Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen?"

Transkript

1 Revisionsrapport Kommunens kundtjänst - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning Bakgrund Revisionsfråga Metod 2 3. Granskningsresultat Mål, strategier och riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Mål Strategier och riktlinjer Styrkort: Medborgarservice Uppföljning, mätning, redovisning och utvärdering Medborgarservice Kommunstyrelsen Verksamhetens måluppfyllelse Återrapportering till kommunfullmäktige 9 Skellefteå kommun

3 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har genomfört en granskning av kommunens gemensamma kundtjänst. Fokus riktas mot om verksamheten gjort det lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen. Granskningens inriktning tar utgångspunkt från kommunallagens revisionskapitel (9 kap 9). Utifrån genomförd granskning görs den sammantagna bedömningen att kundtjänstverksamheten inte fullt ut bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen i vissa avseenden är otillräcklig. Bedömningar baseras på följande: - Ansvarigt politiskt organ, d v s kommunstyrelsen, har upprättat övergripande mål och strategier för verksamheten. Här framgår att ett av syftena med verksamheten är att förenkla för medborgarna. En stor brist är att det varken fastställts definition eller tydliga mål/mätetal som rör detta område. - Den mätning, uppföljning, utvärdering och redovisning av verksamhetens resultat och effekter som generellt sker inom kundtjänst är i allt väsentligt heltäckande och tillräcklig. Uppföljning och mätning av området förenkla för medborgarna är inte lika utvecklad. - Den uppföljning, redovisning och utvärdering som görs av kommunstyrelsen är inte fullt ut heltäckande och i vissa avseenden otillräcklig. Brister har noterats i fråga om metodval, redovisning av kundtjänsts måluppfyllelse och användandet av mätetal för jämförelse med andra organisationer/utveckling över tiden. - Kommunstyrelsens rapportering till kommunfullmäktige har i allt väsentligt skett i enlighet med fastställda direktiv. Inom de områden där fullmäktige utövat styrning av kundtjänst har återrapportering ägt rum. - För år 2011 uppnår kundtjänst endast i begränsad omfattning ställda kvalitetsmål/mått. Inom områdena tillgänglighet för medborgarna, väntetid i telefonkö samt snabb hantering av ärenden redovisas inte måluppfyllelse. I övrigt konstateras att det saknas en tydlig koppling mellan redovisat resultat för mätetal och bedömd måluppfyllelse i styrkort (trafikljussignal). För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer: Upprätta definition, mätbara mål och mått som riktas mot området förenkling för medborgarna, d v s ett av huvudsyftena med verksamheten kundtjänst. Detta utvecklingsarbete bör ske i samspel med medborgarna Återrapportering till kommunstyrelsen fokuserar på måluppfyllelse, mätetal som möjliggör jämförelser med andra organisationer/utveckling över tiden samt vidtagna åtgärder/förslag till åtgärder för att öka måluppfyllelsen Skellefteå kommun 1 av 9

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Kommunens revisorer har i 2011 års revisionsplan beslutat att genomföra en granskning av kommunens kundtjänst. Valet av granskningsinsats har skett utifrån en bedömning av risk och väsentlighet. Bildandet av en central medborgarservice är ett av kommunens största utvecklingsprojekt. Medborgarservice består av tre enheter: kundtjänst, informationsenheten och sekretariatet. Från år 2009 servar kundtjänst samtliga förvaltningar. Syftet med kundtjänst är göra det lättare för medborgarna att kontakta kommunen, men även att skapa förutsättningar för kommunens verksamheter att trimma och effektivisera sin egen verksamhet. Kommunstyrelsen bär det politiska ansvaret för verksamheten. I styrelsens ansvar ingår bl a att verkställa kommunfullmäktiges beslut, bedriva verksamheten enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt skapa en tillräcklig intern kontroll. En bristfällig intern kontroll kan medföra risker av olika slag, t ex att en verksamhet inte utövas på avsett sätt Revisionsfråga Syftet med granskningen är att bedöma om kundtjänstverksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Följande revisionsfrågor ska besvaras: Har kommunstyrelsen tolkat och dokumenterat fullmäktiges uppdrag i mål och strategier/riktlinjer för verksamheten? Är uppföljning, mätning, redovisning och utvärdering av kundtjänsts resultat och uppnådda effekter heltäckande och tillräcklig? Gäller såväl internt inom verksamheten som till kommunstyrelse. Uppnår verksamheten fastställda mål? Har återrapportering till uppdragsgivaren fullmäktige avseende kundtjänst skett i enlighet med fastställda direktiv? Ovanstående revisionsfrågor utgör även revisionskriterier, d v s bedömningsgrund om området hanteras på ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Granskningen avgränsas till om det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till kalenderåret Övrigt: se revisionsfrågor Metod Granskningen har skett genom analys av styrdokument, sammanträdesprotokoll, utvärderingsdokument och annan relevant dokumentation. Intervjuer med ansvariga tjänstemän för medborgarservice/kundtjänst. Skellefteå kommun 2 av 9

5 3. Granskningsresultat 3.1.Mål, strategier och riktlinjer Mål och strategier för verksamheten ska enligt kommunallagen beslutas av de politiska organen, d v s kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges styrning över kundtjänstsverksamheten har framför allt skett genom styrkort, årsbudget och kommunstyrelsens reglemente. Budgetram för drift- och investeringsprojekt hänförliga för utbyggnaden av gemensam kundtjänst. Budgetansvaret vilar på kommunstyrelsen (årsbudget ) Mål för kundtjänstverksamheten i övergripande styrkort: drift och funktion (styrkort 2007) Kommunstyrelsen ansvarar för utvecklingen av informationssystem och kommunikation samt bär ansvar för den centrala informationsverksamheten (reglemente) Kommunstyrelsen Mål Mål för kundtjänstprojektet återfinns framför allt i förstudie respektive projektbeskrivning som behandlats av kommunstyrelsen år Av förstudien ( ) framgår att en av nyckelfaktorerna för att projektet ska lyckas är att kunden sätts i centrum. Det ska bli enklare och tryggare för kunden. Inriktningsmålet är att kundnöjdheten ska öka. Förstudien saknar emellertid konkreta måltal/mätetal som rör enkelhet, kundnöjdhet och trygghet. Av projektbeskrivningen ( ) framgår att syftet med projektet är att införa en gemensam kundtjänst som ska ge kommunens kunder en kvalitativt bra service. Servicen ska kännetecknas av följande: Hög tillgänglighet Vara snabb Vara enhetlig Till det övergripande syftet kopplas en handfull mål, bl a att den gemensamma kundtjänsten ska besvara 70 % av kundernas frågor. Några övriga mål/mått som rör områdena hög tillgänglighet, snabbhet och enhetlighet har inte fastställts av kommunstyrelsen Strategier och riktlinjer I följande styrdokument som behandlats av kommunstyrelsen/kommunstyrelsens arbetsutskott uttrycks strategier för genomförande av gemensam kundtjänst: - Förstudie (KS ) Skellefteå kommun 3 av 9

6 - Projektdefinition: Införande av etapp 1 (KS ) - Förtydligande av uppdraget etapp 1 (KSAU ) - Initiering av etapp 2 (KSAU ) - Årlig internbudget: fördelning av budgetansvar I styrdokumenten återfinns bl a nulägesbeskrivning, modell för gemensam kundtjänst, projektorganisation, ansvar, mål, budget, tidplan och uppföljning. Kommunstyrelsen i förslag till övergripande styrkort för åren uttryckt att nära, enkelt och öppet är en av nyckelfaktorerna för att nå kommunens vision och önskat läge Styrkort: Medborgarservice Organisatoriskt tillhör gemensam kundtjänst avdelningen Medborgarservice. Avdelningen är en enhet inom kommunledningskontoret. Varje avdelning upprättar ett årligt styrkort som utgår från kommunens övergripande styrkort. År 2011 Granskningen visar att avdelningen upprättat ett eget styrkort som utgår från kommunens övergripande styrkort. I styrkortet (perspektivet medborgare/kund) återfinns totalt 7 mål, varav följande rör granskningsområdet: 1. Kunden i centrum 2. Kommunens tjänster tillgängliga för alla 3. Utökad och förbättrad dialog med kunderna Inom perspektivet återfinns följande målsatta mätetal: Kunden får hjälp av kundtjänst - andel avslutade ärenden (%) Kunden får hjälp av förvaltningarna inom 3 dagar (%) Köväntetid (min) Samtalstid (min) Upprättade mätetal har inte kopplats till specifika mål i styrkort. År 2012 Granskningen visar att avdelningens styrkort är identiskt med kommunens övergripande styrkort. I styrkortet (perspektivet medborgare/kund) återfinns fokusområden samt målet: engagerade och nöjda medborgare och kunder. Styrkortet saknar dock mätetal. Granskningen visar att verksamheten under år 2012 även fortsättningsvis kommer att använda de målsatta mätetal som finns i styrkort Därutöver har följande målsatta mätetal tillkommit: 1. Nöjd kund index (NKI) ska uppgå till Näringslivet får hjälp av förvaltningarna inom 1 dagar (%) Skellefteå kommun 4 av 9

7 Bedömning: Kommunstyrelsen bedöms i allt väsentligt tolkat och dokumenterat fullmäktiges uppdrag i form av mål och strategier. Kommunfullmäktiges uppdrag rör i huvudsak tidpunkt för driftsättning samt ekonomiska resurser (budget). Av styrelsens beslutsunderlag framgår att ett av syftena med gemensam kundtjänst är att förenkla för medborgarna. En stor brist är att kommunstyrelsen varken definierat eller fastställt tydliga mål/mätetal som rör detta område. Granskningen visar att verksamheten upprättat interna mätbara mål och mätetal som framför allt rör ökad tillgänglighet för medborgarna respektive kundnöjdhet. Motsvarande mål/mått för området förenkling för medborgarna saknas. För att utveckla verksamheten föreslås att kundtjänst utformar definition, mål och mätetal som inriktas mot området förenkla för medborgarna. Definition och mål/mätetal bör tas fram i samråd med medborgarna Uppföljning, mätning, redovisning och utvärdering Medborgarservice Granskningen visar att kundtjänst genomför löpande mätningar med syfte att fånga upp medborgarnas synpunkter och uppfattningar. Framför allt används följande mätverktyg: 1. Statistik från olika verksamhetssystem 2. Egna kundundersökningar 3. Nationella jämförelser Verksamheten genomför fortlöpande mätning och uppföljning av data som genereras i de IT-system som används av verksamheten. Framför allt avses ärende-, telefoni- och växelsystem. Informationen används bl a för att följa upp följande måltal: Kunden får hjälp av kundtjänst - andel avslutade ärenden Kunden får hjälp av förvaltningarna inom 1-3 dagar Köväntetid Samtalstid Kundtjänst har sedan den bildades genomfört olika former av egna kundundersökningar, t ex intervjuer av kunder, enkätundersökningar och tester av kundtjänsts förmåga och kapacitet. Under år 2011 har verksamheten framför allt fokuserat på uppföljning av s k kundnöjdhet i realtid. Med detta avses att vissa kunder omgående har blivit uppringda av kundtjänst och besvarat en handfull frågor som rör tillgänglighet och kundnöjdhet. Urvalet av kunder har styrts av respektive handläggare. Under år 2012 kommer urvalet av kunder istället ske per automatik, d v s urvalet blir därmed slumpmässigt. Mätning och uppföljning sker dels på totalnivå dels på verksamhetsnivå (sociala, skola, kommunal teknik mm). Hösten 2010 har SCB genomfört en mätning av hur kommunmedborgarna uppfattar den gemensamma kundtjänsten. Frågorna rör bemötande, service och tillgänglighet. Till varje fråga finns svarsalternativ på en tiogradig skala (1 = inte alls nöjd, 10 = i högsta grad nöjd). Följande resultat redovisas: Skellefteå kommun 5 av 9

8 Kundtjänst Hur blir du bemött när du har kontakt med personal i kommunens kundtjänst? Hur tycker du att servicen är när du har kontakt med personal i kommunens kundtjänst? Hur lätt är det att komma i kontakt med kommunens kundtjänst? 7,0 7,0 6,9 6,6 7,0 6,6 Verksamheten använder sig även av statistik och verkstyg som möjliggör jämförelser med andra organisationer. Till exempel används Sveriges kommuners och landstings (SKL) undersökning Kommunens kvalitet i korthet. Av undersökningsresultatet för år 2011 framgår att Skellefteå kommun, i förhållande till andra kommuner, redovisar ett mycket bra resultat i fråga om tillgänglighet och service när det gäller besvarande av enkel fråga från medborgarna. Från år 2011 genomförs återkommande mätning och uppföljning av kundnöjdhet i form av ett Nöjd Kund Index (NKI). Med detta index ges även möjlighet att jämföra kommunens resultat med andra organisationer i Sverige. Av 2011 års samlade resultat framgår att kommunens kundtjänst uppvisar ett index på 81 på en skala mellan Genomsnittet bland övriga medverkande organisationer uppgår till 85. I förstudie för gemensam kundtjänst anges att uppföljning av denna verksamhet ska ske inom ramen för kommunens styrmodell (styrkort). Granskningen visar att så sker. I avdelningens delårsrapporter och bokslut görs uppföljning mot de mål som återfinns i upprättat styrkort. I rapporterna lämnas även information om viktiga händelser och utvecklingstendenser. I avdelningens rapporter för år 2011 redovisas de mätetal som återfinns i styrkort (se avsnitt ). I flertalet fall är redovisningen inte utformad så att de möjliggör jämförelser över tid (utvecklingstendenser) eller med andra organisationer. Bedömning: Den uppföljning, mätning, redovisning och utvärdering av kundtjänsts samlade resultat och effekter är i allt väsentligt heltäckande och tillräcklig. Bedömningen baseras på att avdelningen kan bestyrka att den fortlöpande mäter, följer upp och utvärderar hur kommunmedborgarna uppfattar verksamheten. Utförda mätningar möjliggör jämförelse över tid och med andra organisationer. Specifik mätning, uppföljning och utvärdering av området förenkling för medborgarna bedöms inte vara lika utvecklad. En brist som noterats är att 2011 års uppföljning och utvärdering av hur kunderna uppfattar verksamheten inte skett på ett slumpmässigt och oberoende sätt. Kommunstyrelsen har i beslut angett att uppföljning av kundtjänsts verksamhet ska ske inom ramen för kommunens styrmodell. Denna rapportering bör i högre grad än tidigare fokusera på jämförelser över tid och med andra organisationer Kommunstyrelsen I kommunens styrprinciper anges att kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning inom sitt ansvarsområde och att uppföljning ska ske på alla nivåer som tilldelats ett Skellefteå kommun 6 av 9

9 verksamhets- och ekonomiskt ansvar. Förvaltningen ansvarar för att kontinuerlig rapportering sker till styrelsen vid fastställda tidpunkter. År 2011 Kommunledningskontoret upprättar var 4:e månad en rapport för kommunstyrelsens verksamheter, däribland avdelningen Medborgarservice. En genomgång av 2011 års delårsrapporter (KS och ) och årsbokslut 2010 ( ) visar följande: - I respektive rapport lämnas information om gemensam kundtjänst (inom styrmodellens fyra perspektiv). Redovisningen utgörs huvudsakligen av genomförda och planerade aktiviteter. Däremot saknar rapporterna redovisning av kundtjänsts mål och måluppfyllelse - I årsbokslut 2010 redovisas mätetal för kundtjänst (mål, utfall). Mätetalen avser andel avslutade ärenden, svarstid och samtalstid. Jämförelser görs med föregående år, däremot saknas jämförelser med andra kommuner/organisationer - I delårsrapporter 2011 återfinns följande kundtjänstmått: upplevt bemötande hos kund. Uppgift lämnas hur redovisat resultat förhåller sig till andra kommuner. Däremot saknas jämförelser med föregående år År Granskningen visar att kommunstyrelsen i enskilda ärenden fått återrapportering av kundtjänstverksamheten. Rapportering har främst skett vid följande tillfällen: - Kundtjänstprojektet delrapport etapp 1 (KSAU ) - Kundtjänstprojektet utvärdering etapp 1 (KSAU ) - Kundtjänsts verksamhet redovisning etapp 2 (KS ) Den särskilda redovisningen utgörs huvudsakligen av utvärderingar som genomförts av Umeå universitet. En genomgång av utvärderingarna visar följande: - Utvärdering etapp 1 ( ): Av utvärderingen framgår att projektet varit framgångsrikt. Däremot saknas utvärdering om projektet uppnått syfte/mål i projektbeskrivning i fråga om kvalitativt bra service: hög tillgänglighet, snabbhet, enhetlighet. Av utvärderingen framgår att medborgarna i hög grad visat ett positivt mottagande av gemensam kundtjänst. Utvärderingen baseras dels på intervjuer med företrädare för kommuner, dels en telefonenkät till kundtjänsts kunder i oktober Utvärdering etapp 2 ( ): Av utvärderingen framgår att etappen genomförts på ett tillfredsställande sätt. Inrättandet av en gemensam kundtjänst har medfört att servicen förbättrats, tillgängligheten ökat samt att ökade tillgängligheten numera är mer rättvis utifrån ett medborgarperspektiv. Slutsatserna avseende utveckling av service och tillgänglighet baseras huvudsakligen på intervjuer med företrädare för Skellefteå kommun, vilket kan ses som en tveksam metod. Bedömning: Styrelsens uppföljning, redovisning och utvärdering är inte fullt ut heltäckande och i vissa avseenden otillräcklig. Bedömningen baseras på följande: Skellefteå kommun 7 av 9

10 - Styrelsen har under perioden utvärderat verksamheten, bl a utifrån fastställda syften med verksamheten. Brist har dock noterats i fråga om metodval - Styrelsens uppföljning under år 2011 har huvudsakligen utgjorts av redovisning dels av händelser inom verksamheten dels mätetalsresultat. Det har emellertid inte skett någon dokumenterad och systematisk uppföljning/redovisning av kundtjänst måluppfyllelse. Det kan inte heller beläggas att styrelsen använder sig av mätetal som möjliggör jämförelser med andra organisationer/utveckling över tiden Redovisade brister ses som framtida utvecklingsområden Verksamhetens måluppfyllelse Verksamhetens mål och måluppfyllelse ska redovisas i styrkort. Granskning av delårsrapporter (DR) 2011 och årsbokslut 2011 för medborgarservice visar att avdelningen redovisar måluppfyllelse (grön) inom tre av fyra perspektiv. Inom perspektivet medborgare/kund redovisas följande måluppfyllelse: Mål Utfall DR 1/11 DR 2/11 Bokslut 11 Kunden i centrum Grön Grön Grön Kommunens tjänster tillgängliga för alla Gul Gul Gul Utökad och förbättrad dialog med kunderna Grön Grön Grön Av sammanställningen framgår att verksamheten redovisar måluppfyllelse för två av tre mål. När det gäller målet kommunens tjänster tillgängliga för alla redovisas delvis måluppfyllelse (gul). Granskningen visar att det inte tydligt framgår vilka underlag som använts för bedömning av ovan redovisad måluppfyllelse. Följande mätetal redovisas inom perspektivet Medborgare/kund : Mått Mål Utfall DR 1/11 DR 2/11 Bokslut 11 Kunden får hjälp av kundtjänst (Andel avslutade ärenden) Kunden får svar av förvaltningarna inom 3 dagar 70 % 62 % 67 % 69 % 100 % 97 % 97 % 97 % Köväntetid Samtalstid (inkommande samtal) 90 % ska få svar inom 2 min Ska inte överstiga 3 min 86 % 80 % 82 % 2 min 2 min 2 min Tabellen visar att avdelningen uppnått målsatt mätetal avseende samtalstid. För övriga mått (kötid, avslutade ärenden och svar från förvaltningarna) redovisas icke måluppfyllelse. Skellefteå kommun 8 av 9

11 Delårsrapporter och årsbokslut är inte utformade på ett sådant sätt så att det tydligt framgår förslag till åtgärder för att öka verksamhetens måluppfyllelse. Bedömning: Kundtjänst har endast i begränsad omfattning uppnått ställda kvalitetsmått för år Av redovisningen framgår att verksamheten inte redovisar full måluppfyllelse avseende tillgänglighet, köväntetid och snabb hantering av ärenden. I övrigt noteras att det saknas en tydlig koppling mellan redovisat resultat för mätetal och bedömd måluppfyllelse i styrkort (trafikljussignal). För framtiden föreslås att bedömning av måluppfyllelse i högre grad baseras på fastställda mätetal samt att avdelningens rapporter även redovisar vidtagna åtgärder/förslag till åtgärder för att öka måluppfyllelse inom gemensam kundtjänst Återrapportering till kommunfullmäktige Av kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen återkommande ska rapportera hur den egna verksamheten och ekonomi utvecklas. Återrapportering sker företrädesvis genom delårsrapporter och årsredovisning. Av snitt framgår att kommunfullmäktiges styrning av gemensam kundtjänst skett inom följande områden: 1. Resurstilldelning (drift- och investeringsprojekt), 2. Mål i styrkort Kommunstyrelsens reglemente ansvarsområde Kommunstyrelsens återrapportering till fullmäktige sker framför allt genom delårsrapporter och bokslut/årsredovisning. Av redovisningen under år framgår bl a följande: - Delårsrapporter och bokslut/årsredovisning innehåller information av gemensam kundtjänst. - Utgift för ombyggnation av kundtjänsts lokaler har blivit väsentligt högre än den budget som tilldelats projektet - Kommunfullmäktiges mål att driftsätta gemensam kundtjänst år 2007 har uppnåtts - Redovisning av planerade och genomförda aktiviteter som rör utveckling av information/kommunikation till medborgarna Bedömning: Återrapportering till kommunfullmäktige har i allt väsentligt skett i enlighet med fastställda direktiv. Bedömningen baseras på att kommunstyrelsen kan bestyrka att återrapportering har skett inom de områden där kommunfullmäktige utövat styrning av utvecklingsprojektet gemensam kundtjänst Bo Rehnberg Projekt- och uppdragsledare Skellefteå kommun 9 av 9

Perspektivet utveckling/tillväxt

Perspektivet utveckling/tillväxt Revisionsrapport Perspektivet utveckling/tillväxt Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Revisionsrapport. Marknadsföring. Skellefteå City Airport AB. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman

Revisionsrapport. Marknadsföring. Skellefteå City Airport AB. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionsrapport Marknadsföring Skellefteå City Airport AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1. Bakgrund 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun Revisionsrapport Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2

Läs mer

Fullgörande av verksamhetsuppdrag

Fullgörande av verksamhetsuppdrag Granskningsredogörelse Fullgörande av verksamhetsuppdrag Blaikenvind AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

[1:711-1(1//101i. 009:

[1:711-1(1//101i. 009: Arvidsjaurs konunun Revisorerna Dataut 2012-06-13 22-06- 13 [1:711-1(1//101i. 009: För kännedom: Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fulimäktiges presidium Gruppledarna

Läs mer

Bolagens tillväxtarbete

Bolagens tillväxtarbete Granskningsredogörelse Bolagens tillväxtarbete Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Fastighets AB Polaris Skelleftebostäder AB Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll www.pwc.se Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll Skelleftebostäder AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och

Läs mer

Revisionsrapport. Snöröjning. Skellefteå kommun. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor oktober 2012

Revisionsrapport. Snöröjning. Skellefteå kommun. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor oktober 2012 Revisionsrapport Snöröjning Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1. Bakgrund 2 2.2. Revisionsfråga 2 2.3. Metod och

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebostäder AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebuss AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Revisionsrapport Gemensamma nämnder

Revisionsrapport Gemensamma nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Gemensamma nämnder Skellefteå kommun Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Skellefteå Kraft Energihandel

Skellefteå Kraft Energihandel Granskningsredogörelse Skellefteå Kraft Energihandel Skellefteå Kraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Revisionsrapport E-förvaltning: molntjänster Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor

Revisionsrapport E-förvaltning: molntjänster Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor www.pwc.se Revisionsrapport E-förvaltning: molntjänster Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Januari 2017 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte och kontrollområden...3

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Ägarstyrning och uppsikt. Skellefteå Stadshus AB

Ägarstyrning och uppsikt. Skellefteå Stadshus AB www.pwc.se Granskningsredogörelse Ägarstyrning och uppsikt Martin Gandal Skellefteå Stadshus AB Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Granskningsredogörelse Strategisk styrning

Granskningsredogörelse Strategisk styrning www.pwc.se Granskningsredogörelse Strategisk styrning Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och revisionsfrågor...3 2.3.

Läs mer

Lekmannarevision 2015

Lekmannarevision 2015 www.pwc.se Lekmannarevision 2015 Robert Bergman Revisionskonsult Mars 2016 Granskning av Vilhelminabostäder AB och Vilhelmina Fastighetsförvaltning AB 1 Inledning Kommunens bolag: Lekmannarevision 2 Inledning

Läs mer

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande Lantmäterinämnden Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2

Läs mer

Fastigheter för extern uthyrning

Fastigheter för extern uthyrning Revisionsrapport Fastigheter för extern uthyrning Skellefteå kommun Per Ståhlberg, Cert. kommunal revisor Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Styrning och kontroll av SEKAB samt återrappor- tering till ägarna

Styrning och kontroll av SEKAB samt återrappor- tering till ägarna Granskningsredogörelse Styrning och kontroll av SEKAB samt återrappor- tering till ägarna Norrlands Etanolkraft AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2

Läs mer

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016-05-04 Revisionsfråga Granskningens ska bedöma hur Kommunstyrelsen Utövar sin uppsikt över nämnder och bolag Har tolkat sitt uppsiktsuppdrag

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Granskningsredogörelse Skellefteå museum AB

Granskningsredogörelse Skellefteå museum AB www.pwc.se Granskningsredogörelse 2013 Skellefteå museum AB Robert Bergman Bolagets förvaltaruppdrag gentemot stiftelsen Skellefteå museum Bakgrund I bolagets uppdrag ingår att förvalta, vårda och tillgängliggöra

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet www.pwc.se Revisionsrapport Martin Gandal Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Årlig granskning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet April 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Beställningstrafiken

Beställningstrafiken www.pwc.se Granskningsredogörelse Beställningstrafiken Skelleftebuss Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt uppföljande granskning

Kommunstyrelsens uppsikt uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Martin Gandal Kommunstyrelsens uppsikt uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Syfte och revisionsfråga... 1 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden 2015 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2016-04-08 16REV20 2(7) Sammanfattning Granskningen visar att Patientnämnden - Etiska nämnden har arbetat

Läs mer

Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Granskningsredogörelse Trafikförsörjning Skelleftebuss AB

Granskningsredogörelse Trafikförsörjning Skelleftebuss AB Granskningsredogörelse Trafikförsörjning Skelleftebuss AB Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Uppsikt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

Uppsikt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet www.pwc.se Revisionsrapport Martin Gandal Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Uppsikt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Skellefteå City Airport AB

Skellefteå City Airport AB www.pwc.se Granskningsredogörelse Personalfrågor Robert Bergman Mars 2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte och revisionsfrågor...3 1.3. Revisionskriterier...3 1.4.

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna

2014-04- 09. Arvidsjaurs kommun Revisorerna. Arvidsjaurs kommun. Kommunstyrelsen. I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~ Nämnderna Arvidsjaurs kommun Revisorerna För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Datum 2014-04-03 Arvidsjaurs kommun Kommunstyrelsen 2014-04- 09 Dnr '/, }, ~ 1- I 0 / 201'1 --00 7 Kommunstyrelsen~----:/f---~--=-~

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens ansvar enligt kommunallagen 6 kap. 1. Lidköpings kommuns revisorer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens ansvar enligt kommunallagen 6 kap. 1. Lidköpings kommuns revisorer Revisionsrapport Kommunstyrelsens ansvar enligt kommunallagen 6 kap. 1. Lidköpings kommuns revisorer För Lidköpings kommuns revisorer. P-G. Lindahl. Ordförande Urban Sandgren. V. Ordförande Innehållsförteckning

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning, ledning och tillsyn av övriga nämnder.

Revisionsrapport Kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning, ledning och tillsyn av övriga nämnder. Revisionsrapport Kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning, ledning och tillsyn av övriga nämnder. Vara kommuns revisorer För Vara kommuns revisorer Göran Persson, ordförande Per-Olof Thörn, vice

Läs mer

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning www.pwc.se Jörn Wahlroth 21 januari 2014 Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.2.1.

Läs mer

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning Linda Marklund Certifierad kommunal revisor Juni 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Samordningsförbundet Consensus

Samordningsförbundet Consensus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Skellefteå invånare år 2030

Skellefteå invånare år 2030 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Forsström, Cert. kommunal revisor Robert Bergman, revisionskonsult Skellefteå 80 000 invånare år 2030 Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden

Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Erik Wottrich Henrik Fagerlind Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Lekmannarevisio n i Sundsvall Elnät AB & ServaNet AB

Lekmannarevisio n i Sundsvall Elnät AB & ServaNet AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevisio n i Sundsvall Elnät AB & ServaNet AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll

Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.1 Revisionsfråga 2 2.2 Revisionsmetod

Läs mer

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 Granskning av investeringsprocessen Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte och revisionsfråga 1 3. Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Lekmannarevision Mitthem AB

Lekmannarevision Mitthem AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision Mitthem AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning år 2013 av nämnderna för folkhälsa och primärvård

Granskning år 2013 av nämnderna för folkhälsa och primärvård Granskning år 2013 av nämnderna för folkhälsa och primärvård Rapport nr 33/2013 Mars 2014 Richard Norberg, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1 Tillfredsställande måluppfyllelse...

Läs mer

ABCD. Förstudie av servicecentrets uppdrag och funktion. Kumla kommuns revisorer. Antal sidor:7

ABCD. Förstudie av servicecentrets uppdrag och funktion. Kumla kommuns revisorer. Antal sidor:7 s revisorer och funktion Antal sidor:7 Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Metod 2 6. Inrättande av servicecenter 3 6.1 Motiv, uppdrag 3 6.2 Riskanalys 4 7. Sammanfattande

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2016-02-08 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige (f.k.) Granskning av intern kontroll Kommunrevisionen har gett i uppdrag

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer