Extern kommunikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Extern kommunikation"

Transkript

1 Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebuss AB Linda Marklund Robert Bergman

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning Bakgrund Revisionsfråga Metod och avgränsning 2 3 Granskningsresultat Mål och strategier Ansvars- och arbetsfördelning Uppföljning, mätning och utvärdering 4 Skelleftebuss AB

3 1 Sammanfattning På uppdrag av lekmannarevisorerna i Skelleftebuss AB har granskat bolagets externa kommunikation. Syftet med granskningen har varit att bedöma om detta sker på ett ändamålsenligt sätt och om den interna kontrollen inom området är tillräcklig. Granskningen har resulterat i följande iakttagelser och bedömningar: Styrelsen bedöms inte i tillräcklig grad ha utformat ändamålsenliga mål och strategier för bolagets externa kommunikation Ansvarsfördelningen bedöms vara tydlig. Bolagets VD företräder bolaget. Arbetsfördelningen när det gäller bolagets externa kommunikation bedöms inte vara tydlig. Bedömningen baseras på att bolaget saknar en dokumenterad arbetsfördelning när det gäller bolagets externa kommunikation. Uppföljning, mätning och utvärdering av resultat och effekter bedöms inte vara tillräcklig. Mätbara målsättningar för bolagets externa kommunikation har inte upprättats för år Därmed saknas underlag för revisionell bedömning av i vilken utsträckning verksamheten når måluppfyllelse inom området. Sammanfattningsvis görs bedömningen att bolagets externa kommunikation inte sker på ett fullt ändamålsenligt sätt. Styrelsens interna kontroll inom området bedöms inte vara tillräcklig. För framtiden rekommenderas styrelsen att: Fastställa och införa en tydlig strategi för bolagets externa kommunikation. Strategin kan exempelvis tydliggöra arbetsfördelning, mål, målgrupper samt hur och när uppföljning av arbetet ska ske. Skelleftebuss AB 1 av 4

4 2 Inledning 2.1 Bakgrund Granskningens syfte utgår från de krav som ställs i aktiebolagslagens tionde kapitel. Lekmannarevisorn prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Under år 2011 har representanter för grannkommunerna framfört kritiska synpunkter mot Skelleftebuss avseende konkurrens på ojämlika villkor. Hur bolagets verksamhet uppfattas av omvärlden formas bl a av information i massmedia. En bristfällig kommunikation och information från bolaget riskerar minska förtroendet för bolaget och dess ägare. Ansvaret för att bedriva bolagets verksamhet vilar på bolagsstyrelsen och VD. 2.2 Revisionsfråga Syftet med granskningen är att bedöma om bolagets externa kommunikation sker på ett ändamålsenligt sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig. Följande revisionsfrågor ska besvaras: Har styrelsen utformat ändamålsenliga mål och strategier för området? Är ansvars- och arbetsfördelningen inom bolaget tydlig och ändamålsenlig? Är uppföljning, mätning och utvärdering av resultat och effekter tillräcklig? Når verksamheten måluppfyllelse? Frågorna utgör även revisionskriterier, d v s bedömningsgrund om den externa kommunikationen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. 2.3 Metod och avgränsning Granskning har genomförts av bolagets styrelseprotokoll, delårsrapport 2011, styrkort 2011 och 2012, arbetsordning för styrelsen, VD instruktioner, krishanteringsplan samt miljöcertifiering. Dessutom har intervju skett med bolagets VD och trafikplanerare. Skelleftebuss AB 2 av 4

5 3 Granskningsresultat 3.1 Mål och strategier Av bolagets interna styrdokument framgår att styrelsen ska fastställa målsättningar, policies och strategiska planer för bolaget. Granskningen visar att styrelsens styrning inom området framför allt sker genom följande styrdokument: 1. Styrkort 2012: I styrkortet återfinns målet att uppnå Engagerade och nöjda medborgare och kunder via bl.a. följande fokusområde: Medborgar- /kunddialog. Styrelsen har ännu inte beslutat om mätbara mål för området. Styrkortet har fastställts av styrelsen Arbetsordning för styrelsen: Av arbetsordningen framgår att bolaget ska sträva efter största möjliga öppenhet i arbetet att via informationsblad, hemsida osv. orientera om verksamheten. Fastställd av styrelsen Någon särskild policy, målsättning eller strategi för hur bolaget ska bedriva den externa kommunikationen har inte antagits av styrelsen. Detta bekräftas även av VD. Viktiga beståndsdelar i en kommunikationsstrategi är mål, målgrupp och riktlinjer för hur bolaget ska kommunicera. Av styrelseprotokollen framgår att bolagets externa kommunikation inte är ett ärende som diskuterats under året. Endast vid ett tillfälle under 2011 kan granskningen konstatera att styrelsen berört området. Då i form av information om ett debattinlägg som bemöttes av bolaget i lokalpress. Under intervju med VD framhålls att en stor del av kommunikationen med kunder sker via bolagets kundtjänst, hemsidan samt genom medarbetare som är i kontakt med resenärer. God intern kommunikation ses som en framgångsfaktor för den externa kommunikationen. Vidare framgår att VD medvetet valt att hålla en låg profil externt med anledning av bolagets ställning på marknaden. I övrigt noteras följande: I bolagets miljöcertifiering finns ett avsnitt som behandlar bolagets kommunikation inom miljöområdet. Dokumentet anger ansvariga för den externa kommunikationen inom miljöområdet. Bolaget har en krishanteringsplan där det finns ett flödesschema kring hanteringen av externa kontakter med media. Kommentarer och bedömning: I bolagsstyrelsens ansvar ligger att fatta strategiska beslut och VD ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Granskningen visar att det finns riktlinjer för vissa områden/situationer men inte hur bolaget generellt ska uppträda externt. Styrelsen bedöms inte i tillräcklig grad ha utformat ändamålsenliga mål och strategier för bolagets externa kommunikation. Skelleftebuss AB 3 av 4

6 3.2 Ansvars- och arbetsfördelning Ansvars- och arbetsfördelning inom bolaget regleras bl a i följande, av styrelsen, fastställda styrdokument; VD-instruktion och arbetsordning för styrelsen. I styrelsens VD-instruktion anges att VD företräder bolaget i alla ärenden och har det slutliga ansvaret för händelser och åtgärder som berör bolaget. Av arbetsordningen framgår att det åligger styrelsens ordförande att samråda med VD i strategiska frågor. Av intervju framgår att det är VD, trafikplanerare eller trafikchef som har den främsta kontakten med media. Praxis är att den som är mest insatt/närmast problemet är den som får mandat att besvara t.ex. media. Denna form av ansvars- och arbetsfördelning går inte att styrka i de styrande dokumenten. I övrigt noteras att bolagets krishanteringsplan tydliggör arbetsfördelningen vid händelser av krisartad karaktär. Kommentarer och bedömning: Ansvarsfördelningen bedöms vara tydlig. Bolagets VD företräder bolaget. Arbetsfördelningen när det gäller bolagets externa kommunikation bedöms inte vara tydlig. Den senare bedömningen baseras på att bolaget saknar en dokumenterad arbetsfördelning när det gäller bolagets externa kommunikation. Vi uppmärksammar dock att arbetsfördelningen är tydliggjord när det gäller krissituationer. 3.3 Uppföljning, mätning och utvärdering Granskningen konstaterar att det inte sker någon kontinuerlig uppföljning, mätning och utvärdering av bolagets externa kommunikation. Styrning saknas för hur den externa kommunikationen ska följas upp och utvärderas. I övrigt noteras att bolaget, i samarbete med Skellefteå kommun, under året har utvärderat projektet Testresenär. Projektdeltagarna får under en period möjlighet att åka kollektivt. Av enkätresultaten framgår att deltagarna överlag var nöjda med den information som gavs om det specifika testresenärsprojektet. Kommentarer och bedömning: Uppföljning, mätning och utvärdering av resultat och effekter bedöms inte vara tillräcklig. Då mätbara målsättningar för bolagets externa kommunikation inte har upprättats saknas underlag för revisionell bedömning av i vilken utsträckning verksamheten når måluppfyllelse inom området Linda Marklund Projektledare Bo Rehnberg Uppdragsledare Skelleftebuss AB 4 av 4

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen?

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Revisionsrapport Kommunens kundtjänst - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning

Läs mer

Perspektivet utveckling/tillväxt

Perspektivet utveckling/tillväxt Revisionsrapport Perspektivet utveckling/tillväxt Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets revisorer i Uppsala

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006

God Revisionssed. i kommunal verksamhet 2006 God Revisionssed i kommunal verksamhet 2006 8472534749329327345109 3745272190293846283729 554637462728472446327 20349745500221181711637 499265002366162 förtroendevalda reviso regioner är fullmäktig rument

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Granskning av IT:s nytta ur ett verksamhetsperspektiv

Granskning av IT:s nytta ur ett verksamhetsperspektiv Revisionsrapport* Granskning av IT:s nytta ur ett verksamhetsperspektiv Finspångs kommun 15 maj 2009 Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

Bistånd genom internationella organisationer

Bistånd genom internationella organisationer en granskningsrapport från riksrevisionen Bistånd genom internationella organisationer UD:s hantering av det multilaterala utvecklingssamarbetet rir 2014:24 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

Landstinget Dalarna Granskning av landstingsstyrelsens hantering av positiva exempel

Landstinget Dalarna Granskning av landstingsstyrelsens hantering av positiva exempel Landstinget Dalarna Granskning av landstingsstyrelsens hantering av positiva exempel November 2014 Innehåll 1. Sammanfattning och bedömning 1 2. Inledning 3 3. Resultat 5 1. Sammanfattning och bedömning

Läs mer

RiR 2006:11. Vad och vem styr de statliga bolagen?

RiR 2006:11. Vad och vem styr de statliga bolagen? RiR 2006:11 Vad och vem styr de statliga bolagen? ISBN 91 7086 078 5 RiR 2006:11 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Näringsdepartementet Datum 2006-05-17 Dnr 33-2005-0283 Vad och

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 25 mars 2013, 14. Tillämpning Föreliggande ägarpolicy är direkt och fullt tillämplig på

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Datum 2011-12-20. Handläggare Mats Linde 0480-45 30. Kommunen. ns revisorer. Svar på. Bakgrund. Iakttagelser. personalstyrkan.

Datum 2011-12-20. Handläggare Mats Linde 0480-45 30. Kommunen. ns revisorer. Svar på. Bakgrund. Iakttagelser. personalstyrkan. Handläggare Mats Linde 0480-45 30 02, 070-273 39 47 Datum 2011-12-20 Kommunen ns revisorer Svar på revisorernas rapport Granskning av barn- och ungdomsnämndens styrning och uppföljning avv för- en granskning

Läs mer

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag.

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag. FÖRETAGSPOLICY B:2 1 Bakgrund Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att överlämna vården av en kommunal angelägenhet till aktiebolag, ekonomisk förening, ideell förening eller stiftelse. (Kl 3 kap 16)

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Stockholm 2004 Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se Tryckt

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Tillgänglighet och nåbarhet. Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Tillgänglighet och nåbarhet. Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor Revisionsrapport Tillgänglighet och nåbarhet Söderhamns kommun Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2 Revisionsfrågor 2 1.3 Kontrollmål

Läs mer