Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna"

Transkript

1 Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013

2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING SYFTE OCH METOD ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER DELEGATIONSORDNINGAR RUTINER FÖR HANTERING AV ATTESTER REGISTRERING AV NYA LEVERANTÖRER UNDANTAG FRÅN SCANNING BETALNINGSKONTROLLER MANUELLA BOKFÖRINGSORDRAR AVSTÄMNING AV VÄSENTLIGA BALANSKONTON ÖVERGRIPANDE BEDÖMNING AV DEN INTERNA KONTROLLEN... 8 [1]

3 1. Inledning Revisionen av Växjö kommuns verksamhet utförs i enlighet med Kommunallagen, Rådet för kommunal redovisning och kommunens regler och anvisningar samt god revisionssed. Revisionen har som mål att verka för korrekt redovisning, god ordning, tillfredsställande säkerhet och hög effektivitet i kommunens verksamhet. Enligt kommunallagen skall styrelsen tillse att den interna kontrollen är tillräcklig och att medel förvaltas på ett betryggande sätt. I styrelsens ansvar ingår således inte endast att utforma organisationen så att den är rationell och effektiv den ska också vara trygg. Årligen genomför kommunens revisorer en övergripande granskning av den interna kontrollen med avseende på redovisning och räkenskaper. Som ett led i den revisionsstrategi som kommunens revisorer fastslagit har årets granskning av den interna kontrollen inriktats på delegationsordningar, rutiner för hantering av attester, rutiner för upplägg av nya leverantörer, scanning dess undantag, betalningskontroller, manuella bokföringsorder samt avstämning av väsentliga balanskonton. Under våren 2013 har kommunens revisorer genomfört en översiktlig granskning av attestrutiner där kommunstyrelsen lämnat svar på kommentarerna i rapporten från denna granskning. Hänsyn har tagits till svaren i denna rapport. Samtliga berörda av granskningen har fått ta del av rapporten och faktagranska denna innan den presenteras för kommunens revisorer. 1.1 Syfte och metod Syftet med denna granskning har varit att utifrån intervjuer med förvaltningsekonomer samt genom stickprovskontroller få en uppfattning om den interna kontrollen kopplad till redovisningen. Genomgång görs för olika väsentliga delarna, så som kontroller vid undantag från scanning, betalningskontroller, kontroller vid hantering av manuella bokföringsorder samt löpande avstämningar av väsentliga konton. Dessutom kartläggs vilka rutiner som finns kopplade till attestrutiner, registrering samt uppföljning av attestanter i systemet. Granskningen har begränsats till följande nämnder och förvaltningarna; Skol - och barnomsorgsnämnden, Omsorgsnämnden, Nämnden för Arbete och välfärd, Tekniska nämnden, Gymnasienämnden, Kulturnämnden samt Fritidsnämnden. [2]

4 2. Allmänna revisionsåtgärder 2.1 Delegationsordningar Delegation är överlåtelse av beslutsrätt från nämnden till tjänstemän på förvaltningar. I delegationsordningen framgår vilka befattningar och inom vilka områden nämnden givit förvaltningen besluträtt i. Det är av vikt att delegationsordningen är uppdaterad för att säkerställa en god intern kontroll samt för att skydda kommunen mot att obehöriga tecknar avtal, gör inköp eller dylikt. Samtliga nämnder har delegationsordningar framtagna, det förekommer dock att dessa inte är uppdaterade. I dagsläget arbetar flera nämnder med att ta fram aktuella delegationsordningar. er Vi noterar att Växjö kommuns nämnder har tagit fram delegationsordningar men att de inte alltid är uppdaterade. Arbetet med uppdatering pågår och bör snarast bli föremål för beslut i berörd nämnd. 2.2 Rutiner för hantering av attester Kontroll av överensstämmelse med delegationsordning Delegationsordningen visar vilka befattningar och områden som nämnden givit förvaltningen beslutsrätt i. Attestförteckningen visar vilka personer som har rätt att i efterhand godkänna inkommande fakturor. Till följd av detta har granskningen visat att delegationsordningar inte överensstämmer med attestförteckningen. Delegationsordningar stämmer ofta inte med attestförteckningen och registrerad data i system. I flera fall är delegationsordningar alltför övergripande och kortfattade och granskningen har visat på ett behov av mer detaljerade delegationsordningar. För att delegationsordningar ska gälla måste den överensstämma med verkligheten. Det har framkommit att det blir svårigheter vid jämförelser av attestförteckning och delegationsordningen då varje förvaltning har inkommande fakturor, som är kopplade till giltiga avtal, som överstiger beloppsgräns enligt delegationsordningen. Till följd av svårigheter att praktiskt hantera inkomna fakturor med höga belopp visar granskningen att attesträtten i flera fall kraftigt överstiger behörigheten i delegationen. Då systemen inte ger utrymme för olika typer av begränsningar är det av största vikt att kompenserande kontroller finns. Enhetliga arbetssätt och rutiner minskar risken för fel och ger bättre förutsättningar för en kommunövergripande uppföljning och kontroll. Vi konstaterar också att det finns ett behov ute på förvaltningar om enhetliga rutiner för att ta fram delegationsordningar och attestförteckningar. Vi rekommenderar därför [3]

5 kommunstyrelsen att ta fram enhetliga rutiner och arbetssätt vad gäller rutiner kopplade till området. Efter genomförd granskning har förtydligande anvisningar lämnats från ekonomikontoret där det framgår att stora attesterade belopp ska kontrolleras av respektive förvaltning. Enligt reglerna ska förvaltningen utse vilka personer som ska utföra kontrollen och vilka beloppsgränser som ska kontrolleras. Anvisningen uttrycker att beloppet ska ligga inom den beslutade beloppsgränsen. Vi rekommenderar ytterligare ett förtydligande och anser att det är nämnden som ska fatta besluten. Kontrollen måste vara tydligt kopplad till delegationsordningens gränser, det vill säga poster som överstiger delegationsordningens belopp måste vara föremål för särskild kontroll Rutiner för registrering och ändring av attester I varje större förvaltning finns det ett fåtal personer som har behörighet att i systemet registrera och ändra attestanter och belopp. I flera av dessa förvaltningar tas inga dokument fram vid ändringar i systemet, utan kommunikation sker muntligt eller via mail. Vid ändringar hos mindre förvaltningar har ekonomienheten ovan nämnda behörighet. Enligt uppgift från dessa förvaltningar har sedan 2013 nya rutiner implementerats där underskrivna dokument ska tas fram och skrivas på av förvaltningschef innan förändringar görs. I svar från kommunstyrelsen avseende revisorernas översiktliga granskning av attestrutiner noteras att ett standardformulär för nyupplägg och ändring av beslutsattestanter i fakturasystemet har upprättats under 2012 vilket ska signeras av förvaltningschef. Ändring av attestanter kräver korrekt upprättade och godkända underlag. Vi konstaterar att det finns förbättringsmöjligheter vad gäller hanteringen av ändringar av attestanter i de större förvaltningarna. Erforderliga dokument ska tas fram och dokumenteras för att möjliggöra kontroller i efterhand. Vi uppmanar att kommunstyrelsen tillser att samtliga förvaltningar efterlever beslutade rutiner. Enligt förtydligande anvisningar från ekonomikontoret ska kommunens ekonomichef godkänna de personer som har behörighet att göra ändringar i system för fakturahantering (så kallade super-users). Vi stödjer denna hantering. Denna rutin eliminerar dock inte risken vi nämner ovan, dvs. att fel attestanter registreras i systemet (behandlas i avsnitt 2.2.3). I dagsläget sker inga kontroller av transaktioner som super-users godkänner, vilket skapar en sårbarhet i den interna kontrollen. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att förstärka den interna kontrollen genom exempelvis kontroll av logglistor eller liknande för de transaktioner som dessa funktioner genomför eller godkänner. [4]

6 2.2.3 Rutiner för kontroll av registrerade attestanter I Skol- och barnomsorgs-, Omsorgs- respektive gymnasieförvaltningen genomförs årligen noggranna kontroller av att attestförteckning stämmer överens med registrerad data i systemen. Inom förvaltningen för Arbete och välfärd genomförs kontroller av attestförteckning, dock ej mot registrerad data i systemen. Övriga förvaltningar genomför inga sådana kontroller. I svar erhållet från kommunstyrelsen noteras att i anvisningar till årsbokslut för 2012 lämnas instruktioner till förvaltningarna att kontrollera och dokumentera såväl aktuella attestanter som de förändringar som skett under året. Som ytterligare förstärkning av den interna kontrollen ska tydligare instruktioner av attestrutinen och dess dokumentation ges. Systemet ger en god intern kontroll endast om det är säkerställt att korrekt attestant är registrerad i systemet. Vi noterar att kommunstyrelsen lämnat instruktioner från 2012 och ämnar lämna ytterligare förtydligande. Utifrån gjord granskning bedömer vi dock att det finns ett behov av mer information samt att kommunstyrelsen genom egna kontroller säkerställer att beslutade rutiner efterlevs. 2.3 Registrering av nya leverantörer Behörigheten att lägga upp nya leverantörer ligger hos personal på ekonomikontoret, en ekonomiassistent samt tre systemadministratörer. Berörd ekonomiassistent och systemadministratörerna har inte beslutsattesträtt. Vid registrering av nya leverantörer skickar Agresso automatiskt ut en e-post till medarbetare på ekonomikontoret. Dessa kontrollerar att bank- och plusgiro stämmer med angiven leverantör. Dessutom genomförs kontroller mot svenskhandels databas för att upptäcka eventuella icke seriösa företag. För att hantera utbetalningar i vissa speciella fall finns en möjlighet att lägga upp nya leverantörer direkt i redovisningssystemet Agresso utan att gå via Palette. Detta sker då på förvaltningarna där två till tre personer har behörighet att registrera in nya leverantörer. Det sker enligt uppgift främst i sådana fall där det finns brådska att genomföra betalningen eller vid betalning till privatpersoner eller bidragsutbetalning. Det är ett fåtal nya leverantörer som läggs in i systemen på detta sätt Inget system för intern kontroll är säkrare än möjligheten att göra undantag. Möjligheten att direkt registrera i Agresso kan skapa en brist i den interna kontrollen och är förknippad med nedanstående undantag från scanning av leverantörsfakturor. Kommunstyrelsen bör tillse att kontroller som hanterar registrering av nya leverantörer efterlevs och även omfattar de leverantörer som direkt registreras i Agresso. Kommunstyrelsen svarar att dessa kontroller görs löpande. Vi har kunnat [5]

7 verifiera detta genom kontroll av en excelmall där samtliga nyinlagda leverantörer finns med. Denna kontroll omfattar dock inte kontroll av rörelsetillhörighet eller kontroll av att tjänsten/varan är korrekt upphandlat. Vi uppmanar Kommunstyrelsen att förvissa sig om att kontrollerna är tillräckliga och inte enbart omfattar kontroll av korrekta uppgifter på fakturan/av företagen. Vi vill även uppmärksamma risken som är kopplad till utbetalningar till privatpersoner och anser att utbetalningskontroller ska även omfatta sådana, även om beloppen inte till storlek är väsentliga. 2.4 Undantag från scanning Växjö Kommun har idag ett system för att registrera inkommande fakturor genom scanning via en scanningscentral. Huvuddelen av fakturor och utbetalningar till leverantörer hanteras inom ramen för elektronisk fakturahantering. Det finns dock möjlighet att hantera fakturor i ekonomisystemet Agresso. Enligt uppgift hanteras en mycket liten andel utanför Palette och avser främst direktutbetalningar, exempelvis bidrag till kooperativ, partistöd samt utlandsbetalning och betalning till privatpersoner. Enligt gällande rutiner skall utbetalning attesteras i enlighet med gällande attestförteckning, därefter registreras utbetalning vanligtvis av en ekonomiassistent efter att alla attester är genomförda (mottagnings-, gransknings-, besluts- och behörighetsattest). Enligt förvaltningarna förekommer detta undantag numera väldigt sällan. Förvaltningen för Arbete och välfärd och omsorgsförvaltning genomför årliga kontroller av dessa avseende på fullständighet samt korrekt hantering. Denna kontroll dokumenteras dock inte. I skol- och barnomsorgsförvaltningen har det tidigare år genomförts kontroller på de olika avdelningarna som inte har visat på några brister. Övriga förvaltningar genomför inga kontroller av ovan nämnda undantag. Undantag förekommer i viss utsträckning och det finns således en möjlighet att hantera fakturor utanför fakturasystemet, då direkt via huvudboken. Växjö kommun måste vara vaksam på dessa undantag vad gäller rörelsetillhörighet och attester. För att förstärka den interna kontrollen och minska risken för såväl avsiktliga och oavsiktliga fel rekommenderar vi Kommunstyrelsen att tillse att samtliga förvaltningar årligen genomför kontroller av fakturor och utanordningar som hanterats utanför scanningssystemet samt att denna kontroll dokumenteras. Till viss del täcks denna in av nedanstående betalningskontroll men på grund av sin känsliga natur, exempelvis utbetalningar till privat personer, gör vi bedömningen att kontrollerna ytterligare bör förstärkas. 2.5 Betalningskontroller Betalningskontroller innebär att transaktionslistor tas ut på genomförda utbetalningar som sedan kontrolleras mot underlag. [6]

8 Förvaltningen för arbete och välfärd samt skol- och barnomsorgsförvaltningen tar ut transaktionslistor som analyseras av avdelningschef med avseende på ovanliga utbetalningar. En ovanlig utbetalning är enligt förvaltningarna sådana som ej hör till den ordinarie verksamheten och ej löpande utbetalningar. Ekonom på omsorgsförvaltningen kontrollerar manuella utbetalningar en extra gång vid granskning av fullständighet. Gymnasie- respektive tekniska förvaltningen analyserar enbart löneutbetalningar varje månad. Kontrollerna dokumenteras inte. Vi noterar att betalningskontroller genomförs i varierande grad och omfattning. Enligt gällande rutiner skall betalningar över ett visst belopp samt slumpmässigt valda utbetalningar kontrolleras mot underlag. Vi noterar vissa brister i tillämpningen av dessa rutiner. Samtliga förvaltningar ska genomföra betalningskontroller enligt beslutade rutiner för att upptäcka eventuella felaktiga utbetalningar/transaktioner. Dessa kontroller skall dokumenteras. 2.6 Manuella bokföringsordrar På nästan samtliga förvaltningar är två olika personer involverade i hanteringen av manuella bokföringsordrar. I de flesta fall är förvaltningsekonom slutattestant. På en av de granskade förvaltningarna kontrolleras fullständigheten, det vill säga en obruten kedja där samtliga bokföringsordrar är attesterade, i slutet av året. På andra förvaltningar görs en mer översiktlig granskning av korrekt hantering löpande under året. Efter genomförd granskning noterar vi ett behov av enhetliga rutiner för hantering av manuella bokföringsordrar samt att Kommunstyrelsen tillser att kontroller implementeras och efterlevs. 2.7 Avstämning av väsentliga balanskonton Avstämning av samtliga balanskonton genomförs minst tre gånger per år, kvartalsbokslut, tertialbokslut samt årsbokslut. Detta sparas i specifika bokslutspärmar ute på förvaltningarna. Utöver dessa tillfällen stäms vissa konton, så som kassa och bank och klientmedel, av löpande under året. Avstämningarna dokumenteras inte alltid.. Vår granskning har verifierat att avstämningar genomförs av väsentliga balanskonton. Vi har dock vid våra tidigare granskningar uppmärksammat att enstaka bokslutsbilagor saknas och rekommenderar därför att varje förvaltning genomför en genomgång av respektive bokslutspärm för att säkerställa fullständighet. I de fall avstämningar inte dokumenteras rekommenderar vi att så sker. [7]

9 3. Övergripande bedömning av den interna kontrollen Sammanfattningsvis bedömer vi att Växjö Kommun har en förhållandevis god intern kontroll avseende de områden som rapporten berör. Vi har funnit några områden och kontrollaktiviteter där det finns förbättringsmöjligheter för att minimera risker för såväl avsiktliga som oavsiktliga fel. I flera fall bör nuvarande kontrollaktiviteter ytterligare förstärkas med kompenserande kontroller och dokumentation. Sammanfattningsvis lämnar vi följande rekommendationer: Problematiken kring överensstämmelse mellan delegationsordningars beloppsgränser och attestförteckningen kräver att kompenserande kontroller implementeras. I de fall där attesträtten överstiger delegationen ska dessa undantag tydligt framgå av delegationsordningar. Samtliga nämnder och förvaltningar måste efterleva beslutade regler gällande ändring och kontroll av attestanter samt dokumentera dessa på ett sätt som gör en efterkontroll möjlig. Den obegränsade möjlighet super-users har och som naturligt ligger i dess roll ställer krav på kontroll av de transaktioner som dessa godkänner. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att tillse att dylika kontroller införs. De kontroller som i dagsläget görs på ekonomikontoret bör kompletteras med kontroller på förvaltningsnivå utifrån dess rörelsetillhörighet och krav på upphandling. Möjligheten att i undantagsfall registrera nya leverantörer direkt i redovisningssystemet Agresso ställer höga krav på kontroller. Kontrollerna ska även omfatta utbetalningar till privatpersoner. Betalningskontroller skall göras och dokumenteras i enlighet med beslutade rutiner. Vi noterar ett behov av kontroller avseende manuella bokföringsordrar. Vi noterat att det i så gott som samtliga granskade förvaltningar efterfrågas enhetliga och tydliga rutiner för hela kommunen vad gäller den interna kontrollen kopplad till redovisningen och räkenskaper. Det har framkommit önskemål om gemensamt dokumenterade rutiner för att effektivisera framtagning och dokumentation av centrala dokument såsom delegationsordningar och attestförteckningar. [8]

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning Varbergs Kommuns attestreglemente Antagen av kommunstyrelsen 2014-10-28 215 Ägare, Kommunstyrelsen Förvaltarskap, Ekonomidirektör TILLÄMPNINGSANVISNING TILL ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning

Läs mer

Attestreglemente för Orsa kommun

Attestreglemente för Orsa kommun Orsa kommun 2007-01-01 1(6) för Orsa kommun 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagt

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Uppsala kommun Fredrik Hellström Nicklas Samuelsson Klara Tengstrand Innehållsförteckning 1. Sammanfande revisionell bedömning...

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Kommunal författningssamling Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga verifikationer,

Läs mer

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185 Reviderat 2012 KS12.185 2012-03-27 Marina Skyldberg Innehåll 1 Inledning 5 2 Attestreglemente 6 2.1 Omfattning...6 2.2 Huvudregler...6 2.3 Ansvar...6 2.3.1 Kommunfullmäktige...6 2.3.2 Kommunstyrelsen...6

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Kalmar kommun. Intern kontroll inom redovisningsområdet

Kalmar kommun. Intern kontroll inom redovisningsområdet Kalmar kommun Intern kontroll inom redovisningsområdet Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3 2.2. Revisionskriterier...3 2.3. Granskningens avgränsning och genomförande...3

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Falkenberg Anita Andersson Leif Johansson 2005-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Attestreglemente. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att anta attestreglemente enligt bilaga.

Attestreglemente. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att anta attestreglemente enligt bilaga. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Backlund Thomas Duvner Sara Datum 2016-07-06 Diarienummer KSN-2016-1445 Kommunstyrelsen Attestreglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

PM efter genomförd löpande granskning

PM efter genomförd löpande granskning PM efter genomförd löpande granskning Föreningen Furuboda Till: Från: Styrelsen Håkan Sventorp, auktoriserad revisor Räkenskapsår: 2016-01-01 2016-12-31 Datum: 1 december 2016 Innehållsförteckning 1. Revisionens

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner (kassaverifikationer, fakturautbetalningar,

Läs mer

Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 )

Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 ) Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 ) 1 Inledande bestämmelser Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner,

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013. Alingsås kommun. Löpande granskning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2013 Alingsås kommun Löpande granskning 2013 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 2. Iakttagelser och förslag

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner

Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1999:5-002 Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner ANTAGET AV KF 1999-11-25 149 REVIDERAT AV KF 2009-01-29 7 REVIDERAT AV KF 2016-05-12 52

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län. Granskning av betalningsrutiner

Landstinget i Kalmar Län. Granskning av betalningsrutiner Landstinget i Kalmar Län Granskning av betalningsrutiner Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3 2.2. Revisionskriterier...3 2.3. Ansvarsprövningens grunder...4 2.4.

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Beslutsattest omfattar följande moment:

Beslutsattest omfattar följande moment: 1 (3) 9:0 ATTESTREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning och medel som kommunen ålagts eller åtagit

Läs mer

Attestreglemente för Tierps kommun

Attestreglemente för Tierps kommun Attestreglemente för Tierps kommun Dokumenttyp Regler/reglemente Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av Kommunstyrelsen 115/2016 Dokumentansvarig Conny Rönnholm Diarienummer 2016:677 Gäller

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen

Marks kommun - Granskning av intern kontroll i lönehanteringen 3.2 Roller och ansvarsfördelning 3.4 Riktlinjer kring intern kontroll 4 Rimlighetsbedömning löneutbetalning Ansvarsfördelning Ansvars- och rollbeskrivningar bör finnas för väsentliga roller relaterat till

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Förslag till attestinstruktion

Förslag till attestinstruktion Förslag till attestinstruktion Förskoleförvaltning Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-02-01 1.0 Andreas Norbrant Förskoleförvaltning iavdelning Innehållsförteckning Attestinstruktion...

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott och Ekonomiutskott 2013-09-18 16 (18)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott och Ekonomiutskott 2013-09-18 16 (18) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott och Ekonomiutskott 2013-09-18 16 (18) 154 GRANSKNING AV INTERN KONTROLL AVSEENDE RUTINER FÖR UTBETALNINGAR ATTEST OCH FIRMATECKNING

Läs mer

1. Antagen av kultur- och fritidsnämnden den XX XX 2011, XX

1. Antagen av kultur- och fritidsnämnden den XX XX 2011, XX 14 15 Kultur- och fritidsnämndens attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar 1 Rutinerna gäller för samtliga ekonomiska transaktioner i stadens ekonomisystem samt i försystem knutna till dessa.

Läs mer

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse 1 september 2014 KS-2014/742.912 1 (11) HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist Pia Nordeman 08-535 303 11 08-535 313 61 Kommunstyrelsen Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut

Läs mer

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 14 december 2005, 226 (tidigare anvisningar antagna av kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler.

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler. 1 ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar

Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar BARN- OCH UTBILDNINGS- 2011-11-01 FÖRVALTNINGEN DNR 280/2011-040 Förskolenämnden Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar Beslutsunderlag Förskolenämndens protokoll den 3 februari 2011 10.

Läs mer

Intern kontroll avseende behörigheter i ekonomisystem samt hantering av leverantörsfakturor och manuella betalningar

Intern kontroll avseende behörigheter i ekonomisystem samt hantering av leverantörsfakturor och manuella betalningar www.pwc.se Revisionsrapport Ebba Lind Simon Löwenthal Rebecka Hansson, Certifierad kommunal revisor, Auktoriserad revisor Intern kontroll avseende behörigheter i ekonomisystem samt hantering av leverantörsfakturor

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Ersätter attestreglemente för Umeå kommun antaget av kommunfullmäktige 2002-03-26 52 och reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-27 157 Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentägare

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

Attestförteckning och nämndspecifika tillämpningsanvisningar

Attestförteckning och nämndspecifika tillämpningsanvisningar Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-30 Vår referens Ann Andersson Tjänsteskrivelse Attestförteckning och nämndspecifika tillämpningsanvisningar Ärende 9 2013-294

Läs mer

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Rapport nr 8/2013 Oktober 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys...

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2015-09-14 Paragraf 77/2015 Ansvar Ekonomichef / Kanslichef Antagen

Läs mer

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Förslag till beslut: Styrelsen godkänner förslag till delegationsordning. Styrelsen godkänner attestordning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

2012-12-04. Komrnunstyrelseri Nämnder och styrelser

2012-12-04. Komrnunstyrelseri Nämnder och styrelser Uppsala "KOMMUN Kommunrevisionen 2012-12-04 BUK aj>t4~cu~23 UPPSALA KOMMUN Komrnunstyrelseri Nämnder och styrelser U Dnr:, I R : IDDI Angående intern kontroll i redovisningsprocessen PwC har på uppdrag

Läs mer

Granskning av leverantörsreskontran

Granskning av leverantörsreskontran www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Granskning av leverantörsreskontran Botkyrka kommun 2013-12-04 Linda Yacoub Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06 REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg Anita Andersson Leif Johansson 2004-10-06 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Rutiner för utbetalningar samt attest och firmateckning

Rutiner för utbetalningar samt attest och firmateckning Intern kontroll Rutiner för utbetalningar samt attest och firmateckning Lysekil Revisionsrapport Juli 2013 Henrik Bergh Håkan Olsson Innehåll Uppdrag och genomförande...3 Sammanfattning...4 Synpunkter...4

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Ängelholms kommun Januari 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Sida 1/8 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 U^lsf 2G l -01 -ft Uppsala r "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 Utbildningsnämnden Attestanvisning och attestinstruktion 2015 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2009. Landstinget Kronoberg

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2009. Landstinget Kronoberg Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2009 Landstinget Kronoberg Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2010 1 1. INLEDNING... 3 2. BOKSLUTSPROCESSEN... 4 2.1 AVSTÄMNING AV VÄSENTLIGA

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Ersätter Utbytt den Sign 1:8 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för kommunens externa och interna ekonomiska transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att

Läs mer

Rapport intern kontroll 2016

Rapport intern kontroll 2016 Rapport Dnr: 2016/13 2017-01-27 Kommunstyrelsen Rapport intern kontroll 2016 Bakgrund och sammanfattning Enligt reglementet för internkontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för granskning samt uppföljning

Läs mer

Intern kontroll avseende inköpskort

Intern kontroll avseende inköpskort www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Ebba Lind Intern kontroll avseende inköpskort Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer