Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult

2 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas interna kontroll avseende fakturahantering är ändamålsenlig Utifrån vår granskning av samtliga revisionskriterier bedömer vi att den interna kontrollen avseende styrelse och nämnders fakturahantering är ändamålsenlig. Vår bedömning grundar vi på att genomförd granskning visar att det finns reglemente och goda tillämpningsanvisningar, men att dessa bör uppdateras. Orsaken är bland annat att fakturahanteringssystemet är inaktuellt samt att kommunen numera scannar in sina fakturor. Vid uppdateringen av reglementet, och dess tillämpningsanvisningar, bör kommunstyrelsen upprätta en rutin som anger hur och när kontroller av att behörigheterna i ekonomisystemet är anpassade till respektive medarbetares arbetsuppgifter. Vi anser att de dokumenterade riktlinjerna är ändamålsenliga för att säkerställa att en och samma person inte kan göra inköp, attest och/eller utbetalning. Det centrala kontrollmomentet innebär att det endast är ekonomiavdelningen som kan utföra en utbetalning från bank. Vi har även kunnat identifiera att styrelse och samtliga nämnder har antagit och fastställt en formell attestförteckning för sina medarbetare Våra stickprovskontroller visar att hanteringen av kompletteringar av behörigheter, efter att attestförteckningen antagits fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Dock noterade vi avvikelser avseende kommunstyrelsen, men korrigering i attestförteckningen har åtgärdats under granskningen.

3 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Revisionsfråga och revisionskriterier Metod och avgränsning Utgångspunkter Oegentligheter inom Gävle kommun Kommunallagen Kommunala redovisningslagen Granskningsresultat Övergripande tillämpningsanvisningar finns för hur den interna kontrollen ska skötas Bedömning Nämnden/styrelsen har fastställt en formell attestförteckning som finns tillgänglig för dess medarbetare Bedömning Alla systembehörigheter är anpassade till respektive persons aktuella arbetsuppgifter/ansvarsområde Bedömning Ändamålsenlig arbetsfördelning finns dokumenterad som säkerställer att inköp, attest och/eller utbetalning ej utförs av en och samma person Bedömning Sammanfattande bedömning...8

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder skall ha kontroll över sin verksamhet. Detta innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha en ändamålsenlig styrning så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och att det finns säkra rutiner som förhindrar förlust för kommunen och säkerställer att redovisningen är rättvisande. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att den interna kontrollen fungerar. De händelser från bland annat Gävle kommun som figurerat i media har medfört att uppmärksamhet riktats mot kommunernas förebyggande arbete i syfte att begränsa riskerna för att oegentligheter ska uppstå och att förtroendet för kommunerna skadas. Revisorerna har i sin väsentlighet- och riskanalys uppmärksammat detta och beslutat om att granska detta område Revisionsfråga och revisionskriterier Revisionsfråga Är styrelsens och nämndernas interna kontroll avseende fakturahantering ändamålsenlig? Revisionskriterier Övergripande tillämpningsanvisningar finns för hur den interna kontrollen ska skötas. Nämnden/styrelsen har fastställt en formell attestförteckning som finns tillgänglig för dess medarbetare. Alla systembehörigheter är anpassade till respektive persons aktuella arbetsuppgifter/ansvarsområde. Ändamålsenlig arbetsfördelning finns dokumenterad som säkerställer att inköp, attest och/eller utbetalning ej utförs av en och samma person Metod och avgränsning Granskningen har genomförts genom intervju med ekonomichef och leverantörsreskontraansvarig avseende regler och rutiner, samt genomgång av relevant dokumentation. Samtliga förvaltningschefer har tillfrågats avseende deras anpassning av systembehörigheter till respektive persons/medarbetares aktuella ansvarsområde. Därutöver har 10 stickprovskontroller av leverantörsfakturor utförts samt kontroll av systembehörigheter för styrelse och varje nämnd. Granskningen har avsett styrelsen och samtliga nämnder. 1 av 8

5 3. Utgångspunkter Nedan beskrivs händelsen från Gävle kommun som visade på brister i den interna kontrollen. Den interna kontrollen för kommuner regleras i kommunallagen. Där anges vilket ansvar nämnder och styrelse har för att kontrollera och säkerställa att den interna kontrollen är ändamålsenlig Oegentligheter inom Gävle kommun Det var en kvinna i 50 års åldern, som arbetat inom Gävle kommun i över 20 år som skoladministratör, som under flera års tid förskingrade totalt cirka 20 miljoner av kommunens pengar. Hon utnyttjade sin situation som både kommunalt anställd och sitt uppdrag som kassör i en facklig organisation. Under nära tre år hade hon fört över pengar från kommunen via ett manuellt ekonomisystem till ett transaktionskonto hos fackföreningen. Därifrån hade hon fört över pengar till konton hon själv kontrollerade. Kvinnan tros mot slutet ha plockat ut pengar i princip varje arbetsdag, genomsnittsuttaget var närmare kronor. Först när banken slog larm upptäcktes förskingringen. Anledningen till att oegentligheten har kunnat ske är brister inom den interna kontrollen. Bristerna innebär att en och samma person har kunnat hantera både upplägg och ändring av fasta data i leverantörsregistret, samt sammanställa utbetalningsförslag och skicka dem direkt till betalning. Även brister inom budgetprocessen gjorde att det skapades utrymme för de felaktiga utbetalningarna år efter år. Efter utredning av händelsen kunde man slutligen konstatera att det fanns omfattande brister i nämndens interna kontroll rörande kontrollmiljö, riskhantering, kontrollaktiviteter och uppföljning Kommunallagen I kommunallagens sjätte kapitel anges det vilket ansvar styrelse och nämnder har för den kommunala verksamheten. Styrelsen ska enligt kapitlets första paragraf leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i företag och sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i. Nämnderna ska enligt sjunde paragrafen samma kapitel se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten drivs på ett tillfredställande sätt. De ska också se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Revisorernas ansvar, enligt nionde kapitlet kommunallagen, är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 2 av 8

6 tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och att nämndernas interna kontroll är tillräcklig Kommunala redovisningslagen Enligt den kommunala redovisningslagen ska kommuners bokföring vara ordnad så att det ekonomiska utfallet av verksamheten kan jämföras med den budget som fullmäktige har fastställt, att en tillräcklig kontroll av verksamheten kan upprätthållas samt att en tillfredsställande finansstatistisk information kan lämnas. Den ekonomiska redovisningen ska vara ordnad så att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat. I en kommun har kommunstyrelsen ansvaret för att en årsredovisning upprättas. 3 av 8

7 4. Granskningsresultat 4.1. Övergripande tillämpningsanvisningar finns för hur den interna kontrollen ska skötas. Detta revisionskriterium ska verifiera att anvisningar finns avseende den interna kontrollen för kommunens hantering av fakturor. Vi har tagit del av kommunens Reglemente för kontroll av verifikationer (attestreglemente) med tillämpningsanvisningar. Dokumentet är utgivet och framtaget centralt av ekonomienheten. Det har behandlats i kommunstyrelsen och antogs av kommunfullmäktige Reglementet förändrades 2006 då kommunen gick över till elektronisk fakturahantering. Kommunstyrelsen godkände förändringen av reglementet 2006/ 211. Reglementet reglerar hanteringen av kommunens samtliga verifikationer inklusive verifikationer för medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta. För varje paragraf i reglementet finns det tillhörande tillämpningsanvisningar för att tydliggöra hanteringen ytterligare samt hur hanteringen ska möjliggöra att reglementet efterlevs. Enligt reglementet ska varje verifikation kontrolleras avseende prestation, bokföringsunderlag, villkor, bokföringstidpunkt, kontering och beslut. Dessa kontroller ska utföras för att undvika oavsiktliga eller avsiktliga felaktigheter gällande transaktioner som bokförs. Kommunstyrelsen ska enligt reglementets tredje paragraf ansvara för utfärdandet av gemensamma tillämpningsanvisningar samt ansvara för övergripande uppföljning och utvärdering av att reglementet med tillämpningsanvisningar efterlevs. Ekonomikontorets ansvar är att följa upp och utvärdera att tillämpningsanvisningarna följs genom stickprovskontroller. Kommunstyrelsen har enligt reglementet det övergripande ansvaret för uppföljning av anvisningarna men det är upp till varje nämnd att säkerställa att de följs. På förvaltningsnivå är det respektive förvaltningschef som har ansvaret för att de som är kontrollansvariga/attestanter har information om reglerna och anvisningarnas innebörd. Det är den som har benämningen kontrollansvarig/attestant som har i uppgift att tillämpa dessa anvisningar. Det finns beskrivet vilket ansvar varje typ av kontrollansvarig/attestant har så som mottagningsattest, granskningsattest, beslutsattest och behörighetsattest samt vilka kontroller de ska utföra för respektive verifikation. De olika kontrollmomenten ska enligt reglementet utföras av någon med erforderlig kompetens och ha en självständig ställning till den som blir kontrollerad. Den som utför kontrollen får ej kontrollera betalningar till sig själv eller närstående för att undvika jäv. Alla utförda kontroller ska dokumenteras på ett ändamålsenligt sätt. 4 av 8

8 Reglementet återfinns på s intranät som är tillgängligt för samtliga medarbetare inom kommunen Bedömning Vi har noterat att Reglemente för kontroll av verifikationer (attestreglemente) med tillämpningsanvisningar godkändes av kommunfullmäktige år 2001 och reviderades av kommunstyrelsen år Reglementet hänvisar exempelvis till inaktuellt fakturahanteringssystem samt att kommunens hantering av fakturor har helt gått över till scanning. Vi anser att kommunstyrelsen bör tillse att reglementet uppdateras. Vi bedömer att övergripande tillämpningsanvisningar finns för hur den interna kontrollen ska skötas i form av kommunens Reglemente för kontroll av verifikationer (attestreglemente) med tillämpningsanvisningar. Vi anser att det blir en tydlig reglering eftersom det finns förklarande tillämpningsanvisningar kopplade till reglementets olika paragrafer Nämnden/styrelsen har fastställt en formell attestförteckning som finns tillgänglig för dess medarbetare. Vi har tagit del av attestförteckningar för samtliga nämnder och styrelsen. Alla attestförteckningarna är uppdaterade under år Vi har kontrollerat protokoll från nämnder och styrelse där attestförteckningen/attestlistan godkänts av nämnd/styrelse och expedierats till ekonomikontoret. En del nämnder har utsett förvaltningschefen till att löpande under året ha mandat att justera attestförteckningen vid behov. Vi har noterat att en del kompletteringar och förändringar har gjorts efter nämndens/styrelsens antagande av attestförteckning/attestlista. Dessa kompletteringar finns samlade hos ekonomiavdelningen som även justerar behörigheterna i ekonomisystemet Bedömning Vi har kunnat identifiera att samtliga nämnder och styrelse har antagit och fastställt en formell attestförteckning för dess medarbetare Alla systembehörigheter är anpassade till respektive persons aktuella arbetsuppgifter/ansvarsområde. Enligt Reglemente för kontroll av verifikationer (attestreglemente) med tillämpningsanvisningar är det varje förvaltningsekonom som ska hålla den aktuella attestförteckningen uppdaterad och sedan meddela systemansvarig på det centrala ekonomiavdelningen vilka personer som har beslutsattest inom de olika ansvaren. Vi har fått bekräftat från förvaltningschefer att det finns olika rutiner för hur uppföljning av systembehörigheter sker. Vi har inte tagit del av någon dokumenterad rutin som anger när och hur denna uppföljning ska utföras. Blankett måste fyllas i och undertecknas av närmsta chef och översändas till ekonomiavdelningen för att de ska ändra behörigheter i ekonomisystemet. Vi har 5 av 8

9 tagit del av dessa blanketter som finns för nyanställning, medarbetare som slutar och för ändrade förhållanden. I antagna attestförteckningar finns det en kolumn där förvaltningen kan ange om det är någon tidigare attestant som ska tas bort. Denna administration sköter ekonomiavdelningen. För att kontrollera att hanteringen av attester är ändamålsenlig har stickprovskontroller utförts på tio leverantörsfakturor per nämnd och styrelse. Kontroller har gjorts om attestbehörigheterna i ekonomisystemet stämmer överens med nämnder/styrelses antagna attestförteckning/attestlista. Stickprovskontrollerna visade på fyra avvikelser varav tre avsåg kommunstyrelsen. Avvikelserna avseende kommunstyrelsen gällde transaktioner inom pensioner och amortering av krediter. Skälet till avvikelserna visade sig vara att ansvarsområdet finans (ex. pensioner, krediter etc.) hade fallit bort vid upprättande av år 2013 attestförteckning. Systembehörigheterna gällande finans stämde överens med den tidigare attestförteckningen från Den fjärde avvikelsen som avsåg socialnämnden berodde på att en nyanställning skett sedan januari då attestförteckningen antogs. Vi har kunnat ta del av det kompletterande beslutet avseende upplägg av ny användare Bedömning Vi anser att det finns en god rutin avseende kontroller av att behörigheterna i ekonomisystemet är anpassade till respektive medarbetares arbetsuppgifter. Vi anser dock att en dokumenterad rutin bör finnas när och hur denna uppföljning ska ske. Kommunstyrelsen bör ta detta i beaktande vid uppdateringen av de övergripande tillämpningsrutinerna. De avvikelser som vi har noterat i våra stickprovskontroller avseende kommunstyrelsen har åtgärdats under granskningen Ändamålsenlig arbetsfördelning finns dokumenterad som säkerställer att inköp, attest och/eller utbetalning ej utförs av en och samma person. I Reglemente för kontroll av verifikationer (attestreglemente) med tillämpningsanvisningar anges det under kontrollernas utformning att dessa ska utformas så att den interna kontrollen inom respektive nämnd är tillräcklig. Det ställs specifika krav på hur utformningen av kontrollrutinerna ska se ut. I kontrollerna ska ansvarsfördelning, kompetens, integritet, jäv, dokumentation och kontrollordning beaktas. När det gäller ansvarsfördelningen står det i reglementet definierat att: Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Ingen person ska ensam hantera en transaktion från början till slut. Ansvarsfördelningen mellan de olika kontrollansvariga/attestanterna finns även beskrivna i reglementet. 6 av 8

10 Det minimikrav som anges för kontrollåtgärderna är att vid inköp av varor och tjänster ska mottagningsattest i det elektroniska fakturahanteringssystemet utföras av annan än beslutsattestanten. Det vill säga att det måste vara minst två personer som måste godkänna ett inköp för att en verifikation ska gå för utbetalning. Det finns även reglerat hur hanteringen ska ske om fakturor eventuellt skulle komma i form av en pappersfaktura. Enligt uppgift från ekonomiavdelningen utförs samtliga utbetalningar av dem. Förvaltningarna kan själva inte utföra någon utbetalning Bedömning Vi anser att de dokumenterade riktlinjerna är ändamålsenliga för att säkerställa att en och samma person inte kan göra inköp, attest och/eller utbetalning. Det centrala kontrollmomentet innebär att det endast är ekonomiavdelningen som kan utföra en utbetalning från bank. 7 av 8

11 5. Sammanfattande bedömning Är styrelsens och nämndernas interna kontroll avseende fakturahantering ändamålsenlig? Utifrån vår granskning av samtliga revisionskriterier bedömer vi att den interna kontrollen avseende styrelse och nämnders fakturahantering är ändamålsenlig. Vår bedömning grundar vi på att genomförd granskning visar att det finns reglemente och goda tillämpningsanvisningar, men att dessa bör uppdateras. Orsaken är bland annat att fakturahanteringssystemet är inaktuellt samt att kommunen numera scannar in sina fakturor. Vid uppdateringen av reglementet, och dess tillämpningsanvisningar, bör kommunstyrelsen upprätta en rutin som anger hur och när kontroller av att behörigheterna i ekonomisystemet är anpassade till respektive medarbetares arbetsuppgifter. Vi anser att de dokumenterade riktlinjerna är ändamålsenliga för att säkerställa att en och samma person inte kan göra inköp, attest och/eller utbetalning. Det centrala kontrollmomentet innebär att det endast är ekonomiavdelningen som kan utföra en utbetalning från bank. Vi har även kunnat identifiera att styrelse och samtliga nämnder har antagit och fastställt en formell attestförteckning för sina medarbetare Emelie Lönnblad Alf Wahlgren Projektledare Uppdragsledare 8 av 8

Reglemente för kontroll av verifikationer

Reglemente för kontroll av verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 219. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-10-15 LS-LED07-316 134 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer föreliggande tillämpningsanvisningar

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST

REGLEMENTE FÖR ATTEST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 23 1 (3) REGLEMENTE FÖR ATTEST Fastställt av kommunfullmäktige 2009-03-30, 24 1 Tillämpningsområde Kommunens styrelse/nämnder ska se till att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Malmö stad Utbildningsnämnden Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Fastställd av Utbildningsnämnden den Utbildningsförvaltningen Besökadress: Ledebursgatan 5 Postadress Box 171 95 200

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion: Att intyga att en kontroll utförts utan anmärkning.

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 2013-01-17 REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 (ersätter reglemente antaget av kommunfullmäktige 1992, 179) OBS! Fr o m 2013-09-01 ny

Läs mer

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering.

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering. KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-10- 10 S~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen Diarienr 2012-10-09 Till: Kommunstyrelsen, gyrnnasienämnden, socialnämnden samt kultur- och fåreningsnämnden För kännedom:

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner (kassaverifikationer, fakturautbetalningar,

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av leverantörsfakturor. Arvika kommun. September 2005.

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av leverantörsfakturor. Arvika kommun. September 2005. REVISIONSRAPPORT Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av leverantörsfakturor Arvika kommun September 2005 Rolf Aronsson (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning av synpunkter...3

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering. Granskning av. Vallentuna kommun.

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering. Granskning av. Vallentuna kommun. REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering Vallentuna kommun Maj 2003 Carin Markström Anders Petersson (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Revisionsrapport Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Socialnämnden i Lindesbergs kommun Mars 2009 Oscar Hjelte Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport Hans Åkerman Hantering av projektstyrning och projekt- December 2010

uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport Hans Åkerman Hantering av projektstyrning och projekt- December 2010 Hantering av projektstyrning och projekt- uppföljning Smedjebackens kommun Revisionsrapport December 2010 Hans Åkerman Johan Skeri Innehållsförteckning Sammanfattning...... 3 1. Inledning...... 5 1.1 Bakgrund

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer