System och rutiner 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "System och rutiner 2009"

Transkript

1 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning Revisionsfråga Metod och avgränsning Leverantörsfakturahantering Rutin och hantering av leverantörsfakturor Attester och behörigheter Intern kontroll Stickprov leverantörsfakturor Inköp och avtalstrohet Inköpsmönster Köptrohet Uppföljning av noteringar från föregående års granskning...13

3 1 Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Smedjebackens kommun har Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskat den löpande redovisningen och den interna kontrollen. Årets granskning har inriktats mot hanteringen av leverantörsfakturor. Sammanfattningsvis visar granskningen att rutinen för hanteringen av leverantörsfakturor till delar fungerar väl, men att den interna kontrollen kan stärkas inom flera områden. Vi vill uppmärksamma följande förbättringsområden: För att i högre grad säkerställa en enhetlig hantering och minska sårbarhet vid eventuella verksamhetsförändringar bör dokumenterade rutiner tas fram. I samband med upprättande av rutinbeskrivning bör även en riskbedömning av rutinens olika moment ske och med det som utgångspunkt bör kontrollaktiviteter planeras och genomföras. Bland annat bör kontroller införas i samband med upplägg av leverantörer. En översyn av ansvars- och arbetsfördelningen bör göras så att ingen person ensam skall kunna hantera en transaktion i alla led. Om det av till exempel bemanningsskäl inte är möjligt att låta olika personer göra de olika momenten, kan istället en extra kontroll införas vid till exempel upplägg av ny leverantör. För att stärka den interna kontrollen bör kraven höjas på attesterna, så att samtliga beslutsattester sker med namnteckning istället för signatur. Dessutom bör det säkerställas att det centrala attestreglementet följs. Säkerställa att attestreglementet med tillämpningsanvisningar är väl känt och att samtliga nämnder har beslutat om nämndspecifika tillämpningsanvisningar. För att stärka den interna kontrollen av utbetalningar bör det i de interna kontrollplanerna inkluderas kontroller som är kopplade till leverantörsfakturahanteringen. Kommunen bör se över hanteringen av leverantörer med stora fakturamängder och se om man kan hitta en effektivare hantering för att minska antalet fakturor. Vidare kan köptroheten förbättras inom vissa områden. Det har framkommit brister vid de stickprov som gjorts av leverantörsfakturor. Rekommendationen är att ytterligare information kring hantering av fakturor (exempelvis syfte och deltagare), attestregler och kontering förmedlas till berörda. Noteringar från tidigare år kvarstår. Kommunen bör aktivt arbeta med kvarstående punkter och redovisa en plan för hur åtgärderna ska genomföras. När nu uppgradering har gjorts av ekonomisystemet, bör bland annat arbetet med dokumentation av redovisningssystem prioriteras. 3

4 2 Inledning En god intern kontroll är viktig för säkerhet och förtroende i den kommunala verksamheten. Förändringar i verksamhet, organisation och teknik gör att den interna kontrollen i dess olika delar måste anpassas och utvecklas. Nämndernas ansvar i arbetet med intern kontroll framgår av kommunallagen 6 kap 7 : Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. En av revisorernas uppgifter enligt kommunallagen 9 kap 9 är att utröna om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. Intern kontroll är ett ledningsverktyg med betydelse för både den politiska ledningen och förvaltningarna. Kontrollsystemen skall säkerställa att beslut fattas på ett korrekt underlag. De skall också skydda mot medvetna eller omedvetna fel när det gäller hanteringen av kommunens tillgångar. Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av kommunens revisorer att granska den löpande redovisningen och den interna kontrollen i de administrativa rutinerna rörande de områden som anges under avsnitt 2.1 Revisionsfråga. 2.1 Revisionsfråga Syftet är att kontrollera om det finns ändamålsenliga rutiner och metoder samt om dessa används inom olika delar av redovisningen. Årets granskning har inriktats mot hanteringen av leverantörsfakturor, för att bedöma statusen på hanteringen av leverantörsfakturor i kommunen. Vidare ska en bedömning göras kring rådande kultur vad gäller inköp och hantering av leverantörsfakturor. Vidare är syftet är att följa upp föregående års löpande granskning för att se vad som hänt med tidigare påtalade brister. 2.2 Metod och avgränsning Som ett led i granskningen har en så kallad registeranalys genomförts. En registeranalys innebär att kommunens databas för leverantörsfakturor förs över till ett IT-baserat granskningsverktyg där sammanställningar, matchningar och analyser kan göras på fakturaregistrets samtliga lagrade begrepp såsom leverantörsnamn, belopp, bokföringsdatum, utbetalningsdatum, verifikationsnummer, konteringsbegrepp etc. 4

5 Registeranalysen avser fakturor från tidsperioden till och med Fakturavolymen för perioden var ca och uppgick till ett belopp om ca 194 Mkr fördelade på ca leverantörer. Med utgångspunkt från registeranalysen har sedan ett stickprovsmässigt urval av leverantörsfakturor skett. I stickprovet har fakturor registrerade på ekonomiavdelningen granskats. Intervjuer har genomförts med personer på ekonomienheten för att få en översiktlig bild av hanteringen av leverantörsfakturor i kommunen samt avstämning med övriga förvaltningar. En genomgång har gjorts av attestregelmente samt avtal inom utvalda områden. 5

6 3 Leverantörsfakturahantering 3.1 Rutin och hantering av leverantörsfakturor Smedjebackens kommun hanterat sina leverantörsfakturor manuellt, där registrering sker på ekonomiavdelningen, socialförvaltningen samt inom barn- och utbildningsförvaltningen. På ekonomiavdelningen registreras fakturor för kommunstyrelsen, kulturförvaltningen samt miljö- och byggförvaltningen. Upplägg av ny leverantör För att kunna lägga upp en ny leverantör kräver systemet att vissa obligatoriska uppgifter anges, såsom organisationsnummer, företagsnamn, adress samt konto för betalning. Det sker inga systematiska kontroller i samband med upplägg av en ny leverantör, till exempel att leverantören innehar F-skatt. Registrering av fakturor Fakturorna ankomstregistreras och sedan sänds de ut för kontering och attest. I regel görs kontering och kontroll av fakturan av en person och sedan beslutsattesteras den innan den går tillbaka för slutregistrering. I samband med slutregistrering görs även en utanordningssignatur på fakturan. Betalning Varje dag sänds samtliga färdigattesterade fakturor till bankgirot. Fakturorna ligger sedan hos bankgirot för betalningsbevakning. Betalningar sker genom att man tar fram ett betalningsförslag och sedan en betalningsbekräftelse. Detta görs av respektive förvaltning, som registrerar fakturor. Sedan ringer respektive förvaltning till ekonomiavdelningen och meddelar vilket belopp som ska betalas ut. Dagen efter erhåller ekonomiavdelningen en signerad betalningsbekräftelse. Ekonomiavdelningen skapar sedan en fil som de sänder till bankgirot. I samband med detta görs en avstämning att de olika delbetalningarna stämmer överens med det totala belopp som ska betalas ut. Bekräftelse erhålls sedan från bankgirocentralen. Efter utbetalning arkiveras betalningsbekräftelse, totalbeloppet av utbetalningsfilen samt bekräftelse på överföringen. Rutiner Det finns inga dokumenterade rutiner centralt, som beskriver hantringen/registeringen av leverantörsfakturor eller anger vilka kontroller som bör göras i samband med upplägg av leverantörer eller registrering av fakturor. 6

7 Iakttagelser och kommentarer Det finns i dagsläget inga övergripande dokumenterade rutiner för hanteringen av leverantörsfakturor. För att i högre grad säkerställa en enhetlig hantering och för att minska sårbarhet vid eventuella verksamhetsförändringar är det väsentligt att det finns dokumenterade rutiner. I samband med upprättande av rutinbeskrivning bör även en riskbedömning av rutinens olika moment ske och med det som utgångspunkt bör kontrollaktiviteter planeras och genomföras. Bland annat bör kontroller införas i samband med upplägg av leverantörer. 3.2 Attester och behörigheter Kommunen har ett attestreglemente, Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner, från 2001, som beslutades i fullmäktige ( 14). Enligt attestreglementet ansvarar kommunstyrelsen för att utfärda tillämpningsföreskrifter till reglementet. Dessa har tagits i kommunstyrelsen ( 85). Enligt attestreglementet framgår att varje nämnd ska ange innebörd och omfattning av attesttanternas ansvar och att dessa ska delges kommunstyrelsen. Det anges även att varje nämnd utser eller uppdrar åt förvaltningschefen att utse befattningarna och/eller funktioner med rätt att attestera samt ersättare för dessa. Nämnden har även i uppdrag att förmedla sina krav till berörda personer. I reglementet finns begränsningar om att attestmoment inte får utföras av den som själv är personligt berörd av transaktionen eller av den som står i beroendeställning till den som transaktionen berör. I reglementet anges olika former av attest: Mottagningsattest Kontroll mot leverans/prestation Granskningsattest Kontroll av uträkning Beslutsattest Kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor Beslutsattest innebär att utbetalning får ske Behörighetsattest Kontroll av att attester och kontering skett av behöriga personer Attest kan anges via namnteckning eller signatur. I tillämpningsanvisningarna anges att utgångspunkten ska vara att minst två personer ska attestera underlaget. Undantag från detta kan göras vid små enheter där ett sådant förfarande kan orsaka att man inte får rationellt handläggande. I dessa fall bör beloppet begränsas till att omfatta högst 20 tkr. Belopp därutöver får slutligt attesteras centralt inom respektive förvaltning. 7

8 Attestförteckning Den förteckning som ska upprättas över aktuella attesttanter ska hållas aktuell och innehålla namnförteckning/signatur på de personer som utsetts. Originalet av förteckningen ska sändas till ekonomienheten där utanordningsattest utförs. Upplägg av ny leverantör Upplägg av nya leverantörer samt eventuella ändringar utförs i regel av samma personer som registrerar fakturan. Registrering av fakturor Registrering av fakturor utförs på socialkontoret och inom barn- och utbildningsförvaltningen (på fyra platser). För övriga registreras fakturorna på ekonomiavdelningen. Det är i regel ordinarie samt ersättare som har behörighet i systemet. Betalning Betalningsförslag görs av respektive förvaltningen som registrerar fakturor, medan skapande av betalningsfilen alltid utförs av några utsedda personer på ekonomiavdelningen. Iakttagelser och kommentarer Vid granskningstillfället hade de som registrerar leverantörsfakturor behörighet att utföra samtliga moment i leverantörsfakturahanteringen, från upplägg av leverantör till att ta fram betalningsförslag. För god intern kontroll bör ansvars- och arbetsfördelningen vara sådan att ingen person ensam skall kunna hantera en transaktion i alla led. En översyn bör därför göras för att stärka den interna kontrollen. Om det av till exempel bemanningsskäl inte är möjligt att låta olika personer göra de olika momenten, kan istället en extra kontroll införas vid till exempel upplägg av ny leverantör. För att stärka den interna kontrollen bör kraven höjas på attesterna, så att samtliga beslutsattester sker med namnteckning istället för signatur. Dessutom bör det säkerställas att det centrala attestreglementet följs, så att minst två personer attesterar fakturorna. Bedömningen är att det centrala attestreglementet inte är väl känt. Vidare har inte alla nämnder tagit beslut om tillämpningsanvisningar. Rekommendationen är att säkerställa att attestreglementet med tillämpningsanvisningar är väl känt och att samtliga nämnder har beslutat om de nämndspecifika tillämpningsanvisningarna. I samband med att en ny attestant utses bör information lämnas kring vilka regler som gäller och vilket åtagande som en attest medför. 8

9 3.3 Intern kontroll Några av nämnderna har eller har haft kontrollmoment kring leverantörsfakturor i de interna kontrollplanerna. Iakttagelser och kommentarer För att stärka den interna kontrollen av utbetalningar bör det i de interna kontrollplanerna inkluderas kontroller som är kopplade till leverantörsfakturahanteringen. 3.4 Stickprov leverantörsfakturor Vi har granskat fakturor inom kostnadsslagen bostadsanpassning, leasing, representation, resor, personalrepresentation samt utbildning. Tabellen nedan visar vilka kontroller vi har gjort för respektive kostnadsslag: Kostnadsslag Syfte Deltagare Moms Bostadsanpassning * Leasing ** X X Representation *** X X X Resor X X Personal - representation *** X X X Utbildning X X * Inget momsavdrag medges för bostadsanpassningsåtgärder ** Momsavdrag medges endast med 50 % vid leasing av personbil *** Momsavdrag max 22,50 per person Vi har även granskat att fakturorna är rätt konterade, att attestering skett i enlighet med fastlagd rutin samt att fakturan uppfyller de formella kraven. Resultat Bostadsanpassning Kostnader för bostadsanpassningsåtgärder är åtgärder som utförs i enskilda personers privatbostäder. Av den anledningen omfattas kostnaderna av avdragsförbud för ingående moms för stadigvarande bostad. De granskade fakturor har hanterats på ett korrekt sätt avseende momsavdrag. 9

10 Leasing I de fall kommunen leasar en personbil, medges endast avdrag med 50 % av den ingående momsen på leasingkostnaden. De granskade leasingfakturorna har hanterats på ett korrekt sätt avseende momsavdrag. Representation För representationsutgifter för lunch, middag mm får avdraget inte överstiga 90 kronor per person och måltid med tillägg för moms. Momsavdraget för en representationsmåltid uppgår då till max 22:50 kr/person (90 kr*25%). På representationsfakturorna ska det även framgå vem som deltagit samt syfte med representationen. När det gäller momshanteringen är det inte i alla lägen möjligt att avgöra om hanteringen är korrekt, eftersom det inte alltid framgår hur många som har deltagit. I de fall det har gått att bedöma förekommer det att momsavdraget är för högt. Detta gäller även de granskade personalrepresentationsfakturorna. Vidare brister det i informationen kring vilka som deltagit samt syftet med representationen. Resor och utbildning På fakturor som avser resor och utbildning ska det framgå vem som rest/deltagit i utbildningen samt för resan, vart man rest och syfte med resan, samt för utbildning, vilken utbildning som avses. Övervägande delen av de granskade resefakturorna saknar uppgift om syfte, men i regel anges uppgift om deltagare och var man har rest. På merparten av de granskade utbildningsfakturorna anges syftet/vilken utbildning som avses men på vissa saknas uppgift om deltagare eller antalet deltagare framgår men de är ej specificerade. Övrigt Genomförda kontroller visar att någon av de granskade fakturorna inte uppfyller de formella kraven (saknar till exempel information om F-skatt och/eller momssats). Generellt har kontrollerade fakturor varit korrekt konterade men det förekommer att fakturor som avser exempelvis kostnader för resor och utbildning endast konteras som utbildning alternativt resor. Iakttagelser och kommentarer Det kan konstateras att det i samband med stickprov av leverantörsfakturor har framkommit brister i den information som finnas på fakturorna. Rekommendationen är att ytterligare information kring hantering av fakturor (exempelvis syfte och deltagare), attestregler och kontering bör förmedlas till berörda. 10

11 4 Inköp och avtalstrohet 4.1 Inköpsmönster För att se vissa inköpsmönster inom kommunen redovisas nedan antalet fakturor per leverantör och antalet fakturor för de leverantörer med flest antal fakturor. Antalet inköp under perioden från respektive leverantör har fördelats enligt nedan: Antal fakturor Antal leverantörer För den period som registeranalysen avser betalades fakturor till leverantörer. Av dessa gjordes utbetalningar till 639 leverantörer via enbart 1 faktura. Detta motsvarar 44 % av det totala antalet leverantörer. För leverantörer förekom det 5 fakturor eller färre (78 %). Några leverantörer har stora fakturamängder: Leverantör Antal fakturor Telia Sverige AB Dala Kraft AB 981 Servera R&S 795 Maserfrakt Distribution AB 725 Maserfrakt Anläggning AB 609 Smedjebacken Energi AB Köptrohet I granskningen har stickprov gjorts för inköp inom ett par områden, som presenteras nedan. En analys har genomförts av de kostnader som har bokförts på respektive konto (kostnadsslag), för att se hur stor andel av inköpen som gjorts från leverantörer där ramavtal finns. 11

12 Livsmedel Beträffande livsmedel finns avtal tecknade med tio leverantörer. För granskad period finns inköp gjorda från 69 leverantörer inom aktuellt kostnadsslag. I ett flertal fall är det bara en eller några få fakturor per leverantör. Av den totala kostnaden på 5,7 Mkr för kostnadsslaget avser 5,2 Mkr inköp från någon av de tio leverantörer som kommunen har ramavtal med. Detta motsvara ca 91%. Antal lev Belopp (tkr) % andel Inköp från leverantörer med ramavtal Inköp från leverantörer utan ramavtal Totalt Förbrukningsmaterial Beträffande förbrukningsmaterial finns avtal tecknat med fem leverantörer. För granskad period finns inköp gjorda från 133 leverantörer inom aktuellt kostnadsslag. I ett flertal fall är det bara en eller några få fakturor per leverantör. Av den totala kostnaden på 1,4 Mkr för kostnadsslaget avser 1,0 Mkr inköp från de leverantörer som kommunen har ramavtal med. Detta motsvara ca 73%. Antal lev Belopp (tkr) % andel Inköp från leverantörer med ramavtal Inköp från leverantörer utan ramavtal Totalt Iakttagelser och kommentarer Ovanstående sammanställning visar på att köptroheten delvis är god inom de kontrollerade områdena, men kan förbättras ytterligare. För livsmedel är den förhållandevis god, medan den är sämre för förbrukningsmaterial. Det är viktigt att löpande information lämnas kring aktuella avtal samt att uppföljning kring köptrohet görs kontinuerligt. I internkontrollplanen som beslutades under 2008 återfinns en punkt kring analys av avtalstrohet mot kommunens avtalsleverantörer. Kommunen bör även se över hanteringen av de leverantörer som har stora fakturamängder och se om man kan hitta en effektivare hantering genom att exempelvis minska antalet fakturor. 12

13 5 Uppföljning av noteringar från föregående års granskning I samband med årets löpande granskning har en avstämning gjorts av noteringar från föregående års granskning. Några större utvecklingsinsatser har inte gjorts inom nedanstående områden: Dokumentation av redovisningssystem Utveckling av ett skriftligt regelverk för projekthantering och utformning av tydliga och mer heltäckande regler/rutiner avseende hantering av projekt. Förtydligande av rutiner och principer för hantering av anläggningstillgångar samt uppdatering av anläggningsregistret genom att genomföra inventering av maskiner och inventarier. Upprättande av avstämningsplan för balanskonton samt rutiner för uppföljning av resultatkonton Dokumentation av rutiner och genomförande av riskanalyser Iakttagelser och kommentarer Kommunen bör aktivt arbeta med ovanstående punkter och redovisa en plan för hur åtgärderna ska genomföras. När nu uppgradering har gjorts av ekonomisystemet, bör bland annat arbetet med dokumentation av redovisningssystem prioriteras. 13

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Kontanthantering och moms

Kontanthantering och moms Kontanthantering och moms Kramfors kommun 2009-11-18 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Revisorerna i Kramfors kommun har den 18/11 2009 antagit denna rapport som sin egen.

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Eslövs kommun Februari 2008 Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte och genomförande...3 2 Kommunens regler/anvisningar...4

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013

Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013 Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB 2013 2 Innehåll Sammanfattande bedömning sid 3 Uppföljning av föregående års granskning

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer

Reglemente för kontroll av verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 219. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Botkyrka kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 2 1.1 Granskningens

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3

1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 Landstinget Kronoberg Granskning av årsredovisning, bokslut och intern kontroll för år 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 Innehållsförteckning 1. RAPPORTENS DISPOSITION... 3 2. GRANSKNING

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde PROJEKTRAPPORT NR 04/2013 N Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, handkassor

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, handkassor Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, körjournaler och handkassor Innehåll

Läs mer

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor Kf 1994-08-30, 129 Blad 1(1 ) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering. Granskning av. Vallentuna kommun.

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering. Granskning av. Vallentuna kommun. REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering Vallentuna kommun Maj 2003 Carin Markström Anders Petersson (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun

Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun www.pwc.se Revisionsrapport Leif Karlsson Göran Persson- Lingman Jan Voss Cecilia Axelsson Katarina Lidblom Granskning av ekonomihanteringen och affärsystemet UNIT4Agresso Gävle kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Antagna av kommunstyrelsen 2012-10-31 Dessa tillämpningsanvisningar är ett komplement till attestreglementet och skall användas

Läs mer

Granskning av mervärdesskatt

Granskning av mervärdesskatt Nora kommun Granskning av mervärdesskatt Revisionsrappo1i KPMG 9 september 2013 Antal sidor: 8 Nora kommun Revisiansrapport Granskning av mervärdesskatt 2013-09-09 Innehåll l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2

Läs mer