Författningssamling 030.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Författningssamling 030.2"

Transkript

1 1 (18) Författningssamling Attestreglemente - Regler för kontroll av verifikationer och tillämpningsanvisningar till attestreglemente Fastställt av kommunfullmäktige , 7 Gäller fr.o.m Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion Intern kontroll: Kommunalt koncernföretag: Intyg att en kontroll utförts utan anmärkning. Attesten dokumenteras på en verifikation. Dokumentationen kan göras endera med manuell eller elektronisk namnteckning/ signatur. Den person som skriftligt (varaktigt med bläck) eller elektroniskt intygar att en kontroll utförts utan anmärkning. Transaktioner som bokförts i kommunens bokföringssystem enligt lagen om kommunal redovisning (1 kap 3 ) och god redovisningssed. En ekonomisk transaktion kan vara extern eller intern. En process genom vilken kommunens styrelse, nämnder, ledning och annan personal skaffar sig en rimlig säkerhet för att kommunens mål uppnås på följande områden: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet tillförlitlig finansiell rapportering efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer mm En juridisk person (t ex aktiebolag eller stiftelse) där kommunen själv eller med stöd av andra koncernföretag har ett varaktigt, bestämmande eller betydande inflytande som ger möjlighet att påverka utformningen av koncernföretagets verksamhet, mål och strategier etc. Ett bestämmande inflytande anses förekomma vid mer än 50 % röstinnehav i företagets beslutande organ. Ett betydande inflytande anses förekomma vid mer än 20 % och upptill 50 % röstinnehav i företagets beslutande organ.

2 2 (18) Verifikation: En handling som härrör från en ekonomisk transaktion och som utgör det underlag som bokföringen grundar sig på. Exempel på verifikation är leverantörsfaktura, kundfaktura, internfaktura, in- och utbetalningsavi, kvitto, kassarapport, löneunderlag, bokföringsorder och utanordning. 1 Inledning Attestreglementet är ett reglemente för kontroll av verifikationer. Attestreglementet utgör endast en del av de interna regelverk som påverkar den interna kontrollen. En god intern kontroll säkerställer att resurser används i enlighet med fattade beslut och att tillgångarna ska tryggas från avsiktliga eller oavsiktliga oegentligheter. God intern kontroll förutsätter en tydlig och ändamålsenlig ansvarsfördelning, där fler än en person sköter ett händelseförlopp. Kravet på tydlighet innebär att den som ska utföra en uppgift också har klart för sig vad uppgiften innebär och vilket ansvar som kan komma att utkrävas om uppgiften inte utförs på avsett sätt. Till angränsade styrdokument hör t ex upphandlingspolicy och finanspolicy. Styrdokumenten inklusive detta attestreglemente återfinns på såväl kommunens hemsida som intranät. Begreppsförklaringar finns i ordlistan längst fram i detta attestreglemente. 2 Omfattning Detta attestreglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta. Rutiner som rör beställning och leverans regleras i kommunens upphandlingspolicy. Reglementet omfattar den kommunala nämnds- och förvaltningsorganisationen. De kommunala koncernföretagen utfärdar egna riktlinjer rörande attestrutinerna. 3 Målsättning Målsättningen med reglerna för kontroll av verifikationer är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel samt att säkerställa att transaktioner är korrekt bokförda. 4 Kommunstyrelsens ansvar Kommunstyrelsen ansvarar för: att utfärda för kommunen gemensamma tillämpningsanvisningar till detta reglemente övergripande uppföljning och utvärdering av reglementet att vid behov ta initiativ till förändring av reglementet 5 Nämndens ansvar Kommunens nämnder och styrelser ansvarar för att: det finns rutiner som säkerställer att attestreglementet och därtill hörande tillämpningsanvisningar följs årliga kontroller av efterlevnaden av detta reglemente genomförs vid behov utfärda ytterligare tillämpningsanvisningar för sitt verksamhetsområde

3 3 (18) 6 Förvaltningschefens ansvar Förvaltningschefen ansvarar inom nämndens verksamhetsområde för att: årligen utse besluts- och granskningsattestanter samt ersättare för dessa. Attesträtten knyts till person och befattning. Eventuella begränsningar ska framgå. upprätthålla aktuella förteckningar över utsedda attestanter berörda medarbetare är informerade om reglementets innehåll och innebörd det finns ändamålsenliga och säkra rutiner för tilldelning av attestbehörigheter 7 Attestantens ansvar Utsedda attestanters ansvar är att tillämpa fastställda attestregler och tillämpningsanvisningar. 8 Systemägarens ansvar Om attest förs med hjälp av IT-stöd ansvarar systemägaren för kommunens ekonomisystem för att utforma och dokumentera rutiner för att: tilldela beslutade behörigheter införa systemförändringar dokumentera utförda kontroller (historikloggar) 9 Incidenthantering I syfte att förbättra och effektivisera rutinerna ansvarar varje medarbetare i Oskarshamns kommun för att brister/ oegentligheter rapporteras till överordnad eller till annan befattningshavare enligt fastställd rutin. 10 Kontroller Attestmomenten enligt nedan ska utföras oavsett om det rör sig om pappersbaserade eller elektroniska verifikationer. Kontrollerna kan göras både manuellt eller genom inbyggda programmerade kontroller i dataprogram. Beroende på art av verifikationen kombineras kontroller, se nedan, på ett ändamålsenligt sätt. Huvudregeln är dock att minst två personer ska var involverade i kontrollen av en verifikation oavsett om det rör rutiner för leverantörsfakturor, kundfakturor, löner eller någon annan rutin. Beslutsattestanten är ytterst ansvarig för uppgifternas riktighet och därmed över att kontrollerna utförts. Prestation och kvalitet Pris och villkor Rörelsetillhörighet Formalia Underlag Kontroll av att en vara eller tjänst mottagits eller leverats samt kontroll att kvalitet och kvantitet är riktig. Kontroll av att pris och betalnings- och leveransvillkor stämmer överens mot beställning, avtal, bidragsnormer, taxor eller motsvarande samt kontroll av att summering är riktig. Kontroll av att varan eller tjänsten är förenlig med verksamheten. Kontroll av att verifikationen uppfyller de krav som ställs enligt lagstiftning och god redovisningssed. Kontroll av att underlagen är kompletta och att verifikationen stämmer mot underlaget.

4 4 (18) Kontering Beslut Behörighet Kontroll av att konteringen är korrekt enligt aktuell kodplan. Kontroll att formella beslut är fattade. Kontroll av behörighet, ansvarsområde och eventuella begränsningar vad gäller belopp eller kodsträng. 11 Kontrollernas utformning Inom respektive nämnd ska kontrollrutinerna utformas med en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta. Vidtagna kontrollåtgärder ska syfta till att påverka organisationen så att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Vid utformning av kontrollrutinerna ska följande krav beaktas. Ansvarsfördelning Kompetens Integritet Jäv/ egna kostnader Dokumentation Kontrollordning --- Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Huvudregeln är att ingen person ensam ska hantera en transaktion från början till slut. Den som har rollen att utföra en kontrollåtgärd ska ha den kompetens som krävs för uppgiften. Den som utför kontroll av en annan person särskilt vid beslutsattest ska ha en självständig ställning gentemot den kontrollerade. Den som utför kontrollen får inte kontrollera in- och utbetalningar till sig själv eller närstående. Detta innefattar också bolag och föreningar, där den anställde eller närstående har ägarintressen eller ingår i ledningen. För bedömning om jäv föreligger ska försiktighetsprincipen tillämpas. Vidtagna kontrollåtgärder ska dokumenteras på ett ändamålsenligt sätt. De olika kontrollmomenten ska utföras i en logisk ordning så att effekten av en tidigare kontrollåtgärd inte förtas av en senare kontrollåtgärd.

5 5 (18) Tillämpningsanvisningar till Attestreglemente Fastställda av kommunstyrelsen , 299

6 6 (18) Innehållsförteckning Ordlista 7 1 Inledning 8 2 Omfattning 9 3 Målsättning 9 4 Kommunstyrelsens ansvar 10 5 Nämndens ansvar 10 6 Förvaltningschefens ansvar 11 7 Attestantens ansvar 12 8 Systemägarens ansvar 12 9 Incidenthantering Kontroller Kontrollernas utformning 16

7 7 (18) Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion Intern kontroll: Kommunalt koncernföretag Intyg att en kontroll utförts utan anmärkning. Attesten dokumenteras på en verifikation. Dokumentationen kan göras endera med manuell eller elektronisk namnteckning/ signatur. Den person som skriftligt (varaktigt med bläck) eller elektroniskt intygar att en kontroll utförts utan anmärkning. Transaktion som bokförts i kommunens bokföringssystem enligt lagen om kommunal redovisning (1 kap 3 ) och god redovisningssed. En ekonomisk transaktion kan vara extern eller intern. En process genom vilken kommunens styrelse, nämnder, ledning och annan personal skaffar sig en rimlig säkerhet för att kommunens mål uppnås på följande områden: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet tillförlitlig finansiell rapportering efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer mm En juridisk person (t ex aktiebolag eller stiftelse) där kommunen själv eller med stöd av andra koncernföretag har ett varaktigt, bestämmande eller betydande inflytande som ger möjlighet att påverka utformningen av koncernföretagets verksamhet, mål och strategier etc. Ett bestämmande inflytande anses förekomma vid mer än 50 % röstinnehav i företagets beslutande organ. Ett betydande inflytande anses förekomma vid mer än 20 % och upp till 50 % röstinnehav i företagets beslutande organ. Verifikation: En handling som härrör från en ekonomisk transaktion och som utgör det underlag som bokföringen grundar sig på. Exempel på verifikation är leverantörsfaktura, kundfaktura, internfaktura, in- och utbetalningsavi, kvitto, kassarapport, löneunderlag, bokföringsorder och utanordning.

8 8 (18) Tillämpningsanvisningarnas syfte är att ge en tolkning av den praktiska hanteringen av attestreglementets regler. Alla regler i attestreglementet återfinns i en ruta rubrik för rubrik, se nedan. Tillämpningsanvisningen beskrivs direkt efter. Den här strukturen ska möjliggöra för läsaren att finna både attestreglementets regler och tillämpningsanvisningarnas tolkning i ett och samma dokument. 1 Inledning Attestreglementet är ett reglemente för kontroll av verifikationer. Attestreglementet utgör endast en del av de interna regelverk som påverkar den interna kontrollen. En god intern kontroll säkerställer att resurser används i enlighet med fattade beslut och att tillgångarna ska tryggas från avsiktliga eller oavsiktliga oegentligheter. God intern kontroll förutsätter en tydlig och ändamålsenlig ansvarsfördelning, där fler än en person sköter ett händelseförlopp. Kravet på tydlighet innebär att den som ska utföra en uppgift också har klart för sig vad uppgiften innebär och vilket ansvar som kan komma att utkrävas om uppgiften inte utförs på avsett sätt. Till angränsade styrdokument hör t ex upphandlingspolicy och finanspolicy. Styrdokumenten inklusive detta attestreglemente återfinns på såväl kommunens hemsida som intranät. Begreppsförklaringar finns i ordlistan näst längst fram i detta attestreglemente. 1 Inledning - ingen tillämpningsanvisning för denna rubrik

9 9 (18) 2 Omfattning Detta attestreglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta. Rutiner som rör beställning och leverans regleras i kommunens upphandlingspolicy. Reglementet omfattar den kommunala nämnds- och förvaltningsorganisationen. De kommunala koncernföretagen utfärdar egna riktlinjer rörande attestrutinerna. 2 Omfattning - tillämpningsanvisningar Attestfunktionen omfattar alla slags ekonomiska transaktioner exempelvis: leverantörsfakturor och andra externa betalningar kundfakturor, dvs debitering av bland annat hyror och avgifter löner, arvoden, reseräkningar och andra personalkostnader placeringar av likvida medel kassatransaktioner in- och utbetalningar via bank- eller postgiro lager/ förrådstransaktioner interna transaktioner bokföringsordrar Transaktioner som omfattas av andra interna regelverk ska i första hand följa dessa, t ex finanspolicy eller riktlinjer för kravverksamhet. Tecknande av avtal och beställning omfattas inte av attestreglementet utan av varje nämnds delegationsordning, kommunens upphandlingspolicy och lagstiftning om offentlig upphandling. 3 Målsättning Målsättningen med reglerna för kontroll av verifikationer är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel samt att säkerställa att transaktioner är korrekt bokförda. 3 Målsättning - tillämpningsanvisningar Attesten är en del av den interna kontrollen och innebär att den ekonomiska transaktionen är godkänd. Attesteringen syftar till att transaktioner som bokförs är korrekta avseende prestation, rörelsetillhörighet, bokföringsunderlag, villkor, kontering, behörighet och beslut, vilket utvecklas under avsnitt 10 Kontroller.

10 10 (18) 4 Kommunstyrelsens ansvar Kommunstyrelsen ansvarar för: att utfärda för kommunen gemensamma tillämpningsanvisningar till detta reglemente övergripande uppföljning och utvärdering av reglementet att vid behov ta initiativ till förändring av reglementet 4. Kommunstyrelsens ansvar - tillämpningsanvisningar Kommunkontoret ska via ekonomiavdelningen övergripande följa upp och utvärdera attestreglementet och dess tillämpningsanvisningar samt vid behov initiera förändringar. 5 Nämndens ansvar Kommunens nämnder och styrelser ansvarar för att: det finns rutiner som säkerställer att attestreglementet och därtill hörande tillämpningsanvisningar följs årliga kontroller av efterlevnaden av detta reglemente genomförs vid behov utfärda ytterligare tillämpningsanvisningar för sitt verksamhetsområde 5. Nämndens ansvar - tillämpningsanvisningar Attestreglementet fastställer endast minimikraven inom attestområdet. Eftersom nämnderna har det yttersta ansvaret för att attestrutinen fungerar inom verksamhetsområdet ska respektive nämnd vid behov utfärda nämndsanpassade tillämpningsanvisningar. Dessa tillämpningsanvisningar kan t ex innehålla olika krav på attester i olika rutiner.

11 11 (18) 6 Förvaltningschefens ansvar Förvaltningschefen ansvarar inom nämndens verksamhetsområde för att: årligen utse besluts- och granskningsattestanter samt ersättare för dessa. Attesträtten knyts till person och befattning. Eventuella begränsningar ska framgå. upprätthålla aktuella förteckningar över utsedda attestanter berörda medarbetare är informerade om attestreglementets innehåll och innebörd det finns ändamålsenliga och säkra rutiner för tilldelning av attestbehörigheter 6. Förvaltningschefens ansvar - tillämpningsanvisningar Förvaltningschefen ansvarar för att utse besluts- och granskningsattestanter samt ersättare för dessa. Attesträtten ska alltid vara knuten till en person och rätten att beslutsattestera ges i normalfallet till den som är budgetansvarig. I kommunens ekonomisystem knyts attesträtten till attestanten framförallt via ansvarskoden i kommunens kontosträng. Förvaltningschefen har rätt att bemyndiga annan person att utse besluts- och granskningsattestant/ ersättare. Mottagnings-, gransknings- och beslutsattestant skall vara anställd i kommunen. Förvaltningschefen ansvarar för att en attestförteckning upprättas. En attestförteckning är en förteckning över samtliga attestberättigade och ersättare med uppgift om inom vilka kodintervall och eventuella beloppsbegränsningar som attestanten har behörighet. Attestförteckningen ska även innefatta aktuella referensnummer. Förekommer pappersbaserade attestrutiner ska även en förteckning över namnförteckningsprov föras. Förvaltningschefen ansvarar för att en rutin upprättas och efterlevs avseende delgivning av aktuella referensnummer till berörda leverantörer. Förvaltningschefen ansvarar för det att det finns rutinbeskrivningar där det tydligt framgår: rutin för underhåll av attestförteckning förutsättningar för attesträtten t ex ansvarsintervall, beslut om begränsningar med hänsyn till beloppsstorlek om det finns krav på kompletterande attester rutin för hur nya attestanter ska få information om attestreglementets innehåll och innebörd incidenthantering och hur brister ska rapporteras var attestförteckning och nämndsspecifika tillämpningsanvisningar ska förvaras

12 12 (18) 7 Attestantens ansvar Utsedda attestanters ansvar är att tillämpa fastställda attestregler och tillämpningsanvisningar. 7. Attestantens ansvar - tillämpningsanvisningar Attestanten ansvarar för att följa fastställda attestreglemente och tillämpningsanvisningar samt att kontrollerna utförs i god tid. Eftersom attesträtten är personlig ska uppgift om användaridentitet och lösenord behandlas med omdöme och försiktighet och får inte lånas ut. Attest ska utföras i IT-baserade rutiner så långt det är möjligt och registreras av den som utför kontrollen. För ej IT-baserade rutiner ska attest ske på underlaget. Attest ska i båda fallen ske på ett sådant sätt att attesten i efterhand går att knyta till den person som utfört attesten. 8 Systemägarens ansvar Om attest förs med hjälp av IT-stöd ansvarar systemägaren för kommunens ekonomisystem för att utforma och dokumentera rutiner för att: tilldela beslutade behörigheter införa systemförändringar dokumentera utförda kontroller (historikloggar) 8 Systemägarens ansvar - tillämpningsanvisningar Ytterligare information om behörighetsadministration och systemägarens ansvar återfinns i systemdokumentationen till kommunens ekonomisystem. Systemägaren ska informera och utbilda vid behov t ex förändringar vid versionsbyte, driftstopp. 9 Incidenthantering I syfte att förbättra och effektivisera rutinerna ansvarar varje medarbetare i Oskarshamns kommun för att brister eller oegentligheter rapporteras till överordnad eller till annan befattningshavare enligt fastställd rutin. 9 Incidenthantering - tillämpningsanvisningar Om det inte är lämpligt att rapportera brister till närmast överordnad chef, kan rapporter istället lämnas till förvaltningschef, förvaltningsekonom eller kommunens ekonomichef. Den som mottagit rapporten om bristen eller oegentligheten ansvarar sedan för att en utredning görs och att åtgärder vidtas för att förhindra upprepning av bristen eller oegentligheten.

13 13 (18) 10 Kontroller Attestmomenten enligt nedan ska utföras oavsett om det rör sig om pappersbaserade eller elektroniska verifikationer. Kontrollerna kan göras både manuellt eller genom inbyggda programmerade kontroller i dataprogram. Beroende på art av verifikationen kombineras kontroller, se nedan, på ett ändamålsenligt sätt. Huvudregeln är dock att minst två personer ska var involverade i kontrollen av en verifikation oavsett om det rör rutiner för leverantörsfakturor, kundfakturor, löner eller någon annan rutin. Beslutsattestanten är ytterst ansvarig för uppgifternas riktighet och därmed över att kontrollerna utförts. Prestation och kvalitet Pris och villkor Rörelsetillhörighet Formalia Underlag Kontering Beslut Behörighet Kontroll av att en vara eller tjänst mottagits eller leverats samt kontroll att kvalitet och kvantitet är riktig. Kontroll av att pris och betalnings- och leveransvillkor stämmer överens mot beställning, avtal, bidragsnormer, taxor eller motsvarande samt kontroll av att summering är riktig. Kontroll av att varan eller tjänsten är förenlig med verksamheten. Kontroll av att verifikationen uppfyller de krav som ställs enligt lagstiftning och god redovisningssed. Kontroll av att underlagen är kompletta och att verifikationen stämmer mot underlaget. Kontroll av att konteringen är korrekt enligt aktuell kodplan. Kontroll att formella beslut är fattade. Kontroll av behörighet, ansvarsområde och eventuella begränsningar vad gäller belopp eller kodsträng.

14 14 (18) 10 Kontroller - tillämpningsanvisningar Här anges vad som ska kontrolleras vid attesteringen. Prestation och kvalitet Kontrollen innebär att en vara eller tjänst mottagits eller levererats och överensstämmer med avtalad kvalitet och kvantitet. Pris och villkor Vid anskaffningen av varor och tjänster görs en kontroll mot avtalat pris samt betalnings- och leveransvillkor. Vid utbetalning av bidrag görs en kontroll mot eventuell bidragsansökan eller motsvarande samt mot bidragsregler. För kundfakturering innebär det kontroll mot avtal, eventuellt beslutad taxa samt mot faktureringsunderlag. Rörelsetillhörighet Varan eller tjänsten ska ha en naturlig koppling till den bedrivna verksamheten. Formalia En verifikation ska t ex innehålla uppgifter om när den upprättats, när den ekonomiska händelsen har inträffat, vad den avser, vilket belopp som gäller och vilken motpart den berör. Lagen om kommunal redovisning, mervärdesskattelagen, bokföringslagen samt räntelagen reglerar vad en verifikation ska innehålla för uppgifter. Reglerna är desamma för verifikationer som skickas såväl i pappersform som elektroniskt. Avser verifikationen representation ska syftet och namn på deltagande personer anges på underlaget. Skatteverkets gränser för avdragsgill moms skall beaktas. Avser verifikationen tjänsteresa ska resenärens namn samt resans syfte anges, det senare förslagsvis genom att program bifogas. Underlag Pappersbaserade rutiner Ytterligare dokumentation t ex följesedel skall på ett varaktigt sätt fästas på verifikatet eller sparas på ett överskådligt sätt i minst 2 år. IT-baserade rutiner Ytterligare dokumentation t ex följesedel skall bifogas verifikatet genom inscanning av dokument eller bifogande av erhållen fil. Kontering Konteringen ska ske utifrån den aktuella kodplan som finns på kommunens intranät. Kodplanen bygger på Kommun-Bas och är en kommunalt anpassad normalkontoplan. Det är SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och SCB (Statistiska centralbyrån) som tillsammans tagit fram Kommun-Bas.

15 15 (18) Behörighet Behörighetskontrollen inkluderar kontroll av behörighet mot attestförteckning. Kontroll ska ske av signatur/ namnteckning, ansvarsområde, eventuell beloppsbegränsning samt att minst två personer hanterat transaktionen. I IT-baserade rutiner görs en automatisk behörighetskontroll. Beslut Kontroll av att de formella beslut som behövs är fattade t ex fastställande av taxa, investeringsbeslut, att kostnaden är förenlig med verksamheten. Kontroll av att det finns disponibla medel enligt drift- och investeringsbudget. Att ovan genomgångna kontroller är genomförda intygas med en attest. Attesteringen sker i flera steg och utförs av minst två olika personer. Granskningsattest och beslutsattest kan inte ske av samma person. Mottagningsattest Granskningsattest Beslutsattest Kontroll av att vara eller tjänst mottagits och att varan eller tjänsten håller avtalad kvalitet och kvantitet. Matematisk kontroll, kontroll att konteringen är korrekt samt kontroll av fakturans riktighet vad gäller betalningsmottagare, betalningsvillkor eller andra på fakturan angivna villkor, som inte berör den direkta leveransen av varan eller tjänsten t ex fakturaavgift och mervärdesskatt. Kontroll mot beslut och disponibla medel enligt budgeten, att utgiften är förenlig med verksamheten samt kontroll mot beställning och genomförd upphandling. I beslutsattesten ingår även kontroll att mottagningsattest och granskningsattest är utförda. Föreligger jäv eller egna kostnader förs verifikationen vidare till överordnad för beslutsattest.

16 16 (18) 11 Kontrollernas utformning Inom respektive nämnd ska kontrollrutinerna utformas med en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta. Vidtagna kontrollåtgärder ska syfta till att påverka organisationen så att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Vid utformning av kontrollrutinerna ska följande krav beaktas. Ansvarsfördelning Kompetens Integritet Jäv/ egna kostnader Dokumentation Kontrollordning Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Huvudregeln är att ingen person ensam ska hantera en transaktion från början till slut. Den som har rollen att utföra en kontrollåtgärd ska ha den kompetens som krävs för uppgiften. Den som utför kontroll av en annan person särskilt vid beslutsattest ska ha en självständig ställning gentemot den kontrollerade. Den som utför kontrollen får inte kontrollera in- och utbetalningar till sig själv eller närstående. Detta innefattar också bolag och föreningar, där den anställde eller närstående har ägarintressen eller ingår i ledningen. För bedömning om jäv föreligger ska försiktighetsprincipen tillämpas. Vidtagna kontrollåtgärder ska dokumenteras på ett ändamålsenligt sätt. De olika kontrollmomenten ska utföras i en logisk ordning så att effekten av en tidigare kontrollåtgärd inte förtas av en senare kontrollåtgärd. 11 Kontrollernas utformning- tillämpningsanvisningar Ansvarsfördelning Följande minimikrav gäller för fördelning av kontrollerna vid olika typer av transaktioner: Leverantörsfakturor, utbetalning av bidrag och andra externa utbetalningar Kontroll av leverantörsfakturor ska göras av minst två personer. Fördelningen av de olika kontrollmomenten mellan olika kontrollansvariga anpassas efter transaktionens art och nämndens organisation. Kontroller är även programmerade i datasystemet. Utbetalningar av bidrag och andra externa utbetalningar kräver att kontroll görs av behörig beslutsattestant.

17 17 (18) Kundfakturor t ex fakturering av utförda tjänster Respektive nämnd ansvarar för att kontroller sker så att det säkerställs att allt som ska faktureras blir fakturerat i rätt tid samt till rätt belopp och villkor. Kreditering och makulering av kundfakturor Utförs av ansvarig handläggare på ekonomiavdelningen efter beslut av ansvarig handläggare på berörd förvaltning. Inbetalning av bidrag/ skatteintäkter/ finansiella intäkter och andra externa inbetalningar Respektive nämnd ansvarar för at kontroller görs för att säkerställa att alla inbetalningar erhålls i rätt tid samt till rätt belopp och villkor. Kalkylmässiga kostnadsfördelningar Avser fördelningar som sker via databearbetningar såsom PO- pålägg, avskrivningar och internränta på anläggningstillgångar. Dessa behöver inte beslutsattesteras. Kontroll mot pris, villkor, formalia och beslut utförs av handläggaren och avseende avskrivningar och internränta efter avstämning med berörd förvaltningsekonom eller förvaltningschef vid nyupplägg. Loggningen i ekonomisystem gäller som dokumentation av kontrollerna. Bokföringsordrar Med bokföringsorder avses t ex periodiseringar, interna kostnadsfördelningar, interna köp och omföringar vid felkonteringar. Beslutsattest görs av behörig attestant. Signering görs av ansvarig handläggare på ekonomiavdelningen. Lön, ersättning och andra personalkostnader Avser transaktionen med ekonomiska konsekvenser som rapporteras via personalsystemet. Respektive nämnd ansvarar för att lönekontroll samt andra kontroller av personalkostnaderna utförs. Ytterligare uppgifter om ansvarsfördelning ska framgå av tillämpningsanvisningar för användandet av personalsystemet.

18 18 (18) Kompetens Respektive nämnd ansvarar för att varje beslutsattestant och övriga kontrollansvariga har tillräcklig insikt och kunskap om uppgiften. Kommunkontorets ekonomiavdelning ska vid behov ge nämnder/ förvaltning stöd med detta. Integritet Den som utför kontroll ska ha en självständig ställning gentemot den kontrollerade. Personal som är underordnad beslutsattestanten kan utföra kontroller enligt punkt 10, som t ex kontroll av att en vara mottagits, att pris och villkor är riktiga, vilket en överordnad sedan beslutsattesterar. Det är däremot inte lämpligt att underordnad personal beslutsattesterar om en överordnad gjort kontrollerna. Det är inte heller lämpligt att direkt underordnad personal beslutattesterar överordnads utlägg och dylikt, se nedan. Jäv/ egna kostnader Överordnad ska beslutsattestera transaktioner som rör t ex reseräkningar, ersättning för utlägg, egna mobiltelefonräkningar, representation avseende sig själv eller närstående eller affärstransaktioner till bolag eller liknande där intressekonflikt kan uppstå. Kommundirektörens egna utlägg beslutsattesteras av kommunstyrelsens ordförande och vice versa. Inom politikerorganisationen är kommunstyrelsens ordförande beslutsattestant åt övriga nämndsordföranden. Respektive nämndsordförande attesterar utlägg för övriga nämndsledamöter och dess ersättare. Inom tjänstemannaorganisationen är kommundirektören beslutsattestant åt förvaltningscheferna. Dokumentation Pappersbaserade rutiner Kontroller dokumenteras genom varaktig underskrift på verifikationen. IT-baserade rutiner Utförda kontroller dokumenteras genom elektronisk attest. Attest i IT-systemet ska göras av den som utfört kontrollen och attesten ska i efterhand gå att knyta till den person som utfört den. Om attest sker med hjälp av IT-stöd ansvarar systemägaren för att utforma och dokumentera rutiner för tilldelning av behörigheter, införande av systemförändringar och dokumentation av utförda kontroller (historik). Kontrollordning Kontrollerna ska göras i en logisk ordning där beslutsattesten är det sista kontrollmomentet.

1 Syfte. 2 Omfattning

1 Syfte. 2 Omfattning Attestpolicy 2(4) 1 Syfte Attestpolicyn är en policy för kontroll av verifikationer. Attestpolicyn utgör endast en del av de interna regelverk som påverkar den interna kontrollen. En god intern kontroll

Läs mer

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige 1 (5) Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-10. 2 (5) Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion Intern kontroll: Kommunalt koncernföretag Intyg

Läs mer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion: Att intyga att en kontroll utförts utan anmärkning.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till Attestreglemente Tillämpningsanvisningar till Attestreglemente Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Innehållsförteckning Sid nr. Ordlista 3 1 Inledning 4 2 Omfattning 5 3 Målsättning 6 4 Kommunstyrelsens ansvar

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Ersätter attestreglemente för Umeå kommun antaget av kommunfullmäktige 2002-03-26 52 och reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-27 157 Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentägare

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Kommunal författningssamling Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga verifikationer,

Läs mer

Attestreglemente för Borgholms kommun

Attestreglemente för Borgholms kommun Attestreglemente för Borgholms kommun 1. Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun 1(8) Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun 1 Omfattning - attestreglemente Detta reglemente gäller för kommunen och de kommunala bolagens ekonomiska transaktioner, inklusive interna

Läs mer

Attestreglemente för Tierps kommun

Attestreglemente för Tierps kommun Attestreglemente för Tierps kommun Dokumenttyp Regler/reglemente Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av Kommunstyrelsen 115/2016 Dokumentansvarig Conny Rönnholm Diarienummer 2016:677 Gäller

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

S Attestregler Regler

S Attestregler Regler www.hassleholm.se S Attestregler Regler Diarienummer: 2015/586 040 Fastställt den: 2015-12-14 182 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler.

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler. 1 ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning Varbergs Kommuns attestreglemente Antagen av kommunstyrelsen 2014-10-28 215 Ägare, Kommunstyrelsen Förvaltarskap, Ekonomidirektör TILLÄMPNINGSANVISNING TILL ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Attestreglemente för Orsa kommun

Attestreglemente för Orsa kommun Orsa kommun 2007-01-01 1(6) för Orsa kommun 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagt

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2015-09-14 Paragraf 77/2015 Ansvar Ekonomichef / Kanslichef Antagen

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Sida 1/8 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen

Läs mer

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1 LS 93/07 DATUM DIARIENR Susanne Gårdö 2007-06-18 LS-LED07-316 Landstingsstyrelsen Attestreglemente Bakgrund Landstingsfullmäktige har i 103/02 beslutat om regler

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 05/KS 0346 KFS 2005:12 Ers KFS 1995:1 ATTESTREGLEMENTE FÖR MOTALA KOMMUN (Antaget av kommunfullmäktige den 24 oktober 2005, 113, gäller fr o m den 1 december 2005.) OMFATTNING 1 Detta reglemente

Läs mer

Attestreglemente för Motala kommun

Attestreglemente för Motala kommun Kommunal författningssamling Attestreglemente för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 05/KS 0304 Datum: 2005-10-24 Paragraf: KF 113 Reviderande instans: Kommunfullmäktige

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Ersätter Utbytt den Sign 1:8 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för kommunens externa och interna ekonomiska transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att

Läs mer

Anvisningar till attestreglemente

Anvisningar till attestreglemente Anvisningar till attestreglemente Fastställt av kommunstyrelsen 2008-09-15 485 Giltigt tillsvidare Anvisningar till attestreglemente Detta dokument har försetts med ett tillfälligt försättsblad 2013-11-01

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2008-05-27 Antaget av kommunfullmäktige 2008-01-30, 18 FFS FB ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN OMFATTNING 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna

Läs mer

Attestreglemente. för Kungälvs kommun

Attestreglemente. för Kungälvs kommun Attestreglemente för Kungälvs kommun Reviderad 2013-11-25. Antagen av Kommunfullmäktige 2014-02-06, Dnr KS2013/1994 1 Attestreglemente för Kungälvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-06, Dnr KS2013/1994,

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer

Reglemente för kontroll av verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 219. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Attestreglemente för Region Skåne

Attestreglemente för Region Skåne Attestreglemente för Region Skåne 1 Syfte Detta attestreglemente syftar till att vidmakthålla en hög säkerhetsnivå och god ekonomisk hushållning vad avser hanteringen av Region Skånes resurser. Regionens

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Attestreglemente. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att anta attestreglemente enligt bilaga.

Attestreglemente. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att anta attestreglemente enligt bilaga. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Backlund Thomas Duvner Sara Datum 2016-07-06 Diarienummer KSN-2016-1445 Kommunstyrelsen Attestreglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST

REGLEMENTE FÖR ATTEST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 23 1 (3) REGLEMENTE FÖR ATTEST Fastställt av kommunfullmäktige 2009-03-30, 24 1 Tillämpningsområde Kommunens styrelse/nämnder ska se till att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för attest. Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden godkänner riktlinje för attest

Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för attest. Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden godkänner riktlinje för attest Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-01-21 Dnr: 2013/45-BaUN-040 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för attest Förslag

Läs mer

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Antagna av kommunstyrelsen 2012-10-31 Dessa tillämpningsanvisningar är ett komplement till attestreglementet och skall användas

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Beslutsattest omfattar följande moment:

Beslutsattest omfattar följande moment: 1 (3) 9:0 ATTESTREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning och medel som kommunen ålagts eller åtagit

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (8) REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH ATTEST Detta reglemente (tillsammans med Reglemente för internkontroll) ersätter tidigare Reglemente för budgetansvar och intern kontroll från. Syfte med reglementet

Läs mer

Attestreglemente för Karlstads kommun

Attestreglemente för Karlstads kommun KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2015-11-19 Ersätter: 2003-04-24 Gäller fr o m: 2015-11-20 Attestreglemente för Karlstads kommun 1 Reglementets omfattning

Läs mer

ANVISNINGAR TILL REGLER FÖR EKONOMISK FÖRVALTNING 3 KAP 5-6, KONTROLL OCH ATTEST

ANVISNINGAR TILL REGLER FÖR EKONOMISK FÖRVALTNING 3 KAP 5-6, KONTROLL OCH ATTEST UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN EKONOMI - OCH LOKALAVDELNINGEN SID 1 (6) 2008-11-19 ANVISNINGAR TILL REGLER FÖR EKONOMISK FÖRVALTNING 3 KAP 5-6, KONTROLL OCH ATTEST OMFATTNING OCH DEFINITION I Regler för ekonomisk

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 14 december 2005, 226 (tidigare anvisningar antagna av kommunstyrelsen

Läs mer

Attestreglemente med anvisningar

Attestreglemente med anvisningar Styrdokument, policy Stöd & Process 2009-01-01 Annette Granlund 08-590 970 21 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2008:174 Annette.Granlund@upplandsvasby.se Attestreglemente med anvisningar Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner

Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1999:5-002 Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner ANTAGET AV KF 1999-11-25 149 REVIDERAT AV KF 2009-01-29 7 REVIDERAT AV KF 2016-05-12 52

Läs mer

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185 Reviderat 2012 KS12.185 2012-03-27 Marina Skyldberg Innehåll 1 Inledning 5 2 Attestreglemente 6 2.1 Omfattning...6 2.2 Huvudregler...6 2.3 Ansvar...6 2.3.1 Kommunfullmäktige...6 2.3.2 Kommunstyrelsen...6

Läs mer

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för ekonomiska transaktioner antaget av kommunfullmäktige 2002-02-13, 11 Gäller från 2002-03-01 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL ATTESTREGLEMENTE FÖR HÄRNÖSANDS KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL ATTESTREGLEMENTE FÖR HÄRNÖSANDS KOMMUN 2008-11-04 Sidan 1 av 10 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL ATTESTREGLEMENTE FÖR HÄRNÖSANDS KOMMUN Tillämpningsanvisningarna till det av kommunfullmäktige 2007-04-23 49 antagna attestantreglemente. Reviderade

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Jenny Nyholm Sandra Feiff Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av intern

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner (kassaverifikationer, fakturautbetalningar,

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 )

Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 ) Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 ) 1 Inledande bestämmelser Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner,

Läs mer

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Fastställd av: KF 122, 2014-09-23 Revideras senast: 2016-12-31 Innehåll Riktlinje - Attestreglemente... 3 Omfattning... 3 Angränsande styrdokument... 3 Syfte...

Läs mer

Attestinstruktion - anvisningar för kontroll, attest och utbetalning av pengar

Attestinstruktion - anvisningar för kontroll, attest och utbetalning av pengar Bilaga Tjänsteutlåtande Sida 3 (8) kontroll, attest och utbetalning av Dessa anvisningar ersätter kommunstyrelsens tidigare attestinstruktion. Anvisningar för följer stadens Regler för ekonomisk förvaltning

Läs mer

1. Antagen av kultur- och fritidsnämnden den XX XX 2011, XX

1. Antagen av kultur- och fritidsnämnden den XX XX 2011, XX 14 15 Kultur- och fritidsnämndens attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar 1 Rutinerna gäller för samtliga ekonomiska transaktioner i stadens ekonomisystem samt i försystem knutna till dessa.

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

Delegation till förvaltningschefen gällande beslut om attesträtt

Delegation till förvaltningschefen gällande beslut om attesträtt 1/1 Kommstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-09-08 Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen Handläggare: Frida Mellgren Telefon: 0523-613108 E-post: frida.mellgren@lysekil.se Delegation till

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-12-17, 237

ATTESTREGLEMENTE FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-12-17, 237 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 001.5 ATTESTREGLEMENTE FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-12-17, 237 Inledning Attestreglerna är en viktig del i den interna kontrollen och

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2009 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-12-04

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-12-04 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-12-04 14 (20) 190 ATTESTREGLEMENTE OCH DESS TILLÄMPNINGSANVISNINGAR Dnr: LKS 2013-445-002 Attestreglementet är ett reglemente för kontroll av

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar

Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar BARN- OCH UTBILDNINGS- 2011-11-01 FÖRVALTNINGEN DNR 280/2011-040 Förskolenämnden Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar Beslutsunderlag Förskolenämndens protokoll den 3 februari 2011 10.

Läs mer

Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner

Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Styrande dokument Senast ändrad 2012-11-20 Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Reglemente för kontroll av ekonomiska

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 2013-01-17 REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER ULRICEHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2013-03-25, 43 (ersätter reglemente antaget av kommunfullmäktige 1992, 179) OBS! Fr o m 2013-09-01 ny

Läs mer

Instruktion för kontroll och attest samt utbetalning av pengar Norrmalms stadsdelsförvaltning

Instruktion för kontroll och attest samt utbetalning av pengar Norrmalms stadsdelsförvaltning 2008-11-05 Instruktion för kontroll och attest samt utbetalning av pengar Norrmalms stadsdelsförvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 ATTEST... 3 SYFTE... 3 ANSVAR... 4 KONTROLLER... 5 Prestation...

Läs mer

Munkedals kommun. Attestreglemente

Munkedals kommun. Attestreglemente 2015-01-08 Munkedals kommun Attestreglemente Reviderad Attestreglemente Dnr: KS 2012-415 Typ av dokument: Reglemente Handläggare: Ekonomichef Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Reviderat

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-10-15 LS-LED07-316 134 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer föreliggande tillämpningsanvisningar

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

Attestreglementet år 2013

Attestreglementet år 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomienheten Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Attestreglementet år 2013 Huvudregeln vid utformning av ansvars- och arbetsfördelning

Läs mer

Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar

Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar KOMMUNKONTORET 2011-08-23 Maria Larsson m.fl DNR 320/2011 KOMMUNSTYRELSEN Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 23 augusti 2011

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Riktlinjer till attestreglemente

Riktlinjer till attestreglemente 1/9 Beslutad: Kommunstyrelsen 2015-09-02 187 Gäller fr o m: 2015-10-02 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:33-003 Ersätter: - Ansvarig: Ekonomiavdelningen Riktlinjer till attestreglemente

Läs mer

Anvisningar för kontroll, attest och utanordning av pengar

Anvisningar för kontroll, attest och utanordning av pengar Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-08-15 Handläggare Merja Axberg Telefon: 08-508 35 515 Till Arbetsmarknadsnämnden den 27 augusti 2013 Ärende 10 Anvisningar för

Läs mer

Tillämpningsanvisningar. till

Tillämpningsanvisningar. till Tillämpningsanvisningar till Attestreglemente för Nordanstigs kommun KS 10 / 2010 KF 10 / 2010 98 Innehållsförteckning Sid Inledning 2 1. Omfattning 2 2. Ansvarsfördelning 3 3. Attestberättigade 3 4. Attest

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR VERKSAMHETEN OCH FÖR HANTERINGEN AV DELEGATIONS- OCH ATTESTFRÅGOR

INSTRUKTIONER FÖR VERKSAMHETEN OCH FÖR HANTERINGEN AV DELEGATIONS- OCH ATTESTFRÅGOR 2013-05-06 Gunnel Rydberg INSTRUKTIONER FÖR VERKSAMHETEN OCH FÖR HANTERINGEN AV DELEGATIONS- OCH ATTESTFRÅGOR ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN FÖR GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND (GR) 2 INSTRUKTION FÖR FÖRBUNDSDIREKTÖREN

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2015-02-16 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med

Läs mer

Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015

Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015 Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015 Kommunstyrelsen 1 Inledning Nämnderna och kommunstyrelsen ska årligen fastställa en plan för intern kontroll. Syftet med intern kontroll är att med rimlig grad av säkerhet

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR 042-2 OCH INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR 042-2 OCH INTERN KONTROLL REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 1992-05-19, 244. Ändrat av kommunfullmäktige 1993-04-27, 67. Ändrat av kommunfullmäktige 1998-04-23, 53 Ändrat av kommunfullmäktige

Läs mer

Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar

Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar Kommunstyrelsen Protokoll 32 (44) Sammanträdesdatum: 2012-04-10 99 Dnr: KS-0320/2011 Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 12

Läs mer

Revisionsrapport. Gotlands kommun. Intern kontroll vid handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Mats Renborn 2009-09-24

Revisionsrapport. Gotlands kommun. Intern kontroll vid handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Mats Renborn 2009-09-24 Revisionsrapport Gotlands kommun Intern kontroll vid handläggning av bostadsanpassningsbidrag Mats Renborn 2009-09-24 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING...2 2. UPPDRAG...3 3. RESULTAT AV GRANSKNINGEN...4

Läs mer

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-29 Diarienummer SCN-2015-0033 Socialnämnden Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer