Revisionsrapport nr 1, 2011 R Wallin. Kungsörs kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport nr 1, 2011 R Wallin. Kungsörs kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt"

Transkript

1 Revisionsrapport nr 1, 2011 R Wallin Kungsörs kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Syfte och avgränsning Genomförande Revisionsfrågor Ärendeberedning Beredning och insyn enligt kommunallagen Politisk vilja till breddad beredning Rutiner för ärendeberedning Verkställighet och återapportering Kommentar Rutiner för uppsiktsplikt Ledningsgruppsmöten Månatliga uppföljningar i kommunstyrelsen Delårsrapporter Fastighetsgruppen Kommentar Ärendegranskning Informationspolicy Höjda avgifter till Kungsörs bibliotek Försäljning av mark, Skillinge 2:182, 2:183, 2: Borgen till kommunala bolag Förlagslån, Kommuninvest Ombyggnad Karlaskolan - komplettering Bildande av dotterbolag m.m Investeringsmedel gång- och cykelvägar Parlamentarisk grupp - boende för äldre Finansiell samordning Kommentarer Former för återrapportering Kommentar Analys

3 1. Sammanfattning Ernst & Young har haft uppdraget av kommunrevisionen att granska ärendehanteringen i kommunen. Syftet med granskningen har varit att belysa och bedöma beredningsprocessen inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt processen för verkställighet och återrapportering till fullmäktige. Vidare har uppdragit innefattat att belysa formerna för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. I granskningen framkommer följande. Granskningen visar att det finns moment i kedjan initiering beredning beslut verkställighet uppföljning som fungerar olika väl utifrån de krav som kommunallagen reser. De moment som rör initiering, beredning och beslut hanteras på ett tillfredsställande sätt utifrån lagkrav och interna reglementen. Det finns också tillfredsställande dokumentation i dessa delar. Momenten verkställighet och uppföljning är outvecklade i förhållande till de krav som kommunallagen reser. Kommunstyrelsen bör överväga att utveckla dessa moment. Det kan ske på olika sätt. En möjlighet är att kommunstyrelsen tydligt identifierar vilka frågor som man särskilt vill följa upp ur verkställighetssynpunkt. I samband med beslut i frågan anger kommunstyrelsen när förvaltningen skall rapporta hur verkställigheten gått. I frågor som kommunstyrelsen anser principiellt intressanta kan dessutom återrapporteringen kring verkställigheten följas av en form av utvärdering eller uppföljning av effekten av det verkställda beslutet. När det gäller uppsiktsplikten visar granskningen att det finns ett antal fasta former för hur denna hanteras, men samtidigt framgår att uppsiktsplikten i vitala delar är koncentrerad till ordföranden i kommunstyrelsen och utövas ibland informellt. Med hänsyn till att uppsiktsskyldigheten avser hela kommunstyrelsen bedöms den nuvarande formen vara otillräcklig. Revisionen vill att kommunstyrelsen tar ställning till hur uppsikten skall ske så att hela styrelsen ser som sin uppgift att följa upp nämnder och styrelser i olika bolag. Kommunstyrelsen kan också överväga om dokumentationen bör ske på ett mer systematiskt sätt. 2

4 2. Inledning Kommunfullmäktige skall, enligt kommunallagen, besluta i ärenden av principiell beskaffenhet och i frågor av större vikt (KL 3:9). Kommunstyrelsen och berörda nämnder bereder dessa ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs (KL 3:14). Redovisning beträffande hur uppdragen fullgjorts skall ske till fullmäktige som beslutar om omfattningen av och formerna för redovisningen (KL 3:15). Vår kunskap från flera kommuner visar att det ofta saknas fastställda rutiner som anger hur uppföljning av fullmäktiges beslut ska ske och att det finns en risk för att det vid årets slut kommer att vara oklart i vilken grad givna uppdrag har genomförts och om uppdragen genomförts så som avsett. Revisorernas uppgift att bedöma om verksamheten skötts ändamålsenligt försvåras också av om kommunstyrelsens uppföljning av givna uppdrag är otillräcklig. Vår utgångspunkt för granskning av hantering av politiskt givna uppdrag är att det bör finnas en uttalad inriktning (mål) för de uppdrag som ges av fullmäktige och att verksamheten säkrar sina åtaganden genom en systematisk uppföljning. Brister i verksamheten måste upptäckas för att kunna korrigeras, vilket ställer krav på relevanta uppföljningsmetoder. Enligt KL har kommunstyrelsen en skyldighet att utöva uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Uppsikten ger kommunstyrelsen rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar, samt, om det är nödvändigt, se till att fullmäktige i sin egenskap av högsta beslutande organ ingriper Syfte och avgränsning Syftet med granskningen är att belysa och bedöma beredningsprocessen inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt processen för verkställighet och återrapportering till fullmäktige. Vidare belyses kommunstyrelsens uppsiktsplikt Genomförande Granskningen baseras på intervjuer, dokumentstudier och en fördjupad ärendegranskning. Intervjuer har genomförts med kommunstyrelsens ordförande, kommunchef och nämndsekreterare. För granskningen relevant dokumentation har gåtts igenom, som exempelvis arbetsordning för kommunfullmäktige, reglemente och arbetsordning för kommunstyrelsen, delegationsordning för kommunstyrelse, rutiner för ärendehantering samt budget och protokoll från kommunstyrelse och kommunfullmäktige under år En ärendegranskning har genomförts genom att tio fullmäktigebeslut följts upp med avseende på beredning, beslut och vidare behandling i styrelsen, nämnder och beredningar samt återrapportering till fullmäktige. Ärendenas akter har gåtts igenom och kompletterande upplysningar har inhämtats via telefonsamtal med en del av de berörda tjänstemännen. De granskade besluten har olika inriktning och karaktär Revisionsfrågor I granskningen belyses följande frågeställningar: Är beredningsprocessen inför ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tydliggjord och efterlevs denna? Vilka ruiner/förberedelsetid finns vad gäller beslutsfattande vid ändring av underlag/ förslag. Finns tillfredsställande system, rutiner etc. för att säkerställa en korrekt hantering av fattade beslut? 1 Kommunallagen, Kommentarer och praxis, SKL,

5 Finns fastställda tider när återrapportering skall ske i kommunstyrelsen och fullmäktige? Är återrapporteringen dokumenterad över verkställandet av fullmäktiges beslut till kommunfullmäktige? Är dokumentationen över återrapporteringen tillfredsställande? Vilka rutiner har kommunstyrelsen för uppsikt? 3. Ärendeberedning 3.1. Beredning och insyn enligt kommunallagen Ärenden i fullmäktige får väckas av en nämnd, en ledamot via motion, revisorer, fullmäktigeberedning, medborgare via medborgarförslag och styrelse i kommunala bolag eller kommunala stiftelser enl. KL 3: Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet och i frågor av större vikt för kommunen. Ärendena till fullmäktige bereds av kommunstyrelsen och berörd nämnd (KL 5:26). Styrelsen skall alltid ges tillfälle att yttra sig över ett ärende som har beretts av en annan nämnd och lägga fram förslag till beslut i de fall någon annan nämnd inte berett ärendet (KL 5:28). Beredningen syftar till att ge kommunfullmäktige ett tillförlitligt och allsidigt belyst underlag för besluten. Beredningen har också en viktig demokratisk funktion eftersom den ger medborgarna en möjlighet att följa ett ärendes behandling innan fullmäktige fattar beslut. Nämnder som berörs av ett beslut får möjlighet att tillföra beslutsunderlaget sina synpunkter. Kommunstyrelsen är alltid den sista instansen i beredningsprocessen och är ytterst ansvarig för beredningen av alla ärenden. Enligt kommunallagen (KL 6:7) har nämnderna även att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som beslutats av kommunfullmäktige samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämndernas uppgift är således att genomföra de beslut som fattas i kommunfullmäktige Politisk vilja till breddad beredning I kommunen finns ett antal kommittéer kring bl.a. miljöfrågor, jämställdhet och boende för äldre. I kommittéerna deltar företrädare för olika partier. Syftet med dessa kommittéer är att bredda diskussionen om kommunens insatser Rutiner för ärendeberedning Kommunstyrelsen svarar för beredningen av i princip alla ärenden som ska tas upp i fullmäktige. Kommunstyrelsens uppgifter framgår av dess reglemente. I kommunstyrelsens uppgifter ingår att leda, styra, samordna samt utöva uppsikt över frågor som rör hela kommunens utveckling, verksamhet och ekonomi. Uppgifter för kommunstyrelsen i dess roll som beredning för ekonomi och samordning regleras också i reglementet. Vidare sägs att kommunstyrelsen har hand om utformningen av fullmäktiges handlingar, i de fall då ärendet inte är av principiell betydelse. Kommunstyrelsens ordförande ansvarar enligt reglementet för att kallelse utfärdas till styrelsens sammanträden. Kallelsen skall tillställas ledamöter/ersättare sju dagar före sammanträdet. Undantagsvis får kallelse ske med kortare varsel. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende ska bifogas kallelsen. 4

6 Handlingar till sammanträdet skickas ut i tid, det är ytterst ovanligt, enligt kommunsekreteraren, att handlingar läggs på kommunstyrelsens eller fullmäktiges sammanträdesbord. Om ett ärende skall tillföras dagordningen, men inte blivit färdigt i tid görs avstämning med kommunstyrelsens ordförande ifall dagordningen skall kompletteras med för sent anmälda ärenden. Den rutin för utskick av handlingar som finns är känd och tillämpas konsekvent. I kommunstyrelsens arbetsordning, reviderad , anges hur ärenden skall beredas. Där framgår att kommunstyrelsens ärenden bereds genom utskott eller särskilt beredningsorgan t.ex. budgetberedningen. Beredning i nämnderna sker genom presidieberedning två veckor innan nämndsammanträdet. Utskottens ärenden bereds i samråd med ordföranden. 2 I beredningen av ärenden är uppgiften att Bedöma om ärendena är tillräckligt beredda, dvs. att alla som bör lägga en aspekt på ärendet fått göra det och att ärendet är allsidigt belyst Ta fram förslag till beslut i ärendena Avgöra vilka handlingar som skall skickas ut med kallelsen Göra en helhetsbedömning av ärendelistan till det kommande sammanträdet. Enligt kommunsekreteraren tillämpas denna rutin. Ett par gånger om året informerar kommunsekreteraren nyanställda om de rutiner som gäller. I det utbildningsmaterial som då används pekas bl.a. på hur beredningar skall göras, vad som gäller kring beredning och vad som utmärker en god ärendeberedning i Kungsörs kommun Verkställighet och återapportering Rutinen i kommunen är att fullmäktiges beslut verkställs och om fullmäktige vill få en rapport om uppföljning av verkställigheten anges detta i protokollet. Om det inte finns några särskilda beslut om återrapportering sker detta som regel inte. Det är ytterligt ovanligt att något ärende återremitteras sedan det kommit till kommunstyrelsen för beredning Kommentar Det finns tydliga dokumenterade rutiner för ärendeberedning. De tillämpas och ny personal utbildas i vilka riktlinjer som gäller kring ärendeberedningen. Det är tillfredsställande. I den fördjupade granskningen av tio ärenden som gjorts nedan visar det sig att tjänstemännens beredning oftast tar sikte på ett alternativ. I de fall beredningen i utskotten begär utredning av tjänstemän inför beslut kan övervägas om dessa utredningar oftare skall göras utifrån ambitionen att peka på alternativa lösningar. Det saknas en dokumenterad rutin för återrapportering av verkställda beslut i fullmäktige, vilket är en avvikelse från kommunallagen 3: Rutiner för uppsiktsplikt I KL kap anges kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Där framgår att styrelsen skall utöva uppsikt över övriga nämnders, kommunala bolags och stiftelsers verksamhet. Kommunallagen anger inte hur detta skall ske, men av kommentarerna till lagen framgår att uppsikten kan bestå i krav på kontinuerliga ekonomiska rapporter, riskbedömningar av borgensåtagande eller stickprovsvisa granskningar. 3 Lagen anger att kommunstyrelsen behöver begära in uppgifter från nämnder och bolag för att kunna utföra sin uppsiktsplikt. Uppsiktsplikten får inte uppfattas så att styrelsen har några 2 Kommunstyrelsens arbetsordning 3 Kommunallagen, sid 282 5

7 extra maktmedel. Uppsikten är begränsad till rätten att göra påpekande, lämna råd och anvisningar samt, om det är nödvändigt, se till att fullmäktige i sin egenskap av högsta beslutande organ ingriper. 4 Enligt kommunchefen finns det på tjänstemannanivå en tydlig form för löpande uppsikt av både den kommunala verksamheten och den verksamhet som bedrivs i bolagsform. Det finns fyra organiserade former för avstämning och uppföljning i den kommunala verksamheten: Ledningsgruppsmöten Avstämningar vid delårsrapporter Månatliga uppföljningar i kommunstyrelsen av ekonomin Fastighetsgruppen 4.1. Ledningsgruppsmöten I kommunen finns en organisation där kommunchefen är chef för förvaltningscheferna vilket uppfattas underlätta ett koncerntänkande, enligt kommunchefen. Ledningsgruppen träffas en gång i veckan där gemensamma frågor tas upp, avstämningar görs utifrån verkställighet av beslut etc. En punkt vid dessa träffar avser informationsutbyte mellan kommunstyrelsens ordförande och förvaltningscheferna Månatliga uppföljningar i kommunstyrelsen Varje månad följs ekonomin upp för olika verksamheter i kommunstyrelsen utifrån budget Delårsrapporter Två gånger om året görs samlade delårsuppföljningar. Vid dessa tillfällen görs avstämningar av både ekonomi utifrån budget och resultat utifrån insatser i verksamheterna Fastighetsgruppen Fastighetsgruppen består både av förtroendevalda och också tjänstemän. Gruppen träffas en gång i veckan. Enligt kommunchefen rör många frågor i fastighetsgruppen verkställighet. Det pågår en dialog med det kommunala bostadsbolaget kring koncernperspektivet. Kommunchefen informerar kommunstyrelsens ordförande löpande utifrån avstämningar med förvaltningscheferna. På kommunstyrelsen informeras om de avstämningar som görs med både verksamhet och de kommunala bolagen. Informationen är inte dokumenterad. Ibland kan enskilda frågor utifrån detta resultera i att särskilda ärenden tas upp till beslut i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande är uppdaterad på vad som händer i nämnder och bolag. Informationen samlas in via informella överläggningar med representanter för nämnder och bolagsstyrelse. Kommunstyrelsen har också tillgång till alla kallelser och protokoll från nämnder och bolag under året. En viktig grupp för informationsspridning är också de olika partigrupperna. I dessa deltar företrädare för olika politiska församlingar gruppvis. Med det arbetssätt som råder får kommunstyrelsens ordförande mer information än övriga kommunstyrelsen, åtminstone får han/hon tillgång till informationen tidigare än andra Kommentar Det finns en tydlig form för löpande uppsikt. Den sker i dialogform, dokumenteras som regel inte och vidarebefordras till kommunstyrelsens ordförande. Vid styrelsemöten informeras övriga styrelsen muntligt om aktuella frågor, avstämningar etc. Det är delvis tillfredsställande. Revisionen vill att kommunstyrelsen tar ställning till hur uppsikten skall ske så att hela styrel- 4 Kommunallagen, sid 281 6

8 sen ser som sin uppgift att följa upp nämnder och styrelser i olika bolag. Kommunstyrelsen kan också överväga hur dokumentationen skall ske. 5. Ärendegranskning I andra sammanhang när Ernst & Young har granskat ärenden i fullmäktige framkommer ofta att ca 70 procent av alla ärenden under ett år rör frågor som interpellationer/motioner/frågor/val/avsägelser från förtroendevalda. Ca tio procent av alla ärenden avser budget, mål, riktlinjer etc. Under år 2010 har fullmäktige haft 149 protokollförda ärenden. 23 procent av dessa har valts ut i en första omgång i vår fördjupade ärendegranskning. Det rör ärenden som bedömts som mer principiella, övergripande, strategiska eller speglat mångfalden av ärenden som fullmäktige tar beslut om. Utifrån detta urval har tio ärenden sedan granskats närmare avseende beredning beslut verkställighet och former för återrapportering. Det betyder att det faktiska urvalet omfattar sju procent av samtliga protokollförda ärenden i kommunstyrelsen under år Följande tio ärenden har granskats särskilt. 1) Revidering av informations- och kommunikationspolicy 2) Försäljning av mark mellan fastigheterna Skillinge 2:182, 2:183, 2:184 och vattnet 3) Teckning av förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening 4) Ombyggnad av Karlaskolan komplettering 5) Investeringsmedel för gång- och cykelvägen Fredsgatan-Ekuddsvägen och parkering vid Runevallen 6) Höjda avgifter vid Kungsörs bibliotek 7) Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 8) Parlamentarisk kommitté för strategiskt boende för äldre 9) Borgen till kommunala bolag 10) Bildande av dotterbolag tillhörande Kungsörs kommunföretag AB jämte försäljning av fastigheten Kaplanen Informationspolicy Initiativet till att revidera kommunens informationspolicy från år 2007 togs av ansvarig informationschef ungefär ett halvår innan beslutet togs i fullmäktige. Fullmäktige antog den nya policyn den 30/ ( 60). Till policyn antogs också riktlinjer för kommunikationsarbetet av kommunchefen den 24/ Stegen i arbetsprocessen med den reviderade informationsoch kommunikationspolicy kan schematiskt belysas på följande sätt. Omvärldsbevakning hur ser andra kommuners och organisationers informationspolicys som resulterar i ett tjänstemannaförslag Diskussion i ledningsgruppen två gånger kring förslag och utformning Ett färdigt förslag till policy tas fram till kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i frågan (2/8, 2008) Kommunstyrelsen antar policyn den 16/6 och föreslår fullmäktige besluta anta policyn Fullmäktige tar beslut om reviderad kommunikationspolicy och delegerar till kommunchefen att ta beslut om riktlinjer utifrån policyn. Efter fullmäktiges beslut har informationschefen haft uppdraget av kommunchefen att sprida kännedom om den nya policyn. Det har gjorts via chefsträffar, informationen har lagts ut på 7

9 kommunens intranät och rutinen är att den tas upp i samband med introduktion av nyanställda Höjda avgifter till Kungsörs bibliotek Bibliotekschefen har skrivit fram ett ärende rörande förslag till höjning av förseningsavgifter och andra avgifter i biblioteket ( ). Kultur- och fritidsnämnden beslutade i enlighet med förslaget på sitt sammanträde den 15/ ( 38) och med förslag om att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige höja biblioteksavgifterna enligt förslaget från 1 mars Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar frågan positivt på sitt sammanträde den 25/ ( 3). Den 8/2 beslutar kommunstyrelsen i enlighet med förslaget, dvs. att föreslå fullmäktige höja avgifterna för Kungsörs bibliotek från den 1 mars 2010 ( 28). Fullmäktige beslutar höja avgifterna i enlighet med förslaget den 26/2 ( 19) Försäljning av mark, Skillinge 2:182, 2:183, 2:184 De tre fastighetsägarna till rubricerade fastigheter inlämnade en ansökan till kommunen den 8/6, 2010 med begäran om att få köpa loss mark mellan fastigheterna och stranden nedanför fastigheterna. Tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsens arbetsutskott förordade att kommunen inte skulle sälja marken. Kommunstyrelsens arbetsutskott den 2/8 beslutade föreslå kommunstyrelsen att avslå ansökan ( 38). Vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde den 16/8 togs frågan upp och beslutet blev att föreslå kommunfullmäktige att inte sälja marken till de tre fastighetsägarna med motiveringen att tillgängligheten till badplatsen skulle försämras. På fullmäktiges sammanträde den 30/8 togs motsvarande beslut av fullmäktige ( 64). Vid beslutstillfället fanns alla ingående handlingar: anhållan om att få köpa marken, tjänsteskrivelse från teknisk chef, protokoll från ksau och ks. De tre fastighetsägarna informerades via brev om fullmäktiges avslag. Brevet är skickat den 6/9, Borgen till kommunala bolag Årligen skall kommunens borgensåtagande fastställas. Den 8/ utarbetas en tjänsteskrivelse i ärendet. I skrivelsen anges låneförpliktelser upp till ett värde av 290 mkr för Kungsörs Fastighets AB samt låneförpliktelser för Kungsörs KommunTeknik AB till ett högsta lånebelopp om 84 mkr (dnr 2010/14). Kommunstyrelsen beslutar på sitt sammanträde den 11/1 ( 7) i enlighet med förslaget. Ärendet förs vidare till fullmäktige som fastställer förslaget den 25/1. Kommunen begär intyg från länsrätten i Västmanlands län om laga-kraft-bevis den 19/ Förlagslån, Kommuninvest Kommuninvest redovisade vid årsskiftet 2009/2010 en utredning för medlemskommunerna som innebar att Kommuninvest ville förstärka den egna kapitaliseringen genom att ta upp ett förlagslån på högst 1 miljard kr från medlemmarna. Med anledning av detta har Kungsörs kommun erbjudits möjlighet att teckna 1,2 mkr i detta förlagslån, i paritet med sin andel i föreningen. I kommunstyrelseförvaltningens beredning av ärendet ges två förslag till beslut: att teckna den erbjudna delen och att göra det plus att komplettera med att också anmäla intresse av att teckna ytterligare två mkr.(dnr KS 2010/12). Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att teckna den erbjudna lånedelen på 1,2 mkr i förlagslån ( 26, ) Till grund för beslutet fanns både Kommuninvests skrivelse om inbjudan till teckning av förlagslån och tjänsteskrivelse från kommunchefen. Kommunstyrelsen beslutar vid sitt sammanträde den 7/6 att biträda arbetsutskottets förslag till beslut ( 64). Fullmäktige beslutar sedan att teckna 8

10 ett förlagslån på 1,2 mkr vid sitt sammanträde den 21/6 ( 48). Direkt efter beslutet skickade kommunen en bekräftelse på fullmäktiges beslut till Kommuninvest. Därefter har kommunen skickat en teckningsanmälan till Kommuninvest på 1,2 mkr Ombyggnad Karlaskolan - komplettering Frågan har utretts och beslutats tidigare. Med anledning av den kostnadskalkyl som fanns upprättad begärdes komplettering av kostnadskalkylen. I en särskild skrivelse från den ansvarige chefen har en tjänsteskrivelse upprättats kring revidering av kostnadskalkylen för ombyggnaden av Karlaskolan. Ärendet togs upp på kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutade (4/3 2010) föreslå kommunstyrelsen godkänna tillkommande kostnader i den upprättade kalkylen. Kommunstyrelsen beslutade sedan (8/3 2010) föreslå fullmäktige godkänna tillkommande kostnader i den upprättade kalkylen. Fullmäktige beslutade enligt förslaget den 22/ Bildande av dotterbolag m.m. Ärendet rör bildandet av ett dotterbolag till Kungsörs kommunföretag AB samt försäljning av en fastighet. Ärendet är en fortsättning på ett ärende som beslutades då kommunen bildade en bolagskoncern. I det nu aktuella fallet föregås ärendet av en utredning inom tekniska förvaltningen angående ombyggnad av Karlaskolan till seniorboende. Som en följd av denna utredning förslås också försäljning av fastigheten Kaplanen 8. Med stöd i utredningen lägger kommunchefen förslag till kommunstyrelsen att bilda dotterbolag med namnet Kaplanen AB, sälja Karlaskolan till Kaplanen AB enligt fastställt pris, anta förslag till bolagsordning för bolaget, fastställa ägardirektiven till bolaget och att uppdra till kommunstyrelsen att vidta erforderliga åtgärder med anledning av beslutet. Kommunstyrelsen arbetsutskott biträder förslaget. Reservation lämnas. Kommunstyrelsen biträder förslaget och föreslår fullmäktige besluta i enlighet med förslaget. Fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Från kommunchefens tjänsteutlåtande till beslut i fullmäktige tar det 1,5 månader med mellanliggande jul- och nyårshelger Investeringsmedel gång- och cykelvägar Tekniska förvaltningen initierar ett ärende om tilläggsanslag för investeringar i gång- och cykelvägar. Ärendet förs till kommunstyrelsens arbetsutskott som biträder förslaget. Kommunstyrelsen föreslås fullmäktige att biträda förslaget och beslut tas sedan av fullmäktige att bevilja tilläggsanslag för rubricerad investering Parlamentarisk grupp - boende för äldre Socialchefen initierar frågan om att bilda en parlamentarisk grupp för att ta fram förslag till strategisk plan för äldres boendemiljö. Frågan tas upp av kommunstyrelsen som föreslår fullmäktige att tillsätta en politisk kommitté för att arbeta med ärendet. Fullmäktige beslutar tillsätta en kommitté Finansiell samordning Ärendet initieras i oktober 2009 av socialnämnden som vill förorda att kommunen ingår i en samverkan kring finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet med externa samarbetsparter som försäkringskassan m.fl. Förslaget är att samordningsförbundet skall bildas från 1 januari Alla parter uttrycker vilja till samverkan. Blir diskussioner om förbundsordningens utformning vilket gör att beslut om inrättandet skjuts till 1 maj Beredningsprocessens alla led finns dokumenterade, inkl. extern avstämning med de andra parterna Kommentarer Ärendena 1,2,3, 5,6,7 och 10 är beredda på tjänstemannanivå och beslutas i enlighet med gällande arbetsordning. Det är tillfredsställande. Bakomliggande handlingar redovisas vid varje beslutstillfälle. 9

11 Handläggningen i ärende 4 följer i princip den vedertagna modellen. Vid varje beslutstillfälle hänvisas till underliggande handlingar. I just detta fall görs två avsteg från modellen. Ärendet har en mycket kort handläggningstid från tjänstemannaberedning till första beslut, tre dagar. Det innebär att frågan aldrig blir föremål för ställningstagande i kommunstyrelsens arbetsutskott, vilket är en avvikelse från arbetsordningen. Enligt de rutiner som gäller skall handlingar skickas ut i god tid före styrelsens sammanträde plus att arbetsutskottet enligt arbetsordningen skall bereda ärenden till kommunstyrelsen. I ärende 7 finns inget formellt beslut från fullmäktige hur finansieringen av investeringen skall ske. Ärende 8 är berett på tjänstemannanivå och beslutat delvis i enlighet med gällande arbetsordning. Bakomliggande handlingar redovisas vid varje beslutstillfälle. Värt att observera är att tjänsteskrivelsen från tekniska förvaltningen är ställd till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar beslut i frågan innan den tekniska nämnden beslutar biträda förslaget. I den fortsatta hanteringen hänvisas inte till den tekniska nämndens beslut i bakgrundsbeskrivningen. I ärende 9 blir det en annorlunda beredningsgång. Enligt arbetsordningen borde frågan ha kanaliserats via socialnämnden till kommunfullmäktige för beredning och beslut. Nu tas frågan upp direkt av kommunstyrelsen efter en skrivelse från socialchefen. Det är tydligt att initiativen i ärendehanteringen tas på tjänstemannanivå. I de allra flesta fall finns dessutom endast ett alternativ i bakomliggande tjänsteskrivelse. Det finns genomgående en mycket enhetlig ärendeberedning där det vid varje beslutstillfälle redovisas bakomliggande handlingar. Det finns en kort bakgrundsbeskrivning i varje ärende inför beslut, oavsett vilken nämnd som tar beslutet. Ärendena tas som regel i fyra instanser: berörd nämnd, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och slutligen i fullmäktige. Genomgående är handläggningen snabb och den följer också den sammanträdesplanering som finns i kommunen. Från och med 2011 har kommunstyrelsen ändrat sin organisation. Arbetsutskottet är ersatt av ett presidium. Presidiets roll blir att bereda de ärenden till kommunstyrelsen som inte bereds av personalutskottet, boksluts- och budgetberedningen eller plankommittén. Förändringen innebär att arbetsordningen för kommunstyrelsen behöver justeras. 6. Former för återrapportering I den arbetsordning som gäller finns ingen precisering kring former för kommunstyrelsens former för återrapportering av ärenden. Rutinen är den att kommunfullmäktige, när så bestäms, anger vid sitt beslut om och när ett ärende skall återrapporteras. Framgår inte detta av fullmäktiges beslut väntas heller inte kommunstyrelsen lämna någon rapport till fullmäktige kring verkställigheten av ett ärende. Som kommunstyrelsens ordförande uttrycker saken: Vi har ändå koll på vad som händer, det behövs inte någon formell återrapportering till fullmäktige Kommentar De rutiner som finns avviker från kommunallagens bestämmelser (KL3:15). I KL sägs att nämnderna skall redovisa till fullmäktige hur de fullgjort de uppdrag som fullmäktige har givit dem. Att fullmäktige får sådana rapporter har betydelse för hur fullmäktige kan utöva sin 10

12 styrning av verksamheten. Utöver det finns också ett minoritets- och offentlighetsintresse av att uppföljning sker. 5 Det framgår inte hur återrapportering skall ske, men enligt de kommentarer som ges i kommunallagen uppfattas årliga redovisningar inte tillräckliga som form. Det är viktigt att fullmäktige anger omfattning och former för hur denna redovisning skall ske. 7. Analys Granskningen visar att det finns moment i kedjan initiering beredning beslut verkställighet uppföljning som fungerar olika väl utifrån de krav som kommunallagen reser. De moment som rör initiering, beredning och beslut hanteras på ett tillfredsställande sätt utifrån lagkrav och interna reglementen. Det finns också tillfredsställande dokumentation i dessa delar. Momenten verkställighet och uppföljning är outvecklade i förhållande till de krav som kommunallagen reser. Kommunstyrelsen bör överväga att utveckla dessa moment. Det kan ske på olika sätt. En möjlighet är att kommunstyrelsen tydligt identifierar vilka frågor som man särskilt vill följa upp ur verkställighetssynpunkt. I samband med beslut i frågan anger kommunstyrelsen när förvaltningen skall rapporta hur verkställigheten gått. I frågor som kommunstyrelsen anser principiellt intressanta kan dessutom återrapporteringen kring verkställigheten följas av en form av utvärdering eller uppföljning av effekten av det verkställda beslutet. 5 Kommunallagen sid

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna Förstudie Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Revisionstrapport nr 2, 2011 R Wallin. Köpings kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt

Revisionstrapport nr 2, 2011 R Wallin. Köpings kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt Revisionstrapport nr 2, 2011 R Wallin Köpings kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och avgränsning... 3 2.2. Genomförande... 3 2.3. Revisionsfrågor...

Läs mer

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Ägarstyrning i kommunens bolag Carl-Åke Elmersjö Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Ägarstyrning

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Finspångs kommun augusti 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. 1 Antaget av kommunfullmäktige 2000-09-13, 182, Dnr: 68/00.003 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-12-06, 55, Dnr 117/06.003 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-10-24, 218, Dnr 67/12.003 Reglemente för

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Ärendehanteringsprocessen Ärenden till barn- och grundskolenämnden hanteras i en process som består av flera moment. När ärendet kommer in till skol- och kulturkontoret

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Grums kommun

Reglemente för revisorerna i Grums kommun REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRUMS KOMMUN Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 14 1(5) Reglemente för revisorerna i Grums kommun 2(5) Reglemente för revisorerna i Grums kommun Revisionens

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun

Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Revisionsreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-12-16 112 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Revisionens formella reglering... 3 Revisorernas antal och organisation... 3

Läs mer

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 1 Inledning Revisorernas verksamhet regleras i lag och i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunrevisionen.

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för revisorerna i Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 23 september 1999 Ändringar införda till och med KF, 92/2011 1 För revisorerna gäller bestämmelser i lag, god revisionssed,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER 1 REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 93 Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-11-23 Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: KS 15-648 Regler 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Utveckling av kommunen som organisation, verksamhet och territorium

Utveckling av kommunen som organisation, verksamhet och territorium Syftet med detta dokument är att tydliggöra kommunchefens roll och utgöra en grund för utvecklat samspel byggt på ömsesidig förståelse mellan kommunchef och den politiska ledningen. För att lyckas behövs

Läs mer

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Författning 1.6 Antagen av kommunstyrelsen 6/17 REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/ ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 3 Ksau 204 Dnr 418/2015-107 Bolagspolicy för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i

Läs mer

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016-05-04 Revisionsfråga Granskningens ska bedöma hur Kommunstyrelsen Utövar sin uppsikt över nämnder och bolag Har tolkat sitt uppsiktsuppdrag

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

Revisonsreglemente för Flens kommun

Revisonsreglemente för Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2001:2-007 Revisonsreglemente för Flens kommun Antagen av KF 2001-04-26 31 Reviderat av KF 2006-12-14 117 1 Revisionsreglemente för Flens kommun Revisionens roll 1 Revisorerna

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisionens formella reglering 2 1 Bil KF 112 Revisionsreglemente för Nyköpings kommun Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen

Utöver vad som enligt kommunallagen åligger landstingsstyrelsen tillkommer det styrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Allmänna bestämmelser 1 Landstingsstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare. 2 Landstingsstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Reglemente för revisionen

Reglemente för revisionen Reglemente för revisionen Typ av dokument Reglemente Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-19, 42 Diarienummer 0922/11 Dokumentägare Administration/kansliet Giltighetstid Framtagen av Kansliet

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: 2006-11-27 Reviderad senast: 2016-10-31 FÖRFATTNINGSSAMLING Revisionsreglemente 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionens roll...

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.17 Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun, rev 2015.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.17 Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-27, 127 Gäller

Läs mer

Revisionsreglemente för Piteå kommun

Revisionsreglemente för Piteå kommun Revisionsreglemente för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Revisionsreglemente för Piteå kommun Reglemente 2006-11-20 178 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner

Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-12-20 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer Reglemente för Umeå kommuns revisorer Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-12-19 DNR: KS-2016/00834 Revisionens roll Revisorerna

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.7

Laholms kommuns författningssamling 3.7 Laholms kommuns författningssamling 3.7 Reglemente för revisorerna i Laholms kommun; antaget av kommunfullmäktige den 26 oktober 2006, 135 1, med ändring den 16 december 2014, 201 2. Revisionens roll 1

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 06:1 Kf 19/2006 Dnr Ks 2012/135 Dnr Ks/K 2006.10322 REVISIONSREGLEMENTE Gäller från den 1 januari 2007. Revisorernas roll 1 Revisorernas uppgift är att

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 58 Dnr KL 2006/273.003 Antaget av KF 2006-11-16, 6 REVISIONSREGLEMENTE Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015, 139 Reglementet gäller från och med 1 november 2015. 0 Uppdrag och verksamhet 1 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Härnösandsmodellen. en effektiv kommunal revision

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Härnösandsmodellen. en effektiv kommunal revision HÄRNÖSANDS KOMMUN Härnösandsmodellen en effektiv kommunal revision Revisorernas granskning ska utgå från de mål och riktlinjer som fullmäktige har fastställt för den verksamhet som styrelse och nämnder

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Titel REVISIONSREGLEMENTE FÖR MELLERUDS KOMMUN Ersätter KF 11/96 Utbytt den Sign 1:5 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun

Reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun Dokumenttyp Reglemente Version 2 Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-01-26 Fastställd KF 2008-02-28 Diarienummer 2015/31 003 Reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

REGLEMENTE REVISIONEN

REGLEMENTE REVISIONEN 1 REGLEMENTE REVISIONEN Antaget av Kommunfullmäktige 2010-11-24 Vårgårda kommun 447 80 VÅRGÅRDA Tel.vx: 0322-600 600 Telefax: 0322-600 960 PG: 99 33-3 Besöksadress: Kungsgatan 45 E-post: kommunen@vargarda.se

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78

Reglemente för revisionen Dnr KS Antagen av Kf , 78 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige 2015-06-01, 78 Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp:

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 1 Revisionsreglemente Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut 2001-01-09, som dock gäller för 2006 års revisorer tills revisionsberättelse 2006 behandlats i fullmäktige. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Revisorerna. Revisionsstrategi. Antagen

Revisorerna. Revisionsstrategi. Antagen Revisorerna Revisionsstrategi 2017 2018 Antagen 2017-06-15 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 1.1 Den kommunala revisionens uppgift utgår från fullmäktige... 3 1.2 Skillnader mellan privat och kommunal

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Författningssamling BKFS 2010:1 Revisionsreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-10-16, 87 Reviderat 2010-11-15, 120 Träder i kraft 2010-12-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun

Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Reglemente för revisorerna i Hylte kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015.

Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Reglemente för socialnämnden Detta reglemente gäller från och med 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Nämnden utövar också ledningen av den

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

Verkställighet av beslut

Verkställighet av beslut Revisionsrapport Verkställighet av beslut Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Syfte och revisionsfrågor...3 2 Metod och avgränsning...3

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument 1 (5) Typ: Riktlinje Version: 2.0 Fastställd: KS 2013-01-29, 24 Giltighetstid: Tills vidare Uppdateras: 2017 Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument Innehållsförteckning

Läs mer