Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun Stefan Wik

2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga Metod Lagstiftning Iakttagelser Fullmäktiges arbetsordning Motioner Medborgarförslag Riktlinjer Riktlinjer för handläggning av motioner Riktlinjer för handläggning av medborgarförslag Tidigare ärendegång för motioner och medborgarförslag Aktiviteter gjorda under år 2010 för att åtgärda ej färdigbehandlande motioner eller medborgarförslag Revisionell bedömning... 7

3 1 Bakgrund och revisionsfråga Det har framförts synpunkter till kommunens revisorer på att det tar lång tid att få svar på de motioner och medborgarförslag som väcks i fullmäktige. Revisorerna har med anledning av detta beslutat sig för att granska vilka rutiner som gäller när kommunstyrelsen och nämnderna bereder motionssvar. Stefan Wik på PricewaterhouseCoopers har utfört arbetet. Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Har kommunstyrelsen ändamålsenliga rutiner för att besvara motioner? Kontrollmål/granskningsmål Vilka system och rutiner för intern kontroll avseende besvarandet av motioner har kommunstyrelsen beslutat om? Vilken återrapportering av hanteringen av motioner får styrelsen? Vilka hinder finns för att svar på motioner ska kunna beredas inom rimlig tid? 2 Metod Vi har intervjuat kommunchefen, kanslichefen och kanslisekreteraren på kanslienheten. Vi har också tagit del av fullmäktiges arbetsordning och de rutiner som finns med avseende på hur medborgarförslag ska hanteras samt andra dokument som rör ämnesområdet. 3 Lagstiftning I kommunallagen 5 kap. 33 står det: En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning. 4 Iakttagelser 4.1 Fullmäktiges arbetsordning Fullmäktiges arbetsordning beskriver bland annat vad som gäller för motioner och medborgarförslag. 3

4 4.1.1 Motioner När det gäller motioner har fullmäktige beslutat: En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. En motion väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli. En motion får också lämnas vid fullmäktiges sammanträde. Ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör vid ett sammanträde. Kommunstyrelsen ska varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i januari Medborgarförslag I fullmäktiges arbetsordning om medborgarförslag sägs: Den som är folkbokförd i kommunen får väcka medborgarförslag på följande villkor: Ett medborgarförslag ska vara skriftligt, ha beteckningen medborgarförslag, ha uppgift om förslagsställaren eller förslagsställarnas namn, adress och telefonnummer samt vara egenhändigt undertecknad(e). Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas eller skickas in till kommunstyrelsens kansli. Inkomna medborgarförslag ska anmälas till kommunfullmäktige. Ett medborgarförslag ska avse ämne som tillhör fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Det får inte avse ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller ha odemokratisk eller rasistisk innebörd. Vidare får ämnen av olika slag inte tas upp i samma medborgarförslag. I tveksamma fall beslutar kommunstyrelsens presidium om ett medborgarförslag får ställas. Förslag som är klara verkställighetsärenden, som t.ex. löpande underhåll eller ärenden som handläggs enligt speciallagstiftning, ska inte behandlas som medborgarförslag. Kommunledningskontoret ska i stället överlämna dessa till berörd nämnd/förvaltning för att handlägga ärendet. Vidare ska dessa förslag anmälas till kommunfullmäktige tillsammans med nämndens/förvaltningens svar. I tveksamma fall beslutar kommunstyrelsens presidium om ärendet ska behandlas som medborgarförslag eller överlämnas till berörd nämnd/förvaltning för att svara på förslaget. Kommunstyrelsen ska en gång varje år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska lämnas till fullmäktige vid det ordinarie sammanträdet i januari. 4

5 4.2 Riktlinjer Riktlinjer för handläggning av motioner I maj 1978 har fullmäktige beslutat om riktlinjer för handläggning av motionsärenden. Riktlinjerna rör framförallt vad styrelse och nämnder bör tänka på när en motion besvaras exempelvis: Om en motion föreslår att en viss fråga ska utredas, ska remissinstansernas utlåtanden endast avse ställningstagande till behovet och möjligheten till en sådan utredning, samt i förekommande fall förslag beträffande utredningens genomförande I riktlinjerna lämnas också förslag om hur motioner kan besvaras till exempel: Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen, med hänvisning till vad kommunstyrelsen anfört i ärendet eller till av kommunstyrelsen redovisade förhållanden, ska anses besvarad Riktlinjerna ger ingen ledning i hur arbetsgången ska ske när en motion bereds eller hur bevakningen av motioner under beredning ska ordnas. Kommunchefen uppger att ett arbete pågår med att modernisera riktlinjerna för handläggning av motioner. Arbetet beräknas vara färdigt till årsskiftet Riktlinjer för handläggning av medborgarförslag Fram till dags datum har riktlinjer för hur medborgarförslag ska hanteras inte funnits i kommunen. I september 2010 finns rutinen Process för medborgarförslag framtagen. Rutinen, som innehåller ett 40-tal moment, testas för närvarande. Rutinen är remitterad till nämnderna. Kommunchefen bedömer att till årsskiftet ska rutinen läggas in i den kommungemensamma (kommunledningskontorets) verksamhetshandboken. 4.3 Tidigare ärendegång för motioner och medborgarförslag I normalfallet kommer motioner och medborgarförslag till kommunledningskontoret. Där kontrolleras om de uppfyller de formella kraven. Ärendena diarieförs. Motionerna kommer upp som anmälningsärenden på fullmäktiges nästkommande sammanträde. På kommunledningskontorets kanslienhet avgörs vilken nämnd eller vilket bolag som ska svara för den vidare handläggningen av motionen/medborgarförslaget. Kanslienheten skickar sedan motionen/medborgarförslaget till berört organ. 5

6 Fram till helt nyligen begärde inte kanslienheten något sista datum innan beredningsorganet skulle leverera ett svar. Med anledning av detta sattes inte heller något datum för bevakning i diariet. Sedan årsskiftet har inte kommunstyrelsen i januari månad redovisat till fullmäktige vilka motioner/medborgarförslag som inte varit beredda. De skäl som redovisats för oss till att motioner och medborgarförslag inte besvarats i tid är: Nämnder och bolag tar många gånger lång tid på sig att svara. De kommunala bolagen tar längre tid på sig att svara. Ambitionsnivån hos de remitterande organen är många gånger alltför hög när beredningsunderlaget tas fram. När flera organ svarar för handläggningen måste kommunledningskontoret sammanställa underlagen för att kommunstyrelsen ska få ett förslag till beslut att ta ställning till. Kommunstyrelsen återremitterar ett ärende. Den kan önska att ärendet kompletteras med synpunkter och fakta från ett annat organ än det som har tagit fram det ursprungliga beredningsunderlaget. Kommunstyrelsens presidium avgör vilka ärenden som ska upp på kommunstyrelsens sammanträde. 4.4 Aktiviteter gjorda under år 2010 för att åtgärda ej färdigbehandlande motioner eller medborgarförslag I mars 2010 upprättades ett dokument över ej besvarade motioner och medborgarförslag, som kommunstyrelsen tillställde fullmäktige. Av dokumentet framgår att det fanns 21 motioner som ej var besvarade. Den äldsta motionen var från år När det gäller ej besvarade medborgarförslag uppgick de till 16. Vid revisionstillfället i september månad 2010 fanns det fyra obesvarade motioner och fyra obesvarade medborgarförslag. Av dokumentet framgår vidare att kommunstyrelsen har ändrat kanslienhetens rutiner så att nämnder och styrelser får högst tre månader på sig för att ta fram yttranden och förslag till beslut. I dokumentet sägs att samtliga motioner och medborgarförslag ska slutbehandlas inom ett år. Slutligen sägs i dokumentet: Om beredningen trots allt inte kan avslutas inom denna tid ska orsaken till detta anmälas till kommunfullmäktige inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget inkom. 6

7 5 Revisionell bedömning Vi bedömer att kommunstyrelsen har haft stora brister i rutinerna för att hantera motioner och medborgarförslag. Vi bedömer också att berörda nämnder eller bolag måste ta sitt ansvar för en smidig hantering av motioner och medborgarförslag ska kunna uppnås. Motionsrätten är avsedd som en möjlighet för kommunens folkvalda representanter att inom det kommunala systemet kunna väcka sina frågor och driva sin politik. Om inte rutinen för motioner fungerar försvåras denna möjlighet. När det gäller bristerna i rutinerna avseende medborgarförslagen kan dessa brister bidra till att minska förtroendet för kommunen. De förändringar som redovisas till fullmäktige i kommunstyrelsens dokument från den 16 mars 2010 bedömer vi som absolut nödvändiga. Vi bedömer också att de rutiner som håller på att tas fram för beredningen av motioner och de rutiner som har tagits fram för hanteringen av medborgarförslag är viktiga. Vi begär att kommunstyrelsen under år 2011 redovisar för revisorerna vad rutinförändringarna får för betydelse när det gäller svarstiderna. Vi bedömer att handläggningen av motioner och medborgarförslag får en högre prioritet om kommunfullmäktige beslutar vilket organ som ska svara på dem. Vi bedömer att de största bristerna har varit: att svar inte har levererats till fullmäktige tillräckligt snabbt att nämnder och bolag inte har haft ett sista datum för att ta fram underlag till svar att redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag inte skett i fullmäktige 7

8 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande 8

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-02-25 50 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.45-12.05. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Svara på remiss hur och varför

Svara på remiss hur och varför SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02) Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet Svara på remiss hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet SB

Läs mer

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan 1 (23) Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan Innehåll 1 Målgrupp och innehåll... 4 2 Inledning... 4 3 Syftet med kommunicerings- och beslutsbrev... 4 4 Språket i kommunicerings-

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 2010. Om jag blir anmäld. Sveriges läkarförbund

Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 2010. Om jag blir anmäld. Sveriges läkarförbund 2010 Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 1 Utgåva X, 2010 Från den 1 januari 2011 gäller ett nytt system för anmälningar mot hälso- och sjukvårdspersonal. Disciplinpåföljderna (erinran och varning)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 T 2139-12 KLAGANDE KH Ombud: Jur.kand. IL-K MOTPART Försäkringskassan Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Nya åtgärder som kan genomföras utan krav

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer