Revisionstrapport nr 2, 2011 R Wallin. Köpings kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionstrapport nr 2, 2011 R Wallin. Köpings kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt"

Transkript

1 Revisionstrapport nr 2, 2011 R Wallin Köpings kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Syfte och avgränsning Genomförande Revisionsfrågor Utgångspunkter för den revisionella bedömningen Ärendeberedning Beredning och insyn enligt kommunallagen Aktuella styrdokument Beredningsprocessen Kommentar Ärendegenomgång Interpellation angående skolresurser Kommentar Motion angående ungas möjligheter på arbetsmarknaden Kommentar Sammanslagning av byggnadsnämnd och miljönämnd Kommentar Skolplan vuxenutbildning Kommentar Ägardirektiv Mälarhamnar AB Kommentar Renovering IP-paviljongen Kommentar Uppföljning miljöledningsarbete Kommentar Driftbudgetuppföljning Kommentar Budget Kommentar Mål Kommentar Analys av ärendehanteringen Kommentar Former för medborgardialog Omfattning Kommentar Uppsiktsplikten Kommentar

3 1. Sammanfattning Kommunrevisionen har uppdragit åt Ernst & Young att biträda i en granskning av ärendehantering och uppsiktsplikt i kommunen. Syftet med granskningen är att belysa och bedöma beredningsprocessen inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt processen för verkställighet och återrapportering till fullmäktige. Vidare belyses kommunstyrelsens uppsiktsplikt. I granskningen framkommer följande. Det finns en tydlig beredningsprocess, den är inte dokumenterad men rutinerna tillämpas systematiskt. Varje nämnd bereder sina ärenden och kommunstyrelsen samordnar beredningsprocessen. I de tio ärenden som särskilt granskats visar det sig att beredningen genomgående är snabb, formellt korrekt och alla ärenden är skrivna på ett begripligt kanslispråk. Några otydligheter framkom dock i detta stickprov. Det finns ett par ärenden där beredningen är olika. Ärendet om budget och ärendet om mål är båda till sin karaktär övergripande och principiella. Båda är ärenden där fullmäktige skall ta beslut och där alla nämnder är involverade, men trots detta är ärendehanteringen olika. I fråga om budget bereder kommunstyrelsen tre förvaltningars internbudget, tar formella beslut dessutom, men övriga nämnders internbudget finns inte redovisad. Den återfinns i budgetförutsättningarna. I fråga om mål redovisas alla nämnders mål, måluppföljningar för varje år i kommunstyrelsens beredning innan de tas upp i fullmäktige för beslut. I ett annat ärende kunde kommunstyrelsen ha övervägt att även remittera en fråga till ytterligare en nämnd innan förslag till beslut togs. Värt att uppmärksamma är att kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträden en gång per vecka och kommunstyrelsen en gång i månaden. På så sätt skapas ett naturligt flöde av ärenden och kansliet hinner skicka handlingar i tid. Ärendeberedningarna fungerar smidigt. Kommunen tillämpar principen om personalunion som ett sätt att underlätta styrningen. Det är inte fel utifrån kommunallagen, men är inte lämpligt ur kontrollsynpunkt. Rent principiellt blir en del av styrelsens uppsikt över nämnder och bolagen en kontroll av delar av kommunstyrelsens egna ledamöter eftersom dessa även ingår i nämnden eller bolaget. Kommunstyrelsen kan överväga att fördjupa och utveckla sin uppsiktsplikt i detta avseende. Granskningen visar att ärendehanteringen och uppsiktsplikten fungerar tillfredställande i övrigt. 2

4 2. Inledning Kommunfullmäktige skall, enligt kommunallagen, besluta i ärenden av principiell beskaffenhet och i frågor av större vikt (KL 3:9). Kommunstyrelsen och berörda nämnder bereder dessa ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs (KL 3:14). Redovisning beträffande hur uppdragen fullgjorts skall ske till fullmäktige som beslutar om omfattningen av och formerna för redovisningen (KL 3:15). Enligt KL har kommunstyrelsen en skyldighet att utöva uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Uppsikten ger kommunstyrelsen rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar, samt, om det är nödvändigt, se till att fullmäktige i sin egenskap av högsta beslutande organ ingriper. 1 Uppsikten innebär inte kontroll utan mer en rätt och skyldighet att tillse att nämnder och bolag inom ramen för sina uppdrag genomför sina åtaganden, och om så inte sker äger kommunstyrelsen rätt att lämna råd och anvisningar till nämnder och bolag Syfte och avgränsning Syftet med granskningen är att belysa och bedöma beredningsprocessen inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt processen för verkställighet och återrapportering till fullmäktige. Vidare belyses kommunstyrelsens uppsiktsplikt Genomförande Granskningen baseras på intervjuer, dokumentstudier och en fördjupad ärendegranskning. Intervjuer har genomförts med kommunchef, ekonomichef, kanslichef, miljöchef och kommunsekreterare. Relevant dokumentation har gåtts igenom, som exempelvis arbetsordning för kommunfullmäktige, reglemente och arbetsordning för kommunstyrelsen, delegationsordning för kommunstyrelse, rutiner för ärendehantering samt budget och protokoll från kommunstyrelse och kommunfullmäktige under år Bolagsordningar för de kommunala bolagen har också studerats liksom den policy som finns i kommunen kring kommunen och dess bolag. Det saknas f.n. aktuella ägardirektiv i bolagen där kommunen närmare anger mål, villkor om t.ex. avkastningskrav. En ärendegranskning har genomförts genom att tio fullmäktigebeslut följts upp med avseende på beredning, beslut och vidare behandling i styrelsen, nämnder och beredningar samt återrapportering till fullmäktige. Ärendenas akter har gåtts igenom. De granskade besluten har olika inriktning och karaktär Revisionsfrågor Enligt kommunallagen finns beredningskrav och ärenden behöver beslutas, verkställas och följas upp för att styrningen skall sägas fungera i alla led. Syftet med granskningen är att se hur kommunen säkerställer att ärendehanteringen fungerar ändamålsenligt för att styrningen skall vara tillfredsställande. I granskningen skall bl.a. följande frågor besvaras: Är beredningsprocessen dokumenterad för ärenden i fullmäktige och kommunstyrelsen och efterlevs den? Finns former för särskild medborgardialog? Hur sker verkställighet av beslutade åtgärder i förvaltningen? 1 Kommunallagen, Kommentarer och praxis, SKL,

5 Finns fastställda tider när återrapportering av beslut skall ske i fullmäktige och kommunstyrelsen? Är dokumentationen från återrapportering tillfredsställande? Vilka rutiner har kommunstyrelsen för uppsikt av nämnder och bolag? 2.4. Utgångspunkter för den revisionella bedömningen När vi bedömer ändamålsenligheten i fråga om ärendehanteringen utgår vi i denna granskning från följande tre utgångspunkter det skall finnas en fungerande beredningsprocess, det skall finnas former för medborgardialog det skall finnas former för återrapportering till fullmäktige av beslutade åtgärder. Om dessa utgångspunkter föreligger bedöms ärendehanteringen fungera tillfredsställande. När det gäller kommunstyrelsens uppsiktsplikt är den generella utgångspunkten att den skall kunna genomföras på ett medvetet, förebyggande och kontinuerligt sätt. Av detta följer att kommunstyrelsen behöver ha klargjort vad som menas med uppsikt och vad den i huvudsak skall omfatta. tydliggjort vilken information som behövs för uppsikten i allmänhet och vilken särskild information som kan behövas från vissa nämnder och bolag angett vilka rutiner som finns för att samla in informationen och forum för dialog med nämnder/bolag kring de aktuella frågorna Om vi i granskningen kan spåra dessa förutsättningar anses kommunstyrelsen ha tillfredsställande form för utövandet av sin uppsikts- och samordningsfunktion. 3. Ärendeberedning 3.1. Beredning och insyn enligt kommunallagen Ärenden i fullmäktige får väckas av en nämnd, en ledamot via motion, revisorer, fullmäktigeberedning, medborgare via medborgarförslag och styrelse i kommunala bolag eller kommunala stiftelser enl. KL 3: Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet och i frågor av större vikt för kommunen. Ärendena till fullmäktige bereds av kommunstyrelsen och berörd nämnd (KL 5:26). Styrelsen skall alltid ges tillfälle att yttra sig över ett ärende som har beretts av en annan nämnd och lägga fram förslag till beslut i de fall någon annan nämnd inte berett ärendet (KL 5:28). Beredningen syftar till att ge kommunfullmäktige ett tillförlitligt och allsidigt belyst underlag för besluten. Beredningen har också en viktig demokratisk funktion eftersom den ger medborgarna en möjlighet att följa ett ärendes behandling innan fullmäktige fattar beslut. Nämnder som berörs av ett beslut får möjlighet att tillföra beslutsunderlaget sina synpunkter. Kommunstyrelsen är alltid den sista instansen i beredningsprocessen och är ytterst ansvarig för beredningen av alla ärenden. Enligt kommunallagen (KL 6:7) har nämnderna även att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som beslutats av kommunfullmäktige samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämndernas uppgift är således att genomföra de beslut som fattas i kommunfullmäktige. 4

6 3.2. Aktuella styrdokument I kommunstyrelsens reglemente, antaget av fullmäktige 2004, 95, framgår bl.a. att det i styrelsens styrfunktion ingår att styra arbetet med att ta fram övergripande mål, nämndmål och verksamhetsplaner, riktlinjer och ramar för den kommunala verksamheten och att övervaka att fullmäktiges fastställda mål följs samt att förvaltningen sker rationellt och ekonomiskt. Beträffande uppsikten framhålls i styrelsens reglemente att kommunstyrelsen fortlöpande skall ha uppsikt över verksamheten i företag som kommunen helt eller delvis äger eller har intresse i, vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av givna direktiv. Detta återfinns även i den policy som är antagen för hela kommunkoncernen, den kommunala nämndsorganisationen och kommunägda bolag. Fullmäktiges arbetsordning ( 164, 1991) anger att styrelses och nämnders förslag till beslut som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet. Enligt 32, arbetsordningen avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige skall behandla skall remitteras och hur de skall redovisas för fullmäktige, om inget annat anges av fullmäktige. Kommunstyrelsens beredningstvång inför beslut i fullmäktige innebär att ärenden som tidigare beretts inom en saknämnd oftast bedöms färdigutredda när de kommer till kommunstyrelsen för ställningstagande. Kommunstyrelsen gör inte någon överprövning av ärendet, utan stadskansliet som förbereder ärenden inför kommunstyrelsen, gör avstämningar att ärendet är formellt riktigt hanterat någon kompletterande innehållsmässig bedömning görs som regel inte. Ärenden som rör ekonomi får ekonomichefen kännedom om senast i samband med att ärendet aktualiseras på kommunstyrelsens arbetsutskott Beredningsprocessen Det finns ingen dokumenterad rutinbeskrivning över kommunens beredningsprocess. I praktiken hanteras processen av kommunsekreteraren och kommunstyrelsens ordförande. Beredningsprocessen går till så att kommunsekreteraren gör i ordning ett förslag till dagordning för kommunstyrelsen. För att ett ärende skall anses klart att beredas i kommunstyrelsen kontrollerar kommunsekreteraren att ärendet har ett missiv undertecknat av ordförande i aktuell nämnd och förvaltningschefen i det fall ärendet kommer från en annan nämnd att alla underliggande handlingar finns med att ärendet åtföljas av ett protokollsutdrag där det framgår att nämnden beslutat i ärendet. Förslaget till dagordning med klara ärenden utifrån kontrollen ovan mejlas till kommunstyrelsens ordförande för ställningstagande. Det är kommunstyrelsens ordförande som avgör dagordningen. Om det finns någon tveksamhet kring ett ärende, att det till exempel behöver beredas mer, inte anses klart och behöver kompletteras etc. tas ärendet bort från dagordningen. Den administrativa gången är sedan att beredningen görs av kommunstyrelsens arbetsutskott. Arbetsutskottet sammanträder en gång i veckan. Kommunstyrelsen har sammanträde en gång i månaden. Denna ordning gör att det inte är så viktigt exakt till vilket arbetsutskott ett ärende aktualiseras, det hinns ändå som regel med till kommunstyrelsens sammanträde. Ärendeberedningen följer inte någon på förhand fastställd ärendelista, där det framgår när olika typer av stående ärenden skall behandlas i styrelse och fullmäktige. Ärenden bereds när de aktualiseras. Det blir heller aldrig någon panik att få med ett ärende till arbetsutskottet för att sedan behandlas i kommunstyrelsen. Även om ett ärende tas upp i arbetsutskottet och 5

7 man där anser att det behöver kompletteras innan det tas upp i kommunstyrelsen finns tid att göra det innan ärendet på nytt kan tas upp i nästkommande arbetsutskott t.ex. Beredningen innehåller som regel bara ett förslag till beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott kan undantagsvis begära ytterligare konsekvensbeskrivningar i ett ärende innan beslut fattas. När arbetsutskottet och styrelsen yttrat sig i ett ärende förs det vidare till fullmäktige för ställningstagande, om ärendet skall behandlas i fullmäktige. Arbetsutskottet har delegation att ta beslut i vissa frågor och kommunstyrelsen tar beslut i övriga ärenden som inte skall behandlas i fullmäktige. Det är mycket ovanligt att ärenden anmäls direkt, utan föregående formella beredning, enligt kommunsekreteraren. Det är också ovanligt att kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärenden för vidare beredning innan de kan tas upp i styrelsen. Handlingar skickas i regel sju dagar innan ett sammanträde i antingen styrelse eller fullmäktige. Kommunens planering innebär att arbetsutskottet har sina sammanträden på tisdag i varje vecka och kommunstyrelsen tredje torsdagen i varje månad. Därigenom kan handlingar göras i ordning och skickas i tid till kommunstyrelsen. Det blir något snävare tid för utskick till fullmäktige. Handlingar till fullmäktige måste sändas ut fredagen efter kommunstyrelsens sammanträde för att ledamöterna skall ha tillgång till handlingarna en vecka innan fullmäktige har sitt sammanträde Kommentar En av revisionsfrågorna var om beredningsprocessen är dokumenterad och redovisningen ovan visar att den inte är det i formell mening. Det finns däremot en etablerad informell form som tillämpas av kommunsekreterare och kommunstyrelsens ordförande. Redovisningen visar att den fungerar tillfredsställande. Principen om odelat beredningsansvar tillämpas, vilket överensstämmer med intentionerna i kommunallagen. 4. Ärendegenomgång Under perioden september 2010 till och med juni 2011 har fullmäktige behandlat omkring 140 ärenden. Drygt 50 procent av dessa har varit motioner, valärenden, medborgarförslag och en del andra enklare procedurfrågor. En tredjedel av alla ärenden har avsett övergripande styrnings- och ledningsfrågor som budget, delårsbokslut, organisationsförändringar, revidering av reglementen, ägardirektiv etc. Omkring tio procent har avsett olika typer av förvärv eller försäljningar av fastigheter. Fem procent av alla ärenden har handlat om olika rapporter som lämnats, t.ex. rapport över gynnade men ej verkställda beslut inom SoL och LSS. I granskningen har tio ärenden studerats närmare. Dessa är: Budget 2011 och ekonomisk flerårsplan Förslag till sammanslagning av byggnadsnämnden och miljönämnden Skolplan för Köpings kommuns vuxenutbildning Ägardirektiv för Mälarhamnar AB Måluppföljning 2010 Renovering av IP-paviljongen Budgetuppföljning nr Miljöledning, uppföljning Motion om ungas möjligheter på arbetsmarknaden Interpellation angående skolresurser 6

8 Huvuddelen är rubricerade som övergripande styrnings och ledningsfrågor, men det finns också ett par ärenden som rör beredning av motioner och interpellationer Interpellation angående skolresurser Interpellationen lämnades in till mitten mars 2011 till fullmäktige som beslutade att ärendet skulle beredas. Svar togs fram av ansvarig ordförande och på fullmäktiges sammanträde en månad senare redovisades svaret. Fullmäktige beslutade i enlighet med avgivet svar utan föregående debatt Kommentar Beredningen följer den formellt fastställda arbetsordningen för fullmäktige 30, dvs. att svar bör ges vid nästkommande sammanträde Motion angående ungas möjligheter på arbetsmarknaden Motionen inlämnades den första november Fullmäktige behandlade motionen den 29 november och beslutade att svar skulle beredas. Motionen tas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott i mitten av december för att beredas. Den skickas sedan till social- och arbetsmarknadsnämnden för yttrande. En tjänstemannaskrivelse tas fram i början av januari Social- och arbetsmarknadsnämnden tar beslut om att anta skrivelsen i slutet av januari. I början av februari skickar nämnden ett missiv till kommunstyrelsen med förslaget till beslut. Ärendet behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott två veckor senare och som beslutar föreslå kommunstyrelsen att biträda svaret. Kommunstyrelsen behandlar ärendet en månad senare och efter votering antar kommunstyrelsen arbetsutskottets förslag till beslut. Frågan tas upp på fullmäktiges sammanträde i slutet av samma månad och som också beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag, även i detta fall efter votering Kommentar Ärendet har en formellt korrekt hantering. Ärendegången är fem månader Sammanslagning av byggnadsnämnd och miljönämnd I akten finns ett förslag till nytt reglemente för en sammanslagning av de två nämnder daterat den 3 november Förslaget är inte diariefört. Den 23 november lämnas ett ärende ställt till kommunstyrelsen med förslag om sammanslagning av de berörda nämnderna. Med ärendet följer ett förslag till nytt reglemente. Förslaget till nytt reglemente är daterat 30 november medan ärendet till kommunstyrelsen är daterat den 24 november. Arbetsutskottet behandlar frågan på sitt sammanträde den 30 november. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige att anta förslaget med tillägget att den nya nämndens arbetsutskott skall bestå av fem ledamöter och fem ersättare. På kommunstyrelsens sammanträde en vecka senare biträds ärendet och i beslutet föreslås att fullmäktige skall biträda förslag om sammanslagning men med byte av namnet till miljöoch byggnadsnämnd. Två veckor senare beslutar fullmäktige i enlighet med styrelsens förslag Kommentar En formellt korrekt hantering, frånsett att förslaget inte var diariefört Skolplan vuxenutbildning Den åttonde februari 2011 inlämnar social- och arbetsmarknadsnämnden ett missiv till skolplan för vuxenutbildningen Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar anta missivet på sitt sammanträde en vecka senare. Kommunstyrelsen behandlar frågan på sitt sam- 7

9 manträde i mitten av mars och då biträds utskottets förslag till beslut. Fullmäktige beslutar anta styrelsens förslag till beslut två veckor senare Kommentar En formellt korrekt hantering. Med hänsyn till att det finns en annan nämnd med ansvar för utbildningsfrågor, om än för barn och ungdomar, kunde kommunstyrelsen i sin beredning ha övervägt att remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för synpunkter Ägardirektiv Mälarhamnar AB Ett tjänstemannaförslag till ägardirektiv för Mälarhamnar AB registreras den femte maj Ärendet tas upp av kommunstyrelsens arbetsutskott veckan därpå. Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta förslaget till ägardirektiv. Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 19 maj och den 30 maj beslutar fullmäktige anta de av kommunstyrelsen föreslagna ägardirektiven Kommentar En mycket snabb och korrekt formell hantering Renovering IP-paviljongen Den 23 november 2010 inkommer en skrivelse från en tjänsteman på stadskansliet om behovet av renovering av IP- paviljongen. Av skrivelsen framgår att det föreligger stora renoveringsbehov och att medel behöver anvisas. På kommunstyrelsens arbetsutskott en vecka senare behandlas ärendet. Arbetsutskottet biträder förslaget och föreslår att styrelsen skall anvisa medel för projektering och renovering. Kommunstyrelsen biträder förslaget på sitt sammanträde en vecka senare. Stadskansliet gör en upphandling. Två offerter inkommer. Stadskansliet föreslår den 25 maj 2011 att anta anbud 1 och anvisa 3,7 milj. kronor till renoveringen. På arbetsutskottets sammanträde en vecka senare antas anbud 2 till en specificerad kostnad av 3,1 milj. kronor. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Den 20 juni beslutar fullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Det finns en granskningstablå på anbud daterat den 23 maj Kommentar Det är en formellt korrekt hantering. Tjänstemannaförslaget om anbudet är felaktigt formulerat. I den kalkylsammanställning som gjorts framgår tydligt att det företag som fått anbudet har lämnat det lägsta priset, men är rubricerad som anbud två i sammanställningen. I underlaget till beslut förordas nummer ett Uppföljning miljöledningsarbete 2010 En tjänstemannarapport lämnas till kommunstyrelsen och fullmäktige den 23 maj från miljöchefen om att anta rapport om uppföljning av miljöledningsarbetet. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen och fullmäktige att anta rapporten. Kommunstyrelsen föreslår sedan på sitt sammanträde den nionde juni fullmäktige att anta rapporten. Fullmäktige antar rapporten den 20 juni Kommentar En snabb hantering. Det mest naturliga hade kanske varit att tjänstemannarapporten först hade beslutats i miljönämnden men eftersom kommunen har en rutinbeskrivning för den här typen av ärenden som säger att kommunstyrelsen är den första beslutande instansen är hanteringen formellt riktig. 8

10 4.8. Driftbudgetuppföljning 2011 Månadsvisa budgetuppföljningar är samlade i samma akt. Den äldsta uppföljningen avser februari Det är en tjänstemannarapport daterad sjunde mars. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna rapporten den åttonde mars. Samma gör kommunstyrelsen den 17 mars. En driftbudgetuppföljning med helårsprognos efter mars lämnas från tjänstemännen den 14 april. Arbetsutskottet föreslår på sitt sammanträde den 19 april att kommunstyrelsen skall notera uppföljningen till protokollet. En budgetuppföljning nr 1, 2011 presenteras den 18 maj i form av en tjänstemannarapport. Arbetsutskottet antar rapporten den 24 maj. Kommunstyrelsen beslutar anta rapporten därefter. Fullmäktige antar samma rapport på sitt sammanträde i juni. En ny tjänstemannarapport avseende budgetuppföljning i maj presenteras den 13 juni. Den antas av kommunstyrelsens arbetsutskott dagen efter Kommentar Budgetuppföljningen nr 1 bereds och beslutas i alla led, dvs. av arbetsutskott, kommunstyrelse och fullmäktige. Övriga rapporter antas av arbetsutskottet och beslutas i kommunstyrelsen. Vid tidpunkten för granskningen saknades en del dokument i akten, men var kompletterade i sakavstämningen Budget 2011 Det är en omfattande akt som innehåller en tjänstemannarapport med budgetförutsättningar. Detta ärende behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott som i sitt beslut överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Finns ett dokument från alliansen och ett från de röd-gröna med olika budgetförutsättningar och förslag till satsningar. Kommunstyrelsen beslutar anta majoritetens förslag efter omröstning. Finns också ett samverkansprotokoll från arbetsgivarens överläggningar med de fackliga organisationerna utifrån förslaget till budgetförutsättningarna. Den 21 juni 2010 beslutar fullmäktige anta budget inkl budgetramar och detaljerade budgetförutsättningarna för år Detta sker efter omröstning. Det finns ett antal olika budgetar för tekniska kontoret, drätselkontoret och stadskansliet. Dessa tre förvaltningars förslag till budgetar tar kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om den femte oktober Den andra november 2010 finns ett tjänstemannaförslag till budget för och som arbetsutskottet beslutar om på sitt sammanträde den nionde november. Kommunstyrelsen tar beslut om utskottets förslag på sitt sammanträde den 18 november och fullmäktige tar sitt beslut om budget den 29 november, beroende på den nya mandatperioden för fulmäktige Kommentar Det är en tydlig formell gång i ärendeprocessen. Det finns budgetunderlag för tre förvaltningar i akten Mål Det är ett omfattande dokument som innehåller mål, uppföljningar och redovisningar från år Genomgående finns en gemensam struktur för målprocessen och där olika nämnder redovisar sina mål utifrån de övergripande målen. Uppföljningar redovisas årsvis. Det finns dokument från olika nämnder, både måldokument och uppföljningar. 9

11 Den formella ärendeprocessen tillämpas genomgående, dvs. först behandlas allt av arbetsutskottet, sedan av styrelsen för att till slut fastställas av fullmäktige respektive år Kommentar Det är en formellt korrekt hantering Analys av ärendehanteringen Genomgången av de tio olika ärendetyperna visar följande. Överlag är ärendehanteringen koncentrerad i tid, från det att ärendet initieras till dess att fullmäktige tar beslut är tiden effektivt utnyttjad. I intervju med kanslichefen framkommer att detta är vanligt i flertalet ärenden och beror oftast på att frågorna diskuterats ingående innan de formellt blir ärenden. Detta gör att förberedelsetiden kan vara relativt lång, medan däremot ärendeberedningen blir kort. En annan aspekt är att ärendena genomgående är skrivna på ett begripligt språk för en allmänintresserad läsare. Det är också lätt att följa ett ärendes gång via saknämnd, kommunstyrelse och fullmäktige. Det finns ett par ärenden där beredningen är olika. Ärendet om budget och ärendet om mål är båda till sin kraktär övergripande och principiella. Båda är ärenden där fullmäktige skall ta beslut och där alla nämnder är involverade, men trots detta är ärendehanteringen olika. I fråga om budget bereder kommunstyrelsen tre förvaltningars internbudget, tar formella beslut, men övriga nämnders internbudget finns inte redovisad. Kommunstyrelsen ansvarar för sina förvaltningar bara, vilket i sakavstämningen framhålls som förklaring till att bara dessa tre finns med. I fråga om mål redovisas alla nämnders mål, måluppföljningar för varje år i kommunstyrelsens beredning innan de tas upp i fullmäktige för beslut. Ärenden som beslutas verkställs i berörda nämnder/styrelse och enligt kommunsekreteraren finns en god kunskap om verkställigheten. Det saknas emellertid en dokumenterad rutin för uppföljning av beslutade åtgärder i fullmäktige. Enligt kommunsekreteraren finns en informell hantering som innebär att kommunsekreteraren följer upp olika ärenden där fullmäktige tagit beslut. Det görs via mejlen. Mejl skickas till förvaltningschefer i olika förvaltningar där svar önskas på hur långt verkställigheten gått i en del frågor som aktuella uppdrag, aktuella motioner, aktuella medborgarförslag, olika aktualiseringar av handlingsplaner eller policys etc. Status på motioner, medborgarförslag och revisionsrapportern bl.a. redovisas för kommunfullmäktige två gånger per år. De svar som kommunsekreteraren får redovisas till kommunstyrelsens ordförande. På det här sättet anser kommunsekreteraren att man har tillräcklig kontroll på verkställigheten av beslutade åtgärder i fullmäktige. Till detta kommer att man uppfattar att kommunen är så pass liten att det inte är några svårigheter att ha kontroll över vad som åtgärdats av det som beslutats, enligt kommunsekreteraren Kommentar Det vore önskvärt att det fanns en mer systematiserad och dokumenterad återrapportering av verkställigheten av beslutade åtgärder till fullmäktige. Även om många politiker och tjänstemän i kommunen anser att de har kontroll på verkställigheten erbjuder en dokumenterad och systematiserad uppföljning en bättre möjlighet för allmänheten att följa och utvärdera den politik som förs i kommunen. 10

12 5. Former för medborgardialog Sedan början av 2000-talet ges medborgare möjlighet enligt kommunallagen (kap 5 23 och SFS 2002:249) att lämna in förslag för utredning och ställningstagande. Förslag som lämnas in skall beredas i sedvanlig ordning och bör beslutas av fullmäktige inom ett år, enligt den arbetsordning som gäller för kommunfullmäktige. Alla som är folkbokförda i en kommun har rätt att lämna in förslag, även barn och ungdomar. Personer med utländsk bakgrund som ännu inte fått kommunal rösträtt har också rätt enligt kommunallagen att lämna medborgarförslag. I kommunfullmäktiges arbetsordning framgår hur medborgarförslag skall hanteras. Det skall vara skriftligt, undertecknat och varje förslag får bara avse en fråga. Medborgarförslag får endast avse frågor som hör till kommunens ansvarsområden men får inte beröra ärenden som handlar om myndighetsutövning mot enskilda. Medborgarförslag får heller inte avse frågor med odemokratisk eller rasistisk innebörd. 2 Ett förslag väcks genom att det ges in till kommunstyrelsens kansli. Förslaget skall beredas av kommunstyrelsen som också avgör vilka yttranden som skall inhämtas som ett led i beredningsprocessen. När ett förslag är berett och beslut fattats av fullmäktige skall förslagsställaren underrättas. Kommunstyrelsen skall två gånger per år redovisa till fullmäktige de medborgarförslag som inte är färdigberedda. Utöver medborgarförslag har allmänheten även möjlighet att via frågestund på fullmäktige delta i det politiska arbetet. Frågor får ställas kring det som har anknytning till kommunens verksamhet. De behöver inte anmälas i förväg eller ha med de ärenden som just då skall behandlas på fullmäktiges sammanträde Omfattning Under år 2010 lämnades fem medborgarförslag in till fullmäktige, alla besvarades inom ett halvår. Hittills under 2011 har fyra förslag lämnats in, men inget har ännu behandlats. Omfattningen av allmänhetens frågestund är begränsad. Under förra året utnyttjades detta vid två tillfällen i februari och juni. Det var samma fråga som var aktuell vid båda tillfällena och den sammanlagda tid som avsattes för detta var ca en halvtimme. Under 2011 har hittills denna möjlighet utnyttjats vid ett tillfälle vid fullmäktiges sammanträde i maj. Den sammanlagda tiden för allmänhetens frågestund under fullmäktigesammanträden under 2011 är hittills ca tio minuter Kommentar Kommunen har infört möjligheten för allmänheten att etablera dialog med fullmäktige och rutinerna för beredning finns dokumenterade. Dessa rutiner tillämpas också. Det är tillfredsställande. Hittills har denna möjlighet kommit till användning i begränsad omfattning. 6. Uppsiktsplikten Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen en skyldighet att utöva samordning och uppsikt av övriga nämnders och kommunala bolags verksamhet. Uppsiktsskyldigheten kan sägas vara kommunstyrelsens kontroll av att nämnder och bolag gjort sina respektive kontroller av att den verksamhet de ansvarar för fungerar utifrån reglemente, uppdrag, mål, resurser etc. från fullmäktige. Kommunstyrelsens skyldighet att utöva löpande tillsyn innebär att den måste utöva sin kontrollfunktion även om det inte finns någon konkret anledning till granskning. 2 Arbetsordning för fullmäktige 11

13 Kommunallagen anger inte hur uppsiktsplikten skall utformas, det är varje kommunstyrelse som själv får utforma sin uppsiktsskyldighet. Kommunallagen anger att uppsiktsplikten omfattar hela kommunstyrelsen och uppsiktsskyldigheten kan heller inte delegeras till någon eller några i styrelsen eller anställda. Det finns inget hinder att ledamöter i kommunstyrelsen också är ledamöter i en styrelse eller en nämnd, även om de därigenom i praktiken kan sägas delta i en sorts kontroll av sin egen funktion i bolaget eller nämnden. Omvänt gäller å andra sidan att kommunstyrelsen inte kan anses uppfylla sin tillsynsplikt endast genom att dessa ledamöter också är ledamöter i styrelse för ett bolag eller en annan nämnd. I bolagsordningarna anges att bolagen är skyldiga att informera kommunstyrelsen om viktiga förändringar. På samma sätt är bolagen uppmanade att två gånger per år medverka på kommunstyrelsens sammanträde och informera om sin verksamhet. Kommunstyrelsens uppsikt över kommunala nämnder gäller ekonomi i form av månatliga budgetuppföljningar, tertialuppföljningar, delårsrapporter och årsbokslut. Måluppföljning sker i delårsrapport och i årsbokslutet. Kommunstyrelsen har antagit långsiktiga övergripande attitydmål, dessa följs upp fyra gånger per år. Sedan ett par år tillbaka har kommunen dessutom tagit fram ett nytt reglemente för internkontroll. Internkontrollplan upprättas och identifierade riskmoment följs upp och redovisas nämndsvis till kommunstyrelsen. Samtliga investeringsprojekt slutredovisas i kommunfullmäktige. En av principerna för styrning i kommunen bygger på tanken om nyttan och fördelen med personalunion mellan ledande förtroendevalda. Alla ordföranden i nämnderna sitter således också i kommunstyrelsen. Kommunalråden sitter dessutom i styrelserna för de kommunala bolagen. På så sätt tillförsäkras insyn samtidigt som samordning och uppsikt underlättas från kommunstyrelsens sida, enligt kommunchefen. Informationsgivningen blir ibland av informell karaktär, med den styrform som tillämpas. Ofta får kommunstyrelsens arbetsutskott mest information enligt kommunchefen. I intervjun med kommunchefen och ekonomichefen diskuteras om kommunstyrelsen ansett det viktigt att på ett sammanhållet sätt avrapportera resultaten av uppsiktsplikten till fullmäktige på ett mer strukturerat sätt, men båda framhåller att frågan inte varit aktuell och att de inte för egen del ser någon nytta med det. I intervjun framkommer också att det saknas ett dokument i kommunstyrelsen kring former för kommunstyrelsens hantering av sin uppsiktsskyldighet Kommentar Det finns en betydande uppföljningsverksamhet i kommunstyrelsen och det är tillfredsställande. Kommunstyrelsen har också genom personalunionen säkerställt tillgång till information i bolag och nämnder på ett tidigt stadium men uppsiktsplikten avser hela kommunstyrelsen och inte enbart enskilda ledamöter. Enligt förarbetena till kommunallagen kan uppsiktsplikten heller inte delegeras. Granskningen visar att det finns olika typer av löpande uppföljningar. Det är tillfredsställande, men kommunstyrelsen kan överväga hur den kan fördjupa och utveckla uppsiktsplikten Slutsats Det finns en tillfredsställande form för både ärendehantering och uppsiktsplikt i kommunen. 12

14 13

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2011 R Wallin. Kungsörs kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt

Revisionsrapport nr 1, 2011 R Wallin. Kungsörs kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt Revisionsrapport nr 1, 2011 R Wallin Kungsörs kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och avgränsning... 3 2.2. Genomförande... 3 2.3. Revisionsfrågor...

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5 Granskning av ärendehanteringsprocessen inom Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6.

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Ägarstyrning i kommunens bolag Carl-Åke Elmersjö Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Ägarstyrning

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Arboga kommun Regler vid ersättning. Revisionsrapport nr 3, 2011 R Wallin

Arboga kommun Regler vid ersättning. Revisionsrapport nr 3, 2011 R Wallin Arboga kommun Regler vid ersättning Revisionsrapport nr 3, 2011 R Wallin Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Metod och avgränsning... 3 3. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst...

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Finspångs kommun augusti 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Den demokratiska processen - kallelser och protokoll

Den demokratiska processen - kallelser och protokoll Revisionsrapport Den demokratiska processen - kallelser och protokoll Uppvidinge kommun Fredrik Ottosson och Lisa Åberg Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga1 1.3 Avgränsning

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete?

Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete? Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete? - Ordförandes roller och uppgifter - Kommunallagen - Sammanträdet - Lagen och arbetsordningen - Sammanträdets gång; innan, under och efter mötet. Kommunallagen

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

Eksjö kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport. Audit KPMG AB 2014-11-18 Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0

Eksjö kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport. Audit KPMG AB 2014-11-18 Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0 ABCD Eksjö kommun Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport Audit KPMG AB 2014-11-18 Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0 ABCD Eksjö kommun Kommunstyrelsens uppsikt 2014-11-18 Innehåll

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 1 Revisionsreglemente Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut 2001-01-09, som dock gäller för 2006 års revisorer tills revisionsberättelse 2006 behandlats i fullmäktige. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Ärendehanteringsprocessen Ärenden till barn- och grundskolenämnden hanteras i en process som består av flera moment. När ärendet kommer in till skol- och kulturkontoret

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Lekebergs kommun. Översiktlig granskning Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Revisionsrapport. www.pwc.se

Lekebergs kommun. Översiktlig granskning Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Översiktlig granskning Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen Lekebergs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Ägarstyrning och uppsikt avseende hamnbolaget

Ägarstyrning och uppsikt avseende hamnbolaget www.pwc.se Revisionsrapport Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor februari 2014 Ägarstyrning och uppsikt avseende hamnbolaget Kalix kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande 2015-04-15 Arbetsordning STYRELSE Styrelsearbetets uppläggning och genomförande Denna arbetsordning har antagits av styrelsen för YSTAD ENERGI AB nedan kallat bolaget den 24 mars 1997 och skall med årlig

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:12 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Värmdö kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Offentlig sektor KPMG AB 2011-09-15 Antal sidor: 8

Värmdö kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Offentlig sektor KPMG AB 2011-09-15 Antal sidor: 8 över de kommunala bolagen Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 8 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsfråga 1 1.2 Avgränsning 1 1.3 Metod 1 2. Utgångspunkter för granskningen 2 2.1 Uppsikt enlig Kommunallagen

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Administrativa kontoret Ekonomiavdelning 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Reglemente Intern kontroll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-23 Kommunstyrelsen 2006-02-06 Kommunfullmäktige 2006-02-27

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Policy för Kungälvs kommuns författningssamling

Policy för Kungälvs kommuns författningssamling Policy för Kungälvs kommuns författningssamling Diarienummer: KS 2015/233 Dokumentansvarig: Chef för enheten, utveckling planering och uppföljning Beredande politiskt organ: Kommunstyrelsen, Beslutad av:

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente kommunstyrelsen Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

REGLER FÖR INTERN KONTROLL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER FÖR INTERN KONTROLL ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Finspångs kommun Jukka Törrö Verkställighet och återrapportering av beslut Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Uppdrag och

Läs mer

Kommunrevisorernas reglemente

Kommunrevisorernas reglemente Kommunrevisorernas reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2006-10-25, 106 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Kommunrevisorernas

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av styrdokument.

Revisionsrapport Granskning av styrdokument. Revisionsrapport Granskning av styrdokument. Ragunda kommun 27 Juni 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning En av de viktigaste

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer