Revisionsrapport. Jämtlands läns landsting. Granskning av Rutiner för skanning av fakturor Ante Strängby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Jämtlands läns landsting. Granskning av Rutiner för skanning av fakturor 2004-09-24. Ante Strängby"

Transkript

1 Revisionsrapport Ante Strängby Granskning av Rutiner för skanning av fakturor Jämtlands läns landsting

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Sammanfattade revisionell bedömning Inledning Bakgrund och revisionsfråga Avgränsning och revisionsmetod Resultat av granskning Skanning av fakturor Revisionell bedömning Hantering av elektroniska fakturor Leverantörsfakturaportal och ekonomisystem Hantering av leverantörsfaktura i leverantörsfakturaportalen Revisionell bedömning Intern kontroll Revisionell bedömning...9

3 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Landstingsfullmäktige beslutade i februari 2003 att skanning av leverantörsfakturor skulle införas inom landstinget. Idag utförs skanning av leverantörsfakturor på entreprenad av Schlumberger Sema Infodata i Strömsund och leverantörsfakturaportalen (LFP) är det webbaserade system som hanterar elektroniska fakturor inom Jämtlands läns landsting. Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har av landstingets revisorer fått i uppdrag att granska och bedöma rutinerna och organisation för detta. Den revisionsfråga som skall besvaras är om den interna kontrollen och ändamålsenligheten är tillfredsställande tillgodosedd i rutinerna för skanning och elektronisk fakturahantering. 1.1 Sammanfattade revisionell bedömning Efter utförd granskning är vår sammanfattande revisionella bedömning att den interna kontrollen och ändamålsenligheten är tillfredsställande tillgodosedd i rutinerna för skanning och elektronisk fakturahantering, dock anser vi att det på några områden finns möjligheter till förbättringsåtgärder. Vad som ligger till grund för detta uttalande är främst (för mer detaljer hänvisas till rapporten): - De tekniska detaljer i systemet som förbättrar förutsättningarna för den interna kontrollen - bl a sökmöjligheter, spårbarhet, loggningslistor och elektroniska attester. - Att landstinget i hanteringen av elektroniska fakturor lagt in momentet utbetalningskontroll, som bl a innebär att minst två personer måste vara inblandad i kedjan för hantering av leverantörsfakturor. - En till antal personer och enhet begränsad behörighetsadministration (och hantering för upplägg av nya leverantörer) samt en behörighetsadministration som till stor del är gemensam med ekonomisystemet. - Projektet som sådant som från förstudie till implementering bedömts som välstrukturerat och genomarbetat. - Utarbetade rutiner och organisation för support till användare. 1

4 Inom följande områden gör vi bedömningen att ytterligare överväganden och tydliggöranden behöver göras: - När det gäller leverantörsfakturor som riskerar att inte betalas i tid anser vi att rent praktiskt måste ansvaret ligga på den centrala administrationen, där de tekniska förutsättningarna för denna kontroll är störst. - När det gäller momentet utbetalningskontroll anser vi det finnas en viss otydlighet, dels avseende innebörden i momentet men även om kontrollen skall omfatta alla fakturor eller om den kan utföras stickprovsmässigt. Av Attest- och utbetalningsreglementet och dess tillämpningsanvisningar framgår att förutom attestanten krävs ytterligare en person som kontrollerar och signerar underlaget (utbetalningskontroll). Vidare framgår att utbetalningskontrollen skall omfatta en fullständighets- och rimlighetsbedömning, att utbetalningskontrollen innebär en kontroll av attestanterna och att den får utföras genom oregelbundna stickprovskontroller. Vid frågor till utbetalningskontrollanter framgår även där att olikheter förekommer både vad gäller kontrollens innebörd och om den utförs på samtliga fakturor eller stickprovsmässigt. Vi föreslår en tydligare beskrivning av momentets innebörd och omfattning och anser att kontrollen kan utföras stickprovsmässigt. - När det gäller organisationen kring utbetalningskontrollen, om den ska utföras decentraliserat eller centralt, anser vi att överväganden bör göras om inte den ska utföras centralt då kontrollen skulle kunna bli mer ekonomiskt effektiv. Med den elektroniska fakturahanteringen finns rutiner som automatiskt kontrollerar att rätt person är attestant. För de övriga kontroller som utförs av utbetalningskontrollanten är sannolikt inte nyttan av verksamhetskännedom vid decentraliserad hantering större än den extra kontrollkostnaden för att flera personer utför kontrollen. - Det finns fortfarande vissa typer av fakturor där inte rutinerna är helt utarbetade. Detta gäller t ex inte helt fullständiga fakturor (t ex kontokortsfakturor) men även mobiltelefonfakturor med egna samtal, bensinkortsfakturor mfl. Arbetet med dessa rutiner får fortsätta. 2

5 2. Inledning 2.1 Bakgrund och revisionsfråga Landstingsfullmäktige beslutade i februari 2003 att skanning av leverantörsfakturor skulle införas inom landstinget. Idag utförs skanning av leverantörsfakturor på entreprenad av Schlumberger Sema Infodata i Strömsund och leverantörsfakturaportalen (LFP) är det webbaserade system som hanterar elektroniska fakturor inom Jämtlands läns landsting. Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har av landstingets revisorer fått i uppdrag att granska och bedöma rutinerna och organisation för detta. Den revisionsfråga som skall besvaras är om den interna kontrollen och ändamålsenligheten är tillfredsställande tillgodosedd i rutinerna för skanning och elektronisk fakturahantering. 2.2 Avgränsning och revisionsmetod Granskningen omfattar systemet för hantering av elektroniska fakturor, leverantörsfakturaportalen (LFP). Granskningen har genomförts med dokumentstudier och intervjuer. 3. Resultat av granskning 3.1 Skanning av fakturor Enligt underlag i förstudien och beslut i landstingsfullmäktige skulle tjänsten skanning av fakturor upphandlas. Skanning utförs av entreprenör (Schlumberger Sema Info Data i Strömsund) med bred erfarenhet. Beslut om att upphandla tjänsten skanning av fakturor motiveras av att det enligt Etapp1, Slutrapport inte framkommit några belägg för att skanningsarbetet ska bedrivas i egen regi. Framförallt för att skanningstjänst på entreprenad ses som det mest ekonomiskt fördelaktiga samt att det är mindre svårhanterligt avseende arbetets utförande och krav på IT-struktur och utrustning. Faktureringsadress för leverantörsfakturor är Jämtlands läns landsting, Box 910, Östersund, vilket gör att landstinget inte är lika beroende av samma leverantör av tjänsten skanning av fakturor (jmfr Östersunds kommun som har postort Strömsund). Att byta leverantör innebär inte samma administrativa merkostnad. Frakt av fakturor till Strömsund sker med JLLs interna slingbil som dagligen besöker länets alla hälsocentraler Revisionell bedömning Vi bedömer att fattade beslut om upphandling av skanningstjänst, val av faktureringsadress och rutin för frakt av fakturor är väl underbyggda, motiverade och ändamålsenliga. 3

6 3.2 Hantering av elektroniska fakturor Leverantörsfakturaportal och ekonomisystem JLL har Raindance som ekonomisystem och leverantörsfakturaportalen (LFP), som hanterar elektroniska fakturor, är en webbapplikation med gränssnitt mot Raindance modul leverantörsreskontra. Detta innebär att hantering av en skannad faktura i leverantörsfakturaportalen parallellt ger upphov till konteringar mm i Raindance. Många versioner av leverantörsfakturaportalen är testade och den som finns nu anses enligt projektledning fungera tillfredsställande Hantering av leverantörsfaktura i leverantörsfakturaportalen Nedan visas en översikt av momenten i leverantörsfakturaportalen. Momenten kommenteras på nästa sida. Leverantörsfakturaportalen Raindance Skanning av faktura, Schlumberger Sema 1. Inläsning av skannad faktura i leverantörsfakturaportalen. Ankomstregistrering (med tillhörande kontering) sker i Raindance 2. Användaren får ett e- postmeddelande om NY FAKTURA att behandla. 3. Inloggning i leverantörsfakturaportalen 4. Leveranskontroll 5. Kontering 6. Attest 7. Cirkulera fakturan med eller utan sekretess 8. Utbetalningskontroll 9. Signering Konteringar etc skapas i Raindance samtidigt som signering sker i leverantörsfaktura portalen. Betalning sker i Raindance 4

7 1. Inläsning av skannade fakturor. För ej korrekt inlästa/tolkade fakturor finns särskild rutin. Se vidare under avsnitt E-post meddelande kommer om att fakturor erhållits i vanliga e-posthanteraren. Uppgifter på fakturan (kostnadsställe +citrixanvändar ID) avgör vem som blir mottagare. 3. Inloggning i leverantörsfakturaportalen sker med samma användarnamn som i Citrixnätverket och med samma lösenord som i Raindance. Se vidare under avsnitt Leverantörskontrollen är det moment som innebär ett intygande om att landstinget tillgodogjorts det som beställts. Momentet finns beskrivet i JLLs Attest och utbetalningsreglemente. 5. Kontering sker som vanligt men med sökfunktioner för respektive koddelsrubrik, detta är en förbättrad möjlighet i det nya systemet. 6. Attesten är intygandet om att den ekonomiska händelsen är i enlighet med gällande regler och beslut samt att erforderliga kontroller gjorts på ett korrekt sätt och av rätt person, attest utförs för varje konteringsrad. Attest och attest med elektronisk signatur finns beskrivet i JLLs Attest- och utbetalningsreglemente. Momenten 4,5 och 6 kan utföras av en eller flera personer. 7. Att cirkulera en faktura innebär att den skickas till nästa person som skall utföra ett moment. Detta kan ske redan under momenten 4, 5 och 6. För cirkulering av fakturor med sekretessbelagda uppgifter finns särskild rutin. Se vidare under avsnitt Utbetalningskontroll är en ytterligare kontroll som utförs och innebär en kontroll av attestanterna och skall enligt Attest och utbetalningsreglementet omfatta en fullständighetsoch rimlighetsbedöming. Utbetalningskontrollen förutsätter att attest fullgjorts och måste utföras av någon annan en den som attesterat. Momentet finns beskrivet i JLLs Attest och utbetalningsreglemente. Se vidare under avsnitt Signering av fakturor innebär att de fakturor där attest och utbetalningskontroll utförts skickas för betalning och att redovisningsinformation överförs till Raindance. I användarmanualen finns inte beskrivet hur man gör då rutinerna avviker från normalfallet, t ex en faktura som inte kan godkännas för attest eller utbetalningskontroll. Den rutin som används i sådana specialfall är att användaren kontaktar systemförvaltarorganisationen för att få hjälp med problemet Revisionell bedömning JLL har under lång tid arbetat tillsammans med WM-data för att få fram en version av Leverantörsfakturaportalen som fungerar tillfredsställande. Idag är bedömningen att systemet och kopplingen till ekonomisystemet fungerar bra. 5

8 3.3 Intern kontroll Inom ramen för tillfredsställande tillgodosedd intern kontroll i rutinerna har ett antal kontrollmål ställts upp. Dessa kontrolleras och bedöms nedan: Finns ett attestreglemente som tar hänsyn till nya rutiner med bla elektroniska attester? Ett nytt Attest och utbetalningsreglemente har antagits som tar hänsyn till elektroniska attester och övriga moment i hanteringen av elektroniska fakturor, t ex leveranskontroll, attest och utbetalningskontroll. Finns rutiner för hantering av ej korrekt tolkade fakturor? Rutiner finns för hantering av fakturor som ej tolkats korrekt eller där leverantör ej finns i leverantörsregistret. En fakturas uppgifter måste tolkas korrekt till 100 % för att inte hamna i den meny som benämns fakturaportalen. Denna portal administreras enbart av 4 personer på landstingets kansli. Dessa personer rättar felaktiga fakturor och skickar dem sedan vidare till mottagarens brevlåda i LFP. Sker upplägg av ny leverantör och behörighetsadministration på ett ur intern kontrollsynpunkt tillfredsställande sätt? Leverantörsupplägg sker enbart på Landstingets kansli av de fyra personer som administrerar LFP. Behörighetsadministrationen sker i ekonomisystemets behörighetsfunktion, så enligt upp uppgift innebär detta inte så mycket extraarbete. För LFP finns fyra områden för behörighet: - För att överhuvudtaget komma in i LFP krävs behörighetsnivå 0 eller 1. - Nivå som styr vad som får göras: behörighetsnivå 1 innebär att endast leveranskontroll kan utföras, behörighetsnivå 2 innebär en rätt att utföra attest på de kostnadsställen som finns upplagda för personen, behörighetsnivå 3 = innebär attesträtt som ovan fast man har även behörighet att se sekretessfakturor. - Nivå för de personer som får utföra utbetalningskontroller (behörighetsnivå = 4) - Ytterligare en behörighet finns som innebär att man kan se allt (även sekretessfakturor) men inte utföra något. Används av revisorer. Är attestantförteckningar underlag för behörighetsadministration i leverantörsfakturaportalen? Attestantförteckningen är huvudunderlag för behörighetsadministrationen på kostnadsställenivå men då det förekommer att chefer delegerar attesträtt på projekt och/eller objekt överensstämmer inte behörighetsadministrationen helt med attestantförteckningarna. Detta innebär att på vissa kostnadsställen kan personer med attesträtt på endast ett särskilt projekt även kontera på andra projekt. Detta problem bedöms som ringa men är ett avsteg från en ideal situation. Från början var tanken att beslutade attestantförteckningar fullt ut skulle vara underlag för behörighetsadministration i LFP, men då detta bedömdes bli för administrativt omfattande blev det inte så. 6

9 Är fler än en person inblandad i kedjan för hantering av en leverantörsfaktura? De obligatoriska momenten attest och utbetalningskontroll kan inte utföras av samma person varför fakturan alltid måste passera två personer innan betalning kan ske. Är rutinerna för utbetalningskontroll effektiva och ändamålsenliga samt tillfredsställande ur internkontroll perspektiv? När det gäller organisationen kring utbetalningskontrollen, om den ska utföras decentraliserat eller centralt, anser vi att överväganden bör göras om inte den kan utföras centralt då kontrollen då skulle bli mer ekonomiskt effektiv. Med den elektroniska fakturahanteringen finns rutiner som automatiskt kontrollerar att rätt person är attestant. För de övriga kontroller som utförs av utbetalningskontrollanten är sannolikt inte nyttan av verksamhetskännedom vid decentraliserad hantering större än den extra kontrollkostnaden för att flera personer utför kontrollen. När det gäller momentet utbetalningskontroll anser vi det finnas en viss otydlighet, dels avseende innebörden i momentet men även om kontrollen skall omfatta alla fakturor eller om den kan utföras stickprovsmässigt. Av Attest- och utbetalningsreglementet och dess tillämpningsanvisningar framgår att förutom attestanten krävs ytterligare en person som kontrollerar och signerar underlaget (utbetalningskontroll). Vidare framgår att utbetalningskontrollen skall omfatta en fullständighets- och rimlighetsbedömning, att utbetalningskontrollen innebär en kontroll av attestanterna och att den får utföras genom oregelbundna stickprovskontroller. Vid frågor till utbetalningskontrollanter framgår även där att olikheter förekommer både vad gäller kontrollens innebörd och om den utförs på samtliga fakturor eller stickprovsmässigt. Vi föreslår en tydligare beskrivning av momentets innebörd och omfattning och anser att kontrollen kan utföras stickprovsmässigt. Finns rutiner för hantering av fakturor med sekretessbelagda uppgifter? För att sekretessbelägga en faktura måste en särskild behörighet innehas. Då en faktura sekretessbelagts behövs en särskild behörighet för att kunna se fakturan i läsbart skick. Rutinerna för hantering av fakturor med sekretessbelagda uppgifter bedöms som tillfredsställande. Uppfylls Kommunala redovisningslagens krav på ankomstregistering i det nya systemet? Enligt lagen om kommunal redovisning 2 kap, 9 skall kontanta in- och utbetalningar bokföras senast påföljande arbetsdag. Fordringar och skulder samt övriga ekonomiska händelser skall bokföras så snart det kan ske. Till övriga ekonomiska händelser räknas bland annat inkomna leverantörsfakturor. Bokföring så snart det kan ske innebär för leverantörsfakturor i princip att de skall bokföras samma dag som fakturan anländer. I JLLs system sker ankomstregistrering av alla fakturor som skannas och hanteras i leverantörsfakturaportalen. Viss fördröjning sker med anledning av att fakturan anländer till landstinget för vidarebefordran till Strömsund och eventuellt till följd av Semas hantering vid inskanningen av leverantörsfakturor. Vi bedömer inte rutinerna avvika från lagens intentioner. 7

10 Finns en organisation uppbyggd som kan ge support till användare? Organisation finns för att ta hand om intern support vid skarp drift. En extra projektanställning har skett på landstingets kansli som enbart ska arbeta med detta under de kommande sex månaderna. Utöver detta har varje förvaltning som driftsätter elektronisk fakturahantering en egen pilotenhet som ska vara ett första stöd och svara på frågor inom respektive förvaltning. Finns ändamålsenlig användardokumentation? Vi bedömer att framtagen användarmanual för leverantörsfakturaportalen är väl genomarbetad. Detta bekräftas vid fråga till användare som även de anser att manualen är bra. Är rutiner för inloggning i leverantörsfakturaportalen tillfredsställande? Rutinerna är de samma för leverantörsfakturaportalen och ekonomisystemet Raindance och följer JLLs allmänna regler för lösenord. Finns möjligheter att manuellt komplettera en leverantörsfaktura med information? Ja, det finns. Detta kan användas för att t ex vid representation uppge vad det avser och deltagare, hänvisning till beslut etc. Finns rutiner för att inte fakturor blir liggande i någon brevlåda och inte betalas i tid? Ja, det finns. I användarmanualen finns beskrivet hur man gör då man ska vara borta och vill hänvisa sina fakturor som kommer till brevlådan till annan. Om personen inte själv hänvisat finns följande uppföljning. Dels har den så kallade EKO-Roten enligt överenskommelse ett visst ansvar för sådana situationer. Störst ansvar för att detta inte inträffar är närmaste chef. Slutligen har vi den centrala administrationen där kontinuerlig uppföljning sker av LFP:s fakturacentral = övervaka användarnas antal fakturor i brevlådan, hur länge de har legat samt om de är på väg att förfalla eller har förfallit. Vid behov kan brevlåda stängas och fakturorna massflyttas till annan brevlåda. När det gäller leverantörsfakturor som riskerar att inte betalas i tid är vår bedömning att rent praktiskt måste ansvaret ligga på den centrala administrationen, där de tekniska förutsättningarna för denna kontroll är störst. I vissa fall är inte inkommande fakturor fullständiga (gäller t ex kontokortsfakturor) och behöver kompletteras. Finns särskilda rutiner för detta? För närvarande pågår en rutinframställning för denna typ av fakturor. Komplettering av elektronisk faktura ska då, enligt tanke, ske med egen skanner. Sker arkivering av fakturor på ett ur internkontrollsynpunkt tillfredsställande sätt? Arkivering av pappersfaktura med återsökningsmöjlighet i 10 år ingår i upphandlingen med Sema. När det gäller de elektroniska fakturorna planeras dessa lagras inom JLL på CD, DVD eller liknande. 8

11 3.3.1 Revisionell bedömning Genom att hantera leverantörsfakturor elektroniskt förbättras generellt den interna kontrollen. Detta beroende på att system för elektronisk fakturahantering innebär att: - det är enklare att söka fakturor och snabbt och enkelt att få tillgång till dem. - spårbarheten ökar, dvs att du får en bättre kontroll över var en ej färdigbehandlad faktura befinner sig. - loggningslistor kan erhållas som innebär att det i efterhand går att verifiera hur en faktura hanterats - användande av elektroniska attester är säkrare ur intern kontrollsynpunkt än namnteckning - automatisk ankomstregistrering sker För Jämtlands läns landsting är detta inget undantag, möjligheterna till en förbättrad intern kontroll ökar med införande av elektronisk leverantörsfakturahantering. Efter utförd granskning är vår sammanfattande revisionella bedömning att den interna kontrollen och ändamålsenligheten är tillfredsställande tillgodosedd i rutinerna för skanning och elektronisk fakturahantering, dock anser vi att det på några områden finns möjligheter till förbättringsåtgärder. Källor Slutrapport Scanning av leverantörsfakturor, etapp 1, Förstudie Elektronisk fakturahantering, Manual Fakturaportal version 0.102, preliminär Manual Nyregistrering av leverantör Manual Nyregistrering av leverantör utland Manual Nyregistrering av leverantör factoring Attest- och utbetalningsreglemente Träff och frågor till projektledning (Peter Ahlberg och Karin Salomonsson) Frågor till 5 användare Frågor till 4 behörighetskontrollanter 9

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Eslövs kommun Februari 2008 Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte och genomförande...3 2 Kommunens regler/anvisningar...4

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Januari 2004 Elektronisk hantering av leverantörsfakturor Anders Färnstrand Norrbottens läns landsting Ellinor Nybom

Revisionsrapport Granskning av Januari 2004 Elektronisk hantering av leverantörsfakturor Anders Färnstrand Norrbottens läns landsting Ellinor Nybom Revisionsrapport Januari 2004 Anders Färnstrand Ellinor Nybom Granskning av Elektronisk hantering av leverantörsfakturor Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Bakgrund, uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Verifikationsgranskning

Verifikationsgranskning Revisionsrapport Verifikationsgranskning Krokoms kommun 2009-12-17 Lisbet Östberg Revisionskonsult 17 december 2009 Uppdragsledare Revisionskonsult Erik Maj-Britt Åkerström Lisbet Östberg Uppdragsledare

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1 LS 93/07 DATUM DIARIENR Susanne Gårdö 2007-06-18 LS-LED07-316 Landstingsstyrelsen Attestreglemente Bakgrund Landstingsfullmäktige har i 103/02 beslutat om regler

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Elektronisk handel Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor

Elektronisk handel Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor 1 Revisionsrapport* Elektronisk handel Förstudie: Skanning av leverantörsfakturor Landstinget Halland 2006-10-23 Rolf Aronsson *connectedthinking 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV SYNPUNKTER...3

Läs mer

Vilma Lisboa April 2010

Vilma Lisboa April 2010 Revisionsrapport Falkenbergs kommun Uppföljning av rapport : Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk Vilma Lisboa April 2010 Bakgrund- revisionsfråga- genomförande PricewaterhouseCoopers har på uppdrag

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

WebAveny Elektronisk attest

WebAveny Elektronisk attest E t t e k o n o m i s y s t e m a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet WebAveny Elektronisk attest Elektronisk attest WebAveny är ett alternativt gränssnitt som gör delar av Aveny tillgängligt via

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

GNESTA gh i KOMMUN -X

GNESTA gh i KOMMUN -X GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: 2014-10 - 2 9 Dnr För handläggning: 2014-10-29 Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport:

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

Rollanalys INKA- och EL-projektet

Rollanalys INKA- och EL-projektet 1 (8) IT-avdelningen 2008-02-15 Rollanalys INKA- och EL-projektet Nuläge Administratör Avnämare Beställare Betalningsinstitut Budgetansvarig Godsmottagare Handläggare leverantörsfunktionen person som hjälper

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Inhyrd personal via bemanningsföretag Revisionsrapport Inhyrd personal via bemanningsföretag Landstinget i Östergötland 2010-08-26 Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander Stefan Knutsson Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012.

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012. _..._..._._.... _. _--_._-_.._--. Revisionsrapport Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden Karlstads kommun Peter Aschberg Daniel Brandt pwc Innehåll Sammanfattning Inledning. Bakgrund..

Läs mer

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Fastställd av: KF 122, 2014-09-23 Revideras senast: 2016-12-31 Innehåll Riktlinje - Attestreglemente... 3 Omfattning... 3 Angränsande styrdokument... 3 Syfte...

Läs mer

Attestreglemente för Orsa kommun

Attestreglemente för Orsa kommun Orsa kommun 2007-01-01 1(6) för Orsa kommun 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagt

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av leverantörsfakturor. Arvika kommun. September 2005.

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av leverantörsfakturor. Arvika kommun. September 2005. REVISIONSRAPPORT Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av leverantörsfakturor Arvika kommun September 2005 Rolf Aronsson (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning av synpunkter...3

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun 1(8) Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun 1 Omfattning - attestreglemente Detta reglemente gäller för kommunen och de kommunala bolagens ekonomiska transaktioner, inklusive interna

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll

Löpande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Redovisningsrutiner (PM 4) Landstinget Gävleborg Pär Månsson Helena Carlson Hanna Franck Larsson Februari 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Sida 1/8 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen

Läs mer

Fakturaskanning -processen ver 1.1

Fakturaskanning -processen ver 1.1 Fakturaskanning -processen ver 1.1 Faktura ankommer postbox 1. Posthantering 2. Postöppning, sortering, preparering 3. Skanning, tolkning, verifiering 5. Fysisk lagring Klicka på rutan du vill veta mer

Läs mer

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering. Granskning av. Vallentuna kommun.

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering. Granskning av. Vallentuna kommun. REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering Vallentuna kommun Maj 2003 Carin Markström Anders Petersson (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06 REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg Anita Andersson Leif Johansson 2004-10-06 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Effektivitet i administrativa processer

Effektivitet i administrativa processer Revisionsrapport Effektivitet i administrativa processer Östersunds kommun 2010-05-18 Hans Stark Anneth Nyqvist Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...4

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Revisionsrapport momsrutiner

Revisionsrapport momsrutiner SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2012-09-25 4 223 Dnr 2012.223 040 Revisionsrapport momsrutiner På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Strömsunds kommun har Kommunal

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Mats Andersson, Risk Manager Henrik Friang, Risk Manager September 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

Attestreglemente för Motala kommun

Attestreglemente för Motala kommun Kommunal författningssamling Attestreglemente för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 05/KS 0304 Datum: 2005-10-24 Paragraf: KF 113 Reviderande instans: Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av leverantörsreskontran

Granskning av leverantörsreskontran www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Granskning av leverantörsreskontran Botkyrka kommun 2013-12-04 Linda Yacoub Projektledare Janne Nilsson Uppdragsledare Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Attesträtt och utanordnare för patientnämndens förvaltning år 2015

Attesträtt och utanordnare för patientnämndens förvaltning år 2015 Handläggare: Louise Skantze 1 (2) PAN 2015-09-17 P 11 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-08-11 PaN A1411-00276-55 Attesträtt och utanordnare för patientnämndens förvaltning år 2015 Ärendet Patientnämnden utser varje

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2015-09-14 Paragraf 77/2015 Ansvar Ekonomichef / Kanslichef Antagen

Läs mer

Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare

Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare Leverantörsfakturaportalen Handledning för attesterare/betalattesterare Innehållsförteckning Inledning... 3 Inloggning... 3 Ändra lösenord... 4 Min inkorg... 6 Mina Inställningar... 7 Kontera/Attestera...

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län. Granskning av betalningsrutiner

Landstinget i Kalmar Län. Granskning av betalningsrutiner Landstinget i Kalmar Län Granskning av betalningsrutiner Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3 2.2. Revisionskriterier...3 2.3. Ansvarsprövningens grunder...4 2.4.

Läs mer

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler.

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler. 1 ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL I LANDSTINGETS GEMENSAMMA KUND- OCH LEVERANTÖRSPROCESSER

INTERN STYRNING OCH KONTROLL I LANDSTINGETS GEMENSAMMA KUND- OCH LEVERANTÖRSPROCESSER För kännedom Landstingsstyrelsen Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky IT-chef Ante Grubbström Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman T.f. Landstingsdirektör Helena Söderquist INTERN STYRNING OCH

Läs mer

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster

Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Revisionsrapport* Granskning av vissa kostnadsslag Inhyrd sjukvårdspersonal och externt köpta tjänster Norrbottens läns landsting Februari 2007 PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson,

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 05/KS 0346 KFS 2005:12 Ers KFS 1995:1 ATTESTREGLEMENTE FÖR MOTALA KOMMUN (Antaget av kommunfullmäktige den 24 oktober 2005, 113, gäller fr o m den 1 december 2005.) OMFATTNING 1 Detta reglemente

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer

Reglemente för kontroll av verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 219. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens

Läs mer