Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport"

Transkript

1 Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert. kommunal revisor Februari 2013

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Revisionsfråga Kontrollfrågor Avgränsning Metod Iakttagelser Riktlinjer och organisation Har Regionstyrelsen fastställt en intern kontrollplan utifrån sitt ansvarsområde? Väljs kontrollområden i intern kontrollplanen utifrån en analys och bedömning av väsentlighet och risk? Dokumenteras och rapporteras kontrollerna på ett tillfredställande sätt? Rapporterar nämnderna/styrelserna, resultatet av den interna kontrollen till regionstyrelsen? Utvärderar regionstyrelsen regionens samlade system för intern kontroll? Följs upptäckta brister upp i nästa års plan?... 10

3 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland har översiktligt granskat regionstyrelsens intern kontrollarbete. Granskningens revisionsfråga har varit: Har regionstyrelsen ett ändamålsenligt internkontrollarbete baserat på en aktuell väsentlighets- och riskanalys och arbetar styrelsen i enlighet med reglementet och dess tillämpningsanvisningar? Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att regionstyrelsen inte har ett ändamålsenligt internkontrollarbete baserat på en aktuell väsentlighets- och riskanalys. Regionstyrelsen arbetar inte i enlighet med regionstyrelsens reglemente och inte enligt reglementet för intern kontroll och dess tillämpningsanvisningar. Med utgångspunkt från kontrollfrågorna för granskningen görs följande bedömning och rekommendationer till utvecklingsåtgärder: Regionstyrelsen har fastställt en intern kontrollplan utifrån sitt ansvarsområde men denna följer inte intern kontrollreglementets anvisningar. Vi anser inte att en dokumenterad rutin för hur planering av Regionstyrelsens intern kontrollarbete tagits fram i enlighet med reglementet. Någon systematik och dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys genomförs ej som ett led i regionens intern kontrollarbete. Vi anser att regionkontoret på uppdrag av Regionstyrelsen måste arbeta mer systematiskt avseende intern kontroll utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Utan systematiskt arbete med risk- och väsentlighetsanalyser undergrävs arbetet med intern kontroll. Vi rekommenderar att regionstyrelsen ger förvaltningen direktiv om att arbetet med intern kontrollplan tidigareläggs för att ge Regionstyrelsen en möjlighet att i högre utsträckning vara delaktiga och kunna påverka de kontrollmoment som kan vara aktuella. Vi anser inte att nuvarande delrapportering fungerar på ett tillfredställande sätt. Utifrån intervjuer samt genomgång av Regionstyrelsens protokoll kan vi inte finna att någon delrapportering av Regionstyrelsens eller övriga nämnders och styrelsers interna kontrollplaner har skett. Det förefaller även oklarheter avseende ledamöterna uppfattning om någon delrapportering har skett eller inte. Ett antal kontroller under året har inte genomförts enligt plan. Arbetet med intern kontroll behöver förbättras och Regionstyrelsen löpande informeras. Sker varken kontroller och delrapportering enligt plan finns det risk att Regionstyrelsen inte i tid kan vidta åtgärder för att komma tillrätta med eventuella fel och brister. Vi anser att dokumentationen avseende utvärderingen per respektive kontrollmoment bör ske utifrån om kontrollmomentet bedöms som uppfyllda eller inte och på vilka grunder bedömningen sker. Detta sker inte i samtliga fall. I samband med uppkomna brister beskrivs i flera fall inga förslag på åtgärder. Vi rekommenderar regionstyrelsen att uppdra åt regionkontoret att ta fram aktiviteter och åtgärder för att säkerställa resultaten av kontrollmomenten. Region Halland 1 av 11

4 Regionstyrelsen har inför 2013 års plan beslutat om att följa upp 2012 års brister. Styrelse och nämnder rapporterar resultatet av den interna kontrollen men någon rapportering till Regionstyrelsen har inte skett vilket varken uppfyller fullmäktiges reglemente eller Regionstyrelsens riktlinjer för Region Hallands uppföljning Vi bedömer att Regionstyrelsen inte har haft någon möjlighet att utvärdera regionens samlade system för intern kontroll i enlighet med reglementet. Vi bedömer detta som allvarligt med tanke på att Regionstyrelsen har det yttersta ansvaret. Vi rekommenderar att Regionstyrelsens informeras om vilka kontrollmoment som respektive nämnd/styrelse fastställt som de mest riskfyllda i verksamheten, inte minst med anledning av Regionstyrelsens ansvar och uppsiktsplikt. Med anledning av att regionens verksamheter dels förändrats under senaste åren samt att ett flertal omorganisationer genomförts anser vi att det är av än stor vikt att Regionstyrelsen säkerställer en tillräcklig god intern kontroll. Regionstyrelsen behöver se över Region Hallands samlade arbete med intern kontroll för att styrelsen överhuvudtaget ska ha möjlighet att utvärdera regionens interna kontrollarbete. Utifrån enkätsvaren har ett flertal av Regionstyrelsens ledamöter synpunkter på övriga nämnders/styrelsers rapportering samt är tveksamma till om det pågår ett systematisk utvecklingsarbetet avseende intern kontroll. Med anledning härav rekommenderar vi Att en ansvarig intern kontrollgrupp upprättas med uppdrag att tydliggöra och utveckla hela Region Hallands samlade intern kontrollarbete. Vi rekommenderar även att intern kontroll reglementet tydliggörs till att även omfatta regionens bolag. Region Halland 2 av 11

5 2. Inledning 2.1. Bakgrund Enligt Kommunallagen 9 kap 9 ska revisorerna pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Enligt Kommunallagen 6 kap 7 beskrivs intern kontroll enligt nedan: Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Enligt Kommunallagen 6 kap 1 ska Regionstyrelsen leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Regionstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana företag som avses i 3 kap. 17 och 18. Region Halland har beslutat om reglemente för intern kontroll (Landstingsfullmäktige 2006) samt tillämpningsanvisningar. Syftet är att granska om Regionstyrelsen arbetar med intern kontroll i enlighet med reglementet och dess tillämpningsanvisningar. Sker inte regionstyrelsens intern kontroll arbete på ett tillräckligt ändamålsenligt sätt kan detta innebära att regionen tar osedvanliga höga risker Revisionsfråga Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Har Regionstyrelsen ett ändamålsenligt internkontrollarbete baserat på en aktuell väsentlighets- och riskanalys och arbetar styrelsen i enlighet med reglementet och dess tillämpningsanvisningar? 2.3. Kontrollfrågor Revisionsfrågan ska besvaras utifrån följande kontrollfrågor: Har Regionstyrelsen fastställt en intern kontrollplan utifrån sitt ansvarsområde? Väljs kontrollområden i intern kontrollplanen utifrån en analys och bedömning av väsentlighet och risk? Dokumenteras och rapporteras kontrollerna på ett tillfredställande sätt? Rapporterar nämnderna/styrelserna, resultatet av den interna kontrollen till Regionstyrelsen? Utvärderar Regionstyrelsen regionens samlade system för intern kontroll? Följs upptäckta brister upp i nästa års plan? Region Halland 3 av 11

6 2.4. Avgränsning Granskningen avgränsas till Regionstyrelsens intern kontrollarbete, intern kontrollplan för 2012 samt till nämndernas återrapportering av 2011 års planer Metod Granskningen har genomförts med hjälp av dokumentstudier i form av intern kontrollplaner, reglemente och tillämpningsanvisningar avseende intern kontroll, riskanalyser samt övrig dokumentation som upprättats i samband med intern kontrollarbetet. Intervjuer med tillförordnad ekonomidirektör, finanschef och förvaltningschef för skolorna har genomförts Vidare har en enkät avseende frågor om Regionstyrelsens internkontrollarbete skickats ut till styrelsens samtliga tjugotre ledamöter (såväl ordinarie ledamot som ersättare). Femton enkätsvar har inkommit, d.v.s 65 %. Bilaga 3. Påminnelse har sänts vid två olika tillfällen. Enkäten bygger på regionens reglemente och tillämpningsanvisningar för intern kontroll och är i form av frågor som besvarats med ja, nej eller vet ej samt öppna svar. Rapporten har varit föremål för sakgranskning av berörd personal. Region Halland 4 av 11

7 3. Iakttagelser 3.1. Riktlinjer och organisation Enligt Regionstyrelsens reglemente omfattar bl.a. regionstyrelsens ledningsfunktion att övervaka att regionfullmäktiges mål, policy och ekonomi följs, att den löpande förvaltningen bedrivs rationellt och ekonomiskt, att räkenskaperna är rättvisande, att den interna kontrollen är tillräcklig samt beakta möjligheterna till förbättring och utveckling. Regionens riktlinjer för arbetet med intern kontroll finns dokumenterat i intern kontroll reglementet med tillämpningsanvisningar. Reglementet är fastställt av regionfullmäktige (2006). I reglementet tydliggörs roller och ansvar. Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring intern kontroll med regler och anvisningar upprättas inom regionen. Nämnderna/styrelserna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina verksamhetsområden. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att: En organisation upprättas för den interna kontrollen. Regler och anvisningar antas för den interna kontrollen. Enligt reglementet ansvarar förvaltningschef eller motsvarande för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en god intern kontroll kan upprätthållas. Reglerna ska antas av respektive nämnd. Förvaltningschefen är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Verksamhetsansvariga chefer är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar om intern kontroll samt att informera övriga anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Vidare har de att verka för att de anställda arbetar mot uppställda mål och att de arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin arbetsutövning. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad eller den som nämnden utsett. Tillförordnad ekonomidirektör respektive förvaltningschef för skolorna uppger att de har ett ansvar att ta fram intern kontrollplaner och rapportera det för styrelsen. Någon särskild intern kontroll grupp inom regionen med representanter från regionens förvaltningar förekommer inte. I samband med att fullmäktige antog reglementet 2006 skedde förvaltningsöverskridande utbildning, sedan dessa har arbetet inte prioriterats och idag finns ingen uttalad person eller funktion med ett övergripande ansvar. Region Halland 5 av 11

8 Bedömning Vi rekommenderar att en ansvarig intern kontrollgrupp upprättas för att tydliggöra och utveckla hela regionens samlade intern kontroll arbete Har Regionstyrelsen fastställt en intern kontrollplan utifrån sitt ansvarsområde? Varje styrelse/nämnd ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Internkontrollplan för innevarande år ska antas senast under februari månad. Enligt både reglementet och tillämpningsanvisningarna ska detta dokumenteras och antas av nämnderna och styrelser. Varje nämnd/styrelse ska minst ha en fastställd rutin för: Hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till. Introduktion av nyanställda om vad intern kontroll innebär. Någon dokumenterad rutin för hur planering av intern kontrollarbetet ska ske har i samband med granskningstillfället ej presenterats. I bokslutsanvisningarna anges rutiner för hur rapportering ska ske. Någon särskild rutin/riktlinje avseende introduktion för nyanställda om vad intern kontroll innebär har ej kunnat redovisas. Internkontrollplanen ska minst innehålla: Vilka rutiner som ska följas upp. Omfattningen på uppföljningen. Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. Till vem uppföljningen ska rapporteras. När rapportering ska ske. Regionstyrelsen antog en intern kontrollplan för 2012 vid sammanträdet den 25/ Vid Regionstyrelsens sammanträde den 21/ antogs skolförvaltningens intern kontrollplan. Förklaring till att skolförvaltningens intern kontrollplan inte antogs tidigare berodde på att ny förvaltningschef tillträdde och noterade i överlämnandet att det saknades en intern kontrollplan för Bedömning Vi bedömer att Regionstyrelsen för 2012 fastställt intern kontrollplan för sina verksamheter. Vi anser att Regionstyrelsens fastställda intern kontrollplaner inte fullt omfattar de rubriker i enlighet med reglementet. Vi anser inte att en dokumenterad rutin för hur planering av Regionstyrelsens intern kontrollarbetet ska gå till har tagits fram i enlighet med reglementet. Rutin gällande introduktion för nyanställda avseende intern kontroll saknas. Tidpunkten avseende fastställandet av skolverksamhetens intern kontrollplan avviker mot reglementets krav om fastställande senast februari månads utgång. Region Halland 6 av 11

9 3.3. Väljs kontrollområden i intern kontrollplanen utifrån en analys och bedömning av väsentlighet och risk? Enligt reglementet har varje nämnd/styrelse en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens/styrelsens verksamhetsområde. Nämnden/styrelsen ska som grund för sin styrning genomföra riskanalyser för sin verksamhet. I tillämpningsanvisningarna förstärks kravet att för den årliga planeringen, prioriteringen och uppföljningen av internkontrollarbetet ska en riskoch väsentlighetsanalys göras. Inför framtagande av 2012 års plan tog dåvarande ekonomidirektör och dåvarande administrativ chef fram förslag på olika rutiner/system som ska kontrolleras. Därefter godkände Regionstyrelsen förslaget. Detsamma gällde för skolförvaltningens verksamhet. I samband med intervjuerna med tjänstemän beskrivs att något dokumenterat arbetet med risk- och väsentlighetsanalyser inte skett som en del i den interna kontrollen. Risk- och väsentlighetsanalysen har enligt uppgifter skett i dialog med verksamhetschefer. Utifrån enkäten anser 40 % av de ledamöter som svarat att riskanalyser genomförts utifrån verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell rapportering, efterlevnad av tilllämpliga lagar och föreskrifter. Femtio procent har svarat att de ej vet ifall riskanalyser har genomförts. Enligt uppgifter är inte ledamöterna delaktiga i riskanalyserna. Vid Regionstyrelsens sammanträde den 17/ beslutades om skolförvaltningens internkontrollplan för 2013 i samband med att regionstyrelsen i sin roll som driftämnd beslutade om Mål och inriktning 2013 för Skolförvaltningen. Vid Regionstyrelsens sammanträde den 28/ informerades om att ett arbete pågår med förslag till ny intern kontrollplan för 2013 och som ska antas av regionstyrelsen senast 6/ Någon redovisning avseende risk- och väsentlighetsanalys har vid mötet ej skett. Bedömning: Utifrån de inkomna enkätsvar och genomförda intervjuer samt utifrån styrelsens protokoll gör vi den bedömningen att någon systematisk och dokumenterad riskoch väsentlighetsanalys ej genomförts som ett led i regionens intern kontrollarbete. Vi anser att regionkontoret på uppdrag av Regionstyrelsen måste arbeta mer systematiskt avseende intern kontroll utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Utan systematiskt arbete med risk- och väsentlighetsanalyser undergrävs arbetet med intern kontroll. Vidare gör vi den bedömningen att Regionstyrelsen i större utsträckning behöver vara delaktiga och engagerade i framtagandet av riskanalyser för att förvissa sig om sitt ansvar kring intern kontroll. Vi rekommenderar att styrelsens ger förvaltningen direktiv om att arbetet med intern kontrollplan tidigareläggs för att ge Regionstyrelsen en möjlighet att i högre utsträckning vara delaktiga och kunna påverka de kontrollmoment som kan vara aktuella. Vi anser att arbetet är en kontinuerlig process som ständigt måste fortgå. Region Halland 7 av 11

10 3.4. Dokumenteras och rapporteras kontrollerna på ett tillfredställande sätt? Enligt reglementet ska resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen, med utgångspunkt från antagen plan, löpande rapporteras till nämnden. I tillämpningsanvisningar anges att förvaltningschefen ska svara för att minst årligen skriftligt rapportera till nämnden/styrelsen en samlad bedömning om hur den interna kontrollen fungerar. Allvarliga brott mot den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till nämnden/styrelsen. Fel eller brister som noteras ska omedelbart bli föremål för utredning och dokumenteras. Under 2012 har enligt tjänstemännen ingen del rapportering av 2012 års plan skett till Regionstyrelsen. Någon delrapportering av övriga nämnders och styrelses interna kontroll har inte heller skett. En genomgång av Regionstyrelsens protokoll bekräftar detta. Enligt intern kontrollplanerna ska ett antal kontrollmoment ha kontrollerats under året. Någon dokumentation av detta har inte kunna ges i samband med granskningstillfället. Enligt dokumentationen har kontrollerna i ett antal fall inte utförts förrän i slutet av året. Av de ledamöter i Regionstyrelsen som svarat, anser 30 % att det skett en del rapportering medan 50 % inte anser att någon delrapportering har skett. Vid Regionstyrelsens sammanträde den 28/ informerades styrelsen om att arbetet med den interna kontrollplanen för 2012 samt förslag till ny intern kontrollplan för 2013 som ska antas senast den 6/ Vid regionstyrelsens sammanträde den 6/ behandlades rapporteringen av regionstyrelsens intern kontrollplan. Samtliga kontrollmoment är genomförda. Det framgår inte i samtliga fall på ett tydligt sätt om resultatet av kontrollerna uppfyller regionstyrelsens kontrollmoment eller inte. Bedömning Vi anser inte att nuvarande delrapportering fungerar. Utifrån intervjuer samt genomgång av Regionstyrelsens protokoll kan vi inte finna att någon delrapportering av Regionstyrelsens eller övriga nämnders och styrelsers interna kontrollplaner har skett. Det förefaller även oklarheter avseende ledamöterna uppfattning ifall någon delrapportering har skett eller inte. Vi bedömer att ett antal kontroller under året inte genomförts enligt plan. Vi anser att arbetet med intern kontroll behöver struktureras upp och att Regionstyrelsen löpande informeras. Sker varken kontroller eller delrapportering enligt plan finns det risk att Regionstyrelsen inte i tid kan vidta åtgärder för att komma tillrätta med eventuella fel och brister. Vi anser att dokumentationen avseende utvärderingen per respektive kontrollmoment bör ske utifrån om kontrollmomentet bedöms som uppfyllda eller inte och på vilka grunder bedömningen sker. Detta sker inte i samtliga fall. Vi ser positivt på att skolförvaltningens rapporteringen i ett antal fall även omfattar förslag på åtgärder. När det gäller regionstyrelsens övriga kontrollmoment beskrivs inga förslag på åtgärder. Vi rekommenderar regionstyrelsen att uppdra åt regionkontoret att ta fram aktiviteter och åtgärder för att säkerställa resultaten av kontrollmomenten. Region Halland 8 av 11

11 3.5. Rapporterar nämnderna/styrelserna, resultatet av den interna kontrollen till regionstyrelsen? Enligt reglementet ska nämnderna/styrelserna senast i samband med årsanalysens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till Regionstyrelsen. Rapporteringen ska samtidigt ske till regionens revisorer. I tillämpningsanvisningarna anges att Regionstyrelsen, eller den av Regionstyrelsen utser, senast vid utfärdande av bokslutsanvisningar fastställer när rapport senast ska avlämnas. Rapporten ska innehålla omfattningen av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt vidtagna åtgärder. Rapporten ska också vid behov innehålla förslag på åtgärder för förbättring av regiongemensamma rutiner. I anvisningar inför bokslut 2011 finns en punkt 25 benämnd Uppföljning av den interna kontrollen (12 mån). Här anges att respektive styrelse/nämnd skall rapportera årets resultat från uppföljningen av den interna kontrollen till Regionstyrelsen. Rapporten skall innehålla information om vilka kontrollområden som gällt för 2011, sammanfattat resultat av uppföljningen och eventuella vidtagna åtgärder. I de fall det finns förslag på åtgärder för förbättringar av regiongemensamma rutiner så ska dessa redovisas. En genomgång av Regionstyrelsens protokoll för 2012 och intervjuer med tjänstemän, visar att rapportering av nämndernas och styrelsernas interna kontroll för 2011 till Regionstyrelsen inte har skett. Bedömning: Någon rapportering till Regionstyrelsen har inte skett vilket varken uppfyller fullmäktiges reglemente eller Regionstyrelsens riktlinjer för Region Hallands uppföljning Vi bedömer detta som allvarligt med tanke på att Regionstyrelsen har det yttersta ansvaret. Med anledning av att regionens verksamheter dels förändrats under senaste åren samt att ett flertal omorganisationer genomförts anser vi att det är av än större vikt att Regionstyrelsen säkerställer en tillräcklig god intern kontroll. Vidare rekommenderar vi att Regionstyrelsens informeras om vilka kontrollmoment som respektive nämnd/styrelse fastställt som de mest riskfyllda i verksamheten, inte minst med anledning av Regionstyrelsens ansvar och uppsiktsplikt Utvärderar regionstyrelsen regionens samlade system för intern kontroll? Regionstyrelsen har enligt KL 6:1 och 6:3 ansvar för att leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter samt att ha uppsikt över övriga nämnders och styrelsers verksamhet. Denna uppsikt innebär en rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar samt, om det nödvändigt, lämna förslag till regionfullmäktige om förändringar. Enligt reglementet ska Regionstyrelsen med utgångspunkt från nämndernas/styrelsernas uppföljningsrapporter utvärdera regionens samlade system för intern kontroll och, i de fall förbättringar behövs, föranstalta om sådana. Någon redovisning av nämndernas/styrelsernas intern kontrollarbetet har inte skett för 2011 till Regionstyrelsen. Utvärdering av regionens samlade intern kontroll system har inte skett. Region Halland 9 av 11

12 Enkätsvaren visar på att 68 % av de ledamöter som svarat inte vet om det skett någon redovisning av nämndernas/styrelsernas intern kontrollplan för Fyrtiofem procent av de som svarat, anser att rapporteringen/utvärderingen av nämndernas/styrelsernas (resultat av kontrollerna) interna kontroller är tillräckliga för att Regionstyrelsen ska kunna bedöm regionens samlade system för intern kontroll. Fyrtio procent av de ledamöter som svarat, anser att övriga nämnders/styrelsers rapportering av den interna kontrollen är tillräcklig. Fyrtio procent av de ledamöter som svarat, anser att nämndernas/styrelsernas vidtagit tillräckliga åtgärder vid konstaterande brister. Femtio procent av de ledamöter som svarat, vet inte om det pågår ett systematiskt utvecklingsarbete avseende intern kontroll. Flertal ledamöter beskriver åtgärdsplaner för ekonomi och sjukhusens ekonomiska resultat som en del av intern kontrollarbetet. Bedömning: Vi bedömer att Regionstyrelsen inte har haft någon möjlighet att utvärdera regionens samlade system för intern kontroll i enlighet med reglementet. Detta eftersom någon rapportering av nämndernas och styrelsernas interna kontroll för 2011 inte har skett till Regionstyrelsen. Vi anser att Regionstyrelsen är i behov av att se över Region Hallands samlade arbete med intern kontroll för att styrelsen överhuvudtaget ska ha möjlighet att utvärdera regionens interna kontrollarbete. Utifrån enkätsvaren har flertal av Regionstyrelsens ledamöter synpunkter på övriga nämnders/styrelsers rapportering samt är tveksamma till om det pågår ett systematisk utvecklingsarbetet avseende intern kontroll. Vi rekommenderar att intern kontroll reglementet tydliggörs till att även omfatta regionens bolag Följs upptäckta brister upp i nästa års plan? Regionstyrelsen har för 2011 inte upprättat någon intern kontrollplan, varpå några brister utifrån tidigare plan ej redovisats. Enligt intervjuerna har aktuella kontrollmoment för 2012 bl.a. uppkommit av tidigare händelser och brister. Vid regionstyrelsens möte den 6/ beslutade regionstyrelsen om att bevaka de rutiner i internkontrollplan 2012 där avvikelser noteras genom att dessa kontrollmoment ingår i internkontrollplan 2013 eller på annat sätt följa upp. Bedömning: Någon bedömning om brister i tidigare kontroller följs upp i nästkommande intern kontrollplan kan inte ske då några kontroller enligt reglementet för 2011 inte skett. Enligt de intervjuer som genomförts redovisas dock att brister följs upp. Regionstyrelsen har inför 2013 års plan beslutat om att följa upp 2012 års brister. Region Halland 10 av 11

13 2013-xx-xx Carl-Magnus Stensson Projektledare Christel Eriksson Uppdragsledare Region Halland 11 av 11

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs de skall

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-28, 242 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15 13 (18) 11 REGLEMENTE SAMT ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL Dnr: LKS 2014-04-042 Ekonomienheten har utarbetat förslag för ett gemensamt arbetsförfarande

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Datum 2014-03-04 6 Antal sidor Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697 94 54 mobil angela.birnsein@torsby.se Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden 1/8 Beslutad: Teknik- och servicenämnden 2015-03-24 36 Gäller fr o m: 2015-04-01 Myndighet: Teknik- och servicenämnd Diarienummer: TSN/2015:136-012 Ersätter: - Ansvarig: Teknik- och servicekontoret Tillämpningsanvisningar

Läs mer

S Intern kontroll Regler

S Intern kontroll Regler www.hassleholm.se S Intern kontroll Regler Diarienummer: 2015/342 049 Fastställt den: 2015-09-28 125 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För uppföljning ansvarar:

Läs mer

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ). INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Bilaga 2, LS 167 /02 Ekonomienheten DATUM DIARIENR 2006-01-10 LKD 02558 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Allmänt Detta reglemente avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport december 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget Kronoberg Implementering och efterlevnad av reglemente för intern kontroll Innehållsförteckning Sammanfattande diskussion

Läs mer

Jönköpings kommun Övergripande granskning av intern kontroll. Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Övergripande granskning av intern kontroll. Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte...

Läs mer

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C'" Till Kommunstyrelsen

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C' Till Kommunstyrelsen KROKOMEN T JïELTE Revisorerna 2UI40g - Z 9 2014-09-29 Till Kommunstyrelsen Revisionsrapport "Intern kontroll" Kommunens revisorer har behandlat revisionsrapporten överlämnar den till kommunstyrelsen för

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. Klippans kommun

Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. Klippans kommun Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Adrian Göransson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund och syfte...2 2.2. Revisionsfråga,

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

Policy för intern kontroll

Policy för intern kontroll Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Dnr 160/2016 Policy för intern kontroll Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13 50. Uppdateras före 2020-12-31. 1/6 Inledning I kommunallagen

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

REGLER FÖR INTERN KONTROLL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER FÖR INTERN KONTROLL ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll

Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Tilda Lindell Margareta Irenaeus Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll Solna stad Åtgärder och uppföljning avseende

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för internkontroll

RIKTLINJE. Riktlinjer för internkontroll RIKTLINJE Riktlinjer för internkontroll Typ av styrdokument Riktlinje Beslutsinstans Kommunstyrelsen Fastställd 2016-11-30 227 Diarienummer KS 2016/467 Giltighetstid Fr.o.m. 2017-01-01 och tills vidare

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll

Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.1 Revisionsfråga 2 2.2 Revisionsmetod

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

Reglemente för god hushållning och intern kontroll inom Region Skåne

Reglemente för god hushållning och intern kontroll inom Region Skåne Bilaga 1 Reglemente för god hushållning och intern kontroll inom Region Skåne 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att och dess nämnder samt de majoritetsägda bolagens styrelser upprätthåller

Läs mer

Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson

Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson Till landstingsstyrelsen Intern kontrollplan för 2015 Ärendet I Kommunallagens 6 kap 7 fastställs att nämnderna var

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Administrativa kontoret Ekonomiavdelning 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Reglemente Intern kontroll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-23 Kommunstyrelsen 2006-02-06 Kommunfullmäktige 2006-02-27

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Nora kommun. Uppföljning av kommunens arbete med intern kontroll Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 13

Nora kommun. Uppföljning av kommunens arbete med intern kontroll Revisionsrapport. KPMG AB Antal sidor: 13 Uppföljning av kommunens arbete med intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

[1:711-1(1//101i. 009:

[1:711-1(1//101i. 009: Arvidsjaurs konunun Revisorerna Dataut 2012-06-13 22-06- 13 [1:711-1(1//101i. 009: För kännedom: Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fulimäktiges presidium Gruppledarna

Läs mer

Remiss av riktlinjer för internkontroll till berörda nämnder och kommunrevisionen

Remiss av riktlinjer för internkontroll till berörda nämnder och kommunrevisionen TJÄNSTEUTLÅTANDE Utvecklingsavdelningen Dnr KS/2016:648-003 1/2 Handläggare Fredrik Lindell 0152-291 79 Remiss av riktlinjer för internkontroll till berörda nämnder och kommunrevisionen Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Granskning av Intern kontroll Katrineholms kommun Datum 2010-11-11 Författare Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Bakgrund

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument Sida 1(8) Regler för internkontroll Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 201-10-0 154 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av (8) Innehållsförteckning Regler

Läs mer

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande Lantmäterinämnden Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Kommunstyrelsen 2014-01-27 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:65 Ann-Sofi Salomon, 5026 Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Definition och syfte 1 Definition internkontroll

Läs mer

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anna Landerholm Datum KS-2014/1106 Verksamhetscontroller 2014-10-29 Kommunstyrelsen Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Förslag

Läs mer

Regionstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll

Regionstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Regionstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll Kerstin Sikander Cert kommunal revisor Region Halland Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning och bedömning... 2 1.1.

Läs mer

Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun

Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Louise Cedemar, Hanna Franck Larsson Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun Översiktlig granskning

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 1 (1) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-13 2015-638- AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut: Miljö-

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 252 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-12-01 Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat Reglemente för

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av intern kontroll inom stadsbyggnadsnämnden och kulturoch fritidsnämnden

Granskning av intern kontroll inom stadsbyggnadsnämnden och kulturoch fritidsnämnden Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll inom stadsbyggnadsnämnden och kulturoch fritidsnämnden Täby kommun December 2007 Åsa Sandgren *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1

Läs mer

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll Granskning av Intern kontroll Revisionsrapport 7/2008 Februari 2009 Åstorps kommun Bengt Sebring, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf Nils Persson Stig Andersson Hanna Ershytt Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Malin Kronmar Revisionskonsult Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB Februari 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och

Läs mer

Allmänt om intern kontroll

Allmänt om intern kontroll Allmänt om intern kontroll Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning

Läs mer

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut fritidsnämnden Föredragningslista Tid Onsdagen den 4 maj, 8:30-12 Plats Valjeviken, Sölvesborg Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående mötes protokoll Godkännande av dagordning Beslut 20 Internkontrollplan

Läs mer

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-08-31 För kännedom; Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Miljö- och byggnämnden Socialnämnden Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten I egenskap

Läs mer

Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Organisation av och uppföljning av intern kontroll Dnr VON-2015-91 Dpl 00 sid 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2015-03-05 Mikael Lind, 0545405452 mikael.lind@karlstad.se Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Läs mer

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Socialnämnden Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Rapport avseende granskning av internkontrollarbetet. Timrå kommun

Rapport avseende granskning av internkontrollarbetet. Timrå kommun Rapport avseende granskning av internkontrollarbetet. Timrå kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Rutinbeskrivning 3 3. Sammanfattande analys 6 4. Revisionell bedömning 7 5. Bilagor

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Innehåll Sammanfattning...2 Inledning... Intervjuer med sjukhusen...5 Regionstyrelsen...12 Tio steg i processen...13

Innehåll Sammanfattning...2 Inledning... Intervjuer med sjukhusen...5 Regionstyrelsen...12 Tio steg i processen...13 Granskning av intern kontroll Dnr: Rev 32-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Vilhelm Rundquist Thomas Vilhelmsson Behandlad av Revisorskollegiet den 12 september 2012 Innehåll 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Förskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-12-16 1.0 Olof Fredholm Förskoleförvaltningen Ekonomiavdelningen Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av intern kontroll Klippans kommun

Granskning av intern kontroll Klippans kommun Granskning av intern kontroll Klippans kommun Carl-Gustaf Folkeson Revisionskonsult Nareman Al-Saied Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 2 Bakgrund och syfte 3 2.1 Uppdrag och revisionsfråga

Läs mer

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016-05-04 Revisionsfråga Granskningens ska bedöma hur Kommunstyrelsen Utövar sin uppsikt över nämnder och bolag Har tolkat sitt uppsiktsuppdrag

Läs mer