Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick Kommunstyrelsen Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 5 februari 2015, överlämnas som kommunstyrelsens svar på skrivelsen Granskning av delegation av beslutanderätt från Huddinge kommuns revisorer. Sammanfattning EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun genomfört en granskning av kommunstyrelsens delegationsordning samt om delegationsbeslut hanteras och anmäls på ett korrekt sätt. Granskningen visar att delegationsordningen i allt väsentligt är anpassad till organisationen och att den följer kraven i kommunallagen. Det förekommer inga ärendetyper som inte får delegeras, och det tydliggörs till vem beslutsrätten delegeras. Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i stort med rapportens slutsatser och rekommendationer. Förvaltningen kommer att under våren 2015 göra en totalöversyn av delegationsordningen för kommunstyrelsen där revisionens rekommendationer beaktas. Beskrivning av ärendet EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun genomfört en granskning av kommunstyrelsens delegationsordning samt om delegationsbeslut hanteras och anmäls på ett korrekt sätt. Granskningen visar att delegationsordningen i allt väsentligt är anpassad till organisationen och att den följer kraven i kommunallagen. Det förekommer inga ärendetyper som inte får delegeras, och det tydliggörs till vem beslutsrätten delegeras. Delegationsordningen uppdateras dock inte regelbundet. Revisorerna bedömer att den är i behov av uppdatering och förtydliganden i vissa avseenden. Det saknas fastställda regler och rutiner för POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) hur förvaltningarnas tjänstemän ska anmäla beslut som fattas med stöd av delegation. Kommunrevisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen bör se över och förtydliga delegationsordningen samt att kommunstyrelsen bör kontrollera att de beslut som fattas på delegation kvalitetssäkras på lämpligt sätt. Revisorerna har följande förslag för fortsatt utveckling: Delegationsordningen bör förtydligas i enlighet med de iakttagelser som görs i rapporten. Kommunstyrelsen bör genomföra en översyn av delegationsordningen i samband med varje ny mandatperiod. Härutöver bör återkommande översyner av mindre omfattning göras årligen, för att säkerställa att delegationsordningen är anpassad till organisationen. Kommunstyrelsen bör tydliggöra vem som har ansvaret för att en uppdaterad delegationsordning alltid finns. Kommunstyrelsen bör se över ärendehandboken och delegationsordningen så att de överensstämmer med varandra vad gäller angivelser av inom vilken tidsperiod delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen bör ta fram rutiner för vem som anmäler delegationsbeslut till kommunstyrelsens kansli. Kommunstyrelsen bör införa en kontroll som säkerställer att beslut fattade på delegation anmäls till kommunstyrelsen vid nästföljande sammanträde. Kommunstyrelsen bör införa ett kvalitetssäkrande moment i samband med handläggningen av delegationsbeslut. Här bör kontrolleras att rätt delegat fattar beslut i enlighet med rätt punkt i delegationsordningen. Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i stort med rapportens slutsatser och rekommendationer.

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) Förvaltningen kommer att under våren 2015 göra en totalöversyn av delegationsordningen för kommunstyrelsen där revisionens rekommendationer beaktas. En totalöversyn föreslås äga rum vid ingången till ny mandatperiod och en årlig översyn sker därutöver. Revisorernas rekommendationer anges i fetstil och förvaltningen svar i brödtexten. Delegationsordningen bör förtydligas i enlighet med de iakttagelser som görs i rapporten. Delegationsordningen kommer att förtydligas vid den totalöversyn som kommer att genomförs. Kommunstyrelsen bör genomföra en översyn av delegationsordningen i samband med varje ny mandatperiod. Härutöver bör återkommande översyner av mindre omfattning göras årligen, för att säkerställa att delegationsordningen är anpassad till organisationen. Kommunstyrelsens förvaltning instämmer och vårens totalöversyn kommer att utgöra mandatperiodens översyn med årliga översyner under mandatperioden. Kommunstyrelsen bör tydliggöra vem som har ansvaret för att en uppdaterad delegationsordning alltid finns. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kanslichefen ska ha ansvaret för att delegationsordningen hålls uppdaterad men att varje avdelningsdirektör inom kommunstyrelsens förvaltning ska ha ansvar att meddela kanslichefen när ändringar har skett inom respektive avdelningsdirektörs ansvarsområde. Kommunstyrelsen bör se över ärendehandboken och delegationsordningen så att de överensstämmer med varandra vad gäller angivelser av inom vilken tidsperiod delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens förvaltning instämmer och kommer att vid de löpande uppdateringarna av ärendehandboken tillse att det sker. Kommunstyrelsen bör ta fram rutiner för vem som anmäler delegationsbeslut till kommunstyrelsens kansli. Rutinerna kommer att förtydligas i ärendehandboken i samband med uppdatering av ärendehandboken. Kommunstyrelsen bör införa en kontroll som säkerställer att beslut fattade på delegation anmäls till kommunstyrelsen vid nästföljande sammanträde.

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (4) Varje avdelningsdirektör är ansvarig för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde och ansvarar för att delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsens kansli så snart ett beslut är fattat. Kommunstyrelsen bör införa ett kvalitetssäkrande moment i samband med handläggningen av delegationsbeslut. Här bör kontrolleras att rätt delegat fattar beslut i enlighet med rätt punkt i delegationsordningen. Kommunstyrelsens huvudregistrator och respektive avdelningsdirektör svarar för kvalitetssäkring av fattade beslut. Registrator kontrollerar formalia och avdelningsdirektör kontrollerar så att rätt delegat fattat beslut i enlighet med rätt punkt i delegationsordningen. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Patrick Stenbacka Verksamhetscontroller Bilaga Revisionsrapport Granskning av delegation av beslutanderätt Beslutet delges Huddinge kommuns revisorer

5 HUDDINGE KOMMUN Revisorerna Revisionsskrivelse Till Kommunstyrelsen Granskning av delegation av beslutanderätt EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Huddinge kommun genomfört en granskning av kommunstyrelsens delegationsordning samt om delegationsbeslut hanteras och anmäls på ett korrekt sätt. Granskningen visar att delegationsordningen i allt väsentligt är anpassad till organisationen och att den följer kraven i kommunallagen. Det förekommer inga ärendetyper som inte får delegeras, och det tydliggörs till vem beslutsrätten delegeras. Delegationsordningen uppdateras dock inte regelbundet. Vi bedömer att den är i behov av uppdatering och förtydliganden i vissa avseenden. Det saknas fastställda regler och rutiner för hur förvaltningarnas tjänstemän ska anmäla beslut som fattas med stöd av delegation. Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen bör se över och förtydliga delegationsordningen samt att kommunstyrelsen bör kontrollera att de beslut som fattas på delegation kvalitetssäkras på lämpligt sätt. Vi har följande förslag för fortsatt utveckling:...,. Delegationsordningen bör förtydligas i enlighet med de iakttagelser som görs i rapporten...,. Kommunstyrelsen bör genomföra en översyn av delegationsordningen i samband med varje ny mandatperiod. Härutöver bör återkommande översyner av mindre omfattning göras årligen, för att säkerställa att delegationsordningen är anpassad till organisationen...,. Kommunstyrelsen bör tydliggöra vem som har ansvaret för att en uppdaterad delegationsordning alltid finns...,. Kommunstyrelsen bör se över ärendehandboken och delegationsordningen så att de överensstämmer med varandra vad gäller angivelser av inom vilken tidsperiod delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen...,. Kommunstyrelsen bör ta fram rutiner för vem som anmäler delegationsbeslut till kommunstyrelsens kansli. lltlo Kommunstyrelsen bör införa en kontroll som säkerställer att beslut fattade på delegation anmäls till kommunstyrelsen vid nästföljande sammanträde...,.. Kommunstyrelsen bör införa ett kvalitetssäkrande moment i samband med handläggningen av delegationsbeslut Här bör kontrolleras att rätt delegat fattar beslut i enlighet med rätt punkt i delegationsordningen. l Revisionsrapporten överlämnas härmed. Revisionen önskar styrelsens svar på rapporten senast den 27 februari För Huddinge kommuns revisorer ~w~~ Kurt Karlsson ~ Ordförande hj-tortm~v La~o Dagsbepg Vice ordförande l För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

6

7 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Huddinge kommun Granskning av delegation av beslutanderätt EV

8 EY Innehåll lnnehåll Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och avgränsning Revisionsfrågor Revisionskriterier Metod Styrning Kommunallagen Kommunstyrelsens reglemente Riktlinjer för övergripande styrdokument i Huddinge kommun Kommunstyrelsens delegationsordning Ärendehandboken - att handlägga ärenden och utforma dokument Regler om delegering - kommunstyrelsens förvaltning Resultat och svar på revisionsfrågorna... 1 O 4.1. Slutsats och rekommendationer Källförteckning

9 EY 1. Sammanfattning EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av kommunstyrelsens delegationsordning samt om delegationsbeslut hanteras och anmäls på ett korrekt sätt. Det finns två syften med delegation av beslutanderätt. Det ena är att avlasta styrelsen/nämnden rutinärenden. Det andra är att möjliggöra en mer effektiv verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Nämnden kan delegera sin beslutanderätt till ett utskott, en ledamot eller ersättare inom nämnden eller till en anställd hos kommunen. En förvaltningschef som erhållit delegation kan, efter tillstånd från nämnden, vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd i kommunen. Granskning av delegationsordningen visar att delegationsordningen i allt väsentligt är anpassad till organisationen samt att den följer kraven i kommunallagen. Det förekommer inga ärendetyper som inte får delegeras, och det tydliggörs till vem beslutsrätten delegeras. Delegationsordningen är dock i behov av uppdatering och förtydliganden i vissa avseenden. Delegationsordningen uppdateras inte regelbundet. Det är ansvarig handläggare som ska redovisa delegationsbesluten till kansliet för att ärendet ska föras upp på listan över beslut att anmäla till kommunstyrelsen. Det saknas dock fastställda regler och rutiner för hur anmälan av beslut som fattas med stöd av delegation ska göras. Det finns en risk att ärenden inte anmäls till kommunstyrelsen, samt att ärenden inte anmäls inom angiven tid. Vid granskning av ärenden konstateras att ett stort antal ärenden har beslutats av tjänsteman utan delegation för den aktuella ärendetypen. l övrigt identifieras ett mindre antal avvikelser. Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen bör se över och förtydliga delegationsordningen samt att kommunstyrelsen inte i tillräcklig utsträckning kvalitetssäkrar de beslut som fattas på delegation i organisationen. Efter genomförd granskning har vi följande förslag för fortsatt utveckling:..,.. Delegationsordningen bör förtydligas i enlighet med de iakttagelser som görs i rapporten...,.. Kommunstyrelsen bör genomföra en övergripande översyn av delegationsordningen i samband med varje ny mandatperiod. Härutöver bör återkommande översyner av mindre karaktär göras årligen, för att säkerställa att delegationsordningen är anpassad till organisationen...,.. Kommunstyrelsen bör tydliggöra vem som har det övergripande ansvaret för att en uppdaterad delegationsordning alltid finns...,.. Kommunstyrelsen bör se över ärendehandboken och delegationsordningen så att de överensstämmer med varandra vad gäller angivelser av inom vilken tidsperiod delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen...,.. Kommunstyrelsen bör ta fram rutiner för vem som anmäler delegationsbeslut till kommunstyrelsens kansli...,.. Kommunstyrelsen bör införa en kontroll som säkerställer att beslut fattade på delegation anmäls till kommunstyrelsen vid nästföljande sammanträde. 3

10 EV.,.. Kommunstyrelsen bör införa ett kvalitetssäkrande moment i samband med handläggningen av delegationsbeslut Här bör kontrolleras att rätt delegat fattar beslut i enlighet med rätt punkt i delegationsordningen. 4

11 EV working worl d 2. Inledning 2.1. Bakgrund Enligt kommunallagen (KL) får en nämnd uppdra till ett utskott, en ledamot eller till en anställd i kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i grupper av ärenden. Vissa undantag görs. Exempelvis får ärenden om mål, inriktning, omfattning eller kvalitet inte delegeras. Beslut som fattas med stöd av delegation från styrelse och nämnd är juridiskt sett ett nämndbeslut och kan inte ändras av nämnden. l kommunala sammanhang görs vanligtvis åtskillnad mellan nämndbeslut och förvaltningsbeslut Nämndbeslut avser beslut som fattas av nämnd eller av delegat med stöd av delegering från nämnd. Förvaltningsbeslut avser beslut som får fattas av anställd utan att de normalt anmäls till nämnden. Det rör sig då om verkställighetsbeslut i det löpande arbetet. Någon tydlig gräns mellan de två beslutsformerna går inte att ange. Kommunallagen använder begreppet "ren verkställighet" i bestämmelserna om överklagande. Enligt 1 O kap 2 kan nämndbeslut och delegeringsbeslut överklagas medan beslut som är ren verkställighet eller av förberedande art inte kan överklagas Syfte och avgränsning Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsens delegationsordning är ändamålsenlig och att delegationsbeslut hanteras på korrekt sätt. Granskningen omfattar kommunstyrelsen, samt avgränsas till dess reglemente och befintlig delegationsordning. Vidare har inom ramen för granskningen även kommunstyrelsens samtliga protokoll från 2013 granskats, för att bedöma om delegationsbeslut anmälts på korrekt sätt till kommunstyrelsen Revisionsfrågor l granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 1. Är delegationsordningen ändamålsenlig, dvs. anpassad till organisationen samt uppfyller kommunallagens krav? 2. Är det tydliggjort i organisationen vad som avses med delegationsbeslut? 3. Framgår det tydligt vilken beslutanderätt som delegeras och till vem beslutanderätten överlåts? 4. Finns det fastställda regler och rutiner för anmälan av beslut som fattas med stöd av delegation? 5. Är de beslut som tagits med stöd av delegation: a. fattade i enlighet med gällande delegationsordning och tillhörande riktlinjer? b. registrerade på ett tillfredsställande sätt? c. anmälda på ett tillfredsställande sätt? 5

12 EY 2.4. Revisionskriterier Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterier kan ofta hämtas från lagar och förarbeten, föreskrifter och interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut l denna granskning utgörs revisionskriterierna av: "' Kommunallagen (1991 :900) "' Kommunstyrelsens delegationsordning 2.5. Metod Granskningen baseras på intervjuer och dokumentstudier. Granskade dokument listas i källförteckning. Intervjuer har genomförts med följande funktioner: "' Kommundirektör.,. Administrativ direktör tillika biträdande kommundirektör "' Personaldirektör "' Ekonomidirektör "' Kanslichef kommunstyrelsens kansli "' Huvudregistrator kommunstyrelsens kansli Samtliga intervjuade har beretts möjlighet att faktagranska rapporten. 6

13 EV 3. Styrning 3.1. Kommunallagen Enligt kommunallagen har de förtroendevalda det politiska ansvaret för verksamheten i sin helhet, det vill säga såväl beredning, beslut som genomförande. Beslut kan endast fattas av fullmäktige, nämnd, partssammansatt organ eller delegat. Delegat kan fatta beslut med stöd av delegationsregler enligt 6 kap i kommunallagen. Om en nämnd vill delegera sin beslutanderätt ska den klart ange vilken beslutanderätt som delegeras och till vem som beslutanderätten överlåts. Det är lämpligt att detta framgår av delegationsordning. Delegering kan också framgå av ett särskilt beslutsprotokoll l kommunala sammanhang görs vanligtvis en åtskillnad mellan nämndbeslut och verkställighet. Med nämndbeslut avses beslut som fattas av nämnd eller av delegat med stöd av delegering från nämnd. Med verkställighet avses beslut som får fattas av anställd utan att de normalt anmäls till nämnden. Det rör sig om ställningstaganden som utförs i det löpande ordinarie arbetet. Någon tydlig gräns mellan de två beslutsformerna finns inte. Kommunallagen använder begreppet ren verkställighet i bestämmelserna om överklagande. Enligt 1 O kap 2 kan nämndbeslut och delegeringsbeslut överklagas medan beslut som är ren verkställighet eller av förberedande art inte kan överklagas. Bestämmelserna anger dock inte vad som i praktiken är beslut och vad som är ren verkställighet. En gräns är att de beslut som fattas i det dagliga arbetet och som styrs av regler, riktlinjer och arbets- och rutinbeskrivningar är ren verkställighet. Exempel på verkställighetsärenden är debitering av avgifter enligt fastställd taxa eller inköp av varor från leverantör där kommunen tecknat ramavtal. Delegering Det finns två syften med delegation av beslutanderätten:..,_ Att avlasta styrelsen/nämnden rutinärenden ~ Att möjliggöra en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare Genom delegation flyttas beslutanderätten från nämnden till delegaten. Nämnden kan delegera sin beslutanderätt till: ~ Ett utskott ~ En ledamot eller ersättare inom nämnden ~ En anställd hos kommunen Det finns ett förbud för så kallad blandad delegation, d.v.s. till anställd och förtroendevald i förening. Förvaltningschefen kan, efter särskilt tillstånd från nämnden, vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd i kommunen. Beslut som fattas med stöd av delegation är juridiskt sett ett nämndbeslut och kan inte ändras av nämnden i samband med att beslutet anmäls. Det betyder även att delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som ett nämndbeslut Delegationsordningen bör 7

14 EV fortlöpande hållas aktuell och anpassas till nämndens ansvarsområde och förvaltningens organisation. Det kan vara lämpligt att delegationsordningen ses över inför varje nytt år. Ett grundkrav är dock att en nyvald nämnd vid inledningen av mandatperioden uppdaterar och sätter sig in i delegationsordningen. Ärenden som inte får delegeras Enligt kommunallagen finns ett antal ärenden där beslutanderätten inte får delegeras. Dessa är: ~ Arenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. ~ Framställningar eller yttranden till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige, har överklagats. ~ Arenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. ~ Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Registrering och anmälan av delegationsbeslut Samma regler gäller för registrering av delegationsbeslut som för registrering av beslut fattade av en styrelse eller nämnd. Detta innebär att det ska finnas någon form av skriftlig dokumentation för de beslut som fattas med stöd av delegation. Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till den nämnd eller styrelse som delegerat beslutanderätten. Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation från förvaltningschef ska anmälas till förvaltningschefen. Någon uttrycklig skyldighet för förvaltningschefen eller delegaten att vidareanmäla besluten till nämnden finns inte, men nämnden kan enligt lagstiftningen ställa sådana krav som villkor för att godkänna vidaredelegering Kommunstyrelsens reglemente Av kommunstyrelsens reglemente framgår att delegering har gjorts från kommunfullmäktige i ett antal ärenden. Detta är ärenden som i första hand rör ekonomiska angelägenheter samt fastigheter och planprogram. Vidare fastslås att kommunstyrelsen delegeras att, i den mån bemyndigande inte lämnats annan nämnd, för kommunen besluta i övriga, liknande ärenden som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen Riktlinjer för övergripande styrdokument i Huddinge kommun Nya riktlinjer för övergripande styrdokument i kommunen antogs av kommunfullmäktige Av dessa framgår vilka typer av styrdokument som finns i kommunen. Rörande delegationsordningar framgår att delegationsordningen anger vem som får fatta beslut i nämndens eller kommunstyrelsens ställe. Det fastslås också att genom att beslutanderätten flyttas över träder den som fått delegation helt och hållet in i nämndens/styrelsens ställe och att beslutet inte kan ändras Kommunstyrelsens delegationsordning Delegationsordningen antogs och har ändrats 1-2 gånger per år fram till , då den senaste ändringen gjordes. l delegationsordningen uppdrar kommunstyrelsen åt planerings- och personalutskottet, åt en ledamot i kommunstyrelsen eller åt en anställd vid kommunen att besluta på styrelsens vägnar i de ärenden som anges i delegationsordningen. Kommundirektören äger rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd vid kommunen. 8

15 EV Kommunstyrelsens ordförande eller, vid dennes förhinder, kommunstyrelsens vice ordförande äger rätt att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens beslut inte kan avvaktas. Sådant beslut skall anmälas vid kommunstyrelsens nästa sammanträde. De beslut som fattas på delegation och vidaredelegation ska redovisas skriftligt till kommunstyrelsen inom två månader. l delegationsordningen delas ärendena in i sex övergripande ämnesområden. Dessa är: Personalärenden inom kommunstyrelsens verksamhetsområden Ekonomiärenden inom kommunstyrelsens förvaltning Allmänna ärenden och rättsfrågor Personalärenden inom kommunens hela verksamhetsområde Ekonomiska frågor (såsom medelsförvaltning och centrala upphandlingsfrågor) Bostads- och markärenden Under respektive ämnesområde finns ett antal underrubriker som anger ärendetyper. Exempel på dessa är beslut om förbud mot bisyssla, upphandling av varor och tjänster utanför ramen för tilldelat anslag, beslut om utlämnande av allmän handling. Under respektive rubrik listas ett antal punkter. Här framgår delegat enligt kommunstyrelsens beslut samt eventuell delegat efter kommundirektörens vidaredelegering. l några fall anges även ersättare för delegat. Det görs både för delegat enligt KS beslut och för delegat efter kommundirektörens vidaredelegering. Här finns också utrymme för Anmärkning vid behov. Det tydliggörs också att utsedd ersättare har rätt att ersätta delegat, normalt sett endast då den till vilken delegationen i första hand riktar sig är förhindrad att fullgöra sin beslutanderätt genom sjukdom, semester, tjänsteresa eller annan liknande omständighet. l enstaka fall anges såväl ersättare i första som i andra hand Ärendehandboken - att handlägga ärenden och utforma dokument Ärendehandboken innehåller riktlinjer för hur handläggning av ärenden och utformning av dokument görs i Huddinge kommun. Ärendehandboken togs fram 2007 av kommunstyrelsens kansli i samarbete med kommunens nämndsekreterare och beslutades av kommunstyrelsens planerings- och personalutskott Ärendehandboken reviderades 2011, och beslutades då av kommunstyrelsen. l Ärendehandboken finns ett kapitel som handlar om handläggning av delegationsärenden. Här fastslås att varje beslut som fattas med stöd av delegationsordningen ska dokumenteras. Av beslutsdokumentet ska framgår vilken punkt i delegationsordningen som delegationen grundar sig på. Nummer och förtydligande text ska framgå. Dokumentet med delegationsbeslutet ska undertecknas av delegaten med namn och titel. För delegerade beslut gäller vidare att varje delegat ska ha en egen löpnummerserie per år och beslutstyp. Vidare ska delegationsbesluten anmälas till nämnden vid nästföljande sammanträde Regler om delegering -kommunstyrelsens förvaltning l PM daterat tydliggörs regler kring delegering, i enlighet med lagstiftningen. Även här framgår att delegationsbeslut, inklusive vidaredelegation, ska redovisas skriftligt till nämnden inom två månader. Vidare tydliggörs bland annat att lista över delegationsbeslut 9

16 EV eller en pärm med samtliga delegationsbeslut ska finnas tillgänglig hos nämndsekreterare eller hos den som nämnden bestämmer. 4. Resultat och svar på revisionsfrågorna Nedan redovisas granskningens resultat samt svar på de revisionsfrågor som presenteras i kapitel2. a. Är delegationsordningen ändamålsenlig, dvs. anpassad till organisationen samt uppfyller kommunallagens krav? Vår bedömning är att delegationsordningen i allt väsentligt är anpassad till organisationen, samt att den följer kraven i kommunallagen. Det förekommer inga ärendetyper som enligt lagen inte får delegeras. Det är vidare tydligt vilka beslut som delegerats till vem. Vår bedömning är vidare att felaktig delegation inte heller görs i delegationsordningen. Vår bedömning är dock att delegationsordningen är i behov av uppdatering till följd av att gammal titulatur i somliga fall förekommer. Vidare förekommer i enstaka fall ärendetyper under rubrik för annan typ av ärenden, vilket kan leda till otydligheter och svårigheter att hitta rätt i delegationsordningen. Delegationsordningen ses inte över med regelbundenhet, utan det görs då behov av justering bedöms finnas. Det är inte fastställt vem som har ansvar att påtala revideringsbehov av delegationsordningen. Somliga av de intervjuade avdelningsdirektörerna anser att de själva ansvarar för de delar av delegationsordningen som rör dem och deras avdelning. Det händer att frågor som rör förändringar i delegationsordningen diskuteras i förvaltningens ledningsgrupp. Delegationsordningen bör åtminstone ses över i samband med ny mandatperiod, dels för att säkerställa dess innehåll, men också för att säkerställa att den nya kommunstyrelsen känner till vilka frågor den har delegerat. b. Är det tydliggjort i organisationen vad som avses med ett delegationsbes lut? Flera av intervjupersonerna anger att det inte är tydligt vad som avses med ett delegationsbeslut om vad som kan anses vara verkställighet. l samband med introduktion av såväl nyanställda chefer som handläggare i förvaltningen görs en genomgång av bland annat vad delegationsbeslut innebär och hur delegationsordningen ser ut. Förvaltningens kanslichef ansvarar för denna del av introduktionsutbildningen. l övrigt konstaterar de intervjuade att det kan vara komplicerat att avgöra om det rör sig om ett delegationsbeslut eller om det är verkställighet. Det är vanligt förekommande att såväl handläggare som avdelningschefer frågar kanslichefen eller kommunjuristen om olika beslut är delegationsbeslut eller verkställighet. Att frågan tas upp för diskussion uppmuntras av kanslichefen. Vår bedömning är att det i organisationen inte är helt tydliggjort vad som menas med delegationsbeslut och vad som är verkställighet. 10

17 EV c. Framgår det tydligt vilken beslutanderätt som delegeras och till vem beslutanderätten överlåts? Av delegationsordningen framgår vilken typ av ärenden som delegerats och till vem. Eventuell vidaredelegering från kommundirektören framgår också. l några fall anges vem som träder in som ersättare för kommundirektören. l några fall anges också vem som beslutar vid förhinder, istället för kommundirektören. l somliga fall anges såväl vem som beslutar i första hand som vem som beslutar i andra hand. l dessa fall är det otydligt i vilka fall den som anges "i andra hand" träder in som beslutsfattare. Det fastslås i delegationsordningen att ersättare eller den som träder in vid förhinder endast gör detta då den till vilken delegationen i första hand riktar sig är förhindrad att fullgöra sin beslutanderätt genom sjukdom, semester, tjänsteresa eller annan liknande omständighet. l de fall då kommundirektören är delegat men har förhinder att fatta beslut, bör antas att biträdande kommundirektör träder in i dennes ställe, i samtliga fall. Enligt delegationsordningen anges andra än biträdande kommundirektör som delegat vid förhinder eller som ersättare. Det blir otydligt om biträdande kommundirektör träder in i kommundirektörens ställe i somliga fall, men inte i samtliga, där delegationsordningen fastslår annat. Vidare är delegationsordningen otydlig i ett fall (A 15) där det framgår att kommundirektören har delegation att fatta beslut rörande organisationsförändringar. Här kan ifrågasättas om det gäller samtliga beslut om organisatoriska förändringar, vilket sannolikt är en stor mängd beslut. Rörande upphandling framgår av delegationsordningen att PPU fattar beslut om övrig upphandling (E1.3). Här kan ifrågasättas om det gäller samtlig upphandling, inklusive direktupphandlingar. l ett par fall anges också ett flertal befattningar som kommundirektören vidaredelegerat beslutsrätten till. Den inbördes ordningen mellan dessa befattningar framgår inte. Se exempelvis F9. Vår övergripande bedömning är att delegationsordningen i allt väsentligt tydliggör vilken beslutanderätt som delegeras och till vem beslutanderätten överlåts. d. Finns det fastställda regler och rutiner för anmälan av beslut som fattas med stöd av delegation? Det framgår av delegationsordningen att beslut som fattas på delegation, inklusive vidaredelegation, ska redovisas skriftligt till kommunstyrelsen inom två månader. Av ärendehandboken framgår att delegationsbesluten ska anmälas till nämnden vid nästföljande sammanträde. Vår bedömning är att det är skillnad mellan delegationsordningen och ärendehandboken vad gäller anmälan av delegationsbeslut 11

18 EV l övrigt framgår av ärendehandboken hur delegationsbesluten ska dokumenteras. Det saknas skrivningar om vem som anmäler beslutet till sekreterare som sedan sätter upp ärendet på listan över delegationsbeslut som bilägges handlingar till kommande sammanträde i kommunstyrelsen. Vidare är vår bedömning att risk föreligger att ärenden fattade på delegation inte anmäls till kommunstyrelsen i utsatt tid. Detta då det saknas en kontroll att beslut fattade på delegation anmäls. e. Är de beslut som tagits med stöd av delegation: a. fattade i enlighet med gällande delegationsordning och tillhörande riktlinjer? b. registrerade på ett tillfredsställande sätt? c. anmälda på ett tillfredsställande sätt? l samband med granskningen har studier gjorts av samtliga kommunstyrelsens protokoll från ordinarie sammanträden under Vid åtta av totalt tolv sammanträden under 2013 har anmälan av delegationsbeslut gjorts. Av protokollen framgår att kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i förvaltningens tjänsteutlåtande. l protokollen tydliggörs också att kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande eller tjänsteman, i enlighet med delegationsordningen. l bilaga till protokollet finns en lista över samtliga beslut som anmäls till kommunstyrelsen. Av listan framgår vilken typ av beslut det rör, vem som är delegat enligt delegationsordningen samt en kort beskrivning av ärendet i fråga. Vid en översiktlig granskning av samtliga beslut som anmälts rörande bostads- och markärenden (drygt 200 beslut) som fattats med stöd av delegationsordningen och anmälts under 2013 konstateras att drygt 40 beslut har fattats felaktigt av delegat som inte har beslutanderätt för den typ av ärenden som fastslås av delegationsordningen. Det rör sig i samtliga fall om beslut fattade med stöd av punkten F i delegationsordningen. l samband med beslut betalas en ersättning ut till respektive fastighetsägare som berörs av beslutet. Vi bedömer inte att den totala summan som betalats ut utgör en väsentlig ekonomisk skada för kommunen. l ett fall konstaterar vi att en felaktig delgivning av ärendet har gjorts. Inom övriga ärendetyper som beslutats har stickprov gjorts. Här har inga avvikelser identifierats. Vår bedömning är att ett stort antal beslut inte blivit fattade i enlighet med delegationsordningen. Anmälan av ärenden till kommunstyrelsen har dock i allt väsentligt skett på ett tillfredsställande sätt i enlighet med lagstiftningen. Vi konstaterar dock vid granskningen av protokollen några smärre avvikelser, enligt nedan: 1. att titulaturen i några fall inte stämmer överens med titulaturen i delegationsordningen 2. att det i några fall inte framgår av bilaga till protokoll vem som fattat beslutet, utan det återges endast vem eller vilka som har delegation enligt delegationsordningen 3. att det i ett fall är felaktig delegat som anges i bilaga 4. att det i ett fall inte framgår vem som är delegat och har beslutat i ärendet 12

19 EV 5. att delgivning av beslutet, enligt beslutsunderlaget, i ett fall gjorts till annan nämnd än kommunstyrelsen Vår bedömning är att kvalitetssäkring av att besluten är fattade i enlighet med delegationsordning och med stöd av rätt punkt i densamma har brister. Det är väsentligt att rätt delegat fattar beslut enligt delegationsordningen Slutsats och rekommendationer Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsens delegationsordning är ändamålsenlig och om delegationsbeslut hanteras på ett korrekt sätt. Vår sammanfattande bedömning efter genomförd granskning är att kommunstyrelsen bör se över och förtydliga delegationsordningen samt att kommunstyrelsen inte i tillräcklig utsträckning kvalitetssäkrar de beslut som fattas på delegation i organisationen. l allt väsentligt tydliggör delegationsordningen vilken beslutanderätt som delegeras och till vem beslutanderätten överlåts. Vi rekommenderar dock att förtydliganden görs i följande fall; Titulaturen bör ses över så att den överensstämmer med dagens or g an isation. Det bör ses över att rätt ärendetyper finns under rätt ärende rubrik. Tydliggör om det är skillnad mellan ersättare och förhinder, samt vad det innebär att vara beslutsfattare i första hand samt i andra hand. Det är oklart om biträdande kommundirektör inte inträder i kommundirektörens ställe i samtliga fall, utan endast där det fastslås i delegationsordningen. Detta bör tydliggöras. Det bör tydliggöras hur omfattande organisationsförändringar som kommundirektören ska fatta beslut om. Rörande upphandling framgår av delegationsordningen att PPU fattar beslut om Ovrig upphandling (E1.3). Här kan ifrågasättas om det gäller samtlig upphandling, inklusive direktupphandlingar. Detta bör förtydligas. l ett par fall anges också ett flertal befattningar som kommundirektören vidaredelegerat beslutsrätten till. Den inbördes ordningen mellan dessa befattningar framgår inte, vilket bör förtydligas. Vidare är vår rekommendation att kommunen inför en rutin om en övergripande översyn av delegationsordningen i samband med varje ny mandatperiods början. l övrigt bör återkommande översyner av mindre karaktär göras årligen, för att säkerställa att delegationsordningen är anpassad till organisationen. Det bör även tydliggöras vem som har det övergripande ansvaret för att en uppdaterad delegationsordning alltid finns, samt att motsvarande justeringar vid behov görs i övriga nämnders delegationsordningar. Vi konstaterar att det är skillnad mellan delegationsordningen och ärendehandboken vad gäller anmälan av delegationsbeslut Vår rekommendation är att detta justeras så att styrdokumenten överensstämmer med varandra. Då det saknas skrivningar om vem som anmäler beslutet till sekreterare som sedan sätter upp ärendet på listan över delegationsbeslut rekommenderar vi att detta tydliggörs i riktlinjerna, då risk kan föreligga att ärendet inte anmäls, framför allt när flera handläggare arbetar med samma ärende. Vidare bör även en kontroll införas som i möjligaste mån 13

20 EY säkerställer att beslut fattade på delegation anmäls till kommunstyrelsen vid nästföljande sammanträde. Avslutningsvis kontstaterar vi att kvalitetssäkring av att besluten är fattade i enlighet med delegationsordning och med stöd av rätt punkt i densamma har brister. Vår rekommendation är därför att kvalitetssäkring införs i samband med handläggningen av delegationsbeslut Här bör kontrolleras att rätt delegat fattar beslut i enlighet med rätt punkt i delegationsordningen. Huddinge den 15 december 2014 Anders More Verksamhetsrevisor 14

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Huddinge kommun. Granskning av delegation av beslutanderätt

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Huddinge kommun. Granskning av delegation av beslutanderätt Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Huddinge kommun Granskning av delegation av beslutanderätt Innehåll Innehåll...2 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...5 2.1. Bakgrund...5

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt

Granskning av delegation av beslutanderätt Revisionsrapport Granskning av delegation av beslutanderätt Christina Widerstrand, Certifierad kommunal revisor Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning Sammanfattning och rekommendationer 1 1

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut

Granskning av kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut Avesta kommun Datum Februari 2009 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden

Delegationsordning för fastighetsnämnden FN 2016/0135 1 för fastighetsnämnden Delegationens syfte Fastighetsnämndens ansvar och befogenheter regleras i fastighetsnämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att

Läs mer

Delegationsordning för Tekniska nämnden

Delegationsordning för Tekniska nämnden LULEÅ KOMMUN DELEGATION Dnr 1 (5) Beslut TN 2012-12-13, 149 Susanne Rimpisalo Enhetschef Tekniska nämnden Delegationsordning för Tekniska nämnden Allmänt om delegering Regler om delegering av nämndsärenden

Läs mer

Övergripande granskning av intern kontroll

Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Surahammars kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Surahammars kommun Övergripande granskning av intern kontroll Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 KS-2014/1203.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Valnämndens delegeringsordning

Valnämndens delegeringsordning SID 1(6) Valnämndens delegeringsordning Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(6) Innehållsförteckning 1 Principer för beslut med stöd av delegeringsbestämmelser...3

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan arbetsmarknadsnämnd

Granskning av ansvarsfördelning mellan arbetsmarknadsnämnd www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan arbetsmarknadsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun

Remiss - Riktlinjer för styrdokument i Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-25 GSN-2013/75.112 1 (2) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss -

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun 1/7 Beslutad: Valnämnden 2014-02-27 41 Gäller fr o m: 2014-02-27 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Valnämnden Stabsavdelningen för Valnämnden i Strängnäs kommun 1. Lagstiftningen Kommunallagens

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen

Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av styrelsen för Nässjö lärcenter: 2013-03-20 12 Reviderad: 2015-02-18 17 Styrelsens för Nässjö lärcenter delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet 2013-12-18 KS-2013/1603.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierade kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden XX Dokumenttyp: Delegationsordning Dokumentet gäller för, personalkategori: Samtliga beslutsfattare Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: XX Diarienummer: 2015.150

Läs mer

Revisionsrapport/Uppföljning. Delegation. Ängelholms kommun 2010-03-11. Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport/Uppföljning. Delegation. Ängelholms kommun 2010-03-11. Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport/Uppföljning Delegation Ängelholms kommun 2010-03-11 Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 1.1 Uppdraget... 1 1.2 Metod... 1 2 Iakttagelser...

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan servicenämnd och förvaltning

Granskning av ansvarsfördelning mellan servicenämnd och förvaltning www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan servicenämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1.

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden 2016-11-15 1 för tekniska nämnden Delegationens syfte Tekniska nämndens ansvar och befogenheter regleras i tekniska nämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att inom

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Reviderad 2016-11-03 Delegering Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut enligt Kommunallagen kan endast

Läs mer

Dnr KFN16/16. Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden. Antagen

Dnr KFN16/16. Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden. Antagen Dnr KFN16/16 Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden Antagen 2016-03-16 Innehållsförteckning Allmänt om delegering... 3 Grundprinciper... 3 Vidaredelegering och anmälan...4 Verkställighet...4 Upplysningar...

Läs mer

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt J ERNST & YOUNG ~~~Illlllllll~ =~ ERNST&YOUNG Innehåll 1. Inledning

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 1 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 3 Vidaredelegation... 4

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 kap Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar

Läs mer

Delegationsordning för räddningsnämnden

Delegationsordning för räddningsnämnden 1(12) Datum: 7 januari 2015 Delegationsordning för räddningsnämnden Gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner 2(12) Innehållsförteckning 1 Kommunallagens regler om delegering av ärenden

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN LS 0804-0390 Bilaga 2 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2014/713.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 eglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

DELEGERINGS- ORDNING. för Barn- och familjenämnden. Antagen 2011-

DELEGERINGS- ORDNING. för Barn- och familjenämnden. Antagen 2011- DELEGERINGS- ORDNING för Barn- och familjenämnden Antagen 2011- Delegeringsordning för Barn- och familjenämnden Förkortningar Delegater Aa = Administrativ assistent AU = Arbetsutskott Bec = Chef för Barn

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015: 27 Infördes i författningssamlingen den 4 juni 2015 Kultur- och fritidsnämnden beslutade 1 den 20 maj 2015 om följande

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2013/1254.194 Ändring av regeln i 11 i kommunstyrelsens reglemente om kommunalråd, beslut

Läs mer

Delegationsordning inom. Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun

Delegationsordning inom. Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun Delegationsordning 2017 inom Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun ~ Fastställd av fritids- och kulturnämnden 2016-12-07 74 Allmänt om delegering Med delegering menas att nämnden överför självständig

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Revidering av Fritidsnämndens delegationsordning, upphandling och ekonomi 3 FN

Revidering av Fritidsnämndens delegationsordning, upphandling och ekonomi 3 FN Revidering av Fritidsnämndens delegationsordning, upphandling och ekonomi 3 2016.016 3 ALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2016-04-14 28 Revidering av Fritidsnämndens delegationsordning,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

Delegations- och beslutsordning för Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde

Delegations- och beslutsordning för Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde 1(6) Delegations- och beslutsordning för s ansvarsområde Inledning Regler för delegering av beslutanderätt i ärenden inom kultur- och fritidsförvaltningen. Delegationens syfte Delegation av beslutanderätt

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll ionsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll Inledning... 2 Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut... 2 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-xx, xx Generella regler Ärendegrupper delegeras till antingen arbetsutskott, till viss nämndledamot eller

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.1.2 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2010/433 2011-03-01 Ks 2011-01-18 6 2015/11 2015-02-01 Ks 2015-01-20 4 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT

Läs mer

Reglemente för Kultur- och fritidsnämnd

Reglemente för Kultur- och fritidsnämnd Sid 1 (9) Antagen av: Kommunfullmäktige KF 59/2015 Datum: 2015-06-22 Ersätter: för Kultur- och fritidsnämnd fastställt av KF 168/2006 för Kultur- och fritidsnämnd 1 Kap Övergripande ansvar Ansvarsområde

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

Dnr KFN13/70. Vidaredelegation för Kultur- och fritidsnämnden. Anmäld till nämnden att gälla från Version 2.

Dnr KFN13/70. Vidaredelegation för Kultur- och fritidsnämnden. Anmäld till nämnden att gälla från Version 2. Dnr KFN13/70 för Kultur- och fritidsnämnd Anmäld till nämnd 2014-12-17 att gälla från 2015-01-01. Version 2. Dnr KFN13/70 2/9 Innehållsförteckning Allmänt om delegering... 3 Grundprinciper... 3 Regler

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen

15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen Bilaga KS 2013/9/3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret HR-konsult Hans-Göran Noren Kommunstyrelsen 1{3) 2013-04-0 SALA KOMMUN KommunstvrelsePs

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun

Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun Beslutad av: Kommunfullmäktige Dokumentansvarig: Säkerhetssamordnare Dokumenttyp: Reglemente Giltighetstid: Tillsvidare Gäller från: 2012-09-26 Diarienr: Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun

Läs mer

Delegation av beslutanderätten samt fördelning av arbetsbeslut

Delegation av beslutanderätten samt fördelning av arbetsbeslut Revisionsrapport* Delegation av beslutanderätten samt fördelning av arbetsbeslut Norrbottens läns landsting Mars 2008 Lotta Ricklander, Revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och Riktlinjer

Läs mer

HUVUDREGLEMENTE FÖR LULEÅ KOMMUNS NÄMNDER

HUVUDREGLEMENTE FÖR LULEÅ KOMMUNS NÄMNDER LULEÅ KOMMUN HUVUDREGLEMENTE 1 (11) 2015/1477-00 2015-12-14 Gunilla Lundin HUVUDREGLEMENTE FÖR LULEÅ KOMMUNS NÄMNDER Dokumentet innehåller en beskrivning av de rutiner och regler som gäller för kommunens

Läs mer

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Rapport nr 29/2014 Mars 2015 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Diarienummer: REV 64:2-2014 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS...

Läs mer

Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner

Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-12-20 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Sida 1(9) Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter framgår

Läs mer

Rätt att underteckna handlingar med mera inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

Rätt att underteckna handlingar med mera inom kommunstyrelsens verksamhetsområde TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-03 KS-2016/210.111 1 (1) HANDLÄGGARE Sundblad, Maria Maria.Sundblad@huddinge.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Rätt att underteckna handlingar med mera inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén

Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor samt fastställande av reglemente för kommittén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 18 Paragraf Diarienummer KS-2014/635.112 Ändring av namnet på Arvodeskommittén till Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

FÖRBUNDSDIREKTIONENS DELEGATIONSORDNING

FÖRBUNDSDIREKTIONENS DELEGATIONSORDNING Fastställd i Förbundsdirektionen 2016-03-02 1(7) FÖRBUNDSDIREKTIONENS DELEGATIONSORDNING Allmänt om delegation Den kommunalrättsliga regleringen av delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33 38 kommunallagen.

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Revidering i delegationsordningen på grund av nytt upphandlingsreglemente i Huddinge kommun, HKF 9420

Revidering i delegationsordningen på grund av nytt upphandlingsreglemente i Huddinge kommun, HKF 9420 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-18 GSN-2014/1425.112 1 (1) HANDLÄGGARE Dahlgren Jespersson, Pirjo Pirjo.Dahlgren-Jespersson@huddinge.se Grundskolenämnden

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen Delegationsordning 2015-09-17 Arbetsmarknads- och snämndens delegationsordning för en AVN 2015/0098-4 002 Antagen av arbetsmarknads- och snämnden den 17 september 2015 75 UTBILDNINGSKONTORET NORRKÖPINGS

Läs mer

Delegationsordning för trafik- och fastighetsnämnden

Delegationsordning för trafik- och fastighetsnämnden för trafik- och fastighetsnämnden Antagen av trafik- och fastighetsnämnden 2011-01-13, 8 Reviderad av trafik- och fastighetsnämnden 2011-03-31, 26, punkten A.4.6 Reviderad av trafik- och fastighetsnämnden

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 115, 2007-06-04 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller närmare bestämmelser

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-05-21 50 1 DELEGATIONSORDNING 2015-05-21 v. 1.1 Handläggare: Cecilia

Läs mer

Delegationsordning för Servicenämnden. Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25

Delegationsordning för Servicenämnden. Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25 Delegationsordning för Servicenämnden Antagen av Servicenämnden 2012-06-11, att gälla f.r.o.m. 2012-06-25 Delegation av beslutanderätt Med delegering avses att nämnden överför självständig beslutanderätt

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-04, 210. Kommunstyrelsens delegationsordning avseende kommunledningskontoret och personalutskottet Gemensamma regler Styrelsen får uppdra

Läs mer

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden

Reviderad 2016-04-28 Dnr 2015/692-KuN. Delegationsordning. Kulturnämnden Reviderad 2016-04-28 Delegationsordning Delegationsordning för INLEDNING s ansvarsområden s ansvarområden framgår av nämndens reglemente. Arbetsgivarrollen Samverkan Samverkan mellan parterna bygger på

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning fritidsförvaltningen 1 (11) delegationsordning Inledning Vad är ett delegationsbeslut? Ett delegationsbeslut är ett beslut som sker på nämndens vägnar, men som fattas av någon annan på uppdrag av nämnden

Läs mer

Sametingets arbetsordningar Sametinget Box Kiruna Tfn

Sametingets arbetsordningar Sametinget Box Kiruna Tfn Sametingets arbetsordningar Sametinget Box 90 981 22 Kiruna Tfn 0980-780 30 Arbetsordning 1 för Sametingets styrelse och nämnder beslutad den 23-26 oktober 2012 2 Allmänt 1 Sametingets plenum ska bland

Läs mer

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun 1 (7) Ärendenummer SKN2016/236 Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun Beslutat av kommunfullmäktige den 14 november 2016 (dnr KS2016/488). Ersätter tidigare reglemente för skolskolnämnden i dess

Läs mer

KFS 205 Antagen: Kommunfullmäktige 8 november Gäller fr o m: 1 december Reviderad 28 oktober Reviderad

KFS 205 Antagen: Kommunfullmäktige 8 november Gäller fr o m: 1 december Reviderad 28 oktober Reviderad KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS 205 Antagen: Kommunfullmäktige 8 november 1993 143 Gäller fr o m: 1 december 1993. Reviderad 28 oktober 2002 114. Reviderad 2003-04-28 61. Reglemente

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn 1 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den 13 mars 2007, 46,

Läs mer

-1-1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet.

-1-1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet. -1-2015 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet. NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 2

Läs mer

Revidering av delegeringsbestämmelser

Revidering av delegeringsbestämmelser I II Landstinget DALARNA Ledning V'eVlck S '1 BESLUTSUNDERLAG Fastighetsnämnden Datum 2013-02-20 Sida 1 (2) Dnr LD12/03720 Uppdnr 454 Revidering av delegeringsbestämmelser Ordförandens förslag 1. Förslaget

Läs mer