Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg"

Transkript

1 Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

2 Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östhammars kommun att granska omfattning och tillämpning av riktlinjerna avseende attester. I vår granskning har vi studerat reglementet och dess tillämpningar, övriga relevanta styrdokument samt gjort en stickprovskontroll. Intervju har skett av personal vid ekonomikontoret. Granskningens stickprov är avgränsat till tre av kommunens nämnder; Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden och Tekniska nämnden. Stickprovskontrollen har gjorts av fakturor som härrör från perioden från den 1 januari till den 30 april Efter genomförd granskning bedömer vi att reglementet är tillräckligt, det är tydligt och ändamålsenligt och all information attestanten behöver framgår. Reglementet finns tillgängligt för samtliga attestanter och det är den som beslutsattesterar som har det slutliga ansvaret att reglementet följs. Granskningen visar att den interna kontrollen kan stärkas ytterligare genom att attestera inbetalningar och att följa upp att dessa faktiskt genomförts. Vi rekommenderar Östhammars kommun att: Attestera inbetalningar, d v s kontrollera detta avseende kontering och belopp Följa upp att rätt belopp betalas in

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte och revisionsfrågor Revisionsmetod och avgränsningar Iakttagelser Kommunens regelverk Rutin vid fakturahantering Stickprovskontroll Bedömning Rekommendationer... 5

4 1 Inledning 1.1 Bakgrund Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av revisorerna i Östhammars kommun granskat den interna kontrollen avseende attest och utanordning. Kommunallagen reglerar nämndernas ansvar för den interna kontrollen. Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt (KL 6 kap, 7 ). Intern kontroll är en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen som syftar till att påverka organisationens beslut och beteende i riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning. Med styrning vill man påverka organisationen så att verksamheten bedrivs effektivt. Styrning kan ske på många olika sätt. Vanligtvis sker styrning via olika dokument/policys (till exempel ITpolicy, inköpspolicy), uppföljning, reglementen, riktlinjer, ekonomistyrningsprinciper och via styrdialog. Om ingen kontroll sker av denna styrning skapas förmodligen heller ingen styreffekt. Inom ramen för intern kontroll ingår också att rutiner och system i allmänhet är säkra och tillförlitliga. En väl fungerande intern kontroll fungerar också som ett skydd för såväl förtroendevalda som anställda mot oberättigade misstankar. Det interna kontrollarbetet syftar till att: skapa ändamålsenliga och dokumenterade system och rutiner, säkra en rättvisande och tillförlitlig redovisning, säkerställa att lagar och policys mm följs, kommunens tillgångar skyddas, och att allvarliga fel kan upptäckas och elimineras.

5 1.2 Syfte och revisionsfrågor Granskningens syfte är att kartlägga den interna kontrollen avseende attestrutiner i samtliga verksamheter inom Östhammars kommun. Följande frågeställningar skall besvaras i rapporten: Finns tydliga regler, riktlinjer och rutiner för mottagnings- och beslutsattest i samband med in- och utbetalningar? Tillämpas gällande regler, riktlinjer och rutiner? 1.3 Revisionsmetod och avgränsningar Granskningen har gjorts genom inläsning av befintliga dokument samt intervju med berörd tjänsteman. Stickprovskontroll har gjorts av fakturor och attester från tre nämnder; Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden och Tekniska nämnden. Stickprovskontrollen har skett av fakturor som härrör från perioden den 1 januari till den 30 april Iakttagelser 2.1 Kommunens regelverk Attestreglementet är antaget av kommunfullmäktige den 20 mars 2007, och omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, finansförvaltning och de medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta. Det framgår även att bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande skall beakta kommunens regler. De olika attester som man arbetar med i kommunen är; Beslutsattest. Att beslutasttestera är obligatoriskt samt innebär att man styrker transaktionen, behörigheten och villkoren, vilket innebär en kontroll av beslut, kontering och finansiering. Behörighetsattest innebär en kontroll av att nödvändig attest skett av behörig person, d v s att rätt person beslutattesterat. Granskningsattest, d v s kontroll av att den ekonomiska händelsen tillhör verksamheten och är rimlig. Får ej utföras av samma person som beslutsattesterat.

6 Syftet med reglementet är bl a att säkerställa en god kontroll av alla ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner. Huvudregeln är att ingen enskild person själv hanterar en transaktion i alla led. Det finns även bestämmelser om jäv och särskilda kontrollområden beskrivet i reglementet. Som ett komplement till reglementet finns även tillämpningsanvisningar som skall vägleda de som handhar transaktionerna. För samtliga typer av transaktioner gäller att det alltid måste finnas två attester; beslutsattest och behörighetsattest som ska utföras av två personer. I reglementet finns beskrivet vilka attester som är obligatoriska och om namnteckning ska vara fullständig eller om det räcker med en signatur. Samtidigt innebär en attestering en bekräftelse att reglerade kontroller är gjorda. 2.2 Rutin vid fakturahantering Nämnderna ansvarar för att bestämmelserna i reglementet iakttas. Nämnderna utformar regelverket kring attestanterna medan förvaltningscheferna löpande utser och beslutar om attestanter. Alla fakturor skannas in av ett externt företag, Logica. De skickar i sin tur de inskannade fakturorna till berörd personal, enligt referensnummer, för mottagningsattest, kontering och granskning. Granskningen innebär att kontrollera att händelsen hör till verksamheten samt att betalningen är rätt och riktig. Saknas referensnummer skickas fakturorna till en person som utreder vem de ska till. Efter kontering och granskning skickas fakturorna vidare för beslutsattest. Det finns inlagt spärrar för beloppsgräns, representation och ansvarsfördelning. Vid representation ska en notering skrivas in för att konteringen ska godkännas. Det finns dokumenterat vilka som har behörighet till ekonomisystemet med namn, befattning mm. I kvittensen finns reglerat vad man får attestera, om man bara får kontera, granska och godkänna, samt beloppsgränsen. Dokumentet fylls i och skickas till respektive förvaltning. De skickar i sin tur kvittensen till ekonomikontoret som uppdaterar attestförteckningarna. Attestförteckningarna innehåller uppgifter om namn, ansvars- och verksamhetskod, beloppsgräns och typ av attestbehörighet. Avstämning av förteckningen sker en gång per år. Varje nämnd sammanställer egen attestförteckning där även verksamheten står utskriven istället för en kod samt vilket basbelopp man får attestera. I och med att man skrivit under en kvittens om behörighet får man ett attestreglemente som ska följas.

7 Det är den som attesterar beslutet som har det slutliga ansvaret att kontering, belopp etc stämmer. Det finns inget hinder från att en och samma person mottar fakturan och godkänner utbetalning. Det finns dock rutiner som hindrar att inköp som kan tolkas som privata, attesteras av en och samma person genom hela kedjan. Mobilräkning ska attesteras av högre chef samt representation ska kommenteras innan attest. Inga inbetalningar attesteras, därför saknas granskning av kontering och belopp. Avstämning mot kassa och bank sker dock löpande men kontroll av att rätt summa betalats in görs inte. 2.3 Stickprovskontroll Stickprovet är avgränsat till de tre största nämnderna. Resultatet av stickprovskontrollen visas i tabellen nedan. Kontroll har gjorts av att fakturorna attesterats av behörig person, d v s att verksamhetskod och ansvarskod stämmer. Kontroll skedde också mot beloppsgränsen samt att personen fanns uppskriven i attestförteckningen. Nämnder Antal stickprov Mottagningsattest Beslutattest Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Totalt Enligt tabellen är samtliga granskade fakturor besluts- och mottagningsattesterade, samt av två olika personer. Samtliga fakturor var attesterade av rätt person dessutom överstegs inte beloppsgränserna.

8 3 Bedömning Vår bedömning efter den översiktliga granskningen är att den interna kontrollen avseende attesteringar av inkommande fakturor är tillräcklig. Vi grundar detta på att attestreglementet är tydligt och ändamålsenligt och att stickprovet visade att alla fakturor hade blivit attesterade av rätt attestant, och att attesteringen i stort var tillfredsställande. Dessutom följer ekonomikontoret upp attesteringen samt att utbildning av attestanter sker löpande. 4 Rekommendationer För att ytterligare förbättra den interna kontrollen rekommenderar vi Östhammars kommun att: Attestera inbetalningar, d v s kontrollera detta avseende kontering och belopp Följa upp att rätt belopp betalas in

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län. Granskning av betalningsrutiner

Landstinget i Kalmar Län. Granskning av betalningsrutiner Landstinget i Kalmar Län Granskning av betalningsrutiner Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3 2.2. Revisionskriterier...3 2.3. Ansvarsprövningens grunder...4 2.4.

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

Läs mer

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Antagna av kommunstyrelsen 2012-10-31 Dessa tillämpningsanvisningar är ett komplement till attestreglementet och skall användas

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Eslövs kommun Februari 2008 Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte och genomförande...3 2 Kommunens regler/anvisningar...4

Läs mer

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Fastställd av: KF 122, 2014-09-23 Revideras senast: 2016-12-31 Innehåll Riktlinje - Attestreglemente... 3 Omfattning... 3 Angränsande styrdokument... 3 Syfte...

Läs mer

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2012 Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Innehåll 1 Slutsats och sammanfattning... 3 2 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

Tillämpningsanvisningar. till

Tillämpningsanvisningar. till Tillämpningsanvisningar till Attestreglemente för Nordanstigs kommun KS 10 / 2010 KF 10 / 2010 98 Innehållsförteckning Sid Inledning 2 1. Omfattning 2 2. Ansvarsfördelning 3 3. Attestberättigade 3 4. Attest

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering. Granskning av. Vallentuna kommun.

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering. Granskning av. Vallentuna kommun. REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering Vallentuna kommun Maj 2003 Carin Markström Anders Petersson (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer

Reglemente för kontroll av verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 219. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens

Läs mer

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06 REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg Anita Andersson Leif Johansson 2004-10-06 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer