Granskning av beslutsprocesser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av beslutsprocesser"

Transkript

1 Revisionsrapport Lisa Åberg, Caroline Liljebjörn och Malin Kronmar Granskning av beslutsprocesser Kalmar kommun

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Revisionsfråga Metod Iakttagelser Finns ändamålsenliga och dokumenterade rutiner för nämndens beredningsprocess? Barn- och ungdomsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Servicenämnden Efterlevs gällande rutiner för beredningsprocessen? Barn- och ungdomsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Servicenämnden Finns en tydlig organisation för nämndens beredningsarbete? Barn- och ungdomsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Servicenämnden Har utredningsuppdrag tydliga direktiv? Kultur- och fritidsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Servicenämnden Finns ändamålsenliga mallar för framtagande av beslutsunderlag? Barn- och ungdomsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Servicenämnden Vilken kvalitetssäkring av beslutsunderlag görs ur juridisk och ekonomisk synpunkt? Barn- och ungdomsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Servicenämnden Ges de förtroendevalda tillräckliga förutsättningar för att sätta sig in i ärenden före beslutsfattadet? Barn- och ungdomsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Servicenämnden Skickas beslutsunderlag ut tillsammans med kallelsen? Kalmar kommun

3 Barn- och ungdomsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Servicenämnden Är sammanträden effektiva och finns ett fungerande samspel mellan förtroendevalda och tjänstemän? Barn- och ungdomsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Servicenämnden Revisionell bedömning Kontrollfrågor Kalmar kommun

4 1. Inledning 1.1. Bakgrund Bristande beredningsrutiner innebär risker i beslutsfattandet som ofta leder till felaktiga beslut. Målsättningen är att nämndernas ledamöter ska känna trygghet i förvaltningens grundläggande beredningsarbete. Det kommunala beredningstvånget innebär att en nämnd som berörs av ett ärende ska beredas möjlighet att yttra sig innan ärendet avgörs av fullmäktige. För nämndernas beredning av ärenden finns inga specifika regler i kommunallagen. Likväl måste nämnderna se till att det finns en fungerande beredning av de ärenden som ska behandlas i nämnden. Det handlar såväl om kvalitet på besluten som att rättssäkerheten upprätthålls. Kalmar kommuns revisorer har i sin riskbedömning funnit skäl att granska beslutsprocessen inom kultur- och fritidsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och servicenämnden. Granskningen har genomförts av Lisa Åberg, Caroline Liljebjörn och Malin Kronmar inom Revisionsfråga Har respektive nämnd en ändamålsenlig beslutprocess? Följande revisionskriterier gäller för granskningen: Finns ändamålsenliga och dokumenterade rutiner för nämndens beredningsprocess? Efterlevs gällande rutiner för beredningsprocessen? Finns en tydlig organisation för nämndens beredningsarbete? Har utredningsuppdrag tydliga direktiv? Finns ändamålsenliga mallar för framtagande av beslutsunderlag? Vilken kvalitetssäkring av beslutsunderlag görs ur juridisk och ekonomisk synpunkt? Ges de förtroendevalda tillräckliga förutsättningar för att sätta sig in i ärenden före beslutsfattandet? Skickas beslutsunderlag ut tillsammans med kallelsen? Kalmar kommun 1 av 17

5 Är sammanträden effektiva och finns ett fungerande samspel mellan förtroendevalda och tjänstemän? 1.3. Metod Intervjuer har skett med nämndernas presidier, förvaltningschefer och nämndsekreterare. Följande personer/funktioner har intervjuats: Förvaltningschefen för barn- och ungdomsförvaltningen Administrativa chefen vid barn- och ungdomsförvaltningen Nämndsekreteraren för barn- och ungdomsnämnden Ordföranden i barn- och ungdomsnämnden 1:e vice ordföranden i barn- och ungdomsnämnden 2:e vice ordföranden i barn- och ungdomsnämnden T.f. förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen Nämndsekreteraren för kultur- och fritidsnämnden Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden Vice ordföranden i kultur- och fritidsnämnden Förvaltningschefen för serviceförvaltningen Nämndsekreteraren för servicenämnden Ordföranden i servicenämnden 1:e vice ordföranden i servicenämnden 2:e vice ordföranden i servicenämnden Vidare har en genomgång och analys skett av ett urval av beslutsunderlag för respektive nämnd för kontroll av efterlevnad av kommunens mall och tillämpningsanvisningar för tjänsteskrivelse. Med anledning av analysen har, i förekommande fall, kortare intervjuer/avstämningar gjorts med berörda handläggare. Beslutsunderlag i nedan redovisade ärenden behandlade i nämnderna år 2013 har analyserats. Barn- och ungdomsnämnden 6 Svar på medborgarförslag rörande praktik för elever på högstadiet 14 Förändring av organisation 25 Yttrande över motion (FP) Vi investerar i barnen 33 Reviderad policy för barn- och ungdomsförvaltningens öppna förskolor, Kultur- och fritidsnämnden 5 Årsrapport Stipendieansökan X-Plosion 24 Särskilt stöd till ridsporten 42 Ansökan om investeringsstöd till allmän samlingslokal Servicenämnden 3 Utredning angående stabs- och larmcentralssamarbete med Oskarshamns kommun 10 Motion ang. uppsamling av avrinnande regnvatten 41 Beläggningsåtgärder, begäran om extra medel 56 Reglemente för servicenämnden och taxa för kommunal skyddsjakt, dnr 2013/0328 Kalmar kommun 2 av 17

6 Vi har också gått igenom reglementen, delegationsordningar rutinbeskrivningar för beredningsprocessen, kallelser och protokoll etc. Rapporten har skickats till respektive förvaltningschef för sakavstämning. Kalmar kommun 3 av 17

7 2. Iakttagelser 2.1. Finns ändamålsenliga och dokumenterade rutiner för nämndens beredningsprocess? Barn- och ungdomsnämnden I barn- och ungdomsförvaltningens verksamhetshandbok finns en årscykel för barn- och ungdomsnämndens återkommande ärenden. Den återkommande cykeln för beredningsprocessen löper över fyra veckor från nämnd till nämnd och är väl etablerad i organisationen. Tisdag vecka 1 hålls en tjänstemannaberedning och i slutet på samma vecka skickas handlingar till presidiemötet. Vecka 2 hålls presidiemöte och i vecka fyra sammanträder nämnden Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden har inom ramen för sitt verksamhetsledningssystem upprättat ett flödesschema över beredningsprocessen. Flödesschemat visar en cykel över de fyra veckor från att ett ärende anmäls till nämndbehandling till veckan då nämnden sammanträder. Vecka 1 ska handläggarna anmäla sina färdiga ärenden till förvaltningschefen och skriva in ärendena i en särskild excelfil. Vecka 2 hålls tjänstemannaberedning och ett förslag till dagordning för nämnden och presidiemötet sätts. Vecka 2 ska dagordning och handlingar mejlas till presidiet. Vecka 3 hålls presidium och dagen efter presidiemötet ska kallelsen med bilagor skickas till nämnden. Vecka 4 sammanträder kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden har också en årsplan som anger när nämndssammanträden och presidiemöten ska hållas samt när årliga, återkommande ärenden ska behandlas. Årsplanen förmedlas till samtliga handläggande tjänstemän Servicenämnden Servicenämnden har upprättat dokumenterade rutiner inom ramen för sitt verksamhetsledningssystem och som återfinns i förvaltningens verksamhetshandbok. Rutinerna utgörs av ett flödesschema över processen för nämndadministrationen från det att dagordningen sätts på ledningsgruppsmötet till dess att besluten vinner laga kraft. Flödesschemat innehåller kortfattade rutinbeskrivningar för följande moment inom beredningsprocessen: ledningsmöte, upprättande av dagordning för presidiemöte, presidiemöte, utskick av preliminär dagordning till nämndsmötet, upprättande och utskick av dagordning för nämndsmöte, kallelse till pressinformation, sammanställning av delegations- och kännedomspärm, nämndsmöte, upprättande av protokoll från nämndssammanträde, justering av nämndprotokoll, protokollet anslås, utskick av protokoll, protokollsutdrag och laga kraft. Processen återkommer månadsvis. Kalmar kommun 4 av 17

8 2.2. Efterlevs gällande rutiner för beredningsprocessen? Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens rutiner för beredningsprocessen efterlevs till största delen. Det är främst när det gäller att få handlingar färdiga till presidiemötet som det kan brista. Förvaltningen har som rutin att ordföranden ska få dagordningen och sammanträdeshandlingarna dagen innan utskicket görs till övriga i presidiet, men det händer att beslutsunderlagen inte är färdiga då. Av intervjuerna framkommer att handläggarna utgår från att fredagen och inte torsdagen är sista dagen för inlämning av handlingar Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens dokumenterade rutiner efterlevs i stor utsträckning. Det är främst när det gäller att lämna in handlingar i tid till beredningsgruppen som efterlevnaden brister. Det förekommer att flera ärenden inte är klara när dagordningen sätts trots att de ska lämnas in senast fredagen innan beredningsgruppen som hålls på måndagen. Det är snarare en regel än ett undantag att nämndsekretaren får jaga in tjänsteskrivelser mellan beredningsgruppen på måndagen och utskicket av handlingar till presidiemötet som ska göras på fredagen. Med anledning av att förvaltningen har varit utan förvaltningschef ett antal månader under våren och försommaren år 2012, och en t.f. förvaltningschef först kunde anställas i augusti år 2012, har rutinen med möte mellan ordförande och förvaltningschef innan presidiemötet enligt intervjuade inte fungerat fullt ut Servicenämnden Enligt de intervjuade är rutinerna inte fullt ut inarbetade i verksamheten, däremot är de personer som direkt är involverade i processen väl förtrogna med den. Tidsgränser för att lämna in handlingar hålls ofta förutom när det gäller ekonomiska rapporter vilket beror på aktuell brytpunkt Finns en tydlig organisation för nämndens beredningsarbete? Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens organisation för beredningsarbetet utgörs av ett beredningsmöte på tjänstemannanivå tisdagen tre veckor innan sammanträdet och ett presidiemöte två veckor innan sammanträdet. På beredningsmötet deltar förvaltningschef, administrativ chef och nämndsekreterare. Syftet med mötet är främst att sätta en preliminär dagordning till nästa nämndssammanträde. Enligt de intervjuade utgörs också en del av beredningsarbetet av förvaltningschefens och administrativa chefens träffar med ordföranden en gång i veckan och träffar med vice ordföranden varannan vecka. Veckan efter tjänstemannaberedningen hålls presidiemöte. Vid presidiemötet deltar ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, förvaltningschef, administrativ chef och förvaltningsekonomen. Berörda handläggare kallas in efter behov. Dagordningen till nämnden gås igenom och ärendena föredras och diskuteras. Kalmar kommun 5 av 17

9 Presidiet ges möjlighet att ändra i beslutsunderlagen men av intervjuerna framkommer att det främst görs redaktionella justeringar. Minnesanteckningar förs inte. Presidiet är också ett forum för att samla in ärenden och frågor som ska lyftas på kommande presidiemöten Kultur- och fritidsnämnden Enligt gällande rutin, beskriven ovan, träffas först förvaltningens beredningsgrupp två veckor innan nämnd. I gruppen ingår förvaltningschefen, enhetschef för kultur, idrott och service och nämndsekretaren. Det förekommer också att verksamhetscheferna också deltar beroende på vilka ärenden som ska diskuteras. Inför mötet har nämndsekreteraren tagit fram ett förslag till dagordning utifrån anmälda ärenden och gällande årsplan. På mötet diskuteras också om eventuellt ytterligare ärenden ska tas upp. Efter beredningsgruppen stämmer förvaltningschefen av föreslagen dagordning med ordföranden. Veckan efter beredningsgruppen hålls presidium. Vid presidiemötet deltar ordförande, vice ordförande, förvaltningschef, nämndsekreterare, enhetschef för kultur, idrott och service, ekonomen och berörda handläggare. Från och med mars i år tillhör även vice ordförande majoriteten vilket innebär att företrädaren för oppositionen också bereds möjlighet att delta vid presidiemötet. Samtliga, utom berörda handläggare, deltar hela mötet som håller på ca fyra timmar. Det förekommer också att representanter för föreningslivet bjuds in till presidiet. Nämndsekreteraren för minnesanteckningar. Även på förvaltningens ledningsgrupp, som hålls varannan vecka, lyfts kommande ärenden till nämnden upp för diskussion Servicenämnden Servicenämndens organisation för beredningsarbetet utgörs av ledningsgruppsmöte och presidiemöte. På ledningsgruppsmötet närmast före presidiemötet utgörs första punkten av ärenden till nämnden. Nämndsekretaren deltar vid denna punkt och gemensamt görs en dagordning för kommande presidiemöte upp. Efter mötet skickas förslaget till dagordning till presidiet, ledningsgruppen och övriga berörda handläggare. Före ledningsgruppsmötet har ordförande och förvaltningschefen pratats vid. På onsdagen två veckor före nämndssammanträdet hålls presidiemöte. Vid presidiemötet deltar presidiet och förvaltningens ledningsgrupp och i vissa fall berörda handläggare. Sammanlagt är ca tolv personer med på mötet som håller på ca två timmar. Ärendena föredras och det beslutas om ärendena överhuvudtaget ska upp på nämnden och om det ska vara ett besluts- eller informationsärende. Vid mötet kan handläggare delta och informera om ärenden. Enligt de intervjuade är målet med mötet att sätta en preliminär dagordning till nämndsammanträdet. Minnesanteckningar förs inte, utan endast ett presidieprotokoll över vilka ärenden som lyftes och går vidare till nämnden. Vid presidiemötet finns inte färdiga beslutsunderlag med förslag till beslut i ärendena. Vissa ärenden kan vara mer eller mindre färdiga. Kalmar kommun 6 av 17

10 2.4. Har utredningsuppdrag tydliga direktiv? Kultur- och fritidsnämnden Vissa utredningsuppdrag initieras på tjänstemannanivå även om den politiska nivån formellt ger uppdraget. Dessa utredningsuppdrag upplevs som tydliga då handläggaren har varit med i processen från början. Det händer även att nämnden fattar beslut om utredningsuppdrag på stående fot. Synpunkter framförs på att de uppdragen inte alltid har så tydliga direktiv. Förvaltningschefen eller enhetschefen för kultur, idrott och service kommunicerar uppdragen till handläggarna. Det är inte alltid uttalat när uppdragen ska redovisas Barn- och ungdomsnämnden Förvaltningen har drygt tio handläggare som skriver fram ärenden till nämnden. De intervjuade upplever att utredningsuppdragen är tydliga. Främst kommuniceras uppdrag muntligt. Ett utredningsuppdrag från ordförande kommuniceras alltid till förvaltningschef eller administrativ chef som sedan delegerar vidare till aktuell handläggare. Som regel är inte uppdragen tidsatta men enligt de intervjuade förväntas uppdrag redovisas på nästa eller nästnästa nämndsammanträde. Förvaltningen upplever att nämndens utredningsuppdrag är relevanta och att uppdrag ligger i linje med kommunens utbildningspolitiska vision Servicenämnden Avdelningschefer som närvarar vid presidiemöten och nämndssammanträden kommunicerar och fördelar utredningsuppdrag vidare till handläggarna. Utredningsuppdrag upplevs som relativt tydliga och specifika. Ibland förekommer det att detaljnivån är något för hög. När nämnden ger ett uppdrag till förvaltning protokollförs det med tidsangivelse. Av intervjuerna framkommer att det är nämndsekreterarens uppgift att följa upp att återrapportering sker. Alla utredningsuppdrag som nämnden ger förvaltningen ska förvaltningschefen ha kännedom om och alla större ärenden ska gå via förvaltningschefen Finns ändamålsenliga mallar för framtagande av beslutsunderlag? Kalmar kommun har fastställt en kommungemensam mall för tjänsteskrivelse. Mallen innehåller rubrikerna Förslag till beslut och Bakgrund. Mallen är försedd med tillämpningsanvisningar för respektive rubrik. Vad gäller förslag till beslut framgår att beslutet ska skrivas i självständiga meningar utan att-satser. Enligt anvisningarna ska bakgrundsbeskrivningen innehålla information om anledningen till att beslut bör tas, fakta i ämnet och en beskrivning hur handläggaren har kommit fram till förslaget till beslut. Likaså ska ärendet belysas ur hållbarhetsperspektivet, det vill säga vilken inverkan beslutet får ur en social, ekonomisk och ekologisk synpunkt. Även aspekter som jämställdhet och barnperspektivet kan belysas inom hållbarhetsperspektivet. Kalmar kommun 7 av 17

11 År 2012 infördes ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem i kommunen, Public 360. Handläggning av ärenden för politisk behandling ska ske i systemet och gällande mall för tjänsteskrivelse kommer upp automatiskt i systemet Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsförvaltningen följer gällande mall för framtagande av beslutsunderlag. Samtliga handläggare upprättar tjänsteskrivelser i dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360. Handläggarna har också fått fortbildning i att skriva tjänsteskrivelser Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningens handläggare upprättar tjänsteskrivelser i systemet utifrån den kommungemensamma mallen. Samtliga handläggare har fått utbildning i systemet och enligt de intervjuade upprättas merparten av skrivelserna i Public 360. Några tjänstemän använder inte systemet vid upprättandet av skrivelser. I ärenden avseende utdelning av stipendier förekommer inte beslutsunderlag Servicenämnden Servicenämndens handläggare använder den kommungemensamma mallen vid upprättandet av tjänsteskrivelser. Bilagor till tjänsteskrivelse kan variera i utformning. Alla handläggare upprättar sina tjänsteskrivelser i Public Vilken kvalitetssäkring av beslutsunderlag görs ur juridisk och ekonomisk synpunkt? Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsförvaltningen har ingen dokumenterad rutin för kvalitetssäkring av beslutsunderlag. Förvaltningen uppger att den planerar att ta fram en lathund/checklista för kvalitetssäkring utifrån tillämpningsanvisningarna i mallen för tjänsteskrivelse. Samtliga beslutsunderlag gås igenom av administrativa chefen som stämmer av att uppdraget är rätt uppfattat. Administrativa chefen fungerar ofta som bollplank till handläggarna under pågående utredning. Därefter läser förvaltningschefen igenom skrivelsen men förvaltningen har inte som rutin att kontrasignera skrivelser. Enligt de intervjuade är tiden en viktig aspekt när det gäller kvalitet på beslutsunderlagen Kultur- och fritidsnämnden Förvaltningen saknar skriftlig rutin för kvalitetssäkring av beslutsunderlag. Enligt rutinerna ska samtliga tjänsteskrivelser passera förvaltningschefen för genomläsning och påskrift innan utskick till presidiet. Även nämndsekreteraren läser igenom alla tjänsteskrivelser innan för att korrigera eventuella språkliga fel. I ärenden som rör avtal brukar förvaltningen konsultera juridisk hjälp. I de fall förvaltningen upplever att kompetensen saknas för att kunna skriva ett fullständigt beslutsunderlag, kontaktas främst kommunledningskontoret. Det förekommer att handläggarna använder barnchecklistor där det krävs liksom kvalitetssäkring utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Kalmar kommun 8 av 17

12 Synpunkter framförs från såväl förtroendevalda som tjänstemän att det förekommer brister i beslutsunderlagen särskilt vad gäller ekonomiska konsekvensbeskrivningar. Det är också främst utifrån det perspektivet som ärenden behöver kompletteras. Från förvaltningen framförs att den politiska nivån inte alltid efterfrågar en redogörelse över kostnaderna vid exempelvis investeringar Servicenämnden Förvaltningen saknar skriftlig rutin för kvalitetssäkring av beslutsunderlag. Nämndsekreteraren läser igenom samtliga tjänsteskrivelserna och korrigerar formalia och språkliga fel. Kvalitetssäkring är upp till respektive handläggare att göra. Vid juridiska frågor kontaktas kommunledningskontoret vid behov. Av intervjuerna framkommer att förvaltningschefen har en regelbunden kontakt med kommunjuristen. Förvaltningschefen går igenom alla handlingar dagen innan utskick och kontrasignerar vissa beslutsunderlag som t.ex. ekonomiska rapporter. Synpunkter framförs på att konsekvenser på driftsbudgeten med anledning av investeringar behöver förtydligas i beslutsunderlagen Genomgång och analys av beslutsunderlag Genomgång och analys av utvalda beslutsunderlag visar att beslutsunderlagen inte genomgående innehåller kostnadsberäkningar eller konsekvensanalyser. Det framgår inte heller om behov har funnits eller ej av kostnadsberäkning och konsekvensanalys. Ärende Mall Kostnadsberäkning Konsekvensanalys Kommentar Barn- och ungdomsnämnden Medborgarförslag - praktik för högstadieelever Otydligt förslag till beslut anta yttrandet som svar Förändring av organisation Delvis Motion vi investerar i barnen Delvis Förslag till beslut att avslå motionen Reviderad policy för öppna förskolor Delvis Resonemang förs om mångfald utifrån ett jämställdhetsperspektiv Kultur- och fritidsnämnden Årsrapport 2012 Årsrapporten saknar missiv med förslag till beslut Stipendieansökan X- plosion Enligt praxis lämnar förvaltningen inget förslag till beslut Särskilt stöd till ridsporten Delvis KF har anvisat medel på 1mnkr. Ansökan om investeringsstöd till Konsekvensanalys utifrån ekonomi Kalmar kommun 9 av 17

13 samlingslokal Servicenämnden Utredning stabs- och larmcentralarbete Tjänsteskrivelsen enda handling i ärendet. Motion om uppsamling av regnvatten Förslag till beslut att avslå motionen Beläggningsåtgärderbegäran extra medel En inventering av det större vägnätet inklusive kostnadsberäkning bifogas som bilaga Reglemente och taxa för skyddsjakt 2.7. Ges de förtroendevalda tillräckliga förutsättningar för att sätta sig in i ärenden före beslutsfattadet? Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden har som rutin att flertalet beslutsärenden först går upp i nämnden som ett informationsärende. Handlingar och förslag till beslut skickas till nämnden redan vid informationstillfället. Beslut i externa ärenden såsom remisser, motioner, interpellationer, medborgarförslag och svar på revisionsrapporter går mestadels endast upp som beslutsärenden på grund av korta svarstider. Ledamöter och ersättare i nämnden får kallelsen ca 1,5 vecka innan sammanträdet. Presidiet får handlingarna till presidiemötet ca fem dagar innan. Det förkommer att ärenden inte är kompletta när kallelsen till presidiet skickas. Ca 10 procent av ärendena kompletteras på presidiemötet. Det är ytterst sällan som extra ärenden och handlingar på bordet förekommer på nämndssammanträdena. Det är vidare sällan som ärenden återremitteras. De förtroendevalda anser att beslutsunderlagen till barn-och ungdomsnämnden är av hög kvalitet överlag, vilket gör det enkelt att sätta sig in ärendena. Tjänsteskrivelserna är relativt kortfattade vilket upplevs som positivt Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden har som rutin att alla beslutsärenden först går upp i nämnden som ett informationsärende. Handlingar och förslag till beslut skickas till nämnden redan vid informationstillfället. Även i rena informationsärenden som inte blir beslutsärenden skickas handlingar till nämnden. Presidiet har önskat ordningen från och med denna mandatperiod, då flertalet av nämndens ledamöter inte har så lång politisk erfarenhet eller erfarenhet av kultur- och fritidsverksamhet. Kalmar kommun 10 av 17

14 Synpunkter framförs från förvaltningen att det upplevs som krävande att arbeta fram handlingar i informationsärenden. Nämndens företrädare upplever att sammanträdeshandlingar kommer i tillräckligt god tid innan sammanträdet. Nämnden får kallelsen ca sex dagar för sammanträdet. Vid presidiemötet finns i regel handlingar i 99 procent av ärendena. Det händer att handlingar inte är klara till presidiemötet, men kallelsen till nämnden är alltid komplett. Det är ytterst sällan som extra ärenden och handlingar på bordet förekommer. Det är vidare sällan som ärenden återremitteras. När det gäller beslutsunderlagen framförs synpunkter på att det saknas kompetens och förmåga hos vissa handläggare att bedöma vilken information som den politiska nivån behöver för att förstå komplexiteten i ett ärende liksom förmåga att kunna förmedla det viktigaste. Från nämndens sida finns önskemål om att beslutsunderlag innehåller mer jämförande uppgifter med kommuner med samma förutsättningar som Kalmar Servicenämnden Även servicenämnden har som rutin att beslutsärenden först går upp i nämnden som ett informationsärende och att ärendet därefter återkommer till nämnden som ett beslutsärende. Kallelsen till nämnden skickas ca en vecka innan sammanträdet. Vissa handlingar skickas som papperskopior medan andra handlingar skickas digitalt. Kallelsen läggs även ut på hemsidan. Enligt de intervjuade finns en tjänsteskrivelse med förslag till beslut i alla beslutsärenden däremot förekommer det inte alltid i informationsärenden. Nämnden kan ibland uppleva att ekonomiska konsekvensanalyser saknas i underlagen och ber då förvaltningen återkomma med det till nästa sammanträde. Det är ytterst sällan som extra handlingar på bordet förekommer. Däremot händer det ofta att extra informationsärenden anmäls på sammanträdet. Det kan t.ex. vara förvaltningschefen som vill informera om något eller en ledamot som ställer fråga på sammanträdet. Återremisser förekommer i relativt liten utsträckning. Då det har skett har det främst berott på politiska meningsskiljaktigheter och inte på grund av bristande beslutsunderlag Skickas beslutsunderlag ut tillsammans med kallelsen? Barn- och ungdomsnämnden Det förekommer att kallelsen till presidiet saknar beslutsunderlag i vissa ärenden. I ca 90 procent av ärenden finns ett beslutsunderlag med till presidiet. Vid genomgång av kallelserna till nämndens sammanträden januari 2013 till april 2013 kan konstateras att tjänsteskrivelse med förslag till beslut förekommit i samtliga beslutsärenden. Kalmar kommun 11 av 17

15 Kultur- och fritidsnämnden Presidiet och företrädaren för oppositionen får samtliga handlingar i både beslutsärenden och informationsärenden ca fyra dagar innan presidiemötet. Vid genomgång av kallelserna till nämndens sammanträden januari 2013 till och med april 2013 kan konstateras att en tjänsteskrivelse med förslag till beslut funnits i samtliga beslutsärenden utom i ärenden avseende utdelning av stipendier. I ärendena avseende utdelning av stipendium lämnas inget förslag till beslut från förvaltningen Servicenämnden Till presidiemötet sker inget utskick av handlingar. Vid genomgång av kallelserna till nämndens sammanträden januari 2013 till och med april 2013 kan konstateras att en tjänsteskrivelse med förslag till beslut funnits i samtliga beslutsärenden Är sammanträden effektiva och finns ett fungerande samspel mellan förtroendevalda och tjänstemän? Nedan redovisas en sammanställning över antalet sammanträden, ärenden per nämnd och fördelningen mellan beslutsärenden och informationsärenden. Respektive nämnd har också ett antal fasta punkter som återkommer varje sammanträde. Hos barn- och ungdomsnämnden återfinns följande punkter: Godkännande av dagordning, Anmälan av delegationsbeslut, Anmälnings- och kännedomsärenden och Avrapportering från verksamhetsbesök och nätverksträffar. Hos kultur- och fritidsnämnden förekommer följande punkter: Godkännande av dagordning, Förra protokollet, Anmälningsärenden, Delegationsbeslut och Övriga frågor. Hos servicenämnden förekommer följande punkter: Anmälningsärenden, Kännedomsärenden, Övriga frågor och, i förekommande fall, Ändring av föredragningslistan. Anmälan av delegationsbeslut utgörs inte av en egen paragraf utan inryms under rubriken anmälningsärenden. Antal sammanträden/ år Antal paragrafer per sammanträde i genomsnitt Antal beslutsärenden n-april 2013 Antal infoärenden Barn- och ungdomsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Servicenämnden Kalmar kommun 12 av 17

16 n-april Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden har ca elva sammanträden per år. Nämnden behandlar i genomsnitt ca tio ärenden per gång. Synpunkter framförs att dagordningen vissa sammanträden kan vara relativt tunn. Det är sällan som ett sammanträde ställs in. Intervallen upplevs som lagom. Ett sammanträde varar i genomsnitt tre timmar. Ibland är mötena förlagda ute i verksamheten. Förvaltningschef och administrativ chef sitter med under hela sammanträdet. Oftast föredrar handläggarna själv sina ärenden men det händer att administrativa chefen eller förvaltningschefen föredrar en annan handläggares ärende. Muntliga föredragningar upplevs vara av varierande kvalitet men övervägande tydliga och väl avvägda. Synpunkt framförs på att det inte är bra när muntliga föredragningar saknar power point-stöd. Enligt de intervjuade behärskar ordförande sammanträdestekniken väl och sammanträdet kan genomföras effektivt. Samspelet mellan förtroendevalda och ordförande upplevs av båda parter som välfungerande Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden har ca nio sammanträden per år. Nämnden behandlar i genomsnitt ca 20 ärenden per gång. Intervallen upplevs som lagom, men i år kommer även ett sammanträde att hållas i augusti. Varje sammanträde håller på ca fyra timmar. Förvaltningens ledningsgrupp, som utgörs av ca sju tjänstemän, sitter med hela sammanträdet på nämndens begäran. Övriga handläggare kommer in för att föredra sina ärenden. Synpunkter framförs på att sammanträden inte fullt ut upplevs som effektiva. Kvaliteten på muntliga föredragningar upplevs skifta och vissa kan dra ut på tiden trots att ordförande och nämndsekreteraren i förväg har satt ett tidsschema. Sammanträdesteknik och formalia upplevs fungera väl. Synpunkter framförs på att ordförande är rutinerad men även tillåtande i debatten och låter ledamöter och ersättare få framföra sina åsikter. Samspelet mellan förtroendevalda och tjänstemän upplevs av båda parter som välfungerande Servicenämnden Servicenämnden har ca elva sammanträden per år. Nämnden behandlar i genomsnitt ca 16 ärenden per gång. Nämnden har beslutat att protokollföra frågor som lyfts av intresse under punkten Övrigt, men ledamoten som lyfter frågan måste själv meddela om den ska protokollföras. Varje sammanträde håller på ca fyra timmar. Fördelningen mellan beslutsärenden och informationsärenden upplevs som ändamålsenlig. Synpunkter framförs på att det ibland blir för detaljerade diskussioner, vilket inverkar på effektiviteten. Ledningsgruppen sitter med under hela sammanträdet. Sedan den 1 januari år 2012 är det beslutat att tjänstemännen Kalmar kommun 13 av 17

17 endast ska närvara vid den punkt/er som de berörs av, men detta arbetssätt har ännu inte kommit igång. Tjänstemännen upplever att det är bra att närvara för att kunna svara på frågor. De intervjuade anser att muntliga föredragningar oftast är strukturerade och effektiva. En föredragning i beslutsärende håller på ca 5-10 minuter medan en föredragning i ett informationsärende kan vara upp till 20 minuter. Stöd i form av Power Point-presentation används alltid. Presentation skickas till de som önskar efteråt. Tjänstemännen får återkoppling om föredragningar inte är strukturerade och väl förberedda. Samspelet mellan förtroendevalda och tjänstemän på sammanträdet upplevs fungera bra och det upplevs vara en god stämning på sammanträdena. Nämndsekreteraren och ordförande upplevs ha goda rutiner när det gäller formalia etc och det upplevs som värdefullt att nämndsekreteraren är involverad i beredningsprocessens samtliga delar. Kalmar kommun 14 av 17

18 3. Revisionell bedömning Vi bedömer att barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och servicenämnden huvudsakligen har ändamålsenliga beslutprocesser. Vi grundar vår bedömning på att dokumenterade rutiner för beredningsprocessen efterlevs, att respektive nämnd har inrättat en tydlig organisation för sitt beredningsarbete, att rutiner finns för kommunicering av utredningsuppdrag, att enhetliga mallar finns för upprättande av beslutsunderlag och att det genomgående finns ett beslutsunderlag i beslutsärendena i utskick av sammanträdeshandlingar. Enligt vår bedömning ges de förtroendevalda goda förutsättningar att sätta sig in i ärenden före beslutsfattandet. Vi konstaterar att nämnderna saknar en strukturerad kvalitetssäkring av beslutsunderlag. Vi bedömer att samtliga tre nämnder behöver upprätta och dokumentera rutiner för kvalitetssäkring av beslutsunderlag utifrån tillämpningsanvisningarna i den kommungemensamma mallen för tjänsteskrivelse. Vi konstaterar att det inte framgår i beslutsunderlagen varför kostnadsberäkningar finns eller ej. Vår uppfattning är att det i stor utsträckning är beroende på handläggande tjänsteman om och på vilket sätt dessa delar ingår. Under kontrollfrågorna nedan redovisas våra nämndspecifika bedömningar Kontrollfrågor Finns ändamålsenliga och dokumenterade rutiner för nämndens beredningsprocess? Vi konstaterar att kultur- och fritidsnämnden och servicenämnden har upprättat och dokumenterat rutiner för beredningsprocessens delar genom processkartläggning i verksamhetsledningssystemet. Vi bedömer även att barn- och ungdomsnämnden behöver dokumentera rutiner och kartlägga samt beskriva flödet för beredningsprocessen för att kvalitetssäkra den och minska sårbarheten vid t.ex. oplanerad frånvaro i administrationen. Vi ser det inte som ändamålsenligt att kultur- och fritidsförvaltningen endast har en dag mellan presidiemöte och kallelseutskick till nämnd. Det finns risk för att eventuella synpunkter på beslutsunderlag och ärendenas beredning inte hinns med då tiden är knapp för att hinna komplettera. Vi anser att även barn- och ungdomsnämnden och servicenämnden bör föra enklare minnesanteckningar vid presidiemötena för att undvika risken att ärenden eller utredningsuppdrag trillar mellan stolarna. Kalmar kommun 15 av 17

19 Efterlevs gällande rutiner för beredningsprocessen? Vi bedömer att gällande rutiner för beredningsprocessen i stor utsträckning efterlevs. Vi bedömer att det är en brist att beslutsunderlag inte är färdiga vid bestämt sista datum för inlämnande av ärenden till nämndsbehandling. Enligt vår bedömning ska beslutsärenden som ska behandlas på nämnden i görligaste mån vara kompletta vid den första tjänstemannaberedningen innan presidiemötet för att ärenden ska hinna kvalitetssäkras tillräckligt. I servicenämndens beredningsprocess är samtliga ärenden kompletta först då kallelsen till nämnden ska skickas, vilket enligt vår bedömning är för sent. Finns en tydlig organisation för nämndens beredningsarbete? Vi bedömer att samtliga granskade nämnder har en tydlig organisation för nämndens beredningsarbete. Vi ser positivt på att oppositionen involveras i beredningsarbetet då de har samma ansvar och informationsbehov som företrädarna för majoriteten. Vi finner det tveksamt om serviceförvaltningen behöver ha så många handläggare närvarande under hela presidiemötet. Enligt vår bedömning bör handläggarna endast delta då det egna ärendet föredras. Har utredningsuppdrag tydliga direktiv? Vi bedömer att nämnderna övervägande har fungerande rutiner för att ge utredningsuppdrag och uppdrag har oftast tydliga direktiv. Vi bedömer att komplexa utredningsuppdrag bör vara skriftliga för att underlätta för handläggaren och vid kvalitetssäkringen. Enligt vår bedömning är det viktigt att rutin finns för bevakning av uppdrag så att återrapportering sker och att uppdrag inte glöms bort. Finns ändamålsenliga mallar för framtagande av beslutsunderlag? Vi konstaterar att en kommungemensam mall med tillämpningsanvisningar för framtagande av beslutsunderlag finns och att den används av handläggarna vid granskade nämnder. Då mallen endast har två fasta underrubriker (bakgrund och förslag till beslut) är det enligt vår bedömning viktigt att tillämpningsanvisningarna följs så att ärenden belyses och utreds i den omfattning som krävs. Vilken kvalitetssäkring av beslutsunderlag görs ur juridisk och ekonomisk synpunkt? Vi konstaterar att nämnderna saknar en strukturerad kvalitetssäkring av beslutsunderlag. Vår analys av beslutsprocessen i ett urval av ärenden visar att mallens tillämpningsanvisningar inte har efterlevts vad gäller konsekvensanalyser. Vi bedömer att samtliga tre nämnder behöver upprätta och dokumentera rutiner för kvalitetssäkring av beslutsunderlag utifrån tillämpningsanvisningarna i den kommungemensamma mallen för tjänsteskrivelse. Kalmar kommun 16 av 17

20 Vi konstaterar att det inte framgår i beslutsunderlagen varför kostnadsberäkningar finns eller ej. Vår uppfattning är att det i stor utsträckning är beroende på handläggande tjänsteman om och på vilket sätt dessa delar ingår. Vi anser att förvaltningschefen bör säkerställa om underlaget är tillräckligt. Ges de förtroendevalda tillräckliga förutsättningar för att sätta sig in i ärenden före beslutsfattandet? De tre nämnderna har som rutin att samtliga beslutsärenden först lyfts i nämnden som ett informationsärende och därefter återkommer till nämndens som ett beslutsärende. Enligt vår bedömning bidrar rutinen till att ge de förtroendevalda goda förutsättningar att sätta sig in i ärenden före beslutsfattandet. Vi vill i å andra sidan påpeka att beslutsprocessen utifrån ovan nämnda rutin fördröjer beslutsprocessen med en månad. Vi anser att nämnderna bör överväga att endast låta komplexa och viktigare ärenden följa denna rutin. Skickas beslutsunderlag ut tillsammans med kallelsen? Utifrån genomgång av nämndernas kallelser och protokoll kan konstateras att beslutsunderlag med förslag till beslut har funnits i samtliga beslutsärenden under perioden januari till april I kultur- och fritidsnämndens stipendieärenden finns tjänsteskrivelse utan förslag till beslut. Är sammanträden effektiva och finns ett fungerande samspel mellan förtroendevalda och tjänstemän? Vi får uppfattningen att nämndernas sammanträden förhållandevis är effektiva och att mötestekniken fungerar väl. Med anledning av den stora volym informationsärenden som föredras på samtliga sammanträden ser vi vikten av att upprätta skriftliga rutiner för informationer i nämnden för att sammanträden ska bli så effektiva som möjligt Lisa Åberg Ange Projektledare namn Stefan Wik Uppdragsledare Kalmar kommun 17 av 17

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll

Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg och Sandra Marcusson Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll April 2016 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och Revisionsfråga...

Läs mer

Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll

Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg och Sandra Marcusson Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll April 2016 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och Revisionsfråga...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Den demokratiska processen - kallelser och protokoll

Den demokratiska processen - kallelser och protokoll Revisionsrapport Den demokratiska processen - kallelser och protokoll Uppvidinge kommun Fredrik Ottosson och Lisa Åberg Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga1 1.3 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Mora kommun. Oktober 2010 Christina Widerstrand

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Mora kommun. Oktober 2010 Christina Widerstrand Revisionsrapport Protokollsgranskning Mora kommun Oktober 2010 Christina Widerstrand 2010-10-18 Christina Widerstrand, projektledare Hans Gåsste, uppdragsledare Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 1.1

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Finspångs kommun augusti 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun Hemuppgift 5 Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess Karlstads kommun Motivering för den valda processen Hela flödet för ärendehanteringsproccessen på kommunledningskontoret har kartlagts. Ärendehanteringsprocessen

Läs mer

Den demokratiska processen - kallelser och protokoll

Den demokratiska processen - kallelser och protokoll Revisionsrapport Den demokratiska processen - kallelser och protokoll Emmaboda kommun Fredrik Ottosson och Lisa Åberg Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga1 1.3 Avgränsning

Läs mer

Rapport. Beslut och återrapportering 2006-09-15. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun. Anna-Karin Löfsved

Rapport. Beslut och återrapportering 2006-09-15. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun. Anna-Karin Löfsved Rapport Beslut och återrapportering 2006-09-15 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 1 INLEDNING...3

Läs mer

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Oxelösunds kommun. April 2010 Christina Norrgård

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Oxelösunds kommun. April 2010 Christina Norrgård Revisionsrapport Protokollsgranskning Oxelösunds kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...1 1.2 Avgränsning och metod...2 2 Protokoll...2

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens beredningsprocess och beslutsunderlag. Karlshamns kommun

Granskning av kommunstyrelsens beredningsprocess och beslutsunderlag. Karlshamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Gabriella Fredriksson Sandra Marcusson Februari 2017 Granskning av kommunstyrelsens beredningsprocess och beslutsunderlag Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1. Inledning...

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Granskning av den demokratiska processen i kallelser och protokoll

Granskning av den demokratiska processen i kallelser och protokoll www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg och Sandra Marcusson Februari 2016 Granskning av den demokratiska processen i kallelser och protokoll Sammanfattning Merparten av dagens protokollsläsare tar del

Läs mer

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Mjölby kommun. Augusti 2010 Christina Norrgård

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Mjölby kommun. Augusti 2010 Christina Norrgård Revisionsrapport Protokollsgranskning Mjölby kommun Augusti 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning och metod... 2 2 Protokoll...

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Ärendehanteringsprocessen Ärenden till barn- och grundskolenämnden hanteras i en process som består av flera moment. När ärendet kommer in till skol- och kulturkontoret

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 1 Inledning Revisorernas verksamhet regleras i lag och i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunrevisionen.

Läs mer

Åstorps kommuns. Nämndadministration. Beslutat av Kommunfullmäktige Dnr 2014/304

Åstorps kommuns. Nämndadministration. Beslutat av Kommunfullmäktige Dnr 2014/304 Åstorps kommuns Nämndadministration Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-12-15 218 Dnr 2014/304 2(8) Nämndadministration berör det fortlöpande arbetet som sker i anslutning till en nämnd. Nämnden är ett

Läs mer

Nämndernas ärendehantering

Nämndernas ärendehantering Revisionsrapport Nämndernas ärendehantering Krokoms kommun 2009-06-03 Karolina Johansson, revisionskonsult 2009-06-03 Karolina Johansson Revisionskonsult, projektledare Maj-Britt Åkerström Certifierad

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Revisionsrapport Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Smedjebackens kommun December 2009 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2 Kontrollmål...3

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/ Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Klas Bergström (M) 2014-01-08 UN-2014/ Utbildningsnämnden Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Läs mer

Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner

Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-12-20 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Nynäshamns kommun. Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. Revisionsrapport.

Nynäshamns kommun. Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. Revisionsrapport. www.pwc.se Revisionsrapport Henrik Fagerlind Cert. kommunal revisor Fredrik Carlsson Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut Nynäshamns kommun Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut Innehållsförteckning

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5 Granskning av ärendehanteringsprocessen inom Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6.

Läs mer

Revisorernas arbetsordning för år 2017

Revisorernas arbetsordning för år 2017 1 (5) Revisorernas arbetsordning för år 2017 I revisorernas reglemente anger fullmäktiges sina krav på revisorerna. Reglementet kompletterar reglerna i kommunallagen och den praxis för kommunal revision

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av de anställdas bisysslor

Granskning av rutiner för uppföljning av de anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Lars Edgren, Sofia Blixtberg Granskning av rutiner för uppföljning av de anställdas bisysslor Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Revisionsrapport Beredningsprocessen Jenny Krispinsson Kiruna kommun Februari 2015

Revisionsrapport Beredningsprocessen Jenny Krispinsson Kiruna kommun Februari 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Februari 2015 Beredningsprocessen Kiruna kommun Beredningsprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Verkställighet av beslut

Verkställighet av beslut Revisionsrapport Verkställighet av beslut Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Syfte och revisionsfrågor...3 2 Metod och avgränsning...3

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

1(7) Riktlinjer för administration, dokument- och ärendehantering. Styrdokument

1(7) Riktlinjer för administration, dokument- och ärendehantering. Styrdokument 1(7) Riktlinjer för administration, dokument- och ärendehantering Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2017-03-22 36 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad

Läs mer

Protokollsanalys. Leksands kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Tove Färje

Protokollsanalys. Leksands kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Tove Färje Protokollsanalys Leksands kommun Revisionsrapport Februari 2011 Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING OCH BEDÖMNING... 3 1 BAKGRUND... 4 1.1 UPPDRAG OCH REVISIONSFRÅGA... 4 1.2 AVGRÄNSNING OCH

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden www.pwc.se Uppföljning Jörn Wahlroth Pär Sturesson 20 november 2013 Kultur- och fritidsnämnden Konst, kravrutin och föreningsbidrag Kalmar Kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Anvisning för ärende- och dokumenthantering

Anvisning för ärende- och dokumenthantering Anvisning för ärende- och dokumenthantering Anvisning Diarienummer: KS2017/0286 Dokumentansvarig: Kanslichef Beslutad av: Förvaltningsledningen Ersätter tidigare beslut Ledningsrådet, 2010-11-15 (KS2013/475)

Läs mer

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande Lantmäterinämnden Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2014-02-04 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

REGLEMENTE 1 (5) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 24749-1 Reglemente för gemensam kostnämnd mellan Landstinget i Uppsala Län och Landstinget Västmanland från och med 2015 1 PARTER Landstinget i Uppsala

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Rapport avseende granskning av öppna ärenden. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av öppna ärenden. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av öppna ärenden Östersunds kommun December 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning 2 Metod 2

Läs mer

Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder

Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder STYRANDE DOKUMENT Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Kanslichef Jonas Sverkén 2016-09-26 Gäller tills vidare 1 (6) Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

en granskning av kravrutinen och föreningsbidragen inom kultur- och fritidsnämnden.

en granskning av kravrutinen och föreningsbidragen inom kultur- och fritidsnämnden. Per-Ola Johansson 2013-04-12 Kultur- och fritidsnämnden Granskning av kravrutinen och föreningsbidragen inom kultur- och fritidsnämnden Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta

Läs mer

Revisionsrapport. Protokollsanalys. Marks kommun. April 2010 Tove Färje

Revisionsrapport. Protokollsanalys. Marks kommun. April 2010 Tove Färje Revisionsrapport Protokollsanalys Marks kommun April 2010 Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING OCH BEDÖMNING... 1 REKOMMENDATIONER... 2 1 BAKGRUND... 3 1.1 UPPDRAG OCH REVISIONSFRÅGA 1.2 AVGRÄNSNING

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsformer

Kommunstyrelsens arbetsformer Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbetsformer Härryda kommun 25 maj 2009 Bo Thörn 1 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska

Läs mer

UaFS Blad 1 ARBETSORDNING FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE

UaFS Blad 1 ARBETSORDNING FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Blad 1 ARBETSORDNING FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige den 12 november 2003, 137 med ändring den 9 mars 2005, 48, med ändring den 13 februari 2008, 36 och med ändring 14 april 2010, 70 Uddevalla

Läs mer

Granskning av skötselavtal inom fritids- och kulturnämnden

Granskning av skötselavtal inom fritids- och kulturnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg och Sandra Marcusson Granskning av skötselavtal inom fritids- och kulturnämnden Sölvesborg kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och

Läs mer

Reglemente för kommundelsstämmor

Reglemente för kommundelsstämmor STENUNGSUNDS KOMMUN Reglemente för kommundelsstämmor Typ av dokument Reglemente Dokumentägare Kansliet Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum KF 2006-04-24, 74 Framtagen

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Finns det fastställda rutiner och arbetssätt för beredningsarbetet i din nämnd/styrelse?

Finns det fastställda rutiner och arbetssätt för beredningsarbetet i din nämnd/styrelse? Bilaga Finns det fastställda rutiner och arbetssätt för beredningsarbetet i din nämnd/styrelse? Beredningen består av ordf, 1: e v. ordf 2:e vice ordf samt centerpartiets ordinarie ledamot ( som majoritetspartie

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69

1 Redovisning av barnomsorgskön BUN 16/39. 2 Aktuell information BUN 16/33. 3 Verksamhetsplan BUN 16/34. 4 Ekonomisk uppföljning BUN 15/69 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-20 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 20 april 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 1999:25 Arbetsordning för Stockholms kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut den 6 september 1999 (Utl 1999:144) (Jfr Kfs 1996:41)

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av ärendeberedning till Direktionen Anders Pålhed

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av ärendeberedning till Direktionen Anders Pålhed Revisionsrapport Granskning av ärendeberedning till Direktionen Nerikes Brandkår 2014-10-22 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 3. Syfte... 4 3.1 Metod... 4 3.2 Avgränsning... 4 4. Rutinen

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015, 139 Reglementet gäller från och med 1 november 2015. 0 Uppdrag och verksamhet 1 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsens. nämndernas arbete med intern kontroll

Kommunstyrelsens. nämndernas arbete med intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll Uppvidinge kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Metod... 1 2.1.

Läs mer

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden 2015 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2016-04-08 16REV20 2(7) Sammanfattning Granskningen visar att Patientnämnden - Etiska nämnden har arbetat

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt

Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt Förstudie 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Tjörns kommun Förstudie av kommunens fördelning av ansvar och beslutanderätt J ERNST & YOUNG ~~~Illlllllll~ =~ ERNST&YOUNG Innehåll 1. Inledning

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf 2017-06-19, 110 Kommunfullmäktige Reglemente Socialnämnden REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Revidering av internkontrollplan för 2013

Revidering av internkontrollplan för 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2013-09-11 UAN-2013-0083 Tuomo Niemelä Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Revidering av internplan för 2013

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) 2014-06-03

PROTOKOLL 1 (8) 2014-06-03 PROTOKOLL 1 (8) 2014-06-03 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Sammanträdesrum E1, stadshuset Skellefteå. Klockan 11.00 13.00 Beslutande Stefan Bergman (s), Skellefteå kommun, ordförande Leif Holmqvist

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 252 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-12-01 Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat Reglemente för

Läs mer

Verkställighet av beslut

Verkställighet av beslut Revisionsrapport Verkställighet av beslut Avesta kommun Februari 2009 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2 Avgränsning...3 2 Metod...3 2.1 Granskningsmetod...3

Läs mer

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Revisionsrapport Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Stadsrevisionen Örebro kommun Januari 2010 Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Bakgrund...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun

Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun Beslutad av: Kommunfullmäktige Dokumentansvarig: Säkerhetssamordnare Dokumenttyp: Reglemente Giltighetstid: Tillsvidare Gäller från: 2012-09-26 Diarienr: Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Härnösandsmodellen. en effektiv kommunal revision

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Härnösandsmodellen. en effektiv kommunal revision HÄRNÖSANDS KOMMUN Härnösandsmodellen en effektiv kommunal revision Revisorernas granskning ska utgå från de mål och riktlinjer som fullmäktige har fastställt för den verksamhet som styrelse och nämnder

Läs mer