Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick Kommunstyrelsen Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 5 februari 2015, överlämnas som kommunstyrelsens svar på skrivelsen Granskning av delegation av beslutanderätt från Huddinge kommuns revisorer. Sammanfattning EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun genomfört en granskning av kommunstyrelsens delegationsordning samt om delegationsbeslut hanteras och anmäls på ett korrekt sätt. Granskningen visar att delegationsordningen i allt väsentligt är anpassad till organisationen och att den följer kraven i kommunallagen. Det förekommer inga ärendetyper som inte får delegeras, och det tydliggörs till vem beslutsrätten delegeras. Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i stort med rapportens slutsatser och rekommendationer. Förvaltningen kommer att under våren 2015 göra en totalöversyn av delegationsordningen för kommunstyrelsen där revisionens rekommendationer beaktas. Beskrivning av ärendet EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun genomfört en granskning av kommunstyrelsens delegationsordning samt om delegationsbeslut hanteras och anmäls på ett korrekt sätt. Granskningen visar att delegationsordningen i allt väsentligt är anpassad till organisationen och att den följer kraven i kommunallagen. Det förekommer inga ärendetyper som inte får delegeras, och det tydliggörs till vem beslutsrätten delegeras. Delegationsordningen uppdateras dock inte regelbundet. Revisorerna bedömer att den är i behov av uppdatering och förtydliganden i vissa avseenden. Det saknas fastställda regler och rutiner för POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) hur förvaltningarnas tjänstemän ska anmäla beslut som fattas med stöd av delegation. Kommunrevisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen bör se över och förtydliga delegationsordningen samt att kommunstyrelsen bör kontrollera att de beslut som fattas på delegation kvalitetssäkras på lämpligt sätt. Revisorerna har följande förslag för fortsatt utveckling: Delegationsordningen bör förtydligas i enlighet med de iakttagelser som görs i rapporten. Kommunstyrelsen bör genomföra en översyn av delegationsordningen i samband med varje ny mandatperiod. Härutöver bör återkommande översyner av mindre omfattning göras årligen, för att säkerställa att delegationsordningen är anpassad till organisationen. Kommunstyrelsen bör tydliggöra vem som har ansvaret för att en uppdaterad delegationsordning alltid finns. Kommunstyrelsen bör se över ärendehandboken och delegationsordningen så att de överensstämmer med varandra vad gäller angivelser av inom vilken tidsperiod delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen bör ta fram rutiner för vem som anmäler delegationsbeslut till kommunstyrelsens kansli. Kommunstyrelsen bör införa en kontroll som säkerställer att beslut fattade på delegation anmäls till kommunstyrelsen vid nästföljande sammanträde. Kommunstyrelsen bör införa ett kvalitetssäkrande moment i samband med handläggningen av delegationsbeslut. Här bör kontrolleras att rätt delegat fattar beslut i enlighet med rätt punkt i delegationsordningen. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i stort med rapportens slutsatser och rekommendationer.

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) Förvaltningen kommer att under våren 2015 göra en totalöversyn av delegationsordningen för kommunstyrelsen där revisionens rekommendationer beaktas. En totalöversyn föreslås äga rum vid ingången till ny mandatperiod och en årlig översyn sker därutöver. Revisorernas rekommendationer anges i fetstil och förvaltningen svar i brödtexten. Delegationsordningen bör förtydligas i enlighet med de iakttagelser som görs i rapporten. Delegationsordningen kommer att förtydligas vid den totalöversyn som kommer att genomförs. Kommunstyrelsen bör genomföra en översyn av delegationsordningen i samband med varje ny mandatperiod. Härutöver bör återkommande översyner av mindre omfattning göras årligen, för att säkerställa att delegationsordningen är anpassad till organisationen. Kommunstyrelsens förvaltning instämmer och vårens totalöversyn kommer att utgöra mandatperiodens översyn med årliga översyner under mandatperioden. Kommunstyrelsen bör tydliggöra vem som har ansvaret för att en uppdaterad delegationsordning alltid finns. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kanslichefen ska ha ansvaret för att delegationsordningen hålls uppdaterad men att varje avdelningsdirektör inom kommunstyrelsens förvaltning ska ha ansvar att meddela kanslichefen när ändringar har skett inom respektive avdelningsdirektörs ansvarsområde. Kommunstyrelsen bör se över ärendehandboken och delegationsordningen så att de överensstämmer med varandra vad gäller angivelser av inom vilken tidsperiod delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens förvaltning instämmer och kommer att vid de löpande uppdateringarna av ärendehandboken tillse att det sker. Kommunstyrelsen bör ta fram rutiner för vem som anmäler delegationsbeslut till kommunstyrelsens kansli. Rutinerna kommer att förtydligas i ärendehandboken i samband med uppdatering av ärendehandboken. Kommunstyrelsen bör införa en kontroll som säkerställer att beslut fattade på delegation anmäls till kommunstyrelsen vid nästföljande sammanträde.

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) Varje avdelningsdirektör är ansvarig för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde och ansvarar för att delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsens kansli så snart ett beslut är fattat. Kommunstyrelsen bör införa ett kvalitetssäkrande moment i samband med handläggningen av delegationsbeslut. Här bör kontrolleras att rätt delegat fattar beslut i enlighet med rätt punkt i delegationsordningen. Kommunstyrelsens huvudregistrator och respektive avdelningsdirektör svarar för kvalitetssäkring av fattade beslut. Registrator kontrollerar formalia och avdelningsdirektör kontrollerar så att rätt delegat fattat beslut i enlighet med rätt punkt i delegationsordningen. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Patrick Stenbacka Verksamhetscontroller Bilaga Revisionsrapport Granskning av delegation av beslutanderätt Beslutet delges Huddinge kommuns revisorer

5 HUDDINGE KOMMUN Revisorerna Revisionsskrivelse Till Kommunstyrelsen Granskning av delegation av beslutanderätt EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun genomfört en granskning av kommunstyrelsens delegationsordning samt om delegationsbeslut hanteras och anmäls på ett korrekt sätt. Granskningen visar att delegationsordningen i allt väsentligt är anpassad till organisationen och att den följer kraven i kommunallagen. Det förekommer inga ärendetyper som inte får delegeras, och det tydliggörs till vem beslutsrätten delegeras. Delegationsordningen uppdateras dock inte regelbundet. Vi bedömer att den är i behov av uppdatering och förtydliganden i vissa avseenden. Det saknas fastställda regler och rutiner för hur förvaltningarnas tjänstemän ska anmäla beslut som fattas med stöd av delegation. Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen bör se över och förtydliga delegationsordningen samt att kommunstyrelsen bör kontrollera att de beslut som fattas på delegation kvalitetssäkras på lämpligt sätt. Vi har följande förslag för fortsatt utveckling:...,. Delegationsordningen bör förtydligas i enlighet med de iakttagelser som görs i rapporten...,. Kommunstyrelsen bör genomföra en översyn av delegationsordningen i samband med varje ny mandatperiod. Härutöver bör återkommande översyner av mindre omfattning göras årligen, för att säkerställa att delegationsordningen är anpassad till organisationen...,. Kommunstyrelsen bör tydliggöra vem som har ansvaret för att en uppdaterad delegationsordning alltid finns...,. Kommunstyrelsen bör se över ärendehandboken och delegationsordningen så att de överensstämmer med varandra vad gäller angivelser av inom vilken tidsperiod delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen...,. Kommunstyrelsen bör ta fram rutiner för vem som anmäler delegationsbeslut till kommunstyrelsens kansli. lltlo Kommunstyrelsen bör införa en kontroll som säkerställer att beslut fattade på delegation anmäls till kommunstyrelsen vid nästföljande sammanträde...,.. Kommunstyrelsen bör införa ett kvalitetssäkrande moment i samband med handläggningen av delegationsbeslut Här bör kontrolleras att rätt delegat fattar beslut i enlighet med rätt punkt i delegationsordningen. l Revisionsrapporten överlämnas härmed. Revisionen önskar styrelsens svar på rapporten senast den 27 februari För Huddinge kommuns revisorer ~w~~ Kurt Karlsson ~ Ordförande hj-tortm~v La~o Dagsbepg Vice ordförande l För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

6

7 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Huddinge kommun Granskning av delegation av beslutanderätt EV

8 EY Innehåll lnnehåll Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och avgränsning Revisionsfrågor Revisionskriterier Metod Styrning Kommunallagen Kommunstyrelsens reglemente Riktlinjer för övergripande styrdokument i Huddinge kommun Kommunstyrelsens delegationsordning Ärendehandboken - att handlägga ärenden och utforma dokument Regler om delegering - kommunstyrelsens förvaltning Resultat och svar på revisionsfrågorna... 1 O 4.1. Slutsats och rekommendationer Källförteckning

9 EY 1. Sammanfattning EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av kommunstyrelsens delegationsordning samt om delegationsbeslut hanteras och anmäls på ett korrekt sätt. Det finns två syften med delegation av beslutanderätt. Det ena är att avlasta styrelsen/nämnden rutinärenden. Det andra är att möjliggöra en mer effektiv verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Nämnden kan delegera sin beslutanderätt till ett utskott, en ledamot eller ersättare inom nämnden eller till en anställd hos kommunen. En förvaltningschef som erhållit delegation kan, efter tillstånd från nämnden, vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd i kommunen. Granskning av delegationsordningen visar att delegationsordningen i allt väsentligt är anpassad till organisationen samt att den följer kraven i kommunallagen. Det förekommer inga ärendetyper som inte får delegeras, och det tydliggörs till vem beslutsrätten delegeras. Delegationsordningen är dock i behov av uppdatering och förtydliganden i vissa avseenden. Delegationsordningen uppdateras inte regelbundet. Det är ansvarig handläggare som ska redovisa delegationsbesluten till kansliet för att ärendet ska föras upp på listan över beslut att anmäla till kommunstyrelsen. Det saknas dock fastställda regler och rutiner för hur anmälan av beslut som fattas med stöd av delegation ska göras. Det finns en risk att ärenden inte anmäls till kommunstyrelsen, samt att ärenden inte anmäls inom angiven tid. Vid granskning av ärenden konstateras att ett stort antal ärenden har beslutats av tjänsteman utan delegation för den aktuella ärendetypen. l övrigt identifieras ett mindre antal avvikelser. Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen bör se över och förtydliga delegationsordningen samt att kommunstyrelsen inte i tillräcklig utsträckning kvalitetssäkrar de beslut som fattas på delegation i organisationen. Efter genomförd granskning har vi följande förslag för fortsatt utveckling:..,.. Delegationsordningen bör förtydligas i enlighet med de iakttagelser som görs i rapporten...,.. Kommunstyrelsen bör genomföra en övergripande översyn av delegationsordningen i samband med varje ny mandatperiod. Härutöver bör återkommande översyner av mindre karaktär göras årligen, för att säkerställa att delegationsordningen är anpassad till organisationen...,.. Kommunstyrelsen bör tydliggöra vem som har det övergripande ansvaret för att en uppdaterad delegationsordning alltid finns...,.. Kommunstyrelsen bör se över ärendehandboken och delegationsordningen så att de överensstämmer med varandra vad gäller angivelser av inom vilken tidsperiod delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen...,.. Kommunstyrelsen bör ta fram rutiner för vem som anmäler delegationsbeslut till kommunstyrelsens kansli...,.. Kommunstyrelsen bör införa en kontroll som säkerställer att beslut fattade på delegation anmäls till kommunstyrelsen vid nästföljande sammanträde. 3

10 EV.,.. Kommunstyrelsen bör införa ett kvalitetssäkrande moment i samband med handläggningen av delegationsbeslut Här bör kontrolleras att rätt delegat fattar beslut i enlighet med rätt punkt i delegationsordningen. 4

11 EV working worl d 2. Inledning 2.1. Bakgrund Enligt kommunallagen (KL) får en nämnd uppdra till ett utskott, en ledamot eller till en anställd i kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i grupper av ärenden. Vissa undantag görs. Exempelvis får ärenden om mål, inriktning, omfattning eller kvalitet inte delegeras. Beslut som fattas med stöd av delegation från styrelse och nämnd är juridiskt sett ett nämndbeslut och kan inte ändras av nämnden. l kommunala sammanhang görs vanligtvis åtskillnad mellan nämndbeslut och förvaltningsbeslut Nämndbeslut avser beslut som fattas av nämnd eller av delegat med stöd av delegering från nämnd. Förvaltningsbeslut avser beslut som får fattas av anställd utan att de normalt anmäls till nämnden. Det rör sig då om verkställighetsbeslut i det löpande arbetet. Någon tydlig gräns mellan de två beslutsformerna går inte att ange. Kommunallagen använder begreppet "ren verkställighet" i bestämmelserna om överklagande. Enligt 1 O kap 2 kan nämndbeslut och delegeringsbeslut överklagas medan beslut som är ren verkställighet eller av förberedande art inte kan överklagas Syfte och avgränsning Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsens delegationsordning är ändamålsenlig och att delegationsbeslut hanteras på korrekt sätt. Granskningen omfattar kommunstyrelsen, samt avgränsas till dess reglemente och befintlig delegationsordning. Vidare har inom ramen för granskningen även kommunstyrelsens samtliga protokoll från 2013 granskats, för att bedöma om delegationsbeslut anmälts på korrekt sätt till kommunstyrelsen Revisionsfrågor l granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 1. Är delegationsordningen ändamålsenlig, dvs. anpassad till organisationen samt uppfyller kommunallagens krav? 2. Är det tydliggjort i organisationen vad som avses med delegationsbeslut? 3. Framgår det tydligt vilken beslutanderätt som delegeras och till vem beslutanderätten överlåts? 4. Finns det fastställda regler och rutiner för anmälan av beslut som fattas med stöd av delegation? 5. Är de beslut som tagits med stöd av delegation: a. fattade i enlighet med gällande delegationsordning och tillhörande riktlinjer? b. registrerade på ett tillfredsställande sätt? c. anmälda på ett tillfredsställande sätt? 5

12 EY 2.4. Revisionskriterier Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterier kan ofta hämtas från lagar och förarbeten, föreskrifter och interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut l denna granskning utgörs revisionskriterierna av: "' Kommunallagen (1991 :900) "' Kommunstyrelsens delegationsordning 2.5. Metod Granskningen baseras på intervjuer och dokumentstudier. Granskade dokument listas i källförteckning. Intervjuer har genomförts med följande funktioner: "' Kommundirektör.,. Administrativ direktör tillika biträdande kommundirektör "' Personaldirektör "' Ekonomidirektör "' Kanslichef kommunstyrelsens kansli "' Huvudregistrator kommunstyrelsens kansli Samtliga intervjuade har beretts möjlighet att faktagranska rapporten. 6

13 EV 3. Styrning 3.1. Kommunallagen Enligt kommunallagen har de förtroendevalda det politiska ansvaret för verksamheten i sin helhet, det vill säga såväl beredning, beslut som genomförande. Beslut kan endast fattas av fullmäktige, nämnd, partssammansatt organ eller delegat. Delegat kan fatta beslut med stöd av delegationsregler enligt 6 kap i kommunallagen. Om en nämnd vill delegera sin beslutanderätt ska den klart ange vilken beslutanderätt som delegeras och till vem som beslutanderätten överlåts. Det är lämpligt att detta framgår av delegationsordning. Delegering kan också framgå av ett särskilt beslutsprotokoll l kommunala sammanhang görs vanligtvis en åtskillnad mellan nämndbeslut och verkställighet. Med nämndbeslut avses beslut som fattas av nämnd eller av delegat med stöd av delegering från nämnd. Med verkställighet avses beslut som får fattas av anställd utan att de normalt anmäls till nämnden. Det rör sig om ställningstaganden som utförs i det löpande ordinarie arbetet. Någon tydlig gräns mellan de två beslutsformerna finns inte. Kommunallagen använder begreppet ren verkställighet i bestämmelserna om överklagande. Enligt 1 O kap 2 kan nämndbeslut och delegeringsbeslut överklagas medan beslut som är ren verkställighet eller av förberedande art inte kan överklagas. Bestämmelserna anger dock inte vad som i praktiken är beslut och vad som är ren verkställighet. En gräns är att de beslut som fattas i det dagliga arbetet och som styrs av regler, riktlinjer och arbets- och rutinbeskrivningar är ren verkställighet. Exempel på verkställighetsärenden är debitering av avgifter enligt fastställd taxa eller inköp av varor från leverantör där kommunen tecknat ramavtal. Delegering Det finns två syften med delegation av beslutanderätten:..,_ Att avlasta styrelsen/nämnden rutinärenden ~ Att möjliggöra en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare Genom delegation flyttas beslutanderätten från nämnden till delegaten. Nämnden kan delegera sin beslutanderätt till: ~ Ett utskott ~ En ledamot eller ersättare inom nämnden ~ En anställd hos kommunen Det finns ett förbud för så kallad blandad delegation, d.v.s. till anställd och förtroendevald i förening. Förvaltningschefen kan, efter särskilt tillstånd från nämnden, vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd i kommunen. Beslut som fattas med stöd av delegation är juridiskt sett ett nämndbeslut och kan inte ändras av nämnden i samband med att beslutet anmäls. Det betyder även att delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som ett nämndbeslut Delegationsordningen bör 7

14 EV fortlöpande hållas aktuell och anpassas till nämndens ansvarsområde och förvaltningens organisation. Det kan vara lämpligt att delegationsordningen ses över inför varje nytt år. Ett grundkrav är dock att en nyvald nämnd vid inledningen av mandatperioden uppdaterar och sätter sig in i delegationsordningen. Ärenden som inte får delegeras Enligt kommunallagen finns ett antal ärenden där beslutanderätten inte får delegeras. Dessa är: ~ Arenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. ~ Framställningar eller yttranden till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige, har överklagats. ~ Arenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. ~ Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Registrering och anmälan av delegationsbeslut Samma regler gäller för registrering av delegationsbeslut som för registrering av beslut fattade av en styrelse eller nämnd. Detta innebär att det ska finnas någon form av skriftlig dokumentation för de beslut som fattas med stöd av delegation. Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till den nämnd eller styrelse som delegerat beslutanderätten. Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation från förvaltningschef ska anmälas till förvaltningschefen. Någon uttrycklig skyldighet för förvaltningschefen eller delegaten att vidareanmäla besluten till nämnden finns inte, men nämnden kan enligt lagstiftningen ställa sådana krav som villkor för att godkänna vidaredelegering Kommunstyrelsens reglemente Av kommunstyrelsens reglemente framgår att delegering har gjorts från kommunfullmäktige i ett antal ärenden. Detta är ärenden som i första hand rör ekonomiska angelägenheter samt fastigheter och planprogram. Vidare fastslås att kommunstyrelsen delegeras att, i den mån bemyndigande inte lämnats annan nämnd, för kommunen besluta i övriga, liknande ärenden som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen Riktlinjer för övergripande styrdokument i Huddinge kommun Nya riktlinjer för övergripande styrdokument i kommunen antogs av kommunfullmäktige Av dessa framgår vilka typer av styrdokument som finns i kommunen. Rörande delegationsordningar framgår att delegationsordningen anger vem som får fatta beslut i nämndens eller kommunstyrelsens ställe. Det fastslås också att genom att beslutanderätten flyttas över träder den som fått delegation helt och hållet in i nämndens/styrelsens ställe och att beslutet inte kan ändras Kommunstyrelsens delegationsordning Delegationsordningen antogs och har ändrats 1-2 gånger per år fram till , då den senaste ändringen gjordes. l delegationsordningen uppdrar kommunstyrelsen åt planerings- och personalutskottet, åt en ledamot i kommunstyrelsen eller åt en anställd vid kommunen att besluta på styrelsens vägnar i de ärenden som anges i delegationsordningen. Kommundirektören äger rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd vid kommunen. 8

15 EV Kommunstyrelsens ordförande eller, vid dennes förhinder, kommunstyrelsens vice ordförande äger rätt att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens beslut inte kan avvaktas. Sådant beslut skall anmälas vid kommunstyrelsens nästa sammanträde. De beslut som fattas på delegation och vidaredelegation ska redovisas skriftligt till kommunstyrelsen inom två månader. l delegationsordningen delas ärendena in i sex övergripande ämnesområden. Dessa är: Personalärenden inom kommunstyrelsens verksamhetsområden Ekonomiärenden inom kommunstyrelsens förvaltning Allmänna ärenden och rättsfrågor Personalärenden inom kommunens hela verksamhetsområde Ekonomiska frågor (såsom medelsförvaltning och centrala upphandlingsfrågor) Bostads- och markärenden Under respektive ämnesområde finns ett antal underrubriker som anger ärendetyper. Exempel på dessa är beslut om förbud mot bisyssla, upphandling av varor och tjänster utanför ramen för tilldelat anslag, beslut om utlämnande av allmän handling. Under respektive rubrik listas ett antal punkter. Här framgår delegat enligt kommunstyrelsens beslut samt eventuell delegat efter kommundirektörens vidaredelegering. l några fall anges även ersättare för delegat. Det görs både för delegat enligt KS beslut och för delegat efter kommundirektörens vidaredelegering. Här finns också utrymme för Anmärkning vid behov. Det tydliggörs också att utsedd ersättare har rätt att ersätta delegat, normalt sett endast då den till vilken delegationen i första hand riktar sig är förhindrad att fullgöra sin beslutanderätt genom sjukdom, semester, tjänsteresa eller annan liknande omständighet. l enstaka fall anges såväl ersättare i första som i andra hand Ärendehandboken - att handlägga ärenden och utforma dokument Ärendehandboken innehåller riktlinjer för hur handläggning av ärenden och utformning av dokument görs i Huddinge kommun. Ärendehandboken togs fram 2007 av kommunstyrelsens kansli i samarbete med kommunens nämndsekreterare och beslutades av kommunstyrelsens planerings- och personalutskott Ärendehandboken reviderades 2011, och beslutades då av kommunstyrelsen. l Ärendehandboken finns ett kapitel som handlar om handläggning av delegationsärenden. Här fastslås att varje beslut som fattas med stöd av delegationsordningen ska dokumenteras. Av beslutsdokumentet ska framgår vilken punkt i delegationsordningen som delegationen grundar sig på. Nummer och förtydligande text ska framgå. Dokumentet med delegationsbeslutet ska undertecknas av delegaten med namn och titel. För delegerade beslut gäller vidare att varje delegat ska ha en egen löpnummerserie per år och beslutstyp. Vidare ska delegationsbesluten anmälas till nämnden vid nästföljande sammanträde Regler om delegering -kommunstyrelsens förvaltning l PM daterat tydliggörs regler kring delegering, i enlighet med lagstiftningen. Även här framgår att delegationsbeslut, inklusive vidaredelegation, ska redovisas skriftligt till nämnden inom två månader. Vidare tydliggörs bland annat att lista över delegationsbeslut 9

16 EV eller en pärm med samtliga delegationsbeslut ska finnas tillgänglig hos nämndsekreterare eller hos den som nämnden bestämmer. 4. Resultat och svar på revisionsfrågorna Nedan redovisas granskningens resultat samt svar på de revisionsfrågor som presenteras i kapitel2. a. Är delegationsordningen ändamålsenlig, dvs. anpassad till organisationen samt uppfyller kommunallagens krav? Vår bedömning är att delegationsordningen i allt väsentligt är anpassad till organisationen, samt att den följer kraven i kommunallagen. Det förekommer inga ärendetyper som enligt lagen inte får delegeras. Det är vidare tydligt vilka beslut som delegerats till vem. Vår bedömning är vidare att felaktig delegation inte heller görs i delegationsordningen. Vår bedömning är dock att delegationsordningen är i behov av uppdatering till följd av att gammal titulatur i somliga fall förekommer. Vidare förekommer i enstaka fall ärendetyper under rubrik för annan typ av ärenden, vilket kan leda till otydligheter och svårigheter att hitta rätt i delegationsordningen. Delegationsordningen ses inte över med regelbundenhet, utan det görs då behov av justering bedöms finnas. Det är inte fastställt vem som har ansvar att påtala revideringsbehov av delegationsordningen. Somliga av de intervjuade avdelningsdirektörerna anser att de själva ansvarar för de delar av delegationsordningen som rör dem och deras avdelning. Det händer att frågor som rör förändringar i delegationsordningen diskuteras i förvaltningens ledningsgrupp. Delegationsordningen bör åtminstone ses över i samband med ny mandatperiod, dels för att säkerställa dess innehåll, men också för att säkerställa att den nya kommunstyrelsen känner till vilka frågor den har delegerat. b. Är det tydliggjort i organisationen vad som avses med ett delegationsbes lut? Flera av intervjupersonerna anger att det inte är tydligt vad som avses med ett delegationsbeslut om vad som kan anses vara verkställighet. l samband med introduktion av såväl nyanställda chefer som handläggare i förvaltningen görs en genomgång av bland annat vad delegationsbeslut innebär och hur delegationsordningen ser ut. Förvaltningens kanslichef ansvarar för denna del av introduktionsutbildningen. l övrigt konstaterar de intervjuade att det kan vara komplicerat att avgöra om det rör sig om ett delegationsbeslut eller om det är verkställighet. Det är vanligt förekommande att såväl handläggare som avdelningschefer frågar kanslichefen eller kommunjuristen om olika beslut är delegationsbeslut eller verkställighet. Att frågan tas upp för diskussion uppmuntras av kanslichefen. Vår bedömning är att det i organisationen inte är helt tydliggjort vad som menas med delegationsbeslut och vad som är verkställighet. 10

17 EV c. Framgår det tydligt vilken beslutanderätt som delegeras och till vem beslutanderätten överlåts? Av delegationsordningen framgår vilken typ av ärenden som delegerats och till vem. Eventuell vidaredelegering från kommundirektören framgår också. l några fall anges vem som träder in som ersättare för kommundirektören. l några fall anges också vem som beslutar vid förhinder, istället för kommundirektören. l somliga fall anges såväl vem som beslutar i första hand som vem som beslutar i andra hand. l dessa fall är det otydligt i vilka fall den som anges "i andra hand" träder in som beslutsfattare. Det fastslås i delegationsordningen att ersättare eller den som träder in vid förhinder endast gör detta då den till vilken delegationen i första hand riktar sig är förhindrad att fullgöra sin beslutanderätt genom sjukdom, semester, tjänsteresa eller annan liknande omständighet. l de fall då kommundirektören är delegat men har förhinder att fatta beslut, bör antas att biträdande kommundirektör träder in i dennes ställe, i samtliga fall. Enligt delegationsordningen anges andra än biträdande kommundirektör som delegat vid förhinder eller som ersättare. Det blir otydligt om biträdande kommundirektör träder in i kommundirektörens ställe i somliga fall, men inte i samtliga, där delegationsordningen fastslår annat. Vidare är delegationsordningen otydlig i ett fall (A 15) där det framgår att kommundirektören har delegation att fatta beslut rörande organisationsförändringar. Här kan ifrågasättas om det gäller samtliga beslut om organisatoriska förändringar, vilket sannolikt är en stor mängd beslut. Rörande upphandling framgår av delegationsordningen att PPU fattar beslut om övrig upphandling (E1.3). Här kan ifrågasättas om det gäller samtlig upphandling, inklusive direktupphandlingar. l ett par fall anges också ett flertal befattningar som kommundirektören vidaredelegerat beslutsrätten till. Den inbördes ordningen mellan dessa befattningar framgår inte. Se exempelvis F9. Vår övergripande bedömning är att delegationsordningen i allt väsentligt tydliggör vilken beslutanderätt som delegeras och till vem beslutanderätten överlåts. d. Finns det fastställda regler och rutiner för anmälan av beslut som fattas med stöd av delegation? Det framgår av delegationsordningen att beslut som fattas på delegation, inklusive vidaredelegation, ska redovisas skriftligt till kommunstyrelsen inom två månader. Av ärendehandboken framgår att delegationsbesluten ska anmälas till nämnden vid nästföljande sammanträde. Vår bedömning är att det är skillnad mellan delegationsordningen och ärendehandboken vad gäller anmälan av delegationsbeslut 11

18 EV l övrigt framgår av ärendehandboken hur delegationsbesluten ska dokumenteras. Det saknas skrivningar om vem som anmäler beslutet till sekreterare som sedan sätter upp ärendet på listan över delegationsbeslut som bilägges handlingar till kommande sammanträde i kommunstyrelsen. Vidare är vår bedömning att risk föreligger att ärenden fattade på delegation inte anmäls till kommunstyrelsen i utsatt tid. Detta då det saknas en kontroll att beslut fattade på delegation anmäls. e. Är de beslut som tagits med stöd av delegation: a. fattade i enlighet med gällande delegationsordning och tillhörande riktlinjer? b. registrerade på ett tillfredsställande sätt? c. anmälda på ett tillfredsställande sätt? l samband med granskningen har studier gjorts av samtliga kommunstyrelsens protokoll från ordinarie sammanträden under Vid åtta av totalt tolv sammanträden under 2013 har anmälan av delegationsbeslut gjorts. Av protokollen framgår att kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i förvaltningens tjänsteutlåtande. l protokollen tydliggörs också att kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande eller tjänsteman, i enlighet med delegationsordningen. l bilaga till protokollet finns en lista över samtliga beslut som anmäls till kommunstyrelsen. Av listan framgår vilken typ av beslut det rör, vem som är delegat enligt delegationsordningen samt en kort beskrivning av ärendet i fråga. Vid en översiktlig granskning av samtliga beslut som anmälts rörande bostads- och markärenden (drygt 200 beslut) som fattats med stöd av delegationsordningen och anmälts under 2013 konstateras att drygt 40 beslut har fattats felaktigt av delegat som inte har beslutanderätt för den typ av ärenden som fastslås av delegationsordningen. Det rör sig i samtliga fall om beslut fattade med stöd av punkten F i delegationsordningen. l samband med beslut betalas en ersättning ut till respektive fastighetsägare som berörs av beslutet. Vi bedömer inte att den totala summan som betalats ut utgör en väsentlig ekonomisk skada för kommunen. l ett fall konstaterar vi att en felaktig delgivning av ärendet har gjorts. Inom övriga ärendetyper som beslutats har stickprov gjorts. Här har inga avvikelser identifierats. Vår bedömning är att ett stort antal beslut inte blivit fattade i enlighet med delegationsordningen. Anmälan av ärenden till kommunstyrelsen har dock i allt väsentligt skett på ett tillfredsställande sätt i enlighet med lagstiftningen. Vi konstaterar dock vid granskningen av protokollen några smärre avvikelser, enligt nedan: 1. att titulaturen i några fall inte stämmer överens med titulaturen i delegationsordningen 2. att det i några fall inte framgår av bilaga till protokoll vem som fattat beslutet, utan det återges endast vem eller vilka som har delegation enligt delegationsordningen 3. att det i ett fall är felaktig delegat som anges i bilaga 4. att det i ett fall inte framgår vem som är delegat och har beslutat i ärendet 12

19 EV 5. att delgivning av beslutet, enligt beslutsunderlaget, i ett fall gjorts till annan nämnd än kommunstyrelsen Vår bedömning är att kvalitetssäkring av att besluten är fattade i enlighet med delegationsordning och med stöd av rätt punkt i densamma har brister. Det är väsentligt att rätt delegat fattar beslut enligt delegationsordningen Slutsats och rekommendationer Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsens delegationsordning är ändamålsenlig och om delegationsbeslut hanteras på ett korrekt sätt. Vår sammanfattande bedömning efter genomförd granskning är att kommunstyrelsen bör se över och förtydliga delegationsordningen samt att kommunstyrelsen inte i tillräcklig utsträckning kvalitetssäkrar de beslut som fattas på delegation i organisationen. l allt väsentligt tydliggör delegationsordningen vilken beslutanderätt som delegeras och till vem beslutanderätten överlåts. Vi rekommenderar dock att förtydliganden görs i följande fall; Titulaturen bör ses över så att den överensstämmer med dagens or g an isation. Det bör ses över att rätt ärendetyper finns under rätt ärende rubrik. Tydliggör om det är skillnad mellan ersättare och förhinder, samt vad det innebär att vara beslutsfattare i första hand samt i andra hand. Det är oklart om biträdande kommundirektör inte inträder i kommundirektörens ställe i samtliga fall, utan endast där det fastslås i delegationsordningen. Detta bör tydliggöras. Det bör tydliggöras hur omfattande organisationsförändringar som kommundirektören ska fatta beslut om. Rörande upphandling framgår av delegationsordningen att PPU fattar beslut om Ovrig upphandling (E1.3). Här kan ifrågasättas om det gäller samtlig upphandling, inklusive direktupphandlingar. Detta bör förtydligas. l ett par fall anges också ett flertal befattningar som kommundirektören vidaredelegerat beslutsrätten till. Den inbördes ordningen mellan dessa befattningar framgår inte, vilket bör förtydligas. Vidare är vår rekommendation att kommunen inför en rutin om en övergripande översyn av delegationsordningen i samband med varje ny mandatperiods början. l övrigt bör återkommande översyner av mindre karaktär göras årligen, för att säkerställa att delegationsordningen är anpassad till organisationen. Det bör även tydliggöras vem som har det övergripande ansvaret för att en uppdaterad delegationsordning alltid finns, samt att motsvarande justeringar vid behov görs i övriga nämnders delegationsordningar. Vi konstaterar att det är skillnad mellan delegationsordningen och ärendehandboken vad gäller anmälan av delegationsbeslut Vår rekommendation är att detta justeras så att styrdokumenten överensstämmer med varandra. Då det saknas skrivningar om vem som anmäler beslutet till sekreterare som sedan sätter upp ärendet på listan över delegationsbeslut rekommenderar vi att detta tydliggörs i riktlinjerna, då risk kan föreligga att ärendet inte anmäls, framför allt när flera handläggare arbetar med samma ärende. Vidare bör även en kontroll införas som i möjligaste mån 13

20 EY säkerställer att beslut fattade på delegation anmäls till kommunstyrelsen vid nästföljande sammanträde. Avslutningsvis kontstaterar vi att kvalitetssäkring av att besluten är fattade i enlighet med delegationsordning och med stöd av rätt punkt i densamma har brister. Vår rekommendation är därför att kvalitetssäkring införs i samband med handläggningen av delegationsbeslut Här bör kontrolleras att rätt delegat fattar beslut i enlighet med rätt punkt i delegationsordningen. Huddinge den 15 december 2014 Anders More Verksamhetsrevisor 14

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 KS-2014/1203.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan arbetsmarknadsnämnd

Granskning av ansvarsfördelning mellan arbetsmarknadsnämnd www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan arbetsmarknadsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan servicenämnd och förvaltning

Granskning av ansvarsfördelning mellan servicenämnd och förvaltning www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan servicenämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1.

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierade kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2014/713.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar.

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Härryda kommun Oktober 2014 Pernilla Lihnell, certifierad kommunal Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 2. Finansförvaltningen...

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter ionsordning för kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av kommunstyrelsen 2015-12-17 Dokumentansvarig: Kommunjuristen Sidan 2 av 13 Beskrivning och tillämpning av delegation Kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden Delegationsordning för tekniska nämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen

Delegationsordning Kommunstyrelsen 14/KS0196 Delegationsordning Kommunstyrelsen Antagen i kommunstyrelsen 2013-02-26 58 Reviderad i kommunstyrelsen 2013-03-26 79, 2013-04-23 116, 2013-08-27 176, 2014-01-28 6 2014-11-11 255, 2015-02-24 61

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 1 april 2015

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 1 april 2015 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-05 KS-2015/426.111 1 (2) HANDLÄGGARE Gerrby, Helena 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Policy för Kungälvs kommuns författningssamling

Policy för Kungälvs kommuns författningssamling Policy för Kungälvs kommuns författningssamling Diarienummer: KS 2015/233 Dokumentansvarig: Chef för enheten, utveckling planering och uppföljning Beredande politiskt organ: Kommunstyrelsen, Beslutad av:

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

Delegationsordning Regiondirektörens, hälso- och sjukvårdsdirektörens och trafikdirektörens vidaredelegering av beslut i Region Kronoberg

Delegationsordning Regiondirektörens, hälso- och sjukvårdsdirektörens och trafikdirektörens vidaredelegering av beslut i Region Kronoberg Delegationsordning Regiondirektörens, hälso- och sjukvårdsdirektörens och trafikdirektörens vidaredelegering av beslut i Region Kronoberg Delegationsordning 1 Inledning Denna delegationsordning reglerar

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

Mora Orsa Miljönämnd

Mora Orsa Miljönämnd Mora Orsa Miljönämnd DELEGATIONSORDNING PERSONALÄRENDEN Antagen 2011-01-25, 2 Dnr MN 2011-0004-403 Anvisningar till delegaten Syfte Syftet med delegation är att avlasta nämnden rutinartade ärenden för

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17 Tid: 2015-02-02 13:00-16:10 Plats: Regionens hus, sal C 1 Dnr RJL2015 /11 Delegationsordning regionstyrelse Beslut Regionsstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering Författningssamling Antagen av barn- och utbildningsnämnden: 2005-02-09 Reviderad: 2014-12-10 141, 2015-06-16 97 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015-04-09 Delegationsordning för kommunstyrelsen Reviderad enl beslut KS 137/150409 A. Allmänt 1. Allmänt om verkställighet, beredning

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Reviderad Stabschef 2014-11-24 Fastställd/upprättad/reviderad

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-27, 8 dnr VON 2015/4 Innehållsförteckning Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se/alvochkust

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se/alvochkust Dnr: 2014:002.1 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Per Liljebäck HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN 2014-06-12 DELEGATION INOM SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av styrdokument.

Revisionsrapport Granskning av styrdokument. Revisionsrapport Granskning av styrdokument. Ragunda kommun 27 Juni 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning En av de viktigaste

Läs mer

Ny delegationsordning för kommunstyrelsen

Ny delegationsordning för kommunstyrelsen KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hanna Asp Torkel Winbladh Datum 2015-01-20 Diarienummer KSN-2014-1030 Kommunstyrelsen Ny delegationsordning för kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7, ändrad 2015-03-31, 96 1 (7) Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där har delegerat

Läs mer

Landstingsstyrelsen delegerar med stöd av kommunallagen 6 kap. 33 rätten till landstingsdirektören att besluta i nedanstående ärenden:

Landstingsstyrelsen delegerar med stöd av kommunallagen 6 kap. 33 rätten till landstingsdirektören att besluta i nedanstående ärenden: Håkan Blomgren 2014-11-11 Rev.2014-12-05, 12-10 2015-01-08 Delegationsordning landstingsdirektör Inledning Kommunalrättslig delegering innebär en nämnd överför självständig beslutanderätt till en förtroendevald

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för socialnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 196, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling UTBILDNINGSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:02 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Utbildningsnämnden beslutade 1 den 9 januari 2015 om följande delegationsordning.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun

Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun Revisionsrapport Granskning av arvoden till förtroendevalda. Härnösand Kommun 7 Juni 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden 1(9) James Winoy Verksamhetsstöd Tfn: 063-14 65 85 E-post: james.winoy@regionjamtland.se 2015-03-03 Dnr: RUN/6/2015 RUN/305/2015 Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna Arvidsjaurs kommun Revisorerna För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Datum 2014-04-03 Arvidsjaurs kommun Kommunstyrelsen 2014-04- 09 Dnr '/, }, ~ 1- I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~

Läs mer

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport 2012-11-01 KS-2012/916.912 1 (7) HANDLÄGGARE Hanna Lundborg Hanna.Lundborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet 2014-02-14 KS-2013/1648.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björn Rosborg 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64)

Läs mer

Socialnämnden 2011-01-13. Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00

Socialnämnden 2011-01-13. Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00 Socialnämnden 2011-01-13 Plats och tid: Beslutande: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00 Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson

Läs mer

Revisionsrapport Botkyrka kommun

Revisionsrapport Botkyrka kommun Revisionsrapport Ärendehantering inom socialnämnden Lars Högberg Botkyrka kommun Innehåll 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund och uppdrag 2 3 Metod 2 4 Nationellt regelverk 3 5 Resultat av granskningen 4 5.1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Delegation från kommunstyrelsen

Delegation från kommunstyrelsen Delegation från kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2012-10-23 Ks 221. Gäller från och med 2012-11-01. Reviderad 2013-01-29, 2013-02-26. Enligt kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd eller styrelse

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp.

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp. 2014-11-1 Håkan Blomgren Rev 2014-12-05 Delegationsordning folktandvård Inledning Kommunalrättslig delegering innebär en nämnd överför självständig beslutanderätt till en förtroendevald eller tjänsteman

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 2008 Nr 10 Reglemente för sociala myndighetsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 9 oktober 2008 227 Gäller fr.o.m. den 1 november 2008 Reviderad KF 2007-03-01

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning Natur- och trafiknämnden Dokumentets syfte Beskriver vad nämnden ska besluta om samt vilka delegater som ges behörighet att fatta beslut i specifika ärenden inom nämndens

Läs mer

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning

Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Författningssamling Reglemente för nämnden för myndighetsutövning Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer