Robert Bengtsson. Sekreterare: Paragrafer Gunni Heland. Robert Bengtsson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Robert Bengtsson. Sekreterare: Paragrafer 12-17 Gunni Heland. Robert Bengtsson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Servicenämnden (9) Plats och tid: Torsgatan 1, kl 13:30-16:30 ande: Svein Henriksen (MP), ordförande Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Sherazade Belkaid Nilsson (S) Robert Bengtsson (S) Martin Johansson (S) Kaj Danielsson (KD) Övriga deltagande: Carl Billerfors (S), förvaltningschef Roger Weman, utvecklingschef Michael Elofsson, administrativ chef Maria Gellert, städchef Mehzabeen Kamruddin, måltidschef Joakim Lindh, kontorsservicechef Catarina Eriksson, IT-servicechef Lars Nilsander, nämndsekreterare Gunni Heland. 14 Christina Larsson, Kommunal och Christer Oskarsson, Sveriges Ingenjörer. Utses att justera: Justeringens plats och tid: Robert Bengtsson Servicekontoret Sekreterare: Paragrafer Gunni Heland Ordföranden: Justerande: Svein Henriksen. Robert Bengtsson ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Halmstads kommun, Servicekontoret : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Servicekontoret Underskrift:... Gunni Heland

2 Servicenämnden (9) SE 12 Val av protokollsjusterare Robert Bengtsson (S) utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden (MP).

3 Servicenämnden (9) SE 13 Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns med tillägg för två informationspunkter: LOU-information, Lisbet Jonson Övertagande av fordon i samband med sammanslagning av VA-verksamhet

4 Servicenämnden (9) SE 14 SE 2011/0005 Personalredovisning 2010 Servicenämnden beslutar att godkänna personalredovisningen för Ärendet Halmstads kommuns årliga personalredovisning görs dels som en central sammanställning, dels en redovisning per förvaltning. Redovisningen är indelad i fyra delområden: personalbild, närvaro/frånvaro, mångfald och jämställdhet, hälsa och arbetsmiljö. Personalbild Servicekontoret har 432 anställda och är den femte största förvaltningen i Halmstads kommun. Andelen män är mycket hög på IT-service och mycket låg inom städservice och måltidsservice. 82% av de anställda på IT-service är yngre än 46 år. Det är en ökning med 6 procentenheter jämfört med För städservice är siffran 41% och för måltidsservice 34%. Antalet underställda per chef är i genomsnitt 17. Närvaro/frånvaro Nämndens mål uppnåddes, dvs sjukfrånvaron minskade med 10% jämfört med Antalet sjukdagar per anställd var 18,8. Andelen anställda som inte varit sjuka är 43 %. Det är en ökning med 7 procentenheter jämfört med Mångfald och jämställdhet Servicekontorets ledningsgrupp har en lägre medelålder än förvaltningen i övrigt. Könsfördelningen är 50% kvinnor och 50% män och olika kulturer finns representerade.

5 Servicenämnden (9) Hälsa och arbetsmiljö 6 anställda har anmält att de drabbats av skador i arbetet eller på väg till eller från arbetet. Det är 8 färre än Enheterna inom servicekontoret arbetar aktivt med friskvård och övriga hälsofrämjande insatser. En kick-off för all personal, tävlingsdeltagande och uppmärksamhet i media är exempel på detta. Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att godkänna personalredovisningen för sgång Servicenämnden beslutar enligt förslag.

6 Servicenämnden (9) SE 15 SE 2011/0110 Digitala handlingar för servicenämnden 1. Servicenämnden beslutar att nämndens handlingar ska hanteras i digital form så långt det är möjligt. 2. Servicenämnden beslutar att distribution av handlingar och protokoll görs via mail och via publicering på Internet. 3. Servicenämnden beslutar att ledamöter och ersättare som vill ha handlingar i pappersform meddelar detta till nämndsekreteraren. Ärendet Ärendet har initierats av servicenämnden. Syftet är att undersöka möjligheterna att digitalisera nämndens handlingar, skicka ut handlingarna elektroniskt och publicera dem på Internet. Målet är att uppnå vinster i form av mindre miljöpåverkan, effektivare administration och lägre kostnader. Publicering av handlingar och protokoll på Internet möjliggör att medborgare i Halmstads kommun får förbättrad insyn i politiska beslut, den demokratiska processen förbättras genom en ökad transparens i ärendehanteringen. Det finns inte några tekniska hinder för att digitalisera handlingar, skicka ut dem elektroniskt och att publicera dem på Internet. Publicering av protokoll görs idag för kommunfullmäktige (KF), kommunstyrelsen (KS) och Hemvårdsnämnden. Kallelse och handlingar till KF och KS publiceras också. Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att nämndens handlingar ska hanteras i digital form så långt det är möjligt. Distributionen av handlingar och protokoll görs via mail och via publicering på Internet. Ledamöter och ersättare som vill ha handlingar i pappersform meddelar detta till nämndsekreteraren. sgång Servicenämnden beslutar enligt liggande förslag.

7 Servicenämnden (9) SE 16 SE 2011/0113 Teknisk lösning, digitala handlingar 1. Servicenämnden beslutar att återremittera ärendet till servicekontoret. 2. Servicenämnden beslutar att ge servicekontoret i uppdrag att bevaka andras erfarenheter av surfplattor/läsplattor. 3. Servicenämnden beslutar att ge servicekontoret i uppdrag att utreda kostnaderna ytterligare och bevaka kommunens upphandling. Ärendet Ärendet har initierats av servicenämnden. Syftet är att nämndens ledamöter ska kunna tillgodogöra sig nämndens digitala handlingar, ta emot handlingarna elektroniskt och få en enkel åtkomst till handlingar via Internet. Många kommuner har redan påbörjat eller är på gång att göra alla handlingar tillgängliga digitalt för att enkelt kunna tillgodogöra sig dem via en dator eller surfplatta. I media har flera kommuner uppmärksammats för sina val av t ex ipad och Android surfplattor. En bärbar dator är mer avancerad och kan mer, men de vanligaste argumenten mot en bärbar dator på möten är Den relativt korta batterilivslängden som skapar behovet av att ladda datorn under mötet med sladdar, behov av eluttag och laddare. Att man sitter bakom en skärm Priset Ytterligare argument för surfplattor är att möjligheten till kommunikation via e-post inför sammanträden ökar och information om verksamheterna och om kommunen i övrigt blir lättillgänglig på sammanträdet. För inköp av surfplattor eller läsplattor krävs ett ramavtal via en upphandling som beräknas starta under våren.

8 Servicenämnden (9) Förslag till beslut 1. Servicenämnden beslutar att ge servicekontoret i uppdrag att bevaka Halmstads kommuns centrala upphandling av surfplattor/läsplattor. 2. Servicenämnden beslutar att nämndens ledamöter ska erbjudas surfplattor/läsplattor och erforderlig instruktion för dessa när upphandlingen är klar. Yrkanden Ordförande Svein Henriksen (MP) yrkar på återremiss av ärendet. Under ärendets beredning ska servicekontoret bevaka andras erfarenheter av surfplattor/läsplattor, utreda kostnaderna ytterligare och bevaka kommunens upphandling. Redovisning av resultatet görs på maj månads nämnd. sgång Servicenämnden beslutar enligt ordförande Svein Henriksens (MP) förslag.

9 Servicenämnden (9) SE 17 SE 2011/0006 Information Lisbet Jonson redovisar regler för offentlig upphandling Roger Weman beskriver Halmstads kommuns arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Roger Weman redogör för verksamhetsplaneringen Maria Gellert informerar om förvaltningens förslag till verksamhetsförändringar Michael Elofsson informerar om överklagade upphandlingar Michael Elofsson informerar om övertagande av fordon i samband med att VA-verksamheten samordnas mellan Laholm och Halmstad Lars Nilsander informerar om kommunens IT - infrastrukturprojekt

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-23 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-23 Kommunstyrelsens personalutskott 1(13) Tid och plats 2013-10-23 - i Kommunhuset klockan 10.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot Thomas Bjertner (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30

Sammanträdesdatum Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30 Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Birgitta Larsson, ordförande Lennart Albinsson, Storlule

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/16 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 16.15 Ajournering, kl 14.25 14.35 Beslutande Birgitta Jönsson (S) ordförande Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-23 1-29

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-23 1-29 Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-23 1-29 Plats och tid Fävren, kl. 13.00 17.30 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Micael Åkesson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS sida 1-12 Gymnasienämnden Plats och tid ande Konfefensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 18 juni 2014, 09.00-11.30 Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-15.35 15.35Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (M), vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-12:45 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) jäv 38 Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Stefan Kemle Närvarande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer