Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE"

Transkript

1 RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf , / ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. Reglementet fastslår att attest skall ske för alla slag av ekonomiska transaktioner såsom; leverantörsfakturor och andra externa ersättningar transfereringar till enskilda löner och andra personalkostnader placering av kommunens likvida medel interna transaktioner och bokföringsorder transaktioner avseende förvaltade medel transaktioner avseende förmedlade medel 2 Intern kontroll och attestrutiner Kommunstyrelsen och Bygg- och miljönämnden ansvarar för den interna kontrollen och ser till att bestämmelserna i detta reglemente iakttas och att tillämpliga attestmoment utförs. Denna internkontroll sker genom ekonomiavdelningen försorg och ansvarig för detta är ekonomichefen. Om man vid internkontrollen hittar sådana brister att den ekonomiska transaktionen inte borde ha godkänts, ska ärendet hänskjutas först till beslutsattestant, därefter vid behov till enhetschefen och i sista hand till ledningsgruppen. Ekonomiavdelningens ansvar avseende internkontroll är endast att se till att situationen uppmärksammas. Intern kontroll kan skilja sig åt mellan olika enheter och deras skiftande verksamheter. En avvägning måste därför göras mellan vad som är väsentligt, vilka effekter eventuella risker får samt kostnader för kontroll å ena sidan och de fördelar som uppnås i form av ökad säkerhet och effektivitet med kontrollåtgärderna å den andra sidan. Meningen med internkontroll är att eventuella tveksamheter eller direkta felaktigheter avseende betalningsunderlaget ska kunna beivras eller stoppas. Ekonomiavdelningen är skyldig att vidta åtgärder när tveksamheter eller direkta felaktigheter uppmärksammas.

2 2 Vid tveksamhet skall ekonomiavdelningen vända sig till beslutsattestanten för en förklaring eller eventuell åtgärd. Vid verkligt allvarliga situationer kan till sist ärendet behöva bli föremål för diskussion med enhetschefen och i sista hand ledningsgruppen, även revisorerna kan utnyttjas för att säkerställa att ärendet behandlas korrekt. Ekonomiavdelningens ansvar är i så fall endast att se till att situationen uppmärksammas. Därefter tar enhetschefen eller ledningsgruppen över ansvaret för att reda ut situationen. 3 Beslutsattestens ansvar Beslutsattestant ansvarar för att kommunfullmäktiges och Bygg- och miljönämndsbeslut, budgetanslag eller annan av fullmäktige eller nämnd beslutad plan, normer eller riktlinjer följs. I och med att denna rutin för attest och ansvar godkänds av kommunfullmäktige, så erhåller alla enhetschef eller tillförordnad enhetschef automatiskt det direkta ekonomiska ansvaret för sin enhet, dvs. är slutlig beslutsattestant. Enhetscheferna kan, vid behov, delegera sin attestfunktion till verksamhetscheferna, vilket då skall dokumenteras i enlighet med bilaga X. Dock kvarligger det slutliga ekonomiska ansvaret alltid hos enhetschefen. Beslutsattestanter ansvarar för att det man attesterat är korrekt och att följande kontroller har gjorts; att varan eller tjänsten har beställts att varan eller tjänsten har mottagits att kvantitet och kvalitet är enligt beställning att pris, eventuellt rabatt och andra betalningsvillkor är riktiga att fakturan är rätt uträknad att kontering sker enligt gällande kontoplan att inköpet gjorts i enlighet med gällande delegation att jäv enligt 10 ej föreligger att allt är godkänt för utbetalning För löner/arvoden skall intygas: att underlaget överensstämmer med sakförhållanden och gällande avtal att timrapporter, reseräkningar med mera är uträknade att underlaget är ifyllt enligt fastställd rutin att i övrigt hinder för utbetalning inte föreligger Ekonomienhetens personal har generellt bemyndigande att vara beslutsattestanter för rättelser, bokslutstransaktioner, dagbokstransaktioner, kostnadsfördelningar samt tillgångsoch skuldkonton. Personal- och löneenhetens personal har generellt bemyndigande av vara beslutsattestanter för löneutbetalningar, arvoden till förtroendevalda samt övriga utbetalningar hänförliga till enheten.

3 3 De generella bemyndigandena gäller angivna typer av utbetalningar och bokföringstransaktioner oavsett vilket konto som används. 4 Beslutsattestantens egna kostnader Beslutsattestantens egna kostnader, dvs. beställningar och inköp utförda av beslutsattestanten för sin egen enhet, skall alltid slutattesteras av närmaste chef. Kommundirektörens egna kostnader skall alltid slutattesteras av Kommunalrådet. Kommentar Grundtanken är att alla skall ha en beställnings- eller granskningsattest och beslutsattestant, där uppdragen är skilda åt och ingen skall slutattestera sina egna kostnader. 5 Beställnings- eller granskningsattest Beställnings- eller granskningsattest utgör första steget i ankomsthanteringen och skall ha den kontrollerande, säkerställande och administrativa rollen. Beställnings- eller granskningsattestanten skall så långt som möjligt även vara beställare för Ragunda kommun, vilket skall för respektive verksamhet förtecknas, med beställarens egenhändiga namnteckning och/eller signatur samt uppdragets omfattning, eventuella villkor och begränsningar. Beställnings- eller granskningsattestanten ansvarar för att det man attesterat är korrekt och att man i förekommande fall har genomfört följande kontroller och dokumentation; att varan eller tjänsten har beställts att varan eller tjänsten har mottagits att kvantitet och kvalitet är enligt beställning att pris, eventuell rabatt och andra betalningsvillkor är riktiga att fakturan är rätt uträknad att kontering sker enligt gällande kontoplan att inköpet gjorts i enlighet med gällande delegation eller beställning att allt är godkänt för nästa steg, beslutsattesten Underlaget färdigställs helt inför verkställighet och för att beslutsattestanten kan utföra sitt godkännande och slutlig attest. Förteckning för respektive verksamhet avseende beställare skall fortlöpande delges ekonomiavdelningen. 6 Beställnings- eller granskningsattestens ansvar Om beställnings- eller granskningsattestanten inte anser sig kunna godkänna underlaget pga. av felaktigheter, brister i kvantitet, kvalitet, pris, etc. skall reklamation ske omgående. Reklamation skall utföras av beställnings- eller granskningsattestanten och det i enlighet med bilaga Y.

4 4 Meningen med ankomstkontroll och kontroll för färdigställandet är att eventuella tveksamheter eller direkta felaktigheter avseende betalningsunderlaget ska kunna beivras eller stoppas. Reklamationen skall utföras omgående och vid större felaktigheter skall leverantörsfakturan skickas tillbaka tillsammans med den ifyllda reklamationsblanketten. Vid mindre felaktigheter skall enbart den ifyllda reklamationsblanketten skickas till leverantören. Kopia av reklamationen skall då häftas ihop och följa själva leverantörsfaktura, för bevakning att kreditering kommer innan slutlig betalning kan ske. 7 Begränsning av uppdrag Uppdrag som beslutsattestant kan av enhetschefen begränsas ifråga om avdelning, konto, projekt, objekt, giltighet över tiden, belopp med mera. 8 Förteckning av delegerade beslutsattestanter Varje enhet ansvarar för att upprätta och hålla aktuella förteckningar över utsedda beslutsattestanter och dess ersättare, enligt bilaga Z. Kopia skall alltid delges ekonomiavdelningen. Uppdrag som beslutsattestant och ersättare dokumenteras skriftligt. Dokumentation ska innehålla uppdragstagarens egenhändiga namnteckning och/eller signatur samt uppdragets omfattning, eventuella villkor och begränsningar. Dokumentationen delges fortlöpande till ekonomienheten. 9 Utbetalning I och med att Beslutsattestanten har attesterat den ekonomiska transaktionen och att ekonomiavdelningen har genomfört slutregistrering så är transaktionen godkänd klar för utbetalning. Utbetalning och kontroll verkställs av ekonomienheten. Utbetalningskontrollen innefattar att kontroll av summa för dagens skickade utbetalningsfil exakt stämmer mot dagrapporten för samma datum och att likvida medel finns tillgängliga. Detta utförs av personal vid ekonomienheten. Vid övergång till e-faktura kommer summakontrollen att utgå och direkt efter beslutsattest går den ekonomiska transaktion, exempelvis leverantörsfaktura, direkt till utbetalning på sin förfallodag. 10 Jäv För att undvika en jävsituation får attest eller kontroll ej utföras av den som själv ska ta emot betalning, själv ska betala till kommunen eller som står i beroendeförhållande till betalningsmottagaren eller den utgiften berör.

5 5 Med formuleringen att själv ta emot betalning avses förutom direkta utbetalningar även egna utgifter i tjänsten, kurser/konferenser, resekostnader som faktureras via resebyrå med mera. I fråga om jäv ska beslutsattest tecknas av överordnad. 11 Elektronisk media Vad som angivits ovan gäller även vid signering/attest via elektroniska media. Egenhändig namnteckning eller signatur kan ersättas av en elektronisk sådan endast om den är skyddad av inloggning med särskilt lösenord, personlig så kallad smartcard med pin-kod eller liknande. Vid reklamation skall den ifyllda reklamationsblanketten, förutom att skickas till leverantören, en kopia alltid gå till ekonomiavdelningen. Ekonomiavdelningen skall då vid större fel makulera in scannad leverantörsfaktura och vid mindre fel bevaka att kreditfaktura erhålls eller att utbetalning inte sker med fulla belopp. 12 Beslut om tillämpningsanvisningar Ekonomienheten ansvarar för att utforma rutiner för tillämpningarna av detta reglemente.

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor Kf 1994-08-30, 129 Blad 1(1 ) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer

Reglemente för kontroll av verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 219. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsen

Kallelse. Kommunstyrelsen Kallelse Kommunstyrelsen Tisdagen den 12 maj 2015 RAGUNDA KOMMUN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Datum 2015-05-05 Kommunstyrelsen Plats: Kommunkontoret, Hammarstrand Tid: Tisdagen den 12 maj, kl 08.00 Tema Retab,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST

REGLEMENTE FÖR ATTEST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 23 1 (3) REGLEMENTE FÖR ATTEST Fastställt av kommunfullmäktige 2009-03-30, 24 1 Tillämpningsområde Kommunens styrelse/nämnder ska se till att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2009 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 14 december 2005, 226 (tidigare anvisningar antagna av kommunstyrelsen

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner (kassaverifikationer, fakturautbetalningar,

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 2013-01-17 REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 (ersätter reglemente antaget av kommunfullmäktige 1992, 179) OBS! Fr o m 2013-09-01 ny

Läs mer

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Antagna av kommunstyrelsen 2012-10-31 Dessa tillämpningsanvisningar är ett komplement till attestreglementet och skall användas

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-10-15 LS-LED07-316 134 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer föreliggande tillämpningsanvisningar

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-03-02 Kommunfullmäktige Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Anders

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Malmö stad Utbildningsnämnden Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Fastställd av Utbildningsnämnden den Utbildningsförvaltningen Besökadress: Ledebursgatan 5 Postadress Box 171 95 200

Läs mer

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Fastställd av: KF 122, 2014-09-23 Revideras senast: 2016-12-31 Innehåll Riktlinje - Attestreglemente... 3 Omfattning... 3 Angränsande styrdokument... 3 Syfte...

Läs mer

RIKTLINJER. Anvisningar till attestreglementet

RIKTLINJER. Anvisningar till attestreglementet RIKTLINJER Anvisningar till attestreglementet POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion: Att intyga att en kontroll utförts utan anmärkning.

Läs mer