Offentlig sektor KPMG AB sidor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor"

Transkript

1 Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor

2 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag av ingående moms Allmän information om momshanteringen inom kommunen Redovisning av ingående moms Avlyft av den ingående momsen Bokfört belopp avser endast moms Momsbeloppet överstiger 25% Fakturan saknar ingående moms Momsbeloppet utgör 0-5,5 % Momsbelopp utgör 6,5-11,5 % Övriga noteringar 5 8. Momspliktig omsättning 5 9. Fördelningen av den ingående momsen mellan det vanliga skattesystemet och Ludvikamomssystemet 6

3 1. Sammanfattning hanterar handläggningen av ingående moms på ett i stort tillfredsställande sätt. Vid vår granskning har vi dock noterat ett antal punkter där rutinerna bör förbättras. Vi anser att: Den interna kontrollen av hanteringen av momsen fördelning mellan de två olika momssystemen bör stärkas upp. Riktad information/utbildning i momsfrågor till berörd personal bör genomföras igen för en uppdatering av gällande regler. Kommunen bör göra en översyn av försäljning av varor och tjänster ur momssynpunkt för att kartlägga föredelning av ingående moms i respektive momssystem. En genomgång av omfattningen av belopp som redovisas i fel momssystem bör utredas för att eventuellt rättas. 2. Bakgrund KPMG har av revisorerna i fått i uppdrag att granska rutinerna för hanteringen av mervärdesskatten (momsen) inom kommunen. Momsen i kommunal/ landstingskommunal verksamhet regleras dels av Mervärdesskattelagen, dels av Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting och Förordning (2005:811) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting. Detta särskilda kommunala momssystem benämns i dagligt tal Ludvikamomssystemet. Ludvikamomssystemet är ett system där kommuner, landsting och kommunalförbund får ersättning för den moms som inte kunnat återfås i det vanliga skattesystemet. Dessutom finns regler om s.k. särskild ersättning för utbetalningar till näringsidkare för kostnader avseende sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning. Under perioden januari - oktober 2013 rekvirerade kommunen ca 55,4 mkr från det s.k. Ludvikamomssystemet och betalade in knappt 4,1 mkr i det vanliga momssystemet. Att kommunen hanterar momsen i två olika system, dels det vanliga momssystemet, dels Ludvikamomssystemet medför bl.a. att ingående moms på inköp ska delas upp mellan systemen, beroende på vad inköpet avser, vilket normalt komplicerar momshanteringen. Granskningen har omfattat leverantörsfakturor tom november (6)

4 3. Syfte Syftet med granskningen har varit att bedöma ändamålsenlighet och effektivitet i kommunens handläggning av ingående moms på inköpsfakturor samt redovisning av ingående moms i rätt momssystem. Granskningen har bl.a. omfattat följande frågeställningar: Säkerställer kommunens organisation att tillämpade system och rutiner att redovisas med rätt belopp? 4. Metod Blir den ingående moms som är avdragsgill rätt bokförd? Underlaget för granskningen har varit huvudbokstransaktioner från januari till november Enligt huvudboken skannade och manuellt hanterade leverantörsfakturor har identifierats. Ur denna mängd skapades därefter två delmängder. En där verifikationerna innehöll minst ett konto för ingående moms och en som inte innehöll något konto för moms. Transaktionerna för leverantörsfakturor har under analysperioden omfattat verifikationer och leverantörsidentiteter (i leverantörsregistret unikt identifierade betalningsmottagare) Ur respektive delmängd har sammanlagt 556 verifikationer identifierats som underlag för detaljgranskning. Därefter har 59 fakturor valts ut för detaljgranskning. 5. Avgränsning Granskningen har omfattat samtliga leverantörsfakturor bokförda hos kommunen under perioden januari november Granskningen har koncentrerats till hanteringen av den ingående momsen, dvs avdrag mer rätt belopp på grund av den metod som kommunen har valt för att fördela den ingående momsen mellan de olika momssystemen. Granskningen omfattar inte kontroll av att rätt belopp redovisas för ökade kostnader vid upphandling och bidrag eller för vissa boendeformer. Ingen granskning har skett av moms på utländska inköpsfakturor. 6. Genomförande Bearbetningen av huvudbokstransaktionerna har utförts av Lars Anteskog, KPMG. Framtagande av fakturor för att göra stickprovskontroller har skett av Lars Anteskog tillsammans med Margareta Sandberg. Granskningen av leverantörsfakturor och intervjuer har utförts av Margareta Sandberg. Rapporten har saklighetsgranskats av Ann-Sofie Boman, 2(6)

5 7. Avdrag av ingående moms hanterar handläggningen mervärdesskatt på ett i stort tillfredsställande sätt. Vi har dock noterat ett antal brister som bör åtgärdas. 7.1 Allmän information om momshanteringen inom kommunen Kommunen lämnar information om hur mervärdesskatt på leverantörsfakturor ska hanteras via kommunens intranät. Där framgår även regler vad gäller avdragsrätt vid respresentation. På intranätet finns också information om vilket ansvar som åligger den som är attestansvarig beträffande uppgifter om moms på fakturor och kvitton. Kommunen har även inför hantering av skannade leverantörsfakturor lämnat en riktad information direkt till de personer som ska hantera leverantörsfakturorna, det vill säga både till de som är mottagare och attestanter, där man informerat om betydelsen av att särskilt kontrollera momsbeloppen på fakturorna både vad gäller momssatser och rätten till avdrag för ingående moms. 7.2 Redovisning av ingående moms I bokförs all ingående moms inledningsvis på momskonto för Ludvikamoms, konto Ingen bedömning sker av i vilket system som den ingående momsen ska redovisas. I stället har kommunen skapat en särskild rutin för avdrag av ingående moms i vanliga momssystemet. För att identifiera vilka ID (verksamheter/kst) om ska redovisa ingående moms i det vanliga momssystemet rapporterar verksamhetsansvariga till ekonomikontoret, vid upplägg/ändring av ID, om det ska omfattas av vanlig moms eller inte. Information lämnas avseende vilken procentsats som den ingående momsen ska fördelas till det vanliga momssystemet. För bokföring av ingående moms i det vanliga momssystemet finns en rapportgenerator som hämtar information avseende vilka ID som omfattas. För dessa ID flyttas ingående moms från konto till vanlig ingående moms, konto enligt angiven procentsats. Denna rutin finns skriftligen dokumenterad så att den sker på samma sätt varje månad. För att ett ID ska redovisa ingående moms i vanliga momssystemet krävs att detta ID har momspliktig omsättning. I samband med vår genomgång noterade vi att det totalt fanns nio ID upplagda för redovisning av vanlig moms. Detta ska jämföras med att det totalt finns 146 ID upplagda i huvudboken. 7.3 Avlyft av den ingående momsen Samtliga leverantörsfakturor för perioden har ingått i urvalet vid granskningen. Granskningen har koncentrerats till följande urval: Bokfört belopp avser endast moms 3(6)

6 Bokfört momsbelopp överstiger 25% Fakturan saknar moms Momsbeloppet utgör 0-5,5% av fakturans nettobelopp (belopp före moms) Momsbeloppet utgör 6,5-11,58% av fakturans nettobelopp (belopp före moms) 7.4 Bokfört belopp avser endast moms Granskade fakturor avser rättelse av felaktigt skannade fakturor där momsbeloppen ursprungligen inte beaktades. Ingen avvikelse har därför noterats. 7.5 Momsbeloppet överstiger 25% Av totalt 47 fakturor har nio fakturor kontrollerats. På en av fakturorna har leverantören redovisat för hög ingående moms, och i ett fall har momsen redovisats både före och efter rabatt på fakturan och den högre momsen har dragits av, ca 19 tkr för mycket moms har dragits av felaktigt. 7.6 Fakturan saknar ingående moms Vi har från sammanställningen över fakturor utan ingående moms rensat ut leverantörer där vi bedömer att ingen utgående moms ska redovisas och därefter gjort ett urval av 18 fakturor som vi har följt upp för att se om konteringen är korrekt. På 11 av fakturorna ingår moms i fakturabeloppet och får dras av som ingående moms av kommunen. Skanningsystemet har inte läst av fakturorna korrekt. Om momsen hanterats korrekt hade för dessa fakturor ca 5,4 tkr kunnat lyftas som ingående moms. På en faktura från COOP framgick inget momsbelopp. Då det ät troligt att inköpet avser livsmedel med 12 % moms borde attestansvarig kontaktat COOP för att för att få momsbeloppet bekräftat. Troligt momsbelopp är 0,6 tkr Två inköp avser betalning av presentkort till en totalsumma om 40 tkr. Moms utgår inte på presentkort utan först när presentkortet byts mot en vara. Om mottagarna i stället för presentkort kunnat handla på rekvisition hade kommunen troligen kunnat lyfta ingående moms på beloppet med ca 6,5 tkr (två olika momssatser). 7.7 Momsbeloppet utgör 0-5,5 % Vi har valt att följa upp elva fakturor av ett urval om 94 fakturor. I de flesta fall är momsen korrekt hanterad då endast en del av fakturans belopp är momspliktig eller avser representation där all ingående moms inte är avdragsgill. I ett fall har för lågt belopp dragits av som ingående moms på grund av felaktig skanning. Rätt till avdrag för ytterligare ingående moms uppgår till 2,2 tkr. 4(6)

7 7.8 Momsbelopp utgör 6,5-11,5 % Vi har valt att följa upp 15 fakturor av ett urval om 158 fakturor. I de flesta fall är momsen korrekt hanterad då endast en del av fakturans belopp är momspliktig eller innehåller flera olika momssatser. I tre fall har för lågt belopp dragits av som ingående moms på grund av felaktig skanning. Rätt till avdrag för ytterligare ingående moms uppgår till 1,0 tkr. I ett fall har skanningsystemet felaktigt tolkat ett belopp som moms trots att momsbelopp inte angivits på fakturan, felaktigt avdragen moms uppgår till 0,3 tkr. I både detta urval och ovanstående urval finns fakturor från EnterCard, dvs inköp som betalas med kontokortsfakturor. Vid kontering av dessa fakturor registreras den moms som anges på fakturan. Då fakturan från EnterCard endast är ett betalningssätt, inte en faktura på gjorda inköp, är det inte alltid rätt momsbelopp som anges på fakturan. Det momsbelopp som ska dras av som ingående moms är det momsbelopp som anges på inköpskvittot i butik. Det är därför troligt att ytterligare ingående moms kunnat lyftas på dessa fakturor. 7.9 Övriga noteringar Vid ovanstående genomgång har vi i flera fall noterat att ingående moms har dragits av med fel belopp. Felen är oftast till kommunens fördel, dvs kommunen går miste om avdrag för ingående moms. Då våra stickprov omfattar en liten andel av registrerade leverantörsfakturor går det inte att bedöma omfattningen av hur mycket moms som kommunen gått miste om. Då det är den attestansvarige som har det slutgiltiga ansvaret att säkerställa att kostnaden bokförs på rätt kont och att rätt avdrag görs för ingående moms kan vi konstatera att den kontrollen inte alltid sker efter som felen återkommer på olika typer av inköpsfakturor. 8. Momspliktig omsättning Utgående moms på momspliktig omsättning redovisas i det vanliga momssystemet. Under perioden januari-oktober 2013 redovisades totalt 4,4 mkr i utgående moms vilket motsvarar en omsättning på ca 20 mkr. Ingående moms redovisades med 0,3 mkr vilket motsvara inköp med ca 1,5 mkr. Momspliktig omsättning redovisas på fler ID än de nio som anmält att ingående moms skall redovisas i vanliga momssystemet. Fyra av nio rapporterade ID redovisar ingen utgående moms under perioden. Det ät troligt att viss fördelning av ingående moms ska ske i vanliga momssystemet för andra ID än de som rapporterats till ekonomikontoret. Omfattningen av hur stort andel av den ingående momsen som redovisas i fel momssystem går i dagsläget inte att bedöma. 5(6)

8 9. Fördelningen av den ingående momsen mellan det vanliga skattesystemet och Ludvikamomssystemet hanterar i dag den ingående momsen i två olika system, det vanliga momssystemet och det kommuninterna s.k. Ludvikamomssystemet. Ingående moms som avser skattskyldiga verksamheter, t.ex. serveringar och kiosker, försäljning av tjänster ska dras av i skattedeklarationen och ingående moms som avser skattefria verksamheter, t.ex. utbildning, omvårdnad ska dras av i Ludvikamomssystemet. Moms på anskaffningar gemensamma för både skattskyldiga och skattefria verksamheter, t.ex. inköp av livsmedel till kök (där en del av maten säljs externt och en del serveras till boende) ska fördelas mellan systemen efter skälig grund. I det här fallet kan antalet portioner som serverats vara en skälig grund för fördelningen. Med det system som i dag används för fördelning av ingående moms mellan systemen hanteras troligen inte den ingående momsen på ett korrekt sätt. Det är troligt att ytterligare ingående moms bör dras av i det vanliga momssystemet för fler ID än de i dag inrapporterade. Falun dag som ovan Margareta Sandberg Auktoriserad Revisor 6(6)

Granskning av mervärdesskatt

Granskning av mervärdesskatt Nora kommun Granskning av mervärdesskatt Revisionsrappo1i KPMG 9 september 2013 Antal sidor: 8 Nora kommun Revisiansrapport Granskning av mervärdesskatt 2013-09-09 Innehåll l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

BILAGA. Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner.

BILAGA. Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner. BILAGA Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner Allmänna frågor Fördelning/uppdelning av verksamheten i momsfri verksamhet

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro kommun. Granskning av mervärdesskatt. Lars Edgren Stefan Knutsson

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro kommun. Granskning av mervärdesskatt. Lars Edgren Stefan Knutsson Revisionsrapport Granskning av mervärdesskatt Lars Edgren Stefan Knutsson Stadsrevisionen i Örebro kommun 2011-12-13 Lars Edgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Eslövs kommun Februari 2008 Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte och genomförande...3 2 Kommunens regler/anvisningar...4

Läs mer

Kontanthantering och moms

Kontanthantering och moms Kontanthantering och moms Kramfors kommun 2009-11-18 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Revisorerna i Kramfors kommun har den 18/11 2009 antagit denna rapport som sin egen.

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering. Granskning av. Vallentuna kommun.

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering. Granskning av. Vallentuna kommun. REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering Vallentuna kommun Maj 2003 Carin Markström Anders Petersson (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun

Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun Revisionsrapport Granskning av räkenskapsmaterial representation, Motala kommun 2009-10-19 Lars Edgren Karin Jäderbrink 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...5 3 Syfte revisionsfråga

Läs mer

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m 1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/30/06 Revisionschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m Revisionskontoret

Läs mer

RAPPORT Conny Svensson/ Lars Lundh Datum Dnr 010-573 50 01/ 010-574 99 95 2011-01-31 131 95719-11/2011

RAPPORT Conny Svensson/ Lars Lundh Datum Dnr 010-573 50 01/ 010-574 99 95 2011-01-31 131 95719-11/2011 * Skatteverket Dnr 131 95719-11/2011 1(9) Iakttagelser och slutsatser efter genomförd kontroll 2008-2010 av torgoch marknadshandeln Sammanfattning Inom ramen för Riksprojektet Kontanthandel samt den samordnade

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, handkassor

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, handkassor Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, körjournaler och handkassor Innehåll

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Försvarsmaktens årsredovisning 2014

Försvarsmaktens årsredovisning 2014 1 Försvarsmaktens årsredovisning 2014 Riksrevisionen har granskat Försvarsmaktens årsredovisning, daterad 2015-02-16. Syftet har varit att bedöma: årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet

Läs mer

Hantering av privata medel vid gruppboenden

Hantering av privata medel vid gruppboenden REVISIONSRAPPORT 2014-01-28 Kommunfullmäktige Sid 1 (3) Dnr: 13REK21 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Hantering av privata medel vid gruppboenden Granskningen De förtroendevalda revisorerna i har 2013

Läs mer

Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar

Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar Granskning av styrning och rutiner för redovisning av driftkostnader och investeringar KPMG Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund, risk och väsentlighet 1 3. Syfte 2 3.1 Avgränsning

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen

Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen Granskning av konsultanvändningen i Västra Götalandsregionen Dnr: Rev 22-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Kari Aartojärvi Behandlad av Revisorskollegiet den 21 mars 2012 1 Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer