Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen?"

Transkript

1 Revisionsrapport Kommunens kundtjänst - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning Bakgrund Revisionsfråga Metod 2 3. Granskningsresultat Mål, strategier och riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Mål Strategier och riktlinjer Styrkort: Medborgarservice Uppföljning, mätning, redovisning och utvärdering Medborgarservice Kommunstyrelsen Verksamhetens måluppfyllelse Återrapportering till kommunfullmäktige 9 Skellefteå kommun

3 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har genomfört en granskning av kommunens gemensamma kundtjänst. Fokus riktas mot om verksamheten gjort det lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen. Granskningens inriktning tar utgångspunkt från kommunallagens revisionskapitel (9 kap 9). Utifrån genomförd granskning görs den sammantagna bedömningen att kundtjänstverksamheten inte fullt ut bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen i vissa avseenden är otillräcklig. Bedömningar baseras på följande: - Ansvarigt politiskt organ, d v s kommunstyrelsen, har upprättat övergripande mål och strategier för verksamheten. Här framgår att ett av syftena med verksamheten är att förenkla för medborgarna. En stor brist är att det varken fastställts definition eller tydliga mål/mätetal som rör detta område. - Den mätning, uppföljning, utvärdering och redovisning av verksamhetens resultat och effekter som generellt sker inom kundtjänst är i allt väsentligt heltäckande och tillräcklig. Uppföljning och mätning av området förenkla för medborgarna är inte lika utvecklad. - Den uppföljning, redovisning och utvärdering som görs av kommunstyrelsen är inte fullt ut heltäckande och i vissa avseenden otillräcklig. Brister har noterats i fråga om metodval, redovisning av kundtjänsts måluppfyllelse och användandet av mätetal för jämförelse med andra organisationer/utveckling över tiden. - Kommunstyrelsens rapportering till kommunfullmäktige har i allt väsentligt skett i enlighet med fastställda direktiv. Inom de områden där fullmäktige utövat styrning av kundtjänst har återrapportering ägt rum. - För år 2011 uppnår kundtjänst endast i begränsad omfattning ställda kvalitetsmål/mått. Inom områdena tillgänglighet för medborgarna, väntetid i telefonkö samt snabb hantering av ärenden redovisas inte måluppfyllelse. I övrigt konstateras att det saknas en tydlig koppling mellan redovisat resultat för mätetal och bedömd måluppfyllelse i styrkort (trafikljussignal). För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer: Upprätta definition, mätbara mål och mått som riktas mot området förenkling för medborgarna, d v s ett av huvudsyftena med verksamheten kundtjänst. Detta utvecklingsarbete bör ske i samspel med medborgarna Återrapportering till kommunstyrelsen fokuserar på måluppfyllelse, mätetal som möjliggör jämförelser med andra organisationer/utveckling över tiden samt vidtagna åtgärder/förslag till åtgärder för att öka måluppfyllelsen Skellefteå kommun 1 av 9

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Kommunens revisorer har i 2011 års revisionsplan beslutat att genomföra en granskning av kommunens kundtjänst. Valet av granskningsinsats har skett utifrån en bedömning av risk och väsentlighet. Bildandet av en central medborgarservice är ett av kommunens största utvecklingsprojekt. Medborgarservice består av tre enheter: kundtjänst, informationsenheten och sekretariatet. Från år 2009 servar kundtjänst samtliga förvaltningar. Syftet med kundtjänst är göra det lättare för medborgarna att kontakta kommunen, men även att skapa förutsättningar för kommunens verksamheter att trimma och effektivisera sin egen verksamhet. Kommunstyrelsen bär det politiska ansvaret för verksamheten. I styrelsens ansvar ingår bl a att verkställa kommunfullmäktiges beslut, bedriva verksamheten enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt skapa en tillräcklig intern kontroll. En bristfällig intern kontroll kan medföra risker av olika slag, t ex att en verksamhet inte utövas på avsett sätt Revisionsfråga Syftet med granskningen är att bedöma om kundtjänstverksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Följande revisionsfrågor ska besvaras: Har kommunstyrelsen tolkat och dokumenterat fullmäktiges uppdrag i mål och strategier/riktlinjer för verksamheten? Är uppföljning, mätning, redovisning och utvärdering av kundtjänsts resultat och uppnådda effekter heltäckande och tillräcklig? Gäller såväl internt inom verksamheten som till kommunstyrelse. Uppnår verksamheten fastställda mål? Har återrapportering till uppdragsgivaren fullmäktige avseende kundtjänst skett i enlighet med fastställda direktiv? Ovanstående revisionsfrågor utgör även revisionskriterier, d v s bedömningsgrund om området hanteras på ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Granskningen avgränsas till om det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till kalenderåret Övrigt: se revisionsfrågor Metod Granskningen har skett genom analys av styrdokument, sammanträdesprotokoll, utvärderingsdokument och annan relevant dokumentation. Intervjuer med ansvariga tjänstemän för medborgarservice/kundtjänst. Skellefteå kommun 2 av 9

5 3. Granskningsresultat 3.1.Mål, strategier och riktlinjer Mål och strategier för verksamheten ska enligt kommunallagen beslutas av de politiska organen, d v s kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges styrning över kundtjänstsverksamheten har framför allt skett genom styrkort, årsbudget och kommunstyrelsens reglemente. Budgetram för drift- och investeringsprojekt hänförliga för utbyggnaden av gemensam kundtjänst. Budgetansvaret vilar på kommunstyrelsen (årsbudget ) Mål för kundtjänstverksamheten i övergripande styrkort: drift och funktion (styrkort 2007) Kommunstyrelsen ansvarar för utvecklingen av informationssystem och kommunikation samt bär ansvar för den centrala informationsverksamheten (reglemente) Kommunstyrelsen Mål Mål för kundtjänstprojektet återfinns framför allt i förstudie respektive projektbeskrivning som behandlats av kommunstyrelsen år Av förstudien ( ) framgår att en av nyckelfaktorerna för att projektet ska lyckas är att kunden sätts i centrum. Det ska bli enklare och tryggare för kunden. Inriktningsmålet är att kundnöjdheten ska öka. Förstudien saknar emellertid konkreta måltal/mätetal som rör enkelhet, kundnöjdhet och trygghet. Av projektbeskrivningen ( ) framgår att syftet med projektet är att införa en gemensam kundtjänst som ska ge kommunens kunder en kvalitativt bra service. Servicen ska kännetecknas av följande: Hög tillgänglighet Vara snabb Vara enhetlig Till det övergripande syftet kopplas en handfull mål, bl a att den gemensamma kundtjänsten ska besvara 70 % av kundernas frågor. Några övriga mål/mått som rör områdena hög tillgänglighet, snabbhet och enhetlighet har inte fastställts av kommunstyrelsen Strategier och riktlinjer I följande styrdokument som behandlats av kommunstyrelsen/kommunstyrelsens arbetsutskott uttrycks strategier för genomförande av gemensam kundtjänst: - Förstudie (KS ) Skellefteå kommun 3 av 9

6 - Projektdefinition: Införande av etapp 1 (KS ) - Förtydligande av uppdraget etapp 1 (KSAU ) - Initiering av etapp 2 (KSAU ) - Årlig internbudget: fördelning av budgetansvar I styrdokumenten återfinns bl a nulägesbeskrivning, modell för gemensam kundtjänst, projektorganisation, ansvar, mål, budget, tidplan och uppföljning. Kommunstyrelsen i förslag till övergripande styrkort för åren uttryckt att nära, enkelt och öppet är en av nyckelfaktorerna för att nå kommunens vision och önskat läge Styrkort: Medborgarservice Organisatoriskt tillhör gemensam kundtjänst avdelningen Medborgarservice. Avdelningen är en enhet inom kommunledningskontoret. Varje avdelning upprättar ett årligt styrkort som utgår från kommunens övergripande styrkort. År 2011 Granskningen visar att avdelningen upprättat ett eget styrkort som utgår från kommunens övergripande styrkort. I styrkortet (perspektivet medborgare/kund) återfinns totalt 7 mål, varav följande rör granskningsområdet: 1. Kunden i centrum 2. Kommunens tjänster tillgängliga för alla 3. Utökad och förbättrad dialog med kunderna Inom perspektivet återfinns följande målsatta mätetal: Kunden får hjälp av kundtjänst - andel avslutade ärenden (%) Kunden får hjälp av förvaltningarna inom 3 dagar (%) Köväntetid (min) Samtalstid (min) Upprättade mätetal har inte kopplats till specifika mål i styrkort. År 2012 Granskningen visar att avdelningens styrkort är identiskt med kommunens övergripande styrkort. I styrkortet (perspektivet medborgare/kund) återfinns fokusområden samt målet: engagerade och nöjda medborgare och kunder. Styrkortet saknar dock mätetal. Granskningen visar att verksamheten under år 2012 även fortsättningsvis kommer att använda de målsatta mätetal som finns i styrkort Därutöver har följande målsatta mätetal tillkommit: 1. Nöjd kund index (NKI) ska uppgå till Näringslivet får hjälp av förvaltningarna inom 1 dagar (%) Skellefteå kommun 4 av 9

7 Bedömning: Kommunstyrelsen bedöms i allt väsentligt tolkat och dokumenterat fullmäktiges uppdrag i form av mål och strategier. Kommunfullmäktiges uppdrag rör i huvudsak tidpunkt för driftsättning samt ekonomiska resurser (budget). Av styrelsens beslutsunderlag framgår att ett av syftena med gemensam kundtjänst är att förenkla för medborgarna. En stor brist är att kommunstyrelsen varken definierat eller fastställt tydliga mål/mätetal som rör detta område. Granskningen visar att verksamheten upprättat interna mätbara mål och mätetal som framför allt rör ökad tillgänglighet för medborgarna respektive kundnöjdhet. Motsvarande mål/mått för området förenkling för medborgarna saknas. För att utveckla verksamheten föreslås att kundtjänst utformar definition, mål och mätetal som inriktas mot området förenkla för medborgarna. Definition och mål/mätetal bör tas fram i samråd med medborgarna Uppföljning, mätning, redovisning och utvärdering Medborgarservice Granskningen visar att kundtjänst genomför löpande mätningar med syfte att fånga upp medborgarnas synpunkter och uppfattningar. Framför allt används följande mätverktyg: 1. Statistik från olika verksamhetssystem 2. Egna kundundersökningar 3. Nationella jämförelser Verksamheten genomför fortlöpande mätning och uppföljning av data som genereras i de IT-system som används av verksamheten. Framför allt avses ärende-, telefoni- och växelsystem. Informationen används bl a för att följa upp följande måltal: Kunden får hjälp av kundtjänst - andel avslutade ärenden Kunden får hjälp av förvaltningarna inom 1-3 dagar Köväntetid Samtalstid Kundtjänst har sedan den bildades genomfört olika former av egna kundundersökningar, t ex intervjuer av kunder, enkätundersökningar och tester av kundtjänsts förmåga och kapacitet. Under år 2011 har verksamheten framför allt fokuserat på uppföljning av s k kundnöjdhet i realtid. Med detta avses att vissa kunder omgående har blivit uppringda av kundtjänst och besvarat en handfull frågor som rör tillgänglighet och kundnöjdhet. Urvalet av kunder har styrts av respektive handläggare. Under år 2012 kommer urvalet av kunder istället ske per automatik, d v s urvalet blir därmed slumpmässigt. Mätning och uppföljning sker dels på totalnivå dels på verksamhetsnivå (sociala, skola, kommunal teknik mm). Hösten 2010 har SCB genomfört en mätning av hur kommunmedborgarna uppfattar den gemensamma kundtjänsten. Frågorna rör bemötande, service och tillgänglighet. Till varje fråga finns svarsalternativ på en tiogradig skala (1 = inte alls nöjd, 10 = i högsta grad nöjd). Följande resultat redovisas: Skellefteå kommun 5 av 9

8 Kundtjänst Hur blir du bemött när du har kontakt med personal i kommunens kundtjänst? Hur tycker du att servicen är när du har kontakt med personal i kommunens kundtjänst? Hur lätt är det att komma i kontakt med kommunens kundtjänst? 7,0 7,0 6,9 6,6 7,0 6,6 Verksamheten använder sig även av statistik och verkstyg som möjliggör jämförelser med andra organisationer. Till exempel används Sveriges kommuners och landstings (SKL) undersökning Kommunens kvalitet i korthet. Av undersökningsresultatet för år 2011 framgår att Skellefteå kommun, i förhållande till andra kommuner, redovisar ett mycket bra resultat i fråga om tillgänglighet och service när det gäller besvarande av enkel fråga från medborgarna. Från år 2011 genomförs återkommande mätning och uppföljning av kundnöjdhet i form av ett Nöjd Kund Index (NKI). Med detta index ges även möjlighet att jämföra kommunens resultat med andra organisationer i Sverige. Av 2011 års samlade resultat framgår att kommunens kundtjänst uppvisar ett index på 81 på en skala mellan Genomsnittet bland övriga medverkande organisationer uppgår till 85. I förstudie för gemensam kundtjänst anges att uppföljning av denna verksamhet ska ske inom ramen för kommunens styrmodell (styrkort). Granskningen visar att så sker. I avdelningens delårsrapporter och bokslut görs uppföljning mot de mål som återfinns i upprättat styrkort. I rapporterna lämnas även information om viktiga händelser och utvecklingstendenser. I avdelningens rapporter för år 2011 redovisas de mätetal som återfinns i styrkort (se avsnitt ). I flertalet fall är redovisningen inte utformad så att de möjliggör jämförelser över tid (utvecklingstendenser) eller med andra organisationer. Bedömning: Den uppföljning, mätning, redovisning och utvärdering av kundtjänsts samlade resultat och effekter är i allt väsentligt heltäckande och tillräcklig. Bedömningen baseras på att avdelningen kan bestyrka att den fortlöpande mäter, följer upp och utvärderar hur kommunmedborgarna uppfattar verksamheten. Utförda mätningar möjliggör jämförelse över tid och med andra organisationer. Specifik mätning, uppföljning och utvärdering av området förenkling för medborgarna bedöms inte vara lika utvecklad. En brist som noterats är att 2011 års uppföljning och utvärdering av hur kunderna uppfattar verksamheten inte skett på ett slumpmässigt och oberoende sätt. Kommunstyrelsen har i beslut angett att uppföljning av kundtjänsts verksamhet ska ske inom ramen för kommunens styrmodell. Denna rapportering bör i högre grad än tidigare fokusera på jämförelser över tid och med andra organisationer Kommunstyrelsen I kommunens styrprinciper anges att kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning inom sitt ansvarsområde och att uppföljning ska ske på alla nivåer som tilldelats ett Skellefteå kommun 6 av 9

9 verksamhets- och ekonomiskt ansvar. Förvaltningen ansvarar för att kontinuerlig rapportering sker till styrelsen vid fastställda tidpunkter. År 2011 Kommunledningskontoret upprättar var 4:e månad en rapport för kommunstyrelsens verksamheter, däribland avdelningen Medborgarservice. En genomgång av 2011 års delårsrapporter (KS och ) och årsbokslut 2010 ( ) visar följande: - I respektive rapport lämnas information om gemensam kundtjänst (inom styrmodellens fyra perspektiv). Redovisningen utgörs huvudsakligen av genomförda och planerade aktiviteter. Däremot saknar rapporterna redovisning av kundtjänsts mål och måluppfyllelse - I årsbokslut 2010 redovisas mätetal för kundtjänst (mål, utfall). Mätetalen avser andel avslutade ärenden, svarstid och samtalstid. Jämförelser görs med föregående år, däremot saknas jämförelser med andra kommuner/organisationer - I delårsrapporter 2011 återfinns följande kundtjänstmått: upplevt bemötande hos kund. Uppgift lämnas hur redovisat resultat förhåller sig till andra kommuner. Däremot saknas jämförelser med föregående år År Granskningen visar att kommunstyrelsen i enskilda ärenden fått återrapportering av kundtjänstverksamheten. Rapportering har främst skett vid följande tillfällen: - Kundtjänstprojektet delrapport etapp 1 (KSAU ) - Kundtjänstprojektet utvärdering etapp 1 (KSAU ) - Kundtjänsts verksamhet redovisning etapp 2 (KS ) Den särskilda redovisningen utgörs huvudsakligen av utvärderingar som genomförts av Umeå universitet. En genomgång av utvärderingarna visar följande: - Utvärdering etapp 1 ( ): Av utvärderingen framgår att projektet varit framgångsrikt. Däremot saknas utvärdering om projektet uppnått syfte/mål i projektbeskrivning i fråga om kvalitativt bra service: hög tillgänglighet, snabbhet, enhetlighet. Av utvärderingen framgår att medborgarna i hög grad visat ett positivt mottagande av gemensam kundtjänst. Utvärderingen baseras dels på intervjuer med företrädare för kommuner, dels en telefonenkät till kundtjänsts kunder i oktober Utvärdering etapp 2 ( ): Av utvärderingen framgår att etappen genomförts på ett tillfredsställande sätt. Inrättandet av en gemensam kundtjänst har medfört att servicen förbättrats, tillgängligheten ökat samt att ökade tillgängligheten numera är mer rättvis utifrån ett medborgarperspektiv. Slutsatserna avseende utveckling av service och tillgänglighet baseras huvudsakligen på intervjuer med företrädare för Skellefteå kommun, vilket kan ses som en tveksam metod. Bedömning: Styrelsens uppföljning, redovisning och utvärdering är inte fullt ut heltäckande och i vissa avseenden otillräcklig. Bedömningen baseras på följande: Skellefteå kommun 7 av 9

10 - Styrelsen har under perioden utvärderat verksamheten, bl a utifrån fastställda syften med verksamheten. Brist har dock noterats i fråga om metodval - Styrelsens uppföljning under år 2011 har huvudsakligen utgjorts av redovisning dels av händelser inom verksamheten dels mätetalsresultat. Det har emellertid inte skett någon dokumenterad och systematisk uppföljning/redovisning av kundtjänst måluppfyllelse. Det kan inte heller beläggas att styrelsen använder sig av mätetal som möjliggör jämförelser med andra organisationer/utveckling över tiden Redovisade brister ses som framtida utvecklingsområden Verksamhetens måluppfyllelse Verksamhetens mål och måluppfyllelse ska redovisas i styrkort. Granskning av delårsrapporter (DR) 2011 och årsbokslut 2011 för medborgarservice visar att avdelningen redovisar måluppfyllelse (grön) inom tre av fyra perspektiv. Inom perspektivet medborgare/kund redovisas följande måluppfyllelse: Mål Utfall DR 1/11 DR 2/11 Bokslut 11 Kunden i centrum Grön Grön Grön Kommunens tjänster tillgängliga för alla Gul Gul Gul Utökad och förbättrad dialog med kunderna Grön Grön Grön Av sammanställningen framgår att verksamheten redovisar måluppfyllelse för två av tre mål. När det gäller målet kommunens tjänster tillgängliga för alla redovisas delvis måluppfyllelse (gul). Granskningen visar att det inte tydligt framgår vilka underlag som använts för bedömning av ovan redovisad måluppfyllelse. Följande mätetal redovisas inom perspektivet Medborgare/kund : Mått Mål Utfall DR 1/11 DR 2/11 Bokslut 11 Kunden får hjälp av kundtjänst (Andel avslutade ärenden) Kunden får svar av förvaltningarna inom 3 dagar 70 % 62 % 67 % 69 % 100 % 97 % 97 % 97 % Köväntetid Samtalstid (inkommande samtal) 90 % ska få svar inom 2 min Ska inte överstiga 3 min 86 % 80 % 82 % 2 min 2 min 2 min Tabellen visar att avdelningen uppnått målsatt mätetal avseende samtalstid. För övriga mått (kötid, avslutade ärenden och svar från förvaltningarna) redovisas icke måluppfyllelse. Skellefteå kommun 8 av 9

11 Delårsrapporter och årsbokslut är inte utformade på ett sådant sätt så att det tydligt framgår förslag till åtgärder för att öka verksamhetens måluppfyllelse. Bedömning: Kundtjänst har endast i begränsad omfattning uppnått ställda kvalitetsmått för år Av redovisningen framgår att verksamheten inte redovisar full måluppfyllelse avseende tillgänglighet, köväntetid och snabb hantering av ärenden. I övrigt noteras att det saknas en tydlig koppling mellan redovisat resultat för mätetal och bedömd måluppfyllelse i styrkort (trafikljussignal). För framtiden föreslås att bedömning av måluppfyllelse i högre grad baseras på fastställda mätetal samt att avdelningens rapporter även redovisar vidtagna åtgärder/förslag till åtgärder för att öka måluppfyllelse inom gemensam kundtjänst Återrapportering till kommunfullmäktige Av kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen återkommande ska rapportera hur den egna verksamheten och ekonomi utvecklas. Återrapportering sker företrädesvis genom delårsrapporter och årsredovisning. Av snitt framgår att kommunfullmäktiges styrning av gemensam kundtjänst skett inom följande områden: 1. Resurstilldelning (drift- och investeringsprojekt), 2. Mål i styrkort Kommunstyrelsens reglemente ansvarsområde Kommunstyrelsens återrapportering till fullmäktige sker framför allt genom delårsrapporter och bokslut/årsredovisning. Av redovisningen under år framgår bl a följande: - Delårsrapporter och bokslut/årsredovisning innehåller information av gemensam kundtjänst. - Utgift för ombyggnation av kundtjänsts lokaler har blivit väsentligt högre än den budget som tilldelats projektet - Kommunfullmäktiges mål att driftsätta gemensam kundtjänst år 2007 har uppnåtts - Redovisning av planerade och genomförda aktiviteter som rör utveckling av information/kommunikation till medborgarna Bedömning: Återrapportering till kommunfullmäktige har i allt väsentligt skett i enlighet med fastställda direktiv. Bedömningen baseras på att kommunstyrelsen kan bestyrka att återrapportering har skett inom de områden där kommunfullmäktige utövat styrning av utvecklingsprojektet gemensam kundtjänst Bo Rehnberg Projekt- och uppdragsledare Skellefteå kommun 9 av 9

Perspektivet utveckling/tillväxt

Perspektivet utveckling/tillväxt Revisionsrapport Perspektivet utveckling/tillväxt Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Revisionsrapport. Snöröjning. Skellefteå kommun. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor oktober 2012

Revisionsrapport. Snöröjning. Skellefteå kommun. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor oktober 2012 Revisionsrapport Snöröjning Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1. Bakgrund 2 2.2. Revisionsfråga 2 2.3. Metod och

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebostäder AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebuss AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna Arvidsjaurs kommun Revisorerna För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Datum 2014-04-03 Arvidsjaurs kommun Kommunstyrelsen 2014-04- 09 Dnr '/, }, ~ 1- I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Beställningstrafiken

Beställningstrafiken www.pwc.se Granskningsredogörelse Beställningstrafiken Skelleftebuss Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Styrning och kontroll av SEKAB samt återrappor- tering till ägarna

Styrning och kontroll av SEKAB samt återrappor- tering till ägarna Granskningsredogörelse Styrning och kontroll av SEKAB samt återrappor- tering till ägarna Norrlands Etanolkraft AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Söderhamns kommun Lekmannarevisorerna

Söderhamns kommun Lekmannarevisorerna Söderhamns kommun Lekmannarevisorerna Granskning av tillgänglighet och kundbemötande i de kommunala bolagen Faxeholmen AB och Söderhamn Nära AB Hans Gåsste Certifierad kommunal yrkesrevisor Oktober 2012

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Lärarnas arbetsmiljö

Lärarnas arbetsmiljö www.pwc.se Revisionsrapport Marie Lindblad Cert. kommunal revisor Lärarnas arbetsmiljö Skellefteå kommun Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2011-02-18 Diarienummer Kommunledningskontoret Handläggare Gerd Olofsson 0910-73 59 68 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 Sammanfattning Av verksamhetsberättelse och årsredovisning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Revisionsrapport Granskning av utlämnade lån Botkyrka kommun Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Augusti 2011 2011-08-25 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig PwC Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun Riktlinjer för uppföljning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0157 Datum: 2011-08-22 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf: Gäller från: 2011-09-01

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2012-11-19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Risk och väsentlighetsanalys

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult 4 november 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering Svedala kommun Granskning av ärendehantering Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 5 3.1 Risker och brister...

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Remmi Gimborn Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

För att effektivisera det kommuninterna samarbetet lämnas följande rekommendation:

För att effektivisera det kommuninterna samarbetet lämnas följande rekommendation: 2=} Dalmn Arvidsjaurs kommun Revisorerna 2012-10 - 18 2,70ba För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Kormuunstyrelsen Socialnämnden Insatser för att motverka beroende av ekonomiskt bistånd Vi

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Riktlinjer för styrkortens hantering

Riktlinjer för styrkortens hantering Riktlinjer för styrkortens hantering KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Styrkortet... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Strategier... 3 1.4 Framgångsfaktorer... 4 1.5

Läs mer

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden e Växjö Kommun Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun Kristina Lindstedt Åke Andersson Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Ägarstyrning i kommunens bolag Carl-Åke Elmersjö Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Ägarstyrning

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Revisionsrapport Skellefteå kommun

Revisionsrapport Skellefteå kommun Revisionsrapport Avtalshantering Linda Marklund Per Stålberg 2011-09-23 Linda Marklund, projektledare Bo Rehnberg, uppdragsledare Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Skellefteå kommun Skellefteå kommun 71 966 invånare (06-12-31) 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Yta 7 217 km 2 1 500 sjöar 5 stora kustmynnande älvar 36 mil kust -5 medeltemperatur i januari +15

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer