Granskning av beslutsprocesser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av beslutsprocesser"

Transkript

1 Revisionsrapport Lisa Åberg, Caroline Liljebjörn och Malin Kronmar Granskning av beslutsprocesser Kalmar kommun

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Revisionsfråga Metod Iakttagelser Finns ändamålsenliga och dokumenterade rutiner för nämndens beredningsprocess? Barn- och ungdomsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Servicenämnden Efterlevs gällande rutiner för beredningsprocessen? Barn- och ungdomsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Servicenämnden Finns en tydlig organisation för nämndens beredningsarbete? Barn- och ungdomsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Servicenämnden Har utredningsuppdrag tydliga direktiv? Kultur- och fritidsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Servicenämnden Finns ändamålsenliga mallar för framtagande av beslutsunderlag? Barn- och ungdomsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Servicenämnden Vilken kvalitetssäkring av beslutsunderlag görs ur juridisk och ekonomisk synpunkt? Barn- och ungdomsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Servicenämnden Ges de förtroendevalda tillräckliga förutsättningar för att sätta sig in i ärenden före beslutsfattadet? Barn- och ungdomsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Servicenämnden Skickas beslutsunderlag ut tillsammans med kallelsen? Kalmar kommun

3 Barn- och ungdomsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Servicenämnden Är sammanträden effektiva och finns ett fungerande samspel mellan förtroendevalda och tjänstemän? Barn- och ungdomsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Servicenämnden Revisionell bedömning Kontrollfrågor Kalmar kommun

4 1. Inledning 1.1. Bakgrund Bristande beredningsrutiner innebär risker i beslutsfattandet som ofta leder till felaktiga beslut. Målsättningen är att nämndernas ledamöter ska känna trygghet i förvaltningens grundläggande beredningsarbete. Det kommunala beredningstvånget innebär att en nämnd som berörs av ett ärende ska beredas möjlighet att yttra sig innan ärendet avgörs av fullmäktige. För nämndernas beredning av ärenden finns inga specifika regler i kommunallagen. Likväl måste nämnderna se till att det finns en fungerande beredning av de ärenden som ska behandlas i nämnden. Det handlar såväl om kvalitet på besluten som att rättssäkerheten upprätthålls. Kalmar kommuns revisorer har i sin riskbedömning funnit skäl att granska beslutsprocessen inom kultur- och fritidsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och servicenämnden. Granskningen har genomförts av Lisa Åberg, Caroline Liljebjörn och Malin Kronmar inom Revisionsfråga Har respektive nämnd en ändamålsenlig beslutprocess? Följande revisionskriterier gäller för granskningen: Finns ändamålsenliga och dokumenterade rutiner för nämndens beredningsprocess? Efterlevs gällande rutiner för beredningsprocessen? Finns en tydlig organisation för nämndens beredningsarbete? Har utredningsuppdrag tydliga direktiv? Finns ändamålsenliga mallar för framtagande av beslutsunderlag? Vilken kvalitetssäkring av beslutsunderlag görs ur juridisk och ekonomisk synpunkt? Ges de förtroendevalda tillräckliga förutsättningar för att sätta sig in i ärenden före beslutsfattandet? Skickas beslutsunderlag ut tillsammans med kallelsen? Kalmar kommun 1 av 17

5 Är sammanträden effektiva och finns ett fungerande samspel mellan förtroendevalda och tjänstemän? 1.3. Metod Intervjuer har skett med nämndernas presidier, förvaltningschefer och nämndsekreterare. Följande personer/funktioner har intervjuats: Förvaltningschefen för barn- och ungdomsförvaltningen Administrativa chefen vid barn- och ungdomsförvaltningen Nämndsekreteraren för barn- och ungdomsnämnden Ordföranden i barn- och ungdomsnämnden 1:e vice ordföranden i barn- och ungdomsnämnden 2:e vice ordföranden i barn- och ungdomsnämnden T.f. förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen Nämndsekreteraren för kultur- och fritidsnämnden Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden Vice ordföranden i kultur- och fritidsnämnden Förvaltningschefen för serviceförvaltningen Nämndsekreteraren för servicenämnden Ordföranden i servicenämnden 1:e vice ordföranden i servicenämnden 2:e vice ordföranden i servicenämnden Vidare har en genomgång och analys skett av ett urval av beslutsunderlag för respektive nämnd för kontroll av efterlevnad av kommunens mall och tillämpningsanvisningar för tjänsteskrivelse. Med anledning av analysen har, i förekommande fall, kortare intervjuer/avstämningar gjorts med berörda handläggare. Beslutsunderlag i nedan redovisade ärenden behandlade i nämnderna år 2013 har analyserats. Barn- och ungdomsnämnden 6 Svar på medborgarförslag rörande praktik för elever på högstadiet 14 Förändring av organisation 25 Yttrande över motion (FP) Vi investerar i barnen 33 Reviderad policy för barn- och ungdomsförvaltningens öppna förskolor, Kultur- och fritidsnämnden 5 Årsrapport Stipendieansökan X-Plosion 24 Särskilt stöd till ridsporten 42 Ansökan om investeringsstöd till allmän samlingslokal Servicenämnden 3 Utredning angående stabs- och larmcentralssamarbete med Oskarshamns kommun 10 Motion ang. uppsamling av avrinnande regnvatten 41 Beläggningsåtgärder, begäran om extra medel 56 Reglemente för servicenämnden och taxa för kommunal skyddsjakt, dnr 2013/0328 Kalmar kommun 2 av 17

6 Vi har också gått igenom reglementen, delegationsordningar rutinbeskrivningar för beredningsprocessen, kallelser och protokoll etc. Rapporten har skickats till respektive förvaltningschef för sakavstämning. Kalmar kommun 3 av 17

7 2. Iakttagelser 2.1. Finns ändamålsenliga och dokumenterade rutiner för nämndens beredningsprocess? Barn- och ungdomsnämnden I barn- och ungdomsförvaltningens verksamhetshandbok finns en årscykel för barn- och ungdomsnämndens återkommande ärenden. Den återkommande cykeln för beredningsprocessen löper över fyra veckor från nämnd till nämnd och är väl etablerad i organisationen. Tisdag vecka 1 hålls en tjänstemannaberedning och i slutet på samma vecka skickas handlingar till presidiemötet. Vecka 2 hålls presidiemöte och i vecka fyra sammanträder nämnden Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden har inom ramen för sitt verksamhetsledningssystem upprättat ett flödesschema över beredningsprocessen. Flödesschemat visar en cykel över de fyra veckor från att ett ärende anmäls till nämndbehandling till veckan då nämnden sammanträder. Vecka 1 ska handläggarna anmäla sina färdiga ärenden till förvaltningschefen och skriva in ärendena i en särskild excelfil. Vecka 2 hålls tjänstemannaberedning och ett förslag till dagordning för nämnden och presidiemötet sätts. Vecka 2 ska dagordning och handlingar mejlas till presidiet. Vecka 3 hålls presidium och dagen efter presidiemötet ska kallelsen med bilagor skickas till nämnden. Vecka 4 sammanträder kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden har också en årsplan som anger när nämndssammanträden och presidiemöten ska hållas samt när årliga, återkommande ärenden ska behandlas. Årsplanen förmedlas till samtliga handläggande tjänstemän Servicenämnden Servicenämnden har upprättat dokumenterade rutiner inom ramen för sitt verksamhetsledningssystem och som återfinns i förvaltningens verksamhetshandbok. Rutinerna utgörs av ett flödesschema över processen för nämndadministrationen från det att dagordningen sätts på ledningsgruppsmötet till dess att besluten vinner laga kraft. Flödesschemat innehåller kortfattade rutinbeskrivningar för följande moment inom beredningsprocessen: ledningsmöte, upprättande av dagordning för presidiemöte, presidiemöte, utskick av preliminär dagordning till nämndsmötet, upprättande och utskick av dagordning för nämndsmöte, kallelse till pressinformation, sammanställning av delegations- och kännedomspärm, nämndsmöte, upprättande av protokoll från nämndssammanträde, justering av nämndprotokoll, protokollet anslås, utskick av protokoll, protokollsutdrag och laga kraft. Processen återkommer månadsvis. Kalmar kommun 4 av 17

8 2.2. Efterlevs gällande rutiner för beredningsprocessen? Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens rutiner för beredningsprocessen efterlevs till största delen. Det är främst när det gäller att få handlingar färdiga till presidiemötet som det kan brista. Förvaltningen har som rutin att ordföranden ska få dagordningen och sammanträdeshandlingarna dagen innan utskicket görs till övriga i presidiet, men det händer att beslutsunderlagen inte är färdiga då. Av intervjuerna framkommer att handläggarna utgår från att fredagen och inte torsdagen är sista dagen för inlämning av handlingar Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens dokumenterade rutiner efterlevs i stor utsträckning. Det är främst när det gäller att lämna in handlingar i tid till beredningsgruppen som efterlevnaden brister. Det förekommer att flera ärenden inte är klara när dagordningen sätts trots att de ska lämnas in senast fredagen innan beredningsgruppen som hålls på måndagen. Det är snarare en regel än ett undantag att nämndsekretaren får jaga in tjänsteskrivelser mellan beredningsgruppen på måndagen och utskicket av handlingar till presidiemötet som ska göras på fredagen. Med anledning av att förvaltningen har varit utan förvaltningschef ett antal månader under våren och försommaren år 2012, och en t.f. förvaltningschef först kunde anställas i augusti år 2012, har rutinen med möte mellan ordförande och förvaltningschef innan presidiemötet enligt intervjuade inte fungerat fullt ut Servicenämnden Enligt de intervjuade är rutinerna inte fullt ut inarbetade i verksamheten, däremot är de personer som direkt är involverade i processen väl förtrogna med den. Tidsgränser för att lämna in handlingar hålls ofta förutom när det gäller ekonomiska rapporter vilket beror på aktuell brytpunkt Finns en tydlig organisation för nämndens beredningsarbete? Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens organisation för beredningsarbetet utgörs av ett beredningsmöte på tjänstemannanivå tisdagen tre veckor innan sammanträdet och ett presidiemöte två veckor innan sammanträdet. På beredningsmötet deltar förvaltningschef, administrativ chef och nämndsekreterare. Syftet med mötet är främst att sätta en preliminär dagordning till nästa nämndssammanträde. Enligt de intervjuade utgörs också en del av beredningsarbetet av förvaltningschefens och administrativa chefens träffar med ordföranden en gång i veckan och träffar med vice ordföranden varannan vecka. Veckan efter tjänstemannaberedningen hålls presidiemöte. Vid presidiemötet deltar ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, förvaltningschef, administrativ chef och förvaltningsekonomen. Berörda handläggare kallas in efter behov. Dagordningen till nämnden gås igenom och ärendena föredras och diskuteras. Kalmar kommun 5 av 17

9 Presidiet ges möjlighet att ändra i beslutsunderlagen men av intervjuerna framkommer att det främst görs redaktionella justeringar. Minnesanteckningar förs inte. Presidiet är också ett forum för att samla in ärenden och frågor som ska lyftas på kommande presidiemöten Kultur- och fritidsnämnden Enligt gällande rutin, beskriven ovan, träffas först förvaltningens beredningsgrupp två veckor innan nämnd. I gruppen ingår förvaltningschefen, enhetschef för kultur, idrott och service och nämndsekretaren. Det förekommer också att verksamhetscheferna också deltar beroende på vilka ärenden som ska diskuteras. Inför mötet har nämndsekreteraren tagit fram ett förslag till dagordning utifrån anmälda ärenden och gällande årsplan. På mötet diskuteras också om eventuellt ytterligare ärenden ska tas upp. Efter beredningsgruppen stämmer förvaltningschefen av föreslagen dagordning med ordföranden. Veckan efter beredningsgruppen hålls presidium. Vid presidiemötet deltar ordförande, vice ordförande, förvaltningschef, nämndsekreterare, enhetschef för kultur, idrott och service, ekonomen och berörda handläggare. Från och med mars i år tillhör även vice ordförande majoriteten vilket innebär att företrädaren för oppositionen också bereds möjlighet att delta vid presidiemötet. Samtliga, utom berörda handläggare, deltar hela mötet som håller på ca fyra timmar. Det förekommer också att representanter för föreningslivet bjuds in till presidiet. Nämndsekreteraren för minnesanteckningar. Även på förvaltningens ledningsgrupp, som hålls varannan vecka, lyfts kommande ärenden till nämnden upp för diskussion Servicenämnden Servicenämndens organisation för beredningsarbetet utgörs av ledningsgruppsmöte och presidiemöte. På ledningsgruppsmötet närmast före presidiemötet utgörs första punkten av ärenden till nämnden. Nämndsekretaren deltar vid denna punkt och gemensamt görs en dagordning för kommande presidiemöte upp. Efter mötet skickas förslaget till dagordning till presidiet, ledningsgruppen och övriga berörda handläggare. Före ledningsgruppsmötet har ordförande och förvaltningschefen pratats vid. På onsdagen två veckor före nämndssammanträdet hålls presidiemöte. Vid presidiemötet deltar presidiet och förvaltningens ledningsgrupp och i vissa fall berörda handläggare. Sammanlagt är ca tolv personer med på mötet som håller på ca två timmar. Ärendena föredras och det beslutas om ärendena överhuvudtaget ska upp på nämnden och om det ska vara ett besluts- eller informationsärende. Vid mötet kan handläggare delta och informera om ärenden. Enligt de intervjuade är målet med mötet att sätta en preliminär dagordning till nämndsammanträdet. Minnesanteckningar förs inte, utan endast ett presidieprotokoll över vilka ärenden som lyftes och går vidare till nämnden. Vid presidiemötet finns inte färdiga beslutsunderlag med förslag till beslut i ärendena. Vissa ärenden kan vara mer eller mindre färdiga. Kalmar kommun 6 av 17

10 2.4. Har utredningsuppdrag tydliga direktiv? Kultur- och fritidsnämnden Vissa utredningsuppdrag initieras på tjänstemannanivå även om den politiska nivån formellt ger uppdraget. Dessa utredningsuppdrag upplevs som tydliga då handläggaren har varit med i processen från början. Det händer även att nämnden fattar beslut om utredningsuppdrag på stående fot. Synpunkter framförs på att de uppdragen inte alltid har så tydliga direktiv. Förvaltningschefen eller enhetschefen för kultur, idrott och service kommunicerar uppdragen till handläggarna. Det är inte alltid uttalat när uppdragen ska redovisas Barn- och ungdomsnämnden Förvaltningen har drygt tio handläggare som skriver fram ärenden till nämnden. De intervjuade upplever att utredningsuppdragen är tydliga. Främst kommuniceras uppdrag muntligt. Ett utredningsuppdrag från ordförande kommuniceras alltid till förvaltningschef eller administrativ chef som sedan delegerar vidare till aktuell handläggare. Som regel är inte uppdragen tidsatta men enligt de intervjuade förväntas uppdrag redovisas på nästa eller nästnästa nämndsammanträde. Förvaltningen upplever att nämndens utredningsuppdrag är relevanta och att uppdrag ligger i linje med kommunens utbildningspolitiska vision Servicenämnden Avdelningschefer som närvarar vid presidiemöten och nämndssammanträden kommunicerar och fördelar utredningsuppdrag vidare till handläggarna. Utredningsuppdrag upplevs som relativt tydliga och specifika. Ibland förekommer det att detaljnivån är något för hög. När nämnden ger ett uppdrag till förvaltning protokollförs det med tidsangivelse. Av intervjuerna framkommer att det är nämndsekreterarens uppgift att följa upp att återrapportering sker. Alla utredningsuppdrag som nämnden ger förvaltningen ska förvaltningschefen ha kännedom om och alla större ärenden ska gå via förvaltningschefen Finns ändamålsenliga mallar för framtagande av beslutsunderlag? Kalmar kommun har fastställt en kommungemensam mall för tjänsteskrivelse. Mallen innehåller rubrikerna Förslag till beslut och Bakgrund. Mallen är försedd med tillämpningsanvisningar för respektive rubrik. Vad gäller förslag till beslut framgår att beslutet ska skrivas i självständiga meningar utan att-satser. Enligt anvisningarna ska bakgrundsbeskrivningen innehålla information om anledningen till att beslut bör tas, fakta i ämnet och en beskrivning hur handläggaren har kommit fram till förslaget till beslut. Likaså ska ärendet belysas ur hållbarhetsperspektivet, det vill säga vilken inverkan beslutet får ur en social, ekonomisk och ekologisk synpunkt. Även aspekter som jämställdhet och barnperspektivet kan belysas inom hållbarhetsperspektivet. Kalmar kommun 7 av 17

11 År 2012 infördes ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem i kommunen, Public 360. Handläggning av ärenden för politisk behandling ska ske i systemet och gällande mall för tjänsteskrivelse kommer upp automatiskt i systemet Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsförvaltningen följer gällande mall för framtagande av beslutsunderlag. Samtliga handläggare upprättar tjänsteskrivelser i dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360. Handläggarna har också fått fortbildning i att skriva tjänsteskrivelser Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningens handläggare upprättar tjänsteskrivelser i systemet utifrån den kommungemensamma mallen. Samtliga handläggare har fått utbildning i systemet och enligt de intervjuade upprättas merparten av skrivelserna i Public 360. Några tjänstemän använder inte systemet vid upprättandet av skrivelser. I ärenden avseende utdelning av stipendier förekommer inte beslutsunderlag Servicenämnden Servicenämndens handläggare använder den kommungemensamma mallen vid upprättandet av tjänsteskrivelser. Bilagor till tjänsteskrivelse kan variera i utformning. Alla handläggare upprättar sina tjänsteskrivelser i Public Vilken kvalitetssäkring av beslutsunderlag görs ur juridisk och ekonomisk synpunkt? Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsförvaltningen har ingen dokumenterad rutin för kvalitetssäkring av beslutsunderlag. Förvaltningen uppger att den planerar att ta fram en lathund/checklista för kvalitetssäkring utifrån tillämpningsanvisningarna i mallen för tjänsteskrivelse. Samtliga beslutsunderlag gås igenom av administrativa chefen som stämmer av att uppdraget är rätt uppfattat. Administrativa chefen fungerar ofta som bollplank till handläggarna under pågående utredning. Därefter läser förvaltningschefen igenom skrivelsen men förvaltningen har inte som rutin att kontrasignera skrivelser. Enligt de intervjuade är tiden en viktig aspekt när det gäller kvalitet på beslutsunderlagen Kultur- och fritidsnämnden Förvaltningen saknar skriftlig rutin för kvalitetssäkring av beslutsunderlag. Enligt rutinerna ska samtliga tjänsteskrivelser passera förvaltningschefen för genomläsning och påskrift innan utskick till presidiet. Även nämndsekreteraren läser igenom alla tjänsteskrivelser innan för att korrigera eventuella språkliga fel. I ärenden som rör avtal brukar förvaltningen konsultera juridisk hjälp. I de fall förvaltningen upplever att kompetensen saknas för att kunna skriva ett fullständigt beslutsunderlag, kontaktas främst kommunledningskontoret. Det förekommer att handläggarna använder barnchecklistor där det krävs liksom kvalitetssäkring utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Kalmar kommun 8 av 17

12 Synpunkter framförs från såväl förtroendevalda som tjänstemän att det förekommer brister i beslutsunderlagen särskilt vad gäller ekonomiska konsekvensbeskrivningar. Det är också främst utifrån det perspektivet som ärenden behöver kompletteras. Från förvaltningen framförs att den politiska nivån inte alltid efterfrågar en redogörelse över kostnaderna vid exempelvis investeringar Servicenämnden Förvaltningen saknar skriftlig rutin för kvalitetssäkring av beslutsunderlag. Nämndsekreteraren läser igenom samtliga tjänsteskrivelserna och korrigerar formalia och språkliga fel. Kvalitetssäkring är upp till respektive handläggare att göra. Vid juridiska frågor kontaktas kommunledningskontoret vid behov. Av intervjuerna framkommer att förvaltningschefen har en regelbunden kontakt med kommunjuristen. Förvaltningschefen går igenom alla handlingar dagen innan utskick och kontrasignerar vissa beslutsunderlag som t.ex. ekonomiska rapporter. Synpunkter framförs på att konsekvenser på driftsbudgeten med anledning av investeringar behöver förtydligas i beslutsunderlagen Genomgång och analys av beslutsunderlag Genomgång och analys av utvalda beslutsunderlag visar att beslutsunderlagen inte genomgående innehåller kostnadsberäkningar eller konsekvensanalyser. Det framgår inte heller om behov har funnits eller ej av kostnadsberäkning och konsekvensanalys. Ärende Mall Kostnadsberäkning Konsekvensanalys Kommentar Barn- och ungdomsnämnden Medborgarförslag - praktik för högstadieelever Otydligt förslag till beslut anta yttrandet som svar Förändring av organisation Delvis Motion vi investerar i barnen Delvis Förslag till beslut att avslå motionen Reviderad policy för öppna förskolor Delvis Resonemang förs om mångfald utifrån ett jämställdhetsperspektiv Kultur- och fritidsnämnden Årsrapport 2012 Årsrapporten saknar missiv med förslag till beslut Stipendieansökan X- plosion Enligt praxis lämnar förvaltningen inget förslag till beslut Särskilt stöd till ridsporten Delvis KF har anvisat medel på 1mnkr. Ansökan om investeringsstöd till Konsekvensanalys utifrån ekonomi Kalmar kommun 9 av 17

13 samlingslokal Servicenämnden Utredning stabs- och larmcentralarbete Tjänsteskrivelsen enda handling i ärendet. Motion om uppsamling av regnvatten Förslag till beslut att avslå motionen Beläggningsåtgärderbegäran extra medel En inventering av det större vägnätet inklusive kostnadsberäkning bifogas som bilaga Reglemente och taxa för skyddsjakt 2.7. Ges de förtroendevalda tillräckliga förutsättningar för att sätta sig in i ärenden före beslutsfattadet? Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden har som rutin att flertalet beslutsärenden först går upp i nämnden som ett informationsärende. Handlingar och förslag till beslut skickas till nämnden redan vid informationstillfället. Beslut i externa ärenden såsom remisser, motioner, interpellationer, medborgarförslag och svar på revisionsrapporter går mestadels endast upp som beslutsärenden på grund av korta svarstider. Ledamöter och ersättare i nämnden får kallelsen ca 1,5 vecka innan sammanträdet. Presidiet får handlingarna till presidiemötet ca fem dagar innan. Det förkommer att ärenden inte är kompletta när kallelsen till presidiet skickas. Ca 10 procent av ärendena kompletteras på presidiemötet. Det är ytterst sällan som extra ärenden och handlingar på bordet förekommer på nämndssammanträdena. Det är vidare sällan som ärenden återremitteras. De förtroendevalda anser att beslutsunderlagen till barn-och ungdomsnämnden är av hög kvalitet överlag, vilket gör det enkelt att sätta sig in ärendena. Tjänsteskrivelserna är relativt kortfattade vilket upplevs som positivt Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden har som rutin att alla beslutsärenden först går upp i nämnden som ett informationsärende. Handlingar och förslag till beslut skickas till nämnden redan vid informationstillfället. Även i rena informationsärenden som inte blir beslutsärenden skickas handlingar till nämnden. Presidiet har önskat ordningen från och med denna mandatperiod, då flertalet av nämndens ledamöter inte har så lång politisk erfarenhet eller erfarenhet av kultur- och fritidsverksamhet. Kalmar kommun 10 av 17

14 Synpunkter framförs från förvaltningen att det upplevs som krävande att arbeta fram handlingar i informationsärenden. Nämndens företrädare upplever att sammanträdeshandlingar kommer i tillräckligt god tid innan sammanträdet. Nämnden får kallelsen ca sex dagar för sammanträdet. Vid presidiemötet finns i regel handlingar i 99 procent av ärendena. Det händer att handlingar inte är klara till presidiemötet, men kallelsen till nämnden är alltid komplett. Det är ytterst sällan som extra ärenden och handlingar på bordet förekommer. Det är vidare sällan som ärenden återremitteras. När det gäller beslutsunderlagen framförs synpunkter på att det saknas kompetens och förmåga hos vissa handläggare att bedöma vilken information som den politiska nivån behöver för att förstå komplexiteten i ett ärende liksom förmåga att kunna förmedla det viktigaste. Från nämndens sida finns önskemål om att beslutsunderlag innehåller mer jämförande uppgifter med kommuner med samma förutsättningar som Kalmar Servicenämnden Även servicenämnden har som rutin att beslutsärenden först går upp i nämnden som ett informationsärende och att ärendet därefter återkommer till nämnden som ett beslutsärende. Kallelsen till nämnden skickas ca en vecka innan sammanträdet. Vissa handlingar skickas som papperskopior medan andra handlingar skickas digitalt. Kallelsen läggs även ut på hemsidan. Enligt de intervjuade finns en tjänsteskrivelse med förslag till beslut i alla beslutsärenden däremot förekommer det inte alltid i informationsärenden. Nämnden kan ibland uppleva att ekonomiska konsekvensanalyser saknas i underlagen och ber då förvaltningen återkomma med det till nästa sammanträde. Det är ytterst sällan som extra handlingar på bordet förekommer. Däremot händer det ofta att extra informationsärenden anmäls på sammanträdet. Det kan t.ex. vara förvaltningschefen som vill informera om något eller en ledamot som ställer fråga på sammanträdet. Återremisser förekommer i relativt liten utsträckning. Då det har skett har det främst berott på politiska meningsskiljaktigheter och inte på grund av bristande beslutsunderlag Skickas beslutsunderlag ut tillsammans med kallelsen? Barn- och ungdomsnämnden Det förekommer att kallelsen till presidiet saknar beslutsunderlag i vissa ärenden. I ca 90 procent av ärenden finns ett beslutsunderlag med till presidiet. Vid genomgång av kallelserna till nämndens sammanträden januari 2013 till april 2013 kan konstateras att tjänsteskrivelse med förslag till beslut förekommit i samtliga beslutsärenden. Kalmar kommun 11 av 17

15 Kultur- och fritidsnämnden Presidiet och företrädaren för oppositionen får samtliga handlingar i både beslutsärenden och informationsärenden ca fyra dagar innan presidiemötet. Vid genomgång av kallelserna till nämndens sammanträden januari 2013 till och med april 2013 kan konstateras att en tjänsteskrivelse med förslag till beslut funnits i samtliga beslutsärenden utom i ärenden avseende utdelning av stipendier. I ärendena avseende utdelning av stipendium lämnas inget förslag till beslut från förvaltningen Servicenämnden Till presidiemötet sker inget utskick av handlingar. Vid genomgång av kallelserna till nämndens sammanträden januari 2013 till och med april 2013 kan konstateras att en tjänsteskrivelse med förslag till beslut funnits i samtliga beslutsärenden Är sammanträden effektiva och finns ett fungerande samspel mellan förtroendevalda och tjänstemän? Nedan redovisas en sammanställning över antalet sammanträden, ärenden per nämnd och fördelningen mellan beslutsärenden och informationsärenden. Respektive nämnd har också ett antal fasta punkter som återkommer varje sammanträde. Hos barn- och ungdomsnämnden återfinns följande punkter: Godkännande av dagordning, Anmälan av delegationsbeslut, Anmälnings- och kännedomsärenden och Avrapportering från verksamhetsbesök och nätverksträffar. Hos kultur- och fritidsnämnden förekommer följande punkter: Godkännande av dagordning, Förra protokollet, Anmälningsärenden, Delegationsbeslut och Övriga frågor. Hos servicenämnden förekommer följande punkter: Anmälningsärenden, Kännedomsärenden, Övriga frågor och, i förekommande fall, Ändring av föredragningslistan. Anmälan av delegationsbeslut utgörs inte av en egen paragraf utan inryms under rubriken anmälningsärenden. Antal sammanträden/ år Antal paragrafer per sammanträde i genomsnitt Antal beslutsärenden n-april 2013 Antal infoärenden Barn- och ungdomsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Servicenämnden Kalmar kommun 12 av 17

16 n-april Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden har ca elva sammanträden per år. Nämnden behandlar i genomsnitt ca tio ärenden per gång. Synpunkter framförs att dagordningen vissa sammanträden kan vara relativt tunn. Det är sällan som ett sammanträde ställs in. Intervallen upplevs som lagom. Ett sammanträde varar i genomsnitt tre timmar. Ibland är mötena förlagda ute i verksamheten. Förvaltningschef och administrativ chef sitter med under hela sammanträdet. Oftast föredrar handläggarna själv sina ärenden men det händer att administrativa chefen eller förvaltningschefen föredrar en annan handläggares ärende. Muntliga föredragningar upplevs vara av varierande kvalitet men övervägande tydliga och väl avvägda. Synpunkt framförs på att det inte är bra när muntliga föredragningar saknar power point-stöd. Enligt de intervjuade behärskar ordförande sammanträdestekniken väl och sammanträdet kan genomföras effektivt. Samspelet mellan förtroendevalda och ordförande upplevs av båda parter som välfungerande Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden har ca nio sammanträden per år. Nämnden behandlar i genomsnitt ca 20 ärenden per gång. Intervallen upplevs som lagom, men i år kommer även ett sammanträde att hållas i augusti. Varje sammanträde håller på ca fyra timmar. Förvaltningens ledningsgrupp, som utgörs av ca sju tjänstemän, sitter med hela sammanträdet på nämndens begäran. Övriga handläggare kommer in för att föredra sina ärenden. Synpunkter framförs på att sammanträden inte fullt ut upplevs som effektiva. Kvaliteten på muntliga föredragningar upplevs skifta och vissa kan dra ut på tiden trots att ordförande och nämndsekreteraren i förväg har satt ett tidsschema. Sammanträdesteknik och formalia upplevs fungera väl. Synpunkter framförs på att ordförande är rutinerad men även tillåtande i debatten och låter ledamöter och ersättare få framföra sina åsikter. Samspelet mellan förtroendevalda och tjänstemän upplevs av båda parter som välfungerande Servicenämnden Servicenämnden har ca elva sammanträden per år. Nämnden behandlar i genomsnitt ca 16 ärenden per gång. Nämnden har beslutat att protokollföra frågor som lyfts av intresse under punkten Övrigt, men ledamoten som lyfter frågan måste själv meddela om den ska protokollföras. Varje sammanträde håller på ca fyra timmar. Fördelningen mellan beslutsärenden och informationsärenden upplevs som ändamålsenlig. Synpunkter framförs på att det ibland blir för detaljerade diskussioner, vilket inverkar på effektiviteten. Ledningsgruppen sitter med under hela sammanträdet. Sedan den 1 januari år 2012 är det beslutat att tjänstemännen Kalmar kommun 13 av 17

17 endast ska närvara vid den punkt/er som de berörs av, men detta arbetssätt har ännu inte kommit igång. Tjänstemännen upplever att det är bra att närvara för att kunna svara på frågor. De intervjuade anser att muntliga föredragningar oftast är strukturerade och effektiva. En föredragning i beslutsärende håller på ca 5-10 minuter medan en föredragning i ett informationsärende kan vara upp till 20 minuter. Stöd i form av Power Point-presentation används alltid. Presentation skickas till de som önskar efteråt. Tjänstemännen får återkoppling om föredragningar inte är strukturerade och väl förberedda. Samspelet mellan förtroendevalda och tjänstemän på sammanträdet upplevs fungera bra och det upplevs vara en god stämning på sammanträdena. Nämndsekreteraren och ordförande upplevs ha goda rutiner när det gäller formalia etc och det upplevs som värdefullt att nämndsekreteraren är involverad i beredningsprocessens samtliga delar. Kalmar kommun 14 av 17

18 3. Revisionell bedömning Vi bedömer att barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och servicenämnden huvudsakligen har ändamålsenliga beslutprocesser. Vi grundar vår bedömning på att dokumenterade rutiner för beredningsprocessen efterlevs, att respektive nämnd har inrättat en tydlig organisation för sitt beredningsarbete, att rutiner finns för kommunicering av utredningsuppdrag, att enhetliga mallar finns för upprättande av beslutsunderlag och att det genomgående finns ett beslutsunderlag i beslutsärendena i utskick av sammanträdeshandlingar. Enligt vår bedömning ges de förtroendevalda goda förutsättningar att sätta sig in i ärenden före beslutsfattandet. Vi konstaterar att nämnderna saknar en strukturerad kvalitetssäkring av beslutsunderlag. Vi bedömer att samtliga tre nämnder behöver upprätta och dokumentera rutiner för kvalitetssäkring av beslutsunderlag utifrån tillämpningsanvisningarna i den kommungemensamma mallen för tjänsteskrivelse. Vi konstaterar att det inte framgår i beslutsunderlagen varför kostnadsberäkningar finns eller ej. Vår uppfattning är att det i stor utsträckning är beroende på handläggande tjänsteman om och på vilket sätt dessa delar ingår. Under kontrollfrågorna nedan redovisas våra nämndspecifika bedömningar Kontrollfrågor Finns ändamålsenliga och dokumenterade rutiner för nämndens beredningsprocess? Vi konstaterar att kultur- och fritidsnämnden och servicenämnden har upprättat och dokumenterat rutiner för beredningsprocessens delar genom processkartläggning i verksamhetsledningssystemet. Vi bedömer även att barn- och ungdomsnämnden behöver dokumentera rutiner och kartlägga samt beskriva flödet för beredningsprocessen för att kvalitetssäkra den och minska sårbarheten vid t.ex. oplanerad frånvaro i administrationen. Vi ser det inte som ändamålsenligt att kultur- och fritidsförvaltningen endast har en dag mellan presidiemöte och kallelseutskick till nämnd. Det finns risk för att eventuella synpunkter på beslutsunderlag och ärendenas beredning inte hinns med då tiden är knapp för att hinna komplettera. Vi anser att även barn- och ungdomsnämnden och servicenämnden bör föra enklare minnesanteckningar vid presidiemötena för att undvika risken att ärenden eller utredningsuppdrag trillar mellan stolarna. Kalmar kommun 15 av 17

19 Efterlevs gällande rutiner för beredningsprocessen? Vi bedömer att gällande rutiner för beredningsprocessen i stor utsträckning efterlevs. Vi bedömer att det är en brist att beslutsunderlag inte är färdiga vid bestämt sista datum för inlämnande av ärenden till nämndsbehandling. Enligt vår bedömning ska beslutsärenden som ska behandlas på nämnden i görligaste mån vara kompletta vid den första tjänstemannaberedningen innan presidiemötet för att ärenden ska hinna kvalitetssäkras tillräckligt. I servicenämndens beredningsprocess är samtliga ärenden kompletta först då kallelsen till nämnden ska skickas, vilket enligt vår bedömning är för sent. Finns en tydlig organisation för nämndens beredningsarbete? Vi bedömer att samtliga granskade nämnder har en tydlig organisation för nämndens beredningsarbete. Vi ser positivt på att oppositionen involveras i beredningsarbetet då de har samma ansvar och informationsbehov som företrädarna för majoriteten. Vi finner det tveksamt om serviceförvaltningen behöver ha så många handläggare närvarande under hela presidiemötet. Enligt vår bedömning bör handläggarna endast delta då det egna ärendet föredras. Har utredningsuppdrag tydliga direktiv? Vi bedömer att nämnderna övervägande har fungerande rutiner för att ge utredningsuppdrag och uppdrag har oftast tydliga direktiv. Vi bedömer att komplexa utredningsuppdrag bör vara skriftliga för att underlätta för handläggaren och vid kvalitetssäkringen. Enligt vår bedömning är det viktigt att rutin finns för bevakning av uppdrag så att återrapportering sker och att uppdrag inte glöms bort. Finns ändamålsenliga mallar för framtagande av beslutsunderlag? Vi konstaterar att en kommungemensam mall med tillämpningsanvisningar för framtagande av beslutsunderlag finns och att den används av handläggarna vid granskade nämnder. Då mallen endast har två fasta underrubriker (bakgrund och förslag till beslut) är det enligt vår bedömning viktigt att tillämpningsanvisningarna följs så att ärenden belyses och utreds i den omfattning som krävs. Vilken kvalitetssäkring av beslutsunderlag görs ur juridisk och ekonomisk synpunkt? Vi konstaterar att nämnderna saknar en strukturerad kvalitetssäkring av beslutsunderlag. Vår analys av beslutsprocessen i ett urval av ärenden visar att mallens tillämpningsanvisningar inte har efterlevts vad gäller konsekvensanalyser. Vi bedömer att samtliga tre nämnder behöver upprätta och dokumentera rutiner för kvalitetssäkring av beslutsunderlag utifrån tillämpningsanvisningarna i den kommungemensamma mallen för tjänsteskrivelse. Kalmar kommun 16 av 17

20 Vi konstaterar att det inte framgår i beslutsunderlagen varför kostnadsberäkningar finns eller ej. Vår uppfattning är att det i stor utsträckning är beroende på handläggande tjänsteman om och på vilket sätt dessa delar ingår. Vi anser att förvaltningschefen bör säkerställa om underlaget är tillräckligt. Ges de förtroendevalda tillräckliga förutsättningar för att sätta sig in i ärenden före beslutsfattandet? De tre nämnderna har som rutin att samtliga beslutsärenden först lyfts i nämnden som ett informationsärende och därefter återkommer till nämndens som ett beslutsärende. Enligt vår bedömning bidrar rutinen till att ge de förtroendevalda goda förutsättningar att sätta sig in i ärenden före beslutsfattandet. Vi vill i å andra sidan påpeka att beslutsprocessen utifrån ovan nämnda rutin fördröjer beslutsprocessen med en månad. Vi anser att nämnderna bör överväga att endast låta komplexa och viktigare ärenden följa denna rutin. Skickas beslutsunderlag ut tillsammans med kallelsen? Utifrån genomgång av nämndernas kallelser och protokoll kan konstateras att beslutsunderlag med förslag till beslut har funnits i samtliga beslutsärenden under perioden januari till april I kultur- och fritidsnämndens stipendieärenden finns tjänsteskrivelse utan förslag till beslut. Är sammanträden effektiva och finns ett fungerande samspel mellan förtroendevalda och tjänstemän? Vi får uppfattningen att nämndernas sammanträden förhållandevis är effektiva och att mötestekniken fungerar väl. Med anledning av den stora volym informationsärenden som föredras på samtliga sammanträden ser vi vikten av att upprätta skriftliga rutiner för informationer i nämnden för att sammanträden ska bli så effektiva som möjligt Lisa Åberg Ange Projektledare namn Stefan Wik Uppdragsledare Kalmar kommun 17 av 17

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun Hemuppgift 5 Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess Karlstads kommun Motivering för den valda processen Hela flödet för ärendehanteringsproccessen på kommunledningskontoret har kartlagts. Ärendehanteringsprocessen

Läs mer

Socialnämndens arbetsformer

Socialnämndens arbetsformer Revisionsrapport Socialnämndens arbetsformer Anneth Nyqvist Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Avgränsning 2.4 Granskningsmetod

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Nämndernas ärendehantering

Nämndernas ärendehantering Revisionsrapport Nämndernas ärendehantering Krokoms kommun 2009-06-03 Karolina Johansson, revisionskonsult 2009-06-03 Karolina Johansson Revisionskonsult, projektledare Maj-Britt Åkerström Certifierad

Läs mer

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29

Södertälje kommuns revisorer. Arbetsordning. Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2015-01-29 1 Inledning Revisorernas verksamhet regleras i lag och i det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för kommunrevisionen.

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5 Granskning av ärendehanteringsprocessen inom Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6.

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Finns det fastställda rutiner och arbetssätt för beredningsarbetet i din nämnd/styrelse?

Finns det fastställda rutiner och arbetssätt för beredningsarbetet i din nämnd/styrelse? Bilaga Finns det fastställda rutiner och arbetssätt för beredningsarbetet i din nämnd/styrelse? Beredningen består av ordf, 1: e v. ordf 2:e vice ordf samt centerpartiets ordinarie ledamot ( som majoritetspartie

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

Granskning administrativa processer

Granskning administrativa processer www.pwc.com/se Granskning administrativa processer Revisionsrapport Mönsterås kommun September 2012 Caroline Liljebjörn Carl-Magnus Stensson Lisa Åberg Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 1. Inledning

Läs mer

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Revisionsrapport Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Stadsrevisionen Örebro kommun Januari 2010 Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Bakgrund...

Läs mer

Uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden www.pwc.se Uppföljning Jörn Wahlroth Pär Sturesson 20 november 2013 Kultur- och fritidsnämnden Konst, kravrutin och föreningsbidrag Kalmar Kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. 1. Motionen anses besvarad.

Arbetsutskottets förslag till beslut. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. 1. Motionen anses besvarad. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL D A T U M D I A R I E N R 2011-05-17 LS-LED10-724 85 Om kvalitetssäkrad ärendehantering svar på motion från Mattias Claesson m fl (C) Arbetsutskottets förslag

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning

Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierade kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan fritidsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Granskning av överförmyndarna

Granskning av överförmyndarna Revisionsrapport Granskning av överförmyndarna Borgholms kommun Lisa Åberg Borgholms kommun Granskning av överförmyndarna Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31

ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 ÄRENDEHANTERINGSPROJEKTET 2011-06-01 2012-03-31 Ärendehanteringsprojektet 2011-01-01 infördes en ny organisation i kommunen för såväl politiker som tjänstemän. Det innebär bland annat att samtliga kommunsekreterare

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-08-31 För kännedom; Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Miljö- och byggnämnden Socialnämnden Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten I egenskap

Läs mer

Granskning administrativa processer

Granskning administrativa processer www.pwc.com/se Granskning administrativa processer Revisionsrapport Borgholms kommun September 2012 Caroline Liljebjörn Carl-Magnus Stensson Lisa Åberg Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 1. Inledning

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2011 R Wallin. Kungsörs kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt

Revisionsrapport nr 1, 2011 R Wallin. Kungsörs kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt Revisionsrapport nr 1, 2011 R Wallin Kungsörs kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och avgränsning... 3 2.2. Genomförande... 3 2.3. Revisionsfrågor...

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Finspångs kommun Jukka Törrö Verkställighet och återrapportering av beslut Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Uppdrag och

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Plats och tid Stadsbiblioteket, Rettigska rummet stora, onsdagen 2014-11-05 kl. 13.30 - 1. Mötets öppnande, upprop, tjänstgöringsordning

Plats och tid Stadsbiblioteket, Rettigska rummet stora, onsdagen 2014-11-05 kl. 13.30 - 1. Mötets öppnande, upprop, tjänstgöringsordning Kallelse Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde 2014-11-05 Plats och tid Stadsbiblioteket, Rettigska rummet stora, onsdagen 2014-11-05 kl. 13.30 - Gruppmöte Kl. 12.30-13.30 Majoriteten Rettigska

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Revidering av internkontrollplan för 2014

Revidering av internkontrollplan för 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2014-01-13 UAN-2014-0035 Tuomo Niemelä Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Revidering av internplan för 2014

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

Björskogsskolan, Valskog, klockan 16.00, onsdagen den 20 maj 2015, mötet avslutades klockan 18.30. Ajournering klockan 17.35-17.45.

Björskogsskolan, Valskog, klockan 16.00, onsdagen den 20 maj 2015, mötet avslutades klockan 18.30. Ajournering klockan 17.35-17.45. Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats och tid Beslutande Björskogsskolan, Valskog, klockan 16.00, onsdagen den 20 maj 2015, mötet avslutades klockan 18.30. Ajournering klockan 17.35-17.45. Monica Lindgren

Läs mer

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Dagordning A B C Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Information Övrigt 1 Tid och plats Onsdagen den 24 oktober 2012 kl. 09.00-12.10 på Region Blekinge, Ronnebygatan 2, Karlskrona Närvarande

Läs mer

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde PM 1(4) 2015-08-27 Universitetsledningens kansli Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde Detta dokument, mallar för rektorsbeslut, tider för rektorssammanträden

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist Revisionsrapport Granskning av kravverksamhet kundfordringar Botkyrka kommun Anders Petersson och Josefin Loqvist Juni 2011 2011-06-07 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Namnförtydligande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Delårsbokslut 2 per 2005-08-31. BILAGA skickas senare.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Delårsbokslut 2 per 2005-08-31. BILAGA skickas senare. NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdagen den 14 september 2005 kl. 10:00 1. Val av justerare

Läs mer

Rektorns pedagogiska ledarskap

Rektorns pedagogiska ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Linda Marklund Rektorns pedagogiska ledarskap Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2013-09-25 Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden TFN-2013-1574 Dpl 01 Postadress: Teknik- och fastighetsförvaltningen,

Läs mer

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar.

Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Granskning avseende Härryda kommuns hantering av upplåning och placeringar. Härryda kommun Oktober 2014 Pernilla Lihnell, certifierad kommunal Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 2. Finansförvaltningen...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning överförmyndarnämndens

Granskning överförmyndarnämndens www.pwc.se Revisionsrapport SandraMarcusson JörnWahlroth December2014 Granskning överförmyndarnämndens verksamhet Karlshamns av kommun Granskning av överförmyndarnämndens verksamhet Innehållsförteckning

Läs mer

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40.

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2008-05-14 Beslutat i kultur- och fritidsnämnden den 15 oktober 2008 7 Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Antaget av direktionen den 18 december 1997, 49 Revidering fastställd av förbundsmedlemmarnas fullmäktige och som träder i kraft den 1 juli

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer