Intern kontroll avseende fakturahantering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intern kontroll avseende fakturahantering"

Transkript

1 Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund och syfte Avgränsning och metod Sammanfattning och rekommendation Granskningsresultat Attestreglemente Fakturahantering Revisionell bedömning...7 2

3 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Eskilstuna kommun har Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers fått i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens fakturahanteringsrutin. Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder skall ha kontroll över sin verksamhet. Detta innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha ändamålsenlig styrning så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt, att det finns säkra rutiner som förhindrar förluster och som säkerställer att redovisningen är rättvisande. En mycket stor del av kommunens utbetalningar sker utifrån inkommande fakturor som underlag. Kommunen har under 2005 infört rutiner för skanning av inkommande fakturor. Därmed skapas elektroniska dokument för handläggning och utbetalning av leverantörsfakturor. Syftet med granskningen är granska säkerheten i rutinen samt om den interna kontrollen är tillfredsställande. Revisionsfråga: Har kommunen ändamålsenliga, säkra och tillförlitliga rutiner avseende fakturahantering och tillämpas dessa rutiner? Projektet omfattar följande granskningsmål: Sker attest i enlighet med attestreglemente? Vilka kontroller görs maskinellt eller manuellt innan attest av faktura sker? 1.2 Avgränsning och metod Granskningen omfattar ett urval verifikationer inom: Barn- och utbildningsnämnden, Arbetsmarknads- och familjenämnden samt Kultur- och fritidsnämnden. Tyngdpunkten kommer att ligga på att bedöma nämndernas interna kontroll avseende fakturahantering. En bedömning görs av hur kraven i kommunal redovisningslag (KRL) och attestreglementet efterlevs. Vidare görs en bedömning av nämndernas/styrelsens interna kontroll i fakturahanteringsrutinen. 3

4 Vi har genomfört fem intervjuer. De intervjuade personerna är: systemförvaltare för Agresso, redovisningsansvarig, ekonomichefer och ekonomer på förvaltningarna. Till stöd för vår granskning har vi haft kommunens ekonomistyrningsregler, vilka innefattar attestreglemente. Vi har också tagit del av de granskade nämndernas attestförteckningar. 2 Sammanfattning och rekommendation Granskningens övergripande revisionsfråga är: Har kommunen ändamålsenliga, säkra och tillförlitliga rutiner avseende fakturahantering och tillämpas dessa rutiner? De nuvarande rutinerna avseende fakturahantering bedöms delvis som ändamålsenliga. En säker och tillförlitlig fakturahantering säkerställs dock inte fullt ut av de inbyggda kontrollerna vid hantering av inskannade fakturor. De maskinella kontrollerna bedöms som bristande. De brister som påträffats är exempelvis: Behörighetsattest/kontroll sker ej. Det finns möjlighet att bokföra kostnader på valfri verksamhet inom respektive förvaltning för de som tilldelats attesträtt i ekonomisystemet för sin verksamhet. Utifrån vår stickprovsgranskning av fakturor kan vi ändå konstatera att attestförteckningen följs till största del trots denna brist i den maskinella interna kontrollen. Till följd av de brister som konstaterats i vår granskning lämnar vi följande förslag till åtgärder: Den interna kontrollen måste förbättras genom att säkerställa att systematiska kontroller av attesträtt, behörighetsattest samt momsbelopp byggs in i systemet. För fakturor där momsavdragsrätten är begränsad ser vi det som nödvändigt att kontrollen av fakturor stärks så att en korrekt momshantering säkerställs. Vi förutsätter att nämnderna och styrelsen i största möjliga utsträckning rättar tidigare felaktigt bokförd moms till följd av felaktig inskanning samt kontering. Utbildningen av attestansvariga bör prioriteras. Förslagsvis kan vissa personer inom t.ex. barn- och utbildningsnämnden utses som attestansvariga för de typer av fakturor där svårigheter kring hur moms ska hanteras föreligger. 4

5 Nämnderna och styrelsen måste tillse att kompletta underlag finns till samtliga fakturor. Detta kan tillgodoses genom tilläggsinskanning av underlag eller med hjälp av inskannad hänvisning till var underlag förvaras. Attestreglementet behöver uppdateras och anpassas till de nya förutsättningarna till följd av införandet av skanning. 3 Granskningsresultat 3.1 Attestreglemente Nuvarande attestreglemente ingår som en del i de kommunövergripande ekonomistyrningsreglerna daterade i mars Nedan följer utdrag ur attestreglementet som är av särskild betydelse för vår granskning. I 2 framgår att: Kommunens nämnder ansvarar för den interna kontrollen och tillser därmed att bestämmelserna i detta reglemente iakttas och att attestmoment utföres. Nämnden skall utse de personer som skall vara attestansvariga och ersättare för dessa samt ange omfattningen av uppdraget. I 3 fastslås att: Den som har attesträtt har ett ekonomiskt ansvar för en eller flera aktiviteter/ konton. I kommentarerna till 3 beskrivs vad en attest innebär och vilka kontroller den attestansvarige är intygar att denne gjort genom sin attest. Den attestansvarige intygar att följande: * att varan eller tjänsten har beställts * att varan eller tjänsten har mottagits * att kvantitet och kvalitet är enligt beställning * att pris, ev rabatt och andra betalningsvillkor är riktiga * att fakturan är rätt uträknad * att kontering skett enligt gällande kontoplan * att inköpet gjorts i enlighet med gällande delegation. Den attestansvarige kan ha medhjälpare som utför del eller delar av kontrollerna. Formellt är det dock attestanten ensam som är ansvarig. I 6 sätts kraven på två attester innan registrering sker av leverantörsfakturor och andra bokföringsunderlag. Förutom en (besluts) attest skall ytterligare en behörighetskontroll göras. Behörighetskontroll innebär kontroll av att attest är utförd av rätt person med rätt 5

6 attestkod. Behörighetskontroll och attest får inte utföras av samma person. Attest skall alltid ske med hel namnteckning, signatur är ej tillräcklig. 3.2 Fakturahantering Under 2005 började Eskilstuna kommun skanning av fakturor. Till en början skötte kommunen själv skanningen. I dagsläget har kommunen en extern leverantör som sköter inskanningen åt kommunen. Arbetsgången bygger på att kommunens inkommande fakturor skickas till en extern skanningsenhet där fakturorna läses elektroniskt. Innehållet på de inskannade fakturorna tolkas med hjälp av en programvara. Därefter skickas de inlästa fakturorna digitalt till kommunen för vidare hantering. Varje faktura ska vara märkt med en referens som styr till vilken person/förvaltning som fakturan avser. När fakturan kommit till den första personen i attestkedjan sker, i normalfallet, en första kontroll och kontering. Därefter skickas fakturan vidare till den attestansvarige. Den attestansvarige ansvarar enligt attestreglementet för att erforderliga kontroller görs av fakturainnehållet innan attest sker. Erforderliga kontroller innefattar de kontroller som beskrivs i attestreglementet. (se punkt 3.1). I vissa fall krävs det att ytterligare underlag kopplas till fakturan, exempelvis kassakvitton, deltagarlistor mm. I systemet finns möjlighet att bifoga underlag i olika former. Det finns också möjlighet att skriva kommentarer till fakturorna. Efter kontroll attesteras fakturan genom att den attestansvarige anger sitt lösenord. Iakttagelser Det förekommer att fakturor hamnar fel dvs. de kommer inte till rätt person/förvaltning, uppskattningsvis hamnar % av fakturorna fel. Systemet kräver inte att 2 personer attesterar fakturan innan betalning sker. Detta är en stor brist. Det finns problem med tolkningen av fakturainnehållet. Det påtalades vid samtliga intervjuer och bekräftades också i vår stickprovsgranskning. Det vanligast förekommande felet är att momsbeloppet tolkas felaktigt. I vissa fall hade momsen rättats i efterhand men det förefaller troligt att merparten av felen inte rättats. Vi förutsätter att nämnderna/styrelsen i möjligaste utsträckning rättar de felaktiga momsbeloppen. Det framkom vid våra intervjuer att det kan upplevas som krångligt att kontrollera momsbeloppen i systemet. Anledningen till det är att momsbeloppen inte visas på den första vyn i systemet när en faktura 6

7 ska attesteras. När en felaktigt tolkad faktura påträffas ska felet rapporteras till systemförvaltaren. På det sättet kan samtliga feltolkade fakturor rapporteras till skanningsleverantören. Enligt avtal accepteras bara en viss andel fel. Av stickprovsgranskningen fann vi att det förekommer att kompletterande underlag saknas till fakturorna. Exempelvis saknades kassakvitton till bensinfakturor och deltagarlistor vid middagar. Det fanns inte heller någon hänvisning till var dessa underlag finns förvarade. Enligt uppgift har inte alla enheter tillgång till att skanna in kompletterande underlag. Felaktiga momsavdrag har gjorts på flera fakturor inom barn och utbildningsnämnden. Felaktiga momsavdrag förekommer även på arbetsmarknads- och familjenämnden. I de fall där vi konstaterat felaktigheter har kommunen redovisat en för stor andel av kostnaden som moms. 4 Revisionell bedömning Sker attest i enlighet med attestreglemente? Utifrån vår stickprovsgranskning av fakturor kan vi konstatera att attestreglementet följs till största del. Enligt attestreglementet, är det den attestansvariges ansvar att kontrollera att fakturan är rätt uträknad. Detta är i nuläget av särskilt viktigt då det nuvarande systemet ibland tolkar momsbeloppet felaktigt. Att kontrollera om fakturan är rätt uträknad innefattar i vår mening även att momsen redovisas på ett korrekt sätt. Vilka kontroller görs maskinellt eller manuellt innan attest av faktura sker? Den inbyggda maskinella internkontrollen bedöms ha stora brister. Bristerna är framförallt följande: Det finns möjlighet att bokföra kostnader på valfri verksamhet inom respektive förvaltning för de som tilldelats attesträtt i ekonomisystemet för sin verksamhet. Attestförteckningens begränsningar är ej maskinellt inbyggda i systemet I systemet är det tillräckligt med endast en attest innan en faktura går till betalning. Det sker ingen maskinell rimlighetskontroll sker av momsbelopp i systemet. Rimligen borde systemet varna då en momssats avviker från normala momssatser i procent. Detta är en brist i den interna kontrollen. 7

8 Behörighetskontroll efter attest är inte inbyggt i systemet. Delad moms (flera rader) hanteras ej korrekt av systemet. Övriga iakttagelser Enligt uppgift kommer en ny version av ekonomisystemet att implementeras under hösten I den nya versionen uppges det att fler maskinella kontroller kan införas. Förbättra följsamheten mot momsregelverk inom barn- och utbildningsnämnden och även till viss del arbetsmarknads- och familjenämnden. För detta krävs utbildning av attestansvariga. Alternativt kan vissa personer inom barn- och utbildningsnämnden utses som attestansvariga för de typer av fakturor där svårigheter kring hur moms ska hanteras föreligger. Det är viktigt att samtliga påträffade felaktigt tolkade fakturor rapporteras då kommunen har avtal om att endast acceptera en viss felprocent av de skannade fakturorna. Den interna kontrollen kan förbättras genom att säkerställa att systematiska kontroller av attesträtt, behörighetsattest samt momsbelopp byggs in i systemet. 8

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer

Reglemente för kontroll av verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 219. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Malmö stad Utbildningsnämnden Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Fastställd av Utbildningsnämnden den Utbildningsförvaltningen Besökadress: Ledebursgatan 5 Postadress Box 171 95 200

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-10-15 LS-LED07-316 134 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer föreliggande tillämpningsanvisningar

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering. Granskning av. Vallentuna kommun.

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering. Granskning av. Vallentuna kommun. REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering Vallentuna kommun Maj 2003 Carin Markström Anders Petersson (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner (kassaverifikationer, fakturautbetalningar,

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av leverantörsfakturor. Arvika kommun. September 2005.

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av leverantörsfakturor. Arvika kommun. September 2005. REVISIONSRAPPORT Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av leverantörsfakturor Arvika kommun September 2005 Rolf Aronsson (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning av synpunkter...3

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST

REGLEMENTE FÖR ATTEST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 23 1 (3) REGLEMENTE FÖR ATTEST Fastställt av kommunfullmäktige 2009-03-30, 24 1 Tillämpningsområde Kommunens styrelse/nämnder ska se till att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Kontanthantering och moms

Kontanthantering och moms Kontanthantering och moms Kramfors kommun 2009-11-18 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Revisorerna i Kramfors kommun har den 18/11 2009 antagit denna rapport som sin egen.

Läs mer

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering.

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering. KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-10- 10 S~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen Diarienr 2012-10-09 Till: Kommunstyrelsen, gyrnnasienämnden, socialnämnden samt kultur- och fåreningsnämnden För kännedom:

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 2013-01-17 REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 (ersätter reglemente antaget av kommunfullmäktige 1992, 179) OBS! Fr o m 2013-09-01 ny

Läs mer

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Revisionsrapport Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Socialnämnden i Lindesbergs kommun Mars 2009 Oscar Hjelte Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer