SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING"

Transkript

1 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november :3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. Attestering skall i princip omfatta alla ekonomiska transaktioner, såväl utbetalningar (leverantörsfakturor, löner och andra utbetalningar) som inbetalningar (debiteringsunderlag vid fakturering, makulering av faktura, rekvisition av statsbidrag mm, mottagande av avgifter/intäkter). Interna transaktioner som bokföringsorder och internräkningar ska också attesteras. Detta attestreglemente är dock i första hand anpassat för attest av fakturabetalningar och andra utbetalningar. Hur tillämpningen ska utformas för andra typer av transaktioner får varje nämnd avgöra. Det beror bl a på typ av transaktion samt hur arbetsfördelning och rutiner är utformade. Attesten verkställs genom att attestanten skriver sitt namn eller signatur på skriftliga underlag i form av fakturor, löne- och personalrapporter, debiteringsunderlag, bokföringsorder mm. 2 Kommunens nämnder ansvarar för den interna kontrollen och tillser därmed att bestämmelserna i detta reglemente iakttas och att tillämpliga attestmoment utförs. Reglementet avser kontroll av ekonomiska transaktioner och är alltså en del av nämndens interna kontroll som också omfattar t ex en tydlig ansvars- och arbetsfördelning. Ansvaret kan inte överlåtas på någon annan t ex kommunens revisorer eller K&S/ekonomiservice. De kan däremot ha synpunkter på hur arbetet kan utformas och ge råd och stöd till nämnden och förvaltningen i dessa frågor. 3 Attestarbetet ska utformas så att den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig. Varje nämnd anger innebörd och omfattning av attestanternas ansvar. Varje nämnd avgör hur och i vilken omfattning attesterna skall utföras. Kontrollernas omfattning bör anpassas efter väsentlighet och risk. Med väsentlighet avses en värdering av de konsekvenser som kan uppstå vid fel. Risken uttrycker sannolikheten för att fel uppstår. Ny teknik och andra förändringar ställer krav på en successiv anpassning av kontrollrutinerna.

2 Det är mycket viktigt att attestanterna informeras om nämndens krav och innebörden av attestansvaret. Tydliga regler bör fastställas för vilka åtgärder som ska vidtagas av attestanten om felaktigheter upptäcks. Ett gemensamt synsätt på attestförfarandet och dess innebörd inom hela kommunen är dock värdefullt, varför reglementet med anvisningar skall utgöra grund för nämndens ställningstagande. 4 Transaktioner attesteras innan de utförs. Attesterna innebär beslutsattest: intyg att nämndbeslut, budgetanslag eller annan av fullmäktige eller nämnd beslutad plan, normer eller riktlinjer följs; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor mottagningsattest: godkännande och kontroll av leverans/prestation granskningsattest: kontroll av uträkning, betalningsvillkor eller andra på fakturan angivna villkor som inte berör den direkta leveransen av varan eller tjänsten behörighetsattest: kontroll av behörighet och att alla attestmoment utförts avstämningsattest: kontroll av att alla utbetalningar är verifierade innan utbetalning beordras. De olika attestmomenten faller in vid skilda skeden i behandlingen av en faktura eller andra utbetalningar. Ibland är givetvis momenten tidsmässigt mycket nära varandra. När det gäller leverantörsfakturor ska alltid alla attestmoment utföras. Gransknings- och behörighetsattesterna skall alltid skrivas i konteringsstämpeln (behörighetsattesten i rutan för D/K-kontroll). Vad gäller övriga attester kan dessa göras på andra dokument. Om mottagningsattesten finns på leveranssedel, rosa beställningskopia el dyl. skall denna bifogas fakturan. Mottagningsattest ska i detta fall inte skrivas i konteringsstämpeln. Vid central fakturabehandling skall beslutsattesten finnas på beställningen som bifogas fakturan. Någon beslutsattest ska i detta fall inte skrivas i konteringsstämpeln. Avstämningsattesten skrivs på särskilt avstämningsunderlag. Beslutsattesten utgör kärnan i kontrollen. Beslutsattesten är att betrakta som en följd av budgeterad verksamhet, särskilda beslut etc. Det är lämpligt att den som är budgetansvarig för visst konto eller verksamhet även är inköpsberättigad och svarar för beslutsattest. Först då finns förutsättningar för å ena sidan den enskilde befattningsinnehavaren att följa upp sin verksamhets kostnader och å andra sidan förvaltningsledningen att utkräva budgetansvar. Genom beslutsattesten vidimeras att nämndbeslut, budgetanslag eller annan av fullmäktige eller nämnd beslutad plan, normer eller riktlinjer följs. Dessutom kontrolleras/intygas att en faktisk beställning har skett, att ett beslut har fattats och att villkoren stämmer med det som överenskommits. I beslutsattesten ligger också ansvaret för konteringen.

3 Beslutsattesten är ett intyg om riktigheten i ett agerande eller beslut. Det egentliga beslutet tas dock inte när fakturan attesteras utan när en beställning görs eller andra avtal upprättas. En beställning skall därför vara underskriven av en beslutsattestant eller av en särskilt utsedd inköpsberättigad person (se 8). Vid centraliserad fakturahantering inom en förvaltning skall kontroll ske att fakturan överensstämmer med beställningen, där beslutsattesten finns, och leveransrapporten. Någon beslutsattest på fakturan behövs inte i dessa fall om beställningen och leveransrapporten arkiveras tillsammans med fakturan i verifikationspärmen. Mottagningsattesten är mycket viktig när det gäller köp av varor och tjänster. Mottagningsattest ska alltid finns, även om det är fråga om tjänster, t ex telefonräkningar, hyror mm. Attestanten intygar att kommunen fysiskt tillgodogjorts det som beställts. Mottagningsattest kan tecknas av leveransmottagaren på leveransrapport eller följesedel, vilken därefter överlämnas till den som svarar för fakturabehandlingen och bifogas fakturan. Mottagningsattest kan också tecknas direkt på fakturan. Granskningsattesten avser den matematiska kontrollen. Den kan utformas på olika sätt t ex med stickprov eller med särskild kontroll av manuellt utfärdade underlag. När det gäller leverantörsfakturor skall granskningsattesten även innehålla kontroll av fakturans riktighet vad gäller betalningsvillkor eller andra på fakturan angivna villkor som inte berör den direkta leveransen av varan eller tjänsten, t ex fakturaavgifter, mervärdesskatt (se anvisningar från kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning om rutiner för fakturahanteringen). Behörighetsattest Attestanten kontrollerar att alla attester finns, d v s beslutsattest, mottagningsattest och granskningsattest, och att de utförts av behöriga personer. Vid central fakturahantering kontrolleras beslutsattesten på beställningen och mottagningsattesten på leveransrapporten, vilka skall bifogas fakturan. På fakturan tecknas i detta fall endast behörighetsattest. Kontrollen utgör slutsteget inför registrering och utbetalning och ska utföras inom respektive förvaltning/nämnd. Någon ytterligare kontroll, t ex på Konsult&Service ekonomiservice sker inte efter behörighetsattesten. Avstämningsattest innebär en kontroll av att alla utbetalningar som beordrats för utbetalning är verifierade (denna kontroll hänger samman med införande av lokal registrering av fakturor). K&S/ekonomiservice verkställer de slutliga fakturautbetalningarna. K&S/personalservice beordrar och verkställer de slutliga löneutbetalningarna. Kontant utbetalning av socialhjälp mm Beslut om socialhjälp och motsvarande andra kontanta understöd fattas ofta av socialsekreterare med stöd av delegation. Särskilda rutiner bör fastställas för attest och kontroll vid utbetalning av socialhjälp. Attest behöver inte utföras av en överordnad person. Huvudsakligen är att attestanterna har god överblick och kunskap om organisation och verksamhet. Risken för att attestant kan hamna i beroendeställning bör dock beaktas. Ett exempel på fakturaflöde och attestmoment: En barnstuga har eget budgetansvar. Där beställs varor till verksamheten. Fakturaadressen är kommundelskontoret. När

4 fakturan ankommit till kommundelskontoret görs granskningskontroll och ankomstregistrering. Därefter sänds den till barnstugan som utför mottagnings- och beslutsattesterna (eventuellt bifogar en leveransrapport). Därefter skickas fakturan åter till kommundelskontoret som utför behörighetsattest och registrerar fakturan för utbetalning, varvid samtidigt en avstämningsattest görs. Vid central fakturahantering kan ankomstregistreringen utgå. Överensstämmer fakturan med beställnings- och mottagningsunderlaget kan behörighetsattest ske och fakturan direkt registreras för utbetalning. Fakturan arkiveras på kommundelskontoret. K&S/ekonomiservice hanterar överhuvudtaget inte fakturan utan utför istället behövlig likviditetsplanering utifrån registrerade betalningsuppdrag för olika dagar. 5 Varje nämnd utser befattningar och/eller funktioner med rätt att attestera eller vara ersättare för dessa. Nämnden svarar för att upprätta och hålla en aktuell förteckning över utsedda attestanter. Nämnden behöver inte utse attestanter till alla attestmoment. Beslutsattestanterna och deras ersättare ska dock vara utsedda av nämnden eller av nämnden delegerad person. Nämnden/förvaltningen ska eftersträva att få till stånd en fördelning och spridning av attestmomenten så att samma person inte både beslutar/beställer och utför alla kontrollmoment. En god internkontroll förutsätter att besluts- resp mottagnings- och behörighetsattesterna åvilar skilda personer. Behörighetsattesten skall alltid utföras av annan person än de som utfört besluts- resp mottagningsattest. Beslutsattesten skall vara skiljd från mottagningsattesten. Endast i undantagsfall kan samma person teckna både besluts- och mottagningsattest, t ex om mottagningsattest inte på ett meningsfullt sätt kan läggas på någon annan eller där det är minimala risker för felaktigheter/missbruk. Två olika namnteckningar eller signaturer bör således alltid finnas i konteringsstämpeln avseende besluts- och mottagningsattesterna. Det kan vara praktiskt att nämnden knyter sina attestuppdrag till befattningar/funktioner och inte till personer. Därigenom undviker man att i nämnden behöva fatta nya beslut vid alla personalskiften. Aktuell förteckning över beslutsattestanter, som även innehåller namnteckningar och signaturer, måste finnas tillgänglig i första hand för den/de som ska utföra behörighetsattesten, men även för revisionen och K& 5/ ekonomiservice. Det praktiska arbetet med att upprätta och aktualisera förteckningen bör skötas av förvaltningsledningen. 8 Varje förvaltning skall upprätta rutinbeskrivningar avseende beställnings- och fakturabehandlingen samt attestförfarandet för samtliga ekonomiska transaktioner. I förvaltningens rutinbeskrivning över beställnings- och fakturabehandlingen ska framgå vilka som har rätt att göra beställningar, t ex beslutsattestanter och eventuellt

5 särskilt utsedda inköpsberättigade personer, hur beställningar hanteras, arkiveras mm, hur och av vem en faktura ska kontrolleras (person eller befattning). Det är särskilt viktigt att det framgår vem/vilka som ansvarar för behörighetskontroll resp avstämningskontroll. Kommunstyrelsen har 27 januari 1989, 68, fastställt dessa tillämpningsanvisningar till de kort därefter antagna attestreglementet, att gälla från och med den 1 mars De av tidigare ekonomikontorets och administrativa kontorets uppgifter som nämns i dessa anvisningar har sedan den 1 maj 1991 övertagits av Konsult&Service. Under hand har de nya beteckningarna införts i texten ovan. Som synes har attestreglementets 6,7 och 9 inte kommenterats ovan och inte heller återgivits. De lyder som följer: 6 Attestmomentet får ej utföras av den som själv ska betala till kommunen och där ta emot transaktionen eller själv ta emot en betalning från kommunen. 7 Attestanterna är var för sig ansvariga för sina åtgärder. 9 Kommunstyrelsen äger utfärda anvisningar för tillämpningen av detta reglemente.

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner (kassaverifikationer, fakturautbetalningar,

Läs mer

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor Kf 1994-08-30, 129 Blad 1(1 ) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner

Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Styrande dokument Senast ändrad 2012-11-20 Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Reglemente för kontroll av ekonomiska

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer

Reglemente för kontroll av verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 219. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2009 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 14 december 2005, 226 (tidigare anvisningar antagna av kommunstyrelsen

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Antagna av kommunstyrelsen 2012-10-31 Dessa tillämpningsanvisningar är ett komplement till attestreglementet och skall användas

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-10-15 LS-LED07-316 134 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer föreliggande tillämpningsanvisningar

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Malmö stad Utbildningsnämnden Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Fastställd av Utbildningsnämnden den Utbildningsförvaltningen Besökadress: Ledebursgatan 5 Postadress Box 171 95 200

Läs mer

Attest- och utanordningsreglemente för Bergs kommun. 1 Reglementets omfattning

Attest- och utanordningsreglemente för Bergs kommun. 1 Reglementets omfattning 1 (8) Attest- och utanordningsreglemente för Bergs kommun 1 Reglementets omfattning Detta reglemente gäller för Bergs kommuns ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST

REGLEMENTE FÖR ATTEST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 23 1 (3) REGLEMENTE FÖR ATTEST Fastställt av kommunfullmäktige 2009-03-30, 24 1 Tillämpningsområde Kommunens styrelse/nämnder ska se till att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till Attestreglemente Tillämpningsanvisningar till Attestreglemente Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Innehållsförteckning Sid nr. Ordlista 3 1 Inledning 4 2 Omfattning 5 3 Målsättning 6 4 Kommunstyrelsens ansvar

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 2013-01-17 REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 (ersätter reglemente antaget av kommunfullmäktige 1992, 179) OBS! Fr o m 2013-09-01 ny

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-03-02 Kommunfullmäktige Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Anders

Läs mer

RIKTLINJER. Anvisningar till attestreglementet

RIKTLINJER. Anvisningar till attestreglementet RIKTLINJER Anvisningar till attestreglementet POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer