Sotenäs kommun redovisning hemuppgift 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sotenäs kommun redovisning hemuppgift 5"

Transkript

1 Sotenäs kommun redovisning hemuppgift 5

2 Bakgrund - problembeskrivning Gällande ru,ner och mallar för tjänsteutlåtanden följs inte sam,digt som helhetsperspek,vet saknas. Orsaker: acceptans/respekt personlig styrning Konsekvensen är ad förvaltningen inte kan garantera kvalitetssäkrade beslutsunderlag,ll poli,ken utan tjänsteutlåtanden varierar gällande utseende, innehåll och kvalitet

3 Politiskt ställningstagande Kommunfullmäk*ges mål: Den kommunala administra,onen ska ha fokus på ökad service, högre kvalitet och nyda för medborgarna Enligt kommunstyrelsen ska det ske genom a8: Skapa goda och kvalitetssäkrade ru,ner Tillämpa plan för ständiga förbädringar (Lean) Kommunfullmäk*ges mål 2012 Kommunledningskontoret ska skapa goda administra,va ru,ner och en kvalitetssäkrad ärendehantering

4 Syfte med arbetet AD skapa en tydlig, kvalitetssäkrad, rädssäker och effek,v ärendehanterings- process inom kommunstyrelsens verksamhet som är känd och eperlevs i organisa,onen Avgränsning Processen från ad en handläggare får ed ärende för handläggning,ll ad kommunstyrelsens ordförande godkänt dagordningen När processen implementerats i kommunstyrelsens förvaltning ska den implementeras hos övriga förvaltningar

5 Resultat som ska uppnås mål med arbetet Vid uppföljning i december 2012 ska 95 % av alla tjänsteutlåtanden vara i enlighet med bestämda ru,ner gällande Tidplan Innehåll/checklista Formalia

6 Processdefinition 4. Vilka levererar in (Leverantörer) 3. Vad levereras in (Input) 5. Vilken värdeförädling görs i processen (Syfte) 1. Vad levereras ut (Output) 2. Vilka tar emot (Kunder) Handläggare Tjänsteutlåtanden Fullödigt belysta Komplett Avstämda enligt checklista I tid Tydlig, kvalitetssäkrad, rättssäker och effektiv hantering av tjänsteutlåtanden Kvalitetssäkrade beslutsunderlag Ledamöter i KSAU, KS och KF

7 Utfästelser till politikerna december % av alla tjänsteutlåtanden ska vara kvalitetssäkrade i enlighet med gällande ru,ner och kompleda som beslutsunderlag samt vara poli,ken,llhanda senast 5 vardagar före respek,ve möte

8 Processkarta gammal rutin Registrator överlämnar ärende till handläggare Handl. tar emot och bedömer ärendetyp Skriver tju Granskar fakta Bilagor Rubriksättning Enskilt upplägg Få nyttjar lathund Undertecknat papapersex till sekreterare (då KC är svår att få tag på) alt KC, mail till sekreterare, lagring O/Tju Sammanställning dagordning (tju samt övrigt som politiken anmält under tidens gång) Återinsamling tju och ärenden Kommunchef - Granskar - Godkänner - Undertecknar - Ev bakläxa Granskning - Mall - Lathund - Innehåll - Undertecknat - Bakläxa Insamling ärenden - Tjumapp - Mail - Pappersex hos sekr - Pappersex hos reg. - Pappersex hos KC Avstämning - Ev justeringar - Helhetsbedömning Ev justerad dagordning Beredning - Genomgång - Känsliga tju - Justeringar Slutlig version dagordning Registrator gör utskick - Pappersutskick via inlämmade pappershandlingar sammanställda av sekreterare - Digitalt via konvertering av handlingar efter letande i mail och O/Tju

9 Processkarta ny rutin Registrator överlämnar ärende till handläggare Handl. tar emot och bedömer ärendetyp Snabbgransking - Bedömning ärendetyp Skriver tju - Granskar fakta - Checklista/mall - Rubrik efter diariet - Bilagor Inlämning - Lagring word-format i sammanträdesmapp på server - Undertecknat pappersex komplett med bilagor till mötesmapp hos registrator Kommunchef - Granskar - Godkänner - Undertecknar - Ev bakläxa Snabbgranskning - Formalia - Språk - Innehåll - Ev bakläxa Sekreterare hämtar mötesmapp - Preliminär dagordning - Utifrån imlämnade tju Registrator förvarar originalhandlingar Sekreterare, kommunchef och ks ordf går igenom förslag till dagordning Ev justeringar i dagordning Slutlig version dagordning Registrator gör utskick - Pappersutskick via inlämmade pappershandlingar - Digitalt via konvertering av handlingar i mötesmapp

10 Lista uppenbara förbättringar i processen som är lätta att åtgärda Tidigarelägga deadline för inlämning med en dag för ad minimera ad kvalitet och granskning blir lidande inskrivet i ny ru,n Undertecknade pappersexemplar ska all,d lämnas,ll registrator för förvaring på respek,ve möte inskrivet i ny ru,n Sekreterare skriver dagordning u,från inlämnade pappersoriginal samt snabbgranskar innan tjänsteutlåtandena lämnas,ll kommunchef för granskning och undertecknande inskrivet i ny ru,ng Krav ad dokumenten sparas digitalt i sammanträdesmapp på server tjänsteutlåtandet sparas i word- format inskrivet i ny ru,n Krav ad dokumenten är döpta,ll ärenderubriken, alterna,vt rädvisande kortare text inskrivet i ny ru,n Publicera lathundar på Sotenet - uppdrag från ledningsgruppen

11 Processmått Kri*skt processkrav KompleDa och godkända underlag I,d Kravprofil Kundkrav med fokus kvalitet Kundkrav med fokus på,d Följa mallar, inklusive checklistor, och rikt- linjer Internt krav med fokus på,d och kvalitet Må8 Antal och andel tjänsteut- låtanden som godkänns vid granskning Antal och andel tjänsteutlåtanden som kommer in inom utsad,d Antal och andel tjänsteutlåtanden som uppfyller krav enligt bestämda ru,ner Må8enhet Styck och % (endast vid uppföljningar) Styck och % (endast vid uppföljningar) Styck och %(endast vid uppföljningar) Mål 95 % kompleda och godkända tjänsteutlåtanden senast december % av tjänsteut- låtandena ska komma inom utsad,d senast december % av tjänsteut- låtande ska uppfylla krav enligt bestämda december 2012

12 Genomförda mätningar KSAU - resultat Inom deadline Inlämnande enligt bestämda rutiner I tid Sena 8 6 Rätt Fel Godkända efter granskning Godkänt Ej godkänd

13 Genomförda mätningar KS - resultat Inom deadline I tid Sena Inlämnade enligt bestämda rutiner Rätt Fel 18 Godkända efter granskning Godkänt Ej godkänd

14 Analys Acceptans, respekt och följsamhet av gällande ru,ner och deadline kan förbädras Det behövs tydligare mallar för tjänsteutlåtanden så ad handläggarna vet vad som förväntas innehållsmässigt och som underlädar både vid granskning och för poli,skt ställningstagande Fler ärenden än förväntat som hamnar direkt på KS enbart akuta ärenden kan hoppa över KSAU deda sank,oneras av både KS ordf och KC i strid mot poli,ska direk,v Sam,digt stor % som är ok, förbädring mot uppskadat resultat några år,llbaka

15 Förbättringsaktiviteter vad har vi gjort? Nulägesanalys Sekreterargruppen samlad med tydligt uppdrag ad arbeta med goda och kvalitetssäkrade ru,ner Ny mall,ll tjänsteutlåtande Fler obligatoriska rubriker Fungerar som checklista för både handläggare, förvaltningschef och poli,ker Nya ru,ner för tjänsteutlåtande Tidigarelägga deadline för inlämning med en dag för ad ge,d,ll kvalitetssäkring och granskning Undertecknade pappersexemplar ska all,d lämnas,ll registrator för förvaring på respek,ve möte Sekreterare skriver dagordning u,från inlämnade pappersex samt snabbgranskar innan tjänsteutlåtanden lämnas,ll förvaltningschef för godkännande och undertecknande Krav ad dokumenten sparas digitalt i mötesmapp på server Krav ad dokumenten är döpta,ll ärenderubriken Om inte krav på handläggaren är uppfyllda tas inte ärendet upp på dagordningen Kommunchefens ledningsgrupp har fastställt ny mall och nya ru,ner för tjänsteutlåtanden Kommunchefens ledningsgrupp har bestämt ad Sotenäs ska fortsäda förbädringsarbetet Utredningsledare och biträdande omsorgschefen har fåd i uppdrag ad fortsäda driva förbädringsarbetet

16 Prioritera lösningar planerade åtgärder Hög effekt Utbildning för handläggare och chefer Implementering av nya ru,ner på samtliga förvaltningar Enkät,ll förtroendevalda och handläggare utvärdering & analys Avstämningsmöten med KS ordf, KC och UL Processkartläggning övriga processer i ärendehanteringen Publicera lathundar på Sotenet Utbilda chefer i ständiga förbädringar Låg effekt Låg genom- förbarhet Hög genom- förbarhet

17 Förbättringsaktiviteter tidplan Publicera lathundar på Sotenet januari 2012 Implementering av nya ru,ner på samtliga förvaltningar start januari 2012 Avstämningsmöten med KS ordförande, kommunchef och utredningsledare 2 ggr/mån för genomgång av aktuella ärenden samt planering för möten Processkartläggning övriga processer i ärendehanteringen Enkät,ll förtroendevalda och handläggare samt utvärdering och analys Utbildning för handläggare och chefer start januari 2012 januari 2012 september 2012 januari februari 2012 mars 2012 Utbilda chefer i ständiga förbädringar Uppföljning av enkät januari 2012 december 2013 december 2012

18 Processer vi ska arbeta vidare med 1. Expediering 2. Leverans/utskick 3. Beslut/protokoll 4. Registrering/fördelning 5. Avsluta ärenden 6. Arkivering 7. Publicering Målet är ad ha en kompled förbädrad processkarta över ärendehanteringen Denna ska ligga,ll grund för upphandling av nyd ärendehanteringssystem. Sam,digt uppfylls målet om goda och kvalitetssäkrade ru,ner gällande ärendehantering och kommunen får en tydlig, kvalitetssäkrad, rädssäker och effek,v ärendehanterings- process som är känd och eperlevs i organisa,onen

19 Vad har vi lärt oss? Samma problema,k oavsed storlek på kommun Ingen kedja är starkare än den svagaste länken Ingen process är för obetydlig för ad processas Alla funk,oner och ak,viteter är betydelsefulla för resultatet Det vi anat blir påtalande tydligt när det kommer på pränt lädare ad föra ut vårt budskap/våra erfarenheter i organisa,onen Tydligt ad vi är inne på räd väg - ger mo,va,on ad jobba vidare Lärorikt med utbyte med andra kommuner Det går ad benchmarka ärendehantering

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

RIKTLINJE. Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun. Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175

RIKTLINJE. Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun. Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175 Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun Fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, 175 Innehållsförteckning Inledning... 2 Postöppning... 2 Personadresserad post... 2 E-post... 3 Registrering...

Läs mer

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden

Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2013-09-25 Styrdokument för Effektivare dokument- och ärendehantering inom teknik- och fastighetsnämnden TFN-2013-1574 Dpl 01 Postadress: Teknik- och fastighetsförvaltningen,

Läs mer

STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN

STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2005:1-100 STYRDOKUMENT DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING I FLENS KOMMUN ANTAGET AV KS 2005-05-09 61 1 1 Inledning Detta styrdokument är en instruktion för hur ärendeflödet

Läs mer

Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06

Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06 KUNGÄLVS KOMMUN Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06 2 Innehåll Inledning...3 Inriktning...4 Rutiner...6 1. Övergripande inriktning...6 2. Postöppning...7

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5 Granskning av ärendehanteringsprocessen inom Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6.

Läs mer

RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN

RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN 1(30) STYRDOKUMENT DATUM 2013-06-17 RUTINER FÖR ÄRENDEHANTERING I ÄLVSBYNS KOMMUN Dokumentet innehåller en beskrivning av de rutiner och regler som styr ärendehanteringen i Älvsbyns kommun. Begrepp och

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

Vidare är en avsikt att styrdokumentet ska underlätta införandet av nytt teknikstöd inom kommunens dokument- och ärendehantering.

Vidare är en avsikt att styrdokumentet ska underlätta införandet av nytt teknikstöd inom kommunens dokument- och ärendehantering. 1 INLEDNING Styrdokumentets syfte är att fungera som en instruktion för hur ärendeflödet i kommunens nämnder och förvaltningar i normalfallet ska se ut. Viktiga mål är att medborgarnas insyn i den kommunala

Läs mer

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun Dokumentansvarig: Kanslichef RIKTLINJER 2 RIKTLINJER... 1 Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun... 1 1. Administrativa roller... 5 1.1. Ordförande...

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering Svedala kommun Granskning av ärendehantering Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 5 3.1 Risker och brister...

Läs mer

Svar till kommunrevisionens granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen och rutiner för utanordningar och leverantörsfakturor 2014

Svar till kommunrevisionens granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen och rutiner för utanordningar och leverantörsfakturor 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Backlund Thomas 2015-03-03 KSN-2014-1681 Kommunstyrelsen Svar till kommunrevisionens granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen och rutiner

Läs mer

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16 1 Ärendehandbok Avsnitt 1 Inledning Avsnitt 2 Administrativa roller Avsnitt 3 Kommunens grafiska profil Avsnitt 4 Offentlighet och sekretess Avsnitt 5 Personuppgiftslagen PuL Avsnitt 6 Mallar Avsnitt 7

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av kommunens externa hemsida

Svedala kommun. Granskning av kommunens externa hemsida Svedala kommun Granskning av kommunens externa hemsida Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 6 3.1 Användbarhet... 6 3.2

Läs mer

Hantering av IT inom Vimmerby kommun

Hantering av IT inom Vimmerby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Göran Persson- Lingman Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 10 april 2015 Hantering av IT

Läs mer

"Styrning och ledning" resultat och förslag till handlingsplan

Styrning och ledning resultat och förslag till handlingsplan DELPROJEKTRAPPORT Vård- och omsorgsprojektet Ett gott liv var dag "Styrning och ledning" resultat och förslag till handlingsplan Arbetsgruppen Liz Rehn, områdeschef, Sociala omsorgsförvaltningen Inger

Läs mer

Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Kristianstads kommun. Kommunledningskontoret juni 2004 Mai-Lis Carsten-Ivarsson

Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Kristianstads kommun. Kommunledningskontoret juni 2004 Mai-Lis Carsten-Ivarsson Styrdokument för den kommunala ärendehanteringen i Kristianstads kommun Kommunledningskontoret juni 2004 Mai-Lis Carsten-Ivarsson 1 Innehållsförteckning Sid Inledning Syfte 2 Begreppet Allmän handling

Läs mer

2 (57) Innehållsförteckning. 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6

2 (57) Innehållsförteckning. 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6 2 (57) Bolagsverkets årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6 2 Resultatredovisning... 7 2.1

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun Revisionsrapport Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen Katrineholms kommun Göran Persson Lingman, certifierad kommunal revisor Februari 2010 (1) Innehåll 1. Sammanfattande bedömning...3

Läs mer

Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun

Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun www.pwc.se Revisionsrapport Leif Karlsson Göran Persson- Lingman Jan Voss Cecilia Axelsson Katarina Lidblom Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret 2015-03-19 Eva Åström RAPPORT Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret Bakgrund I budget 2014 framgår att en satsning skulle göras för att öka tillväxten i kommunen genom en samlad strategi.

Läs mer

Granskning av Fokusprojektet

Granskning av Fokusprojektet Revisionsrapport Granskning av Fokusprojektet Nyköpings kommun Februari 2009 Ove Axelsson Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågor och revisionsmetod...3

Läs mer

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Kallelse 2012-09-04 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 12 september 2012 kl. 08.30 Plats Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar 2015-01-20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte och revisionsfrågor... 4 1.3 Revisionskriterier... 5 1.4 Metod och genomförande... 5 2 Organisation

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Organisationsöversyn av exploateringsverksamhet och ledning av samhällsbyggnadsprojekt

Organisationsöversyn av exploateringsverksamhet och ledning av samhällsbyggnadsprojekt Organisationsöversyn av exploateringsverksamhet och ledning av samhällsbyggnadsprojekt 4 juni 2014 Anna Drevenstam och Mats Carlström Public Partner Hornsgatan 1, 118 46 Stockholm +46 8 660 61 10 info@publicpartner.se

Läs mer

Granskning administrativa processer

Granskning administrativa processer www.pwc.com/se Granskning administrativa processer Revisionsrapport Borgholms kommun September 2012 Caroline Liljebjörn Carl-Magnus Stensson Lisa Åberg Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 1. Inledning

Läs mer

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun

Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Granskning av införandet av brukarval inom hemtjänsten Växjö kommun Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen 19 mars 2008 Conny Mathiesen Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Ernst & Young

Läs mer