Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer Inledning Bakgrund Metod, avgränsning och redovisning Granskningsresultat Intern kontroll av avgiftshantering Vård- och omsorgsnämnden Bedömning Intern kontroll av rutiner för inkasso Bedömning... 5 Januari 2015 Katrineholms kommun

3 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer I kommunen förekommer olika typer av avgifter. Debiterade avgifter ska stämma mot policys, beslut och inlämnade uppgifter. Det ställs också krav på att avstämningsrutiner finns av inlämnade uppgifter samt att kommunens bevaknings- och kravrutiner fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det är nämnderna som ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Revisorerna har i sin analys av väsentlighet och risk identifierat behov att granska tillförlitligheten i tillämpade rutiner och om den interna kontrollen är tillräcklig. Den övergripande revisionsfrågan som ska besvaras av granskningen är om: Kommunstyrelsens och nämndens interna kontroller är tillräcklig för att säkerställa att avgifter debiteras rätt och att bevaknings- och kravrutiner är effektiva. Vi bedömer att den interna kontrollen inte är tillräcklig för att säkerställa rätt debiterade avgifter. Vi har svårt att bedöma om bevaknings- och kravrutinerna är effektiva, men ser positivt på att det finns angivet hur snart krav ska skickas och överlämnande till inkasso ska ske. Vi grundar vår bedömning på följande kontrollmål: Dokumenterade rutiner finns för debitering. Vi bedömer att det finns dokumenterade rutiner för debitering, men att dess behöver kompletteras vad avser beslut om avgifter, hantering av tvåhandsprincip och jäv samt intervall för inkomstförfrågan och fråga om ändrade hyreskostnader. Bokförings- och avstämningsrutiner finns. Det finns inga dokumenterade bokförings- och avstämningsrutiner. Rutin finns för hantering av krav och inkasso. Det finns riktlinjer och rutiner för hantering av krav och inkasso, men de behöver uppdateras och kompletteras. Vi föreslår följande förbättringar: Rutinerna för debitering kompletteras. De interna kontroller som görs dokumenteras. Gäller i alla rutiner. Riktlinjerna och rutinerna för hantering av krav och inkasso uppdateras och kompletteras. Katrineholms kommun 1 av 6

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund I kommunen förekommer olika typer av avgifter. Debiterade avgifter ska stämma mot policys, beslut och inlämnade uppgifter. Det ställs också krav på att avstämningsrutiner finns av inlämnade uppgifter samt att kommunens bevaknings- och kravrutiner fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det är nämnderna som ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Revisorerna har i sin analys av väsentlighet och risk identifierat behov att granska tillförlitligheten i tillämpade rutiner och om den interna kontrollen är tillräcklig. De har gett i uppdrag att genomföra granskningen. Den övergripande revisionsfrågan som ska besvaras av granskningen är: Kommunstyrelsens och nämndens interna kontroller är tillräcklig för att säkerställa att avgifter debiteras rätt och att bevaknings- och kravrutiner är effektiva. Granskningen har inriktats mot följande kontrollmål: Dokumenterade rutiner finns för debitering. Bokförings- och avstämningsrutiner finns. Rutin finns för hantering av krav och inkasso Metod, avgränsning och redovisning Revisionsmetod Granskningen baseras på bedömning av rutiner för fakturering, påminnelse, krav etc. Verifiering sker genom nämndens egen intern kontroll plan. Vi har tagit del av följande dokument: Avgifter inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhet, Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan för 2013, 2014 och förslag 2015 Uppföljning till nämnden av internkontrollplan 2013 Rutiner vid debitering LSS Omsorg, Vård- och omsorgsförvaltningen Lokal rutin för avgiftshantering inom VOF, Rutiner vid debitering LSS omsorg, Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden, from , , Riktlinje handläggning av ärenden enligt SOL inom äldreomsorgen Riktlinjer rättssäker myndighetsutövning Månadsrapport medborgarfunktion Jul 2014, Katrineholms kommun 2 av 6

5 Aktgranskning sommar 2014, Informationsmaterial till äldre i Katrineholms kommun Regler för indrivning av fordringar Kommunstyrelsens delegationsordning, Rutinbeskrivning för hantering av krav och inkasso i Katrineholms Kommun. En tidigare och en senare. Risk- och väsentlighetsanalys från ekonomi- och upphandlingsavdelningen Internkontrollplan för Kommunstyrelsen o14 Vi har haft kontakter med ekonom/controller, lednings- och verksamhetsstöd, Vård- och omsorgsförvaltningen, redovisningschef, Ekonomi- och upphandlingsavdelningen och verksamhetsledare för planering och uppföljning, Ekonomi- och upphandlingsavdelningen. Avgränsning Granskningen har omfattat Vård- och omsorgsnämnden. Katrineholms kommun 3 av 6

6 3. Granskningsresultat 3.1. Intern kontroll av avgiftshantering Vårdoch omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden har fastställt en plan för intern kontroll för I planen finns en punkt avseende avgiftshanteringen. Punkten innebär kontroll av att felaktig debitering inte sker till brukare. Ekonom ska genom stickprov kontrollera avvikelser vid fakturering till brukare 4 ggr/år. Rapportering ska ske till förvaltningsledningen senast i december. Riskbedömningen är: Möjlig förekomst att rutiner och riktlinjer ej följs. Leder till allvarlig konsekvens. Underlaget är taxa för avgifterna som har fastställts av fullmäktige. Dessa ingår i styrdokument 4:22, senast fastsällt av kommunfullmäktige Vi har också tagit del av skriftliga dokumenterade rutiner för hanteringen av taxor och avgifter. De skriftliga rutinerna finns ännu inte på intranätet. Vid vårt granskningstillfälle visade det sig att den vi skulle träffa var sjuk. Vi kunde ta del av vissa av de rutiner som tillämpas vid tillfället, men inte de rutiner som tillämpas för kontroll enligt internkontrollplanen. Det program som används för avgiftshanteringen heter SOFIA, men sedan december införs stegvis Treserva. Enligt uppgift har 25 stickprov gjorts enligt internkontrollplanen. Avgifterna ska ha stämts av mot brukarnas inlämnade uppgifter och några avvikelser noterades inte. Någon dokumentation över när dessa har gjorts eller vilka prov som har gjorts finns inte. Redovisning av internkontrollplanen ska lämnas till nämnden i februari och har inte varit klar vid granskningen. Någon dokumenterad rapportering till förvaltningsledningen finns inte. Vi har då tittat på den redovisning som har lämnats för den interna kontrollen 2013 samt jämfört internkontrollplanen för punkten under 2013, 2014 och Punkten avseende avgiftshantering på internkontrollplanen har funnits med både och på förslaget till nämnden Utformningen har i stort sett varit densamma. Största skillnaden är tidpunkten för när redovisning senast ska lämnas till förvaltningsledningen. I redovisningen av internkontrollplanen för anges 4 datum för kontroller och 4 avvikelser finns angivna. Åtgärdsförslag finns angivet och punkten är markerad som klar. De rutinbeskrivningar vi har tagit del av för avgifter avser steget efter att avgifterna för den enskilde är fastställda. Det framgår inte att några kontroller av inkomster och bostadskostnader görs efter de uppgifter som lämnas vid första ansökan. Det finns ingen dokumentation över vilka bokförings- och avstämningskontroller som görs. Vi har tagit del av månadsrapport för medborgarfunktion jul 2014 ( ). I denna finns utöver verksamhetsuppföljning också ekonomisk uppföljning månadsvis för medborgafunktionen i sin helhet. En ruta finns för grunduppdrag 1 Vård- och omsorgsnämnden Fastställd av Vård- och omsorgsnämnden Ska fastställas av Vård- och omsorgsnämnden i februari Vård- och omsorgsnämnden Katrineholms kommun 4 av 6

7 och statistik avseende beviljade timmar inom hemtjänst, hemsjukvård och personlig assistent, men några uppgifter inom detta finns inte redovisade Bedömning Det finns ingen dokumentation av den interna kontroll som har gjorts under Vi kan därmed inte bedöma den interna kontrollen som tillräcklig. Det framgår inte av de olika rutinbeskrivningarna hur fullmäktiges taxa fastställs för den enskilde, d.v.s. vem som anger vilka belopp som ska tas ut. Vi kan därmed inte bedöma om rutinerna är tillräckliga utifrån detta eller hur förvaltningen t.ex. hanterar tvåhandsprincipen och jäv. Vi saknar också rutin för inkomstförfrågan och fråga om ändrade hyreskostnader med vissa mellanrum. I dokumentationen över debiteringsrutinerna framgår inte vilka bokförings- och avstämningsrutiner som ska göras. Månadsuppföljning görs för området, men vilka kontroller som ligger till grund för denna har vi inte kunnat bedöma Intern kontroll av rutiner för inkasso Kommunstyrelsen hanterar kravverksamhet och inkasso för alla kommunala förvaltningar. Rutinerna för inkasso finns inte med på internkontrollplanen för Kommunstyrelsen Riktlinjer för indrivning av fordringar, övergripande anvisningsdokument finns fastställt av Kommunfullmäktige Enligt dessa är det redovisningschefen som har rätt att fatta vissa beslut. Enligt Kommunstyrelsens delegationsordning, är det ekonomichefen med ekonom (redovisning) som har rätt att fatta beslut inom området. Enligt risk- och väsentlighetsanalysen för kundfakturering/krav bedöms sannolikheten som medel och konsekvensen som allvarlig. Det finns en skriftlig beskrivning över rutinen för hanteringen av krav och inkasso. Den är inte daterad och det framgår inte vem som har utfärdat den. Då denna delvis har betraktas som inaktuell har en ny tagits fram. Även denna saknar datum och uppgift om vem som har utfärdat den. Beskrivningarna är översiktliga och det saknas t.ex. uppgifter om kontroller, hur det går till vid beslut om avbetalning respektive nedskrivning av fordran. Externt inkassoföretag anlitas när betalning inte har skett efter påminnelse Bedömning Vi fick besked strax innan vårt granskningstillfälle att aktuell handläggare var sjuk. Vi beslöt att avvakta och ta del av rutinerna när personen kom åter, men detta har dragit ut på tiden och vi har därför haft kontakt med annan ansvarig. Vi bedömer att riktlinjerna för indrivning av fordringar som Kommunfullmäktige fastställde 1995 behöver uppdateras. Avstämning behöver ske så att de stämmer med Kommunstyrelsens delegationsordning. Vi bedömer att de rutinbeskrivningar vi har ta- 5 Kommunstyrelsen Katrineholms kommun 5 av 6

8 git del av behöver kompletteras, både formellt avseende vem som är ansvarig för dem och när de är upprättade samt innehållsmässigt. Vi kan konstatera att rutinerna reglerar hur snart krav och överlämnande till inkassoföretag ska ske. Vi noterar att rutinen inte finns med i internkontrollplanen och att rutinbeskrivningen inte innehåller några uppgifter om vilka kontroller som ska göras. Sammantaget har vi svårt att bedöma om rutinerna är effektiva, men vi ser positivt på att det ska skickas påminnelser varje vecka, samt att överlämning till inkassoföretag ska ske 14 dagar efter påminnelsen Annika Hansson Projektledare Kerstin Svensson Uppdragsledare Katrineholms kommun 6 av 6

pwc Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Revisionsrapport 2 3 :D'Jf

pwc Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Revisionsrapport 2 3 :D'Jf 2 3 :D'Jf.'-- D.,;_Q... -- --- :. ;. ~ :.. '-rdi Revisionsrapport Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Stefan Fredriksson Certijierad kommunal revisor pwc Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen.

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Östersunds kommun April 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Revisionell bedömning 9 4. Bilagor 11

Läs mer

Granskning av debiteringsrutiner

Granskning av debiteringsrutiner Revisionsrapport Granskning av debiteringsrutiner Stadsrevisionen Örebro kommun September 2009 Karin Jäderbrink Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Revisionell bedömning och förbättringsförslag...1 2 Bakgrund,

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Granskning av Miljöoch. hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner

Granskning av Miljöoch. hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner Revisionsrapport Emelie Lönnblad, revisionskonsult Adrian Göransson, revisionskonsult Granskning av Miljöoch hälsoskyddsnämndens debiteringsrutiner Miljö- och hälsoskyddsnämnden Kristianstads kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll vid. nämnden. Kristianstads kommun. Mattias Johansson, Godkänd revisor

Revisionsrapport. Intern kontroll vid. nämnden. Kristianstads kommun. Mattias Johansson, Godkänd revisor Revisionsrapport Intern kontroll vid debitering av VAavgifter inom tekniska nämnden Kristianstads kommun Mattias Johansson, Godkänd revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Revisionsrapport Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Socialnämnden i Lindesbergs kommun Mars 2009 Oscar Hjelte Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson Thomas Lidgren Landstingsstyrelsens förvaltningar April 2014

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Februari 2013 Privata mede l Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Februari 2012 Granskning av anställdas bisysslor Surahammars kommun Innehållsförteckning 2.1. Revisionsmetod...3 2.2. Avgränsning...4 3.1.

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter Krokoms kommun 29 april 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 9 Sammanfattning På

Läs mer

www.pwc.se Granskningsrapport Hanteringen kring verksamhetssystemet Treserva och avgiftshandläggningen Omvårdnadsnämnden Gävle kommun

www.pwc.se Granskningsrapport Hanteringen kring verksamhetssystemet Treserva och avgiftshandläggningen Omvårdnadsnämnden Gävle kommun www.pwc.se Granskningsrapport Hanteringen kring verksamhetssystemet Treserva och avgiftshandläggningen Omvårdnadsnämnden Gävle kommun Göran Persson Lingman Dennis Hedberg Hanna Franck Larsson Niklas Eriksson

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun

Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun www.pwc.se Revisionsrapport Leif Karlsson Göran Persson- Lingman Jan Voss Cecilia Axelsson Katarina Lidblom Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Debiteringsrutiner inom hemtjänsten Hallstahammars kommun Utarbetad av Kommunal sektor inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer