. Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden. Antagen

Dnr KFN16/16. Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden. Antagen Dnr KFN16/16 Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden Antagen 2016-03-16 Innehållsförteckning Allmänt om delegering... 3 Grundprinciper... 3 Vidaredelegering och anmälan...4 Verkställighet...4 Upplysningar...

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

DELEGERINGS- ORDNING. för Barn- och familjenämnden. Antagen 2011-

DELEGERINGS- ORDNING. för Barn- och familjenämnden. Antagen 2011- DELEGERINGS- ORDNING för Barn- och familjenämnden Antagen 2011- Delegeringsordning för Barn- och familjenämnden Förkortningar Delegater Aa = Administrativ assistent AU = Arbetsutskott Bec = Chef för Barn

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen

15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen Bilaga KS 2013/9/3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret HR-konsult Hans-Göran Noren Kommunstyrelsen 1{3) 2013-04-0 SALA KOMMUN KommunstvrelsePs

Läs mer

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

Protokollsanalys. Leksands kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Tove Färje

Protokollsanalys. Leksands kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Tove Färje Protokollsanalys Leksands kommun Revisionsrapport Februari 2011 Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING OCH BEDÖMNING... 3 1 BAKGRUND... 4 1.1 UPPDRAG OCH REVISIONSFRÅGA... 4 1.2 AVGRÄNSNING OCH

Läs mer

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Rapport nr 29/2014 Mars 2015 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Diarienummer: REV 64:2-2014 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Delegationsordning för Fritid och kulturnämnden tillika demokratinämnd FKN-2011/58

Delegationsordning för Fritid och kulturnämnden tillika demokratinämnd FKN-2011/58 Britta Lästh Fritid och kulturnämndens ordförande FÖRSLAG TILL BESLUT 2011-05-16 Fritid och kulturnämnden Delegationsordning för Fritid och kulturnämnden tillika demokratinämnd FKN-2011/58 Beslut Fritid

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen Delegationsordning 2015-09-17 Arbetsmarknads- och snämndens delegationsordning för en AVN 2015/0098-4 002 Antagen av arbetsmarknads- och snämnden den 17 september 2015 75 UTBILDNINGSKONTORET NORRKÖPINGS

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN LS 0804-0390 Bilaga 2 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning Syfte Gäller för Referensdokument Kommunallagen, Budget- och resultatuppföljningsreglementet, Tidigare antagen delegationsordning KFn 2003-03-11 10/03, 2004-11-23 53/04, 2005-11-25 78/05, 2006-02-16 5/06,

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving Allmänna handlingar Vänersborgs kommun Revisionsrapport Februari 2011 Staffan Löfving Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har Komrev, inom PwC, granskat ärendehantering,

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av styrelsen för Nässjö lärcenter: 2013-03-20 12 Reviderad: 2015-02-18 17 Styrelsens för Nässjö lärcenter delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-xx, xx Generella regler Ärendegrupper delegeras till antingen arbetsutskott, till viss nämndledamot eller

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande. Granskning av. Söderhamns kommun. Februari Ove Lindholm

REVISIONSRAPPORT. Barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande. Granskning av. Söderhamns kommun. Februari Ove Lindholm REVISIONSRAPPORT Granskning av Barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande Söderhamns kommun Februari 2004 Ove Lindholm www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Innehållsförteckning 1. Bakgrund, uppdrag och

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsformer

Kommunstyrelsens arbetsformer Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbetsformer Härryda kommun 25 maj 2009 Bo Thörn 1 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska

Läs mer

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar.

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Härryda kommun Oktober 2014 Pernilla Lihnell, certifierad kommunal Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 2. Finansförvaltningen...

Läs mer

Årsstämman SKYREV 2014 2014-09-19

Årsstämman SKYREV 2014 2014-09-19 Kommunala befogenheter Årsstämman SKYREV 2014 2014-09-19 Joakim Eriksson Fullmäktiges befogenheter Fullmäktiges befogenheter begränsas av den kommunala kompetensen, EU-bestämmelser och viss special lagstiftning.

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden Beslutad

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden Beslutad 1 Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Beslutad 2016-04-20 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Ansvarsområden... 3 Överföring av beslutanderätt Kommunallagen (KL 6 kap. 33 )... 3 Skillnaden

Läs mer

FÖRBUNDSDIREKTIONENS DELEGATIONSORDNING

FÖRBUNDSDIREKTIONENS DELEGATIONSORDNING Fastställd i Förbundsdirektionen 2016-03-02 1(7) FÖRBUNDSDIREKTIONENS DELEGATIONSORDNING Allmänt om delegation Den kommunalrättsliga regleringen av delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33 38 kommunallagen.

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Valnämndens delegeringsordning

Valnämndens delegeringsordning SID 1(6) Valnämndens delegeringsordning Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(6) Innehållsförteckning 1 Principer för beslut med stöd av delegeringsbestämmelser...3

Läs mer

Basutbildning för förtroendevalda

Basutbildning för förtroendevalda Basutbildning för förtroendevalda Mats Wallmark Kai Sällström Angela Kristiansson Jenny Hagesjö Joakim Norström STADSKONTORET 1 Kommunallag (1991:900) Ramverket för kommunens befogenheter, organisation,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-04, 210. Kommunstyrelsens delegationsordning avseende kommunledningskontoret och personalutskottet Gemensamma regler Styrelsen får uppdra

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt J ERNST & YOUNG ~~~Illlllllll~ =~ ERNST&YOUNG Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Ledning och styrning i kommunens nämnder och kommunstyrelsen. Ljusdals kommun

Revisionsrapport. Ledning och styrning i kommunens nämnder och kommunstyrelsen. Ljusdals kommun Revisionsrapport Ledning och styrning i kommunens nämnder och kommunstyrelsen Ljusdals kommun Margaretha Larsson, uppdragsansvarig Hans Gåsste projektledare 1 av 13 Innehåll Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Revisionsrapport Botkyrka kommun

Revisionsrapport Botkyrka kommun Revisionsrapport Ärendehantering inom socialnämnden Lars Högberg Botkyrka kommun Innehåll 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund och uppdrag 2 3 Metod 2 4 Nationellt regelverk 3 5 Resultat av granskningen 4 5.1

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden 2016-11-15 1 för tekniska nämnden Delegationens syfte Tekniska nämndens ansvar och befogenheter regleras i tekniska nämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att inom

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Dnr KFN13/70. Vidaredelegation för Kultur- och fritidsnämnden. Anmäld till nämnden att gälla från Version 2.

Dnr KFN13/70. Vidaredelegation för Kultur- och fritidsnämnden. Anmäld till nämnden att gälla från Version 2. Dnr KFN13/70 för Kultur- och fritidsnämnd Anmäld till nämnd 2014-12-17 att gälla från 2015-01-01. Version 2. Dnr KFN13/70 2/9 Innehållsförteckning Allmänt om delegering... 3 Grundprinciper... 3 Regler

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden 2015 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2016-04-08 16REV20 2(7) Sammanfattning Granskningen visar att Patientnämnden - Etiska nämnden har arbetat

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och Riktlinjer

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef Fastställd/upprättad/reviderad Nämndsbeslut

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

HUVUDREGLEMENTE FÖR LULEÅ KOMMUNS NÄMNDER

HUVUDREGLEMENTE FÖR LULEÅ KOMMUNS NÄMNDER LULEÅ KOMMUN HUVUDREGLEMENTE 1 (11) 2015/1477-00 2015-12-14 Gunilla Lundin HUVUDREGLEMENTE FÖR LULEÅ KOMMUNS NÄMNDER Dokumentet innehåller en beskrivning av de rutiner och regler som gäller för kommunens

Läs mer

Övergripande granskning Sammanställning till kommunfullmäktige

Övergripande granskning Sammanställning till kommunfullmäktige Övergripande granskning Sammanställning till KPMG AB 6 november 2015 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Sammanfattande bedömning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 3 5. Metod 3 6. Resultat

Läs mer

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Mora kommun. Oktober 2010 Christina Widerstrand

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Mora kommun. Oktober 2010 Christina Widerstrand Revisionsrapport Protokollsgranskning Mora kommun Oktober 2010 Christina Widerstrand 2010-10-18 Christina Widerstrand, projektledare Hans Gåsste, uppdragsledare Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 1.1

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Revisionsrapport Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Strömsunds kommun Britt-Marie Schönfeldt december 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och förslag till åtgärder 1 2 Inledning

Läs mer

Protokollskrivningen 2011

Protokollskrivningen 2011 Revisionsrapport Protokollskrivningen 2011 Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström 1. Uppdrag Landstingets revisorer har givit i uppdrag att granska styrelse och nämnders protokoll ur formell synpunkt.

Läs mer

Granskning av landstingets utbetalningar av bidrag till föreningar

Granskning av landstingets utbetalningar av bidrag till föreningar Granskning av landstingets utbetalningar av bidrag till föreningar Rapport nr 04/2013 Juni 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1 Landstingsstyrelsen...

Läs mer

Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING. Antagen av utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING. Antagen av utbildningsnämnden Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-08 1 FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELS DELEGATIONSORDNING Med delegationsordning avses en förteckning över ärenden som visar vilka ärenden

Läs mer