Uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden"

Transkript

1 Uppföljning Jörn Wahlroth Pär Sturesson 20 november 2013 Kultur- och fritidsnämnden Konst, kravrutin och föreningsbidrag Kalmar Kommun

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Revisionsfråga Revisionskriterier Revisionsmetod Iakttagelser Konsten Värdering av konsten Omsorgsförvaltningen Konstregistret Övrigt Kravrutin och föreningsbidrag Kravrutin Tydliga riktlinjer Stärka den interna kontrollen Övrigt Revisionell bedömning...4

3 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under år 2012 granskades kultur- och fritidsnämnden avseende hanteringen av konsten och kravrutiner på föreningar. Granskningarna visade på stora brister i den interna kontrollen. Kommunfullmäktige riktade, på revisorernas rekommendation, i samband med ansvarsprövningen år 2012 en anmärkning mot nämnden. Inför kommande ansvarsprövning för år 2013 har revisorerna beslutat att genomföra en uppföljning av vilka åtgärder som nämnden vidtagit med anledning av påtalade brister Revisionsfråga Har kultur- och fritidsnämnden vidtagit åtgärder för att förbättra den interna kontrollen avseende kommunens konst och kravrutiner samt föreningsbidrag? Revisionskriterier Vilka åtgärder har nämnden vidtagit för att stärka den interna kontrollen avseende: o Kommunens konst Har konst som inte är prissatts värderats? Har konsten hos omsorgsnämnden inventerats? Har konstregistret uppdaterats? o Kravrutiner och föreningsbidrag Har kravrutinen beslutats av nämnden och överensstämmer den med den kommunövergripande rutinen samt följs den? Har nämnden fastställt tydliga riktlinjer för oreglerade fordringar? Har nämnden vidtagit åtgärder för att stärka den interna kontrollen avseende föreningsbidrag? o Vilken återrapportering sker till nämnden? Revisionsmetod Intervjuer har skett med Lolita Persson, förvaltningschef, Per-Ola Johansson, administrativ chef, Marianne Dahlberg, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Ingegerd Petersson, vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden samt Annette Andersson, ställföreträdande kommundirektör, kommunledningskontoret. Vi har tagit del av relevanta dokument för granskningen. 1 av 4

4 2. Iakttagelser 2.1. Konsten Värdering av konsten Det har ännu inte skett någon värdering av den konst som saknar inköpspris. Planen är att förvaltningens konstansvarig tillsammans med Kalmar konstmuseum ska arbeta fram en standardvärderingsmetod. Arbetet med att ta fram denna metod har inletts men inte avslutats Omsorgsförvaltningen Inventeringen på omsorgsförvaltingen har inletts vid revisionstillfället. Den första inventeringen har skett på förvaltningskontoret och för närvarande pågår inventeringen på Norrlidshemmet. Den konstansvarige på kultur- och fritidsförvaltningen har den 19 november haft en informationspunkt på omsorgsförvaltningens chefsmöte. Vid detta tillfälle fick cheferna information om den kommande inventeringen. Hur lång tid inventeringen kommer att ta är i nuläget svårt att uppskatta enligt kultur- och fritidsförvaltningen. När förvaltningen fått en bättre bild över tidsåtgången kommer en tidsplan att upprättas för när inventeringen på respektive boende ska vara klar Konstregistret Konstregistret kommer att uppdateras löpande allteftersom inventeringarna genomförs Övrigt Ingen tidsplan för övriga förvaltningar är upprättad ännu, då omsorgsförvaltningen har prioriterats först. Det finns en plan i vilken ordning som inventeringen av konsten på övriga förvaltningarna ska ske i. Efter omsorgsförvaltningen står socialförvaltningen på tur. Det har upprättats ett kommunövergripande styrdokument som har fastställts av ställföreträdande kommundirektör. Dokumentet finns i den kommungemensamma verksamhetshandboken. I dokumentet beskrivs ansvar, inköp av konst, konstförråd, årlig inventering, skador på konst, retur av konst och donerad konst. Av dokumentet framgår följande avseende ansvar: Kultur- och fritidsförvaltningens konstansvarig ansvarar för kommunens konstregister samt för den konst som inte är ute i verksamheten och finns i konstförråd. Konstansvarig har även ett övergripande ansvar för handläggning av nyinköpt konst, värdering och returnering. Respektive förvaltning har ett ansvar för den kommunägda konsten som finns i den egna verksamheten. Förvaltningen utser kontaktpersoner för konsten i sin verksamhet på de nivåer som man anser vara lämpligt exem- 2 av 4

5 pelvis avdelnings-, enhets- eller byggnadsvis. Kontaktpersonen ansvarar i sin tur för att nedanstående rutin följs. På kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 november informerade den administrativa chefen och förvaltningens konstansvarige om vidtagna åtgärder och den fortsatta planeringen. Planen är att vid sammanträdet i december ska beslut tas om den fortsatta handlingsplanen för att stärka den interna kontrollen avseende hanteringen av kommunens konst Kravrutin och föreningsbidrag Kravrutin Den kommunövergripande kravrutinen följs för nya skulder som uppstår hos föreningarna. Det pågår för närvarande ett arbete på kultur- och fritidsförvaltningen att ta fram en rutin eller en metod för hur förvaltningen ska gå till väga när föreningarna inte betalar sina skulder till förvaltningen. Den administrativa chefen och ekonomisekreteraren ska en gång i månaden gå igenom obetalda fakturor. Den administrativa chefen kommer efter denna genomgång ta kontakt med de föreningar som inte betalt sina skulder. Kontakten kommer att tas med föreningens ordförande och kassör. För de föreningar som har äldre skulder kommer en längre avbetalningsplan att upprättas. Förvaltningen har haft en överläggning med kommunens redovisningschef och kommit fram till att för dessa föreningar måste en längre avbetalningsplan upprättas Tydliga riktlinjer Kultur- och fritidsnämnden har ännu inte fastställt några riktlinjer för kravrutinen. Nämndens ordförande uppger att hon har för avsikt att nämnden regelbundet ska få en redovisning av hur föreningarna betalar sina skulder Stärka den interna kontrollen Enligt den administrativa chefen så är den interna kontrollen tillräcklig. Inga bidrag utbetalas om föreningarna inte skickat in erforderliga handlingar. Förvaltningen har fört ett samtal med Centrum för Idrott och Hälsa om ytterligare en blankett för att stärka den interna kontrollen. De har framfört att det är bättre att förvaltningen utvecklar föreningsregisteret FRI, där föreningarna själva kan lägga in uppgifterna. Förvaltningen jobbar med detta och ska ta fram ett förslag på uppgifter som bör rapporteras in i systemet Övrigt Kultur- och fritidsnämnden har, förutom i samband med svaren till revisionen, inte haft något av ovanstående ärende uppe till behandling. Däremot har ärendet varit uppe i samband med presidieberedningarna. I samband med nämndens möte i februari 2014 kommer en årsrapport angående den interna kontrollen att lämnas. Vid detta möte ska också en ny plan för år 2014 att presenteras och för att sedan beslutas i mars Nämnden har då möjlighet besluta om specifika kontrollområden ska återrapporteras direkt till nämnden, antingen årligen eller med annat tidsintervall. 3 av 4

6 3. Revisionell bedömning Vi bedömer att kultur- och fritidsnämnden arbetar med åtgärder för att stärka den interna kontrollen avseende kommunens konst, kravrutin och föreningsbidrag. Detta grundar vi på att förvaltningen påbörjat ett arbete för att stärka den interna kontrollen. Arbetet kommer succesivt att redovisas i nämnden. Bland annat har konsten behandlats på kultur- och fritidsnämnden den 21 november, där den konstansvarige informerade om det påbörjade arbetet. Vid nästkommande sammanträde i december ska, enligt protokoll, en handlingsplan presenteras hur arbetet ska bedrivas för att stärka den interna kontrollen. Enligt intervjuerna kommer föreningarnas skulder till förvaltningen att redovisas i nämnden. Utifrån redovisningen kommer nämnden att vidta åtgärder. Vi bedömer att detta är ett tillfredsställande arbetssätt då det medför att det finns en spårbarhet i nämndens arbete. Vi bedömer vidare att det är väsentligt att nämndens beslut om åtgärder framgår av protokollet Pär Sturesson Projektledare/certifierad kommunal revisor 4 av 4

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor

Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Revisionsrapport Stöd till utsatta grupper - barn och kvinnor Stadsrevisionen Örebro kommun Januari 2010 Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult 4 november 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Granskning av kommunens kravrutiner

Granskning av kommunens kravrutiner Revisionsrapport* Granskning av kommunens kravrutiner Uppvidinge kommun Februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...1 3.1

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Kalmar kommun. Granskning av intern kontroll debiterade avgifter

Kalmar kommun. Granskning av intern kontroll debiterade avgifter www.pwc.se Revisionsrapport Kalmar kommun Åsa Bejvall Certifierad kommunal revisor Kristina Lindhe Granskning av intern kontroll debiterade avgifter Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Februari 2013 Privata mede l Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Verkställighet och uppföljning av beslut

Verkställighet och uppföljning av beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Certifierad kommunal revisor Verkställighet och uppföljning av beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 3

Läs mer

Granskning av Fokusprojektet

Granskning av Fokusprojektet Revisionsrapport Granskning av Fokusprojektet Nyköpings kommun Februari 2009 Ove Axelsson Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågor och revisionsmetod...3

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Finspångs kommun Jukka Törrö Verkställighet och återrapportering av beslut Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Uppdrag och

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av anläggningsredovisning Kiruna kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar Revisionsrapport 7/2014 Uppföljning av tidigare granskningar Södertälje kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Syfte och revisionsfrågor...2 1.2 Revisionskriterier...2 1.3 Metod...2 1.4 Avgränsning...2 2

Läs mer

Granskning administrativa processer

Granskning administrativa processer www.pwc.com/se Granskning administrativa processer Revisionsrapport Borgholms kommun September 2012 Caroline Liljebjörn Carl-Magnus Stensson Lisa Åberg Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 1. Inledning

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2009-03-30 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Övergripande granskning

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer