Granskning av leverantörsfakturor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av leverantörsfakturor"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte och genomförande Kommunens regler/anvisningar Attest- och utanordningsreglemente Granskningens resultat Kontrollmål: Verifikationen skildrar på ett korrekt sätt den ekonomiska händelsen Kontrollmål: Verifikationsmaterialet omfattar alla erforderliga handlingar Kontrollmål: Verifikationen har attesterats av behöriga attestanter Kontrollmål: Förvaring av verifikationer Övrigt Sammanfattande bedömning

3 1 Inledning 1.1 Bakgrund Ängelholms kommuns revisorer har beslutat att genomföra en granskning av leverantörsfakturor. En väl fungerande intern kontroll i system och rutiner är en förutsättning för att den information som ligger till grund för politiskt beslutsfattande är tillförlitlig. På samma sätt utgör den interna kontrollen i redovisningens system och rutiner en förutsättning för att årsredovisning och delårsrapporter motsvarar de krav som lag och normgivare ställer. Granskningen utgår från kommunallagens regler om intern kontroll, den kommunala redovisningslagens regler för bokföring samt kommunens attestreglemente. Lagen fastställer bland annat att nämnderna och styrelsen ska ha kontroll över sin verksamhet. Rapporten har varit föremål för sakgranskning av berörda tjänstemän. 1.2 Syfte och genomförande Syftet med granskningen är att bedöma om tillämpade rutiner för hantering, registrering och förvaring av leverantörsfakturor är tillräckliga och ändamålsenliga. Granskningen innefattar verifiering av nämndernas och styrelsens interna kontroll avseende rutinerna för leverantörsfakturor genom att granskningen genomförs utifrån följande kontrollmål: Verifikationen skildrar på ett korrekt sätt den ekonomiska händelsen. Verifikationsmaterialet omfattar alla erforderliga handlingar. Verifikationen har attesterats av behöriga attestanter. Förvaring av verifikationer. Stickprovsvis granskning av ca 130 leverantörsfakturor som avser 2009 har genomförts inom kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska nämnden. 3

4 2 Kommunens regler/anvisningar 2.1 Attest- och utanordningsreglemente Kommunens attest- och utanordningsreglemente är antaget av fullmäktige ( 68). Reglementet gäller för övriga transaktioner i den ekonomiska redovisningen och medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. I reglementet anges att det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i reglementet om attest och utanordning iakttas. Enligt 2 i attest- och utanordningsreglementet ingår följande moment i attestordningen: Kontroll mot beslut och anslag Kontroll mot beställning Kontroll mot leverans Aritmetisk kontroll Attest skall tecknas med beständig skrift. Därutöver kan ovanstående kontrollmoment kompletteras med övriga kontroller, som respektive förvaltning finner erforderliga för särskilda fall. Innan utbetalningsunderlag överlämnas för utanordning skall minst två av attestmomenten i konteringen vara undertecknade av olika befattningshavare. Dessa attestmoment skall vara mottagningsattest och beslutsattest. Mottagningsattestant vidimerar att varan eller tjänsten mottagits och stämmer överens med beställning/utanordningsunderlag. Mottagningsattestant skall känna till faktiska förhållanden för den transaktion attesten avser. Beslutsattestant vidimerar att nämndsbeslut, budgetanslag eller annan av fullmäktige eller nämnd beslutad plan, normer eller riktlinjer följs. Vederbörande svarar också för att kontering verkställs. Attestmoment skall ej utföras av den som själv skall ta emot betalningen. Kommunstyrelsen har fastställt tillämpningsanvisningar för attest- och utanordningsreglementet , 153. Dokumentet beskriver rutinerna för hantering och bl.a. framgår beskrivning om rutiner för representation, utbildning, förskott och kontantutlägg. Det finns även beskrivit att beslutsattestanter ska skriva under förbindelse att denne tagit del av och förstått attest- och utanordningsreglementet samt gällande tillämpningsanvisningar för detta reglemente. 4

5 3 Granskningens resultat 3.1 Kontrollmål: Verifikationen skildrar på ett korrekt sätt den ekonomiska händelsen Verifikationerna måste innehålla viss information för att attestanterna skall kunna utföra de olika kontrollmomenten. Av 2 kap 4 kommunala redovisningslagen (KRL) framgår att Verifikationen skall innefatta uppgift om när den har sammanställts, när den ekonomiska händelsen har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör. I förekommande fall skall verifikationen även innefatta upplysning om handlingar eller andra uppgifter som har legat till grund för den ekonomiska händelsen samt var dessa finns tillgängliga. Iakttagelser Inom socialnämnden finns det några verifikationer som inte innehåller den information som KRL kräver. På ett antal fakturor saknas information om vilka som deltagit i olika engagemang/aktiviteter och dess syfte saknas ibland. Även vid diverse inköp saknas syfte och åt vem inköpen har gjorts i något fall. Därutöver saknas syfte på en verifikation inom kommunstyrelsen. Inom tekniska nämnden har tipex använts på tre verifikationer på konteringsstämpeln utan signatur. Verifikationerna ska innehålla de uppgifter som krävs för att lagens krav ska uppfyllas. Det ska tydligt framgå vad den ekonomiska händelsen avser. Vid olika aktiviteter och representation ska alltid deltagare och syfte anges. Syfte ska även anges vid diverse inköp, samt åt vem inköpen görs. Vid felskrivningar ska det enligt KRL 2 kap. 5, framgå vem som företagit rättelsen samt när den skett. Tipex och blyerts får ej användas i räkenskapsinformation, då dessa ej ses som varaktiga. 3.2 Kontrollmål: Verifikationsmaterialet omfattar alla erforderliga handlingar Samtliga erforderliga handlingar som styrker den ekonomiska händelsen, såsom fakturor, följesedlar, kvitton m.m. skall finnas som underlag. 5

6 Iakttagelser Vid ett tillfälle bifogas inte program avseende utbildning och i ett annat fall bifogas inte kvitton till verifikationen inom socialnämnden. Samtliga erforderliga handlingar som styrker den ekonomiska händelsen ska bifogas verifikationsmaterialet, i enlighet med KRL 2 kap 4. I annat fall ska det finnas en hänvisning som anger var handlingarna finns tillgängliga. 3.3 Kontrollmål: Verifikationen har attesterats av behöriga attestanter Av attest- och utanordningsreglementet framgår bl.a. att mottagnings- och beslutsattest ingår i attestordningen. Iakttagelser Vid två tillfällen saknas gransknings- och mottagningsattest inom socialnämnden och tekniska nämnden. Kommunens attest- och utanordningsreglemente ska följas. Huvudregeln är att beslutssamt mottagningsattest ska ske av två olika personer. Beslutsattesten ska ske med fullständig namnteckning. Granskningsattesten är härutöver viktig som sista led i kontrollkedjan, eftersom denna attest är en kontroll av behöriga attestanter. Principen för beslutsattestering är att attestanten inte får vara jävig. 3.4 Kontrollmål: Förvaring av verifikationer Verifikationer utgör räkenskapsinformation och skall därmed förvaras på ett betryggande och överskådligt sätt. Arkiveringstiden är 10 år. Iakttagelser Samtliga granskade verifikationer hanteras på ett betryggande sätt, då de förvaras inlåsta i brandsäkert arkiv. Revisionen har inget att erinra på denna punkt. 6

7 3.5 Övrigt I den kommunala redovisningslagen 2 kap 5 anges I verifikationen skall det ingå ett verifikationsnummer eller annat identifieringstecken samt sådana övriga uppgifter som är nödvändiga för att sambandet mellan verifikationen och den bokförda ekonomiska händelsen utan svårighet skall kunna fastställas. Bokföringen skall ske på ett sådant sätt att det överensstämmer med god redovisningssed. Vid stickprovskontroll av att de ekonomiska händelserna åsätts ett verifikationsnummer och bokförs i registerordning konstaterades att så sker. Bland de stickprov som gjordes fanns verifikationer avseende mobilabonnemang. Enligt Skatteverket ska det finnas samtalsspecifikationer för samtliga verifikationer som avser mobilabonnemang, samt att den anställde ska ha möjlighet att kunna meddela eventuella privata samtal. Några av de granskade verifikationerna saknar samtalsspecifikation. Revisionen anser att det bör tillses att verifikationerna innehåller samtalsspecifikation. 4 Sammanfattande bedömning Är rutinerna för hantering, registrering och förvaring av leverantörsfakturor tillräckliga och ändamålsenliga? Rutinerna för hanteringen av leverantörsfakturor inom kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska nämnden är tillräckliga och ändamålsenliga utifrån granskade kontrollmål. Det är dock viktigt att revisionens synpunkter beaktas för att stärka den interna kontrollen inom detta område. Det är även viktigt att rutinerna ses över vid införandet av skanning av fakturor för att bibehålla en god intern kontroll. 7

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner (kassaverifikationer, fakturautbetalningar,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning; SFS 2000:890 Utkom från trycket den 1 december 2000 utfärdad den 23 november 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Vägledning Bokföring. Oktober 2014

Vägledning Bokföring. Oktober 2014 Vägledning Bokföring Oktober 2014 1 Vägledning Bokföring Innehållsförteckning Inledning...4 Förkortningslista...4 Lagregler, rekommendation (RKR 23 Bokföring) och kommentarer...5 Avsnitt I Inledande bestämmelser...5

Läs mer

Lagreglerna och Bokföringsnämndens allmänna råd är tillämpliga för samtliga bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen.

Lagreglerna och Bokföringsnämndens allmänna råd är tillämpliga för samtliga bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen. VERIFIKATIONER Introduktion Vägledningen och dess innehåll Bokföringsnämnden har i denna vägledning samlat bokföringslagens bestämmelser och nämndens allmänna råd om verifikationer (BFNAR 2000:6), kommentarer

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Riktlinje 2004-05-19 Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Diarienummer KS-2004.4765 Antagna av kommundirektören den 19 maj 2004. Om riktlinjen Riktlinje angående

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Tillgänglighet och nåbarhet. Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Tillgänglighet och nåbarhet. Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor Revisionsrapport Tillgänglighet och nåbarhet Söderhamns kommun Hans Gåsste Certifierade kommunal yrkesrevisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2 Revisionsfrågor 2 1.3 Kontrollmål

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen.

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGSNÄMNDEN KORT OM BOKFÖRINGSNÄMNDEN BFN är en statlig myndighet som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed. BFN är statens

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport Hans Åkerman Hantering av projektstyrning och projekt- December 2010

uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport Hans Åkerman Hantering av projektstyrning och projekt- December 2010 Hantering av projektstyrning och projekt- uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport December 2010 Hans Åkerman Johan Skeri Innehållsförteckning Sammanfattning...... 3 1. Inledning...... 5 1.1 Bakgrund

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förkortningslista... 5 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2013:2) och kommentarer... 6 Avsnitt I Inledande bestämmelser...

Läs mer

Räkenskapsinformation i konkurs

Räkenskapsinformation i konkurs 1(15) Räkenskapsinformation i konkurs Konkursförvaltarens omhändertagande och redovisning av räkenskapsinformation i konkursbouppteckningen och edstemats omfattning avseende räkenskapsinformation Innehållsförteckning:

Läs mer

Räkenskapsinformation och dess arkivering

Räkenskapsinformation och dess arkivering Räkenskapsinformation och dess arkivering Introduktion Vägledningen och dess innehåll Bokföringsnämnden har i denna vägledning samlat bokföringslagens bestämmelser och nämndens allmänna råd om räkenskapsinformation

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

PROMEMORIA 2014-02-10 1 (60) Dnr: 2013/940. Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56. Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Rättsenheten Kerstin M Claesson 0150-48 70 56 PROMEMORIA 2014-02-10 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) 1 (60) Underlagspromemoria om regler för myndighetsutövning, intern styrning

Läs mer

Revisions-PM Mjölby Kommun

Revisions-PM Mjölby Kommun Revisions-PM Rutiner för hantering och kontroll av anläggningstillgångar Mjölby Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfrågor

Läs mer

beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser

beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och revisionsbolags verksamhet samt om godkännande, auktorisation och registrering (RNFS 1997:1) beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Revisionsrapport Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Östersunds kommun 2010-01-15 Kjell Pettersson, Certifierad kommunal revisor Kjell Petterson, projektledare Anneth Nyqvist, kundansvarig Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer