Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:"

Transkript

1 ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta. Kommunala bolag, där kommunen har ett väsentligt inflytande ska i så stor utsträckning som är möjligt följa reglementet och vid behov utfärda egna tillämpningsanvisningar. Definitioner Med ekonomiska transaktioner avses transaktioner som bokförs i kommunens bokföringssystem enligt lagen om kommunal redovisning. Från ekonomiska transaktioner undantas interimsbokningar och rättelse av konteringar i den ekonomiska redovisningen. Med attest menas att intyga att kontroll utförts utan anmärkning. Syfte Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: Prestation Bokföringsunderlag Betalningsvillkor Bokföringstidpunkt att varan eller tjänsten är beställd, har levererats till eller från kommunen samt att transaktionen i övrigt stämmer med avtalade villkor att verifikationen uppfyller kraven i den kommunala redovisningslagen och hanteras enligt god redovisningssed att betalning sker vid rätt tidpunkt dvs regelmässigt 30 dagar efter fakturans ankomst till kommunen. Andra förutsättningar kan dock förekomma. att bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod Antagen av kf (6)

2 Kontering Beslut att transaktionen är rätt konterad att transaktionen överensstämmer med beslut av behörig beslutsfattare Ansvar Kommunfullmäktige fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande uppföljning och utvärdering. Ekonomiavdelningen ansvarar för att vid behov ta initiativ till förändring av reglementet med tillämpningsanvisningar. Kommunens nämnder ansvarar för att antagna regler avseende detta reglemente följs att besluta om attestanter och ersättare inom sitt verksamhetsområde samt beloppsnivåer minst en gång per år. Uppgifterna sammanställs i en attestförteckning. Nämnden ansvarar för att attestförteckningen hålls aktuell. att ordförande och vice ordförande tilldelas minst attesträtt för ersättning vid icke protokollförda förrättningar inom nämndens verksamhetsområde att upprätthålla en god intern kontroll genom att årligen planera och genomföra kontroller av efterlevnaden av detta reglemente att inom ramen för den interna kontrollen vid behov till kommunstyrelsen lämna rapport om reglementets tillämpning och föreslå åtgärder vid behov samt att utfärda ytterligare tillämpningsanvisningar för sitt verksamhetsområde Attestförteckningen Attestförteckningen skall innehålla uppgift om samtliga attestberättigade inom nämndens verksamhetsområde med namnteckningsprov för alla beslutsattestanter. Av förteckningen skall också framgå förutsättningar för attesträtten, bla beloppsintervall och ansvarskod. Attestförteckningen skall, tillsammans med nämndens tillämpningsanvisningar och samtliga beslut som fattats om attesträtt, förvaras på ett överskådligt sätt. Görs förändringar t ex i attestliggare eller tillämpningsanvisningar, skall det som ändrats förvaras lika länge som övrigt räkenskapsmaterial. Attestförteckning skall förutom att finnas på respektive förvaltning också överlämnas löpande till ekonomiavdelningen. Förvaltningschefen ansvarar inom verksamhetsområdet för att - vid behov bereda beslut om beslutsattest - tillse att attestförteckning respektive förteckning över beställningsberättigade upprättas - tillställa ekonomiavdelningen fastställd attestförteckning samt i förekommande fall specifika tillämpningsföreskrifter - vid behov aktualisera förteckning över nämndens beställare samt att Antagen av kf (6)

3 - informera handläggarna om reglerna och anvisningarnas innebörd så att varje attestant och kontrollant har erforderlig insikt och kunskap om uppgiften. Handläggarnas ansvar är att tillämpa fastställda anvisningar samt om brister upptäcks rapportera dessa till närmaste överordnad chef. Om det inte är lämpligt att rapportera om brister till närmast överordnad chef, kan rapport istället lämnas till kommunens ekonomichef. På vilket sätt, muntligt eller skriftligt, som rapporteringen skall ske kan variera beroende på händelse och får avgöras från fall till fall. Kontroller Följande kontroll och attestmoment finns i kommunen: Beställnings-/ Kontrollattest * kontroll mot avtal, taxa eller beställning * kontroll av pris, kvantitet och betalningsvillkor * * kontroll att beställning skett i vederbörlig ordning kontroll att betalning sker till rätt mottagare * kontroll att transaktionen är rätt konterad Kontroll - För anskaffning av varor och tjänster innebär Kontroll att * mottagningsattesten är ifylld * att fakturan är rätt uträknad * att angivna rabatter är avdragna * att faktureringsavgifter om möjligt strykes * att fakturan konterats * att mervärdeskatten avlyfts i enlighet med mervärdeskattelagen och andra anvisningar * att verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning - För utbetalning av bidrag innebär Kontroll avstämning mot eventuell bidragsansökan eller motsvarande samt mot bidragsregler I pappersbaserade rutiner skall kontrollen även inkludera kontroll av behörighet mot attestförteckning och att betalning sker till rätt mottagare. Om det i IT-baserade rutiner finns funktioner för kontroll av behörigheter ersätter denna den manuella granskningsattesten. Beställningsattest (gäller endast elektroniska beställningar) Mottagningsattest * kontroll av att varan/tjänsten mottagits och kommit (leveranskontroll) kommunen/bolaget till godo samt håller rätt kvalitet Minst en av signaturerna skall tecknas av annan än beslutsattestanten. Attest kan tecknas med namnteckning eller minst begynnelsebokstav i för- resp efternamnet. Beslutsattest * kontroll av att övriga formella beslut som krävs är fattade, tex investeringsbeslut och att transaktionen ryms inom beslutad budget. I beslutsattesten ingår även kontroll av att Antagen av kf (6)

4 kontroll- och mottagningsattest är utförda. I de fall endast kontroll eller mottagningsattest har utförts ansvarar beslutsattestanten även för det tredje attestmomentet. Attest kan tecknas med namnteckning eller minst begynnelsebokstav i förnamnet och hela efternamnet. Kontrollernas utformning Transaktionerna attesteras alltid av minst två personer, varav en är beslutsattestant. Kontrollrutinerna skall utformas så att den interna kontrollen inom respektive nämnd är tillräcklig. Vidtagna kontrollåtgärder skall vara anpassade till transaktionens art så att kontrollkostnaden står i rimlig proportion till riskerna. Vid utformningen av kontrollrutinerna skall följande krav beaktas: Ansvarsfördelning Kompetens/Ansvar Jäv Dokumentation Kontrollordning Ansvarsfördelningen skall vara tydlig. Huvudregeln är att ingen person ensam skall hantera en transaktion från början till slut. Den som har rollen att utföra en kontrollåtgärd skall ha erforderlig kompetens för uppgiften. Den som utför kontrollen får ej kontrollera in- och utbetalningar till sig själv eller närstående. Detsamma gäller utgifter av personlig karaktär. Detta innefattar också bolag och föreningar där den anställde eller närstående har ägarintressen eller ingår i ledningen. Vidtagna kontrollåtgärder skall dokumenteras på ett varaktigt och ändamålsenligt sätt. De olika kontrollmomenten skall utföras i en logisk ordning, så att effekten av en tidigare kontrollåtgärd inte förtas av en senare kontrollåtgärd. I pappersbaserade rutiner skall beställnings- och leveranskontroll utföras före beslutsattest. I IT-baserade system, t ex för elektronisk handel är inte kontrollordningen given. Vid abonnemang tex mobiltelefoni kan beslutsattest göras i förväg utifrån bestämda villkorsregler. Ett skriftligt underlag ska framställas av annan person med kontrollattestbehörighet och underlaget ska tillställas ekonomiavdelningen. Antagen av kf (6)

5 Ansvarsfördelning Följande minimikrav gäller för fördelning av kontrollerna: Vid anskaffning av varor och tjänster skall leveranskontroll utföras av annan än beslutsattestanten. Nämnd kan i egna tillämpningsanvisningar besluta om undantag från dessa krav om kompletterande kontroller istället sätts in. Personal som är underordnad beslutsattestant kan utföra beställnings- eller leveranskontroll. Det är däremot inte lämpligt att underordnad personal beslutsattesterar sådant som överordnad har beställnings- och leveranskontrollerat. Ej heller skall direkt underordnad personal beslutattestera överordnads utlägg och dylikt. För regelbundet återkommande kostnader och kostnader av mindre belopp kan attest ske av underordnad tjänsteman. Frånvarohantering Allmänt gäller att rutinerna måste vara utformade så att alla fakturor kan betalas trots eventuell frånvaro. Dokumentation För pappersbaserade rutiner är huvudregeln att samtliga attester skall dokumenteras genom varaktig påskrift på verifikationen. Följesedel eller leveranskontrollerat köpkvitto vid kortköp, skall på ett varaktigt sätt fästas vid verifikationen och sparas på ett överskådligt sätt lika länge som verifikaten. Av nämnden beslutade kompletterande kontroller skall på ett liknande sätt också dokumenteras med avseende på omfattning, utfall och vem som utfört kontrollen. Attest i IT-baserade rutiner dokumenteras genom elektroniska attester. Attest skall registreras av den som utfört kontrollen. Attest skall ske på sådant sätt att attesten i efterhand går att knyta till den person som utfört attesten. Tabellstyrda och automatiska IT-baserade kontroller, t ex beslutsattest i system för elektronisk handel skall framgå av systemdokumentationen. Av denna dokumentation skall också framgå hur eventuella fel hanteras. Om attest sker med hjälp av IT-stöd, ansvarar systemägaren för att utforma och dokumentera rutiner för tilldelning av behörigheter, införande av systemförändringar och dokumentation av utförda kontroller (historik). Beslut om attesträtt för IT-baserade system skall alltid knytas till person. Kundfakturering Vid fakturering av utförda tjänster eller försålda varor skall fakturaunderlaget vara attesterat. Respektive nämnd ansvarar för att kompletterande kontroller sker så att det säkerställs att allt som skall faktureras blir fakturerat till rätt belopp och villkor. Återkallelse av attesträtt Kommundirektör, ekonomichef och förvaltningschef har delegation att omedelbart återkalla attesträtten om en attestant inte fullgör sina förpliktelser enligt detta attestreglemente. Före ett återkallande ska dialog ske med attestantens förvaltningschef. Antagen av kf (6)

6 Skäl för att återkalla attesträtten kan till exempel vara: - Att attestanten inte attesterar och betalar fakturor i rätt tid. - Att attestanten i övrigt misskött sin attesträtt Antagen av YEAB styrelsen ingen ändring Antagen av kf (6)

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner (kassaverifikationer, fakturautbetalningar,

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

Vägledning Bokföring. Oktober 2014

Vägledning Bokföring. Oktober 2014 Vägledning Bokföring Oktober 2014 1 Vägledning Bokföring Innehållsförteckning Inledning...4 Förkortningslista...4 Lagregler, rekommendation (RKR 23 Bokföring) och kommentarer...5 Avsnitt I Inledande bestämmelser...5

Läs mer

Lagreglerna och Bokföringsnämndens allmänna råd är tillämpliga för samtliga bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen.

Lagreglerna och Bokföringsnämndens allmänna råd är tillämpliga för samtliga bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen. VERIFIKATIONER Introduktion Vägledningen och dess innehåll Bokföringsnämnden har i denna vägledning samlat bokföringslagens bestämmelser och nämndens allmänna råd om verifikationer (BFNAR 2000:6), kommentarer

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förkortningslista... 5 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2013:2) och kommentarer... 6 Avsnitt I Inledande bestämmelser...

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm Regelverk för emittenter Nasdaq Stockholm 1 januari 2015 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice 1 Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice Socialkontoret 2015-01-23 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 2 Denna manual är ett komplement till förfrågningsunderlag,

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:17 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Ägar- och ledningsprövning 1 Tillämpningsområde

Läs mer

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (december 2012) ETIKU 11 MEDLEMMARNAS TILLÄMPNING AV PENNINGTVÄTTSLAGEN

Läs mer

BILAGA 1 FINANSPOLICY BORGENSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254)

BILAGA 1 FINANSPOLICY BORGENSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) BILAGA 1 FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN BORGENSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄN INTRODUKTION... 3 1.1 UTGÅNGSPUNKTER OCH SYFTE... 3 1.2

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2009-09-08 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) Villkor för godkännande och rätt till bidrag avseende enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Godkännande Från och med 2009-07-01 införs nya regler angående

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer