REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering. Granskning av. Vallentuna kommun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering. Granskning av. Vallentuna kommun."

Transkript

1 REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll avseende efterlevnad av redovisningslagen fakturahantering Vallentuna kommun Maj 2003 Carin Markström Anders Petersson (1)

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer Bakgrund Revisionsfråga Revisionsmetod Avgränsning Regelverk Externt Internt Ankomstregistrering Bedömning och rekommendation Granskningsnoteringar Attestförteckning Bedömning och rekommendation Kommunstyrelsen Bokföringsorder Kassaverifikationer Leverantörsfakturor Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Fritidsnämnden Kulturnämnden...13 (2)

3 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer Genomgång av verifikationer har skett i samtliga förvaltningar i kommunen. Sammanlagt har ca verifikationer som avser 2003 granskats. Syftet med granskningen är att bedöma hur kraven i redovisningslagen och reglementet för kontroll av ekonomiska transaktioner efterlevs samt bedöma nämndernas/styrelsens interna kontroll avseende fakturahantering. Granskningen visar bl a att: Ankomstregistrering sker på alla förvaltningar. På barn- och ungdomsnämnden sker dock ankomstregistrering omedelbart före bokföring, vilket vi anser inte är tillräckligt. Kravet på två attester uppfylls i huvudsak, även om vissa brister finns främst avseende behörighetsattester. Momsavlyft sker på ett riktigt sätt på samtliga förvaltningar förutom för enstaka representationsfakturor. Brister finns på nästan alla förvaltningar när det gäller att ange syfte/ändamål och deltagare på representationsfakturor. Vissa brister finns i uppgift om innehav av F-skattsedel på fakturor. För kassaverifikat visar granskningen att det i några fall saknas underlag till verifikatet. För bokföringsordrar visar granskningen att själva blanketten i många fall saknar fält för behörighetsattest. Behörighetsattest saknas även i många fall där rätt blankett används. Vidare visar granskningen att beslutsattest saknas i några fall samt att det är relativt vanligt att underlag saknas till själva bokföringsordern. I stort bedöms kommunens samlade verifikationsmaterial hålla en relativt god standard. Vi rekommenderar dock följande: Samtliga nämnder skall i enlighet med attestreglementet fastställa behörighetsattestanter. (3)

4 Barn- och ungdomsnämnden bör ändra rutinen för ankomstregistrering så att ankomstregistrering sker när fakturor ankommer till kommunen. Behörighetsattester skall användas mer konsekvent inom kommunen. Blanketten där fält finns för behörighetsattest skall användas. Underlag till både kassaverifikationer och bokföringsordrar bör förbättras. En uppstramning av rutinen bör ske när det gäller notering om syfte/ändamål och deltagare för fakturor som avser resor, kurser, konferenser och representation. (4)

5 2. Bakgrund Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder skall ha kontroll över sin verksamhet. Detta innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha ändamålsenlig styrning så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt, att det finns säkra rutiner som förhindrar förluster och som säkerställer att redovisningen är rättvisande. Den ekonomiska utvecklingen och förändringar av organisation och rutiner som genomförs gör att verksamheten är ständigt förenad med risker. Personalens erfarenhet, kompetens, arbetssätt och andra personliga egenskaper är bl a viktiga faktorer vid riskbedömning. Om dessa faktorer och kontrollsystemet i allmänhet inte är medvetet utvecklat och känt, medför det bl a att hanteringsrisken kan bedömas som hög. 2.1 Revisionsfråga Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av revisorerna att bedöma hur kraven i redovisningslagen och reglementet för kontroll av ekonomiska transaktioner efterlevs samt bedöma nämndernas/styrelsens interna kontroll. 2.2 Revisionsmetod Följande revisionsfrågor skall besvaras: Finns aktuell och korrekt attestförteckning? Sker attest i enlighet med attestreglemente? Sker ankomstregistrering? Uppfyller granskade verifikationer de krav som redovisningslagen ställer på verifikationer (ex vis framgår tidpunkt för upprättande, vad den ekonomiska händelsen avser, moms rätt bokförd)? 2.3 Avgränsning Granskningen omfattar ett urval verifikationer inom samtliga nämnder/styrelse. Granskningen av verifikationer har avgränsats till att omfatta följande delar: Attestering av fakturor Kontroll har bl a skett av att attester finns samt att beslutsattest ej skett av egna utlägg. Moms Kontroll har bl a skett av att momsen tagits upp separat vid konteringen. (5)

6 Resor, konferenser och representation Kontroll har skett av att syfte med representationen samt deltagare/grupp av deltagare har angivits. F-skattsedel Uppgift om att F-skattsedel innehas har kontrollerats. Om F-skattsedel saknas kan kommunen bli skyldig att betala sociala avgifter, dra skatt samt lämna kontrolluppgift. En genomgång har gjorts av ett antal kassaverifikat för att bedöma om de uppfyller de krav som kan ställas bl a med avseende på attester och underlag till själva verifikatet. En genomgång har även gjorts av ett antal bokföringsorder för att bedöma om de uppfyller de krav som kan ställas bl a med avseende på attester och underlag till själva bokföringsordern. 3. Regelverk 3.1 Externt Förutom kommunallagens regler om ekonomisk förvaltning har kommunala redovisningslagen (KRL) vissa regler kring tidpunkt för bokföring, krav på en verifikation m m. Av KRL 8 framgår att kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag. Andra ekonomiska händelser ska bokföras så snart det kan ske. Denna paragraf innebär att om bokföring inte sker omedelbart, krävs åtminstone någon form av ankomstregistrering. 3.2 Internt Kommunen har ett reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner, som fastställts av kommunfullmäktige , 89. Till reglementet finns anvisningar och kommentarer som fastställts av kommunstyrelsen. Av reglementet och anvisningarna framgår att samtliga fakturor skall attesteras av minst två personer, i form av en besluts- respektive behörighetsattest. Vidare framgår av anvisningarna att varje nämnd skall svara för att det alltid finns en aktuell förteckning över beslutsattestanter och ersättare samt en förteckning över behörighetsattestanter. För leverantörsfakturor och övriga externa utbetalningar skall även finnas mottagningsattest. I dessa fall skall attestanten utgöras av en tredje person. (6)

7 Behörighetsattest är den sista åtgärden i kontrollkedjan. I anvisningarna finns även en etisk regel. När det gäller kostnader som hör samman med den egna tjänsteutövningen t ex resekostnader, representation etc skall transaktionerna attesteras av närmast högre chef. Vidare har konsult och service tagit fram en anvisning om utbetalning av fakturor (daterad ). Av anvisningen framgår vilka krav som KRL ställer på verifikationer. I övrigt finns regler och anvisningar framtagna avseende hantering av bensinkort, mobiltelefoner samt kontokort. 3.3 Ankomstregistrering Enligt Kommunala redovisningslagen 2 kap. 9 (samt Bokföringslagen 8 ) skall kontanta in- och utbetalningar bokföras senast påföljande arbetsdag. Fordringar och skulder samt övriga ekonomiska händelser skall bokföras så snart det kan ske. Till övriga ekonomiska händelser räknas bl a inkomna leverantörsfakturor. Bokföring så snart det kan ske innebär för leverantörsfakturor i princip att de skall bokföras samma dag som fakturan anländer. Enligt Bokföringsnämndens rekommendation nr 6 framgår bl a fakturarutinerna skall läggas upp så att avstämning löpande kan ske mellan kunders respektive leverantörers konton och det faktiska beståndet obetalda fakturor. Vid granskning av den interna kontrollen och fakturahanteringen i Vallentuna kommun 2001 framkom att ankomstregistrering av leverantörsfakturor endast förekom i begränsad omfattning hos kommunledningskontoret sedan våren Bedömning och rekommendation I samband med genomförd verifikationsgranskning konstaterar vi att ankomstregistrering numera görs vid samtliga förvaltningar. Vid Barn- och ungdomsförvaltningen sker ankomstregistrering och bokföring vid samma tidpunkt. Det är viktigt att ankomstregistrering sker i enlighet med lagens intentioner. 4. Granskningsnoteringar 4.1 Attestförteckning Alla nämnder har attestförteckningar fastställda 2003 för beslutsattestanter och ersättare. (7)

8 Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, kulturnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är de enda nämnder som även fastställt behörighetsattestanter. Attestförteckning skall enligt anvisningarna till attestreglementet innehålla namnteckningsprov. Detta finns i samtliga attestförteckningar Bedömning och rekommendation Vår bedömning av befintliga attestförteckningar är att de är aktuella och korrekta. Däremot måste samtliga förteckningar innehålla behörighetsattestanter. I de fall detta saknas måste förteckningarna kompletteras. Vi vill uppmärksamma nämnderna på att det är viktigt att namnteckning i attestförteckning överensstämmer med den namnteckning som finns på verifikationerna. Det är ytterst viktigt att hela namnteckningen skrivs vid beslutsattest och signatur inte används. 4.2 Kommunstyrelsen Kommunens samtliga bokföringsorder och kassaverifikationer registreras och förvaras hos kommunstyrelsen Bokföringsorder Under perioden januari-april 2003 fanns 915 verifikationer. Granskningen omfattar mars månads bokföringsorder, ca 240 st. På ett flertal av de granskade blanketterna för bokföringsorder saknas fält för behörighetsattest. Behörighetsattest är ett krav enligt reglementet. I de fall fält funnits har fortfarande behörighetsattest saknats i vissa fall. På 10 verifikationer saknas beslutsattest (ver.nr , 584). Beslutsattest oläslig (ver.nr 442). Ej behörig beslutsattest (ver.nr 448). Två verifikationer saknar granskningsattest och behörighetsattest (ver.nr 501, 540). Underlag saknas till flertalet verifikationer, som exempelvis försäljningsredovisning från Väsbygården. (8)

9 Bokföringsorder från Väsbygården är kopior. Det framgår inte på ett tydligt sätt vad rättelse/makulering avser (ver.nr 549, 617, ). Deltagare (8 personer) vid utbildning Autism framgår inte av bokföringsorder (ver.nr 599) Kassaverifikationer Under perioden januari-april 2003 fanns verifikationer. Granskningen omfattar mars månads kassaverifikationer, ca 430 st. Underlag saknas till flertalet verifikationer. Exempelvis vid återbetalning av hyra och försäljning. Ett exempel på underlag till en återbetalning av hyra är ett utdrag ur reskontran. (ver.nr 861, 855, 862). Underlag avseende inbetalningar/ej konterade utbetalningar via Sofia saknar underlag av sekretesshänseende. Hänvisning bör göras till var underlag förvaras ex vis handläggare (ver.nr 1046, 1202). Beslutsattest och behörighetsattest saknas (ver.nr 1003, 1917) Leverantörsfakturor Under perioden januari-april 2003 fanns 530 verifikationer. Granskningen omfattar mars och april månads leverantörsfakturor, ca 259 st. Attestering av fakturor - I 8 fall saknar verifikationen behörighetsattest (ver.nr , 284, 286). Behörighetsattest saknas (ver.nr 460, 502, 503, 526). Beslutsattest av egen kurs (ver.nr 528) Moms- Inget att notera. Resor, konferenser och representation Faktura (ver.nr 484) Runö kursgård kr, syfte och deltagare framgår inte. Flygresa (ver.nr 430) syfte framgår inte däremot resenär. Faktura Näsby Slott (ver.nr 434) kr, syfte och deltagare framgår inte. Faktura restaurang Lindö park (ver.nr 452), kr, framgår endast att det avser ett ryskt besök ej (9)

10 antal deltagare. Faktura avseende hotellövernattning i Örebro, kr, saknar syfte däremot framgår gäst. F-skattsedel Inget att notera. Vad ekonomiska händelsen avser Ver.nr 349 utbetalning av verksamhetsbidrag 2003 till Vallentuna Hemvärnskompani. Underlag saknas, ex vis bör beslut på utbetalning bifogas alternativt hänvisning göras till denna. Ver.nr 443 avser medlemsavgifter till kommunanställdas sportklubb, underlag saknas. Övrigt - Belopp ändrat på faktura från KF ver.nr 439. I tre fall har kostnad för hotell, lunch och konferens aktiverats d v s tagits upp som en investering, vilket inte är förenligt med god redovisningssed (RR 15) (ver.nr 293, 308 och 310). 4.3 Samhällsbyggnadsnämnden Under perioden januari-april 2003 fanns verifikationer. Granskningen omfattar ca 380 leverantörsfakturor i mars månad. Attestering av fakturor I tre fall saknades behörighetsattest (ver.nr 1772, 1773, 1761). Attest av samma person som ska delta i kursen (ver.nr 1753). Moms Inget att notera. Resor, konferenser och representation Inget att notera. F-skattsedel I två fall står att F-skattsedel finns för 2002 (ver.nr 1668, 1785). Ersättning till Vallentuna orienteringsklubb kr, F-skattsedel saknas (ver.nr 1799). Vad ekonomiska händelsen avser I 11 fall saknas arbetsorder, framgår inte vad fakturan avser etc (ver.nr , 1697, 1722, 1735, 1772, 1782, 1793 och 1794). 4.4 Socialnämnden Under perioden januari-april 2003 fanns verifikationer. Granskningen omfattar ca 300 leverantörsfakturor i mars månad. (10)

11 Attestering av fakturor I sex fall saknades behörighetsattest (ver.nr 8 LF 259, 260, 261 samt 7 LF 548, 643, 644). I ett fall fanns endast beslutsattest (ver.nr 8 LF 219). Moms Osäkert om moms hanterats rätt ver.nr 510 som avser mat. I övrigt inget att notera. Resor, konferenser och representation Flygresa samt hotellvistelse i Göteborg, kr, syfte saknades (ver.nr 452). Vallentuna Gästgiveri kr, syfte och deltagare saknades (ver.nr 466). Två fakturor avseende tågresor till Hudiksvall, 732 kr samt 435 kr, syfte framgick inte (ver.nr 550, 551). Faktura från Sjöfararen HB (ver.nr 510), kr, syfte och deltagare saknades. F-skattsedel Inget att notera. Vad ekonomiska händelsen avser I tre fall saknades underlag till fakturorna ex vis följesedel, rekvisition (ver.nr 491, 542, 602). 4.5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Under perioden januari-april 2003 fanns verifikationer. Granskningen omfattar ca 225 leverantörsfakturor i mars månad. Attestering av fakturor Inget att notera. Moms Inget att notera. Resor, konferenser och representation Inget att notera. F-skattsedel Inget att notera. Vad ekonomiska händelsen avser Framgår inte vilken elev som fakturan avser (ver.nr 230). Övrigt Belopp på fakturan har ändrats manuellt och hänvisning görs enligt överenskommelse med handläggare (ver.nr 130, 219, 228, 229, 273). Text har ändrats på fakturan av kommunen svårt att veta vad fakturan egentligen avser (ver.nr 163, 224). Framgår inte varför faktura makulerats (ver.nr 223). (11)

12 4.6 Barn- och ungdomsnämnden Under perioden januari-april 2003 fanns verifikationer. Granskningen omfattar ca 416 leverantörsfakturor i mars månad. Attestering av fakturor I ett fall saknades beslutsattest (ver.nr 754). På utanordningar av skolpeng saknas genomgående beslutsattest. I ett fall hade beslutsattest skett av egen mobiltelefonräkning (ver.nr 56). Ett fyrtiotal fakturor saknade behörighetsattest. Moms Full moms har dragits på leasing av kaffeautomat. Endast 50% av momsen är avdragsgill vid leasing. Resor, konferenser och representation Faktura ver.nr 756 Kungsberget, kr, framgår att det handlar om en bussresa och hyra av skidor m m. Däremot framgår inte vilka som deltagit. F-skattsedel Faktura ver.nr 1860 från Ansvar Bemanning AB avseende inhyrd personal saknar F-skattsedel. Vad ekonomiska händelsen avser Faktura från M-gruppen, kr, avser Enligt avtal..., framgår inte vad som avses eller hänvisas till var avtal förvaras (ver.nr 796). Faktura Romme Alpin AB ver.nr 1825, kr, framgår att det handlar om en bussresa och hyra av skidor m m. Däremot framgår inte vilka som deltagit. 4.7 Fritidsnämnden Under perioden januari-april 2003 fanns 360 verifikationer. Granskningen omfattar samtliga leverantörsfakturor. Attestering av fakturor I sju fall saknas beslutsattest (ver.nr 2, 142, 223, 329, 338, 339, 340). I elva fall saknades behörighetsattest (ver.nr 7, 8, 9, 48, 50, 73-77, 154). I ett fall fanns endast beslutsattest (ver.nr 234). I ett fall har mobiltelefonräkning beslutsattesterats av person som mobiltelefonen är registrerad på (ver.nr 341). Moms Eventuella synpunkter beror på svaren nedan avseende representation. Tillåtet momsavdrag beror på antal deltagare. (12)

13 Resor, konferenser och representation Faktura från Nöjesraketen, kr, syfte och deltagare saknas (ver.nr 208). I samband med granskningen har syftet förklarats. Vallentuna Sporthotell, avseende mat för 416 kr, syfte och deltagare saknas (ver.nr 240). Syftet har förklarats vid granskningen. Faktura från Golden Hits AB, kr, syfte och deltagare framgår inte (ver.nr 262). Syftet har förklarats i samband med granskningen. Faktura från hotell Elmershus i Hultsfred, hotellvistelse 378 kr, syfte framgår inte (ver.nr 264). Syftet har förklarats i samband med granskningen. Faktura från Hotell Uppsala, kr, syfte framgår inte (ver.nr 345). Syftet har förklarats i samband med granskningen. Faktura från SJ framgår inte vad resan avser. Dessutom var mottagaren en privatperson, troligtvis resenären (ver.nr 359). Syftet har förklarats i samband med granskningen. F-skattsedel Faktura (ver.nr 170) från Showdansföreningen Flex, framgår inte om F- skattsedel finns. Verifikationen är felkonterad och avser egentligen ett bidrag. Vad ekonomiska händelsen avser Kvitton har inte bifogats Statoilkort ver.nr 105. Kvitton förvaras i särskild pärm. Hänvisning till detta bör göras på verifikationen. För KFkort saknas ett kvitto ver.nr 85. Vid utanordningar saknas ofta hänvisning till beslut vid utbetalning av föreningsbidrag eller hänvisning till beslut (ex på ver.nr är 129, 141). Inköp av mat från Pizzabutiken Lilla Valentin (ver.nr 73) har gjorts på 545 kr, syfte och deltagare framgår inte. Syfte har förklarats i samband med granskningen. Faktura från Nöjesljud å sånt (ver.nr 78) på kr, framgår inte vad som avses. Faktura från Rörgruppen AB kr, med fakturatexten aconto utan moms, vad avser fakturan och varför exkl moms. Vad fakturan avser har förklarats i samband med granskningen. Vi anser att moms bör finnas på varje faktura för att korrekt momsavlyft ska ske. Faktura från Bällsta Handel AB (ver.nr 150), 4 280,50 kr, avseende mat till 50 personer. Syfte och deltagare framgår inte. Syfte har förklarats i samband med granskningen. Ett kvitto saknas (ett av elva) för en samlingsfaktura från ICA (ver.nr 346). Övrigt Vid ett flertal tillfällen har hyrbilar hyrts över veckoslut av Statoil (ex på ver.nr är 22, 142, 143). Syftet med bilhyran framgår inte. Syftet har förklarats i samband med granskningen. Avser projektet Tryggare Vallentuna. 4.8 Kulturnämnden Under perioden januari-april 2003 fanns 150 verifikationer. Granskningen omfattar samtliga leverantörsfakturor. Attestering av fakturor I nio fall saknas behörighetsattest (ver.nr 2, 8, 10, 12, 44, 54, 76, 109, 149). (13)

14 Moms Inget att notera. Resor, konferenser och representation Faktura ver.nr 124 avser hotellövernattning, syfte framgår inte. I samband med granskningen har syfte förklarats och verifikationen har kompletterats. F-skattsedel Faktura ver.nr 131, uppgift om F-skattsedel saknas. Förvaltningen har begärt in komplettering från leverantör. Vad ekonomiska händelsen avser Inget att notera. (14)

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen den 14 augusti 2003 kl 17.00 18.30

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen den 14 augusti 2003 kl 17.00 18.30 Kulturnämndens arbetsutskott 14 augusti 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna torsdagen

Läs mer

Attestreglemente för Borgholms kommun

Attestreglemente för Borgholms kommun Attestreglemente för Borgholms kommun 1. Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Verifikationsgranskning

Verifikationsgranskning Revisionsrapport Verifikationsgranskning Krokoms kommun 2009-12-17 Lisbet Östberg Revisionskonsult 17 december 2009 Uppdragsledare Revisionskonsult Erik Maj-Britt Åkerström Lisbet Östberg Uppdragsledare

Läs mer

Fritidschef Jan-Åke Bredberg Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm Enhetschef Agneta Fleischer, punkt 2

Fritidschef Jan-Åke Bredberg Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm Enhetschef Agneta Fleischer, punkt 2 Fritidsnämnden 26 augusti 2003 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 26 augusti 2003 kl. 19.00 Kallade tjänstemän Fritidschef Jan-Åke Bredberg

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Attestreglemente för Orsa kommun

Attestreglemente för Orsa kommun Orsa kommun 2007-01-01 1(6) för Orsa kommun 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagt

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06 REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg Anita Andersson Leif Johansson 2004-10-06 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 )

Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 ) Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 ) 1 Inledande bestämmelser Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner,

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Sida 1/8 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen

Läs mer

Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner

Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1999:5-002 Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner ANTAGET AV KF 1999-11-25 149 REVIDERAT AV KF 2009-01-29 7 REVIDERAT AV KF 2016-05-12 52

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Kommunal författningssamling Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga verifikationer,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler.

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler. 1 ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Falkenberg Anita Andersson Leif Johansson 2005-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

S Attestregler Regler

S Attestregler Regler www.hassleholm.se S Attestregler Regler Diarienummer: 2015/586 040 Fastställt den: 2015-12-14 182 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer

Intern kontroll avseende inköpskort

Intern kontroll avseende inköpskort www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Ebba Lind Intern kontroll avseende inköpskort Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1.

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Granskning av representation, resor och konferenser

Granskning av representation, resor och konferenser Revisionsrapport Granskning av representation, resor och konferenser Halmstads kommun, samt de kommunala bolagen April 2009 Christel Eriksson Leif Johansson Margareta Bertin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning Varbergs Kommuns attestreglemente Antagen av kommunstyrelsen 2014-10-28 215 Ägare, Kommunstyrelsen Förvaltarskap, Ekonomidirektör TILLÄMPNINGSANVISNING TILL ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning

Läs mer

RIKTLINJER. Anvisningar till attestreglementet

RIKTLINJER. Anvisningar till attestreglementet RIKTLINJER Anvisningar till attestreglementet POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 14 december 2005, 226 (tidigare anvisningar antagna av kommunstyrelsen

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Ersätter Utbytt den Sign 1:8 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för kommunens externa och interna ekonomiska transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att

Läs mer

Anvisningar till attestreglemente

Anvisningar till attestreglemente Anvisningar till attestreglemente Fastställt av kommunstyrelsen 2008-09-15 485 Giltigt tillsvidare Anvisningar till attestreglemente Detta dokument har försetts med ett tillfälligt försättsblad 2013-11-01

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

Attestreglemente för Motala kommun

Attestreglemente för Motala kommun Kommunal författningssamling Attestreglemente för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 05/KS 0304 Datum: 2005-10-24 Paragraf: KF 113 Reviderande instans: Kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012.

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012. _..._..._._.... _. _--_._-_.._--. Revisionsrapport Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden Karlstads kommun Peter Aschberg Daniel Brandt pwc Innehåll Sammanfattning Inledning. Bakgrund..

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 05/KS 0346 KFS 2005:12 Ers KFS 1995:1 ATTESTREGLEMENTE FÖR MOTALA KOMMUN (Antaget av kommunfullmäktige den 24 oktober 2005, 113, gäller fr o m den 1 december 2005.) OMFATTNING 1 Detta reglemente

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner (kassaverifikationer, fakturautbetalningar,

Läs mer

Attestreglemente med anvisningar

Attestreglemente med anvisningar Styrdokument, policy Stöd & Process 2009-01-01 Annette Granlund 08-590 970 21 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2008:174 Annette.Granlund@upplandsvasby.se Attestreglemente med anvisningar Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

Uppföljning av löpande granskning avseende resor, representation mm. Miljönämnden Miljöförvaltningen

Uppföljning av löpande granskning avseende resor, representation mm. Miljönämnden Miljöförvaltningen Uppföljning av löpande granskning avseende resor, representation mm Miljönämnden Miljöförvaltningen Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms plats 1 Telefon (exp): 040-34 19 55 Hemsida:

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Ärende 22. Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell

Ärende 22. Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell Ärende 22 Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell Tjänsteskrivelse 2015-10-28 KS 2014.0345 Handläggare: Per Nordin Internkontroll

Läs mer

Granskning av intern och extern representation

Granskning av intern och extern representation www.pwc.se Revisionsrapport Anders Hägg Tilda Lindell Granskning av intern och extern representation Solna stad Granskning av intern och extern representation Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och

Läs mer

Attestreglemente för Tierps kommun

Attestreglemente för Tierps kommun Attestreglemente för Tierps kommun Dokumenttyp Regler/reglemente Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av Kommunstyrelsen 115/2016 Dokumentansvarig Conny Rönnholm Diarienummer 2016:677 Gäller

Läs mer

Ärendelista Snv 442/2014

Ärendelista Snv 442/2014 Ärendelista Snv 442/2014 Skolnämnd nordväst Datum: 2014-12-10 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 1 Protokolljusterare Förslag: Ordinarie: Liza Sörberg (MP) Ersättare: Reiny Lindqvist FP)

Läs mer

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för ekonomiska transaktioner antaget av kommunfullmäktige 2002-02-13, 11 Gäller från 2002-03-01 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 U^lsf 2G l -01 -ft Uppsala r "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 Utbildningsnämnden Attestanvisning och attestinstruktion 2015 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2015-09-14 Paragraf 77/2015 Ansvar Ekonomichef / Kanslichef Antagen

Läs mer

1. Sammanfattning sid 2. 2. Inledning/ utfört arbete sid 2. 2.1 Leverantörsfakturor sid 3. 2.2 Leverantörsfakturor som överstiger 100 000 kronor sid 3

1. Sammanfattning sid 2. 2. Inledning/ utfört arbete sid 2. 2.1 Leverantörsfakturor sid 3. 2.2 Leverantörsfakturor som överstiger 100 000 kronor sid 3 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning sid 2 2. Inledning/ utfört arbete sid 2 2.1 Leverantörsfakturor sid 3 2.2 Leverantörsfakturor som överstiger 100 000 kronor sid 3 2.3 Leverantörsfakturor som har

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

Beslutsattest omfattar följande moment:

Beslutsattest omfattar följande moment: 1 (3) 9:0 ATTESTREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning och medel som kommunen ålagts eller åtagit

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2008-05-27 Antaget av kommunfullmäktige 2008-01-30, 18 FFS FB ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN OMFATTNING 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Ersätter attestreglemente för Umeå kommun antaget av kommunfullmäktige 2002-03-26 52 och reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-27 157 Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentägare

Läs mer

Förslag till Intern kontrollplan 2011

Förslag till Intern kontrollplan 2011 1 (1) Handläggare Datum Åsa Ottosson 2010-11-26 Barn- och ungdomsnämnden Förslag till Intern kontrollplan 2011 Barn- och ungdomsnämnden ska enligt kommunens Reglemente för intern kontroll, KF 256, 2000-12-18,

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Trelleborgs kommun September 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer

Reglemente för kontroll av verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 219. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker

Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Revisionsrapport Granskning av förlorad arbetsinkomst avseende politiker Ängelholms kommun Januari 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Vallentuna kommun 2010-02-12 Jonas Eriksson Anders Petersson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185 Reviderat 2012 KS12.185 2012-03-27 Marina Skyldberg Innehåll 1 Inledning 5 2 Attestreglemente 6 2.1 Omfattning...6 2.2 Huvudregler...6 2.3 Ansvar...6 2.3.1 Kommunfullmäktige...6 2.3.2 Kommunstyrelsen...6

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer